Zastava Bosne i Hercegovine

ZAKLJUČAK O USPOSTAVLJANJU PRIVREMENOG PROJEKTA - KARTICA POGODNOSTI "ZA NAŠE HEROJE"

("Sl. glasnik RS", br. 146/2020)

1. Radi omogućavanja odgovarajućih pogodnosti za zaposlene, radno angažovane i volontere u COVID-19 sistemu uspostavlja se privremeni projekat - Kartica pogodnosti "Za naše heroje".

2. Imajući u vidu da zaposleni, radno angažovani i volonteri u COVID-19 sistemu zbog osobenosti posla smeštaja i lečenja lica obolelih od zarazne bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 trenutno čine grupu lica koja su suštinski u nepovoljnom položaju, predlažu se sledeće posebne mere, kao mere kojima im se obezbeđuje nesmetano ostvarivanje životnih potreba u postojećoj situaciji u kojoj je izvršavanje njihovih radnih zadataka posebno otežano usled epidemije COVID-19, što se u postojećim okolnostima negativno odražava na ostvarivanje njihovih životnih potreba, i to:

1) preporučuje se privrednim društvima, pravnim licima ili preduzetnicima da nosiocu Kartice pogodnosti "Naš heroj" omoguće popuste, odnosno pogodnosti prilikom plaćanja roba i usluga;

2) preporučuje se državnim organima, ustanovama, javnim preduzećima, kao i privrednim društvima koja obavljaju delatnost od opšteg interesa, čiji osnivač je Republika Srbija, a koji u sklopu pružanja javne usluge rade sa strankama putem neposrednog kontakta (šalter i sl.), da nosiocu Kartice pogodnosti "Naš heroj" daju prednost prilikom pružanja usluge, gde je to zakonski i proceduralno moguće;

3) preporučuje se autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave da, u skladu sa nadležnostima, svojim odlukama, gde je to u skladu sa propisima neophodno i proceduralno moguće, podrže nosioca Kartice pogodnosti "Naš heroj", bilo da su oni direktni pružaoci usluge ili usluge pružaju ustanove, javna preduzeća i privredna društva čiji su oni osnivači, i to za:

(1) efikasnije rešavanje prava građana pred lokalnom samoupravom,

(2) dostupnost predškolskih ustanova;

4) preporučuje se ustanovama socijalne zaštite čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave koje obavljaju delatnost od opšteg interesa u sistemu socijalne zaštite da, u skladu sa nadležnostima, svojim odlukama, gde je to u skladu sa propisima i proceduralno moguće i u najboljem interesu korisnika podrže nosioce Kartice pogodnosti "Naš heroj";

5) preporučuje se osnivačima javnih osnovnih škola (Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave) da deci čiji je roditelj ili staratelj nosilac Kartice pogodnosti "Naš heroj" omoguće dostupnost produženog boravka za učenike u osnovnoj školi.

3. Kartica pogodnosti "Naš heroj" izdaje se u skladu sa Uslovima korišćenja Kartice pogodnosti "Naš heroj", a na osnovu Zahteva za dobijanje Kartice pogodnosti "Naš heroj". Podnošenjem zahteva zaposleni, radno angažovani i volonter u COVID-19 sistemu potvrđuje da je upoznat, da razume i prihvata uslove korišćenja Kartice pogodnosti "Naš heroj" i da je obavešten u vezi sa zaštitom podataka o ličnosti.

4. Uslovi korišćenja Kartice pogodnosti "Naš heroj", Zahtev za dobijanje Kartice pogodnosti "Naš heroj" i Obaveštenje o obradi podataka o ličnosti zaposlenih, radno angažovanih i volontera u COVID-19 sistemu (Prilog 1.), odštampan je uz ovaj zaključak i čini njegov sastavni deo.

5. Usvaja se model Protokola o saradnji za partnere privremenog projekta - Kartice pogodnosti "Za naše heroje" (Prilog 2.), odštampan je uz ovaj zaključak i čini njegov sastavni deo.

6. Ovlašćuju se Generalni sekretarijat Vlade i Privredna komore Srbije da, u ime Vlade, zaključuju protokole iz tačke 5. ovog zaključka sa zainteresovanim privrednim društvima, pravnim licima ili preduzetnicima, kao i da sprovede sve potrebne aktivnosti u cilju realizacije ovog zaključka.

7. Ovlašćuje se Generalni sekretarijat Vlade da, u ime Vlade, vodi zbirku zahteva za izdavanje kartice pogodnosti "Naš heroj", izdatih i opozvanih kartica, kao i da bude rukovalac i obrađivač podataka o ličnosti, a u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti ("Službeni glasnik RS", broj 87/18).

8. Nalaže se Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja da, u okviru svojih nadležnosti preduzimaju sve potrebne mere i aktivnosti u cilju realizacije ovog zaključka, a posebno da izvrše izmene i dopune podzakonskih akta neophodnih za realizaciju ovog zaključka odnosno sačine potrebne instrukcije neophodne za sprovođenje ovog zaključka.

9. Mere i aktivnosti za projekat - Kartica pogodnosti "Za naše heroje" su privremene i oročene su trajanjem pandemije bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2.

10. Ovaj zaključak objaviti u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

Prilog 1.

 

USLOVI KORIŠĆENJA KARTICA POGODNOSTI "NAŠ HEROJ"

1. Kartica pogodnosti "Naš Heroj" (u daljem tekstu: Kartica) podrazumeva posebnu vrstu kartice koja omogućava odgovarajuće pogodnosti prilikom plaćanja roba i usluga kod privrednih društava, pravnih lica ili preduzetnika, odnosno ustanova na teritoriji Republike Srbije sa kojima Generalni sekretarijat Vlade ili Privredna komora Srbije zaključe Protokol o saradnji (u daljem tekstu: partneri). Korisnici kartice zavređuju i odgovarajuće pogodnosti prilikom ostvarivanja prava i korišćenja usluga koje pružaju državni organi i službe kao i autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave.

2. Kartica se koristi na celoj teritoriji Republike Srbije, odnosno nije uslovljena mestom prebivalištava korisnika kartice.

3. Korisnik kartice može biti zaposleni, lice angažovano po drugom osnovu ili volonter u ustanovama zdravstvene i socijalne zaštite u javnoj svojini Republike Srbije i objektima koji su posebno određeni i pripremljeni za izolaciju i lečenje obolelih, odnosno zaraženih virusom SARS-CoV-2 (u daljem tekstu: Korisnik), koji neposredno pruža zdravstvenu zaštitu, odnosno sprovodi mere i aktivnosti za lečenje, zdravstvenu negu i rehabilitaciju pacijenata obolelih, odnosno zaraženih virusom SARS-CoV-2 i sprovodi druge mere i aktivnosti radi sprečavanja pojave, širenja i suzbijanja zarazne bolesti COVID-19.

4. Generalni sekretarijat Vlade će Korisnicima omogućiti korišćenje Kartice, počev od 1. decembra 2020. godine.

5. Kartica se izdaje na osnovu Zahteva za dobijanje Kartice. Obrazac zahteva je dostupan i može se odštampati sa internet prezentacije projekta - Kartica pogodnosti "Za naše heroje" www.nasheroj.gov.rs. Zahtev popunjava i potpisuje zaposleni, radno angažovano lice, odnosno volonter kao i odgovorno lice u ustanovi/objektu koje vodi evidenciju zaposlenih, radno angažovanih lica i volontera koji mogu biti Korisnici, a koje svojim potpisom potvrđuje da podnosilac zahteva može biti Korisnik kartice u skladu sa tačkom 3. ovih uslova. Zahtevi se podnose Generalnom sekretarijatu Vlade preko ustanove/objekta u kojoj zaposleni radi, odnosno u kojoj je lice angažovano ili volontira.

6. Podnošenjem zahteva Korisnik potvrđuje da je upoznat, da razume i prihvata uslove korišćenja Kartice i da je obavešten u vezi sa zaštitom podataka o ličnosti.

7. Na kartici nalazi se ime i prezime Korisnika i ID broj Kartice.

8. O svim pogodnostima kartice Korisnici će biti blagovremeno obavešteni.

9. U cilju upoznavanja Korisnika sa partnerima sa kojima je potpisan Protokol o saradnji, pogodnostima koji se nude i obaveštenjima o specijalnim popustima, na mobilnim uređajima u okviru Google Play, Apple App Store i Huawei AppGallery servisa postavljena je aplikacija "Naš heroj". Navedena aplikacija se može instalirati na mobilnom uređaju, a prijavljivanje se vrši unosom korisničkog imena, odnosno adrese elektronske pošte, i lozinke, odnosno poslednjih šest cifara ID broja Kartice.

10. Izrađena je internet prezentacija www.nasheroj.gov.rs, na kojoj su predstavljeni partneri i njihova delatnost. Za Korisnike biće omogućeno prijavljivanje na internet prezentaciju (na isti način kao i na aplikaciju) kada postaju vidljive sve pogodnosti, specijalni popusti i funkcionalnosti kao na aplikaciji.

11. Da bi ostvario prava po osnovu Kartice, Korisnik je obavezan da istu priloži odnosno pokaže na uvid partneru kod kojeg ostvaruje pogodnost, kao i svoj identifikacioni dokument. Za ostvarivanje prava po osnovu Kartice prihvataće se i digitalni ekvivalent Kartice, koji se nalazi na aplikaciji "Naš heroj".

12. Korisnik je dužan da o svakoj promeni podataka navedenih u Zahtevu odmah, odnosno bez odlaganja obavesti ustanovu kao i odgovorno lice iz tačke 5. ovih uslova.

13. Korisnik ima pravo na uvid, ispravku i brisanje podataka u bilo kom trenutku.

14. Korisnik ima pravo da u bilo kom trenutku, pismenim putem otkaže korišćenje Kartice, uz vraćanje Kartice. U slučaju opoziva pristanka za obradu podataka o ličnosti u svrhu dobijanja Kartice, obavezno je vraćanje Kartice.

15. Kartica prestaje da važi od trenutka prijema obaveštenja o otkazivanju Kartice, prestankom radnog odnosa, odnosno nakon prijema opoziva pristanka za obradu podataka o ličnosti u svrhu dobijanja Kartice.

16. Korisnik ne može Karticu preneti niti na bilo koji drugi način ustupiti na korišćenje drugom licu. Svako neovlašćeno kopiranje i umnožavanje Kartice biće sankcionisano u skladu sa zakonom.

17. U slučaju gubitka ili krađe Kartice, Korisnik obaveštava ustanovu odnosno odgovorno lice iz tačke 5. ovih uslova.

18. O izdatim Karticama vodi se evidencija.

19. O svakoj izmeni ovih uslova Korisnici će biti obavešteni na odgovarajući način.

 

Prilog 1.

ZAHTEV
ZA DOBIJANJE KARTICE POGODNOSTI "NAŠ HEROJ"

Ja _________________________________________________,
(ime i prezime)

zaposlen/a, radno angažovan/a odnosno volonter/ka u COVID-19 sistemu, molim da mi se obezbedi Kartica pogodnosti "Naš heroj" (u daljem tekstu: Kartica).

Nakon što sam upoznat/a sa mogućnošću dobijanja Kartice i Obaveštenjem o obradi podataka o ličnosti od strane Generalnog sekretarijata Vlade (u daljem tekstu: rukovalac), u skladu sa odredbama člana 15. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti ("Službeni glasnik RS", broj 87/18) svojom slobodnom voljom izjavljujem da sam zainteresovan/a za dobijanje kartice i ovom prilikom dajem:

PRISTANAK

rukovaocu da može da prikuplja i dalje obrađuje moje podatke o ličnosti na način i pod uslovima utvrđenim u Obaveštenju o obradi podataka o ličnosti, u smislu Zakona o zaštiti podataka o ličnosti ("Službeni glasnik RS", broj 87/18), i to: ime i prezime, adresu elektronske pošte, broj mobilnog telefona, identifikacioni broj kartice, isključivo u svrhu kreiranje jedinstvene baze korisnika kartice iz koje će biti moguće proveriti validnost izdate kartice.

U _____________, dana ______________ godine

 

 

____________________

 

 

(ime i prezime)

 

 

____________________

 

 

(e-pošta)

 

 

____________________

 

 

(svojeručni potpis)

Potpisom na ovom zahtevu zaposleni potvrđuje da je upoznat, da razume i prihvata Uslove korišćenja kartice i da je obavešten u vezi sa zaštitom podataka o ličnosti.

Prilog 1.

OBAVEŠTENJE O OBRADI PODATAKA O LIČNOSTI ZAPOSLENIH, RADNO ANGAŽOVANIH I VOLONTERA U COVID-19 SISTEMU

U skladu sa odredbama člana 15. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti ("Službeni glasnik RS", broj 87/18), Generalni sekretarijat Vlade, kao rukovalac podacima (u daljem tekstu: rukovalac) pre otpočinjanja prikupljanja i dalje obrade podataka o ličnosti, obaveštava zaposlene, radno angažovane i volontere da će obrađivati sledeće podatke:

Ime i prezime, adresu elektronske pošte, broj mobilnog telefona, identifikacioni broj kartice, a sve u svrhu dobijanja Kartice pogodnosti "Naš heroj" i evidentiranja korisnika Kartice pogodnosti. Identifikacioni broj kartice će se dostaviti partnerskim kompanijama bez drugih podataka o ličnosti.

Generalni sekretarijat Vlade koristiće podatke o ličnosti isključivo u svrhu kreiranje jedinstvene baze korisnika kartice iz koje će biti moguće proveriti validnost izdate kartice i neće ih nikome dostavljati, niti će ih iznositi u inostranstvo.

Prilikom provere validnosti kartice niko neće imati uvid u podatke o ličnosti korisnika kartice.

Rukovalac će biti odgovorno ili ovlašćeno lice Generalnog sekretarijata Vlade. Kontakt podaci su e-mail: zastitapodatakaolicnosti@nasheroj.gov.rs i telefon broj: 0800252252.

U cilju upoznavanja zaposlenih sa partnerskim kompanijama sa kojima je potpisan Protokol o saradnji, pogodnostima koji se nude i obaveštenjima o specijalnim popustima, kao i sa uslugama koje pružaju državni organi i službe kao i autonomne pokrajine jedinice lokalne samouprave, na mobilnim uređajima u okviru Google Play, Apple App Store i Huawei AppGallery servisa postavljena je aplikacija "Naš heroj".

Navedena aplikacija se može instalirati na mobilnom uređaju, a prijavljivanje se vrši unosom adrese elektronske pošte i poslednjih šest cifara identifikacionog broja sa kartice.

Izrađena je internet prezentacija www.nasheroj.gov.rs na kojoj su predstavljeni partneri i njihova delatnost. Za Korisnike biće omogućeno prijavljivanje na internet prezentaciju (na isti način kao i na aplikaciju) kada postaju vidljive sve pogodnosti, specijalni popusti i funkcionalnosti kao na aplikaciji.

Da bi Generalni sekretarijat Vlade pristupio obradi podataka o ličnosti, potrebno je da, ukoliko ste zainteresovani za korišćenje Kartice pogodnosti "Naš heroj" i saglasni sa obradom podataka o ličnosti, potpišete pristanak za obradu podataka o ličnosti.

Prema Zakonu o zaštiti podataka o ličnosti imate pravo da svoj pristanak za obradu podataka opozovete u pisanoj formi - dostavljanjem odgovornom licu za evidenciju zaposlenih, radno angažovanih i volontera u COVID-19 sistemu ili lično pri čemu će se sačiniti zapisnik.

U slučaju opoziva pristanka obavezno je vraćanje kartice. Nakon prijema opoziva pristanka i vraćanja kartice prekinuće se dalja obrada podataka.

Podaci o ličnosti čuvaće se ne duže od jedne godine od dana završetka projekta - Kartica pogodnosti "Za naše heroje".

Takođe, ukazujemo da shodno odredbama Zakona o zaštiti podataka o ličnosti imate sva prava povodom nezakonite obrade podataka o ličnosti. Obaveštavamo Vas i da se u obradi podataka o ličnosti primenjuju sve neophodne mere zaštite podataka.

U bilo kom trenutku korisnik može da zahteva pristup, ispravku ili brisanje njegovih podataka o ličnosti, može da ograniči obradu podataka, ima pravo na prigovor, ima pravo da podnese pritužbu Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti kao i druga prava iz Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.

Prilog 2.

 

 

 

Logo partnera

 

PROTOKOL O SARADNJI

između

XXXXXXXXX koje na osnovu Zaključka Vlade broj XXXXXX od XXXXX. godine, zastupa XXXXXXXXXXXXXX (u daljem tekstu: YYYYYYY)

i

Pun naziv i sedište firme (u daljem tekstu: Partner)

(zajednički: strane potpisnice)

Imajući u vidu da je zaposlenima, radno angažovanima i volonterima u COVID-19 sistemu omogućeno korišćenje Kartice pogodnosti "Naš heroj" kojom se ostvaruju odgovarajuće pogodnosti pri kupovini roba i usluga kod partnera sa kojima budu zaključeni protokoli a da Partner obavlja delatnost/pruža usluge (popunjava Partner - bliže opisuje delatnost), strane potpisnice dogovorile su se sledeće:

Član 1

Partner će za korisnike Kartice pogodnosti "NAŠ HEROJ" (u daljem tekstu: Kartice) omogućiti povlastice pri kupovini roba i usluga i to kroz:

- popust od __% na redovne maloprodajne cene, za plaćanje gotovinom ili čekovima;

- popust od __% koji se dodaje na postojeće popuste, za plaćanje gotovinom ili čekovima;

- popust od __% na redovne maloprodajne cene, za plaćanje putem administrativnih zabrana (odloženo plaćanje do 12 meseci);

- popust od __% koji se dodaje na postojeće popuste, za plaćanje putem administrativnih zabrana (odloženo plaćanje do 12 meseci);

- specijalne popuste u iznosu od najmanje __% na maloprodajnu cenu, koje će partner periodično obezbediti za kupovinu određenih proizvoda i brendova i usluga, a koji će važiti samo za zaposlene, radno angažovane i volontere u COVID-19 sistemu.

Član 2

Partner će YYYYYYY obaveštavati o svim aktuelnim i planiranim akcijama i popustima, najkasnije __ dana pre nego što započne sa realizacijom istih. U tu svrhu, partner će na e-mail adresu partneri@nasheroj.gov.rs slati obaveštenja koja će se koristiti za potrebe obaveštavanja korisnika Kartice koji koriste aplikaciju za mobilne uređaje.

Dostavljeno obaveštenje na e-mail adresu iz stava 1. ovog člana mora da sadrži osnovne elemente: jasan naziv aktuelne ili planirane akcije, vreme trajanja, tačnu visinu iznosa popusta, kao i opcione elemente u elektronskom obliku: flajer u standardnim formatima (JPG, GIF, PNG, PDF), elektronski katalog (PDF format) ili link ka posebnoj web stranici.

Za istinitost podataka iz stava 2. ovog člana odgovaran je Partner.

Član 3

Popust iz člana 1. ovog protokola korisnik Kartice ostvaruje tako što prilikom kupovine u objektu Partnera priloži Karticu.

Član 4

Popuste predviđene ovim protokolom korisnik Kartice može ostvariti na celoj teritoriji Republike Srbije, odnosno nije uslovljena mestom prebivalištava korisnika kartice, i to u objektima Partnera, na sledećim lokacijama, vodeći računa o pokrivenosti cele teritorije Republike Srbije: XXXXXXXXXXXXXX

Član 5

Generalni sekretarijat Vlade se smatra isključivo odgovornim za prikupljanje i obradu podataka o ličnosti korisnika Kartice u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti ("Službeni glasnik RS", broj 87/18), a Partner se smatra odgovornim korisnikom podataka ID broja kartice pogodnosti.

Član 6

Partner može neograničeno koristiti vizuelni identitet, simbole i oznake projekta - Kartica pogodnosti "Za naše heroje", u cilju promocije saradnje uspostavljene ovim protokolom.

Strane potpisnice neće javno objavljivati ovaj protokol.

Strane potpisnice sadržaj ovog protokola mogu učiniti dostupnim javnosti u vidu obaveštenja o ugovorenoj saradnji i pogodnostima uspostavljenim ovim protokolom.

Član 7

Ovaj protokol se zaključuje do kraja trajanja projekta.

Strane potpisnice mogu izmeniti i dopuniti odredbe ovog protokola, potpisivanjem aneksa.

Strane potpisnice mogu raskinuti ovaj protokol u bilo kom trenutku, uz prethodno obaveštenje druge strane potpisnice najkasnije mesec dana pre planiranog raskida.

Član 8

Ovaj protokol stupa na snagu danom potpisivanja obe strane potpisnice.

Član 9

Ovaj protokol je sačinjen u 4 (četiri) istovetna primerka, od kojih svaki potpisnik zadržava po dva primerka.

U Beogradu,
Datum: __________ godine

YYYYYYY

PARTNER