Zastava Bosne i Hercegovine

ZAKON O FINANSIRANJU I OBEZBEĐENJU FINANSIRANJA POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE

("Sl. glasnik RS", br. 128/2014)

 

I OSNOVNE ODREDBE

Član 1

Ovim zakonom uređuje se ugovor o finansiranju poljoprivredne proizvodnje i registrovanje ovih ugovora, zaloga na budućim poljoprivrednim proizvodima kojom se obezbeđuje naplata potraživanja po ugovoru o finansiranju poljoprivredne proizvodnje, registrovanje i pravno dejstvo ove zaloge, zakonsko založno pravo na poljoprivrednim proizvodima zalogodavca, vansudsko namirenje iz zaloge na budućim poljoprivrednim proizvodima, kao i druga pitanja od značaja za finansiranje i obezbeđenje finansiranja poljoprivredne proizvodnje.

Član 2

Na pitanja koja nisu uređena ovim zakonom primenjuje se zakon kojim se uređuje založno pravo na pokretnim stvarima upisanim u registar i propisi kojima se uređuju obligacioni i svojinskopravni odnosi.

Član 3

Pojedini izrazi upotrebljeni u ovom zakonu imaju sledeće značenje:

1) finansiranje poljoprivredne proizvodnje je davanje novčanih ili drugih sredstava na osnovu zaključenog ugovora o finansiranju poljoprivredne proizvodnje;

2) poljoprivredni proizvodi jesu požnjeveni ili ubrani primarni poljoprivredni proizvodi iz Šifarnika biljne proizvodnje i druge namene zemljišnih parcela koji je sastavni deo propisa kojim se uređuje upis u registar poljoprivrednih gazdinstava i obnova registracije, kao i uslovi za pasivan status poljoprivrednog gazdinstva;

3) ugovor o finansiranju poljoprivredne proizvodnje je ugovor na osnovu koga se dužnik obavezuje da za primljena novčana i/ili druga sredstva koja je dobio od poverioca za finansiranje poljoprivredne proizvodnje izvrši određenu robnu i/ili novčanu obavezu prema poveriocu (u daljem tekstu: ugovor o finansiranju);

4) robna obaveza je obaveza dužnika da isporuči određenu količinu poljoprivrednih proizvoda, u skladu sa ugovorom o finansiranju;

5) novčana obaveza jeste obaveza dužnika da plati poveriocu određeni novčani iznos, u skladu sa ugovorom o finansiranju;

6) poljoprivredno gazdinstvo je proizvodna jedinica na kojoj privredno društvo, zemljoradnička zadruga, ustanova ili drugo pravno lice, preduzetnik ili poljoprivrednik obavlja poljoprivrednu proizvodnju i koje je upisano u Registar poljoprivrednih gazdinstava (u daljem tekstu: RPG), u skladu sa zakonom kojim se uređuje poljoprivreda i ruralni razvoj;

7) Registar ugovora o finansiranju poljoprivredne proizvodnje je jedinstvena, centralna, javna i elektronska baza podataka o zaključenim ugovorima o finansiranju, kao i dokumenata na osnovu kojih je izvršena registracija tih ugovora (u daljem tekstu: Registar ugovora);

8) dužnik je pravno lice, preduzetnik ili fizičko lice koje je preuzelo određenu obavezu u skladu sa zaključenim ugovorom o finansiranju;

9) poverilac je pravno lice, preduzetnik ili fizičko lice koje dužniku odobrava, odnosno daje novčana ili druga sredstva na osnovu ugovora o finansiranju;

10) zaloga na budućim poljoprivrednim proizvodima je založno pravo koje se na osnovu ovog zakona stiče ugovorom o zalozi na budućim poljoprivrednim proizvodima (u daljem tekstu: ugovor o zalozi), bez predaje stvari u državinu posle njihove proizvodnje i upisom založnog prava u Registar založnog prava na pokretnim stvarima i pravima (u daljem tekstu: Registar zaloge);

11) zalogodavac je dužnik ili treće lice koje daje zalogu na budućim poljoprivrednim proizvodima koji će biti u njegovoj svojini radi obezbeđenja naplate potraživanja založnog poverioca po ugovoru o finansiranju;

12) založni poverilac je pravno lice, preduzetnik ili fizičko lice koje je steklo zalogu na budućim poljoprivrednim proizvodima radi obezbeđenja naplate svog potraživanja po ugovoru o finansiranju;

13) budući poljoprivredni proizvodi jesu poljoprivredni proizvodi koji će biti proizvedeni na mestu proizvodnje u skladu sa ugovorom o finansiranju;

14) mesto proizvodnje je poljoprivredno ili drugo zemljište, ili poljoprivredni objekat ili građevinska celina koji se nalaze na teritoriji Republike Srbije na kojima zalogodavac proizvodi buduće poljoprivredne proizvode;

15) pravo ograničenog trajanja zaloge je pravo založnog poverioca da u određenim slučajevima na osnovu ovog zakona, ostvari svoje pravo iz zaloge na budućim poljoprivrednim proizvodima do kraja kalendarske godine u kojoj se vrši žetva, odnosno berba po ugovoru o finansiranju.

II UGOVOR O FINANSIRANJU

Član 4

Ugovor o finansiranju sadrži sledeće bitne elemente:

1) datum zaključenja;

2) podatke o poveriocu i dužniku, i to:

(1) za pravno lice - naziv, sedište (ulica, broj, mesto ili grad i poštanski broj), matični broj (MB), poresko-identifikacioni broj (PIB) i jedinstveni matični broj građana (JMBG) zakonskog zastupnika,

(2) za preduzetnika - naziv, sedište (ulica, broj, mesto ili grad i poštanski broj), matični broj (MB), poresko-identifikacioni broj (PIB), kao i ime i prezime, jedinstveni matični broj građana (JMBG) i prebivalište ili boravište (ulica, kućni broj, mesto ili grad i poštanski broj),

(3) za fizičko lice - ime i prezime, jedinstveni matični broj građana (JMBG) i prebivalište ili boravište (ulica, kućni broj, mesto ili grad i poštanski broj);

3) opis osnovne obaveze poverioca - novčani iznos ili druga sredstva koja se mogu novčano iskazati, a koja poverilac daje dužniku;

4) opis osnovne obaveze dužnika:

(1) za robnu obavezu - naziv kulture, sorta i količina poljoprivrednih proizvoda koje je dužnik obavezan da preda poveriocu i/ili

(2) za novčanu obavezu koju je dužnik obavezan da plati poveriocu:

- iznos glavnice,

- kamatna stopa, ako je ugovorena;

5) ako je osnovna obaveza zamenjena drugom obavezom dužnika u skladu sa članom 7. stav 1. ovog zakona - podatke iz tačke 4) ovog člana, kao i način izračunavanja druge obaveze u skladu sa članom 7. stav 4. ovog zakona;

6) datum dospelosti, mesto i uslove isporuke i/ili plaćanja;

7) ako je ugovoreno - podatak o načinu obezbeđenja potraživanja poverioca, odnosno sredstava za obezbeđenje naplate potraživanja (zaloga na budućim poljoprivrednim proizvodima, zaloga na pokretnim stvarima, hipoteka i dr.);

8) ako je potraživanje poverioca obezbeđeno zalogom na budućim poljoprivrednim proizvodima ili hipotekom na poljoprivrednom zemljištu ili poljoprivrednom objektu - podatke o mestu proizvodnje, odnosno o zemljištu ili objektu na kome je uspostavljena hipoteka (katastarska opština, broj parcele, opis zemljišta ili objekta, a po potrebi i druge podatke iz registra nepokretnosti);

9) ako je dužnik poljoprivredno gazdinstvo - registracioni broj tog poljoprivrednog gazdinstva;

10) ako je dužnik poljoprivredno gazdinstvo - obaveštenje da će to gazdinstvo biti prevedeno u pasivan status u RPG, u skladu sa članom 9. ovog zakona;

11) ako je zaloga na budućim poljoprivrednim proizvodima stečena ugovorom o finansiranju - obaveštenje zalogodavcu da će biti uspostavljeno zakonsko založno pravo u korist založnog poverioca, u skladu sa članom 26. stav 1. ovog zakona.

Ugovor o finansiranju, pored bitnih elemenata iz stava 1. ovog člana, može da sadrži i druge elemente o kojima se sporazumeju ugovorne strane.

Član 5

Ugovor o finansiranju zaključen u skladu sa ovim zakonom, kao i izmene ovog ugovora, proizvode pravno dejstvo ako su sačinjene u pisanoj formi, datirane, potpisane od ugovornih strana i registrovane u Registar ugovora.

Član 6

Dužnik koji primi od poverioca novčana i/ili druga sredstva po ugovoru o finansiranju ima obavezu da sredstva koja je primio vrati poveriocu na ugovoreni način, i za ovu obavezu ne može da:

1) raskine ili izmeni ugovor o finansiranju zbog promenjenih okolnosti;

2) se poziva na okolnosti koje nije mogao da spreči, otkloni ili izbegne (viša sila), kao i na okolnosti zbog kojih ne odgovara (nemogućnost ispunjenja).

Član 7

Ugovorom o finansiranju poverilac i dužnik mogu da se sporazumeju da se:

1) osnovna robna obaveza zameni drugom, novčanom obavezom;

2) osnovna novčana obaveza zameni drugom, robnom obavezom.

Druga obaveza iz stava 1. ovog člana dospeva kada i osnovna obaveza, osim ako se ugovorne strane ne sporazumeju drugačije.

Ugovorom o finansiranju iz stava 1. ovog člana određuje se način izračunavanja vrednosti druge obaveze.

Izračunavanje vrednosti druge obaveze iz stava 3. ovog člana vrši se primenom načela jednake vrednosti uzajamnih davanja.

Član 8

Dužnik je obavezan da kao dobar privrednik, odnosno dobar domaćin:

1) izvrši obaveze iz ugovora o finansiranju;

2) omogući kontrolu izvršenja ugovorenih obaveza.

Dužnik koji ne postupa na način iz stava 1. ovog člana dužan je da nadoknadi poveriocu nastalu štetu i izmaklu korist po tom osnovu.

Član 9

Ako dužnik koji je poljoprivredno gazdinstvo ne izvrši obavezu preuzetu po ugovoru o finansiranju, osim ukoliko obaveza nije ispunjena zbog okolnosti koje nisu mogle da se spreče, otklone ili izbegnu (viša sila) ili zbog okolnosti zbog kojih se ne odgovara (nemogućnost ispunjenja), to poljoprivredno gazdinstvo, kao i poljoprivredno gazdinstvo koje je sa njim povezano u skladu sa zakonom kojim se uređuju privredna društva, prevodi se u pasivni status u RPG, u skladu sa zakonom kojim se uređuje poljoprivreda i ruralni razvoj i ne može da ostvaruje pravo na podsticaje u skladu sa zakonom kojim se uređuju podsticaji u poljoprivredi i ruralnom razvoju i ovim zakonom.

Poverilac obaveštava ministarstvo nadležno za poslove poljoprivrede da dužnik iz stava 1. ovog člana nije izvršio svoju obavezu.

III REGISTROVANJE UGOVORA O FINANSIRANJU

Član 10

Ugovor o finansiranju zaključen u skladu sa ovim zakonom upisuje se u Registar ugovora koji vodi Agencija za privredne registre u skladu sa propisima kojima se uređuje Agencija za privredne registre i postupak registracije u toj agenciji, kao i ovim zakonom.

Ministar nadležan za poslove poljoprivrede (u daljem tekstu: ministar) rešava po žalbama protiv odluka registratora.

Član 11

Registar ugovora sadrži podatke:

1) iz člana 4. stav 1. tač. 1)-4) podtač. (1) i (2) alineja prva i tač. 5)-9) ovog zakona;

2) o nastanku i prestanku zakonskog založnog prava iz člana 27. ovog zakona.

Ministar propisuje dokumenta koja se prilažu uz prijavu za registraciju podataka u Registar ugovora.

Ministar može propisati i druge podatke, kao i dokumenta koje sadrži Registar ugovora.

Član 12

Upis podataka iz člana 11. stav 1. ovog zakona u Registar ugovora može da izvrši poverilac i/ili dužnik.

Poverilac vrši i izmenu podataka iz stava 1. ovog člana, uključujući izmenu podataka koji se odnose na opis obaveze dužnika ili izmirenje ove obaveze.

Izmenu podataka iz stava 1. ovog člana, može da vrši i dužnik na osnovu pisane saglasnosti poverioca.

Saglasnost iz stava 3. ovog člana poverilac izdaje bez odlaganja, a najkasnije u roku od osam dana od podnošenja zahteva dužnika.

Ako je poverilac fizičko lice, saglasnost iz stava 3. ovog člana overava se od organa nadležnog za overu potpisa.

Zabeležba nastanka ili prestanka zakonskog založnog prava u Registar ugovora vrši se u skladu sa članom 27. ovog zakona.

Član 13

Ako dođe do ustupanja potraživanja iz ugovora o finansiranju u Registru ugovora izmenu podataka o poveriocu iz člana 4. stav 1. tačka 2) ovog zakona vrši ustupilac i/ili prijemnik.

IV ZALOGA NA BUDUĆIM POLJOPRIVREDNIM PROIZVODIMA

Član 14

Potraživanje po ugovoru o finansiranju založni poverilac može da obezbedi sticanjem zaloge na budućim poljoprivrednim proizvodima u skladu sa ovim zakonom.

Član 15

Ugovor o zalozi zaključuje se u pisanoj formi, kao poseban ugovor ili kao sastavni deo ugovora o finansiranju.

Ako je na osnovu ugovora o finansiranju zaloga na budućim poljoprivrednim proizvodima stečena zaključivanjem posebnog ugovora o zalozi, obaveštenje zalogodavcu iz člana 4. stav 1. tačka 11) ovog zakona mora da bude sadržano u tom ugovoru.

Član 16

Ugovorom o zalozi uređuju se prava i obaveze zalogodavaca i založnog poverioca, a sadrži elemente propisane zakonom kojim se uređuje založno pravo na pokretnim stvarima upisanim u registar.

Ugovor o zalozi, osim elemenata iz stava 1. ovog člana, može da sadrži i druge elemente o kojima se sporazumeju ugovorne strane, kao što su: prava i obaveze u pogledu načina prikupljanja, skladištenja i čuvanja budućih poljoprivrednih proizvoda; prava i obaveze ako budući poljoprivredni proizvodi ne budu proizvedeni u skladu sa ugovorom o finansiranju; druga prava i obaveze.

Ako ugovor o finansiranju sadrži odredbe kojim se ugovara založno pravo taj ugovor mora da sadrži i sve elemente propisane stavom 1. ovog člana.

Član 17

Budući poljoprivredni proizvodi u ugovoru o zalozi određuju se podacima o:

1) nazivu kulture i sorti ili zbiru jednog ili više različitih poljoprivrednih proizvoda, ako je predmet ugovora određen generički, kao i proceni očekivane količine tih poljoprivrednih proizvoda;

2) mestu proizvodnje (katastarska opština, broj parcele, opis zemljišta ili objekta i drugi podaci iz registra nepokretnosti).

Procena iz stava 1. tačka 1) ovog člana vrši se na način koji su založni poverilac i zalogodavac ugovorili.

Član 18

Zalogodavac je dužan da kao dobar privrednik, odnosno dobar domaćin:

1) izvrši obaveze iz ugovora o zalozi;

2) omogući kontrolu izvršenja ugovorenih obaveza.

Zalogodavac koji ne postupa na način iz stava 1. ovog člana dužan je da nadoknadi založnom poveriocu nastalu štetu i izmaklu korist po tom osnovu.

V REGISTROVANJE I PRAVNO DEJSTVO ZALOGE NA BUDUĆIM POLJOPRIVREDNIM PROIZVODIMA

Član 19

Upis zaloge na budućim poljoprivrednim proizvodima u Registar zaloge može da izvrši založni poverilac i/ili zalogodavac.

Ako upis zaloge na budućim poljoprivrednim proizvodima vrši založni poverilac dužan je da podnese pisanu saglasnost zalogodavca da pristaje da poverilac upiše založno pravo na budućim poljoprivrednim proizvodima u Registar zaloge.

Ako je zalogodavac fizičko lice, saglasnost iz stava 2. ovog člana overava se od organa nadležnog za overu potpisa.

Saglasnost iz stava 2. ovog člana može biti sačinjena kao poseban akt ili kao sastavni deo ugovora o zalozi.

Ako je zalogodavac fizičko lice, a ugovor o zalozi sadrži saglasnost iz stava 2. ovog člana i overen je od organa nadležnog za overu potpisa, za upis u Registar zaloge nije potrebna posebna saglasnost zalogodavca.

Član 20

Izmena podatka koji je upisan u Registar zaloge, uključujući promenu založnog poverioca ili zalogodavca, ne smatra se novim upisom i ne utiče na red prvenstva zaloge na budućim poljoprivrednim proizvodima, osim ako se izmena odnosi na:

1) podatke o založenim budućim poljoprivrednim proizvodima iz člana 17. stav 1. ovog zakona;

2) promenu obaveze po ugovoru o finansiranju i to na povećanje robne obaveze, odnosno povećanje glavnice duga ili kamatne stope kod novčane obaveze.

Član 21

Založni poverilac može steći zalogu na budućim poljoprivrednim proizvodima proizvedenim na mestu proizvodnje koje je u vlasništvu trećeg lica, a koje zalogodavac koristi na osnovu zakupa ili drugog prava korišćenja u skladu sa zakonom.

Za sticanje zaloge na budućim poljoprivrednim proizvodima u slučaju njihove proizvodnje na mestu proizvodnje iz stava 1. ovog člana, nije potrebna saglasnost vlasnika mesta proizvodnje.

Ako osnov korišćenja mesta proizvodnje iz stava 1. ovog člana prestane pre žetve, odnosno berbe iz ugovora o finansiranju, založni poverilac stiče pravo ograničenog trajanja zaloge od dana prestanka tog osnova.

Zalogodavac iz stava 1. ovog člana bez odlaganja obaveštava založnog poverioca o prestanku osnova za korišćenje mesta proizvodnje.

Član 22

Založni poverilac ima pravo ograničenog trajanja zaloge ako je mesto proizvodnje pre ili posle sticanja zaloge na budućim poljoprivrednim proizvodima vlasnik opteretio hipotekom, a pre žetve, odnosno berbe iz ugovora o finansiranju počne postupak namirenja hipotekarnog poverioca u kome je drugo lice steklo pravo svojine na mestu proizvodnje.

Pravo ograničenog trajanja zaloge založni poverilac iz stava 1. ovog člana stiče od dana početka postupka namirenja hipotekarnog poverioca.

Član 23

Vlasnik mesta proizvodnje iz člana 21. stav 1. i člana 22. stav 1. ovog zakona dužan je da trpi:

1) pravo ograničenog trajanja zaloge;

2) pravo založnog poverioca da preuzme proizvodnju ili ustupi trećem licu pravo proizvodnje budućih poljoprivrednih proizvoda dok traje pravo ograničenog trajanja zaloge.

Član 24

Založni poverilac koji na osnovu ovog zakona ima pravo ograničenog trajanja zaloge može da izvrši zabeležbu nastanka tog prava u Registar zaloge.

Zabeležba iz stava 1. ovog člana vrši se na osnovu pisane izjave založnog poverioca o nastanku prava ograničenog trajanja zaloge.

Ako je založni poverilac fizičko lice, izjava iz stava 2. ovog člana overava se od organa nadležnog za overu potpisa.

Član 25

Ako založni poverilac nije izvršio zabeležbu nastanka prava ograničenog trajanja zaloge u Registar zaloge, a prestankom tog prava ne izvrši brisanje zaloge na budućim poljoprivrednim proizvodima, na zahtev vlasnika mesta proizvodnje iz člana 21. stav 1. ili člana 22. stav 1. ovog zakona briše se zaloga na budućim poljoprivrednim proizvodima iz Registra zaloge.

Brisanje zaloge na budućim poljoprivrednim proizvodima iz stava 1. ovog člana vrši na osnovu dokumenta kojim se dokazuje da je:

1) ugovor o zakupu mesta proizvodnje raskinut;

2) počeo postupak namirenja hipotekarnog poverioca.

Brisanjem zabeležbe prava ograničenog trajanja zaloge ili istekom roka trajanja prava ograničenog trajanja zaloge, briše se po službenoj dužnosti zaloga na budućim poljoprivrednim proizvodima iz Registra zaloge.

VI ZAKONSKO ZALOŽNO PRAVO NA POLJOPRIVREDNIM PROIZVODIMA ZALOGODAVCA

Član 26

Ako na dan dospeća potraživanja koje je obezbeđeno zalogom na budućim poljoprivrednim proizvodima na mestu proizvodnje ne postoje budući poljoprivredni proizvodi, založni poverilac na taj dan stiče zakonsko založno pravo na svim poljoprivrednim proizvodima u svojini zalogodavca koje je zalogodavac proizveo na mestu proizvodnje, bez obzira na kulturu i sortu, u količini i vrednosti dovoljnoj za namirenje dospelog potraživanja založnog poverioca (u daljem tekstu: zakonsko založno pravo).

Zakonsko založno pravo traje do namirenja potraživanja poverioca po ugovoru o finansiranju, osim u slučaju primene odredaba ovog zakona koje se odnose na pravo ograničenog trajanja zaloge, kada zakonsko založno pravo prestaje istekom prava ograničenog trajanja zaloge.

Član 27

Založni poverilac koji na osnovu ovog zakona ima zakonsko založno pravo može da izvrši zabeležbu nastanka tog prava u Registar zaloge i Registar ugovora.

Zabeležba iz stava 1. ovog člana vrši se na osnovu:

1) pisane izjave založnog poverioca da na mestu proizvodnje ne postoje budući poljoprivredni proizvodi koji su bili predmet zaloge, a ako je založni poverilac fizičko lice izjava mora biti overena od organa nadležnog za overu potpisa;

2) dokaza o postojanju potraživanja po ugovoru o finansiranju.

Ako prestankom zakonskog založnog prava založni poverilac ne izbriše zabeležbu nastanka tog prava iz Registra zaloge i Registra ugovora, na zahtev zalogodavca ili vlasnika mesta proizvodnje iz člana 21. stav 1. ili iz člana 22. stav 1. ovog zakona briše se ta zabeležba.

Zalogodavac brisanje zabeležbe iz stava 1. ovog člana vrši na osnovu pisane saglasnosti koju založni poverilac daje bez odlaganja, a najkasnije u roku od osam dana od dana podnošenja zahteva zalogodavca.

Ako je založni poverilac fizičko lice, saglasnost iz stava 3. ovog člana overava se od organa nadležnog za overu potpisa.

Vlasnik mesta proizvodnje iz člana 21. stav 1. ili iz člana 22. stav 1. ovog zakona brisanje zabeležbe iz stava 2. ovog člana vrši na osnovu dokumenta iz člana 25. stav 2. ovog zakona.

Član 28

Od dana zabeležbe nastanka zakonskog založnog prava u Registar zaloge, založni poverilac stiče pravo prvenstva naplate potraživanja iz vrednosti stvari iz člana 26. stav 1. ovog zakona u odnosu na pravo naplate potraživanja drugog poverioca na istim stvarima koji:

1) založno pravo nije upisao u Registar zaloge, nezavisno od toga kada je to založno pravo nastalo;

2) je založno pravo upisao u Registar zaloge posle zabeležbe nastanka zakonskog založnog prava.

VII VANSUDSKO NAMIRENJE IZ ZALOGE NA BUDUĆIM POLJOPRIVREDNIM PROIZVODIMA

Član 29

Založni poverilac može da pristupi vansudskoj javnoj prodaji budućih poljoprivrednih proizvoda koja je predviđena ugovorom o zalozi ako njegovo potraživanje nije namireno o dospelosti i ako je upisao početak namirenja potraživanja vansudskom javnom prodajom u Registar zaloge.

Založni poverilac može da počne vansudsku javnu prodaju iz stava 1. ovog člana po isteku jednog dana od dana upisa početka namirenja potraživanja u Registar zaloge.

Upis početka namirenja iz stava 2. ovog člana vrši se na osnovu prijave založnog poverioca.

Ako dan vansudske javne prodaje budućih poljoprivrednih proizvoda pada u dan kada je zakonom određeno da se ne radi, vansudskoj prodaji može da se pristupi i na taj dan.

Član 30

Zalogodavac može da osporava pravo založnog poverioca da se namiri vansudskom javnom prodajom, ako u roku od osam dana od dana upisa početka namirenja u Registar zaloge podnese tužbu sudu i priloži dokaze da potraživanje založnog poverioca ne postoji, da nije dospelo ili da je dug isplaćen.

Podnošenje tužbe iz stava 1. ovog člana ne sprečava postupak namirenja vansudskom javnom prodajom, izuzev ako zalogodavac podnese javnu ili privatnu ispravu overenu na zakonom propisan način kojom dokazuje da potraživanje založnog poverioca ne postoji, da nije dospelo ili da je dug isplaćen.

Član 31

Ako u postupku vansudske javne prodaje zalogodavac pretrpi štetu zbog toga što je sproveden postupak prodaje za naplatu potraživanja koje ne postoji ili nije dospelo, ili je dug isplaćen, ili je učinjen propust u postupku prodaje, ili iz bilo kog drugog razloga, zalogodavac može svoje pravo na naknadu štete da ostvari podnošenjem tužbe sudu protiv založnog poverioca i/ili drugog lica koje je odgovorno za nastanak štete.

Član 32

U postupku namirenja potraživanja založnog poverioca vansudskom javnom prodajom, odredbe zakona kojim se uređuje založno pravo na pokretnim stvarima upisanim u registar u delu opštih pravila za vansudsku prodaju predmeta založnog prava primenjuju se i na zalogodavca koji je fizičko lice koje ugovor o zalozi zaključuje izvan okvira privredne delatnosti.

Član 33

Nadležni organ unutrašnjih poslova na osnovu pisanog zahteva založnog poverioca, bez odlaganja pruža pomoć založnom poveriocu neophodnu za sprovođenje vansudske javne prodaje iz zaloge na budućim poljoprivrednim proizvodima.

Zahtev iz stava 1. ovog člana sadrži razloge zbog kojih je pomoć potrebna i uz njega se prilaže original ili overena kopija izvoda iz Registra zaloge o upisu početka namirenja vansudskom javnom prodajom.

VIII PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 34

Odredbe člana 22. ovog zakona, primenjuju se na hipoteke koje su ustanovljene posle stupanja na snagu ovog zakona.

Član 35

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", a primenjuje se od 1. juna 2015. godine.