Zastava Bosne i Hercegovine

ZAKON O IZDAVANJU PUBLIKACIJA

("Sl. glasnik RS", br. 37/91, 53/93, 67/93, 48/94, 135/2004 i 101/2005 - dr. zakon)

 

I OPŠTE ODREDBE

Član 1

Ovim zakonom utvrđuju se uslovi za izdavanje publikacija.

Publikacija, u smislu ovog zakona, jeste:knjiga, brošura, časopis, spis, štampano muzičko delo, reprodukcija umetničke slike i crteža, amblem i zaštitni znak razglednica, fotografija, geografska karta, plakat, plan naseljenog mesta, dijapozitiv, gramofonska ploča i kompakt disk, audio i video kaseta, obrazac kao i drugo delo koje se umnožava štampanjem ili na sličan način (u daljem tekstu: publikacija).

Neće se smatrati publikacijom, u smislu ovog zakona, štampani i na dugi način umnoženi primerci službenog materijala koji služe isključivo za rad državnih organa, društvenih organizacija, preduzeća, ustanova i drugih organizacija, kao ni originalna likovna dela koja nastaju umnožavanjem.

Član 2

Izdavanjem publikacija, u smislu ovog zakona, mogu se baviti sva pravna i fizička lica (u daljem tekstu: izdavač).

Član 3

Radi ostvarivanja povoljnijih uslova za izdavanje i prodaju publikacija obezbeđuju se: olakšice za korišćenje kredita, poreske i druge olakšice, učešće u finansiranju izdavanja kapitalnih dela i drugih publikacija od značaja za kulturu Republike, otkup publikacija za biblioteke i učešće u obezbeđivanju sredstava za autorske honorare.

Član 4

Nadzor nad zakonitošću rada izdavača i drugih organizacija koje izdaju publikacije, u pogledu primene odredaba ovog zakona, vrši opštinski organ uprave nadležan za poslove kulture, ako posebnim zakonom nije drukčije određeno.

II IZDAVANJE PUBLIKACIJA

Član 5

Izdavač mora imati urednika za svaku publikaciju.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, fizičko lice može biti i urednik svojih publikacija, ako za to ne ovlasti drugo lice.

Urednik publikacije vrši izbor dela koje predlaže za objavljivanje, daje ili pribavlja stručno mišljenje o njemu i odgovara za izdatu publikaciju.

Obrasci koji su propisani zakonom mogu se izdati bez stručnog mišljenja.

Član 6

Na svakoj publikaciji moraju se označiti: ime autora, imena drugih saradnika, naslov, odnosno naslov na izvornom jeziku i ostali podaci o izvorniku ako je publikacija prevod, ime prevodioca, koje je izdanje po redu, ime urednika publikacije, naziv i sedište izdavača i štamparije, mesto i godina štampanja, mesto i godina štampanja izvornog izdanja kada je reč o novom izdanju, broj primeraka publikacije, ISBN broj (međunarodni standardni broj knjige u skladu sa JUS Z A4 030 1979 i JUS Z A4 040 1981), a na periodičnim publikacijama ISSN broj (međunarodni standardni broj za periodične publikacije u skladu sa JUS Z 031 1979) i oznaka C (copyright) s imenom nosioca autorskog prava i godinom prvog objavljivanja.

Na obrascu se ne objavljuje ime autora i ime urednika.

Na knjizi, brošuri, spisu, geografskoj karti, muzičkom delu, gramofonskoj ploči, kompakt disku, audio i video kaseti, objavljuje se i ime lica koje je dalo stručno mišljenje.

Član 7

Međunarodne standardne brojeve za sve vrste publikacija (ISBN, ISSN, ISMN, DOI i dr.) određuje Narodna biblioteka Srbije.

Izdavač je dužan da na svakoj knjizi odštampa kataloški zapis CIP koji prema međunarodnim standardima izrađuje Narodna biblioteka Srbije. Svaku naknadnu izmenu u publikaciji, po dobijenom kataloškom zapisu, izdavač je dužan da dostavi Narodnoj biblioteci Srbije pre štampanja.

Radi izrade kataloškog zapisa izdavač knjige dužan je da Narodnoj biblioteci Srbije dostavi kompletan štamparski otisak posle revizije. Kataloški zapis, izdvojen od ostalih podataka, štampaće se grafički uočljivo, u neizmenjenom obliku.

III KAZNENE ODREDBE

Član 8*

Novčanom kaznom do 500.000 dinara kazniće se za prekršaj preduzeće i ustanova:

1. ako ne dostavi Narodnoj biblioteci Srbije kompletan štamparski otisak radi izrade kataloškog zapisa (član 7) i

2. ako na publikaciji ne označi sve podatke iz člana 6.

Novčanom kaznom do 30.000 dinara kazniće se za prekršaj iz stava 1. ovog člana i odgovorno lice u preduzeću i ustanovi.

Novčanom kaznom do 50.000 dinara kazniće se za prekršaj iz stava 1. ovog člana i građani koji samostalno izdaju publikacije.

IV PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 9

Preduzeća, ustanove i građani koji se bave izdavačkom delatnošću dužni su da usklade svoju delatnost s odredbama ovog zakona u roku od šest meseci od dana stupanja zakona na snagu.

Član 10

Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaju da važe:

1. Zakon o izdavačkoj delatnosti ("Službeni glasnik SR Srbije", br. 16/80);

2. Odredbe člana 41. Zakona o izmenama i dopunama zakona kojima su određene novčane kazne za prekršaje ("Službeni glasnik SR Srbije", br. 6/89);

3. Zakon o izdavačkoj delatnosti ("Službeni list SAP Kosova", br. 7/74);

4. Zakon o izdavačkoj delatnosti ("Službeni list SAP Vojvodine", br. 13/84) i

5. Odredbe člana 41. Zakona o izmenama zakona kojima su propisane novčane kazne za privredne prestupe i prekršaje ("Službeni list SAP Vojvodine", br. 22/89).

Član 11

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

Samostalni članovi Zakona o izmeni
Zakona o izdavanju publikacija

("Sl. glasnik RS", br. 135/2004)

Član 2

Jugoslovenski bibliografski institut predaće Narodnoj biblioteci Srbije odgovarajuće predmete i arhivu u vezi s poslovima određivanja međunarodnih standardnih brojeva za sve vrste publikacija (ISBN, ISSN, ISMN, DOI i dr.), u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 3

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".