Zastava Bosne i Hercegovine

ZAKON O AGENCIJI ZA PRIVREDNE REGISTRE

("Sl. glasnik RS", br. 55/2004, 111/2009 i 99/2011)

Osnivanje Agencije

Član 1

Ovim zakonom osniva se Agencija za privredne registre (u daljem tekstu: Agencija).

Status Agencije

Član 2

Agencija ima svojstvo pravnog lica.

Agencija ima svoj poslovni račun.

Agencija posluje u skladu sa propisima o javnim agencijama.

Sedište Agencije

Član 3

Sedište Agencije je u Beogradu.

Agencija može imati organizacione jedinice i van sedišta.

Organizacione jedinice Agencije nemaju svojstvo pravnog lica.

Poslovi Agencije

Član 4

Agencija vodi zakonom utvrđene registre kao jedinstvene centralizovane elektronske baze podataka, i to:

1) Registar privrednih subjekata;

2) Registar založnog prava na pokretnim stvarima i pravima;

3) Registar finansijskog lizinga;

4) Registar javnih glasila;

5) Registar udruženja;

6) Registar stranih udruženja;

7) Registar mera i podsticaja regionalnog razvoja;

8) Registar komora;

9) Registar turizma;

10) Registar finansijskih izveštaja i podataka o bonitetu pravnih lica i preduzetnika;

11) Registar stečajnih masa;

12) Registar zadužbina i fondacija;

13) Registar predstavništava stranih zadužbina i fondacija;

14) Registar udruženja, društava i saveza u oblasti sporta;

15) Registar sudskih zabrana;

16) druge registre određene zakonom.

U Registar udruženja iz stava 1. tačka 5) ovog člana upisuju se komore zdravstvenih radnika osnovane Zakonom o komorama zdravstvenih radnika ("Službeni glasnik RS", br. 107/05 i 99/10) i Komora socijalne zaštite osnovana Zakonom o socijalnoj zaštiti ("Službeni glasnik RS", broj 24/11), shodnom primenom odredaba propisa koji uređuju registraciju udruženja i na način i po postupku koji su propisani zakonom kojim se uređuje postupak registracije u Agenciji za privredne registre.

Agencija vodi zakonom i drugim propisima utvrđene evidencije i druge elektronske baze podataka i obavlja druge poslove u skladu sa zakonom.

Radi obavljanja poslova iz st. 1, 2. i 3. ovog člana i pružanja usluga obrade i izdavanja registrovanih i evidentiranih podataka, Agencija:

1) preuzima podatke od nadležnih državnih organa i institucija;

2) vrši analizu podataka radi izrade izveštaja državnim organima i drugim zainteresovanim korisnicima, u skladu sa zakonom i drugim propisima;

3) obezbeđuje u skladu sa zakonom i drugim propisima elektronsku povezanost registara i evidencija koje vodi Agencija sa drugim registrima, evidencijama i bazama podataka koji se vode u Republici Srbiji i izvan Republike Srbije i povezanost sa drugim korisnicima usluga, putem telekomunikacione mreže ili putem kompjuterskih medija;

4) obavlja stručne, razvojne, statističke i druge poslove u skladu sa zakonom i drugim propisima;

5) samostalno se stara o uspostavljanju, razvoju i zaštiti elektronskih baza podataka Agencije i primeni mera za unapređenje elektronskih usluga u skladu sa odgovarajućim nacionalnim i međunarodno prihvaćenim standardima;

6) samostalno se stara o dokumentaciji i arhivi Agencije primenom mera koje se odnose na obradu, upravljanje, smeštaj, tehničko-tehnološku i bezbednosnu zaštitu;

7) obavlja i druge poslove propisane zakonom i drugim propisima.

Agencija pruža druge srodne usluge o kojima odlučuje upravni odbor Agencije.

Poslove iz st. 1. do 5. ovog člana Agencija obavlja kao poverene poslove.

Baze podataka

Član 4a

Na bazama podataka registara i evidencija koje vodi, Agencija ima pravo koje pripada proizvođaču baze podataka, u skladu sa zakonom i međunarodnim standardima.

Sredstva za osnivanje i rad Agencije

Član 5

Sredstva za osnivanje Agencije obezbeđuju se iz:

1) budžeta Republike Srbije;

2) donacija, priloga i sponzorstva domaćih i stranih pravnih i fizičkih lica;

3) drugih izvora finansiranja, u skladu sa zakonom.

Sredstva za rad Agencije obezbeđuju se iz:

1) prihoda od naknada za usluge koje vrši Agencija u obavljanju poslova iz svoje nadležnosti;

2) donacija, priloga i sponzorstva domaćih i stranih pravnih i fizičkih lica;

3) drugih izvora finansiranja, u skladu sa zakonom.

Naknade

Član 5a

Za obavljanje poslova u skladu sa zakonom Agencija ostvaruje naknade od korisnika usluga.

Vrstu, visinu i način plaćanja naknada za poslove registracije i druge usluge koje pruža Agencija u skladu sa zakonom, utvrđuje upravni odbor Agencije, uz saglasnost Vlade.

Državnim organima i organizacijama, organima autonomnih pokrajina i jedinicama lokalne samouprave, Agencija će ustupiti podatke i dokumenta bez naknade, na pismeni i obrazloženi zahtev, u slučajevima kada su im ti podaci potrebni za obavljanje poslova iz njihove nadležnosti.

Vrsta, obim, način isporuke podataka i dokumenata i ostala pitanja vezana za korišćenje podataka iz stava 3. ovog člana utvrđuje se aktom upravnog odbora Agencije na koji saglasnost daje Vlada.

Finansiranje Agencije

Član 6

Agencija se finansira u skladu sa finansijskim planom koji za svaku poslovnu godinu donosi upravni odbor najkasnije do 15. decembra tekuće za narednu godinu.

Finansijskim planom procenjuju se ukupni prihodi i rashodi i ulaganja u razvoj Agencije iz viška prihoda nad rashodima.

Saglasnost na finansijski plan iz stava 2. ovog člana daje Vlada.

Ako se godišnjim obračunom prihoda i rashoda utvrdi da su ukupno ostvareni prihodi Agencije veći od ukupno ostvarenih rashoda, razlika sredstava se prenosi u budžet Republike Srbije ili se koristi za razvoj Agencije u skladu sa finansijskim planom Agencije.

O raspodeli viška prihoda iz stava 4. ovog člana odlučuje upravni odbor Agencije uz saglasnost Vlade.

U slučaju da Agencija ne ostvari planirane prihode po osnovu obavljanja poslova iz svoje nadležnosti, nedostajuća sredstva obezbeđuju se iz budžeta Republike Srbije.

Agencija je dužna da vodi poslovne knjige i sastavlja godišnje finansijske izveštaje u skladu sa zakonom kojim se uređuje računovodstvo i revizija.

Organi Agencije

Član 7

Organi Agencije su: upravni odbor i direktor.

Upravni odbor

Član 8

Upravni odbor ima predsednika i četiri člana, koje imenuje i razrešava Vlada Republike Srbije na predlog ministarstva nadležnog za poslove privrede.

Predsednik i članovi upravnog odbora imenuju se na četiri godine.

Upravni odbor obavlja sledeće poslove:

1) donosi statut i druge opšte akte;

2) donosi poslovnik o svom radu;

3) određuje visinu naknade za usluge koje pruža Agencija;

4) usvaja godišnji plan rada;

5) vrši izbor revizora;

6) usvaja godišnji finansijski plan;

7) usvaja godišnji izveštaj o poslovanju;

8) usvaja finansijske izveštaje i izveštaje o reviziji;

9) predlaže mere za otklanjanje smetnji od značaja za efikasno funkcionisanje registara;

10) obavlja druge poslove utvrđene zakonom i statutom.

Na statut, godišnji program rada, program razvoja, godišnji finansijski plan i godišnji izveštaj o finansijskom poslovanju saglasnost daje Vlada.

Član 9

(Brisano)

Direktor

Član 10

Direktora Agencije imenuje i razrešava Vlada, na predlog upravnog odbora.

Direktor se imenuje na period od pet godina i može ponovo biti imenovan.

Direktor obavlja sledeće poslove:

1) zastupa i predstavlja Agenciju;

2) organizuje i rukovodi radom i poslovanjem Agencije;

3) odgovoran je za zakonitost rada Agencije;

4) izvršava odluke upravnog odbora i preduzima mere za njihovo sprovođenje;

5) odgovara za korišćenje ljudskih potencijala i materijalnih resursa Agencije i raspolaganje imovinom Agencije;

6) predlaže godišnji plan rada Agencije;

7) predlaže godišnji finansijski plan Agencije;

8) podnosi godišnji izveštaj o radu Agencije;

9) podnosi godišnji izveštaj o finansijskom poslovanju Agencije;

10) donosi pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Agenciji i druge opšte akte koje ne donosi upravni odbor;

11) donosi pojedinačne akte Agencije, ako zakonom nije drukčije propisano;

12) odlučuje o pravima i odgovornostima zaposlenih u Agenciji;

12a) donosi na predlog registratora i drugih ovlašćenih lica opšta metodološko-stručna uputstva za obradu podataka koji potiču iz dva ili više registara, evidencija, odnosno baza podataka;

12b) imenuje stručna savetodavna tela za strateška, razvojna i metodološka pitanja, iz redova priznatih domaćih i međunarodnih stručnjaka iz oblasti koje se tiču poslova Agencije;

13) obavlja i druge poslove utvrđene zakonom i statutom.

Vođenje registara

Član 10a

Agencija vodi registre preko registratora.

Registratora imenuje i razrešava upravni odbor Agencije, uz prethodnu saglasnost Vlade.

Registrator se imenuje na period od četiri godine, s tim što isto lice može biti ponovo imenovano.

Registrator može biti razrešen pre isteka perioda na koji je imenovan, i to:

1) na zahtev registratora;

2) ako registrator ne obavlja svoju funkciju u skladu sa zakonom;

3) iz drugih razloga utvrđenih zakonom.

Registratora koji je imenovan u skladu sa stavom 2. ovog člana upravni odbor može, na obrazložen predlog direktora Agencije, imenovati i za vođenje drugog registra, evidencije i druge elektronske baze podataka koje vodi Agencija, u cilju ekonomičnog i efikasnog rada i poslovanja Agencije.

Ovlašćenja i obaveze registratora

Član 10b

Registrator, u odnosu na registar koji vodi, ima ovlašćenja i obaveze da:

1) se stara o zakonitom, sistematičnom i ažurnom vođenju registra;

2) bliže određuje način vođenja registra;

3) donosi odluke o upisu u registar, odnosno vrši registraciju podataka;

4) propisuje standardne obrasce registracionih prijava i zahteva u postupku vođenja registra;

5) preduzima druge radnje neophodne za nesmetano i pravilno funkcionisanje registra u skladu sa zakonom.

Registrator je nezavisan u radu, u okviru ovlašćenja utvrđenih zakonom i drugim propisom.

Statut i drugi opšti akti

Član 11

Opšti akti Agencije su statut i druga opšta akta.

Statut sadrži odredbe o:

1) nazivu i sedištu;

2) delatnosti, odnosno poslovima;

3) organima i njihovom delokrugu;

4) unutrašnjoj organizaciji;

5) zastupanju i odgovornosti za obaveze;

6) opštim aktima i načinu njihovog donošenja;

7) postupku izmene statuta;

8) pravima i obavezama zaposlenih;

9) drugim pitanjima od značaja za rad i poslovanje Agencije.

Revizija

Član 12

U Agenciji se obavlja interna revizija.

Interna revizija pruža upravnom odboru i direktoru nezavisno i objektivno mišljenje o pitanjima koja su predmet revizije, prati identifikaciju rizika i upravljanje tim rizikom, pruža pomoć u ostvarivanju poslovnih ciljeva Agencije, obavlja savetodavnu aktivnost na unapređenju poslovanja Agencije, kao i postojećeg načina upravljanja i rukovođenja poslovnim procesima, utvrđuje da li se poslovne knjige i druga dokumenta vode uredno i u skladu sa propisima, obavlja i druge poslove koji se odnose na internu reviziju u skladu sa propisima i standardima kojima se uređuje oblast interne revizije.

Član 12a

Radi obavljanja revizije godišnjih finansijskih izveštaja, Agencija u skladu sa zakonom angažuje eksternog revizora.

Izveštaj sa mišljenjem eksternog revizora dostavlja se upravnom odboru Agencije na usvajanje.

Javnost rada Agencije

Član 12b

Agencija objavljuje na svojoj internet strani godišnji program rada, finansijski plan, godišnji izveštaj o radu i godišnji finansijski izveštaj, u skladu sa propisima kojima se uređuje pravni položaj i poslovanje javnih agencija i u skladu sa drugim propisima i internim aktima Agencije.

Objavljivanje podataka i dokumenata vrši se na internet strani Agencije, u skladu sa propisima kojima se uređuje postupak registracije u Agenciji i ovim zakonom.

Odnos Agencije sa korisnicima

Član 12v

Agencija ima obavezu da najmanje dvaput godišnje omogući korisnicima da daju svoje mišljenje o njenom radu i kvalitetu usluga i predlože načine njihovog poboljšanja, o čemu se sastavlja poseban izveštaj, koji postaje sastavni deo godišnjeg izveštaja o radu Agencije.

Korisnicima se mora omogućiti da svoje primedbe i predloge vezane za rad Agencije daju usmeno, pismeno, telefonski ili u elektronskom obliku.

Primedbe i predloge iz stava 1. ovog člana prima i razmatra član upravnog odbora Agencije koga za to na jednu godinu ovlasti upravni odbor Agencije i koji o svojim zaključcima obaveštava upravni odbor, direktora, lice na koje se primedba odnosi i korisnika.

Prelazne i završne odredbe

Član 13

Vlada Republike Srbije imenovaće predsednika i članove upravnog odbora, u roku od 15 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 14

Upravni odbor je dužan da u roku od 15 dana od dana imenovanja donese statut.

Član 15

Agencija počinje da obavlja poslove vođenja Registra založnog prava na pokretnim stvarima i pravima i Registra finansijskog lizinga najkasnije do 1. jula 2005. godine.

Član 16

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

Samostalni članovi Zakona o izmenama i dopunama
Zakona o Agenciji za privredne registre

("Sl. glasnik RS", br. 111/2009)

Član 12[s1]

Član 77. Zakona o registraciji privrednih subjekata ("Službeni glasnik RS", br. 55/04 i 61/05) i podzakonski akti doneti na osnovu tog člana prestaju da važe istekom devedesetog dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 13[s1]

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

Samostalni članovi Zakona o izmenama i dopunama
Zakona o Agenciji za privredne registre

Prelazne i završne odredbe

("Sl. glasnik RS", br. 99/2011)

Član 9[s2]

Registratori koji su imenovani do dana stupanja na snagu ovog zakona nastavljaju sa radom do isteka perioda na koji su imenovani.

Član 10[s2]

Akti upravnog odbora Agencije iz člana 5a st. 2. i 4. ovog zakona, biće doneti u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 11[s2]

Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaju da važe odredbe člana 2b. stav 4. Zakona o privrednim komorama ("Službeni glasnik RS", br. 65/01 i 36/09), odredbe čl. 44, 44a i 47. Zakona o finansijskom lizingu ("Službeni glasnik RS", br. 55/03, 61/05 i 31/11), odredbe čl. 57, 57a i 60. Zakona o založnom pravu na pokretnim stvarima upisanim u registar ("Službeni glasnik RS", br. 57/03, 61/05 i 64/06 - ispravka), odredbe člana 32. stav 2. i člana 36. Zakona o računovodstvu i reviziji ("Službeni glasnik RS", br. 46/06 i 111/09), odredbe člana 117. st. 4. i 5. Zakona o turizmu ("Službeni glasnik RS", br. 36/09 i 88/10), odredbe člana 27. stav 2, člana 35. i člana 61. stav 2. Zakona o udruženjima ("Službeni glasnik RS", broj 51/09), odredbe člana 136. st 5. i 9. Zakona o stečaju ("Službeni glasnik RS", broj 104/09), odredbe člana 63. stav 4. Zakona o sportu ("Službeni glasnik RS", broj 24/11), odredbe čl. 300. i 311. Zakona o izvršenju i obezbeđenju ("Službeni glasnik RS", broj 31/11).

Član 12[s2]

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".