Zastava Bosne i Hercegovine

ZAKON O UPLATI DOPRINOSA ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE ZA POJEDINE KATEGORIJE OSIGURANIKA – ZAPOSLENIH

("Sl. glasnik RS", br. 85/2005)

Član 1

Ovim zakonom uređuju se uslovi, slučajevi, način i sredstva za finansiranje uplate doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje radi utvrđivanja staža osiguranja u periodu od 1. januara 1991. godine do 31. decembra 2003. godine za zaposlene za koje nije uplaćen doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje (u daljem tekstu: doprinos).

Član 2

Pravo na uplatu doprinosa u skladu sa ovim zakonom ima lice koje je u periodu od 1. januara 1991. godine do 31. decembra 2003. godine bilo u radnom odnosu u preduzeću (privrednom društvu), ustanovi, banci, organizaciji i zemljoradničkoj zadruzi u Republici Srbiji (u daljem tekstu: poslodavac), a koje je u tom periodu bilo prijavljeno na osiguranje, za vreme za koje mu doprinos nije plaćen.

Član 3

Osnovica za uplatu doprinosa iz člana 2. ovog zakona je najniža osnovica važeća u mesecu u kome se vrši uplata doprinosa, prema zakonu kojim se uređuju doprinosi za obavezno socijalno osiguranje.

Doprinos iz stava 1. ovog člana plaća se po zbirnoj stopi (doprinosi koje plaćaju poslodavci i zaposleni) koja važi na dan uplate doprinosa, prema zakonu kojim se uređuju doprinosi za obavezno socijalno osiguranje.

Osiguraniku za koga je doprinos obračunat i uplaćen u skladu sa odredbama st. 1. i 2. ovog člana u prijavu podataka za matičnu evidenciju, koju podnosi Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje zaposlenih, kod podatka o zaradi, odnosno osnovici osiguranja unosi se:

1) za period do 1. januara 1999. godine - garantovana zarada koja je bila propisana za mesec na koji se uplata doprinosa odnosi;

2) za period od 1. januara 1999. godine - najniža osnovica koja je bila propisana za mesec na koji se uplata doprinosa odnosi i to za poslove za koje se nije zahtevala stručnost i poslove za koje se zahtevala osposobljenost do jedne, odnosno do dve godine (I i II stepen).

Član 4

Zahtev za uplatu doprinosa podnosi poslodavac za zaposlene koji su bili u radnom odnosu u periodu i pod uslovima iz člana 2. ovog zakona, a još uvek su u radnom odnosu kod poslodavca.

Zahtev se podnosi filijali Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje zaposlenih - prema sedištu poslodavca (u daljem tekstu: Fond).

Uz zahtev se podnosi:

1) spisak zaposlenih kojima nije uplaćen doprinos, koji sadrži i period za koji nije uplaćen doprinos, sa ugovorom o radu ili odlukom, odnosno rešenjem o zasnivanju radnog odnosa;

2) pismena saglasnost zaposlenog da prihvata uplatu doprinosa u skladu sa ovim zakonom;

3) kopija dokaza da su zaposleni u tom periodu bili prijavljeni Fondu na osiguranje.

Pored zahteva iz stava 1. ovog člana, poslodavac je dužan da dostavi Fondu spisak lica kojima je prestalo svojstvo zaposlenih kod njega, a koja ispunjavaju uslove za uplatu doprinosa po ovom zakonu, sa dokazom da su ta lica bila prijavljena na osiguranje.

Poslodavac je dužan da najkasnije 30 dana pre isteka roka za podnošenje zahteva utvrđenog ovim zakonom, u službenim prostorijama objavi spisak iz st. 3. i 4. ovog člana i omogući uvid zaposlenima i drugim licima, u skladu sa ovim zakonom.

Član 5

Zahtev za uplatu doprinosa mogu podneti i lica:

1) koja su bila u radnom odnosu kod poslodavca koji je prestao da postoji (stečaj, likvidacija i dr.);

2) koja su prešla na rad kod drugog poslodavca;

3) kojima je prestao radni odnos kod poslodavca (zbog sticanja uslova za penziju, prestanka potrebe za radom zaposlenog i dr.);

4) za koje poslodavac nije podneo zahtev iz člana 4. ovog zakona.

Za umrlog osiguranika, odnosno korisnika prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja, zahtev iz stava 1. ovog člana može podneti lice koje ispunjava uslove za sticanje prava na porodičnu penziju.

Zahtev iz st. 1. i 2. ovog člana podnosi se Fondu.

Uz zahtev iz st. 1. i 2. ovog člana podnosi se dokaz da je osiguranik u periodu iz člana 1. ovog zakona bio u radnom odnosu.

Član 6

Zahtev iz čl. 4. i 5. ovog zakona može da se podnese u roku od tri meseca od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 7

Fond je dužan, ako su ispunjeni uslovi utvrđeni ovim zakonom, da donese rešenje kojim se utvrđuje pravo na uplatu doprinosa u skladu sa ovim zakonom, najkasnije u roku od 12 meseci od dana podnošenja zahteva.

Rešenje iz stava 1. ovog člana dostavlja se poslodavcu, zaposlenom, licu iz člana 5. ovog zakona i ministarstvu nadležnom za poslove finansija.

Pravo na utvrđivanje staža osiguranja lice iz člana 2. ovog zakona stiče kada se Fondu prenesu sredstva iz budžeta Republike, u okviru planiranih sredstava za transfere organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja, a u visini i na način kojim se ne ugrožava likvidna mogućnost budžeta, o čemu ministarstvo nadležno za poslove finansija obaveštava ministarstvo nadležno za penzijsko i invalidsko osiguranje i Fond, sa specifikacijom na koja se lica odnose preneta sredstva.

Po uplati doprinosa, odnosno prenosu sredstava iz stava 3. ovog člana Fond donosi rešenje o utvrđivanju staža osiguranja, u skladu sa ovim zakonom, koje dostavlja podnosiocu zahteva, odnosno licu kome je utvrđen staž osiguranja.

Fond je dužan da o prenosu sredstava iz stava 3. ovog člana, kao i o broju lica i vremenu za koje je za njih utvrđen staž osiguranja, jednom mesečno obaveštava ministarstvo nadležno za penzijsko i invalidsko osiguranje i ministarstvo nadležno za poslove finansija.

Član 8

Sredstva za uplatu doprinosa u skladu sa ovim zakonom obezbeđuju se u budžetu Republike, u okviru sredstava namenjenih transferima organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja.

Republika Srbija će preuzeti potraživanja koja Fond ima prema poslodavcu iz člana 2. ovog zakona za iznos uplaćenih doprinosa u skladu sa zakonom.

Ministar nadležan za poslove finansija bliže će urediti postupak naplate potraživanja iz stava 2. ovog člana.

Član 9

Pravo na penziju, odnosno na uvećanu penziju po osnovu staža osiguranja uplaćenog po ovom zakonu stiče se najranije danom uplate doprinosa u skladu sa ovim zakonom.

Član 10

Ministar nadležan za poslove penzijskog i invalidskog osiguranja bliže će urediti način i postupak podnošenja zahteva, kao i formu i sadržaj obrasca zahteva i spiska iz čl. 4. i 5. ovog zakona.

Član 11

Nadzor nad sprovođenjem ovog zakona ostvaruje se u saradnji nadležnih ministarstava za poslove rada, zapošljavanja i socijalne politike, poslove finansija i privrede.

Član 12

Lica koja, uz pismenu saglasnost iz člana 4. stav 3. tačka 2) ovog zakona, odnosno po zahtevu iz člana 5. ovog zakona ostvare pravo na uplatu doprinosa, odriču se prava da kod poslodavca, nadležnog suda i drugog nadležnog organa zahtevaju uplatu eventualne razlike doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje.

Odredba stava 1. ovog člana odnosi se i na pokrenute postupke kod suda, odnosno drugog nadležnog organa.

Član 13

Odredbe člana 2. i člana 3. st. 1. i 3. ovog zakona, primenjuju se i na osiguranike samostalnih delatnosti iz člana 12. stav 1. tačka 4) Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju ("Službeni glasnik RS", br. 34/03, 64/04 i 84/04), odnosno na sveštenike i verske službenike.

Zahtev za uplatu doprinosa za lica iz stava 1. ovog člana podnosi Republičkom fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje samostalnih delatnosti nadležni organ za podnošenje prijave na osiguranje za navedenu kategoriju osiguranika prema Zakonu iz stava 1. ovog člana, u roku od tri meseca od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Sveštenicima i verskim službenicima za koje je utvrđen staž osiguranja iz stava 1. ovog člana, u prijavu podataka za matičnu evidenciju koju podnosi Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje sasmostalnih delatnosti, kod podataka o osnovici osiguranja unosi se:

1) za period do 1. januara 1999. godine - garantovana zarada koja je bila propisana za osiguranike zaposlene za mesec na koji se uplata doprinosa odnosi;

2) za period od 1. januara 1999. godine - najniža osnovica koja je bila propisana za mesec na koji se uplata doprinosa odnosi i to za poslove za koje se nije zahtevala stručnost i poslove za koje se zahtevala osposobljenost do jedne, odnosno do dve godine (I i II stepen) za osiguranike zaposlene.

Fond iz stava 2. ovog člana je dužan da po sprovedenom postupku i u roku koji će bliže urediti ministar nadležan za poslove penzijskog i invalidskog osiguranja, ako su ispunjeni uslovi utvrđeni ovim članom, donese rešenje kojim se utvrđuje uplata doprinosa u skladu sa ovim zakonom.

Rešenje iz stava 4. ovog člana dostavlja se podnosiocu zahteva iz stava 2. ovog člana.

Sredstva za uplatu doprinosa iz stava 1. ovog člana obezbeđuje Fond iz stava 2. ovog člana, iz viška prihoda.

Član 14

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".