Zastava Bosne i Hercegovine


ZAKON O EVIDENCIJAMA I OBRADI PODATAKA U OBLASTI UNUTRAŠNJIH POSLOVA

("Sl. glasnik RS", br. 24/2018)

 

I UVODNE ODREDBE

Predmet zakona

Član 1

Ovim zakonom uređuje se obrada podataka o ličnosti u oblasti unutrašnjih poslova (u daljem tekstu: podaci), svrha obrade, prava i zaštita prava lica čiji se podaci obrađuju, vrste i sadržina evidencija, rokovi u kojima se podaci obrađuju, razmena podataka, čuvanje, zaštita i kontrola zaštite podataka, kao i druga pitanja od značaja za obradu podataka u oblasti unutrašnjih poslova.

Obrada podataka u Ministarstvu unutrašnjih poslova (u daljem tekstu: Ministarstvo) vrši se u elektronskoj formi u okviru informaciono-komunikacionih sistema, u formi audio-video zapisa i fotografija i u papirnoj formi u obliku registara, kartoteka, dnevnika i drugom obliku (u daljem tekstu: evidencije).

Član 2

U pitanjima koja se odnose na obradu podataka o ličnosti, a nisu uređena ovim zakonom, primenjuju se odredbe zakona kojim se uređuje zaštita podataka o ličnosti.

Svrha obrade podataka

Član 3

Ministarstvo podatke o ličnosti obrađuje u svrhu:

1) zaštite bezbednosti građana i Ustavom zajemčenih prava i sloboda;

2) zaštite imovine;

3) izrade kriminalističko-obaveštajnih informacija, operativnih izveštaja, operativnih informacija i drugih analitičkih izveštaja;

4) sprečavanja vršenja i otkrivanja krivičnih dela i imovine proistekle iz krivičnih dela;

5) sprečavanja vršenja i otkrivanja prekršaja;

6) pronalaženja izvršilaca krivičnih dela i prekršaja;

7) evidentiranja izvršilaca krivičnih dela i prekršaja;

8) vođenja krivičnog i prekršajnog upisnika;

9) traganja za licima i predmetima;

10) identifikacije lica i NN leševa;

11) obezbeđivanja dokaza;

12) vršenja forenzičkog veštačenja;

13) održavanja javnog reda i mira i obezbeđivanja javnih skupova;

14) sprečavanja nasilja i nedoličnog ponašanja na sportskim priredbama;

15) bezbednosne zaštite određenih lica i objekata;

16) obezbeđenja lica i objekata;

17) nadzora nad poslovima privatnog obezbeđenja i detektivske delatnosti;

18) granične kontrole koja obuhvata vršenje graničnih provera na graničnim prelazima i nadzor državne granice van graničnih prelaza;

19) obavljanja poslova u oblasti kretanja i boravka stranih državljana na teritoriji Republike Srbije;

20) obavljanja poslova u oblasti azila i privremene zaštite;

21) kontrole i bezbednosti saobraćaja na putevima;

22) pružanja policijske pomoći;

23) unutrašnje kontrole;

24) planiranja, praćenja i primene testa integriteta, kao i preduzimanja drugih preventivnih aktivnosti;

25) kontrole prijave i promene imovnog stanja određenih kategorija zaposlenih u Ministarstvu;

26) upravljanja ljudskim resursima u Ministarstvu;

27) školovanja, obuke i stručnog usavršavanja;

28) planiranja i programiranja bezbednosne zaštite;

29) praćenja i ocenjivanja sprovođenja planova i programa bezbednosne zaštite;

30) zaštite i spasavanja ljudi, materijalnih i kulturnih dobara od elementarnih nepogoda i drugih nesreća;

31) informisanja javnosti;

32) izvršavanja poslova iz oblasti međunarodne policijske saradnje i na osnovu članstva u međunarodnim organizacijama, izvršavanja obaveza iz međunarodnih ugovora i međunarodne razmene podataka;

33) primene mera informacione bezbednosti;

34) vršenja bezbednosnih provera;

35) izdavanja dokumenata građanima;

36) statističke analize, analitike i razvoja;

37) vršenja drugih poslova propisanih zakonom.

Član 4

Izrazi koji se koriste u ovom zakonu koji imaju rodno značenje, bez obzira da li se koriste u muškom ili ženskom rodu, odnose se jednako na muški i ženski rod.

Značenje izraza u zakonu

Član 5

Pojedini izrazi koji su korišćeni u ovom zakonu imaju sledeće značenje:

1) informaciono-komunikacioni sistem označava svaki uređaj ili grupu međusobno povezanih ili srodnih uređaja, od kojih jedan ili više njih na osnovu programa (aplikacija) obavlja automatsku obradu podataka;

2) aplikacija predstavlja programski softver ili skup programskih softvera čija je osnovna namena upravljanje podacima u informaciono-komunikacionom sistemu;

3) baza podataka predstavlja skup međusobno povezanih strukturiranih podataka organizovanih u tabele i druge strukture podataka, a koristi se za jednu ili više evidencija;

4) evidencija predstavlja svaku organizovanu zbirku podataka;

5) zbirka podataka predstavlja skup strukturiranih podataka nezavisno od oblika u kojem se ti podaci čuvaju, koji je dostupan u skladu s posebnim kriterijumima (prema ličnom, predmetnom ili drugom osnovu), bez obzira da li je taj skup centralizovan, decentralizovan ili razvrstan po funkcionalnim ili geografskim kriterijumima;

6) registar je skup više srodnih zbirki podataka;

7) kartoteka je zbirka podataka u papirnoj formi prilagođena pretraživanju po utvrđenom kriterijumu;

8) dnevnik je zbirka podatka u koju se podaci unose hronološki i prilagođena je pretraživanju po vremenu unosa podataka;

9) sistem video-akustičkog snimanja (video-nadzor) jeste elektronski sistem za nadgledanje i snimanje situacija na nekom prostoru i prenos signala s kamera na predefinisanu lokaciju;

10) sistem kontrole pristupa je elektronski sistem za kontrolu ulaska u prostor ili objekat, kretanja i zadržavanja u prostoru ili objektu, predstavljanje i identifikaciju lica;

11) šifarski sistem je organizaciono i tehnički zaokružena celina kojom se, primenom kriptoloških metoda, mera i postupaka, sadržina tajnih podataka i informacija pretvara u pogodan oblik za prenos u telekomunikaciono-informacionim sistemima na način koji nije razumljiv neovlašćenim licima;

12) informacija o lokaciji je skup osnovnih podataka koji definišu geografsku širinu, geografsku dužinu i nadmorsku visinu predmetne geografske lokacije i skup pripadajućih opisnih podataka.

Prava lica čiji se podaci obrađuju

Član 6

Svako može od Ministarstva zahtevati da bude obavešten da li se o njemu obrađuju podaci i koje radnje obrade se vrše.

Na podnošenje zahteva i postupak po zahtevu primenjuju se odredbe zakona kojim se uređuje zaštita podataka o ličnosti.

Ostvarivanje prava lica iz stava 1. ovog člana može se ograničiti ako je to neophodno zbog zaštite nacionalne ili javne bezbednosti, odbrane zemlje, sprečavanja, otkrivanja, istrage i gonjenja učinilaca krivičnih dela, ako bi se tim obaveštenjem učinio dostupnim podatak za koji je zakonom, drugim propisima ili aktima zasnovanim na zakonu određeno da se čuva kao tajna, a zbog čijeg bi odavanja mogle nastupiti teške posledice po interes zaštićen zakonom, kao i zbog zaštite prava i sloboda drugih lica, dok za to postoje razlozi, o čemu Ministarstvo obaveštava podnosioca zahteva.

Prilikom sačinjavanja izveštaja i obrade podataka o ličnosti za čije je prikupljanje ovlašćeno Ministarstvo u skladu sa zakonom, Ministarstvo štiti podatke o identitetu lica od kojeg je dobilo obaveštenje, ako se otkrivanjem identiteta lice izlaže ozbiljnoj opasnosti po život, zdravlje, fizički integritet ili ugrožava sloboda i imovina lica.

Ispravljanje i brisanje podataka iz evidencija

Član 7

Ministarstvo je dužno da, bez odlaganja, ispravi i ažurira podatke za koje se utvrdi da su netačni.

Prikupljeni i u evidencije uneti podaci o ličnosti moraju se brisati po isteku rokova čuvanja utvrđenih ovim ili drugim zakonom ili kada se utvrdi da su prestali da postoje razlozi zbog kojih je podatak o ličnosti unet u odgovarajuće evidencije.

Ispravku, ažuriranje i brisanje vrši neposredno u odgovarajućoj evidenciji ovlašćeni službenik Ministarstva.

U slučaju iz st. 1. i 2. ovog člana Ministarstvo obaveštava podnosioca zahteva, odnosno lice čiji su podaci ispravljeni ili obrisani, osim o podacima sadržanim u evidencijama koje su obeležene oznakom tajnosti.

II PRIKUPLJANJE I RAZMENA PODATAKA

Prikupljanje podataka

Član 8

Ministarstvo, u skladu sa zakonskim ovlašćenjima, prikuplja podatke o ličnosti neposredno od lica na koja se podaci odnose.

Ministarstvo prikuplja podatke o ličnosti od drugih organa državne uprave, organa autonomnih pokrajina, organa jedinica lokalne samouprave i imalaca javnih ovlašćenja.

Ministarstvo prikuplja podatke od fizičkih i pravnih lica koja podatke poseduju ili koja su ovlašćena da vode zbirke podataka, ukoliko ih nije moguće prikupiti na drugi način i kada ih je potrebno prikupiti za obavljanje poslova iz nadležnosti Ministarstva.

Ministarstvo prikuplja i koristi podatke o fizičkim i pravnim licima, organizacijama, udruženjima, pojavama, događajima, objektima i mestima, obezbeđuje zaštitu i vodi zbirke podataka o ličnim i drugim podacima za čije je prikupljanje ovlašćeno zakonom, radi sprečavanja i otkrivanja krivičnih dela i prekršaja, pronalaženja njihovih učinilaca, zaštite javne bezbednosti i obavljanja drugih poslova iz nadležnosti Ministarstva.

Razmena podataka

Član 9

Razmena podataka u smislu ovog zakona predstavlja prijem i dostavljanje podataka između subjekata ovlašćenih zakonom, bez obzira u kom obliku se podaci za razmenu nalaze.

Ministarstvo može, ako za to postoji zakonski osnov, razmenjivati podatke sa državnim organima, organima autonomnih pokrajina, jedinicama lokalne samouprave, imaocima javnih ovlašćenja i pravnim licima.

Ministarstvo može podatke iz evidencija dostavljati i fizičkim licima na osnovu obrazloženog pismenog zahteva koji sadrži: podatke o podnosiocu zahteva (ime i prezime, JMBG, ime jednog roditelja, datum i mesto rođenja, prebivalište i adresu i podatke za kontakt), precizno navedenu svrhu korišćenja podataka, pravni osnov i vrstu, odnosno količinu podataka koja je neophodna za opredeljenu svrhu.

Za davanje podataka fizičkim licima, u smislu stava 3. ovog člana, plaća se taksa.

Razmena podataka u okviru Ministarstva

Član 10

Ministarstvo koristi obrađene podatke iz evidencija u svrhu izrade kriminalističko-obaveštajnih informacija koje predstavljaju osnov za donošenje odluke u upravljanju policijskim i drugim unutrašnjim poslovima.

Prikupljeni podaci se u cilju obavljanja poslova iz delokruga Ministarstva razmenjuju između organizacionih jedinica, u skladu s njihovim delokrugom i navedenom svrhom.

Razmena podataka s drugim subjektima

Član 11

Drugi državni organi, organi državne uprave, autonomne pokrajine, jedinice lokalne samouprave i imaoci javnih ovlašćenja dužni su da na zahtev Ministarstva omoguće razmenu i uvid u podatke koje obrađuju ili su ovlašćeni da vode zbirke tih podataka, a koji su Ministarstvu neophodni za izvršavanje zakonom propisanih poslova i ovlašćenja.

Razmena podataka i uvid u podatke, ako postoje tehničko-tehnološki uslovi, vrši se upotrebom informaciono-komunikacionih tehnologija na kontrolisan i bezbedan način, uz primenu mera informacione bezbednosti kojima se obezbeđuje osnovna zaštita podataka na fizičkom, tehničkom i organizacionom nivou.

Podaci se dostavljaju u roku koji je naveden u zahtevu Ministarstva.

Ministarstvo dostavlja podatke drugim državnim organima, organima državne uprave, autonomne pokrajine, jedinicama lokalne samouprave, imaocima javnih ovlašćenja i pravnim licima kada za takvu obradu podataka postoji pravni osnov i kada su podaci potrebni za izvršavanje zakonom propisanih obaveza.

Zahtev kojim se od Ministarstva traži da dostavi ili omogući uvid u podatke koje ono u skladu sa ovim zakonom obrađuje mora da sadrži: naziv organa koji zahtev podnosi, jasno i precizno definisan pravni osnov za obradu podataka, svrhu, vrstu podataka i minimalnu količinu podataka neophodnih za utvrđivanje identiteta lica čiji se podaci obrađuju, kao i podatke o konkretnom predmetu zahteva (delovodni ili drugi broj) i rok za dostavljanje.

Ministarstvo može na zahtev pravnih lica i organizacija da omogući uslugu provere validnosti ličnih dokumenata i podataka iz evidencija na osnovu kojih je dokument izdat isključivo na osnovu saglasnosti lica na koje se podaci odnose.

O svim primljenim zahtevima i podacima koji su dostavljeni na zahtev Ministarstvo vodi posebnu evidenciju, koja sadrži podatke iz podnetog zahteva i podatke koji su na zahtev dostavljeni.

Ministarstvo može s pravnim licima iz st. 4. i 6. ovog člana razmenjivati podatke koji su im potrebni, u skladu s posebnim zakonom kojim se uređuje njihova delatnost.

Propise o bližim tehničko-tehnološkim uslovima i minimalnim merama informacione bezbednosti za razmenu podataka propisuje ministar unutrašnjih poslova posebnim aktom.

Međunarodna razmena podataka

Član 12

Ministarstvo vrši razmenu podataka iz evidencija u skladu s preuzetim obavezama iz potvrđenog međunarodnog sporazuma, odnosno na osnovu članstva u međunarodnoj organizaciji.

Čuvanje, upoređivanje, brisanje i evidentiranje podataka koji su korišćeni prilikom međunarodne razmene podataka vrši se u skladu s potvrđenim međunarodnim sporazumom.

III OBRADA PODATAKA SISTEMIMA TEHNIČKE ZAŠTITE I KOMUNIKACIONIM SISTEMIMA

Sistemi za video-akustičko snimanje

Član 13

Ministarstvo, u cilju izvršavanja poslova iz svog delokruga prikuplja i obrađuje video i audio zapise korišćenjem opreme za video-akustičko snimanje i fotografisanje, prepoznavanje i identifikaciju lica, automatsko očitavanje isprava i za prepoznavanje registarskih tablica.

Ministarstvo prikupljene podatke koristi u svrhu praćenja javnih skupova, povećanja bezbednosti saobraćaja, ljudi i imovine, granične kontrole, koja obuhvata vršenje provera na graničnim prelazima i nadzor državne granice van graničnih prelaza, kao i u svrhu prepoznavanja, identifikacije i pronalaska izvršilaca krivičnih dela i nestalih lica na osnovu biometrijskih podataka o licu, obezbeđenja dokaza za podnošenje prekršajnih i krivičnih prijava, vršenja poslova unutrašnje kontrole, praćenja zakonitosti i unapređenja rada Ministarstva, pokretanja i vođenja disciplinskih postupaka.

Ministarstvo može koristiti sredstva za snimanje slika i beleženje audio i video zapisa drugih državnih organa, organa autonomne pokrajine, jedinica lokalne samouprave, organizacija i pravnih lica, u svrhe iz stava 2. ovog člana.

Sistemi kontrole pristupa

Član 14

Ministarstvo, u cilju izvršavanja poslova iz svog delokruga, prikuplja i obrađuje lične i biometrijske podatke o ličnosti, korišćenjem sistema kontrole pristupa.

Ministarstvo podatke i resurse iz stava 1. ovog člana koristi u svrhu tehničke zaštite lica, nepokretnih i pokretnih objekata i imovine.

Sistem TETRA i sistemi mobilnih radio-komunikacija

Član 15

U okviru informaciono-komunikacionog sistema, radi obezbeđivanja pouzdane i zaštićene međusobne radio-komunikacije pripadnika službi bezbednosti i državnih organa u Republici Srbiji, uspostavljeni su nacionalni sistem TETRA i sistemi mobilnih radio-komunikacija.

Bliže uslove koji se tiču metodologije rada, načina pristupa podacima i zaštite sistema TETRA, sistema mobilnih radio-komunikacija i kritične infrastrukture navedenih sistema za potrebe Ministarstva propisuje ministar.

IV ZAŠTITA PODATAKA

Mere zaštite podataka u elektronskim evidencijama

Član 16

Ministarstvo prilikom obrade podataka primenjuje odgovarajuće tehničke, kadrovske i organizacione mere zaštite podataka koji se automatski obrađuju, saglasno usvojenim standardima i srazmerno rizicima koji proizlaze iz obrade i prirode podataka koji se štite.

Ministarstvo preduzima odgovarajuće bezbednosne mere u cilju zaštite podataka od nezakonitog uništenja ili gubitka, menjanja, neovlašćenog obelodanjivanja ili pristupa kada se obrada podataka vrši upotrebom informaciono-komunikacionih tehnologija.

Bezbednosne mere iz stava 2. ovog člana su:

1) onemogućavanje neovlašćenim licima da pristupe opremi za obradu podataka (kontrola pristupa opremi);

2) sprečavanje neovlašćenog čitanja, umnožavanja, izmene ili uklanjanja nosača podataka (kontrola nosača podataka);

3) sprečavanje neovlašćenog unosa podataka o ličnosti i neovlašćenog uvida, izmene ili brisanja čuvanih podataka o ličnosti (kontrola čuvanja podataka);

4) sprečavanje neovlašćenih lica koja koriste opremu za prenos podataka da koriste sisteme za automatsku obradu podataka (kontrola korisnika);

5) obezbeđenje da lica koja su ovlašćena da koriste sistem za automatsku obradu podataka imaju pristup samo podacima o ličnosti koji su pokriveni njihovim ovlašćenjima za pristup (kontrola pristupa podacima);

6) obezbeđenje mogućnosti provere i utvrđivanja kojim organima podaci o ličnosti mogu da se dostave ili su dostavljeni korišćenjem opreme za prenos podataka (kontrola prenosa);

7) obezbeđenje mogućnosti da se proveri i utvrdi koji podaci o ličnosti su uneti, menjani ili brisani u sistemima za automatsku obradu podataka i kada i ko je podatke o ličnosti uneo, menjao ili obrisao (kontrola unosa);

8) sprečavanje neovlašćenog čitanja, umnožavanja, izmene ili brisanja podataka o ličnosti tokom prenosa podataka o ličnosti ili transporta nosača podataka (kontrola transporta);

9) obezbeđenje da, u slučaju prekida, instalirani sistemi mogu odmah biti ponovo uspostavljeni (oporavak);

10) obezbeđenje da funkcije sistema rade bez greške, da se pojavljivanje grešaka u funkcijama odmah prijavi (pouzdanost) i da čuvani podaci o ličnosti ne mogu da se kompromituju greškom u radu sistema (integritet).

Primenu bezbednosnih mera u skladu sa zakonom kojim se uređuje oblast informacione bezbednosti bliže uređuje ministar.

Evidentiranje elektronske obrade podataka

Član 17

Svaki pristup informaciono-komunikacionom sistemu evidentira se u sistemski žurnal.

Sistemski žurnal sadrži aplikacioni sigurnosni zapis u kojem se evidentiraju sve aktivnosti, odnosno transakcije nastale upotrebom određenog programskog sistema.

Evidencija sistemskog žurnala ima za cilj zaštitu od neovlašćenog korišćenja podataka, kao i praćenje neovlašćenog pokušaja pristupa informaciono-komunikacionom sistemu.

Zaštita podataka

Član 18

Sprovođenje organizacionih, kadrovskih i tehničkih mera zaštite podataka vrši posebna organizaciona jedinica Ministarstva.

Organizaciona jedinica iz stava 1. ovog člana predstavlja kontakt tačku za kontinuiranu saradnju sa organom nadležnim za zaštitu podataka o ličnosti, učestvuje u postupku ili samostalno pokreće postupak kontrole zaštite podatka o ličnosti po prijavi građana, organa državne uprave, drugih organa i organizacija i pravnih lica, na zahtev Sektora unutrašnje kontrole, ovlašćenog lica ili komisije nadležne za rešavanje pritužbe građana u pritužbenom postupku i disciplinskog starešine, odnosno disciplinske komisije u disciplinskom postupku.

Nakon sprovedenog postupka kontrole zaštite podataka o ličnosti, o svim uočenim nepravilnostima s predlogom mera, nadležna organizaciona jedinica Ministarstva dostavlja poseban izveštaj.

Nadležna organizaciona jedinica Ministarstva ministru podnosi kvartalne izveštaje, a organu nadležnom za zaštitu podataka o ličnosti dostavlja godišnji izveštaj.

V EVIDENCIJE U OBLASTI UNUTRAŠNJIH POSLOVA

Član 19

Podaci koje obrađuje Ministarstvo sadržani su u evidencijama.

Skup podataka propisanih ovim zakonom predstavlja maksimalan obim, odnosno količinu podataka koje Ministarstvo može da obrađuje u zavisnosti od svrhe za koju su prikupljeni.

Evidencije primenjenih ovlašćenja

Član 20

Ministarstvo, u svrhu evidentiranja podataka o licima prema kojima su primenjena ovlašćenja i praćenja zakonitog postupanja u primeni ovlašćenja, obrađuje sledeće podatke:

1) naziv policijskog ovlašćenja koje se primenjuje, zakonski osnov, datum, vreme i mesto primene ovlašćenja, ime i prezime policijskog službenika koji je ovlašćenje primenio, JMBG i broj službene legitimacije;

2) ime, prezime, datum i godinu rođenja i adresu lica prema kome je ovlašćenje primenjeno, JMBG, pol, ime roditelja, nadimak, identifikaciono svojstvo fizičkog lica, državljanstvo, nacionalnost, veroispovest, podatke o zdravstvenom stanju, zanimanje, mesto i adresu poslodavca i poslove koje obavlja, broj lične ili putne isprave za strance, serijski broj isprave, podatke o dokumentu na osnovu kojeg se utvrđuje ili proverava identitet i rok važenja dokumenta, lažne lične podatke, skenirani identifikacioni dokument s ličnim podacima, podatke za kontakt (broj telefona ili elektronsku adresu);

3) fotografiju, otisak prstiju, JMBG i DNK profil;

4) ime i prezime zakonskog zastupnika ili staratelja, njegov JMBG, datum, mesto i godinu rođenja, državljanstvo, adresu stanovanja, zanimanje, podatke za kontakt (broj telefona ili elektronska adresa);

5) registarski broj, marku i tip vozila, broj šasije i broj motora, sertifikat ADR za vozilo, podatke o plovilu, podatke o vazduhoplovu, sertifikat za vozača;

6) ime i prezime, JMBG i adresu prebivališta lica s kojima je lice prema kome je primenjeno ovlašćenje zatečeno u društvu;

7) ime, prezime i JMBG vozača koji je upravljao vozilom/plovilom i vlasnika vozila/plovila, broj vozačke dozvole i kategoriju, sertifikat ADR za vozača, sertifikat ADN;

8) ime i prezime branioca, lekara, tumača, prevodioca i drugih lica koja su kontaktirala s licem prema kome je primenjeno ovlašćenje;

9) podatke o licima koja su obaveštena o primenjenom ovlašćenju, i to: ime i prezime, adresu stanovanja, podatke za kontakt (broj telefona ili elektronsku adresu);

10) podatke o poznavanju jezika, oduzetim predmetima, ostvarenom pravu na žalbu i podnošenje pritužbe, podatke o organu koji je doneo odluku o daljem postupanju s licem prema kome je primenjeno policijsko ovlašćenje.

Podaci iz stava 1. ovog člana čuvaju se 10 godina.

Evidencija događaja

Član 21

Evidencija događaja sadrži:

1) podatke o događaju - opis događaja, nivo izveštavanja i klasifikaciju događaja;

2) mesto događaja (grad, ulica, raskrsnica, kućni broj, ulaz, sprat, informacija o lokaciji, GPS koordinate mesta, put, kilometar puta, metar puta, granični prelaz, granični kamen, kilometar plovnog puta, lokacija, bliži naziv lokacije, bezbednosni sektor, saobraćajni sektor i mesno nadležna organizaciona jedinica Ministarstva);

3) datum i vreme događaja i vreme prijema obaveštenja;

4) nivo izveštavanja i klasifikaciju događaja;

5) ime, prezime, adresu i podatke za kontakt lica koje je prijavilo događaj;

6) ime i prezime, JMBG, adresu i podatke za kontakt s licem koje je učestvovalo u događaju;

7) podatke o policijskom službeniku ili pripadniku vatrogasno-spasilačke jedinice koji je primio obaveštenje, odnosno učestvovao u intervenciji po događaju.

Podaci iz stava 1. ovog člana čuvaju se 20 godina.

Evidencija naredaba

Član 22

U svrhu evidentiranja naredaba koje su dostavljene Ministarstvu vodi se posebna evidencija, koja sadrži:

1) podatke iz naredbe (naziv i sedište organa koji je izdao naredbu, broj naredbe, datum prijema naredbe, vrsta naredbe, datum za realizaciju ako je naredba s rokom);

2) podatke o licu na koje se odnosi naredba (ime, prezime, JMBG, adresa, državljanstvo);

3) podatke o policijskom službeniku koji postupa po naredbi (ime i prezime, JMBG, organizaciona jedinica, radno mesto).

Podaci iz stava 1. ovog člana čuvaju se pet godina.

Evidencija zahteva za pokretanje prekršajnog postupka i sporazuma o priznanju prekršaja

Član 23

Pregled zahteva za pokretanje prekršajnog postupka vodi se za prekršaje iz oblasti javnog reda i mira, bezbednosti saobraćaja, oružja i municije, okupljanja građana, prebivališta i boravišta građana, kretanja i boravka stranaca, prelaženja državne granice, zaštite od požara i drugih zakona iz delokruga rada Ministarstva i sadrži:

1) datum podnošenja zahteva;

2) datum, vreme i mesto izvršenja prekršaja;

3) podatke o učiniocu prekršaja (ime i prezime, ime jednog roditelja ili zakonskog zastupnika, JMBG, datum i mesto rođenja, adresa prebivališta/boravišta, broj telefona, broj javne isprave na osnovu koje je utvrđen identitet, podatke iz vozačke dozvole, podatak o imunitetu);

4) zakonsku kvalifikaciju prekršaja;

5) podatke o eventualnim povredama i ukazanoj lekarskoj pomoći, podatke o posedovanju oružja u legalnom posedu, podatke o oduzetim predmetima;

6) podatke o dovođenju i zadržavanju, upotrebi sredstava prinude;

7) ime i prezime, JMBG i adresu prebivališta oštećenog;

8) ime i prezime, JMBG i adresu prebivališta svedoka;

9) podatke o policijskim službenicima podnosiocima prijava i zahteva (ime i prezime, JMBG);

10) podatke o vozilu (registarska oznaka, marka i tip);

11) podatke o ishodu prekršajnog postupka.

Podaci iz stava 1. ovog člana čuvaju se u skladu s posebnim zakonom, izuzev podataka iz tač. 1), 2) i 4), koji se čuvaju trajno.

Pregled predloga za zaključenje sporazuma o priznanju prekršaja i zaključenim sporazumima vodi se za prekršaje iz oblasti bezbednosti saobraćaja na putevima i sadrži:

1) ime i prezime, JMBG okrivljenog, odnosno naziv i matični broj okrivljenog pravnog lica, odnosno preduzetnika;

2) pravnu kvalifikaciju prekršaja za koji se predlaže zaključivanje sporazuma o priznanju prekršaja i broj zahteva za pokretanje prekršajnog postupka;

3) datum prijema pismenog predloga za zaključenje sporazuma;

4) ime i prezime ovlašćenog službenog lica koje je postupalo po predlogu, odnosno zaključilo sporazum;

5) predloženu vrstu i visinu kazne, odnosno druge prekršajne sankcije za prekršaj koji je predmet sporazuma;

6) podatak o tome da li je predlog prihvaćen ili odbijen i datum;

7) datum zaključivanja sporazuma, ako je zaključen;

8) datum dostavljanja zaključenog sporazuma nadležnom prekršajnom sudu;

9) datum donošenja odluke suda o sporazumu i ishod.

Podaci iz stava 3. ovog člana čuvaju se 10 godina, izuzev podataka iz tač. 2) i 7), koji se čuvaju trajno.

Pregled pružanja policijske pomoći

Član 24

Pregled pružanja policijske pomoći sadrži:

1) naziv podnosioca zahteva (naziv pravnog lica ili preduzetnika, ime, prezime, JMBG, adresa, broj telefona odgovornog lica; ime, prezime, JMBG, adresa, broj telefona fizičkog lica);

2) podatke o pravnom licu, preduzetniku ili fizičkom licu izvršnom dužniku (naziv pravnog lica ili preduzetnika, ime, prezime, JMBG, adresa);

3) datum i vreme pružanja policijske pomoći, razlog pružanja policijske pomoći, razlog prethodnih neizvršenja;

4) podatke o vršenim bezbednosnim proverama, podatke o oružju u legalnom posedu.

Podaci iz stava 1. ovog člana čuvaju se pet godina.

Evidencija lica i događaja vezanih za sportske priredbe

Član 25

Ministarstvo, u svrhu sprečavanja nasilja na sportskim priredbama, prikuplja i obrađuje:

1) podatke o učesnicima sportske priredbe koji se nasilno i nedolično ponašaju na sportskoj priredbi, i to: fotografiju, ime i prezime, ime roditelja, JMBG, nadimak, datum i mesto rođenja, broj lične karte i putne isprave i organ koji ih je izdao, pol, zanimanje, pripadnost klubu navijača ili navijačkoj grupi i podgrupi, kategoriju ponašanja, identifikaciono svojstvo fizičkog lica, podnete krivične prijave, podignute optužnice i optužne predloge, podnete zahteve za pokretanje prekršajnog postupka, izrečene vaspitne mere, kazne, mere bezbednosti i zaštitne mere zabrane prisustvovanja određenim sportskim priredbama, primenjena policijska ovlašćenja;

2) podatke o događajima u vezi sa sportskim priredbama;

3) podatke dobijene od organizatora sportskih priredbi, kao i podatke dobijene od inostranih policijskih organa i, s tim u vezi, podatke o navijačima i navijačkim grupama;

4) podatke o preduzetnicima i odgovornim licima u pravnom licu - ime i prezime, ime roditelja, JMBG, datum i mesto rođenja, broj lične karte i putne isprave i organ koji ih je izdao, pol, naziv radnog mesta za preduzetnike i naziv i sedište radnje;

5) podatke o pravnim licima - naziv i sedište, PIB i matični broj;

6) evidentirane prekršaje po drugim propisima, izrečene kazne i zaštitne mere;

7) video-zapise i fotografije u vezi sa sportskim priredbama.

Podaci iz stava 1. ovog člana čuvaju se trajno.

Evidencija javnih skupova

Član 26

Ministarstvo, u svrhu održavanja javnog reda i mira i obezbeđivanja javnih skupova, vodi evidenciju javnih skupova, koja sadrži podatke o:

1) vrsti skupa, datumu, vremenu i mestu prijave skupa, zabrani, odnosno prekidu skupa, broju učesnika skupa;

2) datumu i mestu održavanja javnog skupa;

3) broju angažovanih policijskih službenika;

4) broju učesnika na javnom skupu;

5) narušavanju javnog reda i mira u većem obimu i s većim posledicama;

6) preduzetim merama na javnom skupu od strane policijskih službenika;

7) licu koje prijavljuje, organizuje, vodi skup ili rukovodi redarskom službom (ime, prezime, JMBG, adresa prebivališta/boravišta, broj telefona);

8) redarima angažovanim na javnom skupu (ime, prezime, JMBG, adresa);

9) povređenim ili poginulim licima na javnom skupu (ime, prezime, ime roditelja, JMBG, adresa prebivališta/boravišta);

10) razlozima zabrane okupljanja.

Podaci iz stava 1. ovog člana čuvaju se pet godina.

Evidencija privremeno oduzetih predmeta

Član 27

U svrhu evidentiranja privremeno oduzetih predmeta Ministarstvo vodi evidenciju koja sadrži sledeće podatke:

1) opis predmeta, karakteristične osobine predmeta, serijski broj, fabrički broj, boju, veličinu, težinu, oblik, vrstu materijala od kojeg je napravljen, oštećenja, poreklo predmeta;

2) ime, prezime, JMBG lica od koga je predmet privremeno oduzet;

3) ime, prezime, JMBG, adresu prebivališta/boravišta vlasnika predmeta, dokaz o vlasništvu;

4) datum i mesto gde je predmet privremeno oduzet, odnosno pronađen, vraćen ili dostavljen;

5) vezu s brojem krivične ili prekršajne prijave;

6) mesto čuvanja predmeta;

7) ime, prezime, JMBG i broj isprave na osnovu koje je proveren identitet lica kome je predmet vraćen ili dostavljen.

Podaci o oduzetim predmetima iz ove evidencije čuvaju se do pravosnažnog okončanja postupka u vezi s kojim su oduzeti.

Evidencije u oblasti privatnog obezbeđenja i detektivske delatnosti

Član 28

O izdavanju licenci pravnim licima i preduzetnicima za obavljanje detektivske delatnosti i privatnog obezbeđenja Ministarstvo vodi evidencije u kojima obrađuje sledeće podatke:

1) naziv pravnog lica preduzetnika, adresu sedišta, PIB i matični broj pravnog lica preduzetnika;

2) ime, prezime, JMBG i adresu odgovornog lica u pravnom licu;

3) rešenje o raspoređivanju fizičkog lica na radno mesto odgovornog lica nadležnog za poslove unutrašnje službe obezbeđenja u skladu sa aktom o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta;

4) dokumentaciju vezanu za poslovni prostor (dokaz o vlasništvu, ugovor o zakupu i drugom osnovu korišćenja prostorija, planski prikaz radnih prostorija);

5) prijavu na obavezno socijalno osiguranje lica koja su zaposlena kod pravnog lica ili preduzetnika;

6) serijski broj izdate licence, datum izdavanja i datum isteka važenja licence;

7) dozvole za vanlinijski prevoz vozilima koja vrše transport novca, podatke o vozilu (registarska oznaka, broj šasije, broj motora, nosivost, atesti za ojačanu karoseriju, stakla i ugrađeni mehanički sef u vozilo);

8) podatke o izvršenom nadzoru;

9) podatke o datumu oduzimanja licence, žalbama na rešenja, odlukama po žalbama, izrečenim merama privremene zabrane obavljanja delatnosti, odnosno zabrane vršenja poslova.

O izdavanju licenci fizičkim licima za obavljanje detektivskih poslova i poslova privatnog obezbeđenja Ministarstvo vodi evidencije u kojima obrađuje sledeće podatke:

1) ime i prezime, ime roditelja fizičkog lica, adresu prebivališta/boravišta, JMBG, datum i mesto rođenja, broj lične karte, podatke o državljanstvu Republike Srbije, lekarska uverenja o psihofizičkoj sposobnosti za vršenje ovih poslova, dokaze o vrsti i stepenu stručne spreme, dokaze o obučenosti u rukovanju vatrenim oružjem, odnosno služenju vojnog roka sa oružjem, potvrdu o obučenosti za vršenje ovih poslova, uverenja da se protiv lica ne vodi istraga, datum oduzimanja licence, žalbe na rešenja, odluku po žalbama, izrečene mere privremene zabrane vršenja poslova, podatke o upućivanju na lekarski pregled;

2) broj izdate licence.

O izdavanju ovlašćenja za sprovođenje stručne obuke za vršenje poslova privatnog obezbeđenja Ministarstvo vodi evidencije u kojima obrađuje sledeće podatke:

1) ime i prezime predavača, JMBG, datum i mesto rođenja, adresu stanovanja, podatke za kontakt (broj telefona, elektronsku adresu), stečeni nivo obrazovanja i zvanja, ostala stečena znanja i veštine od značaja za izvođenje obuke, ugovore o angažovanju predavača i kontrolora obuke, staž na poslovima za odgovarajuću programsku celinu;

2) vlasnički list ili ugovor o zakupu ili pravu korišćenja odgovarajućih prostorija za izvođenje teorijske i praktične obuke, kao i ugovor ili drugi akt o vlasništvu ili drugom osnovu korišćenja opreme i sredstava potrebnih za izvođenje odgovarajuće stručne obuke za određenu vrstu poslova privatnog obezbeđenja.

O sprovođenju stručne obuke i polaganju stručnog ispita za vršenje poslova privatnog obezbeđenja Ministarstvo vodi evidencije u kojima obrađuje sledeće podatke:

1) ime i prezime, ime roditelja, JMBG, datum i mesto rođenja, prebivalište/boravište, broj lične karte, nivo obrazovanja, stepen i vrstu stručne spreme, vrstu programa za čiju proveru obučenosti se kandidat prijavljuje;

2) dokaz da je na poslovima ovlašćenog policijskog službenika, bezbednosno-obaveštajnim poslovima, poslovima profesionalnog pripadnika Vojske Srbije i poslovima izvršenja krivičnih sankcija proveo najmanje tri godine;

3) potvrdu o obučenosti;

4) ime i prezime članova, sekretara i predsednika Komisije;

5) evidencioni broj i ocenu sa stručnog ispita.

O sprovođenju stručne obuke i polaganja stručnog ispita za vršenje detektivskih poslova Ministarstvo vodi evidencije u kojima obrađuje sledeće podatke:

1) ime i prezime, ime roditelja, JMBG, datum i mesto rođenja, državljanstvo, prebivalište/boravište, broj lične karte i od koga je izdata, nivo obrazovanja, stepen i vrstu stručne spreme, vrstu programa za čiju proveru obučenosti se kandidat prijavljuje, potpis kandidata, potvrdu o obučenosti;

2) dokaz da je na poslovima ovlašćenog policijskog službenika, bezbednosno-obaveštajnim poslovima, poslovima odbrane, na sudijskoj i tužilačkoj funkciji, na stručnim poslovima u sudu ili javnom tužilaštvu i na poslovima privatnog detektiva proveo najmanje pet godina;

3) evidencioni broj, ocenu sa stručnog ispita.

O primeni ovlašćenja službenika privatnog obezbeđenja (privremeno zadržavanje lica i upotreba sredstava prinude) Ministarstvo vodi evidencije u kojima obrađuje sledeće podatke:

1) ime i prezime službenika obezbeđenja koji podnosi izveštaj, JMBG;

2) datum, vreme i mesto upotrebe sredstva prinude;

3) datum, vreme i mesto privremenog zadržavanja do dolaska policije;

4) datum i vreme kada je lice predato policijskim službenicima;

5) ime, prezime i broj lične karte lica prema kome je upotrebljeno ovlašćenje;

6) detaljan opis događaja;

7) vrstu i stepen telesnih povreda lica i službenika obezbeđenja;

8) vreme i mesto pružanja medicinske pomoći povređenima;

9) vreme kada je obaveštena mesno nadležna policijska uprava;

10) ime, prezime i broj lične karte svedoka događaja.

O primljenim obaveštenjima o zaključenom ugovoru s pravnim licem, preduzetnikom i fizičkim licem koji koriste usluge privatnog obezbeđenja Ministarstvo vodi evidencije u kojima obrađuje sledeće podatke:

1) naziv pravnog lica/preduzetnika, adresu sedišta, PIB i matični broj pravnog lica/ preduzetnika;

2) ime, prezime, JMBG;

3) ime, prezime i JMBG i prebivalište/sedište odgovornog lica u pravnom licu i kod preduzetnika za privatno obezbeđenje i korisnika usluga;

4) predmet ugovora;

5) način vršenja ugovorenih poslova privatnog obezbeđenja (vrsta, kategorija, ugovorena ovlašćenja službenika obezbeđenja, vreme pokrivenosti zaštite i dr.);

6) broj službenika obezbeđenja po ugovoru i lokacije radnog rasporeda;

7) vrstu (kalibar i fabrički broj) i količinu angažovanog oružja i sredstava zaštite;

8) datum početka/prekida ugovorenog vršenja usluga.

Ministarstvo vodi evidenciju dostavljenih predloga i izdatih saglasnosti za vršenje poslova fizičke zaštite lica, koja sadrži sledeće podatke:

1) ime, prezime, matični broj, prebivalište/boravište korisnika usluge;

2) podatke o zaposlenju;

3) plan obezbeđenja s brojem angažovanih službenika obezbeđenja;

4) vrstu (kalibar i fabrički broj) i količinu oružja i opreme;

5) lokaciju objekata;

6) vozila (tip i registarska oznaka) i predviđene trase kretanja.

Ministarstvo vodi evidenciju planova obezbeđenja javnih skupova, koja sadrži sledeće podatke:

1) broj i raspored angažovanih redara;

2) ime, prezime i JMBG redara;

3) broj licence redara;

4) ovlašćenje redara;

5) ime, prezime, JMBG i broj licence odgovornog lica koje će rukovoditi redarskom službom, broj telefona, elektronsku adresu.

Ministarstvo vodi evidenciju izdatih legitimacija službenicima privatnog obezbeđenja i detektivima, koja sadrži sledeće podatke:

1) naziv pravnog lica/preduzetnika koji podnosi zahtev za legitimacije;

2) dokaze o zaposlenju za službenike obezbeđenja/detektive;

3) dokaze o položenom stručnom ispitu i završenom pripravničkom stažu;

4) ime i prezime nosioca legitimacije;

5) datum izdavanja legitimacije;

6) fotografiju službenika obezbeđenja/detektiva;

7) naziv organa koji je izdao legitimaciju;

8) rok važenja, evidencioni broj, serijski broj legitimacije;

9) zahteve za zamenu legitimacije;

10) prijavu nestanka, gubitka ili krađe legitimacije;

11) vraćene legitimacije.

Evidencije iz st. 1, 2, 3, 4, 5. i 10. ovog člana čuvaju se trajno, iz st. 6, 7. i 8. čuvaju se pet godina, a iz stava 9. ovog člana jednu godinu.

Evidencije podataka od značaja za rad policije u zajednici

Član 29

Ministarstvo, u svrhu razvoja prevencije kriminala, unapređenja bezbednosti ljudi i imovine i ostvarivanja drugih bezbednosnih ciljeva, prikuplja i obrađuje podatke:

1) ime, prezime, JMBG, adresu prebivališta pripadnika ministarstva koji stanuju na području bezbednosnog sektora, odnosno mesne zajednice;

2) ime, prezime, JMBG, ime jednog roditelja i adresu prebivališta lica prema kojima su primenjena policijska ovlašćenja i prema kojima su drugi organi preduzimali mere propisane posebnim zakonom;

3) ime, prezime, JMBG, ime jednog roditelja i adresu prebivališta lica koja svojim ponašanjem, sklonostima i navikama mogu ugroziti bezbednost ljudi i imovine;

4) ime, prezime, JMBG, ime jednog roditelja i adresu prebivališta povratnika u vršenju krivičnih dela i prekršaja;

5) ime, prezime, JMBG, ime jednog roditelja i adresu prebivališta lica koja poseduju vatreno oružje.

Radi razvijanja partnerstva s građanima i organizacijama u lokalnoj samoupravi, u skladu s principom dobrovoljnosti i propisom koji uređuje način obavljanja policijskih poslova, a u svrhu razvoja prevencije kriminala i unapređivanja bezbednosti ljudi i imovine, Ministarstvo na osnovu njihove saglasnosti prikuplja i obrađuje podatke o odgovornim licima ili predstavnicima organizacija, odnosno o organizovanim grupama, kao i o pojedincima angažovanim na ostvarivanju zajedničkih, odnosno društveno korisnih ciljeva, i to: ime, prezime i podatke za kontakt.

Podaci iz ovog člana čuvaju se 10 godina.

Evidencija bezbednosnih provera

Član 30

Ministarstvo vodi evidenciju izvršenih bezbednosnih provera, koja sadrži sledeće podatke:

1) ime, prezime, prethodno ime i prezime, JMBG, datum i mesto rođenja, državljanstvo, prethodna državljanstva i dvojna državljanstva, prebivalište i boravište, kao i prethodna prebivališta, bračni status i porodično stanje lica, stručnu spremu, zanimanje, podatke o radnom mestu i prethodnim zaposlenjima (posebno o prestanku radnog odnosa u pravnom licu sa javnim ovlašćenjima ili nepoštovanje radne discipline), podatke u vezi sa izvršenjem vojne obaveze, podatke o navikama, ponašanju ili sklonostima lica (zavisnost od alkohola, opojnih droga, psihoaktivnih supstanci, druženje sa licima iz kriminogene sredine), podatke za kontakt (broj telefona i elektronska adresa);

2) podatke o licima koja žive u zajedničkom domaćinstvu s licem koje se bezbednosno proverava (ime i prezime, prethodna imena i prezimena, datum rođenja, JMBG, kao i odnos s proveravanim licem);

3) podatke o srodnicima u pravoj liniji i do drugog stepena srodstva u pobočnoj liniji, supružnika, usvojioca, staratelja, očuha, maćehe, odnosno hranitelja (ime i prezime, datum rođenja, JMBG, adresu prebivališta, stručnu spremu i zanimanje);

4) podatke o krivičnom i prekršajnom kažnjavanju i krivičnim i prekršajnim postupcima koji su u toku, podatke o disciplinskim postupcima i izrečenim disciplinskim merama, kontaktima sa stranim policijskim organizacijama, stranim službama bezbednosti i obaveštajnim službama, kao i podatke o članstvu ili učešću u aktivnostima organizacija čije su aktivnosti ili ciljevi zabranjeni, podatke o prethodnim bezbednosnim proverama i podatke o bezbednosnim proverama kojima raspolažu druge službe bezbednosti, podatke o odgovornosti za povredu propisa koji se odnose na tajnost podataka, podatke o pravu svojine na stvarima upisanim u javni registar, medicinske podatke u vezi s bolestima zavisnosti, odnosno duševnim bolestima za sva lica iz tač. 1), 2) i 3) ovog stava.

U evidenciji bezbednosnih provera obrađuju se i podaci o policijskom službeniku koji podnosi zahtev za vršenje bezbednosne provere, koji vrši bezbednosnu proveru, koji donosi ocenu o postojanju ili nepostojanju bezbednosne smetnje, odnosno konačnu ocenu o postojanju ili nepostojanju bezbednosne smetnje, kao i podaci o prigovorima, žalbama i drugim podnescima u vezi s vršenjem bezbednosne provere, i to: ime i prezime, JMBG, radno mesto ovlašćenog rukovodioca.

Podaci iz st. 1. i 2. ovog člana čuvaju se 10 godina.

Evidencije u oblasti izdavanja ličnih isprava

Član 31

Ministarstvo, u svrhu izdavanja lične karte, putne isprave, uverenja o prebivalištu i boravištu, legitimacije o izbeglim i prognanim licima, vozačke dozvole, određivanja JMBG, kao i rešavanja po zahtevu za prijem i prestanak državljanstva, vodi evidencije u kojima obrađuje sledeće podatke:

1) ime i prezime lica koje podnosi zahtev, rođeno prezime, JMBG, datum i mesto rođenja, državljanstvo, prethodno državljanstvo, zanimanje, pol, adresu prebivališta/boravišta, biometrijske podatke podnosioca zahteva (otisak prsta, fotografija i potpis), podatke za kontakt (broj telefona ili elektronska adresa), datum podnošenja zahteva, organ kome je zahtev podnet;

2) ime, prezime i rođeno prezime roditelja ili staratelja, JMBG roditelja/staratelja, državljanstvo roditelja/staratelja;

3) datum izdavanja isprave i datum uručenja isprave, rok važenja isprave, registarski i serijski broj isprave, organ izdavanja isprave, podatke o ispravama koje su poništene i datum njihovog poništenja, podatke o ispravama koje su oglašene nevažećim, datum prijave nestanka isprave, organ, broj i datum rešenja o proglašenju isprave nevažećom;

4) ime, prezime, datum, mesto rođenja i JMBG lica za promenu ličnog imena;

5) datum prijave, odnosno odjave prebivališta, boravišta ili privremenog boravka u inostranstvu i povratka iz inostranstva, adresu prebivališta, odnosno boravišta lica, podatke o prethodnim prebivalištima i boravištima, bračno stanje;

6) ime i prezime, pol, datum i mesto rođenja, adresu prebivališta lica u vezi s proverom činjenice stanovanja na adresi;

7) ime i prezime, broj lične karte i JMBG nosioca stanarskog prava, odnosno vlasnika stana davaoca smeštaja;

8) adresu ranijeg prebivališta, razlog i datum odlaska u inostranstvo, mesto i državu odlaska u inostranstvo;

9) broj putne isprave, datum izdavanja i organ koji je izdao putnu ispravu;

10) podatke o određenom i poništenom matičnom broju, datum i organ koji je odredio JMBG, broj i datum rešenja o pasivizaciji JMBG, datum podnošenja zahteva za izdavanje ili zamenu legitimacije izbeglog/prognanog lica, odnosno izbegličke legitimacije, datum izdavanja i broj izbegličke legitimacije, rok važenja izbegličke legitimacije;

11) broj i datum potvrde Komesarijata za izbeglice i migracije o priznavanju, odnosno ukidanju statusa izbeglog ili prognanog lica;

12) naziv organa i broj akta na osnovu kojeg se vrši evidentiranje zabrane za izdavanje putne isprave, organ i datum evidentiranja zabrane za izdavanje putne isprave, vrstu i naziv akta na osnovu kojeg se može evidentirati zabrana, a u skladu s priznatim međunarodnim aktima, broj i datum rešenja o zabrani korišćenja lične karte kao putne isprave, rok važenja zabrane za izdavanje putne isprave, datum oduzimanja i dostavljanja putne isprave organu koji sprovodi postupak i ishod postupka;

13) osposobljenost za upravljanje vozilom određene kategorije, mere zabrane upravljanja motornim vozilom, podatke o psihofizičkoj sposobnosti vozača, rok trajanja mere zabrane, kaznene poene i podatke o putnoj ispravi za strance.

Podaci iz stava 1. ovog člana čuvaju se trajno.

Član 32

Ministarstvo, u svrhu izdavanja saobraćajnih dozvola, registarskih tablica i registracionih nalepnica u skladu s posebnim propisima, obrađuje:

1) podatke o vlasniku vozila, korisniku vozila, licu ovlašćenom za podnošenje zahteva za upis vozila u jedinstveni registar, odnosno zahteva za izdavanje registracione nalepnice: ime i prezime, JMBG, prebivalište i adresu;

2) podatke o vozilu: registarska oznaka, vrsta, marka, tip, varijanta, verzija, komercijalna oznaka/model, najveća dozvoljena masa, masa, broj šasije, homologacijska oznaka, radna zapremina motora, snaga motora, vrsta pogona, broj mesta za sedenje, broj mesta za stajanje, broj osovina, boja, godina proizvodnje, nosivost, vrsta prevoza, zabrana otuđenja, važenje registracije;

3) podatke o tehničkom pregledu vozila: naziv tehničkog pregleda, matični broj, datum vršenja tehničkog pregleda, broj zapisnika o tehničkom pregledu (ID broj);

4) podatke o osiguranju vozila: naziv osiguravajućeg društva, matični broj, broj polise osiguranja, važenje osiguranja;

5) podatke o datumu izdavanja i serijskom broju saobraćajne dozvole, kontrolnom broju registracione nalepnice i datumu do koga registraciona nalepnica važi.

Ministarstvo u svrhu evidentiranja pravnih lica koja su ovlašćena za izdavanje registracionih nalepnica u skladu s posebnim propisom obrađuje podatke o zakonskim zastupnicima i licima ovlašćenim za izdavanje registracionih nalepnica, i to: ime i prezime, JMBG, prebivalište i adresu, broj lične karte, datum i organ izdavanja, uverenje o neosuđivanosti, uverenje da nije pod istragom, a za lice ovlašćeno za izdavanje registracionih nalepnica i podatke o stručnoj spremi i socijalnom osiguranju.

Podaci iz st. 1. i 2. ovog člana čuvaju se trajno.

Član 33

Ministarstvo, u svrhu izdavanja isprava u vezi s nabavkom, držanjem i nošenjem oružja u skladu s posebnim propisom, obrađuje podatke, i to:

1) ime i prezime, državljanstvo, broj lične karte/identifikacionog dokumenta, biometrijske podatke, datum, mesto i godinu rođenja, adresu prebivališta/boravišta, zanimanje, odjavu prebivališta radi iseljenja, privremeni boravak u inostranstvu i datum povratka, kao i svojstvo u odnosu na oružje (vlasnik, posluga);

2) pravni osnov držanja oružja;

3) ime i prezime, JMBG, datum i mesto rođenja, državljanstvo, broj lične karte/identifikacionog dokumenta, zanimanje, podatke iz kaznene i prekršajne evidencije, podatke o vođenju krivičnog postupka, podatke o obučenosti u rukovanju vatrenim oružjem, podatke o zdravstvenoj sposobnosti za nabavku, držanje i nošenje oružja, podatke iz bezbednosne provere vlasnika oružja, odnosno odgovornog lica u pravnom licu i zaposlenih koji dolaze u dodir sa oružjem u pravnom licu;

4) vrstu, model, marku, kalibar i fabrički broj oružja, broj oružnog lista, broj dozvole za držanje oružja, broj dozvole za nošenje oružja, broj dozvole za nabavku oružja;

5) podatke o pravnim licima: naziv, sedište, delatnost, matični broj, podatke o oružju, prostorijama, sredstvima, strelištu, kao i lične podatke vlasnika, odgovornog lica i zaposlenih koji dolaze u dodir sa oružjem.

Podaci iz stava 1. ovog člana čuvaju se trajno.

Član 34

Ministarstvo, u svrhu izvršavanja obaveza koje proističu iz međunarodnog ugovora, u cilju sprovođenja postupka readmisije lica koja nezakonito borave, obrađuje podatke u vezi sa sprovođenjem readmisije, i to:

1) naziv inostranog organa koji je dostavio zahtev po osnovu sporazuma o readmisiji, naziv organa kome je upućen zahtev, najavu za vraćanje ili zahtev za tranzit lica po osnovu sporazuma;

2) ime, prezime, mesto i datum rođenja, JMBG, pol, ime roditelja, bračnog druga, podatke o dokumentima lica državljanina Republike Srbije iz dostavljenog zahteva;

3) ime i prezime, mesto i datum rođenja, pol, ime roditelja, bračnog druga, podatke o dokumentima lica treće države ili lica bez državljanstva iz zahteva;

4) ime i prezime, mesto i datum rođenja, JMBG, pol, ime roditelja, bračnog druga, državljanstvo, podatke o dokumentima, mesto vraćanja lica iz dostavljene najave i podatke o angažovanju službenika Ministarstva za vraćanje lica;

5) ime i prezime, datum i mesto rođenja, pol, ime roditelja, bračnog druga, državljanstvo, podatke o dokumentima, mesto vraćanja lica državljanina treće države ili lica bez državljanstva iz dostavljenog zahteva za tranzit i podatke o eventualnom angažovanju službenika Ministarstva za vraćanje lica;

6) ime i prezime, datum i mesto rođenja, pol, ime roditelja, bračnog druga, državljanstvo, podatke o dokumentima, mesto vraćanja lica državljanina zemlje ugovornice, državljanina treće države ili lica bez državljanstva iz upućenog zahteva za preuzimanje, zahteva za tranzit, najave za povratak, kao i podatke o eventualnom angažovanju službenika Ministarstva za vraćanje lica.

Podaci iz stava 1. ovog člana čuvaju se trajno.

Evidencije u oblasti granične kontrole, kretanja i boravka stranaca i azila

Član 35

Ministarstvo, u svrhu obavljanja poslova granične kontrole koja obuhvata vršenje graničnih provera na graničnim prelazima i nadzor državne granice van graničnih prelaza u skladu s posebnim propisom, obrađuje sledeće podatke:

1) ime i prezime, JMBG i broj službene legitimacije policijskog službenika koji je izvršio graničnu kontrolu ili preduzeo druge mere i radnje u skladu za zakonom;

2) datum, vreme i mesto granične kontrole ili druge mere i radnje u skladu sa zakonom;

3) ime, prezime, datum rođenja, JMBG, adresu lica nad kojim je izvršena granična kontrola ili preduzete druge mere i radnje u skladu sa zakonom, smer kretanja preko granične linije, pol, ime roditelja, nadimak, državljanstvo, nacionalnost, veroispovest, podatke o zdravstvenom stanju, podatke o eventualnim povredama i ukazanoj lekarskoj pomoći, zanimanje, jezik koji govori, mesto i adresu poslodavca i poslove koje obavlja, broj lične karte ili putne isprave za strance, serijski broj isprave, podatke o dokumentu na osnovu kojeg se utvrđuje ili proverava identitet, podatke o vizama, lažne lične podatke, podatke o vremenu, mestu i smeru kretanja u unutrašnjosti države, skenirani identifikacioni dokument s ličnim podacima, podatke za kontakt (broj telefona ili elektronska adresa), adresu gde stranac odseda u Republici Srbiji;

4) razlog prelaska državne granice, zabranu prelazaka državne granice s razlozima za odbijanje ulaska, podatke o posmrtnim ostacima lica;

5) fotografiju, otisak prstiju, otiske dlanova i druge biometrijske podatke, lični opis i DNK profil;

6) ime i prezime zakonskog zastupnika, staratelja, branioca, lekara, tumača, prevodioca i drugih lica koja su kontaktirala s licem nad kojim je izvršena granična kontrola ili su preduzete druge mere i radnje, i to: njegov JMBG i datum i mesto rođenja, državljanstvo, adresa stanovanja, zanimanje, podaci za kontakt (broj telefona ili elektronska adresa);

7) podatke o prevoznom sredstvu (registarski broj, marka i tip vozila/plovila, broj šasije i broj motora, sertifikat ADR za vozilo); podatke o vozaču (ime, prezime i JMBG), broj vozačke dozvole i kategoriju, sertifikat ADR za vozača, sertifikat ADN, podatke o vlasniku vozila/plovila (ime, prezime i JMBG) i podatke vezane za let, plovidbu ili železničku liniju;

8) podatke o predmetima koje lice nosi sa sobom ili u vozilu, podatke o oružju i municiji koje lice prenosi preko državne granice, vrstu, tip i model oružja, fabrički i serijski broj i kalibar oružja, kalibar i broj municije, podatke o ispravi na osnovu koje lice nosi oružje, razlog prenošenja oružja preko državne granice;

9) podatke o graničnim povredama.

U svrhu obavljanja poslova u vezi sa ulaskom, kretanjem i boravkom stranaca u Republici Srbiji, Ministarstvo obrađuje lične podatke stranih državljana i drugih lica koja su s njim povezana, i to:

1) ime i prezime, prezime pri rođenju, ime roditelja, pol, datum, mesto i državu rođenja, vrstu, broj i rok važenja strane putne isprave, državljanstvo, državljanstvo pri rođenju, lažno ime, evidencijski broj stranca, fotografiju stranca, otiske prstiju, dlanova i druge biometrijske podatke i podatke o drugim telesnim identifikacionim znacima, adresu boravišta, adresu stanovanja ili prebivalište stranca u Republici Srbiji, broj lične karte za stranca ili privremene lične karte za stranca;

2) podatak o stanodavcu (ime i prezime, JMBG, mesto, ulica i broj prijave stranca ako se radi o fizičkom licu, a ako se radi o pravnom licu koje pruža usluge smeštaja, naziv pravnog lica ili preduzetnika, poreski identifikacioni broj, ime i prezime i JMBG odgovornog lica u pravnom licu);

3) novčana sredstva za izdržavanje; broj i naziv ustanove koja je izdala polisu zdravstvenog osiguranja, adresu stanovanja stranca, broj telefona stranca, bračno stanje;

4) ime, prezime, datum rođenja, prebivalište ili adresu stanovanja, državljanstvo, matični ili evidencijski broj supružnika, vanbračnog partnera, dece ili drugog člana uže porodice stranca na odobrenom privremenom boravku ili stalnom nastanjenju;

5) naziv, sedište, matični broj i poreski identifikacioni broj pravnog lica kod koga je stranac zaposlen, čiji je stranac vlasnik, direktor ili osnivač, kod kog stranac obavlja praksu, stručnu specijalizaciju, naučnoistraživačku delatnost, zanimanje stranca, broj i datum izdavanja radne dozvole, naziv i sedište školske ili visokoškolske ustanove u kojoj se stranac školuje ili studira, naziv verske organizacije gde obavlja versku službu, katastarski broj nepokretnosti po osnovu koje ima odobren privremeni boravak, naziv zdravstvene ili socijalne ustanove gde se stranac leči ili gde mu je pružena nega, stepen i vrstu obrazovanja, rok važenja odobrenog privremenog boravka stranca u Republici Srbiji, osnov odobrenog privremenog boravka, serijski broj nalepnice odobrenog privremenog boravka, datum od kada boravi u Republici Srbiji, datum i razlog prestanka privremenog boravka, datum i broj rešenja o odobrenom stalnom nastanjenju, serijski broj nalepnice odobrenog stalnog nastanjenja, datum, broj i razlog prestanka stalnog nastanjenja, datum i serijski broj i rok važenja izdate lične karte za stranca, privremene lične karte ili putne isprave za strance, broj i datum rešenja kojim je izrečena obaveza strancu da napusti Republiku Srbiju i zabrana ulaska u Republiku Srbiju, trajanje zabrane ulaska u Republiku Srbiju i razlog izricanja zabrane; broj i datum presude kojom je izrečena mera udaljenja ili proterivanja stranca iz Republike Srbije i trajanje mere udaljenja ili proterivanja iz zemlje, trajanje obaveznog boravka, serijski broj nalepnice obaveznog boravka, broj i datum rešenja o obaveznom boravku i adresu stranca na obaveznom boravku, vreme i mesto javljanja stranca nadležnom organu, razlog smeštaja stranca u prihvatilište za strance, broj i datum rešenja o smeštaju stranca u prihvatilište za strance, datum otpuštanja stranca iz prihvatilišta za strance, broj i datum rešenja o produženju smeštaja u prihvatilištu za strance, broj putnog lista za povratak u zemlju porekla, ime i prezime lica koje je pronašlo strane putne ili druge isprave ili putne isprave za strance.

U svrhu obavljanja poslova u vezi sa odobrenjem prava na azil ili privremenu zaštitu, odnosno utvrđivanja ispunjenosti uslova za dobijanje i prestanak prava na azil, Ministarstvo obrađuje lične podatke stranca koji je izrazio nameru da traži azil, stranca evidentiranog u skladu sa Zakonom o azilu i privremenoj zaštiti, stranca registrovanog u skladu sa Zakonom o azilu i privremenoj zaštiti, stranca koji je podneo zahtev za azil, stranca kome je ograničeno kretanje u skladu sa Zakonom o azilu i privremenoj zaštiti, stranca kome je odobren azil ili privremena zaštita, lica kome je pravo na azil ili privremenu zaštitu prestalo, kao i drugih lica koja su s njim povezana, kao i podatke o izdatim i privremeno zadržanim ispravama, i to:

1) ime i prezime, prezime pri rođenju, ime roditelja, pol, datum, mesto i državu rođenja, državljanstvo, rasu, rod, rodni identitet, jezik, veroispovest, nacionalnu pripadnost, pripadnost određenoj društvenoj grupi, političko uverenje, vrstu, broj i rok važenja putne isprave i/ili druge identifikacione isprave, lažno ime, bračni status, stručnu spremu, zanimanje, evidencijski broj stranca, fotografiju, otiske prstiju, dlanova i druge biometrijske podatke i podatke o drugim telesnim identifikacionim znacima, poslednje prebivalište u zemlji porekla, boravište ili prebivalište stranca u Republici Srbiji;

2) podatak o stanodavcu (ime i prezime, JMBG, mesto, ulica i broj prijave stranca ako se radi o fizičkom licu, a ako se radi o pravnom licu - podaci o objektu koji pruža usluge smeštaja, naziv pravnog lica ili preduzetnika, poreski identifikacioni broj);

3) ime i prezime i JMBG odgovornog lica u pravnom licu, broj telefona, broj telefona stranca, privremeno zadržane/oduzete putne ili druge isprave, lične podatke lica u čijoj se pratnji nalazi, činjenicu postavljenog staratelja;

4) ime, prezime, broj telefona staratelja;

5) ime, prezime, datum rođenja, vrstu, broj i rok važenja putne isprave i/ili druge identifikacione isprave, adresu stanovanja ili prebivališta, državljanstvo, veroispovest, nacionalnu pripadnost, pripadnost određenoj društvenoj grupi, političko uverenje, stručnu spremu, zanimanje supružnika, vanbračnog partnera, dece ili drugog člana uže porodice stranca, matične ili evidencijske brojeve lica povezanih sa stranim državljaninom, vreme, mesto, način odlaska iz zemlje porekla, razloge za napuštanje zemlje porekla, posledice povratka u zemlju porekla, datum od kada boravi u Republici Srbiji, način i mesto ulaska u Republiku Srbiju, podatke o srodnicima i poznanicima u Republici Srbiji i drugim državama, podatke o ranijim zahtevima za azil u drugim zemljama, države tranzita, datum odobravanja azila ili privremene zaštite;

6) naziv, sedište, matični broj i poreski identifikacioni broj pravnog lica kod koga je stranac zaposlen, broj i datum izdavanja radne dozvole, naziv i sedište školske ili visokoškolske ustanove u kojoj se stranac školuje ili studira, naziv zdravstvene ili socijalne ustanove gde se stranac leči ili gde mu je pružena nega, datum i serijski broj izdate potvrde o izraženoj nameri da se traži azil, datum i serijski broj izdate potvrde o registraciji, datum i serijski broj i rok važenja izdate lične karte za tražioca azila, datum i serijski broj i rok važenja izdate lične karte za stranca kome je odobreno utočište, datum i serijski broj i rok važenja izdate lične karte za stranca kome je odobrena supsidijarna zaštita, datum i serijski broj i rok važenja izdate lične karte za stranca kome je odobrena privremena zaštita, datum i serijski broj i rok važenja izdate putne isprave za izbeglicu, datum i broj izricanja rešenja o napuštanju Republike Srbije, broj i datum odluke (rešenja, zaključka, presude) donete u postupku rešavanja po podnetom zahtevu za azil koja se odnosi na zahtev za azil i na sporedna pitanja koja se jave u postupku o kojima se donosi odluka, žalba, tužba, vanredni pravni lekovi, pravni lekovi pred međunarodnim sudovima, ime, prezime punomoćnika, datum punomoćja, razloge za ograničenje kretanja, mere ograničenja kretanja, trajanje ograničenja kretanja, razloge za prestanak azila, rešenje kojim je izrečena obaveza strancu da napusti Republiku Srbiju i zabrana ulaska u Republiku Srbiju, trajanje zabrane ulaska u Republiku Srbiju, broj i datum presude kojom je izrečena mera udaljenja ili proterivanja stranca iz Republike Srbije i trajanje mere udaljenja ili proterivanja iz zemlje.

Podaci iz stava 1. ovog člana čuvaju se najduže pet godina od dana unosa.

Podaci iz stava 2. ovog člana čuvaju se 10 godina od trenutka obrade poslednjeg podatka, izuzev podataka koji se odnose na stranca (i s njim povezana lica) kome je odobreno stalno nastanjenje u Republici Srbiji, koji se čuvaju trajno.

Podaci iz stava 3. ovog člana čuvaju se pet godina od dana obrade poslednjeg podatka, izuzev podataka koji se odnose na stranca (i s njim povezana lica) kome je odobren azil (utočište i supsidijarna zaštita) ili privremena zaštita u Republici Srbiji, koji se čuvaju trajno.

Član 36

Ministarstvo, u cilju izdavanja viza za ulazak u Republiku Srbiju u skladu s posebnim propisom, obrađuje podatke o strancima i drugim licima koja su s njim povezana, i to:

1) ime i prezime stranca, prezime pri rođenju, datum, mesto i državu rođenja, državljanstvo i državljanstvo pri rođenju, ime roditelja, pol stranca, vrstu, broj, datum izdavanja i datum važenja putne isprave, elektronsku adresu stranca;

2) ime i prezime, datum, mesto, državu rođenja i državljanstvo supružnika ili vanbračnog partnera stranca, ime, prezime i datum rođenja dece;

3) fotografiju, otiske prstiju, dlanova i druge biometrijske podatke, podatke o drugim telesnim i identifikacionim znacima;

4) broj i naziv ustanove koja je izdala polisu zdravstvenog osiguranja, da li u putnoj ispravi ima dozvolu za povratak u državu boravka ako nije zemlja njegovog porekla, zanimanje, naziv i adresu poslodavca u inostranstvu, broj telefona poslodavca, naziv i adresu obrazovne ustanove u kojoj se školuje u inostranstvu, državu odredišta, vrstu vize koja se traži, broj dana boravka, serijski broj vize, datum i razlog odbijanja vize, druge vize koje su izdate u poslednje tri godine i važenje tih viza, da li u slučaju tranzita stranac poseduje dozvolu za ulazak u treću državu, prethodne boravke u Republici Srbiji, svrhu putovanja, datum dolaska u Republiku Srbiju i odlaska iz Republike Srbije, granični prelaz na koji ulazi u Republiku Srbiju, podatke o prevoznom sredstvu;

5) ime, prezime, datum rođenja, matični ili evidencijski broj, adresu, broj telefona fizičkog lica koje poziva stranca u Republiku Srbiju;

6) naziv pravnog lica, sedište, matični broj i poreski identifikacioni broj, broj telefona, ime i prezime odgovornog lica u pravnom licu koje poziva stranca u posetu Republici Srbiji, razlog pozivanja stranca u Republiku Srbiju, broj overenog garantnog pisma i naziv i broj overenog garantnog pisma, novčana sredstva za izdržavanje, ko snosi troškove putovanja i boravka, izjavu podnosioca zahteva o tačnosti unetih podataka, datum i razlog produženja vize, datum, razlog i naziv organa koji je poništio ili ukinuo vizu.

Podaci iz stava 1. ovog člana čuvaju se pet godina od trenutka obrade poslednjeg podatka.

Zaštita lica i objekata

Član 37

Ministarstvo, u svrhu obavljanja poslova bezbednosne zaštite određenih lica i objekata, obrađuje:

1) podatke o licima koja se bezbednosno štite: ime i prezime, nadimak, ime roditelja, prethodno prezime, prethodno prezime majke, JMBG, datum, mesto, opština i država rođenja, državljanstvo, adresa prebivališta i boravišta, broj lične karte, broj putne isprave, broj vozačke dozvole, biometrijska fotografija, bračni status, podaci za kontakt (broj telefona i elektronska adresa), podatke o zdravstvenom stanju i krvnoj grupi, marku, tip i registarski broj vozila koje koristi, zanimanje, podatke o zaposlenju, podatke o objektima, mestima i lokacijama na kojima povremeno boravi;

2) podatke o članovima porodice iz zajedničkog domaćinstva, i to: datum i mesto, godina, opština i država rođenja, državljanstvo, adresa prebivališta i boravišta, JMBG, broj lične karte, broj putne isprave, broj vozačke dozvole, biometrijska fotografija, bračni status, podaci za kontakt (broj telefona, elektronska adresa), marka, tip i registarski broj vozila koje koristi, zanimanje i podaci o zaposlenju, kao i podaci o objektima, mestima i lokacijama na kojima povremeno boravi;

3) podatke o objektima koji se bezbednosno štite: naziv, vrsta i adresa objekta, osnovne urbanističko-građevinske karakteristike, podatke o preventivno-tehničkoj zaštiti, merama fizičke zaštite, sistemu radio-telefonske komunikacije, video-nadzoru i podaci o korisniku objekta (ime i prezime, ime jednog roditelja, JMBG, adresa prebivališta i boravišta, podaci za kontakt (broj telefona, elektronska adresa));

4) podatke o licima koja imaju prebivalište i boravište u blizini mesta rada, stanovanja ili povremenog boravka lica koje se bezbednosno štiti: ime i prezime, JMBG, datum, mesto, opština i država rođenja, državljanstvo, ime roditelja, biometrijska fotografija, marka, tip i registarski broj vozila koje koristi, podatke o zaposlenju, podatke o mentalnim smetnjama;

5) podatke o licima koja povremeno borave u objektima koji se bezbednosno štite, i to: ime i prezime, ime roditelja, datum, mesto, opština i država rođenja, državljanstvo, JMBG, adresa prebivališta ili boravišta, broj i vrsta isprave na osnovu koje je utvrđen identitet, broj izdate propusnice za boravak u objektu, vreme i razlog boravka u objektu, marka, tip i registarski broj vozila i drugi podaci za bezbednosnu proveru;

6) podatke o licima koja se tokom javnih, kulturnih i drugih manifestacija po osnovu radnog angažovanja nalaze u neposrednom okruženju lica koje se bezbednosno štiti, i to: ime i prezime, ime roditelja, datum, mesto, opština i država rođenja, državljanstvo, JMBG, adresa prebivališta ili boravišta, marka, tip i registarski broj vozila i drugi podaci za bezbednosnu proveru.

Ministarstvo, za obavljanje poslova bezbednosne zaštite određenih lica i objekata, koristi podatke iz drugih evidencija predviđenih ovim zakonom.

Podaci iz stava 1. ovog člana predstavljaju tajne podatke koji se označavaju i čuvaju u skladu s propisima o tajnosti podataka.

Član 38

Ministarstvo, u svrhu obavljanja poslova obezbeđenja lica i objekata, obrađuje podatke, i to:

1) o licima koja se obezbeđuju: ime i prezime, nadimak, ime roditelja, prethodno prezime, prethodno prezime majke, JMBG, datum, mesto, opština i država rođenja, državljanstvo, adresa prebivališta i boravišta, broj lične karte, broj putne isprave, broj vozačke dozvole, biometrijska fotografija, bračni status, podaci za kontakt (broj telefona, elektronska adresa), marka, tip i registarski broj vozila koje koristi, zanimanje, podaci o zaposlenju, podaci o objektima, mestima i lokacijama na kojima povremeno boravi; podaci o članovima porodice iz zajedničkog domaćinstva, i to: datum i mesto, godina, opština i država rođenja, državljanstvo, adresa prebivališta i boravišta, JMBG, broj lične karte, broj putne isprave, broj vozačke dozvole, biometrijska fotografija, bračni status, podaci za kontakt (broj telefona i elektronska adresa), marka, tip i registarski broj vozila koje koristi, zanimanje i podaci o zaposlenju, kao i podaci o objektima, mestima i lokacijama na kojima povremeno boravi i drugi podaci za bezbednosnu proveru;

2) o objektu koji se obezbeđuje: naziv, vrsta i adresa objekta, osnovne urbanističko-građevinske karakteristike, podaci o preventivno-tehničkoj zaštiti, merama fizičke zaštite, sistemima radio-telefonske komunikacije, video-nadzoru i podaci o korisniku objekta, i to: ime i prezime, ime oca, JMBG, adresa prebivališta i boravišta, podaci za kontakt; podaci o licima koja povremeno borave u objektu, i to: ime i prezime, ime roditelja, JMBG, adresa prebivališta i boravišta, vreme i razlog boravka u objektu, vrsta, marka i registarski broj vozila.

Ministarstvo, za obavljanje poslova obezbeđenja objekata i ličnosti, koristi i podatke iz drugih evidencija predviđenih ovim zakonom.

Podaci iz ovog člana čuvaju se pet godina nakon prestanka obezbeđenja.

Evidencije u oblasti bezbednosti saobraćaja na putevima

Član 39

Ministarstvo, u svrhu obavljanja poslova iz oblasti bezbednosti saobraćaja na putevima, vodi evidencije u kojima obrađuje sledeće podatke:

1) ime i prezime, JMBG, pol, ime roditelja, prethodno lično ime (ako je lice promenilo lično ime), rođeno prezime, datum, mesto i godinu rođenja, državljanstvo, adresu stanovanja, zanimanje, mesto, adresu zaposlenja i poslove koje obavlja, broj lične ili putne isprave za strance, serijski broj isprave, podatke za kontakt (broj telefona ili elektronsku adresu), podatke o dokumentu na osnovu kojeg se utvrđuje ili proverava identitet i rok važenja dokumenta, podatke o poznavanju jezika, registarski broj;

2) marku i tip vozila, broj šasije i broj motora, broj saobraćajne dozvole, broj vozačke dozvole, kategoriju, informaciju o lokaciji mesta nezgode i izvršene kontrole učesnika u saobraćaju, snimak prekršaja;

3) izdate naloge za analizu krvi ili krvi i urina, rezultat alkotestiranja, odnosno testa za utvrđivanje prisustva psihoaktivnih supstanci, stepen povreda i preduzete mere na osnovu posebnog propisa;

4) ime i prezime i broj službene značke policijskog službenika.

Podaci iz stava 1. ovog člana čuvaju se deset godina, osim snimaka prekršaja iz stava 1. tačka 2) ovog člana, koji se čuvaju dve godine.

Član 40

Ministarstvo, u svrhu obavljanja poslova iz oblasti saobraćajno-tehničkih poslova bezbednosti saobraćaja na putevima, u oblasti osposobljavanja kandidata za vozače vodi evidencije u kojima obrađuje sledeće podatke:

1) ime i prezime kandidata, JMBG, prethodno lično ime (ukoliko je lice vršilo promenu ličnog imena), pol, mesto prebivališta, odnosno boravišta i adresu, broj telefona i elektronsku adresu, podatke o izrečenim merama zabrane upravljanja vozilom, kategoriju vozila za koju se kandidat osposobljava, kategoriju vozila za koje kandidat poseduje vozačku dozvolu i datum njihovog važenja, identifikacioni broj kandidata, datum upisa u registar osposobljavanja kandidata, datum sklapanja ugovora o osposobljavanju;

2) ime i prezime predavača teorijske obuke, JMBG, broj licence, podatke iz dnevnika teorijske obuke, datum održavanja časova teorijske obuke, naziv učionice, redni broj časa, ime i prezime i identifikacioni broj kandidata, podatke o broju časova teorijske obuke, datum izdavanja potvrde o broju časova teorijske obuke koje je imao kandidat u slučaju prestanka osposobljavanja, podatke o završenoj teorijskoj obuci, datum izdavanja potvrde o završenoj teorijskoj obuci, podatke o obaveznim dodatnim časovima teorijske obuke, podatke o saobraćajnim nezgodama u kojima su učestvovali vozači koji su se obučavali kod predavača, podatke o saobraćajnim prekršajima koje su izvršili vozači koji su se obučavali kod predavača;

3) ime i prezime ispitivača na teorijskom ispitu, JMBG i broj licence, podatke o datumu podnošenja prijave kandidata za polaganje teorijskog ispita i izmirenim obavezama u pogledu troškova Ministarstva za polaganje teorijskog ispita i datumu sprovođenja teorijskog ispita, podatke o ispunjenosti uslova za održavanje teorijskog ispita, uz navođenje uslova koji nije ispunjen; datum, odnosno datume polaganja teorijskog ispita, vreme, mesto, broj poena, ocenu na ispitu ("položio"/"nije položio") i oznaku pitanja na koje nije dat tačan odgovor, datum izdate potvrde o položenom teorijskom ispitu, podatke iz uverenja o zdravstvenoj sposobnosti kandidata (broj, datum izdavanja, naziv zdravstvene ustanove koja je uverenje izdala, ograničenja i uneti rokovi), prolaznost na teorijskom ispitu;

4) ime i prezime instruktora vožnje na praktičnoj obuci, JMBG i broj licence, podatke iz knjige instruktora vožnje (ime i prezime kandidata, identifikacioni broj kandidata, kategorija za koju se kandidat osposobljava), vreme početka i kraja časa praktične i teorijske obuke, odnosno teorijskog/praktičnog ispita, registarsku oznaku vozila na kojem se sprovodi praktična obuka, odnosno skupa vozila sa kojim je sprovedeno osposobljavanje, stanje na putomeru vozila na početku i kraju časa praktične obuke odnosno praktičnog ispita, pređeni put za vreme praktične obuke/ispita, podatke iz evidencije o izdatim knjigama instruktora vožnje (identifikacioni broj knjige, ime i prezime instruktora vožnje, datum zaduženja, odnosno razduženja knjige, ime i prezime lica koje je knjigom zadužilo odnosno razdužilo instruktora vožnje), podatke o vozilima na kojima se sprovodi osposobljavanje (JMBG vlasnika, odnosno korisnika vozila, broj šasije, marka, tip, registarska oznaka, godina proizvodnje, datum do kada važi registarciona nalepnica, datum vršenja odnosno roka važenja šestomesečnog tehničkog pregleda i identifikacioni broj tehničkog pregleda, kategorija), podatke o broju časova praktične obuke (početak i prestanak obuke, kodovi radnji praktične obuke sa brojem održanih časova i broj časova), datum izdavanja potvrde o broju časova praktične obuke koje je imao kandidat u slučaju prestanka osposobljavanja, podatke o završenoj praktičnoj obuci (početak i završetak obuke i broj časova), datum izdavanja potvrde o završenoj praktičnoj obuci, podatke o obaveznim dodatnim časovima praktične obuke (broj časova, datum početka i završetka dodatne praktične obuke i datum izdavanja potvrde), broj i datum izdate potvrde o položenom ispitu iz prve pomoći i naziv izdavaoca potvrde, podatke o saobraćajnim nezgodama u kojima su učestvovali vozači koji su se obučavali kod instruktora vožnje, podatke o saobraćajnim prekršajima koji su izvršili vozači koji su se obučavali kod instruktora vožnje;

5) ime i prezime ispitivača na praktičnom ispitu, JMBG i broj licence, podatke o datumu podnošenja prijave kandidata za polaganje praktičnog ispita i izmirenim obavezama u pogledu troškova Ministarstva, podatke o ispunjenosti uslova za održavanje praktičnog ispita, uz navođenje uslova koji nije ispunjen, datum, odnosno datume polaganja praktičnog ispita, vreme (početak i završetak), mesto, broj poena, ocenu po ispitivačima i uspeh na ispitu, redni broj, odnosno brojeve ispitnog zadatka na praktičnom ispitu, registarsku oznaku vozila na kojem se sprovodi praktični ispit, datum izdavanja uverenja o položenom vozačkom ispitu, prethodno osposobljavanje sa identifikacionim brojem kandidata, nazivom i datumom izdatih potvrda i brojem održanih časova, prolaznost na praktičnom ispitu;

6) podatke o pravnim licima koja su dobila dozvolu za osposobljavanje kandidata za vozače: poslovno ime privrednog društva, odnosno srednje stručne škole, skraćeno poslovno ime, sedište privrednog društva, odnosno srednje stručne škole, poslovno ime ogranka, sedište ogranka, matični broj privrednog društva, odnosno srednje stručne škole, podatke o odgovornom licu (ime i prezime, JMBG), kategorije vozila za koje je dobijena dozvola za osposobljavanje kandidata za vozače, broj dozvole, datum izdavanja dozvole, odnosno oduzimanja dozvole za osposobljavanje kandidata za vozače, datum privremene zabrane rada i vreme trajanja zabrane, datum privremenog prestanka rada i vreme trajanja prestanka, podatke o osposobljavanju (prolaznost na teorijskom, odnosno praktičnom ispitu, iskazana ukupno za pravno lice i u odnosu na svakog pojedinačnog predavača, odnosno instruktora vožnje, koji su sprovodili teorijsku, odnosno praktičnu obuku), podatke o saobraćajnim nezgodama u kojima su učestvovali vozači koji su se osposobljavali u pravnom licu i posledicama tih nezgoda (iskazani ukupno za pravno lice i u odnosu na svakog pojedinačnog predavača, odnosno instruktora vožnje, koji su sprovodili teorijsku, odnosno praktičnu obuku), prekršajima propisanim ovim zakonom koje su izvršili vozači koji su se osposobljavali u pravnom licu (iskazani ukupno za pravno lice i u odnosu na svakog pojedinačnog predavača, odnosno instruktora vožnje, koji su sprovodili teorijsku, odnosno praktičnu obuku);

7) podatke o propisanom stručnom kadru (administratori, predavači, instruktori vožnje, ispitivači) pravnih lica koja vrše osposobljavanje (datum početka obaveznog socijalnog osiguranja u pravnom licu, osnov osiguranja, datum prestanka osiguranja, radno vreme), podatak da li je lice zaposleno kod više poslodavaca, podatke o predavaču, odnosno instruktoru vožnje, odnosno ispitivaču u pogledu izrečenih zaštitnih mera zabrane upravljanja vozilom, odnosno pravosnažnih presuda za krivična dela, teška dela protiv bezbednosti javnog saobraćaja, iz grupe protiv života i tela, protiv službene dužnosti odnosno pokrenutih istraga za ta krivična dela;

8) podatke iz audio-video zapisa koje sačinjava pravno lice koje vrši osposobljavanje kandidata za vozače pri sprovođenju teorijskog ispita;

9) podatke o fizičkom, odnosno pravnom licu koje je pravno lice angažovalo za održavanje informatičke infrastrukture (JMBG, prebivalište, odnosno sedište);

10) podatke o prostorima na kojima se sprovodi osposobljavanje i to: učionice, adresa, broj mesta za sedenje, broj računara za polaganje teorijskog ispita, prostorija za administrativne poslove, adresa, poligon - adresa, drugi prostori - adresa.

Ministarstvo u oblasti tehničkog pregleda vozila vodi evidencije u kojima obrađuje sledeće podatke:

1) ime i prezime lica koje je dovezlo vozilo na tehnički pregled, broj lične karte, odnosno drugog dokumenta za stranca;

2) datum, vreme početka i završetka vršenja tehničkog pregleda vozila, trajanje vršenja tehničkog pregleda;

3) podatke o tehničkim karakteristikama vozila (registarska oznaka, identifikaciona oznaka, vrsta vozila, oblik karoserije - podvrsta, marka, tip/varijanta/verzija, komercijalna oznaka, datum prve registracije, najveća dozvoljena masa, masa, nosivost, uverenje o ispitivanju, osovinska opterećenja, broj osovina, oznaka motora, radna zapremina motora, snaga motora, pogonsko gorivo/pogon, odnos snaga/masa vozila, broj mesta za sedenje, broj mesta za stajanje, najveća konstruktivna brzina, godina proizvodnje, oznake pneumatika, dimenzije pneumatika, postojanje uređaja za spajanje vučnog i priključnog vozila, pređeni put, karakteristike, odnosno postojanje uređaja za zaustavljanje, vrsta prenosnog mehanizma uređaja za zaustavljanje vozila, namena prema vrsti prevoza), podaci o izvršenim merenjima i proračunima, podaci o utvrđenim neispravnostima;

4) podatke iz video zapisa koje sačinjava pravno lice koje vrši tehnički pregled vozila i fotografije vozila čiji tehnički pregled je vršen;

5) fiskalni račun za obavljeni tehnički pregled vozila, odnosno utvrđivanje tehničkih karakteristika, broj fiskalnog računa, naplaćeni novčani iznos;

6) ime i prezime, broj službene značke ovlašćenog službenog lica koje je uputilo vozilo na kontrolni tehnički pregled;

7) naziv privrednog društva koje vrši tehnički pregled vozila, skraćeno poslovno ime, sedište privrednog društva, sedište ogranka, matični broj privrednog društva;

8) podatke o odgovornom licu (ime i prezime, JMBG), kod privrednog društva, vrste vozila za čije vršenje tehničkog pregleda je dato ovlašćenje, broj rešenja za vršenje tehničkog pregleda vozila, datum izdavanja rešenja za vršenje tehničkog pregleda vozila, datum oduzimanja rešenja za vršenje tehničkog pregleda vozila;

9) podatke o podnetoj prijavi, promeni, odjavi na obavezno socijalno osiguranje kontrolora tehničkog pregleda vozila (ime i prezime, JMBG, zanimanje stečeno školovanjem, zanimanje - prema radnom mestu, datum početka osiguranja, osnov osiguranja, stepen stručne spreme, broj radnih časova nedeljno), podatke o izrečenim merama zabrane upravljanja vozilom kontroloru tehničkog pregleda vozila.

Ministarstvo, u oblasti kontrole propisa o bezbednosti saobraćaja u privrednim društvima i kod preduzetnika koji obavljaju prevoz u drumskom saobraćaju, vodi evidencije u kojima obrađuje sledeće podatke:

1) poslovno ime privrednog društva, odnosno preduzetnika, adresa sedišta privrednog društva, odnosno preduzetnika, matični broj privrednog društva odnosno preduzetnika, podatke o odgovornom licu (ime i prezime, JMBG);

2) o vozačima (ime i prezime, JMBG, kategorije vozila iz vozačke dozvole, lekarska uverenja, izrečene mere zabrane upravljanja vozilom, zanimanje, stepen stručne spreme, podatke o podnetoj prijavi, promeni, odjavi na obavezno socijalno osiguranje, osnov osiguranja, datum početka osiguranja, broj radnih časova);

3) o vozilima (registarska oznaka, datum vršenja tehničkog pregleda, datum važenja registracione nalepnice, uverenja o ispitivanju vozila, odnosno o ispravnosti tahografa).

Ministarstvo, u oblasti kontrole privremene saobraćajne signalizacije postavljene na delu puta na kome su nastale prepreke, odnosno oštećenja, koje se ne mogu odmah ukloniti, odnosno otkloniti ili na kome se izvode radovi, vodi evidencije u kojima obrađuje sledeće podatke:

1) poslovno ime i matični broj upravljača puta odnosno izvođača radova;

2) ime i prezime odgovornog lica kod upravljača puta odnosno izvođača radova i kontakt podaci (broj telefona ili elektronska adresa);

3) mesto izvođenja radova.

Podaci iz ovog člana čuvaju se deset godina. Izuzetno, podaci iz stava 1. tačka 8), stava 2. tačka 4) ovog člana koji se odnose na video zapis i fotografije vozila čiji tehnički pregled je vršen i podaci iz stava 4. ovog člana čuvaju se jednu godinu, podaci iz stava 1. tačka 1) ovog člana koji se odnose na ime i prezime kandidata, JMBG, kategoriju vozila za koju se kandidat osposobljava i podaci iz stava 1. tačka 6) ovog člana koji se odnose na poslovno ime privrednog društva, odnosno srednje stručne škole, skraćeno poslovno ime, sedište privrednog društva, odnosno srednje stručne škole, poslovno ime ogranka, sedište ogranka, čuvaju se trajno.

Operativno-kriminalistička zbirka

Član 41

U svrhu rasvetljavanja krivičnih dela, Ministarstvo vodi evidencije i obrađuje podatke o fizičkim i pravnim licima za koja postoje osnovi sumnje da su izvršili krivična dela, kao i podatke o ishodu krivičnog gonjenja.

Podatke o ishodu krivičnog gonjenja, odnosno odbačaju optužbe, proširenju optužbe, prekvalifikaciji krivičnog dela, odustanku od krivičnog gonjenja, oportunitetu nadležno tužilaštvo dostavlja Ministarstvu.

U evidenciji iz st. 1. i 2. ovog člana obrađuju se sledeći podaci:

1) broj i mesto vođenja krivičnog upisnika, datum podnošenja krivične prijave, krivično delo, naziv i zakonska kvalifikacija, visina i vrsta pribavljene koristi i pričinjena materijalna šteta, oštećeni, lice za koje postoje osnovi sumnje da je izvršilac krivičnog dela (ime i prezime, rođeno prezime, JMBG, prethodno lično ime ako je lice menjalo lično ime), ime i prezime jednog roditelja ili zakonskog zastupnika (JMBG, datum i mesto rođenja, adresa prebivališta/boravišta i podaci za kontakt roditelja ili zakonskog zastupnika), broj javne isprave na osnovu koje je utvrđen identitet, nacionalnost, pol, datum, mesto, opština i država rođenja, državljanstvo, zanimanje, prebivalište, boravište i adresa stanovanja, broj i vrsta lične ili putne isprave za strance, podaci o sredstvima komunikacije, fotografija (lica i delova tela s karakterističnim obeležjima), nadimak, stepen stručne spreme, zanimanje, radno mesto, bračno stanje, krvna grupa, otisak prstiju, JMBG i DNK profil, datum, vreme i mesto izvršenja krivičnog dela, modus operandi, podaci o izvršenim prekršajima propisanim zakonima iz nadležnosti Ministarstva, specijalnosti - posebne veštine, podaci o imovini, podaci o oružju, zavisnost od narkotika ili alkohola, podaci o mogućnosti širenja zaraznih bolesti, podaci o primenjenim operativnim i operativno-tehničkim sredstvima, metodama i radnjama, podaci o prelasku državne granice, podaci o izdržavanju zatvorske sankcije;

2) podaci o pravnim licima: naziv, matični broj, PIB, sedište, broj telefona, datum osnivanja, šifra pretežne delatnosti, osnovni kapital, udeo i ulog člana, brojevi računa i nazivi banaka kod kojih se vode, podaci o zakonskom zastupniku i podaci o odgovornom licu u pravnom licu (ime i prezime, rođeno prezime, prethodno lično ime ako je lice menjalo lično ime, JMBG, državljanstvo, zanimanje, prebivalište i adresa stanovanja, odnosno boravište i adresa stanovanja, broj i vrsta lične ili putne isprave za strance, ime jednog roditelja, podaci za kontakt (broj telefona ili elektronska adresa)).

Ministarstvo vodi evidencije i obrađuje podatke o krivičnim prijavama podnetim protiv policijskih službenika i ostalih zaposlenih u Ministarstvu, koje pored podataka iz stava 3. ovog člana sadrže i sledeće podatke: o nazivu radnog mesta i organizacione jedinice u kojoj radi, zvanju, rukovodećem statusu, radnom stažu u Ministarstvu i van Ministarstva, ranije preduzimanim merama krivične, prekršajne i disciplinske odgovornosti, o policijskom službeniku koji je podneo krivičnu prijavu (JMBG, ime i prezime, broj službene legitimacije).

Podatke o izrečenoj kazni, oslobađajućoj presudi, uslovnoj osudi, sudskoj opomeni, oslobođenju od kazne i oproštenoj kazni, pravnim posledicama osude, poništenju evidencije o pogrešnoj osudi, novčanim kaznama, izrečenim vaspitnim merama i merama pojačanog nadzora i merama obaveznog lečenja i drugim merama bezbednosti izrečenim u krivičnom postupku Ministarstvo vodi na osnovu informacija koje dostavljaju nadležni sudovi, a podatke o presudama i drugim sankcijama koje su izrekli inostrani sudovi, na osnovu podataka koje Ministarstvu dostavlja Ministarstvo pravde.

Evidencije iz stava 5. ovog člana sadrže: lične podatke izvršilaca krivičnih dela (ime i prezime, rođeno prezime, prethodno lično ime ako je lice menjalo lično ime, nacionalnost, pol, datum, mesto, opština i država rođenja, JMBG, državljanstvo, zanimanje, prebivalište i adresa stanovanja, odnosno boravište), podatke o izrečenim kaznama, merama bezbednosti, uslovnim osudama, sudskim opomenama i osudama kojima su učinioci krivičnih dela o kojima se vodi kaznena evidencija oslobođeni od kazne i o njihovim pravnim posledicama, evidencije podataka o naknadnim promenama osuda (dejstvo vanrednih pravnih lekova i amnestija), kao i podatke o izvršenoj kazni.

Podaci o osudama i pravnim posledicama osuda obrađuju se u Ministarstvu do usklađivanja propisa i nadležnosti za vođenje kaznene evidencije od strane drugog državnog organa, odnosno do preuzimanja od strane drugog državnog organa.

Podaci iz evidencija iz st. 1-4. ovog člana predstavljaju tajne podatke, koji se označavaju u skladu s propisima o tajnosti podataka i čuvaju se trajno.

Evidencija primenjenih operativnih i operativno-tehničkih sredstava, metoda i radnji

Član 42

Ministarstvo, u svrhu obezbeđivanja dokaza u krivičnom postupku, kao i prikupljanja informacija obaveštajnim i operativnim radom policije, primenom operativnih i operativno-tehničkih sredstava i metoda, prikuplja i obrađuje podatke u skladu s propisima kojima se uređuje krivični postupak i elektronska komunikacija i vodi evidenciju o pristupu zadržanim podacima u telekomunikacionom saobraćaju, koja sadrži: podatke iz naredbe sudije za prethodni postupak nadležnog suda na osnovu koje se vrši pristup zadržanim podacima, koji mogu da se odnose na: ime i prezime lica, ime jednog roditelja, nadimak, JMBG, datum, mesto, opštinu i državu rođenja, adresu prebivališta/boravišta lica, nacionalnost, radno mesto, broj telefona ili IMEI broj telefonskog aparata, korisnički broj, elektronsku adresu, vrstu vozila i uređaja, registarsku oznaku vozila, koji su obuhvaćeni naredbom suda, odnosno podatke potrebne za praćenje i utvrđivanje izvora komunikacije, utvrđivanje odredišta komunikacije, utvrđivanje početka, trajanja i završetka komunikacije, utvrđivanje vrste komunikacije, identifikaciju terminalne opreme korisnika, utvrđivanje lokacije mobilne terminalne opreme korisnika.

Podaci iz stava 1. ovog člana predstavljaju tajne podatke, koji se označavaju u skladu s propisima o tajnosti podataka i čuvaju se trajno.

U skladu s propisima kojima se uređuje krivični postupak, u sklopu dužnosti preduzimanja potrebnih mera i radnji da se pronađe učinilac krivičnog dela, da se učinilac ili saučesnik ne sakrije ili ne pobegne, da se otkriju i obezbede tragovi krivičnog dela i predmeti koji mogu poslužiti kao dokaz i prikupljanja svih obaveštenja koja bi mogla biti od koristi za uspešno vođenje krivičnog postupka, Ministarstvo obrađuje sve podatke dobijene primenom forenzičke analize tehničkih uređaja i opreme.

Podaci iz stava 3. ovog člana čuvaju se do zastarelosti krivičnog gonjenja.

Evidencija o primeni kriminalističko-operativnih mera i radnji i o rezultatima njihove primene

Član 43

Ministarstvo, u cilju otkrivanja pripremanja ili postojanja krivičnog dela, pronalaženja, identifikovanja i hapšenja izvršilaca krivičnog dela i saučesnika, sprečavanja njihovog skrivanja i bekstva, otkrivanja i obezbeđenja tragova krivičnog dela i predmeta koji mogu poslužiti kao dokaz, otkrivanja imovine proistekle iz krivičnog dela i stvaranja uslova za izvršavanje i sprovođenje dokaznih radnji i posebnih dokaznih radnji, vodi evidencije u kojima obrađuje:

1) podatke o licu na koje se odnose podaci iz operativne evidencije (lično ime, rođeno prezime, prethodno lično ime ako je lice menjalo lično ime, nadimak i lažno ime ako ga ima, pol, datum, mesto, opština i država rođenja, ime i prezime roditelja, rođeno prezime majke, JMBG, državljanstvo, zanimanje, prebivalište i adresa stana, odnosno boravište i adresa stana, mesto zaposlenja i poslovi koje obavlja i broj lične ili putne isprave za strance, naziv organizacione jedinice koja je izvršila unos, datum unošenja informacije, broj informacije, vrsta informacije, podaci o podnosiocu informacije, podaci o izvoru informacije, procena izvora, procena informacije, način daljeg postupanja sa informacijom, predmet informacije, vrsta dokumenta, lista priloga, predložene mere i dalje aktivnosti, sadržaj informacije);

2) podatke o licu za koje postoje osnovi sumnje da vrši, da je izvršilo ili planira izvršenje krivičnog dela (lično ime, rođeno prezime, prethodno lično ime ako je lice menjalo lično ime, nadimak i lažno ime ako ga ima, pseudonim, pol, datum, mesto, opština i država rođenja, ime i prezime roditelja ako je to potrebno radi identifikacije lica, rođeno prezime majke, JMBG, nacionalnost, veroispovest, državljanstvo, bračno stanje, zanimanje, poslednje i prethodno prebivalište, odnosno boravište, biometrijski i drugi podaci koji se odnose na opis lica, karakteristična obeležja, broj i vrsta identifikacione isprave i država i datum njenog izdavanja, podaci o dokumentima, fotografije i druge informacije o izgledu, kriminalističke informacije za utvrđivanje identiteta, kao što su otisci prstiju, DNK profil, video, odnosno audio zapis, krvna grupa i druge informacije, mesto zaposlenja i poslovi koje obavlja, prethodno mesto zaposlenja i poslovi koje je obavljalo, stručna sprema, kvalifikacije, veštine, finansijski podaci, novčana sredstva, podaci o imovini, veze s privrednim društvima, bankovni i kreditni kontakti, poreski izveštaji, informacije koje otkrivaju kako lice upravlja finansijskim poslovima, podaci o stilu života, podaci o zakonitim prihodima, načinu i troškovima života tog lica i s njim povezanih lica, podaci o kretanju, mestima i objektima koje često posećuje, podaci o oružju i drugim opasnim predmetima, procena opasnosti lica, specifični rizici, kao što su verovatnoća nošenja i upotrebe oružja, upotrebe sile, pružanja otpora, bekstva, veze sa službenicima koji su zaposleni u oblasti sprovođenja zakona, karakterne crte i kriminalni profil lica, podaci o zavisnosti od narkotika, podaci o licima s kojima povremeno ili redovno stupa u kontakt, saučesnicima, saradnicima i drugim bliskim licima, uključujući tip i prirodu kontakta, veze ili udruživanja, podaci o sredstvima komunikacije, podaci o korišćenim prevoznim sredstvima, podaci o prethodnim osudama, informacija o sumnji na učešće u kriminalnoj aktivnosti, metoda ponašanja ili funkcionisanja, sredstva koja su bila ili bi mogla biti korišćena za pripremu ili izvršenje krivičnog dela, podaci o pripadnosti i ulozi u kriminalnoj grupi, geografski obim kriminalne aktivnosti, podaci o materijalu prikupljenom tokom istrage, veza s drugim bazama podataka u kojima se obrađuju informacije o licu, posebni podaci u slučajevima predviđenim zakonom kod postojanja osnova sumnje, kao što su verski ekstremizam, pedofilija, podaci o prelasku državne granice, podaci o izdržavanju zatvorske sankcije);

3) podatke o licu koje je više puta procesuirano pred nadležnim tužilaštvom za teška krivična dela, licu koje je identifikovano kao član organizovane kriminalne grupe, licu koje je identifikovano kao lice koje prilikom izvršenja krivičnih dela pruža logističku podršku navedenim licima i licu za koje su posredstvom međunarodne saradnje dobijeni podaci koji ukazuju na to da se radi o licu koje je izvršilac krivičnog dela u inostranstvu: lično ime, rođeno prezime, prethodno lično ime ako je lice menjalo lično ime, nadimak i lažno ime ako ga ima, pseudonim, pol, datum, mesto, opština i država rođenja, ime i prezime roditelja ako je to potrebno radi identifikacije lica, rođeno prezime majke, JMBG, državljanstvo, bračno stanje, zanimanje, poslednje i prethodno prebivalište, odnosno boravište, biometrijski i drugi podaci koji se odnose na opis lica, karakteristična obeležja, broj i vrsta identifikacione isprave, država i datum izdavanja, podaci o dokumentima, fotografije i druge informacije o ličnom izgledu, otisci prstiju, JMBG i DNK profil, video, odnosno audio zapis, krvna grupa, mesto zaposlenja i poslovi koje obavlja, prethodno mesto zaposlenja i poslovi koje je obavljalo, stručna sprema, kvalifikacije, veštine, podaci o mestu, vremenu i datumu kontrole, zapažanja, podaci o kretanju, mestima i objektima koje često posećuje, podaci o licima s kojima povremeno ili redovno stupa u kontakt, saučesnicima, saradnicima i drugim bliskim licima, uključujući tip i prirodu kontakta, veze ili udruživanja, novčana sredstva, podaci o imovini u ličnom vlasništvu i vlasništvu bliskih lica, veze s privrednim društvima i uloga u njima, podaci o ugovorima s bankama, poreski izveštaji, informacije koje otkrivaju kako lice upravlja finansijskim poslovima, podaci o stilu života, podaci o zakonitim prihodima, načinu i troškovima života tog lica i s njim povezanih lica, podaci o oružju i drugim opasnim predmetima, specifični rizici, kao što su verovatnoća bekstva, nošenja i upotrebe oružja, primene sile i pružanja otpora, opasnost od širenja zaraznih bolesti, podaci o zavisnosti od narkotika, veze sa službenicima koji su zaposleni u oblasti sprovođenja zakona, podaci o sredstvima komunikacije, podaci o korišćenim prevoznim sredstvima, metoda ponašanja ili funkcionisanja, sredstva koja su bila ili bi mogla biti korišćena za pripremu ili izvršenje krivičnog dela, podaci o materijalu prikupljenom tokom krivičnog postupka;

4) podatke o licu nad kojim je izvršena kriminalističko-operativna kontrola od strane policijskog službenika, podatke o licu za koje ima dovoljno osnova da se smatra da može pružiti informacije o licu za koje postoje osnovi sumnje da je izvršilo ili planira izvršenje krivičnog dela (lično ime, rođeno prezime, prethodno lično ime ako je lice menjalo lično ime, nadimak i lažno ime ako ga ima, pseudonim, pol, datum, mesto, opština i država rođenja, ime i prezime roditelja ako je to potrebno radi identifikacije lica, JMBG, državljanstvo, bračno stanje, zanimanje, poslednje i prethodno prebivalište, odnosno boravište, biometrijski i drugi podaci koji se odnose na opis lica, karakteristična obeležja, broj i vrsta identifikacione isprave, država i datum izdavanja, fotografije i druge informacije o izgledu, otisci prstiju, JMBG i DNK profil, video, odnosno audio zapis, krvna grupa, mesto zaposlenja i poslovi koje obavlja, prethodno mesto zaposlenja i poslovi koje je obavljalo, stručna sprema, kvalifikacije, veštine, novčana sredstva, podaci o imovini, veze s privrednim društvima, podaci o zaključenim ugovorima s bankama, poreski izveštaji, informacije koje otkrivaju kako lice upravlja finansijskim poslovima, podaci o stilu života, podaci o zakonitim prihodima, načinu i troškovima života tog lica i s njim povezanih lica, podaci o kretanju i mestima koje često posećuje, podaci o oružju i drugim opasnim predmetima, procena opasnosti lica, specifični rizici, kao što su verovatnoća bekstva, veze sa službenicima koji su zaposleni u oblasti sprovođenja zakona, karakterne crte i kriminalni profil lica, podaci o zavisnosti od narkotika, opasnost od širenja zaraznih bolesti, podaci o sredstvima komunikacije, podaci o korišćenim prevoznim sredstvima, podaci o prethodnim osudama, informacija o sumnji na učešće u kriminalnoj aktivnosti, metoda ponašanja ili funkcionisanja, sredstva koja su bila ili bi mogla biti korišćena za pripremu ili izvršenje krivičnog dela, podaci o pripadnosti i ulozi u kriminalnoj grupi;

5) podatke o licu koje je bilo oštećeno ili žrtva krivičnog dela ili za koje se veruje da može biti oštećeno ili žrtva krivičnog dela (lično ime, rođeno prezime, prethodno lično ime ako je lice menjalo lično ime, nadimak i lažno ime ako ga ima, pseudonim, pol, datum, mesto, opština i država rođenja, ime i prezime roditelja ako je to potrebno radi identifikacije lica, JMBG, nacionalnost, državljanstvo, bračno stanje, poslednje i prethodno prebivalište, odnosno boravište, biometrijski i drugi podaci koji se odnose na opis lica, karakteristična obeležja, broj i vrsta identifikacione isprave i država i datum izdavanja, fotografije i druge informacije o izgledu, otisci prstiju, JMBG i DNK profil, podaci o šteti koja je nastala izvršenjem krivičnog dela, podaci o primenjenoj meri zaštite, informacija o mogućnosti učestvovanja u sudskom postupku, podaci o krivičnom delu, uključujući informaciju o vezi s drugim licima ako je to potrebno radi identifikacije počinioca krivičnog dela);

6) podatke o licu koje se poziva da svedoči u predistražnom postupku o krivičnom delu koje je predmet obrade (lično ime, rođeno prezime, prethodno lično ime ako je lice menjalo lično ime, nadimak i lažno ime ako ga ima, pseudonim, pol, datum, mesto, opština i država rođenja, ime i prezime roditelja ako je to potrebno radi identifikacije lica, JMBG, nacionalnost, državljanstvo, bračno stanje, poslednje i prethodno prebivalište, odnosno boravište, biometrijski i drugi podaci koji se odnose na opis lica, karakteristična obeležja, broj i vrsta identifikacione isprave i država i datum izdavanja, fotografije i druge informacije o izgledu, podaci o krivičnom delu, uključujući informaciju o vezi s drugim licima koja su obuhvaćena ovim krivičnim delom, podaci o primenjenoj meri zaštite, podaci o obezbeđenoj zaštiti, podaci o novom identitetu, podaci koji su potrebni radi analize uloge lica kao svedoka);

7) podatke o licu koje može obezbediti informacije i prikupiti dokaze o krivičnom delu koje je predmet obrade (šifrovani lični podaci, vrsta informacije, podaci o primenjenoj meri zaštite, podaci o novom identitetu, podaci o obezbeđenoj zaštiti, informacija o mogućnosti učestvovanja u sudskom postupku, podaci o nagradi i sredstvima za pruženu informaciju i ostali podaci ako su potrebni radi analize uloge lica kao saradnika).

Podaci iz stava 1. ovog člana predstavljaju tajne podatke, koji se označavaju u skladu s propisima o tajnosti podataka i čuvaju se trajno.

U svrhu pronalaženja lica i predmeta za kojima se traga i identifikacije lica i NN leševa, Ministarstvo vodi evidencije u kojima obrađuje podatke o licima i predmetima, i to: lično ime, rođeno prezime, prethodno lično ime ako je lice menjalo lično ime, nadimak i lažno ime ako ga ima, pol, datum, mesto, opština i država rođenja, ime i prezime roditelja, rođeno prezime majke, JMBG, državljanstvo, zanimanje, prebivalište i adresa stana, odnosno boravište i adresa stana, mesto zaposlenja i poslovi koje je obavljalo i broj lične ili putne isprave za strance, naziv organizacione jedinice koja je izvršila evidentiranje nestalog lica ili predmeta, datum unošenja informacije, vrsta informacije, podaci o podnosiocu informacije, predložene mere i dalje aktivnosti.

Podaci iz stava 3. ovog člana čuvaju se do pronalaska lica ili predmeta.

Evidencija podataka o terorizmu i organizovanom kriminalu

Član 44

Ministarstvo, u svrhu sprečavanja, otkrivanja i rasvetljavanja krivičnih dela iz oblasti organizovanog kriminala i terorizma, obrađuje podatke u evidenciji o terorizmu i organizovanom kriminalu, koja sadrži podatke o izvoru prikupljanja informacija o terorizmu i organizovanom kriminalu, podatke o sredstvima upotrebljenim u cilju prikupljanja informacija o terorizmu i organizovanom kriminalu, podatke o licima na koja se odnose prikupljeni podaci, i to:

1) podatke o licu za koje postoje osnovi sumnje da vrši, da je izvršilo ili planira izvršenje krivičnog dela (lično ime, rođeno prezime, prethodno lično ime ako je lice menjalo lično ime, nadimak i lažno ime ako ga ima, pseudonim, pol, datum, mesto, opština i država rođenja, ime i prezime roditelja ako je to potrebno radi identifikacije lica, JMBG, nacionalnost, veroispovest, državljanstvo, bračno stanje, zanimanje, poslednje i prethodno prebivalište, odnosno boravište, biometrijski i drugi podaci koji se odnose na opis lica, karakteristična obeležja, broj i vrsta identifikacione isprave i država i datum izdavanja, podaci o dokumentima, fotografije i druge informacije o izgledu, kriminalističke informacije za utvrđivanje identiteta, kao što su otisci prstiju, JMBG i DNK profil, video, odnosno audio zapis, krvna grupa i druge informacije, mesto zaposlenja i poslovi koje obavlja, prethodno mesto zaposlenja i poslovi koje je obavljalo, stručna sprema, kvalifikacije, veštine, finansijski podaci, novčana sredstva, podaci o imovini, veze s privrednim društvima, bankovni i kreditni kontakti, poreski izveštaji, informacije koje otkrivaju kako lice upravlja finansijskim poslovima, podaci o stilu života, podaci o zakonitim prihodima, načinu i troškovima života tog lica i s njim povezanih lica, podaci o kretanju i mestima koje često posećuje, podaci o oružju i drugim opasnim predmetima, procena opasnosti lica, specifični rizici, kao što su verovatnoća nošenja i upotrebe oružja, upotrebe sile, pružanja otpora, bekstva, veze sa službenicima koji su zaposleni u oblasti sprovođenja zakona, karakterne crte i kriminalni profil lica, podaci o zavisnosti od narkotika, podaci o licima s kojima povremeno ili redovno stupa u kontakt, uključujući tip i prirodu kontakta, podaci o sredstvima komunikacije, podaci o korišćenim prevoznim sredstvima, podaci o prethodnim osudama, informacija o sumnji na učešće u kriminalnoj aktivnosti, metoda ponašanja ili funkcionisanja, sredstva koja su bila ili bi mogla biti korišćena za pripremu ili izvršenje krivičnog dela, podaci o pripadnosti i ulozi u kriminalnoj grupi ili organizovanoj kriminalnoj grupi, geografski obim kriminalne aktivnosti, podaci o materijalu prikupljenom tokom istrage, veza s drugim bazama podataka u kojima se obrađuju informacije za lice, posebni podaci u slučajevima predviđenim zakonom kod postojanja osnova sumnje, kao što su verski ekstremizam, pedofilija);

2) podatke o licu za koje ima dovoljno osnova da se smatra da može pružiti informacije o licu za koje postoje osnovi sumnje da je izvršilo ili planira izvršenje krivičnog dela, grupi lica, objektu ili prostoru u vezi s kojima postoje osnovi sumnje ili se raspolaže saznanjima da se priprema ili vrši krivično delo (lično ime, rođeno prezime, prethodno lično ime ako je lice menjalo lično ime, nadimak i lažno ime ako ga ima, pseudonim, pol, datum, mesto, opština i država rođenja, ime i prezime roditelja ako je to potrebno radi identifikacije lica, JMBG, nacionalnost, veroispovest, državljanstvo, bračno stanje, zanimanje, poslednje i prethodno prebivalište, odnosno boravište, biometrijski i drugi podaci koji se odnose na opis lica, karakteristična obeležja, broj i vrsta identifikacione isprave i država i datum izdavanja, fotografije i druge informacije o izgledu, kriminalističke informacije za utvrđivanje identiteta, kao što su otisci prstiju, JMBG i DNK profil, video, odnosno audio zapis, krvna grupa i druge informacije, mesto zaposlenja i poslovi koje obavlja, prethodno mesto zaposlenja i poslovi koje je obavljalo, stručna sprema, kvalifikacije, veštine, finansijski podaci, novčana sredstva, podaci o imovini, veze s privrednim društvima, bankovni i kreditni kontakti, poreski izveštaji, informacije koje otkrivaju kako lice upravlja finansijskim poslovima, podaci o stilu života, podaci o zakonitim prihodima, načinu i troškovima života tog lica i s njim povezanih lica, podaci o kretanju i mestima koje često posećuje, podaci o oružju i drugim opasnim predmetima, procena opasnosti lica, specifični rizici, kao što su verovatnoća bekstva i veze sa službenicima koji su zaposleni u oblasti sprovođenja zakona, karakterne crte i kriminalni profil lica, podaci o zavisnosti od narkotika, podaci o sredstvima komunikacije, podaci o korišćenim prevoznim sredstvima, podaci o prethodnim osudama, informacija o sumnji na učešće u kriminalnoj aktivnosti, metoda ponašanja ili funkcionisanja, sredstva koja su bila ili bi mogla biti korišćena za pripremu ili izvršenje krivičnog dela, podaci o pripadnosti i ulozi u kriminalnoj grupi, geografski obim kriminalne aktivnosti, podaci o materijalu prikupljenom tokom istrage, veza s drugim bazama podataka u kojima se obrađuju informacije za lice, podaci o vezi ovog lica s licem koje je predmet prikupljanja informacije);

3) podatke o licu koje je bilo žrtva krivičnog dela ili za koje se veruje da može biti žrtva krivičnog dela (lično ime, rođeno prezime, prethodno lično ime ako je lice menjalo lično ime, nadimak i lažno ime ako ga ima, pseudonim, pol, datum, mesto, opština i država rođenja, ime i prezime roditelja ako je to potrebno radi identifikacije lica, JMBG, nacionalnost, veroispovest, državljanstvo, bračno stanje, poslednje i prethodno prebivalište, odnosno boravište, biometrijski i drugi podaci koji se odnose na opis lica, karakteristična obeležja, broj i vrsta identifikacione isprave, država i datum izdavanja, fotografije i druge informacije o izgledu, podaci o razlogu zašto se lice tretira kao žrtva krivičnog dela, podaci o šteti koja je nastala izvršenjem krivičnog dela, podaci o primenjenoj meri zaštite, informacija o mogućnosti učestvovanja u sudskom postupku, podaci o krivičnom delu, uključujući informaciju o vezi s drugim licima ako je to potrebno radi identifikacije počinioca krivičnog dela);

4) podatke o licu koje se poziva da svedoči u predistražnom postupku o krivičnom delu koje je predmet obrade ili u kasnijem krivičnom postupku (lično ime, rođeno prezime, prethodno lično ime ako je lice menjalo lično ime, nadimak i lažno ime ako ga ima, pseudonim, pol, datum, mesto, opština i država rođenja, ime i prezime roditelja ako je to potrebno radi identifikacije lica, JMBG, nacionalnost, veroispovest, državljanstvo, bračno stanje, poslednje i prethodno prebivalište, odnosno boravište, biometrijski i drugi podaci koji se odnose na opis lica, karakteristična obeležja, broj i vrsta identifikacione isprave, država i datum izdavanja, fotografije i druge informacije o izgledu, podaci o krivičnom delu, uključujući informaciju o vezi s drugim licima koja su obuhvaćena ovim krivičnim delom, podaci o primenjenoj meri zaštite, podaci o obezbeđenoj zaštiti, podaci o novom identitetu, podaci koji su potrebni radi analize uloge lica kao svedoka);

5) podatke o licu koje može obezbediti informacije i prikupiti dokaze o krivičnom delu koje je predmet obrade (šifrovani lični podaci, vrsta informacije, rešenje o angažovanju, podaci o primenjenoj meri zaštite, podaci o novom identitetu, podaci o obezbeđenoj zaštiti, informacija o mogućnosti učestvovanja u sudskom postupku, podaci o nagradi i sredstvima za pruženu informaciju i ostali podaci ako su potrebni radi analize uloge lica kao saradnika, fotografija, otisak prstiju, JMBG i DNK profil).

Podaci iz ovog člana predstavljaju tajne podatke, koji se označavaju u skladu s propisima o tajnosti podataka i čuvaju se trajno.

Utvrđivanje identiteta, daktiloskopiranje, fotografisanje (forenzička registracija) i uzimanje drugih uzoraka, forenzička veštačenja i analize i vođenje Nacionalnog DNK registra

Član 45

Ministarstvo, u svrhu evidentiranja lica prema kojima je primenjeno ovlašćenje forenzičkog utvrđivanja identiteta ili mera i radnji forenzičke registracije, uzimanja drugih biometrijskih uzoraka, uzimanja uzoraka biološkog porekla, uzimanja uzoraka za forenzičko-genetičku analizu za potrebe krivičnog postupka, kao i radi vođenja Nacionalnog DNK registra, obrađuje sledeće podatke:

1) ime i prezime i JMBG lica za koje se vrši utvrđivanje identiteta ili forenzička registracija;

2) ime, rođeno prezime, prethodno lično ime ako je lice menjalo lično ime, pol, datum, mesto, opštinu i državu rođenja, JMBG, državljanstvo, zanimanje, prebivalište i adresu stana, odnosno boravište i adresu stana, poznavanje jezika, broj i vrstu lične ili putne isprave (za strance) - koje je lice dalo o sebi pre sprovođenja postupka utvrđivanja identiteta;

3) lično ime, rođeno prezime, prethodno lično ime ako je lice menjalo lično ime, datum, mesto, opštinu i državu rođenja, JMBG, državljanstvo, zanimanje, prebivalište i adresu stana, odnosno boravište i adresu stana, broj i vrstu identifikacione isprave, broj lične ili putne isprave (za strance), roditelja lica - koji su utvrđeni nakon sprovedenog postupka utvrđivanja identiteta;

4) podatke o kriminalističkoj metodi i sredstvu kriminalističke forenzike i taktike, primeni medicinskih i drugih odgovarajućih postupaka koji su korišćeni u postupku utvrđivanja identiteta;

5) fotografije lica i delova tela;

6) lični opis;

7) otiske prstiju, dlanova i drugih delova tela;

8) JMBG, DNK profil i preostali deo biološkog uzorka;

9) biometrijske podatke o dužici oka;

10) uzorak glasa;

11) uzorak rukopisa.

Ministarstvo, u svrhu prikupljanja dokaza, obrađuje i druge forenzičke podatke koji se vode ručno ili automatski, a koji usled potrebnih informacija mogu ukazivati na određenu ličnost sa određenim podacima iz stava 1. ovog člana.

Podaci iz stava 1. ovog člana koji se odnose na lica prema kojima je primenjeno forenzičko utvrđivanje identiteta čuvaju se tri godine, osim kada je vršeno za potrebe forenzičke registracije.

Podaci iz stava 1. ovog člana koji se odnose na forenzičku registraciju za potrebe krivičnog postupka čuvaju se 60 godina.

Podaci iz stava 1. ovog člana koji se odnose na lica osuđena za seksualne delikte iz oblasti seksualnog iskorišćavanja i seksualnog zlostavljanja dece čuvaju se trajno.

Podaci iz stava 1. ovog člana koji se odnose na uzimanje uzoraka biološkog porekla i uzoraka za forenzičko-genetičku analizu čuvaju se do apsolutne zastarelosti krivičnog gonjenja za krivično delo za koje je bilo potrebno njihovo uzimanje.

Za krivična dela koja usled svoje specifičnosti nemaju zastarelost ili na to upućuju međunarodni ugovori ili konvencije podaci se čuvaju trajno.

Evidencije u oblasti sprovođenja Programa zaštite učesnika u krivičnom postupku i primene hitnih mera

Član 46

Ministarstvo, u svrhu sprovođenja Programa zaštite učesnika u krivičnom postupku i primene hitnih mera, u skladu s posebnim zakonom, prikuplja i obrađuje:

1) podatke o zaštićenom licu, odnosno licu prema kojem se primenjuju hitne mere (ime i prezime, rođeno prezime, prethodno lično ime ako je lice menjalo lično ime, nadimak i lažno ime ako ga ima, pseudonim, pol, datum, mesto, opština i država rođenja, JMBG, nacionalnost, državljanstvo, veroispovest, bračno stanje, seksualna orijentacija, podaci za kontakt (broj telefona ili elektronska adresa), zanimanje, poslednje i prethodno prebivalište, odnosno boravište, biometrijski i drugi podaci koji se odnose na opis lica, karakteristična obeležja, broj i vrsta identifikacione isprave i država i datum izdavanja, podaci o dokumentima, fotografije i druge informacije o izgledu, otisci prstiju, JMBG i DNK profil, video, odnosno audio zapis, krvna grupa, mesto zaposlenja i poslovi koje obavlja, prethodno mesto zaposlenja i poslovi koje je obavljalo, stručna sprema, kvalifikacije, veštine, podaci o prevoznim sredstvima, registarski broj, marka i tip, broj šasije i broj motora, potpuni finansijski podaci, podaci o pokretnoj i nepokretnoj imovini, veze s privrednim društvima, poreski izveštaji, informacije koje otkrivaju kako lice upravlja finansijskim poslovima, podaci o stilu života, podaci o kretanju, mestima i objektima koje često posećuje, podaci o oružju i drugim opasnim predmetima, procena opasnosti koja preti licu, procena opasnosti kojoj bi zajednica bila izložena u slučaju uključenja lica u program zaštite, procena potrebnih mera zaštite, procena zdravstvenog stanja lica, specifični rizici, kao što su verovatnoća nošenja i upotrebe oružja, upotrebe sile, pružanja otpora, bekstva, veze sa službenicima koji su zaposleni u oblasti sprovođenja zakona, karakterne crte, podaci o licima s kojima povremeno ili redovno stupa u kontakt, saučesnicima, saradnicima i drugim bliskim licima, uključujući tip i prirodu kontakta, veze ili udruživanja, podaci o sredstvima komunikacije, podaci o korišćenim prevoznim sredstvima, podaci o prethodnim osudama, informacija o sumnji na učešće u kriminalnoj aktivnosti, metoda ponašanja ili funkcionisanja, sredstva koja su bila ili bi mogla biti korišćena za pripremu ili izvršenje krivičnog dela, podaci o pripadnosti i ulozi u kriminalnoj grupi, geografski obim kriminalne aktivnosti, podaci o materijalu prikupljenom tokom istrage, posebni podaci u slučajevima predviđenim zakonom kada postoji osnova sumnje, kao što su verski ekstremizam, pedofilija, potpuni podaci koji se odnose na promenu ili prikrivanje identiteta i podataka o vlasništvu, kao i drugi podaci značajni za sprovođenje Programa zaštite);

2) podatke o licima bliskim licu prema kojem se primenjuju hitne mere, odnosno zaštićenom licu (ime i prezime supruga/supruge, ime i prezime roditelja i rođeno prezime, dece, ostalih članova porodice koji su u bliskom kontaktu, zakonskog zastupnika, važnih prijatelja i poslovnih veza, JMBG, datum i mesto rođenja, fotografija, adresa prebivališta/boravišta, broj lične isprave, državljanstvo, nacionalnost, adresa stanovanja, zanimanje, podaci za kontakt (broj telefona ili elektronska adresa), potpuni podaci o zdravstvenom stanju);

3) podatke o operativnim vezama (ime i prezime, rođeno prezime, prethodno lično ime ako je lice menjalo lično ime, nadimak i lažno ime ako ga ima, pseudonim, pol, datum, mesto, opština i država rođenja, JMBG, nacionalnost, državljanstvo, veroispovest, bračno stanje, seksualna orijentacija, podaci za kontakt (broj telefona ili elektronska adresa), zanimanje, poslednje i prethodno prebivalište, odnosno boravište, biometrijski i drugi podaci koji se odnose na opis lica, karakteristična obeležja, broj i vrsta identifikacione isprave, država i datum izdavanja, podaci o dokumentima, fotografije i druge informacije o izgledu, mesto zaposlenja i poslovi koje obavlja, prethodno mesto zaposlenja i poslovi koje je obavljalo, stručna sprema, kvalifikacije, veštine, podaci o prevoznim sredstvima, registarski broj, marka i tip, broj šasije i broj motora);

4) podatke o licima uključenim u Program zaštite na osnovu potvrđenog međunarodnog ugovora ili na osnovu uzajamnosti (ime i prezime, rođeno prezime, prethodno lično ime ako je lice menjalo lično ime, nadimak i lažno ime ako ga ima, pseudonim, pol, datum, mesto, opština i država rođenja, JMBG, nacionalnost, državljanstvo, veroispovest, bračno stanje, seksualna orijentacija, podaci za kontakt (broj telefona ili elektronska adresa), zanimanje, poslednje i prethodno prebivalište, odnosno boravište, biometrijski i drugi podaci koji se odnose na opis lica, karakteristična obeležja, broj i vrsta identifikacione isprave i država i datum izdavanja, podaci o dokumentima, fotografije i druge informacije o izgledu, otisci prstiju, JMBG i DNK profil, video, odnosno audio zapis, krvna grupa, mesto zaposlenja i poslovi koje obavlja, prethodno mesto zaposlenja i poslovi koje je obavljalo, stručna sprema, kvalifikacije, veštine, podaci o prevoznim sredstvima, registarski broj, marka i tip, broj šasije i broj motora, potpuni finansijski podaci, podaci o pokretnoj i nepokretnoj imovini, veze s privrednim društvima, poreski izveštaji, informacije koje otkrivaju kako lice upravlja finansijskim poslovima, podaci o stilu života, podaci o kretanju, mestima i objektima koje često posećuje, podaci o oružju i drugim opasnim predmetima, procena opasnosti koja preti licu, procena opasnosti kojoj bi zajednica bila izložena u slučaju uključenja lica u program zaštite, procena potrebnih mera zaštite, procena zdravstvenog stanja lica, specifični rizici, kao što su verovatnoća nošenja i upotrebe oružja, upotrebe sile, pružanja otpora, bekstva, veze sa službenicima koji su zaposleni u oblasti sprovođenja zakona, karakterne crte, podaci o licima s kojima povremeno ili redovno stupa u kontakt, saučesnicima, saradnicima i drugim bliskim licima, uključujući tip i prirodu kontakta, veze ili udruživanja, podaci o sredstvima komunikacije, podaci o korišćenim prevoznim sredstvima, podaci o prethodnim osudama, informacija o sumnji na učešće u kriminalnoj aktivnosti, metoda ponašanja ili funkcionisanja, sredstva koja su bila ili bi mogla biti korišćena za pripremu ili izvršenje krivičnog dela, podaci o pripadnosti i ulozi u kriminalnoj grupi, geografski obim kriminalne aktivnosti, podaci o materijalu prikupljenom tokom istrage, posebni podaci u slučajevima predviđenim zakonom kad postoji osnova sumnje, kao što su verski ekstremizam, pedofilija, potpuni podaci koji se odnose na promenu ili prikrivanje identiteta i podataka o vlasništvu, kao i drugi podaci značajni za sprovođenje Programa zaštite);

5) podatke o licima bliskim licu uključenom u Program zaštite na osnovu potvrđenog međunarodnog ugovora ili na osnovu uzajamnosti (ime i prezime supruga/supruge i njeno rođeno prezime, ime i prezime roditelja i rođeno prezime majke, dece, ostalih članova porodice koji su u bliskom kontaktu, zakonskog zastupnika, važnih prijatelja i poslovnih veza, JMBG, datum i mesto rođenja, fotografija, adresa prebivališta/boravišta, broj lične isprave, državljanstvo, nacionalnost, adresa stanovanja, zanimanje, podaci za kontakt (broj telefona ili elektronska adresa));

6) podatke o licima kojima je na osnovu posebnog zakona odobren pristup podacima u vezi s Programom zaštite (ime i prezime, datum i vreme pristupa, broj dokumenta, svrha pristupa).

Podaci iz stava 1. ovog člana predstavljaju tajne podatke, koji se označavaju i čuvaju u skladu s propisima o tajnosti podataka.

Evidencije u oblasti video-akustičkog snimanja

Član 47

Ministarstvo vodi evidencije u kojima obrađuje podatke prikupljene upotrebom opreme za video-akustičko snimanje i fotografisanje, i to: fotografije i audio i video zapise lica, vozila, događaja, prostora, lične i biometrijske podatke o licima, registarske oznake vozila, datum događaja, vreme događaja, informacije o lokaciji, JMBG, identifikacione brojeve događaja, podatke o vlasnicima vozila, podatke o vozilima i podatke o učinjenim prekršajima.

Svako izuzimanje, pregledanje, kopiranje i umnožavanje video i audio zapisa se evidentira u posebnoj evidenciji, koja sadrži: naziv organizacione jedinice koja zahteva ili za čije potrebe je izvršen uvid ili napravljena kopija video ili audio zapisa, identifikaciju sistema za video-akustičko snimanje, broj zahteva, ime i prezime policijskog službenika ili drugog ovlašćenog lica koje preduzima zahtevane radnje obrade, JMBG, broj službene legitimacije, podatke za idenfikaciju video i audio zapisa ili fotografija (vreme i mesto na kojem je audio i video zapis ili fotografija sačinjena, pozicija (lokacija) kamere, dužina trajanja, naziv fajla u kom je zapis sačuvan, broj napravljenih kopija).

Svi podaci prikupljeni korišćenjem opreme za video-akustičko snimanje čuvaju se najkraće 30 dana, odnosno najduže pet godina, kada se pregledom prikupljenih podataka identifikuju lica, događaji i pojave koji zahtevaju preduzimanje mera i radnji iz nadležnosti Ministarstva.

Ako su prikupljeni podaci potrebni za vođenje krivičnog, prekršajnog i disciplinskog postupka, čuvaju se pet godina od okončanja postupka.

Evidencije sistema kontrole pristupa

Član 48

Ministarstvo vodi evidencije podataka prikupljenih upotrebom sistema kontrole pristupa, i to: ime, prezime, JMBG i biometrijske podatke o licima, datume događaja, vremena događaja, informacije o lokaciji, JMBG, identifikacione brojeve događaja.

Svi podaci prikupljeni korišćenjem sistema kontrole pristupa čuvaju se najkraće tri meseca, a najduže pet godina.

Ako su prikupljeni podaci potrebni za vođenje krivičnog, prekršajnog i disciplinskog postupka, čuvaju se do okončanja postupka.

Evidencije registrofonskih sistema

Član 49

Ministarstvo, u svrhu rasvetljavanja krivičnih dela i otkrivanja prekršaja, sprovođenja postupka praćenja pravilnosti u radu i utvrđivanja disciplinske odgovornosti zaposlenih, kao i vođenja pritužbenog postupka, vodi evidencije u kojima obrađuje podatke prikupljene snimanjem telefonskih razgovora, audio-komunikacija na nacionalnom sistemu TETRA pozivanjem broja hitnih službi i drugih javno objavljenih brojeva telefona koje koristi Ministarstvo.

Evidencija iz stava 1. ovog člana sadrži: audio-zapis razgovora, datum, vreme i trajanje razgovora, identifikaciju broja telefona s kog je poziv upućen, podatke o pozivajućem pretplatniku, informacije o lokaciji i koordinate pozivajućeg pretplatnika.

Audio-zapis telefonskog razgovora čuva se u registrofonskom sistemu najmanje 30 dana, a u zavisnosti od opterećenosti sistema i duže, ali ne duže od tri godine.

Podaci prikupljeni registrofonskim sistemom za potrebe vođenja krivičnog, prekršajnog, disciplinskog i pritužbenog postupka čuvaju se pet godina od okončanja postupka.

Svako izuzimanje, preslušavanje, kopiranje i umnožavanje audio-zapisa evidentira se u posebnoj evidenciji, koja sadrži: naziv organizacione jedinice koja zahteva ili za čije potrebe je napravljena kopija audio-zapisa, broj zahteva, ime i prezime policijskog službenika koji preduzima zahtevane radnje obrade, JMBG, broj službene legitimacije, podatke za identifikaciju audio-zapisa, naziv fajla u kom je zapis sačuvan, broj napravljenih kopija.

Evidencije geoprostornih podataka

Član 50

Ministarstvo, u svrhu vizuelizacije objekata i događaja, prostorne i vremenske analize događaja i vanredne situacije, podrške i pomoći u odlučivanju, distribuciji servisa za unos i ažuriranje geoprostornih podataka, servisa za lociranje uređaja TETRA i drugih uređaja mobilnih radio-komunikacija, upotrebom Geografsko-informacionog sistema vodi evidencije u kojima prikuplja i obrađuje podatke o: lokaciji, vektorske geoprostorne podatke, rasterske i alfanumeričke geoprostorne podatke.

Podaci iz stava 1. ovog člana čuvaju se trajno.

Evidencija sertifikacionog tela

Član 51

Ministarstvo vodi evidenciju izdatih elektronskih sertifikata, koja sadrži sledeće podatke: ime i prezime, JMBG, broj lične karte, broj službene legitimacije, broj identifikacione kartice, potpis, broj zahteva za izdavanje kvalifikovanog elektronskog sertifikata, broj zahteva za opoziv kvalifikovanog elektronskog sertifikata, broj zahteva za promenu statusa kvalifikovanog elektronskog sertifikata, broj zaključenog ugovora, broj sertifikata, organ izdavanja, broj telefona, elektronsku adresu, podatak o poslovnoj sposobnosti i prestanak postojanja imaoca sertifikata.

Rok čuvanja podataka u ovoj evidenciji uređen je posebnim zakonom kojim se uređuje elektronski potpis.

Evidencija prava pristupa programskim sistemima informaciono-komunikacionog sistema

Član 52

Ministarstvo, u cilju preduzimanja bezbednosnih mera i mera zaštite podataka od nezakonitog uništenja, gubitka ili menjanja, neovlašćenog obelodanjivanja ili pristupa podacima koji se obrađuju upotrebom informaciono-komunikacionih tehnologija, vodi evidenciju svih korisnika kojima je odobreno pravo pristupa servisima informaciono-komunikacionog sistema.

Evidencija iz stava 1. ovog člana vodi se u elektronskom obliku i sadrži sledeće podatke: ime i prezime, JMBG, naziv organizacione jedinice, naziv radnog mesta, datum i vreme dodele prava pristupa, datum ukidanja prava pristupa i podatke o evidencijama kojima je zaposlenom odobren pristup.

Evidencija iz stava 2. ovog člana čuva se 10 godina od dana prestanka radnog odnosa.

Evidencija o pritužbama

Član 53

Ministarstvo, u svrhu sprovođenja pritužbenog postupka, analize uzroka za podnošenje pritužbi i otklanjanja nepravilnosti u postupanju, vodi evidencije u kojima obrađuje podatke o:

1) licu koje podnosi pritužbu ili pohvalu (ime i prezime, JMBG, pol, datum, mesto, opština i država rođenja, državljanstvo, zanimanje, prebivalište, boravište ili adresa stanovanja, naziv i sedište firme, organa ili organizacije, broj lične isprave ili putne isprave za strance, podaci za kontakt (broj telefona ili elektronska adresa));

2) datumu podnošenja pritužbe ili pohvale, načinu i razlozima podnošenja pritužbe ili pohvale;

3) događaju i organizacionoj jedinici u kojoj su pritužbe i pohvale primljene;

4) policijskom službeniku i drugim zaposlenima u Ministarstvu na koje se pritužba ili pohvala odnosi (ime, prezime, naziv radnog mesta i organizacione jedinice u kojoj radi, čin ili zvanje);

5) postupku provere (datum i vreme započinjanja rada i okončanja rada na proveri navoda iz pritužbe, utvrđeno činjenično stanje, mere odgovornosti koje je Sektor unutrašnje kontrole predložio i mere koje su preduzete prema zaposlenima u Ministarstvu);

6) preduzetim merama u postupku provere pritužbe;

7) svedocima u postupku rešavanja pritužbe (ime i prezime, JMBG, podaci za kontakt (broj telefona ili elektronska adresa) i adresa prebivališta/boravišta);

8) predstavnicima javnosti, članovima komisija za rešavanje pritužbi (ime i prezime, JMBG, pol, podaci o zaposlenju i naziv poslodavca, podaci za kontakt (broj telefona ili elektronska adresa) i adresa prebivališta/boravišta).

Podaci iz stava 1. ovog člana čuvaju se tri godine.

Evidencija postupanja po zahtevima javnih tužilaštava, sudova i drugih državnih organa i o podnescima građana

Član 54

Ministarstvo, u svrhu blagovremenog postupanja po zahtevima javnih tužilaštava, sudova i drugih državnih organa i o podnescima građana, vodi evidencije u kojima obrađuje sledeće podatke:

1) naziv organa, sedište i podatke za kontakt (broj telefona ili elektronska adresa);

2) ime i prezime, JMBG, pol, datum rođenja, mesto, opštinu i državu rođenja, državljanstvo, zanimanje, adresu prebivališta/boravišta, naziv i sedište poslodavca, organa, organizacije, broj lične isprave ili putne isprave za strance, podatke za kontakt (broj telefona ili elektronska adresa);

3) datum podnošenja zahteva, način i razloge podnošenja zahteva, organizacionu jedinicu u kojoj je zahtev primljen;

4) podatke o policijskom službeniku ili drugom zaposlenom u Ministarstvu na koje se zahtevi odnose (ime i prezime, radno mesto);

5) podatke o postupanju, postupku provere, utvrđenom činjeničnom stanju i primerima "dobre prakse";

6) podatke o merama odgovornosti koje je Sektor unutrašnje kontrole naložio i merama koje su preduzete prema zaposlenima u Ministarstvu.

Podaci iz stava 1. ovog člana čuvaju se pet godina.

Član 55

Za obavljanje poslova iz nadležnosti Sektora unutrašnje kontrole u Ministarstvu, u svrhu prevencije i borbe protiv korupcije, vode se izdvojene evidencije u kojima se, pored podataka sadržanih u drugim evidencijama iz oblasti unutrašnjih poslova, evidentiraju i obrađuju podaci o sprovedenim testovima integriteta i ličnom imovinskom kartonu zaposlenih, i to:

1) podaci o zaposlenom na kojeg je primenjen test integriteta (ime i prezime, JMBG, ime roditelja, datum i mesto rođenja, adresa prebivališta ili boravišta, adresa stanovanja, podaci za kontakt (broj telefona i elektronska adresa), naziv radnog mesta i naziv organizacione jedinice u kojoj je zaposlen, radni staž), podaci o rezultatu primene testa integriteta, predloženim i preduzetim merama, podaci o licu koje inicira pokretanje postupka, podaci o licu koje donosi odluku o sprovođenju testa integriteta, podaci o indikatorima na osnovu kojih je doneta odluka o sprovođenju testa, pojavi koja je predmet provera, podaci o ovlašćenom rukovodiocu i odgovornom policijskom službeniku unutrašnje kontrole za sprovođenje testa i sačinjavanje plana za sprovođenje testa (ime i prezime, JMBG, radno mesto), podaci o početku i završetku primene testa, podaci o mestu, vremenu i trajanju testiranja;

2) podaci iz imovinskog kartona zaposlenih: ime i prezime, JMBG, ime roditelja, datum, mesto i država rođenja, adresa prebivališta/boravišta, podaci za kontakt (broj telefona i elektronska adresa), kao i podaci o zaposlenju (naziv radnog mesta i organizacione jedinice, stručna sprema i zvanje, datum prijema - premeštaja na drugo radno mesto zaposlenog), podaci o prihodima i imovini zaposlenog, pravu svojine i pravu zakupa na nepokretnim stvarima u zemlji i inostranstvu; pravu svojine na pokretnim stvarima za koje je propisana obaveza registracije kod nadležnih organa o pravu svojine na pokretnim stvarima veće vrednosti; podaci o pravima stečenim na osnovu poklona ili nasledstva; depoziti u bankama i drugim finansijskim organizacijama, gotovom novcu i hartijama od vrednosti; prihodima od obavljanja drugih delatnosti; pravima po osnovu autorskih, patentnih i sličnih prava intelektualne i industrijske svojine; prava i prihodi po osnovu akcija i udela u privrednim društvima i drugim pravnim licima, hartija od vrednosti, kao i o članstvu u organima udruženja i prihodima po tom osnovu, dugovima i potraživanjima, izvorima i visini drugih neto prihoda, drugi podaci i dokazi koje zaposleni smatra bitnim, kao i podaci o supružniku ili licu s kojim živi u vanbračnoj zajednici, članovima porodičnog domaćinstva, bračnoj i vanbračnoj deci, braći i sestrama, polubraći i polusestrama, roditeljima supružnika koji žive sa zaposlenim u zajedničkom domaćinstvu (ime i prezime, ime roditelja, datum, mesto i država rođenja, JMBG, adresa prebivališta/boravišta, podaci za kontakt (broj telefona ili elektronska adresa), podaci o zaposlenju, kao i podaci o njihovim prihodima i imovini, odnosno njihovoj zajedničkoj imovini sa zaposlenim).

Podaci iz stava 1. ovog člana čuvaju se trajno.

Evidencije u oblasti upravljanja ljudskim resursima

Član 56

Za obavljanje poslova u oblasti upravljanja ljudskim resursima Ministarstvo vodi evidencije u kojima obrađuje:

1) podatke o zaposlenima, licima s kojima je zaključen ugovor o obavljanju privremenih i povremenih poslova i licima koja se angažuju za obavljanje poslova u skladu s posebnim propisom: prezime i ime, rođeno prezime i prethodno lično ime ako je lice menjalo lično ime, fotografija, JMBG, biografija - CV, broj službene legitimacije, broj značke, zvanje, čin, sindikalno članstvo, pol, datum i mesto rođenja, državljanstvo, nacionalnost, verska pripadnost, bračno stanje, prebivalište, adresa stanovanja, podaci za kontakt (broj telefona ili elektronska adresa), podaci o vozačkoj dozvoli, podaci o dozvoli za upravljanje plovilima i letelicama, mesto rada, zanimanje, vrsta i stepen stručne spreme, bezbednosna provera, položen stručni ispit, osposobljenost za obavljanje određenih poslova (obuke, posebna znanja i veštine, specijalnosti, poznavanje stranih jezika, konjanici, vodiči pasa, ronioci, padobranci, snajperisti, diverzanti, alpinisti), podaci o proveri osposobljenosti za obavljanje određenih poslova, o ostvarenim rezultatima na proveri znanja, usvojenih veština i sposobnosti, formacijskom rasporedu, kriptozaštiti i informacionoj bezbednosti, pokrenutim radnim sporovima, žalbama ili prigovorima u vezi s radnim odnosima, prijavama za mobing i diskriminaciju, naziv radnog mesta, trajanje zaposlenja i vrsta poslova do stupanja na rad u Ministarstvu, datum zasnivanja radnog odnosa, vrsta radnog odnosa, datum prestanka radnog odnosa, razlog prestanka radnog odnosa, broj zdravstvene legitimacije, krvna grupa, broj tekućeg računa, učešće u multinacionalnim operacijama i podaci o angažovanju policijskih izaslanika, podaci o upućivanju na rad u inostranstvo ili kod drugog poslodavca, naziv poslodavca kod koga je zaposlen po ugovoru o dopunskom radu, da li je invalid rada ili uživalac penzije, povrede na radu (posledice povreda, umanjena radna sposobnost, preostala radna sposobnost, telesna oštećenja), podaci o korišćenju godišnjeg odmora i drugog odsustva, podaci o korišćenju prava za vreme privremene nesposobnosti ili sprečenosti za rad, podaci o mirovanju prava iz radnog odnosa, nagrade, pohvale, priznanja, odlikovanja, napredovanja, oduzimanje zvanja i čina, razrešenja, članstvo u Fondu solidarnosti, podaci o primanjima, uvećanjima i umanjenjima primanja, solidarnoj pomoći, naknadama i opterećenjima zarade zaposlenog;

2) podatke o osiguranom slučaju i osiguranim članovima porodice: ime, prezime, ime jednog roditelja, datum rođenja, JMBG, adresa prebivališta, broj zdravstvene legitimacije;

3) podatke o zakupu stana u vlasništvu Ministarstva na određeno ili neodređeno vreme, zarade, koji se čuvaju 10 godina;

4) podatke o godišnjim ocenama za poslednjih pet godina;

5) podatke o disciplinskoj odgovornosti, i to za lake povrede službene dužnosti u poslednjih godinu dana, a za teže povrede službene dužnosti u poslednje tri godine;

6) podatke o krivičnoj odgovornosti, koji se čuvaju u skladu s rokovima za rehabilitaciju utvrđenim posebnim propisom;

7) podatke o prekršajnoj odgovornosti, koji se čuvaju četiri godine;

8) podatke o materijalnoj odgovornosti, koji se čuvaju tri godine;

9) podatke o raportima policijskih službenika, koji se čuvaju godinu dana;

10) podatke o podnetim pritužbama na rad zaposlenih, koji se čuvaju tri godine;

11) podatke o učešću u humanitarnim akcijama, koji se čuvaju godinu dana;

12) podatke o dobrovoljnim davaocima krvi i donorima organa.

Podaci iz stava 1. tač. 1), 2) i 12) ovog člana čuvaju se trajno.

Ministarstvo obrađuje podatke o rezultatima rada i aktivnostima zaposlenih, i to: dnevni raspored rada, nalog za izvršenje službenog zadatka, redovna i vanredna angažovanja, dnevnik ronjenja, dnevnik letenja, dežurstva, pripravnost, angažovanje policijskih službenika u sastavu interventnih jedinca policije (IJP-a), angažovanju pripadnika pomoćne policije i druge realizovane aktivnosti zaposlenog.

Podaci iz stava 3. ovog člana čuvaju se 10 godina.

Član 57

Za obavljanje poslova u oblasti upravljanja ljudskim resursima Ministarstvo vodi evidencije u kojima obrađuje i podatke o kandidatima koji su u postupku prijema u radni odnos, kandidatima koji podnose lične molbe za zasnivanje radnog odnosa, prijavljenim kandidatima po javnom konkursu, kandidatima sa završenim studijama na Kriminalističko-policijskoj akademiji, polaznicima Centra za osnovnu policijsku obuku, Nacionalnog trening-centra za vanredne situacije i kandidatima za pripadnike pomoćne policije, i to: ime i prezime, JMBG, rođeno prezime i prethodno lično ime ako je lice menjalo lično ime, ime jednog roditelja, podatke o srodstvu s poginulim ili ranjenim pripadnicima Ministarstva (ako postoji), broj lične karte, datum i mesto izdavanja i rok važenja lične karte, pol, datum i mesto rođenja, državljanstvo, nacionalnost, veroispovest, maternji jezik, bračno stanje, prebivalište, boravište, datum prijavljenog prebivališta na teritoriji Republike Srbije, podatke za kontakt (broj telefona i elektronska adresa), podatke o vozačkoj dozvoli, podatke o prethodnom radnom iskustvu, naziv radnog mesta, trajanje zaposlenja i vrste poslova, stručnu spremu, podatke o dodatnom obrazovanju - položen stručni ispit, osposobljenost za obavljanje određenih poslova, licence, obuke, posebna znanja i veštine, podatke o vojnoj obavezi, fotografiju, biografiju - CV, ocenu o zdravstvenoj sposobnosti (izveštaj s lekarskog pregleda), podatke iz evidencija bezbednosnih provera za kandidate, podatke o članovima porodice - roditelji, supružnik i drugi članovi zajedničkog domaćinstva (ime i prezime, JMBG, prethodno lično ime ako je lice menjalo lično ime, ime jednog roditelja, pol, datum i mesto rođenja, zanimanje, državljanstvo, nacionalnost, bračno stanje, prebivalište).

Podaci iz ovog člana čuvaju se pet godina.

Član 58

Ministarstvo vodi evidenciju pripadnika pomoćne policije, koja sadrži fotografiju, prezime, ime, ime jednog roditelja, JMBG, pol, podatke o rođenju, prebivalištu i adresi, stručnu spremu, bezbednosnu proveru, devojačko prezime, bračno stanje, broj dece, državljanstvo, podatke o vojnom roku, položen vozački ispit sa kategorijama, poznavanje stranog jezika, poznavanje posebnih znanja i veština, evidenciju angažovanja i evidenciju ugovora o službi u pomoćnoj policiji.

Podaci iz stava 1. ovog člana čuvaju se 10 godina.

Član 59

Ministarstvo obrađuje podatke u oblasti zdravstvene i psihološke prevencije zaposlenih, i to: podatke o dijagnozi i preporuke za dodatne elemente pregleda, podatke iz izveštaja o izvršenim periodičnim lekarskim pregledima, podatke o dužim bolovanjima i težim bolestima, podatke o angažovanju psihologa, podatke iz naloga za veštačenje radne sposobnosti od izabranog lekara, podatke iz uputa za periodični i vanredni lekarski pregled, datum uputa, datum pregleda, broj ambulantnog protokola, broj zdravstvenog protokola, podatke za Dosije psihološke selekcije - popunjavanje testova, rezultati na testovima i nalaz i mišljenje psihologa, psihološki dosije, upitnik o suicidu, anamnezu, nalaz i mišljenje psihologa.

Podaci iz stava 1. ovog člana čuvaju se 10 godina.

Pristup podacima iz Evidencije u oblasti zdravstvene i psihološke prevencije je restriktivan i dozvoljen isključivo zaposlenima koji rade u oblasti zdravstvene i psihološke prevencije.

Član 60

Ministarstvo vodi evidencije o poginulim i ranjenim pripadnicima Ministarstva, koji su poginuli ili ranjeni prilikom vršenja službene dužnosti, u kojima obrađuje sledeće podatke:

1) ime i prezime, JMBG, datum, godinu i mesto rođenja, adresu poslednjeg prebivališta;

2) datum, mesto i okolnosti ranjavanja/pogibije;

3) podatke o članovima porodice poginulog ili ranjenog pripadnika Ministarstva koji ostvaruju pravo iz Fonda za pomoć poginulim i ranjenim pripadnicima Ministarstva i prava iz radnog odnosa poginulog ili ranjenog pripadnika Ministarstva: ime, prezime, datum i godina rođenja, mesto prebivališta i adresa, stručna sprema, podaci o zaposlenju, zdravstveno stanje, podaci o školovanju, podaci o stambenom statusu, žiro ili tekući račun korisnika pomoći.

Podaci iz stava 1. tač. 1) i 2) ovog člana čuvaju se trajno, a podaci iz stava 1. tačka 3) čuvaju se dok lica ispunjavaju predviđene uslove za ostvarivanje prava, odnosno dok ta prava ostvaruju.

Član 61

Ministarstvo, u skladu s posebnim zakonom, vodi evidenciju izdatih rešenja kojima se zaposlenima u Ministarstvu utvrđuje pravo pristupa podacima označenim stepenom tajnosti "POVERLJIVO", "STROGO POVERLJIVO" i "DRŽAVNA TAJNA", u kojoj se obrađuju sledeći podaci: ime, prezime, ime jednog roditelja, JMBG, redni broj, stepen tajnosti podataka, broj i datum zahteva koji je podneo nadležni organ, broj i datum rešenja nadležnog organa o izdavanju, odbijanju izdavanja, produženju važenja, ograničenju ili prestanku važenja, broj i datum izdavanja sertifikata, podaci iz evidencija bezbednosnih provera izvršenih u skladu s posebnim zakonom.

Ministarstvo vodi i evidenciju izjava zaposlenih za pristup podacima označenim stepenom tajnosti "INTERNO", u kojoj se obrađuju sledeći podaci: ime, prezime, ime jednog roditelja, JMBG, broj lične karte, redni broj izjave, broj predmeta, datum potpisane izjave, napomene.

Podaci iz st. 1. i 2. ovog člana čuvaju se trajno.

Evidencije u oblasti stručnog obrazovanja, osposobljavanja i usavršavanja

Član 62

Ministarstvo, u cilju sticanja, povećanja i unapređenja znanja, veština, stavova i ponašanja organizuje i sprovodi stručno obrazovanje, osposobljavanje i usavršavanje zaposlenih i polaznika Centra za osnovnu policijsku obuku i Nacionalnog trening-centra za vanredne situacije, komunalnih policajaca, pripadnika civilne zaštite, službenika privatnog obezbeđenja, detektiva i drugih polaznika kurseva, seminara i obuka, o čemu vodi posebne evidencije, u kojima se obrađuju sledeći podaci: ime i prezime i JMBG, elektronska adresa i naziv kursa, seminara ili obuke.

Ministarstvo izdaje: licence, sertifikate, diplome i ovlašćenja za obavljanje određenih poslova, u skladu s posebnim propisom, o čemu se vodi posebna evidencija, u kojoj se obrađuju sledeći podaci: ime i prezime, ime jednog roditelja, JMBG, školska sprema, datum i mesto rođenja, prebivalište, podaci za kontakt (broj telefona i elektronska adresa), datum polaganja ispita i broj.

Podaci iz st. 1. i 2. ovog člana čuvaju se trajno.

Evidencije u oblasti smanjenja rizika i upravljanja vanrednim situacijama

Član 63

Ministarstvo u oblasti zaštite i spasavanja i upravljanja vanrednim situacijama vodi evidencije o: subjektima od posebnog značaja za zaštitu i spasavanje i subjektima za koje je izrađena operativna karta gašenja požara, o jedinicama i pripadnicima civilne zaštite, štabovima i članovima štabova za vanredne situacije, odgovornim licima u državnim organima, posebnim organizacijama, javnim preduzećima, jedinicama lokalne samouprave i drugim službama od značaja za zaštitu i spasavanje, privrednim društvima i drugim pravnim licima koja rukuju opasnim materijama.

U evidencijama iz stava 1. ovog člana obrađuju se sledeći podaci: naziv, adresa sedišta, podaci za kontakt (broj telefona, faks, elektronska adresa), matični broj, PIB, šifra i naziv delatnosti, oblik organizovanja, podaci o direktoru, odgovornom licu, rukovodiocu i licu za kontakt (ime i prezime i podaci za kontakt).

U evidencijama o pripadnicima civilne zaštite obrađuju se sledeći podaci: ime i prezime, ime jednog roditelja, JMBG, pol, mesto i država rođenja, prebivalište/boravište, adresa stanovanja, podaci za kontakt (broj telefona i elektronska adresa), podaci o vojnoj obavezi, stručna sprema i zanimanje, podaci o zaposlenju, krvna grupa i Rh-faktor, podaci o rasporedu u jedinici civilne zaštite, stručno osposobljavanje, učešće u akcijama zaštite i spasavanja, podaci o statusu (aktivni ili rezervni sastav).

U evidencijama o članovima štabova obrađuju se sledeći podaci: ime i prezime, funkcija u štabu za vanredne situacije i podaci za kontakt (broj telefona i elektronska adresa).

Podaci iz ovog člana čuvaju se do prestanka mogućnosti angažovanja u oblasti zaštite i spasavanja, odnosno do prestanka funkcije koju obavlja.

Evidencije o izdatim licencama, ovlašćenjima i odobrenjima

Član 64

Ministarstvo vodi evidencije o izdatim licencama za izradu glavnog projekta zaštite od požara i licencama za projektovanje i izvođenje posebnih sistema i mera zaštite od požara.

Ministarstvo vodi evidenciju o izdatim ovlašćenjima:

1) za izradu glavnog projekta zaštite od požara;

2) za projektovanje i izvođenje posebnih sistema i mera zaštite od požara;

3) za bavljenje poslovima kontrolisanja: instalacija hidrantske mreže za gašenje požara, mobilnih uređaja za gašenje požara, instalacija i uređaja za automatsko otkrivanje i dojavu požara, instalacija i uređaja za gašenje požara, instalacija i uređaja za detekciju zapaljivih gasova, instalacija za odvođenje dima i toplote i instalacija i uređaja u zonama opasnosti od eksplozije.

Ministarstvo vodi evidenciju o izdatim odobrenjima: za obavljanje posebne obuke iz oblasti zaštite od požara, za bavljenje poslovima prometa eksplozivnih materija, za proizvodnju eksplozivnih materija i za stavljanje u promet eksplozivnih materija.

U evidencijama iz stava 1. ovog člana obrađuju se sledeći podaci: ime i prezime, JMBG, datum polaganja ispita, broj uverenja, broj i datum izdavanja licence i napomene o eventualnom oduzimanju licence.

U evidencijama iz stava 2. ovog člana obrađuju se sledeći podaci: naziv pravnog lica, matični broj, adresa sedišta, broj i datum izdavanja rešenja, poslovi/delatnosti za koje je rešenje izdato i napomena o eventualnom oduzimanju ovlašćenja.

U evidencijama iz stava 3. ovog člana obrađuju se sledeći podaci: naziv i adresa sedišta pravnog lica, matični broj pravnog lica, ime i prezime odgovornog lica, JMBG, datum i mesto rođenja, adresa prebivališta, stručna sprema, radnopravni status, podatak iz kaznene evidencije.

Podaci iz ovog člana čuvaju se trajno.

Član 65

Ministarstvo vodi evidencije korišćenja materijalno-tehničkih sredstava, uređaja i opreme, u kojima obrađuje podatke o zaposlenima i pripadnicima civilne zaštite, i to: ime i prezime, JMBG, ime jednog roditelja, broj službene legitimacije, broj lične karte, čin, zvanje, radno mesto, naziv jedinice civilne zaštite, podatke o oružju, opremi, sredstvima i uređajima na zaduženju.

Podaci iz stava 1. ovog člana čuvaju se 10 godina.

VI PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Podzakonski akti

Član 66

Podzakonski akti predviđeni ovim zakonom donose se u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Prestanak važenja ranijih propisa

Član 67

Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaju da važe odredbe propisa iz delokruga Ministarstva u delu koji se odnosi na sadržinu evidencija u kojima se obrađuju podaci o ličnosti.

Podaci koji su do stupanja na snagu ovog zakona prikupljeni i obrađivani na osnovu ranijih propisa nastavljaju da se obrađuju u skladu sa ovim zakonom.

Stupanje zakona na snagu

Član 68

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".