Zastava Bosne i Hercegovine

ZAKON O MATICI SRPSKOJ

("Sl. glasnik RS", br. 49/92)

Član 1

Matica srpska, od svog osnivanja 1826. godine, jedinstveno je i samostalno književno, naučno i kulturno društvo, kojim upravljaju njeni članovi.

Matica srpska obavlja poslove i ostvaruje ciljeve od trajnog značaja za književnost, nauku i kulturu srpskog naroda.

Član 2

Matica srpska ima svojstvo pravnog lica u skladu s ovim zakonom i svojim statutom.

Sedište Matice srpske je u Novom Sadu.

Član 3

Matica srpska:

1. izučava književnost i jezik srpskog naroda i književnost drugih naroda;

2. organizuje i obavlja naučnoistraživački rad u oblasti društvenih i prirodnih nauka;

3. izdaje Letopis Matice srpske, naučne časopise, knjige i druge publikacije iz oblasti književnosti, nauke i umetnosti;

4. obrađuje, čuva i štiti arhivsku građu nastalu u njenom radu i radu ustanova i preduzeća koje je osnovala, kao i onu koja joj je poverena ili koju je stekla od fizičkih i građanskopravnih lica;

5. sakuplja, obrađuje i populariše kulturna dobra;

6. podstiče i populariše književno, naučno i umetničko stvaralaštvo;

7. dodeljuje nagrade i priznanja;

8. obavlja i druge poslove i zadatke utvrđene svojim statutom.

Poslovi iz stava 1 ovog člana i na njima zasnovani ciljevi obavljaju se, odnosno ostvaruju i preko Biblioteke Matice srpske, Galerije Matice srpske i Izdavačkog preduzeća Matice srpske, čiji je ona osnivač.

U ostvarivanju svojih ciljeva i zadataka Matica srpska sarađuje s akademijama nauka i umetnosti, univerzitetima, naučnim institucijama, ustanovama u oblasti kulture i obrazovanja i drugim organizacijama, udruženjima, društvima i pojedincima u zemlji i inostranstvu.

Član 4

Matica srpska obavlja poslove utvrđene ovim zakonom na način utvrđen zakonom i statutom.

Arhivska građa nastala u radu Matice srpske i ustanova i preduzeća koje je ona osnovala, kao i arhivska građa koja joj je poverena i koju je stekla od fizičkih i građanskopravnih lica, čuva se, štiti i obezbeđuje u Matici srpskoj.

Član 5

Od opšteg interesa su poslovi Matice srpske:

1. priprema i izdavanje kapitalnih dela iz oblasti književnosti, nauke, kulture i umetnosti;

2. izdavanje Letopisa Matice srpske,

Zbornika Matice srpske za književnost i jezik,

Zbornika Matice srpske za društvene nauke,

Zbornika Matice srpske za istoriju,

Zbornika Matice srpske za prirodne nauke,

Zbornika Matice srpske za likovne umetnosti,

Zbornika Matice srpske za scenske umetnosti i muziku,

Zbornika Matice srpske za slavistiku i Zbornika Matice srpske za filologiju i lingvistiku;

3. zaštita arhivske i rukopisne građe i drugih kulturnih dobara;

4. dodela Zmajeve nagrade i Brankove nagrade i

5. naučnoistraživački rad u oblasti društvenih i prirodnih nauka u skladu sa zakonom.

Član 6

Matica srpska obezbeđuje sredstva za obavljanje poslova i ostvarivanje svojih ciljeva:

- iz budžeta Republike Srbije i budžeta drugih teritorijalnih jedinica;

- iz sopstvenih prihoda;

- iz zadužbina i fondova, poklona, legata i drugih izvora u skladu s njihovom namenom, zakonom i svojim statutom.

Član 7

Ustanove i preduzeća koje je osnovala Matica srpska ne mogu menjati bez njene saglasnosti svoju delatnost, sedište i firmu, niti oblik svojine na imovinu Matice srpske.

Niko ne može koristiti naziv Matice srpske bez njene saglasnosti.

Matica srpska daje saglasnost na izbor i razrešenje upravnika Biblioteke Matice srpske, upravnika Galerije Matice srpske i direktora i glavnog i odgovornog urednika Izdavačkog preduzeća Matice srpske.

Matica srpska daje saglasnost na deo statuta ustanova i preduzeća koja je osnovala koji se odnosi na pitanja iz st. 1 i 3 ovog člana.

Druga međusobna prava, obaveze i odgovornosti vezani za obavljanje poslova Matice srpske utvrđeni ovim zakonom sporazumno utvrđuju Matica srpska i ustanove i preduzeća koje je ona osnovala.

Član 8

Matica srpska i ustanove i preduzeća koje je ona osnovala urediće svoja međusobna prava i obaveze, a ustanove i preduzeća svoj rad s odredbama ovog zakona u roku od 90 dana od dana njegovog stupanja na snagu.

Član 9

Nadzor nad primenom odredaba ovog zakona vrši Ministarstvo kulture.

Član 10

Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje da važi Zakon o Matici srpskoj ("Službeni list SAP Vojvodine, broj 28/86).

Član 11

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".