Zastava Bosne i Hercegovine

ODLUKA O USLOVIMA I NAČINU SPROVOĐENJA OPERACIJA NA OTVORENOM TRŽIŠTU

("Sl. glasnik RS", br. 45/2011, 34/2013, 74/2020, 98/2020 i 4/2022)

Opšte odredbe

1. Ovom odlukom utvrđuju se vrste operacija i transakcija koje Narodna banka Srbije sprovodi na otvorenom tržištu, vrste hartija od vrednosti koje mogu biti predmet tih operacija, uslovi pod kojima banke mogu učestvovati u operacijama na otvorenom tržištu, kao i drugi uslovi pod kojima i način na koji se sprovode ove operacije.

2. Narodna banka Srbije operacije na otvorenom tržištu sprovodi kupovinom i prodajom hartija od vrednosti - radi regulisanja likvidnosti bankarskog sektora, uticaja na kretanje kratkoročnih kamatnih stopa i davanja signalnog stava o monetarnoj politici.

Vrste operacija i transakcija

3. Operacije na otvorenom tržištu se, u zavisnosti od njihovih ciljeva, dinamike i načina sprovođenja, razvrstavaju na:

1) glavne operacije,

2) operacije dužih ročnosti,

3) operacije finog podešavanja.

Narodna banka Srbije operacije iz stava 1. ove tačke sprovodi s bankama koje ispunjavaju uslove utvrđene ovom odlukom, na aukcijama hartija od vrednosti (u daljem tekstu: aukcija) ili van aukcije - bilateralno, i to obavljanjem sledećih vrsta transakcija:

1) repo transakcija,

2) trajnih transakcija.

Repo transakcija, u smislu ove odluke, jeste kupovina i prodaja hartija od vrednosti u kojoj je prodavac saglasan da hartije od vrednosti proda kupcu, koji je saglasan da prodavcu plati kupovnu cenu uz istovremenu obavezu da će kupljene hartije od vrednosti na tačno utvrđeni datum prodati prodavcu, koji je obavezan da za te hartije od vrednosti plati kupcu unapred utvrđenu reotkupnu cenu.

Trajna transakcija, u smislu ove odluke, jeste kupovina i prodaja hartija od vrednosti bez obaveze njihove ponovne prodaje, odnosno kupovine.

4. Glavne operacije imaju najvažniju ulogu u ostvarivanju ciljeva operacija na otvorenom tržištu, i mogu se sprovoditi radi obezbeđenja nedostajuće likvidnosti bankarskog sektora ili povlačenja viškova likvidnosti iz bankarskog sektora.

Glavne operacije sprovode se redovno, na standardnim aukcijama, prema unapred utvrđenom kalendaru aukcija, i u njihovom sprovođenju primenjuje se referentna kamatna stopa Narodne banke Srbije.

Izvršni odbor Narodne banke Srbije posebnom odlukom utvrđuje koje se operacije na otvorenom tržištu, odnosno transakcije kupovine ili prodaje hartija od vrednosti smatraju glavnim operacijama.

5. Operacije dužih ročnosti sprovode se prvenstveno radi toga da se na duži rok obezbedi nedostajuća likvidnost bankarskog sektora, odnosno povuku viškovi likvidnosti iz bankarskog sektora.

Operacije dužih ročnosti sprovode se, po pravilu, na standardnim aukcijama, a mogu se sprovoditi i bilateralno.

6. Operacije finog podešavanja sprovode se po potrebi, radi sprečavanja ili ublažavanja efekata iznenadnih poremećaja likvidnosti bankarskog sektora, a posebno zbog njihovog uticaja na kretanje kratkoročnih kamatnih stopa.

Operacije finog podešavanja sprovode se, po pravilu, na brzim aukcijama, a mogu se sprovoditi i bilateralno.

Hartije od vrednosti

7. Narodna banka Srbije može, u smislu ove odluke, kupovati i prodavati dinarske hartije od vrednosti, bez devizne klauzule, čiji je izdavalac:

1) Narodna banka Srbije;

2) Republika Srbija;

3) međunarodna finansijska organizacija i razvojna banka ili finansijska institucija čiji je osnivač strana država i čiji je kreditni rejting agencija za procenu rejtinga Standard&Poor's ili Fitch-IBCA utvrdila sa "AAA", odnosno Moody's sa "Aaa";

4) domaće privredno društvo čiji je bonitet Agencija za privredne registre ocenila najmanje ocenom "D) Prihvatljiv bonitet" ili koje ima drugu ocenu svog boniteta/kreditne sposobnosti koja je odgovarajuća oceni boniteta "(D) Prihvatljiv bonitet" i čija je najduža originalna ročnost deset godina.

Pod deviznom klauzulom iz stava 1. ove tačke podrazumeva se valutna klauzula u smislu zakona kojim se uređuje devizno poslovanje, kao i svaka druga klauzula kojom se utvrđuje zaštita od rizika promene kursa dinara.

U smislu stava 1. ove tačke:

- međunarodna finansijska organizacija je finansijska organizacija u čijem je Republika Srbija članstvu ili s kojom je zaključila sporazum kojim se uređuju aktivnosti te finansijske organizacije u Republici Srbiji;

- razvojna banka ili finansijska institucija čiji je osnivač strana država je ona banka, odnosno institucija čiji je osnivač država članica Evropske unije ili Organizacije za ekonomsku saradnju i razvoj (OECD);

- domaće privredno društvo je privredno društvo ili drugo pravno lice koje ima sedište u Republici Srbiji, osim privrednog društva i pravnog lica nad kojim Narodna banka Srbije vrši kontrolu, odnosno nadzor u skladu sa odredbama zakona kojim se uređuje položaj, organizacija, ovlašćenja i funkcije Narodne banke Srbije.

Pri kupovini i prodaji hartija od vrednosti iz stava 1. odredba pod 4) ove tačke, Narodna banka Srbije uzima u obzir ukupnu nominalnu vrednost tih hartija od vrednosti u portfelju Narodne banke Srbije, maksimalnu izloženost prema pojedinačnom izdavaocu tih hartija od vrednosti, ročnost tih hartija od vrednosti, kao i druge kriterijume, u skladu sa odlukom guvernera.

8. Radi obezbeđenja naplate potraživanja po osnovu kupovine/prodaje hartija od vrednosti, Narodna banka Srbije može u repo transakciji u kojoj kupuje hartije od vrednosti primeniti procenat umanjenja u odnosu na nominalnu vrednost tih hartija, a u repo transakciji u kojoj prodaje hartije od vrednosti može primeniti procenat uvećanja u odnosu na nominalnu vrednost tih hartija.

Ako Narodna banka Srbije u repo transakciji kupuje amortizacione kuponske hartije od vrednosti, procenat umanjenja primenjuje se na deo nominalne vrednosti tih hartija koji preostaje na datum njihovog reotkupa, a ako u ovoj transakciji Narodna banka Srbije prodaje amortizacione kuponske hartije od vrednosti - procenat uvećanja primenjuje se na preostali deo nominalne vrednosti tih hartija na datum njihove prodaje.

Ako su predmet repo transakcije indeksirane hartije od vrednosti, procenat umanjenja/uvećanja primenjuje se na nominalnu vrednost tih hartija, odnosno na preostali deo njihove nominalne vrednosti koji se utvrđuje u skladu sa stavom 2. ove tačke, koji se množi raciom indeksacije važećim na datum prodaje.

Racio indeksacije iz stava 3. ove tačke utvrđuje se u skladu sa aktom o emisiji indeksiranih hartija od vrednosti.

Guverner ili lice koje on ovlasti donosi odluku kojom utvrđuje visinu procenata iz stava 1. ove tačke, i to po vrstama hartija od vrednosti kojima Narodna banka Srbije obavlja repo transakcije i njihovoj preostaloj ročnosti, imajući u vidu tržišnu cenu ovih hartija i tekuća tržišna i monetarna kretanja.

Odluka iz stava 5. ove tačke objavljuje se na Internet prezentaciji Narodne banke Srbije.

Učesnici

9. U operacijama na otvorenom tržištu može učestvovati banka koja ispunjava sledeće uslove:

1) da je član Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti (u daljem tekstu: Centralni registar);

2) da je s Narodnom bankom Srbije zaključila okvirni repo ugovor - ako se obavljaju repo transakcije, odnosno okvirni ugovor o trajnim transakcijama - ako se obavljaju trajne transakcije;

3) da joj nije izrečena zabrana obavljanja s Narodnom bankom Srbije određenih vrsta transakcija kupovine/prodaje hartija od vrednosti u skladu s tačkom 35. ove odluke.

Banka koja ispunjava uslove iz stava 1. ove tačke kupuje i prodaje hartije od vrednosti u svoje ime i za svoj račun.

Okvirni repo ugovor iz stava 1. odredba pod 2) ove tačke predstavlja ugovor o finansijskom obezbeđenju u smislu zakona kojim se uređuje finansijsko obezbeđenje i njim se naročito utvrđuju odnosi Narodne banke Srbije i banke u vezi sa obavljanjem poslova repo kupovine/prodaje hartija od vrednosti, zaključivanjem posebnog repo ugovora o toj kupovini/prodaji, izvršavanjem obaveza ugovornih strana, kao i raskidom okvirnog i posebnog repo ugovora.

Sprovođenje aukcija

10. Kupovina i prodaja hartija od vrednosti na aukcijama, uključujući i dostavljanje saopštenja o održavanju aukcije, dostavljanje ponuda banaka za kupovinu/prodaju hartija od vrednosti i njihovu obradu, kao i prihvatanje tih ponuda, obavljaju se preko veb platforme Monetarne operacije Narodne banke Srbije (u daljem tekstu: veb platforma).

Pristup veb platformi i njeno korišćenje bliže je uređeno korisničkim uputstvom za rad veb platforme.

Dostavljanje ponuda banaka za kupovinu/prodaju hartija od vrednosti i prihvatanje tih ponuda mogu se izuzetno, zbog tehničkih problema u radu veb platforme, obaviti i elektronskom poštom ili telefaksom.

Ako zbog tehničkih problema u radu veb platforme banka nije u mogućnosti da ponudu dostavi u vremenu utvrđenom u odluci o aukciji - guverner ili lice koje on ovlasti može, na zahtev banke, produžiti rok za prijem ponuda.

Ponude koje banke dostavljaju elektronskom poštom ili telefaksom u skladu sa stavom 3. ove tačke, kao i zahtev za produženje roka za prijem ponuda iz stava 4. te tačke - Narodna banka Srbije uzima u obradu samo ako su te ponude, odnosno taj zahtev dostavljeni pre isteka roka za dostavljanje ponuda utvrđenog odlukom o organizovanju aukcije.

11. Za aukcije koje se organizuju redovno, guverner ili lice koje on ovlasti donosi odluku kojom se utvrđuje kalendar aukcija koje Narodna banka Srbije planira da organizuje u određenom periodu, i ta se odluka objavljuje na Internet prezentaciji Narodne banke Srbije.

12. Zavisno od vremenskog okvira u kome se sprovode, Narodna banka Srbije može organizovati:

1) standarne aukcije,

2) brze aukcije.

Standarne aukcije sprovode se, po pravilu, narednog radnog dana od dana slanja bankama saopštenja o održavanju aukcije.

Brze aukcije sprovode se, po pravilu, istog dana kad je bankama poslato saopštenje o održavanju aukcije.

13. Narodna banka Srbije može organizovati sledeće vrste aukcija:

1) aukciju po fiksnoj kamatnoj stopi - aukciju po kamatnoj stopi koju je Narodna banka Srbije unapred utvrdila i saopštila učesnicima;

2) aukciju po varijabilnoj kamatnoj stopi - aukciju po kamatnoj stopi koju Narodna banka Srbije nije unapred utvrdila.

Aukcija po varijabilnoj kamatnoj stopi može biti:

1) aukcija po višestrukoj kamatnoj stopi - aukcija na kojoj svaki učesnik čiju je ponudu Narodna banka Srbije prihvatila kupuje, odnosno prodaje hartiju od vrednosti po kamatnoj stopi koju je ponudio;

2) aukcija po jedinstvenoj kamatnoj stopi - aukcija na kojoj svaki učesnik čiju je ponudu Narodna banka Srbije prihvatila kupuje, odnosno prodaje hartiju od vrednosti po istoj kamatnoj stopi.

14. Guverner ili lice koje on ovlasti donosi odluku o organizovanju aukcije, koja sadrži sledeće osnovne podatke:

1) vrstu operacije;

2) vrstu transakcije;

3) vrstu aukcije;

4) datum održavanja aukcije;

5) vrstu hartije od vrednosti;

6) kamatnu stopu - ako se organizuje aukcija po fiksnoj kamatnoj stopi;

7) datum kupovine/datum prodaje hartija od vrednosti;

8) rok na koji se zaključuje repo transakcija, odnosno datum reotkupa hartija od vrednosti - ako se obavljaju repo transakcije;

9) procenat umanjenja/uvećanja koji se primenjuje na nominalnu vrednost hartija od vrednosti - ako se obavljaju repo transakcije;

10) najmanji iznos na koji ponuda može da glasi;

11) broj ponuda koje se mogu dostaviti ako se organizuje aukcija po varijabilnoj kamatnoj stopi;

12) rok za dostavljanje ponuda.

Pored podataka iz stava 1. ove tačke, odluka o organizovanju aukcije može da sadrži i podatke o najvišem iznosu hartija od vrednosti koje Narodna banka Srbije prodaje/kupuje, datumu izdavanja/datumu dospeća hartija od vrednosti, najnižoj ili najvišoj kamatnoj stopi koju ponuda može da sadrži da bi bila primljena u obradu, najvišem iznosu na koji pojedinačna ponuda može da glasi i druge podatke značajne za obavljanje transakcija kupovine/prodaje hartija od vrednosti.

15. Narodna banka Srbije objavljuje odluku o organizovanju aukcije na svojoj Internet prezentaciji i dostavlja bankama saopštenje o održavanju aukcije - i to za standardne aukcije, po pravilu, jedan radni dan pre dana održavanja aukcije, a za brze aukcije, po pravilu, na dan održavanja aukcije.

Saopštenje o održavanju aukcije sadrži podatke iz odluke o organizovanju aukcije i dostavlja se bankama preko veb platforme i elektronskom poštom.

Narodna banka Srbije može obaveštenje o održavanju aukcije objaviti na svojim stranicama na elektronskim servisima Refinitiv (Refinitiv) i/ili Blumberg (Bloomberg).

Aukcija po fiksnoj kamatnoj stopi

16. Na aukciji po fiksnoj kamatnoj stopi, učesnik može Narodnoj banci Srbije dostaviti samo jednu ponudu, u kojoj je navedena količina hartija od vrednosti koju učesnik namerava da kupi, odnosno proda, po kamatnoj stopi koju je Narodna banka Srbije unapred utvrdila i objavila.

Nakon isteka roka za dostavljanje ponuda učesnika, guverner ili lice koje on ovlasti odlučuje o ukupnoj nominalnoj vrednosti hartija od vrednosti koje se kupuju, odnosno prodaju na aukciji.

Ako je ukupna količina hartija od vrednosti navedena u ponudama učesnika veća od ukupne količine hartija od vrednosti koju Narodna banka Srbije prodaje/kupuje na aukciji - hartije od vrednosti se proporcionalno raspoređuju po pojedinačnom učesniku, srazmerno učešću ponude pojedinačnog učesnika u ukupnoj količini hartija od vrednosti navedenoj u ponudama.

17. Ako Narodna banka Srbije u repo transakciji prodaje hartije od vrednosti s različitim datumima dospeća, u okviru prihvaćenih ponuda rasporediće ih po pojedinačnom kupcu prema kriterijumu datuma dospeća ovih hartija i prema kriterijumu količine tih hartija navedene u ponudama kupaca, tako da će se hartije od vrednosti s najkasnijim datumom dospeća rasporediti na ponude kupaca počev od ponuda u kojima je navedena najmanja količina hartija od vrednosti.

Ako se hartije od vrednosti ne mogu rasporediti po pojedinačnom kupcu prema kriterijumima iz stava 1. ove tačke - rasporediće se i prema vremenu prijema ponude, i to počev od ponude koja je poslednja primljena.

Ako Narodna banka Srbije u repo transakciji kupuje hartije od vrednosti s različitim datumima dospeća, u okviru prihvaćene ponude pojedinačnog prodavca kupiće ih prema kriterijumu datuma dospeća tih hartija, počev od hartija od vrednosti s najranijim datumom dospeća.

U slučaju iz stava 3. ove tačke, Narodna banka Srbije može kupiti hartije od vrednosti i prema redosledu kojim su te hartije navedene u ponudama učesnika - ako je takva mogućnost predviđena u odluci o organizovanju aukcije.

Aukcija po varijabilnoj kamatnoj stopi

18. Na aukciji po varijabilnoj kamatnoj stopi, učesnik može Narodnoj banci Srbije dostaviti jednu ili više pojedinačnih ponuda, u skladu sa odlukom o organizovanju aukcije, u kojoj je navedena količina hartija od vrednosti koju taj učesnik namerava da kupi/proda, s kamatnom stopom na te hartije.

19. Redosled pojedinačnih ponuda učesnika utvrđuje se prema kamatnim stopama navedenim u tim ponudama, i to počev od najniže do najviše kamatne stope - ako Narodna banka Srbije prodaje hartije od vrednosti, a od najviše do najniže kamatne stope - ako Narodna banka Srbije kupuje hartije od vrednosti.

Nakon utvrđivanja redosleda iz stava 1. ove tačke, guverner ili lice koje on ovlasti odlučuje o najvišoj, odnosno najnižoj kamatnoj stopi koju ponuda može da sadrži da bi bila prihvaćena i o ukupnoj nominalnoj vrednosti hartija od vrednosti koje se kupuju, odnosno prodaju na aukciji.

Ukupan iznos hartija od vrednosti raspoređuje se prema redosledu iz stava 1. ove tačke. Ako postoji više ponuda sa istom najvišom/najnižom kamatnom stopom koja je prihvaćena, a ukupna količina hartija od vrednosti navedena u tim ponudama veća je od ukupne količine neraspoređenih hartija od vrednosti koje Narodna banka Srbija prodaje/kupuje - raspoređivanje se vrši srazmerno učešću tih ponuda u ukupnoj količini hartija od vrednosti navedenoj u ponudama po najvišoj/najnižoj kamatnoj stopi.

20. Na aukciji po jedinstvenoj kamatnoj stopi - Narodna banka Srbije prodaje hartije od vrednosti po najvišoj prihvaćenoj kamatnoj stopi, a kupuje ih po najnižoj prihvaćenoj kamatnoj stopi.

21. Ako Narodna banka Srbije u repo transakciji prodaje hartije od vrednosti s različitim datumima dospeća na aukciji po višestrukoj kamatnoj stopi, u okviru prihvaćenih pojedinačnih ponuda, rasporediće ih po pojedinačnoj ponudi prema kriterijumu datuma dospeća tih hartija i prema kriterijumu kamatne stope navedene u pojedinačnim ponudama, tako da će se hartije od vrednosti s najkasnijim datumom dospeća rasporediti na pojedinačne ponude počev od ponuda u kojima je navedena najviša kamatna stopa.

Ako Narodna banka Srbije u repo transakciji prodaje hartije od vrednosti s različitim datumima dospeća na aukciji po jedinstvenoj kamatnoj stopi, u okviru prihvaćenih pojedinačnih ponuda rasporediće ih po pojedinačnoj ponudi prema kriterijumu datuma dospeća ovih hartija i prema kriterijumu količine tih hartija, tako da će se hartije od vrednosti s najkasnijim datumom dospeća rasporediti na pojedinačne ponude, počev od ponuda u kojima je navedena najmanja količina hartija od vrednosti.

Ako se hartije od vrednosti ne mogu rasporediti po pojedinačnoj ponudi prema kriterijumima iz st. 1. i 2. ove tačke - raspoređivaće se i prema vremenu prijema ponude, i to počev od ponude koja je poslednja primljena.

22. Ako Narodna banka Srbije u repo transakciji kupuje hartije od vrednosti s različitim datumima dospeća na aukciji po višestrukoj, odnosno jedinstvenoj kamatnoj stopi, u okviru prihvaćenih pojedinačnih ponuda, kupiće ih prema kriterijumu datuma dospeća tih hartija, počev od hartija od vrednosti s najranijim datumom dospeća.

U slučaju iz stava 1. ove tačke, Narodna banka Srbije može hartije od vrednosti da kupi i prema redosledu kojim su te hartije navedene u ponudama učesnika - ako je takva mogućnost predviđena u odluci o organizovanju aukcije.

Ako Narodna banka Srbije u repo transakciji kupuje hartije od vrednosti različite apoenske strukture, nominalna vrednost hartija od vrednosti po učesniku zaokružuje se na ceo apoen, tako da količina hartija od vrednosti koja se raspoređuje po učesniku može da bude manja/veća od iznosa navedenog u pojedinačnoj ponudi učesnika.

23. Odredbe ove odluke o organizovanju i sprovođenju aukcija odnose se na trajne i repo transakcije, s tim što su, u zavisnosti od vrste ovih transakcija, pojedina pitanja na drukčiji način uređena (elementi ponude za kupovinu/prodaju hartija od vrednosti, elementi posebnog ugovora, utvrđivanje cene hartija od vrednosti).

Poseban ugovor i obaveštavanje o rezultatima aukcije

24. Narodna banka Srbije i banka o svakoj pojedinačnoj transakciji kupovine/prodaje hartija od vrednosti na aukciji zaključuju poseban ugovor.

Poseban ugovor iz stava 1. ove tačke smatra se zaključenim kad Narodna banka Srbije u potpunosti ili delimično prihvati ponudu banke. Ovaj ugovor dostavlja se banci, po pravilu preko veb platforme.

25. Narodna banka Srbije, na osnovu podataka o zaključenim ugovorima o kupovini/prodaji hartija od vrednosti, objaviće na svojoj Internet prezentaciji zbirni izveštaj o rezultatima aukcije, po pravilu istog dana kad je održana aukcija.

Narodna banka Srbije može zbirni izveštaj o rezultatima aukcije objaviti na elektronskim servisima Refinitiv i/ili Blumberg.

Bilateralna kupovina/prodaja hartija od vrednosti

26. Narodna banka Srbije može obavljati bilateralnu kupovinu/prodaju hartija od vrednosti tako što će direktno pozvati (kontaktirati) jednu ili više banaka da joj dostave ponude za prodaju/kupovinu hartija od vrednosti.

Narodna banka Srbije može obavljati bilateralnu repo kupovinu/prodaju hartija od vrednosti i bez direktnog pozivanja (kontaktiranja) banke, tako što će:

1) na osnovu pojedinačnog zahteva banke za dostavljanje ponude za repo prodaju/kupovinu hartija od vrednosti - dati svoju ponudu za tu kupovinu/prodaju;

2) prihvatiti ponudu banke za repo prodaju/kupovinu hartija od vrednosti.

Bilateralna kupovina/prodaja iz ove tačke obavlja se neposredno s bankom, van aukcije.

27. Kontaktiranje banaka radi obavljanja bilateralne kupovine/prodaje hartija od vrednosti, dostavljanje ponuda banaka, prihvatanje tih ponuda i razmena potrebnih podataka i obaveštenja - mogu se obavljati elektronskom poštom, telefaksom ili u pismenoj formi.

28. Guverner ili lice koje on ovlasti donosi odluke o obavljanju bilateralne kupovine/prodaje hartija od vrednosti.

U skladu sa odlukom iz stava 1. ove tačke, zaključuje se poseban ugovor o kupovini/prodaji hartija od vrednosti, kojim se utvrđuju bliži uslovi kupovine/prodaje tih hartija, a naročito: vrsta transakcije, ukupan iznos kupljenih/prodatih hartija od vrednosti, vrsta hartije od vrednosti, kamatna stopa, odnosno cena hartija od vrednosti, procenat umanjenja/uvećanja u repo transakcijama, način i rokovi izvršenja međusobnih obaveza, kao i drugi elementi.

Ugovor iz stava 2. ove tačke sačinjava se u pismenoj formi, a zaključuje ga guverner ili lice koje on ovlasti.

Cena, plaćanje i prenos hartija od vrednosti

29. Cena hartija od vrednosti koje se kupuju i prodaju u skladu sa ovom odlukom utvrđuje se zavisno od vrste transakcije i izračunava po formulama koje su date u prilogu koji je odštampan uz ovu odluku i njen je sastavni deo (Prilog 1).

30. Kliring i saldiranje obaveza i potraživanja u hartijama od vrednosti i novcu, nastalih na osnovu transakcija kupovine i prodaje hartija od vrednosti zaključenih u smislu ove odluke, vrši Centralni registar - na način utvrđen propisima Centralnog registra.

Izvršavanje obaveza

31. Banka je dužna da na datum kupovine, odnosno datum reotkupa hartija od vrednosti izvrši novčane obaveze, odnosno obaveze po osnovu prenosa ovih hartija u svemu u skladu s posebnim ugovorom o kupovini/prodaji hartija od vrednosti.

Ako u toku trajanja repo transakcije u kojoj je Narodna banka Srbije kupila hartije od vrednosti iz tačke 7. stav 1. odredba pod 3) ili 4) ove odluke izdavalac kupljenih hartija od vrednosti prestane da ispunjava uslov koji se odnosi na kreditni rejting ili ocenu boniteta/kreditne sposobnosti utvrđen tim odredbama - Narodna banka Srbije može zahtevati od banke da te hartije od vrednosti zameni hartijama od vrednosti iz tog stava.

Narodna banka Srbije, imajući u vidu tekuća tržišna i monetarna kretanja i ako proceni da tekuća vrednost kupljenih hartija od vrednosti nije dovoljna za obezbeđenje naplate potraživanja Narodne banke Srbije po osnovu repo kupovine hartija od vrednosti, može zahtevati od banke dodatne hartije od vrednosti iz tačke 7. stav 1. ove odluke.

Banka je dužna da u svemu postupi u skladu sa zahtevima Narodne banke Srbije iz st. 2. i 3. ove tačke, i to u rokovima navedenim u tim zahtevima. U suprotnom, Narodna banka Srbije može postupiti u skladu sa tač. 35. i 36. ove odluke.

32. Ako banka prodavac hartija od vrednosti u repo transakciji na datum reotkupa ovih hartija ne izvrši novčanu obavezu po osnovu tog reotkupa, kupljene hartije od vrednosti ostaju u vlasništvu Narodne banke Srbije.

33. Ako banka kupac hartija od vrednosti u repo transakciji na datum reotkupa ovih hartija ne izvrši obavezu po osnovu prenosa kupljenih hartija od vrednosti, Narodna banka Srbije neće tom kupcu platiti reotkupnu cenu, a kupljene hartije od vrednosti ostaju u vlasništvu banke.

34. Kupac hartija od vrednosti, dok traje repo transakcija, nesmetano raspolaže kupljenim hartijama od vrednosti, s tim da prihod iz tih hartija, kao i iznos isplaćen za vreme trajanja repo transakcije po osnovu isplate dela njihove nominalne vrednosti, pripada prodavcu u ovoj transakciji.

Prihod iz stava 1. ove tačke je kamata koju kupljene hartije od vrednosti nose, a koja dospeva za naplatu dok traje repo transakcija.

Kupac je dužan da celokupan iznos prihoda iz ove tačke, kao i celokupan iznos po osnovu isplate dela nominalne vrednosti za vreme trajanja repo transakcije, uplati na račun prodavca istog dana kad je izdavalac hartija od vrednosti koje su predmet repo transakcije isplatio prihod, odnosno isplatio deo nominalne vrednosti po tim hartijama na račun kupca u ovoj transakciji, a tu uplatu može izvršiti najkasnije narednog radnog dana, do 12,00 časova.

Ako banka ne izvrši u potpunosti obavezu uplate prihoda, odnosno obavezu uplate iznosa isplaćenog dela nominalne vrednosti u skladu sa stavom 3. ove tačke - Narodna banka Srbije će utvrditi novu reotkupnu cenu, umanjenu za iznos prihoda, odnosno za iznos isplaćenog dela nominalne vrednosti koji banka nije uplatila na njen račun.

35. Ako banka ne izvrši obaveze u skladu sa okvirnim, odnosno posebnim ugovorom o kupovini/prodaji hartija od vrednosti - Narodna banka Srbije može toj banci ograničiti obavljanje transakcija kupovine/prodaje hartija od vrednosti s Narodnom bankom Srbije u smislu ove odluke.

Guverner utvrđuje vrstu transakcija iz stava 1. ove tačke, kao i period na koji se odnosi ograničenje iz tog stava.

Narodna banka Srbije može javno saopštiti na koje se banke odnosi ograničenje iz ove tačke.

36. Repo transakcija se može okončati i pre ugovorenog datuma reotkupa ako su Narodna banka Srbije i banka sporazumno raskinule ugovor o zaključenoj repo transakciji (sporazumni raskid repo ugovora).

Ako banka ne izvrši obaveze u skladu sa okvirnim, odnosno posebnim repo ugovorom o kupovini/prodaji hartija od vrednosti - Narodna banka Srbije može pismeno raskinuti:

- okvirni repo ugovor (jednostrani raskid okvirnog repo ugovora), u kom se slučaju raskidaju i svi posebni repo ugovori;

- poseban repo ugovor, odnosno posebne repo ugovore (jednostrani raskid posebnog repo ugovora, odnosno posebnih repo ugovora), u kom slučaju ostaje na snazi okvirni repo ugovor.

Ako je datum raskida repo ugovora pre ugovorenog datuma reotkupa, na datum tog raskida utvrđuje se nova reotkupna cena hartija od vrednosti, obračunata na osnovu broja dana od datuma zaključenja do datuma raskida repo ugovora, i to po kamatnoj stopi koju utvrđuje guverner ili lice koje on ovlasti.

Ako banka, u slučajevima raskida repo ugovora u skladu sa ovom odlukom, na datum tog raskida ne izvrši svoje obaveze po osnovu prenosa hartija od vrednosti - Narodna banka Srbije neće toj banci platiti reotkupnu cenu za hartije od vrednosti, koje u tom slučaju ostaju u vlasništvu banke kupca, a ako banka ne izvrši svoje novčane obaveze po osnovu reotkupa hartija od vrednosti - kupljene hartije od vrednosti ostaju u vlasništvu Narodne banke Srbije.

37. Narodna banka Srbije doneće uputstvo kojim će bliže urediti operativna pitanja u vezi sa sprovođenjem transakcija kupovine/prodaje hartija od vrednosti u smislu ove odluke.

Prelazna odredba i završne odredbe

38. Obaveze po zaključenim okvirnim i pojedinačnim ugovorima o kupovini/prodaji hartija od vrednosti između Narodne banke Srbije i banke koje nisu dospele do dana primene ove odluke - izvršiće se u skladu s tim ugovorima.

39. Danom primene ove odluke prestaje da važi Odluka o uslovima i načinu na koji Narodna banka Srbije sprovodi operacije na otvorenom tržištu ("Službeni glasnik RS", br. 133/2004, 8/2005, 39/2006, 64/2006, 116/2006 i 73/2008).

40. Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku RS", a primenjuje se od 1. jula 2011. godine.

 

Samostalna odredba Odluke o izmenama i dopunama
Odluke o uslovima i načinu sprovođenja operacija na otvorenom tržištu

("Sl. glasnik RS", br. 34/2013)

7. Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije" i primenjuje se od 14. maja 2013. godine.

 

Samostalna odredba Odluke o izmeni i dopunama
Odluke o uslovima i načinu sprovođenja operacija na otvorenom tržištu

("Sl. glasnik RS", br. 74/2020)

3. Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

Samostalna odredba Odluke o izmenama i dopunama
Odluke o uslovima i načinu sprovođenja operacija na otvorenom tržištu

("Sl. glasnik RS", br. 4/2022)

6. Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

Prilog 1

FORMULE ZA IZRAČUNAVANJE CENE HARTIJA OD VREDNOSTI PREMA VRSTI TRANSAKCIJE

 

I. TRAJNE TRANSAKCIJE

1. Cena kratkoročnih diskontnih hartija od vrednosti

gde je:

D - cena HoV po komadu

N - nominalna vrednost HoV po komadu

p - godišnja kamatna stopa

d - broj dana od dana kupovine/prodaje do dana dospeća HoV

Gd - broj dana u godini (360 dana)

2. Cena dugoročnih hartija od vrednosti s periodičnom isplatom kamate

a) cena bez pripadajuće kamate - "čista" cena

b) cena s pripadajućom kamatom - "prljava" cena

gde je:

D - cena HoV po komadu

N - nominalna vrednost HoV po komadu

pk - godišnja kuponska stopa

f - broj kupona u toku godine

p - tražena godišnja stopa prinosa pri kupovini/prodaji HoV

K- ukupan broj kupona koji dospevaju od dana kupovine/prodaje do dana dospeća HoV

d1 - broj dana od dana kupovine/prodaje do dana dospeća sledećeg kupona

d2 - broj dana od početka kuponskog perioda kome pripada datum kupovine/prodaje do dana kupovine/prodaje HoV

d - broj dana u kuponskom periodu kome pripada datum kupovine/prodaje HoV

3. Cena dugoročnih beskamatonosnih hartija od vrednosti

gde je:

D - cena HoV po komadu

N - nominalna vrednost HoV po komadu

p - tražena godišnja stopa prinosa pri kupovini/prodaji HoV

d1 - broj dana od dana kupovine/prodaje do dana dospeća HoV

Gd - broj dana u godini (365 dana)

II. REPO TRANSAKCIJE

1. Kupovna cena hartija od vrednosti

a) Narodna banka Srbije - kupac hartija od vrednosti

gde je:

D - kupovna cena HoV po komadu

N - nominalna vrednost HoV po komadu

Um - procenat umanjenja

b) Narodna banka Srbije - prodavac hartija od vrednosti

gde je:

D - kupovna cena HoV po komadu

N - nominalna vrednost HoV po komadu

Uv - procenat uvećanja

2. Reotkupna cena hartija od vrednosti

gde je:

R - reotkupna cena HoV po komadu

D - kupovna cena HoV po komadu

p - godišnja kamatna (repo) stopa

d - broj dana trajanja repo ugovora

Gd - broj dana u godini (360 dana)