Zastava Bosne i Hercegovine

ZAKON O AGENCIJI ZA OSIGURANJE I FINANSIRANJE IZVOZA REPUBLIKE SRBIJE

("Sl. glasnik RS", br. 61/2005 i 88/2010)

 

I OSNOVNE ODREDBE

Član 1

Radi podsticanja i unapređenja izvoza i razvoja ekonomskih odnosa Republike Srbije sa inostranstvom, osniva se Agencija za osiguranje i finansiranje izvoza Republike Srbije (u daljem tekstu: Agencija).

Član 2

Agencija posluje pod sledećim imenom:

Agencija za osiguranje i finansiranje izvoza Republike Srbije a.d.

Skraćeno poslovno ime Agencije je: AOFI.

Sedište Agencije je u Užicu.

Agencija može imati jednu ili više filijala i predstavništava.

II DELATNOST AGENCIJE

Član 3

Delatnost Agencije je:

1) osiguranje i reosiguranje izvoznih poslova i investicija u inostranstvu domaćih pravnih lica i preduzetnika od komercijalnih i nekomercijalnih rizika, kao i osiguranje naplate potraživanja izvoznika na domaćem tržištu najviše do iznosa vrednosti izvoznog posla, i to samostalno ili u saradnji sa drugim osiguravajućim društvima, odnosno agencijama;

2) finansiranje izvoznih poslova domaćih pravnih lica i preduzetnika, sufinansiranje izvoznih poslova sa komercijalnim bankama i drugim finansijskim organizacijama, refinansiranje izvoznih kredita komercijalnih banaka;

3) finansiranje pripreme izvoza domaćih pravnih lica i preduzetnika po zaključenom ugovoru o izvozu;

4) finansiranje investicija domaćih pravnih lica i preduzetnika na inostranim tržištima radi podsticanja izvoza;

5) osiguranje pripreme izvoza domaćih pravnih lica i preduzetnika od nekomercijalnih i komercijalnih rizika po zaključenom ugovoru o izvozu, samostalno ili u saradnji sa drugim osiguravajućim društvima, odnosno agencijama;

6) finansiranje stranog kupca ili njegove banke u vezi sa izvozom domaćeg pravnog lica ili preduzetnika;

7) osiguranje domaćih banaka u vezi sa kreditima i garancijama po izvoznim poslovima i investicijama u inostranstvu i zaključenim kreditnim linijama sa stranim bankama;

8) izdavanje garancija i drugih jemstava po izvoznim poslovima i investicijama u inostranstvu;

9) pružanje drugih usluga u vezi sa finansiranjem, garantovanjem i osiguranjem izvoznih poslova i investicija na domaćem i inostranom tržištu.

Agencija je dužna da delatnosti, odnosno poslove radi kojih je osnovana obavlja u skladu sa odredbama ovog zakona i drugih propisa, kao i u skladu sa međunarodnim sporazumima i ugovorima.

Član 4

Nekomercijalni rizici iz člana 3. ovog zakona obuhvataju slučajeve kada nije moguće naplatiti potraživanja domaćih pravnih lica i preduzetnika od inostranog partnera, iz sledećih razloga:

1) neplaćanja duga u roku od šest meseci od ugovorenog roka dospelosti, ako je dužnik država, državna organizacija ili lice za koje garantuje država, odnosno državna organizacija;

2) političkih događaja u zemlji dužnika ili ratnog stanja u državi čiji je državljanin dužnik sa drugom državom;

3) opšteg moratorijuma plaćanja, nemogućnosti konverzije valute zemlje dužnika u konvertibilne valute ili zabrane transfera, do isteka tih zabrana;

4) zabrane uvoza robe ili usluga od države ili državne organizacije kao kupca ili korisnika usluga;

5) jednostranog raskida ugovora od države ili državne organizacije kao kupca ili korisnika usluga, osim kada je do jednostranog raskida došlo usled povrede carinskih ili zdravstvenih propisa države uvoznika, odnosno države korisnika usluga;

6) zaplene, oštećenja, zabrane raspolaganja ili uništenja robe, učinjenih od strane države ili njenih institucija, od časa prelaska robe preko državne granice do prispeća inostranom dužniku i

7) elementarnih nepogoda.

Pod nekomercijalnim rizicima smatraju se i događaji usled kojih je nastala šteta domaćim licima u vezi sa imovinom investiranom u sopstveno privredno društvo, mešovito privredno društvo ili poslovne jedinice u inostranstvu, i to:

1) nacionalizacija, eksproprijacija ili druge mere države koje se mogu izjednačiti sa nacionalizacijom ili eksproprijacijom;

2) nemogućnost raspolaganja imovinom u trajanju od najmanje 12 meseci zbog drugih mera preduzetih od države u kojoj je izvršeno investiranje;

3) uništenje ili oštećenje imovine usled događaja u ratu koji vodi država u kojoj je izvršeno investiranje imovine, odnosno političkih događaja u toj državi.

III OBLIK I ODGOVORNOST AGENCIJE

Član 5

Agencija je pravno lice i ima pravo da zaključuje ugovore i preduzima druge pravne poslove i pravne radnje u skladu sa ovim zakonom i zakonom kojim se uređuje pravni položaj privrednih društava.

Agencija posluje kao zatvoreno akcionarsko društvo koje akcije izdaje svom osnivaču, odnosno ograničenom broju drugih lica, u skladu sa zakonom kojim se uređuje pravni položaj privrednih društava.

Akcije Agencije su obične sa pravom glasa.

Član 6

Za obaveze preuzete u pravnom prometu sa trećim licima Agencija odgovara celokupnom svojom imovinom.

Republika Srbija odgovara za obaveze Agencije po osnovu osiguranja izvoza od nekomercijalnih rizika do iznosa koji se utvrđuje zakonom kojim se uređuje godišnji budžet Republike.

IV SREDSTVA ZA OSNIVANJE I RAD AGENCIJE

Član 7

Osnivački kapital Agencije u iznosu od 25.000.000,00 evra, u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu na dan uplate, obezbeđuje Republika Srbija.

Republika Srbija uplatiće u novcu 50% upisanog kapitala pre osnivanja Agencije, a preostali iznos najkasnije u roku od godinu dana od dana registracije Agencije kod nadležnog organa.

Član 8

Sredstva za rad Agencije obezbeđuju se iz:

1) namenskih kredita međunarodnih finansijskih organizacija;

2) donacija domaćih i stranih pravnih ili fizičkih lica i

3) drugih izvora, u skladu sa zakonom.

Član 9

U slučaju povećanja osnovnog kapitala Agencije izdavanjem novih akcija, u skladu sa zakonom, učešće Republike Srbije u akcionarskom kapitalu Agencije ne može biti manje od 51% od ukupnog iznosa akcionarskog kapitala.

Član 10

Rezerve sigurnosti za poslove osiguranja izvoza od nekomercijalnih rizika, kao i za poslove osiguranja izvoza od komercijalnih rizika, formiraju se od premija osiguranja, regresa po isplaćenim naknadama šteta i iz dela dobiti koju Agencija ostvaruje poslovanjem iz oblasti osiguranja.

Rezerve sigurnosti se koriste za izmirenje obaveza prema osiguranicima i za pokriće gubitaka iz poslova osiguranja od nekomercijalnih i komercijalnih rizika.

Početna sredstva za formiranje rezervi sigurnosti Agencije za poslove osiguranja od nekomercijalnih i komercijalnih rizika, obezbeđuju se iz osnivačkog kapitala.

V POSLOVANJE AGENCIJE

Član 11

Agencija posluje prema načelima likvidnosti, sigurnosti i rentabilnosti.

Agencija svojim aktima određuje uslove i način očuvanja realne vrednosti sredstava, kao i druge mere za zaštitu od rizika njegovog poslovanja.

Agencija je nelikvidna ukoliko nije izmirila dospele obaveze.

Član 12

Agencija podnosi redovni godišnji izveštaj o svom poslovanju Vladi Republike Srbije (u daljem tekstu: Vlada), a vanredni izveštaj po zahtevu Vlade.

Član 13

Agencija vodi poslovne knjige, sastavlja i podnosi računovodstvene izveštaje i izveštaje o poslovanju, u skladu sa zakonom kojim se uređuje računovodstvo i revizija.

Član 14

Revizija poslovanja Agencije obavlja se u skladu sa zakonom kojim se uređuje računovodstvo i revizija.

Revizija iz stava 1. ovog člana može biti redovna i vanredna.

Redovna revizija obavlja se za svaku godinu, a vanredna na zahtev ministarstva nadležnog za poslove finansija.

Izveštaj o obavljenoj reviziji dostavlja se Vladi.

VI ORGANI AGENCIJE

Član 15

Organi Agencije su: Skuština, Upravni odbor i Izvršni odbor.

Član 16

Ovlašćenja Skupštine Agencije vrši Vlada preko ovlašćenih predstavnika.

Kada se poveća broj akcionara, Skupštinu Agencije čine akcionari sa pravom upravljanja.

Pravo upravljanja akcionari ostvaruju neposredno ili preko svojih predstavnika.

U ime Republike Srbije kao akcionara, pravo iz stava 3. ovog člana vrši Vlada.

Statutom Agencije se utvrđuje minimalan broj akcija kao uslov za članstvo u Skupštini Agencije.

Član 17

Skupština Agencije:

1) donosi Statut Agencije;

2) donosi akta poslovne politike;

3) donosi akta kojima će se bliže urediti uslovi i način obavljanja delatnosti Agencije;

4) razmatra godišnje izveštaje Upravnog odbora i Izvršnog odbora;

5) usvaja godišnji račun Agencije i odlučuje o upotrebi i raspoređivanju ostvarene dobiti, odnosno pokriću gubitaka;

6) odlučuje o povećanju kapitala Agencije i visini ulaganja u osnovna sredstva Agencije;

7) odlučuje o iznosu i strukturi rezervi sigurnosti;

8) imenuje i razrešava članove Upravnog odbora;

9) odlučuje o statusnim promenama i promenama pravne forme Agencije;

10) imenuje i razrešava revizora;

11) donosi plan razvoja i program rada Agencije;

12) donosi poslovnik o svom radu;

13) obavlja i druge poslove utvrđene ovim zakonom, zakonom kojim se uređuje pravni položaj privrednih društava i Statutom Agencije.

Član 18

Upravni odbor ima predsednika, zamenika predsednika i tri člana.

Predsednika, zamenika predsednika i članove Upravnog odbora imenuje i razrešava Skupština Agencije.

Mandat predsednika i članova Upravnog odbora Agencije je četiri godine i ista lica mogu biti ponovo birana.

Član 19

Upravni odbor Agencije:

1) saziva sednice Skupštine Agencije;

2) zastupa i vodi poslove Agencije;

3) priprema predloge za Skupštinu Agencije i izvršava njene odluke;

4) razmatra i predlaže usvajanje izveštaja o poslovanju Agencije u toku godine;

5) podnosi Skupštini Agencije izveštaj o poslovanju;

6) daje smernice Izvršnom odboru za ostvarivanje poslovne politike;

7) odlučuje o trajnoj poslovnoj saradnji;

8) izdaje akcije i utvrđuje njihovu vrednost, kao i vrednost imovine Agencije, u skladu sa zakonom;

9) utvrđuje iznos i dan dividende, dan plaćanja i postupak plaćanja dividende;

10) odlučuje o davanju i opozivanju prokure;

11) donosi opšti akt o organizaciji i sistematizaciji;

12) donosi poslovnik o svom radu;

13) obavlja i druge poslove utvrđene ovim zakonom, zakonom kojim se uređuje pravni položaj privrednih društava i Statutom Agencije.

O pitanjima iz svog delokruga Upravni odbor odlučuje većinom glasova.

U slučaju jednake podele glasova, odlučujući je glas predsednika Upravnog odbora.

Član 20

Upravni odbor bira članove Izvršnog odbora.

Članovi Izvršnog odbora su izvršni direktori.

Delokrug Izvršnog odbora uključuje sprovođenje odluka Upravnog odbora Agencije i sva pitanja povezana sa vođenjem poslova i tekućim poslovima Agencije, osim pitanja koja su u nadležnosti Upravnog odbora i Skupštine Agencije.

Delokrug Izvršnog odbora bliže se određuje Statutom Agencije.

Član 21

Predsednik Izvršnog odbora je generalni direktor Agencije.

Generalnog direktora Agencije bira Upravni odbor.

VII STATUT I DRUGI OPŠTI AKTI

Član 22

Opšti akti Agencije su Statut i drugi akti kojima se na opšti način uređuju pitanja bitna za rad Agencije.

Član 23

Statut sadrži naročito odredbe o:

1) nazivu i sedištu Agencije;

2) delatnosti, odnosno poslovima;

3) organima Agencije, delokrugu, odgovornosti i načinu odlučivanja organa;

4) zastupanju Agencije i odgovornosti za obaveze;

5) raspodeli dobiti i snošenju gubitaka;

6) načinu formiranja i korišćenja fondova i sredstava rezervi Agencije;

7) unutrašnjoj organizaciji Agencije;

8) opštim aktima i načinu njihovog donošenja;

9) načinu i postupku izmene Statuta;

10) drugim pitanjima od značaja za rad i poslovanje Agencije, u skladu sa zakonom.

VIII ZAVRŠNA ODREDBA

Član 24

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".