Zastava Bosne i Hercegovine

ODLUKA O USLOVIMA I NAČINU ODOBRAVANJA BANKAMA KRATKOROČNIH KREDITA ZA LIKVIDNOST NA OSNOVU ZALOGE HARTIJA OD VREDNOSTI

("Sl. glasnik RS", br. 95/2010, 3/2011, 18/2011, 98/2012, 34/2013, 8/2019, 74/2020 i 98/2020)

1. Ovom odlukom utvrđuju se uslovi pod kojima i način na koji Narodna banka Srbije može odobravati bankama kredite u dinarima s rokom dospeća do godinu dana na osnovu zaloge hartija od vrednosti, radi održavanja likvidnosti banaka (kratkoročni kredit).

2. Narodna banka Srbije može banci odobriti kratkoročni kredit na osnovu zaloge dinarskih hartija od vrednosti, bez devizne klauzule, čija je minimalna ročnost 90 dana i čiji je izdavalac:

1) Narodna banka Srbije;

2) Republika Srbija;

3) međunarodna finansijska organizacija i razvojna banka ili finansijska institucija čiji je osnivač strana država i čiji je kreditni rejting agencija za procenu rejtinga Standard&Poor's ili Fitch-IBCA utvrdila sa "AAA", odnosno Moody's sa "Aaa";

4) domaće privredno društvo čiji je bonitet Agencija za privredne registre ocenila najmanje ocenom "(D) Prihvatljiv bonitet" ili koje ima drugu ocenu svog boniteta/kreditne sposobnosti koja je odgovarajuća oceni boniteta "(D) Prihvatljiv bonitet".

Banka može založiti hartije od vrednosti iz stava 1. ove tačke (u daljem tekstu: hartije od vrednosti) ako je rok njihovog dospeća u momentu upisa založnog prava Narodne banke Srbije duži od roka dospeća kratkoročnog kredita.

Izuzetno od stava 2. ove tačke, ako je rok dospeća kratkoročnog kredita duži od tri meseca, banka može založiti hartije od vrednosti do čijeg je roka dospeća preostalo najmanje tri meseca.

Pod deviznom klauzulom iz stava 1. ove tačke podrazumeva se valutna klauzula u smislu zakona kojim se uređuje devizno poslovanje, kao i svaka druga klauzula kojom se utvrđuje zaštita od rizika promene kursa dinara.

U smislu stava 1. ove tačke:

- međunarodna finansijska organizacija je finansijska organizacija u čijem je Republika Srbija članstvu ili s kojom je zaključila sporazum kojim se uređuju aktivnosti te finansijske organizacije u Republici Srbiji;

- razvojna banka ili finansijska institucija čiji je osnivač strana država je ona banka, odnosno institucija čiji je osnivač država članica Evropske unije ili Organizacije za ekonomsku saradnju i razvoj (OECD);

- domaće privredno društvo je privredno društvo ili drugo pravno lice koje ima sedište u Republici Srbiji, osim privrednog društva i pravnog lica nad kojim Narodna banka Srbije vrši kontrolu, odnosno nadzor u skladu sa odredbama zakona kojim se uređuje položaj, organizacija, ovlašćenja i funkcije Narodne banke Srbije.

Narodna banka Srbije može banci odobriti kratkoročni kredit na osnovu zaloge hartija od vrednosti iz stava 1. odredba pod 4) ove tačke koje domaća privredna društva izdaju do 31. decembra 2020. godine i čija je najduža originalna ročnost deset godina.

Pri odlučivanju o tome da li banci odobriti kratkoročni kredit na osnovu zaloge hartija od vrednosti iz stava 1. odredba pod 4) ove tačke, Narodna banka Srbije uzima u obzir ukupnu nominalnu vrednost tih hartija od vrednosti u portfelju Narodne banke Srbije, maksimalnu izloženost prema pojedinačnom izdavaocu tih hartija od vrednosti, ročnost tih hartija od vrednosti, kao i druge kriterijume, u skladu sa odlukom guvernera.

3. Upis založnog prava Narodne banke Srbije na hartijama od vrednosti vrši se prenosom tih hartija na založni račun finansijskog obezbeđenja banke kao davaoca obezbeđenja u korist Narodne banke Srbije kao primaoca obezbeđenja po osnovu kratkoročnog kredita - u skladu s propisima Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti, a.d., Beograd (u daljem tekstu: Centralni registar).

4. Ako založene hartije od vrednosti dospevaju u toku korišćenja kratkoročnog kredita ili ako u toku tog korišćenja izdavalac ovih hartija prestane da ispunjava uslov koji se odnosi na kreditni rejting utvrđen tačkom 2. stav 1. odredba pod 3) ove odluke ili uslov koji se odnosi na ocenu boniteta/kreditne sposobnosti utvrđen tačkom 2. stav 1. odredba pod 4) te odluke - banka je dužna da založene hartije od vrednosti zameni hartijama od vrednosti iz tog stava.

Banka je dužna da zameni založene hartije od vrednosti najkasnije pet radnih dana pre dana njihovog dospeća, odnosno najkasnije pet radnih dana nakon prijema zahteva Narodne banke Srbije za tu zamenu zbog promene kreditnog rejtinga njihovog izdavaoca ili da u tim rokovima Narodnoj banci Srbije vrati iznos kratkoročnog kredita koji je obezbeđen založenim hartijama od vrednosti koje su predmet zamene u skladu sa stavom 1. ove tačke.

Narodna banka Srbije, imajući u vidu tekuća tržišna i monetarna kretanja i ako proceni da postojeća vrednost zaloge nije dovoljna za obezbeđenje kratkoročnog kredita, može od banke zahtevati da založi dodatne hartije od vrednosti iz tačke 2. stav 1. ove odluke.

Banka je dužna da dodatne hartije od vrednosti založi u svemu u skladu sa zahtevom Narodne banke Srbije iz stava 3. ove tačke, i to najkasnije u roku od pet radnih dana od dana prijema tog zahteva, ili da u tom roku Narodnoj banci Srbije vrati utvrđeni iznos kratkoročnog kredita za koji je traženo dodatno obezbeđenje.

5. Narodna banka Srbije odobrava banci kratkoročni kredit u visini nominalne vrednosti založenih hartija od vrednosti, umanjene za procenat koji obezbeđuje naplatu kredita, s pripadajućom kamatom (procenat umanjenja).

Kad banci odobrava kratkoročni kredit na osnovu zaloge amortizacionih kuponskih hartija od vrednosti, Narodna banka Srbije će procenat umanjenja primeniti na deo nominalne vrednosti tih hartija koji preostaje na dan dospeća kredita.

Kad banci odobrava kratkoročni kredit na osnovu zaloge indeksiranih hartija od vrednosti, Narodna banka Srbije će procenat umanjenja primeniti na nominalnu vrednost tih hartija, odnosno na deo njihove nominalne vrednosti koji preostaje na dan dospeća kredita, koji se množi raciom indeksacije važećim na dan odobravanja kredita.

Racio indeksacije iz stava 3. ove tačke utvrđuje se u skladu sa aktom o emisiji indeksiranih hartija od vrednosti.

Guverner ili lice koje on ovlasti donosi odluku kojom utvrđuje visinu procenata iz stava 1. ove tačke, i to po vrstama hartija od vrednosti koje mogu biti predmet zaloge u smislu ove odluke i njihovoj preostaloj ročnosti, imajući u vidu tržišnu cenu ovih hartija i tekuća tržišna i monetarna kretanja.

Odluka iz stava 5. ove tačke objavljuje se na internet prezentaciji Narodne banke Srbije.

6. Na iznos kratkoročnog kredita korišćenog u smislu ove odluke banka je dužna da Narodnoj banci Srbije plati kamatu - po kamatnoj stopi u visini referentne kamatne stope Narodne banke Srbije uvećane za određeni broj procentnih poena koji se utvrđuje zavisno od tekućih tržišnih i monetarnih kretanja.

7. Radi odobravanja kratkoročnog kredita, Narodna banka Srbije zaključuje s bankom okvirni ugovor o ovom kreditu (u daljem tekstu: okvirni ugovor).

Okvirni ugovor predstavlja ugovor o finansijskom obezbeđenju u smislu zakona kojim se uređuje finansijsko obezbeđenje i njime se naročito utvrđuju odnosi Narodne banke Srbije i banke u vezi sa odobravanjem, korišćenjem i vraćanjem tog kredita, te upisom i prestankom založnog prava Narodne banke Srbije, kao i način namirenja potraživanja Narodne banke Srbije iz založenih hartija od vrednosti.

8. Narodna banka Srbije pušta banci u tečaj kratkoročni kredit na osnovu prethodno zaključenog okvirnog ugovora, dostavljenih menica iz tačke 25. ove odluke i ustanovljene zaloge u smislu tačke 3. te odluke, kao i na osnovu zaključenog pojedinačnog ugovora o kreditu (u daljem tekstu: pojedinačni ugovor).

9. Banka može, pre roka dospeća, Narodnoj banci Srbije vratiti kratkoročni kredit bez dodatnih troškova za banku.

10. Narodna banka Srbije odobrava bankama kratkoročne kredite na aukcijama.

11. Narodna banka Srbije može za odobravanje kratkoročnih kredita bankama organizovati sledeće vrste aukcija:

1) aukciju po fiksnoj kamatnoj stopi, odnosno po kamatnoj stopi koju je Narodna banka Srbije unapred fiksno utvrdila i saopštila bankama;

2) aukciju po varijabilnoj kamatnoj stopi, odnosno po kamatnoj stopi koju Narodna banka Srbije nije unapred fiksno utvrdila i saopštila bankama.

Aukcija po varijabilnoj kamatnoj stopi može biti:

1) aukcija po višestrukoj kamatnoj stopi, kad Narodna banka Srbije kratkoročni kredit odobrava po kamatnim stopama koje su ponudile banke čiji su zahtevi prihvaćeni na aukciji;

2) aukcija po jedinstvenoj kamatnoj stopi, kad Narodna banka Srbije kratkoročni kredit odobrava po istoj kamatnoj stopi svim bankama čiji su zahtevi prihvaćeni na aukciji.

12. Guverner ili lice koje on ovlasti donosi odluku o organizovanju aukcije na kojoj će se odobravati kratkoročni krediti (u daljem tekstu: odluka o organizovanju aukcije), koja se objavljuje na internet prezentaciji Narodne banke Srbije, po pravilu najkasnije na dan koji prethodi danu održavanja aukcije.

13. Odluka o organizovanju aukcije sadrži sledeće osnovne podatke:

1) datum održavanja aukcije,

2) vrstu aukcije,

3) visinu procenta umanjenja nominalne vrednosti založenih hartija od vrednosti iz tačke 2. ove odluke,

4) kamatnu stopu - ako se organizuje aukcija po fiksnoj kamatnoj stopi,

5) rok na koji se odobrava kredit,

6) broj zahteva koje banka može dostaviti - ako se organizuje aukcija po varijabilnoj kamatnoj stopi,

7) najmanji iznos na koji zahtev banke može da glasi,

8) rok za dostavljanje zahteva banke.

Pored podataka iz stava 1. ove tačke, odluka o organizovanju aukcije može da sadrži podatak o najnižoj kamatnoj stopi koju zahtev banke može da sadrži da bi bio primljen u obradu, kao i druge podatke značajne za obavljanje aukcije, odnosno odobravanje kratkoročnih kredita.

Ako odluka o organizovanju aukcije ne sadrži podatak o ukupnom iznosu sredstava - kredita koji Narodna banka Srbije može odobriti bankama na aukciji, guverner ili lice koje on ovlasti, na osnovu primljenih zahteva banaka na dan održavanja aukcije, odlučuje o ukupnom iznosu kredita koji se odobrava na aukciji.

14. Guverner ili lice koje on ovlasti donosi odluku o utvrđivanju kalendara redovnih aukcija koje Narodna banka Srbije planira da organizuje - za period koji nije kraći od jednog meseca.

Odluka iz stava 1. ove tačke objavljuje se na internet prezentaciji Narodne banke Srbije.

Narodna banka Srbije može, uzimajući u obzir tekuća tržišna i monetarna kretanja, organizovati i vanredne aukcije na kojima će odobravati bankama kratkoročne kredite.

15. Banke u vremenu utvrđenom odlukom o organizovanju aukcije dostavljaju Narodnoj banci Srbije zahtev za kredit, koji sadrži osnovne elemente propisane uputstvom za sprovođenje te odluke.

16. Ako se organizuje aukcija po fiksnoj kamatnoj stopi, banka može Narodnoj banci Srbije dostaviti samo jedan zahtev u kome je naveden iznos kredita po kamatnoj stopi koju je Narodna banka Srbije unapred fiksno utvrdila i objavila.

Ako je ukupan iznos kredita naveden u zahtevima banaka veći od ukupnog iznosa sredstava - kredita koji Narodna banka Srbije odobrava, vrši se proporcionalno raspoređivanje kredita po pojedinačnoj banci, srazmerno učešću zahteva pojedinačne banke u ukupnom iznosu kredita navedenom u zahtevima banaka.

17. Ako se organizuje aukcija po varijabilnoj kamatnoj stopi, banka može Narodnoj banci Srbije dostaviti jedan ili više zahteva u skladu sa odlukom o organizovanju aukcije, u kojima su navedeni iznosi kredita s kamatnim stopama na te kredite.

18. Redosled pojedinačnih zahteva banaka na aukciji po varijabilnoj kamatnoj stopi utvrđuje se prema kamatnim stopama navedenim u tim zahtevima, i to počev od najviše do najniže kamatne stope.

Nakon utvrđivanja redosleda u smislu stava 1. ove tačke, guverner ili lice koje on ovlasti odlučuje o najnižoj kamatnoj stopi koju zahtev može da sadrži da bi bio prihvaćen.

Kad se organizuje aukcija po višestrukoj kamatnoj stopi, Narodna banka Srbije odobrava kredit banci čiji je zahtev prihvatila po kamatnoj stopi koju je ponudila banka.

Kad se organizuje aukcija po jedinstvenoj kamatnoj stopi, Narodna banka Srbije svakoj banci čiji je zahtev prihvatila odobrava kredit po istoj kamatnoj stopi, tj. po najnižoj prihvaćenoj kamatnoj stopi.

Ukupan iznos kredita raspoređuje se prema redosledu iz stava 1. ove tačke. Kad postoji više zahteva sa istom najnižom kamatnom stopom koja je prihvaćena (granična kamatna stopa), a iznos kredita naveden u zahtevima po graničnoj kamatnoj stopi veći je od preostalog iznosa kredita koji Narodna banka Srbija odobrava - raspoređivanje se vrši srazmerno učešću tih zahteva u iznosu kredita navedenom u zahtevima po graničnoj kamatnoj stopi.

19. Ako je Narodna banka Srbije zahtev banke prihvatila u potpunosti ili delimično, dostavlja joj potvrdu o prihvatanju zahteva, koja predstavlja pojedinačni ugovor zaključen u smislu ove odluke i sastavni je deo okvirnog ugovora.

20. Narodna banka Srbije će, nakon održane aukcije na kojoj su odobravani kratkoročni krediti, na svojoj internet prezentaciji objaviti zbirni izveštaj o rezultatima te aukcije, po pravilu na dan njenog održavanja.

21. Ako banka kratkoročni kredit ne vrati u roku utvrđenom u potvrdi iz tačke 19. ove odluke, odnosno ako ga ne vrati u skladu s tačkom 4. st. 2. i 4. te odluke - Narodna banka Srbije će potraživanje po osnovu nevraćenog iznosa tog kredita, s pripadajućom kamatom, namiriti prodajom ili prisvajanjem založenih hartija od vrednosti, u skladu sa zakonom kojim se uređuje finansijsko obezbeđenje, propisima Centralnog registra, uputstvom Narodne banke Srbije za sprovođenje ove odluke i okvirnim ugovorom.

Izuzetno, ako Narodna banka Srbije svoje potraživanje iz stava 1. ove tačke ne može da namiri na način iz tog stava - za to namirenje može upotrebiti menice iz tačke 25. ove odluke.

Ako banka kratkoročni kredit ne vrati u roku utvrđenom u potvrdi iz tačke 19. ove odluke, odnosno ako ga ne vrati u skladu s tačkom 4. st. 2. i 4. te odluke - radi namirenja dospelih potraživanja Narodne banke Srbije, iznosi koje izdavalac založenih hartija od vrednosti isplaćuje po osnovu tih hartija posle isteka tih rokova (isplata u roku dospeća, isplata dela nominalne vrednosti, prevremeni otkup, isplata prihoda i sl.) pripadaju Narodnoj banci Srbije i prenose se na njen novčani račun u skladu sa okvirnim ugovorom.

22. Narodna banka Srbije ima pravo da jednostrano otkaže okvirni ugovor, kao i pojedinačni ugovor, odnosno sve pojedinačne ugovore i pre isteka ugovorenog roka ako banka ne izvršava svoje obaveze u skladu sa ovom odlukom i tim ugovorima.

Na dan otkaza ugovora o kratkoročnom kreditu dospevaju za naplatu sve neizmirene obaveze koje banka duguje ili će dugovati (nedospela kamata do dana otkaza) po osnovu tog ugovora.

Ako banka na dan otkaza ugovora o kratkoročnom kreditu ne izvrši sve svoje obaveze u smislu stava 2. ove tačke, odnosno u skladu sa izjavom o otkazu tog kredita - na namirenje potraživanja Narodne banke Srbije shodno se primenjuju odredbe o aktiviranju zaloge iz tačke 21. ove odluke.

23. Guverner može odlučiti da se banci, u slučaju iz tačke 22. stav 1. ove odluke, ne odobrava ubuduće kratkoročni kredit u smislu te odluke na određeni rok (privremeno) ili trajno.

24. Na iznos dospelog a nevraćenog kratkoročnog kredita - Narodna banka Srbije, za period docnje, obračunava i naplaćuje kamatu po kamatnoj stopi koja je odlukom o kamatnim stopama koje Narodna banka Srbije primenjuje u postupku sprovođenja monetarne politike utvrđena za kredite koji nisu vraćeni u ugovorenom roku, odnosno za kredite koji se koriste protivno propisima.

Kamatu iz stava 1. ove tačke, kao i kamatu iz tačke 6. ove odluke, Narodna banka Srbije obračunava prvog radnog dana u mesecu za prethodni mesec - za radne i neradne dane, a naplaćuje do 8. u mesecu za prethodni mesec.

Ako banka ne plati kamatu u roku iz stava 2. ove tačke, Narodna banka Srbije aktiviraće menice iz tačke 25. ove odluke.

25. Na ime obezbeđenja naplate kamate iz tač. 6. i 24. ove odluke, kao i radi obezbeđenja naplate potraživanja Narodne banke Srbije po osnovu korišćenog kratkoročnog kredita ako se ta potraživanja ne mogu namiriti na način iz tačke 21. stav 1. te odluke - banka je dužna da pri zaključivanju okvirnog ugovora Narodnoj banci Srbije dostavi odgovarajući broj blanko sopstvenih, potpisanih i overenih menica, kao i ovlašćenje za njihovu popunu.

26. O sprovođenju ove odluke Narodna banka Srbije donosi uputstvo.

27. Ova odluka objavljuje se u "Službenom glasniku RS" i stupa na snagu 1. januara 2011. godine.

 

Samostalna odredba Odluke o izmenama
Odluke o uslovima i načinu odobravanja bankama kratkoročnih kredita za likvidnost na osnovu zaloge hartija od vrednosti

("Sl. glasnik RS", br. 3/2011)

2. Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku RS".

 

Samostalna odredba Odluke o izmenama
Odluke o uslovima i načinu odobravanja bankama kratkoročnih kredita za likvidnost na osnovu zaloge hartija od vrednosti

("Sl. glasnik RS", br. 18/2011)

2. Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku RS".

 

Samostalna odredba Odluke o izmenama i dopunama
Odluke o uslovima i načinu odobravanja bankama kratkoročnih kredita za likvidnost na osnovu zaloge hartija od vrednosti

("Sl. glasnik RS", br. 34/2013)

6. Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije" i primenjuje se od 14. maja 2013. godine.

 

Samostalna odredba Odluke o izmenama
Odluke o uslovima i načinu odobravanja bankama kratkoročnih kredita za likvidnost na osnovu zaloge hartija od vrednosti

("Sl. glasnik RS", br. 8/2019)

8. Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

Samostalna odredba Odluke o dopunama
Odluke o uslovima i načinu odobravanja bankama kratkoročnih kredita za likvidnost na osnovu zaloge hartija od vrednosti

("Sl. glasnik RS", br. 74/2020)

3. Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".