Zastava Bosne i Hercegovine

ODLUKA O USLOVIMA I NAČINU RADA DEVIZNOG TRŽIŠTA

("Sl. glasnik RS", br. 10/2011, 109/2012, 55/2014, 51/2015, 17/2016, 91/2016, 82/2017, 37/2018, 86/2018 i 67/2020)

Opšte odredbe

1. Ovom odlukom propisuju se uslovi i način rada deviznog tržišta, kao i način formiranja zvaničnog srednjeg kursa dinara prema stranim valutama.

2. Na deviznom tržištu mogu se kupovati i prodavati devize i efektivni strani novac u skladu sa odlukom Narodne banke Srbije kojom se utvrđuju vrste deviza i efektivnog stranog novca koji se kupuju i prodaju na deviznom tržištu.

3. Na deviznom tržištu obavlja se spot, terminska i svop kupovina i prodaja deviza, kao i kupovina i prodaja deviza s datumom izvršenja kraćim od spot valute.

Spot kupovina i prodaja deviza, u smislu ove odluke, jeste kupovina i prodaja deviza za dinare s datumom izvršenja dva radna dana od dana zaključenja kupoprodajnog ugovora, odnosno dana trgovanja (spot valuta).

Terminska kupovina i prodaja deviza, u smislu ove odluke, jeste kupovina i prodaja deviza za dinare s datumom izvršenja na određeni dan posle spot valute.

Svop kupovina i prodaja deviza, u smislu ove odluke, jeste istovremeno ugovaranje kupovine deviza za dinare i prodaje deviza za dinare s različitim datumima izvršenja.

4. Poslovi kupovine i prodaje deviza i efektivnog stranog novca između učesnika na deviznom tržištu mogu se obavljati elektronski, telefonom, telefaksom, u pismenoj formi, kao i u direktnom kontaktu prisutnih lica.

Učesnici na deviznom tržištu su dužni da se, pri obavljanju poslova kupovine i prodaje deviza i efektivnog stranog novca, pridržavaju načela savesnosti i poštenja, dobrih poslovnih običaja, kao i opšteprihvaćenog kodeksa postupanja učesnika na deviznom tržištu.

Međubankarsko devizno tržište

5. Međubankarsko devizno tržište (u daljem tekstu: MDT) jeste deo deviznog tržišta, na kome se obavljaju poslovi kupovine i prodaje deviza i efektivnog stranog novca između Narodne banke Srbije i banaka, odnosno između banaka.

6. Za organizovanje neposredne aukcijske kupoprodaje deviza u smislu tačke 7. stav 1. ove odluke, Narodna banka Srbije naplaćuje bankama naknadu utvrđenu odlukom kojom se utvrđuje jedinstvena tarifa po kojoj Narodna banka Srbije naplaćuje naknadu za izvršene usluge.

7. Narodna banka Srbije može kupovinu i prodaju deviza za dinare, u smislu ove odluke, obavljati neposredno s bankama - aukcijskom kupovinom/prodajom deviza ili bilateralnim poslovima kupovine/prodaje deviza.

Narodna banka Srbije može kupovinu i prodaju efektivnog stranog novca za dinare, u smislu ove odluke, obavljati neposredno s bankama - bilateralnim poslovima kupovine/prodaje efektivnog stranog novca, u skladu sa odlukom guvernera.

8. Narodna banka Srbije će kupovinu/prodaju deviza obavljati s bankom koja je s Narodnom bankom Srbije zaključila ugovor o obavljanju poslova kupovine/prodaje deviza, i to okvirni ugovor o spot kupovini/prodaji deviza - ako se obavlja neposredna spot kupovina/prodaja deviza i okvirni svop ugovor - ako se obavlja svop kupovina/prodaja deviza, i to na način i pod uslovima utvrđenim propisima kojima se uređuje obavljanje tih poslova.

Narodna banka Srbije će poslove iz stava 1. ove tačke obavljati s bankom kojoj nije izrečena zabrana obavljanja određenih vrsta poslova kupovine/prodaje deviza s Narodnom bankom Srbije u skladu s tačkom 10. ove odluke.

9. Ugovor o kupovini ili prodaji deviza i efektivnog stranog novca na MDT-u se, po pravilu, smatra zaključenim u trenutku kad ponudilac primi prihvat ponude.

Nakon zaključenja ugovora o kupovini ili prodaji deviza na MDT-u u kome je Narodna banka Srbije jedna od ugovornih strana - ugovorne strane su dužne da međusobno razmene SWIFT poruke MT300.

10. Narodna banka Srbije može banci ograničiti obavljanje poslova kupovine/prodaje deviza s Narodnom bankom Srbije u smislu ove odluke:

- ako banka ne izvrši obaveze po osnovu ugovora o kupovini/prodaji deviza s Narodnom bankom Srbije;

- ako se banka ne pridržava kodeksa postupanja iz tačke 4. stav 2. te odluke;

- ako banka ne dostavi izveštaj iz tačke 20. stav 2. te odluke (Obrazac 4aa i/ili Obrazac 4ab), kao i ako u tom izveštaju dostavi netačne i/ili nepotpune podatke.

Guverner utvrđuje vrstu posla kupovine/prodaje deviza, kao i period na koji se odnosi ograničenje iz stava 1. ove tačke.

Narodna banka Srbije može javno saopštiti na koje se banke odnosi ograničenje iz ove tačke.

Formiranje kurseva i objavljivanje kursnih lista

11. Banke i Narodna banka Srbije kupuju i prodaju devize na MDT-u po kursevima koje slobodno formiraju (kotiraju) na osnovu ponude i tražnje.

12. (brisana)

13. Banka jednom dnevno, na početku svakog svog radnog dana, slobodno formira i objavljuje svoju kursnu listu za devize i kursnu listu za efektivni strani novac - primenom principa pravilno ukrštenih kurseva i u skladu s međuvalutnim odnosima na inostranim tržištima koji važe u vreme formiranja tih kursnih lista. Formirana kursna lista banke važi do objavljivanja njene naredne kursne liste.

14. Narodna banka Srbije svakog svog radnog dana utvrđuje zvanični srednji kurs dinara prema evru - na osnovu podataka o zaključenoj spot prodaji deviza (evra) i zaključenoj prodaji deviza (evra) s datumom izvršenja kraćim od spot valute tog radnog dana na MDT-u.

Kursom dinara prema evru, u smislu ove odluke, smatra se protivvrednost jedinice strane valute - evra u dinarima.

Narodna banka Srbije objavljuje podatak o zvaničnom srednjem kursu dinara prema evru na svojoj Internet prezentaciji, po pravilu do 18,00 časova svakog svog radnog dana, a koji se primenjuje od 8,00 časova narednog radnog dana.

Narodna banka Srbije, na početku svakog svog radnog dana, utvrđuje zvanični srednji kurs dinara prema drugim valutama utvrđenim odlukom Narodne banke Srbije kojom se propisuju vrste deviza i efektivnog stranog novca koji se kupuju i prodaju na deviznom tržištu - na osnovu zvaničnog srednjeg kursa dinara prema evru, primenom principa pravilno ukrštenih kurseva i u skladu s međuvalutnim odnosima na inostranim tržištima koji važe u vreme utvrđivanja tog kursa.

Kursom dinara prema drugim valutama, u smislu ove odluke, smatra se protivvrednost odgovarajuće jedinice strane valute u dinarima.

Narodna banka Srbije, na početku svakog svog radnog dana, za zvanični srednji kurs dinara formira kursnu listu, koja se objavljuje i primenjuje od 8,00 časova tog radnog dana - do objavljivanja naredne kursne liste.

15. Narodna banka Srbije, istovremeno s formiranjem kursne liste za zvanični srednji kurs dinara, formira svoju kursnu listu za devize i kursnu listu za efektivni strani novac, koje objavljuje i primenjuje od 8,00 časova tog radnog dana - do objavljivanja naredne kursne liste za devize, odnosno za efektivni strani novac.

Kupovni i prodajni kursevi Narodne banke Srbije za devize, odnosno za efektivni strani novac formiraju se oduzimanjem, odnosno dodavanjem marži za devize, odnosno za efektivni strani novac u odnosu na zvanični srednji kurs dinara, pri čemu visinu tih marži guverner utvrđuje odlukom.

16. Ovlašćeni menjač i javni poštanski operator - rezident koji menjačke poslove obavlja na osnovu posebnog zakona kojim se uređuje njegova delatnost (u daljem tekstu: javni poštanski operator) svoju kursnu listu za efektivni strani novac formiraju jednom dnevno, na početku svog radnog dana, u skladu s kursnom listom za efektivni strani novac banke, odnosno banaka s kojima imaju zaključen ugovor o obavljanju menjačkih poslova, i ona važi do objavljivanja naredne kursne liste tog ovlašćenog menjača, odnosno javnog poštanskog operatora.

U kursnoj listi ovlašćenog menjača i javnog poštanskog operatora kupovni kurs po jedinici strane valute - evra ne može da bude niži od zvaničnog srednjeg kursa dinara prema evru koji važi na taj dan za više od 1,25%, odnosno prodajni kurs po jedinici strane valute - evra ne može da bude viši od zvaničnog srednjeg kursa dinara prema evru koji važi na taj dan za više od 1,25%.

Primena kurseva banaka, Narodne banke Srbije, ovlašćenih menjača i javnog poštanskog operatora

17. Banka kupovinu i prodaju deviza, odnosno efektivnog stranog novca s rezidentima i nerezidentima obavlja po kursevima u rasponu kupovnih i prodajnih kurseva za devize zaključno sa datumom spot valute, odnosno za efektivni strani novac iz svoje važeće kursne liste.

18. Narodna banka Srbije kupuje od banaka efektivni strani novac i prodaje ga bankama primenom kupovnog, odnosno prodajnog kursa za efektivni strani novac iz svoje važeće kursne liste.

Narodna banka Srbije s rezidentima koji na osnovu zakona imaju devizne račune kod Narodne banke Srbije - pri kupovini i prodaji deviza i efektivnog stranog novca primenjuje kupovne i prodajne kurseve iz svoje važeće kursne liste, odnosno zvanični srednji kurs dinara iz važeće kursne liste ako je to utvrđeno međunarodnim ugovorima/sporazumima kojima se odobravaju donacije ili krediti za finansiranje budžetskog deficita (podrška budžetu).

Kad Narodna banka Srbije obavlja terminsku i/ili svop kupovinu i prodaju deviza s rezidentima iz stava 2. ove tačke, primenjuju se ugovoreni kursevi za terminsku, odnosno svop kupovinu/prodaju deviza u zavisnosti od tekućih tržišnih i monetarnih kretanja, kao i od ročnosti transakcije kupovine/prodaje deviza.

18a. Izuzetno od odredbe tačke 18. stav 2. ove odluke, Narodna banka Srbije s rezidentima koji na osnovu zakona imaju devizne račune kod Narodne banke Srbije - pri kupovini i prodaji deviza i efektivnog stranog novca u okviru mera podrške građanima i privredi za ublažavanje posledica pandemije COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 primenjuje zvanični srednji kurs dinara iz važeće kursne liste.

19. Ovlašćeni menjač i javni poštanski operator kupuju i prodaju efektivni strani novac primenom kupovnog, odnosno prodajnog kursa iz svoje važeće kursne liste - u rasponu između kupovnog i prodajnog kursa.

Izveštavanje

20. Banke su dužne da Narodnoj banci Srbije elektronski, u skladu sa uputstvom kojim se uređuju izrada i elektronsko dostavljanje podataka Narodnoj banci Srbije, svakog radnog dana do 10,00 časova dostavljaju sledeće podatke:

a) za prethodni radni dan:

- deviznu poziciju banke (Obrazac 2),

- izveštaj o spot kupovini/prodaji deviza od rezidenata i nerezidenata (Obrazac 3a),

- izveštaj o kupovini/prodaji deviza od rezidenata i nerezidenata s datumom izvršenja različitim od spot valute (Obrazac 3b),

- izveštaj o svop kupovini/prodaji deviza od rezidenata i nerezidenata (Obrazac 3v),

- izveštaj o kupovini/prodaji efektivnog stranog novca od rezidenata i nerezidenata (Obrazac 3g),

- izveštaj o neposrednoj spot prodaji drugoj banci deviza i efektivnog stranog novca (Obrazac 4a),

- izveštaj o neposrednoj prodaji drugoj banci deviza i efektivnog stranog novca s datumom izvršenja različitim od spot valute (Obrazac 4b),

- izveštaj o neposrednoj svop prodaji drugoj banci deviza i efektivnog stranog novca (Obrazac 4v),

- izveštaj o stanju na dinarskim računima nerezidenata (Obrazac 6a),

- izveštaj o promenama i osnovama promena po dinarskim računima nerezidenata (Obrazac 6b),

- izveštaj o prometu po platnim karticama koji utiče na deviznu poziciju banke (Obrazac 7),

- izveštaj o valutno indeksiranim kreditima banaka (Obrazac 8a),

- izveštaj o valutno indeksiranim depozitima banaka (Obrazac 8b);

b) za tekući radni dan - formirane kursne liste za devize i efektivni strani novac.

Banke su dužne da, za tekući radni dan, Narodnoj banci Srbije dostave:

- izveštaj o neposrednoj spot trgovini i trgovini s datumom izvršenja kraćim od spot valute - prodaji drugoj banci i kupovini od druge banke deviza (evra), koje su zaključene od 9,00 do 12,30 časova (Obrazac 4aa) - najkasnije do 13,30 časova;

- izveštaj o neposrednoj spot trgovini i trgovini s datumom izvršenja kraćim od spot valute - prodaji drugoj banci i kupovini od druge banke deviza (evra), koje su zaključene od 12,30 do 16,00 časova (Obrazac 4ab) - najkasnije do 17,00 časova.

Banke su dužne da Narodnoj banci Srbije elektronski, u skladu sa uputstvom kojim se uređuju izrada i elektronsko dostavljanje podataka Narodnoj banci Srbije, svakog 20. u mesecu za prethodni mesec dostavljaju izveštaj o ispravkama vrednosti za devizne kredite i valutno indeksirane kredite banaka (Obrazac 8v).

Ako je 20. u mesecu neradni dan, banke će izveštaj iz stava 3. ove tačke dostaviti Narodnoj banci Srbije prvog narednog radnog dana.

Banke su dužne da, pored kursne liste za efektivni strani novac, Narodnoj banci Srbije, svakog radnog dana do 9,00 časova, dostave i podatke o najmanjem iznosu koji se plaća pri otkupu efektivnog stranog novca, odnosno najvećem iznosu koji se naplaćuje pri prodaji tog novca kod obavljanja menjačkih poslova, i to za sve valute iz svoje kursne liste.

21. Obrasci iz ove odluke odštampani su uz tu odluku i njen su sastavni deo.

22. Narodna banka Srbije, svakog svog radnog dana, po pravilu do 14,00 časova, na svojoj Internet prezentaciji objavljuje podatak o kursu dinara prema evru izračunatom na osnovu podataka o spot prodaji deviza (evra) i prodaji deviza (evra) s datumom izvršenja kraćim od spot valute koja je zaključena od 9,00 do 12,30 časova tog radnog dana (indikativni kurs dinara prema evru), kao i podatke iz tačke 20. stav 5. ove odluke.

23. Narodna banka Srbije može na svojoj Internet prezentaciji objavljivati podatke o indikativnom kursu dinara prema dolaru. Ovi podaci mogu se objavljivati dva puta u toku radnog dana, i to:

- podatak o indikativnom kursu dinara prema dolaru koji je izračunat na osnovu podatka o indikativnom kursu dinara prema evru iz tačke 22. ove odluke i podatka o međuvalutnom odnosu evra prema dolaru na inostranim tržištima - objavljuje se po pravilu do 14,00 časova;

- podatak o indikativnom kursu dinara prema dolaru, koji je izračunat na osnovu podatka o zvaničnom srednjem kursu dinara prema evru iz tačke 14. stav 1. ove odluke i podatka o međuvalutnom odnosu evra prema dolaru na inostranim tržištima - objavljuje se po pravilu do 18,00 časova.

Završne odredbe

24. (brisana)

25. Danom stupanja na snagu ove odluke prestaje da važi Odluka o uslovima i načinu rada deviznog tržišta ("Službeni glasnik RS", br. 34/2009, 20/2010, 36/2010 i 40/2010).

26. Ova odluka objavljuje se u "Službenom glasniku RS" i stupa na snagu 1. marta 2011. godine.

 

Samostalna odredba Odluke o izmenama
Odluke o uslovima i načinu rada deviznog tržišta

("Sl. glasnik RS", br. 109/2012)

3. Ova odluka objavljuje se u "Službenom glasniku Republike Srbije" i stupa na snagu 3. decembra 2012. godine.

 

Samostalna odredba Odluke o dopuni
Odluke o uslovima i načinu rada deviznog tržišta

("Sl. glasnik RS", br. 55/2014)

2. Ova odluka stupa na snagu danom objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

Samostalne odredbe Odluke o izmenama
Odluke o uslovima i načinu rada deviznog tržišta

("Sl. glasnik RS", br. 51/2015)

6. Banke će izveštaj o kupovini/prodaji efektivnog stranog novca od rezidenata i nerezidenata dostavljati na novom Obrascu 3g počev od izveštaja za 1. jul 2015. godine.

7. Ova odluka objavljuje se u "Službenom glasniku Republike Srbije" i stupa na snagu 1. jula 2015. godine.

 

Samostalna odredba Odluke o dopuni
Odluke o uslovima i načinu rada deviznog tržišta

("Sl. glasnik RS", br. 17/2016)

2. Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

Samostalne odredbe Odluke o dopuni
Odluke o uslovima i načinu rada deviznog tržišta

("Sl. glasnik RS", br. 91/2016)

2. Banke će prve izveštaje u skladu sa ovom odlukom dostaviti 2. decembra 2016. godine, i to s podacima za 1. decembar 2016. godine.

3. Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

Samostalna odredba Odluke o izmenama
Odluke o uslovima i načinu rada deviznog tržišta

("Sl. glasnik RS", br. 82/2017)

4. Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

Samostalne odredbe Odluke o izmenama i dopunama
Odluke o uslovima i načinu rada deviznog tržišta

("Sl. glasnik RS", br. 37/2018)

12. Obrasci iz tačke 6. ove odluke odštampani su uz tu odluku.

13. Ova odluka objavljuje se u "Službenom glasniku Republike Srbije" i stupa na snagu 1. juna 2018. godine.

 

Samostalna odredba Odluke o izmeni i dopuni
Odluke o uslovima i načinu rada deviznog tržišta

("Sl. glasnik RS", br. 86/2018)

2. Ova odluka objavljuje se u "Službenom glasniku Republike Srbije" i stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja, a primenjuje se od 1. januara 2019. godine.

 

Samostalna odredba Odluke o izmenama
Odluke o uslovima i načinu rada deviznog tržišta

("Sl. glasnik RS", br. 67/2020)

3. Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

Obrazac 2

 

DEVIZNA POZICIJA BANKE

sa stanjem na dan

(u hiljadama evra po tekućem kursu)

 

 

Naziv stavke

IZNOS

Devizna sredstva

1. Efektivni strani novac

 

2. Gotovinski ekvivalenti

 

3. Devize na računima u inostranstvu

 

4. Kratkoročni plasmani inostranstvu

 

5. Hartije od vrednosti (domaće i strane)

 

6. Potraživanja od NBS u stranoj valuti

 

7. Kratkoročni plasmani u zemlji bankama

 

8. Kratkoročni plasmani u zemlji ostalim pravnim licima

 

9. Dugoročni plasmani u inostranstvu

 

10. Dugoročni plasmani u zemlji bankama

 

11. Dugoročni plasmani u zemlji pravnim licima

 

12. Ukupni plasmani stanovništvu

 

13. Ukupna disponibilna sredstva 13=(1+2+3+4+5)

 

14. Ukupna devizna sredstva 14=(6+7+8+9+10+11+12+13)

 

Devizne obaveze

1. Kratkoročne obaveze prema domaćim pravnim licima

 

2. Dugoročne obaveze prema domaćim pravnim licima

 

3. Kratkoročne obaveze prema domaćim bankama

 

4. Dugoročne obaveze prema domaćim bankama

 

5. Kratkoročne obaveze prema stranim bankama

 

6. Kratkoročne obaveze prema drugim stranim pravnim licima

 

7. Dugoročne obaveze prema stranim bankama

 

8. Dugoročne obaveze prema drugim stranim pravnim licima

 

9. Devizne obaveze prema stanovništvu

 

10. Ukupne obaveze 10=(1+2+3+4+5+6+7+8+9)

 

 

Obrazac 3a

 

IZVEŠTAJ O SPOT KUPOVINI/PRODAJI DEVIZA OD REZIDENATA I NEREZIDENATA

na dan _______________

Oznaka rezidenti ili nerezidenti

Identifikacija rezidenta ili nerezidenta

Oznaka valute

Spot kupovina/prodaja između banke i rezidenta/nerezidenta

Datum izvršenja plaćanja

Kupljeno

Prodato

iznos u originalnoj valuti

kupovni kurs za transakcije u datoj valuti

iznos u originalnoj valuti

prodajni kurs za transakcije u datoj valuti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Identifikacija rezidenta ili nerezidenta

 

- matični broj - za rezidenta
- SWIFT kod - za nerezidente banke i finansijske institucije, ako nerezident nema SWIFT kod - SWIFT kod banke kod koje se obavlja plaćanje/naplata

 

 

 

Obrazac 3b

 

IZVEŠTAJ O KUPOVINI/PRODAJI DEVIZA OD REZIDENATA I NEREZIDENATA S DATUMOM IZVRŠENJA RAZLIČITIM OD SPOT VALUTE

na dan _______________

Oznaka rezidenti ili nerezidenti

Identifikacija rezidenta ili nerezidenta

Oznaka valute

Kupoprodaja između banke i rezidenta/nerezidenta s datumom izvršenja različitim od spot valute

Datum izvršenja plaćanja

Kupljeno

Prodato

iznos u originalnoj valuti

kupovni kurs za transakcije u datoj valuti

iznos u originalnoj valuti

prodajni kurs za transakcije u datoj valuti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Identifikacija rezidenta ili nerezidenta

 

- matični broj - za rezidenta
- SWIFT kod - za nerezidente banke i finansijske institucije, ako nerezident nema SWIFT kod - SWIFT kod banke kod koje se obavlja plaćanje/naplata

 

 

Obrazac 3v

 

IZVEŠTAJ O SVOP KUPOVINI/PRODAJI DEVIZA OD REZIDENATA I NEREZIDENATA

na dan _______________

Oznaka rezidenti ili nerezidenti

Identifikacija rezidenta ili nerezidenta

Oznaka valute

Svop kupoprodaja između banke i rezidenta

Kupljeno

Prodato

iznos u originalnoj valuti

kupovni kurs za transakcije u datoj valuti

datum izvršenja plaćanja

iznos u originalnoj valuti

prodajni kurs za transakcije u datoj valuti

datum izvršenja plaćanja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Identifikacija rezidenta ili nerezidenta

 

- matični broj - za rezidenta
- SWIFT kod - za nerezidente banke i finansijske institucije, ako nerezident nema SWIFT kod - SWIFT kod banke kod koje se obavlja plaćanje/naplata

 

 

Obrazac 3g

 

IZVEŠTAJ O KUPOVINI/PRODAJI EFEKTIVNOG STRANOG NOVCA OD REZIDENATA I NEREZIDENATA

na dan _______________

(u evrima po tekućem kursu)

BANKA

OVLAŠĆENI MENJAČI

JAVNI POŠTANSKI OPERATOR

Kupljeno

Prodato

Kupljeno od fizičkih lica rezidenata i nerezidenata

Prodato fizičkim licima rezidentima i nerezidentima

Kupljeno od fizičkih lica rezidenata i nerezidenata

Prodato fizičkim licima rezidentima i nerezidentima

Od rezidenata pravnih lica

Od fizičkih lica - rezidenata i nerezidenata

Od ovlašćenih menjača

Od javnog poštanskog operatora

Rezidentima pravnim licima

Fizičkim licima rezidentima i nerezidentima

Ovlašćenim menjačima

Javnom poštanskom operatoru

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrazac 4a

 

IZVEŠTAJ O NEPOSREDNOJ SPOT PRODAJI DRUGOJ BANCI DEVIZA I EFEKTIVNOG STRANOG NOVCA

na dan ______________*

Banka kupac

Oznaka
valute

Devize/
Efektiva

Iznos u
originalnoj valuti

Spot kurs

Datum izvršenja plaćanja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Banka unosi spot prodaju prema datumu zaključenja kupoprodajnog ugovora.

 

Obrazac 4aa

 

IZVEŠTAJ O NEPOSREDNOJ SPOT TRGOVINI I TRGOVINI S DATUMOM IZVRŠENJA KRAĆIM OD SPOT VALUTE - PRODAJI DRUGOJ BANCI I KUPOVINI OD DRUGE BANKE DEVIZA (EVRA), KOJE SU ZAKLJUČENE OD 9.00 DO 12.30 ČASOVA

na dan _______________*

Transakcije iz SPOT trgovine

Transakcije s datumom izvršenja PRE SPOT valute

Poslovno ime banke kupca/
Poslovno ime banke prodavca

Iznos transakcije

Spot kurs

Poslovno ime banke kupca/
Poslovno ime banke prodavca

Iznos transakcije

Kurs transakcije

SPOT PRODAJE

PRODAJE S DATUMOM IZVRŠENJA PRE SPOT VALUTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPOT KUPOVINE

KUPOVINE S DATUMOM IZVRŠENJA PRE SPOT VALUTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Banka unosi prodaje i kupovine (zaključene u EVRIMA) prema datumu zaključenja kupoprodajnog ugovora.

 

Obrazac 4ab

 

IZVEŠTAJ O NEPOSREDNOJ SPOT TRGOVINI I TRGOVINI S DATUMOM IZVRŠENJA KRAĆIM OD SPOT VALUTE - PRODAJI DRUGOJ BANCI I KUPOVINI OD DRUGE BANKE DEVIZA (EVRA), KOJE SU ZAKLJUČENE OD 12.30 DO 16.00 ČASOVA

na dan _______________*

Transakcije iz SPOT trgovine

Transakcije s datumom izvršenja PRE SPOT valute

Poslovno ime banke kupca/
Poslovno ime banke prodavca

Iznos transakcije

Spot kurs

Poslovno ime banke kupca/
Poslovno ime banke prodavca

Iznos transakcije

Kurs transakcije

SPOT PRODAJE

PRODAJE S DATUMOM IZVRŠENJA PRE SPOT VALUTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPOT KUPOVINE

KUPOVINE S DATUMOM IZVRŠENJA PRE SPOT VALUTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Banka unosi prodaje i kupovine (zaključene u EVRIMA) prema datumu zaključenja kupoprodajnog ugovora.

 

Obrazac 4b

 

IZVEŠTAJ O NEPOSREDNOJ PRODAJI DRUGOJ BANCI DEVIZA I EFEKTIVNOG STRANOG NOVCA S DATUMOM IZVRŠENJA RAZLIČITIM OD SPOT VALUTE

na dan ___________ *

 

Banka kupac

Oznaka
valute

Devize/
Efektiva

Iznos u
originalnoj valuti

Kurs

Datum
izvršenja
plaćanja

I. PRE SPOT VALUTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. POSLE SPOT VALUTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Banka unosi prodaju prema datumu zaključenja kupoprodajnog ugovora.

 

Obrazac 4v

 

IZVEŠTAJ O NEPOSREDNOJ SVOP PRODAJI DRUGOJ BANCI DEVIZA I EFEKTIVNOG STRANOG NOVCA *

na dan _______________ **

Banka kupac deviza iz transakcije koja prva dospeva i prodavac deviza iz transakcije koja druga dospeva

Oznaka
valute

Devize/
Efektiva

Iznos u
originalnoj valuti

Kurs iz transakcije koja prva dospeva

Kurs iz transakcije koja druga dospeva

Datum izvršenja plaćanja za transakciju koja prva dospeva

Datum izvršenja plaćanja za transakciju koja druga dospeva

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Prijavu svop posla vrši banka čija prodaja deviza prva dospeva.

** Banka unosi svop prodaju prema datumu zaključenja kupoprodajnog ugovora.

Obrazac 5

(Brisan)

 

Obrazac 6a

 

IZVEŠTAJ O STANJU NA DINARSKIM RAČUNIMA NEREZIDENATA

na dan _____________________

Datum

Identifikacija
nerezidenta

Stanje na dinarskom računu
nerezidenta - neoročeno
(u RSD)

Stanje na dinarskom računu
nerezidenta - oročeno
(u RSD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Identifikacija
nerezidenta

- SWIFT kod - za nerezidente banke i finansijske institucije, a ako nerezident nema SWIFT kod - SWIFT kod banke kod koje se obavlja plaćanje/naplata

 

 

 

Obrazac 6b

 

IZVEŠTAJ O PROMENAMA I OSNOVAMA PROMENA NA DINARSKIM RAČUNIMA NEREZIDENATA

na dan ___________________

Datum

Identifikacija
nerezidenta

Iznos promene na dinarskom
računu nerezidenta
(+) priliv / (-) odliv
(u RSD)

Osnov promene na dinarskom računu nerezidenta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Identifikacija
nerezidenta

- SWIFT kod - za nerezidente banke i finansijske instltucije, a ako nerezident nema SWIFT kod - SWIFT kod banke kod koje se obavlja plaćanje/naplata

 

 

Osnov promene na dinarskom računu nerezidenta

- FXT - transakcije na deviznom tržištu (spot / kraće od spot / duže od spot valute)
- FXS - devizne svop transakcije (prilivi na / odlivi sa dinarskih računa po osnovu deviznih svop transakcija),
- SEC1 - transakcije dinarskim HoV na primarnom tržištu (kupovina/dospeća),
- SEC2 - transakcije dinarskim HoV na sekundarnom tržištu,
- COP - naplata kupona,
- POZ1 - po osnovu kolateralizovanih pozajmica (odobravanje/dospeće),
- POZ2 - po osnovu nekolateralizovanih pozajmica (odobravanje/dospeće),
- DEP- polaganje/povlačenje oročenih depozita,
- DIV - naplata dobiti po osnovu vlasništva,
- OST - ostale promene.

 

 

 

Obrazac 7

Naziv banke

IZVEŠTAJ O PROMETU PO PLATNIM KARTICAMA KOJI UTIČE NA DEVIZNU POZICIJU BANKE na dan __________

(u evrima)

Promet po platnim karticama izdatim u inostranstvu kojima se vrše dinarska plaćanja u zemlji

Promet po platnim karticama izdatim u zemlji kojima se vrše plaćanja u stranoj valuti u inostranstvu

 

 

 

 

NAPOMENE:

- Promet po platnim karticama izdatim u inostranstvu kojima se vrše dinarska plaćanja u zemlji obuhvata poslove sa platnim karticama koje su izdale banke i drugi ovlašćeni izdavaoci van teritorije Republike Srbije, po kojima se vrše dinarska plaćanja ili podižu dinari sa bankomata u Republici Srbiji, a koji imaju uticaj na deviznu poziciju banke.
- Promet po platnim karticama izdatim u zemlji kojima se vrše plaćanja u stranoj valuti u inostranstvu obuhvata poslove sa platnim karticama koje su izdale banke i drugi ovlašćeni izdavaoci u Republici Srbiji, po kojima se vrše plaćanja u stranoj valuti ili podiže strana valuta sa bankomata u inostranstvu, a koji imaju uticaj na deviznu poziciju banke.
- Promet se iskazuje u evrima, u originalnom iznosu ili preračunato (ako je u pitanju druga valuta) po zvaničnim srednjim kursevima dinara iz kursne liste koja važi na dan saldiranja i transakcije, odnosno na dan uticaja na deviznu poziciju banke.

 

Obrazac 8a

 

IZVEŠTAJ O VALUTNO INDEKSIRANIM KREDITIMA BANAKA

na dan _________________

u valuti indeksacije

Identifikacija klijenta

Oznaka valute indeksacije

Odobreni iznos valutno indeksiranog kredita

Datum dospeća odobrenog valutno indeksiranog kredita

Vraćeni iznos valutno indeksiranog kredita

Datum odobrenja vraćenog valutno indeksiranog kredita

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Napomene:

Identifikacija klijenta:

- za rezidente - pravna lica čiji je iznos kredita jednak ili veći od protivvrednosti 1.000.000 evra dostavlja se matični broj klijenta;

- za rezidente - pravna lica čiji je iznos kredita manji od protivvrednosti 1.000.000 evra dostavlja se zbirni podatak (ne po klijentima) uz oznaku SUM;

- za rezidente - fizička lica dostavlja se zbirni podatak uz oznaku FIZIČKA LICA.

 

Obrazac 8b

 

IZVEŠTAJ O VALUTNO INDEKSIRANIM DEPOZITIMA BANAKA

na dan _______________

u valuti indeksacije

Identifikacija klijenta

Oznaka valute indeksacije

Položeni iznos valutno indeksiranog depozita

Datum dospeća položenog valutno indeksiranog depozita

Povučeni iznos valutno indeksiranog depozita

Datum polaganja vraćenog valutno indeksiranog depozita

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Napomene:

Identifikacija klijenta:

- za rezidente - pravna lica čiji je iznos depozita jednak ili veći od protivvrednosti 1.000.000 evra dostavlja se matični broj klijenta;

- za rezidente - pravna lica čiji je iznos depozita manji od protivvrednosti 1.000.000 evra dostavlja se zbirni podatak (ne po klijentima) uz oznaku SUM;

- za rezidente - fizička lica dostavlja se zbirni podatak uz oznaku FIZIČKA LICA.

 

Obrazac 8v

 

IZVEŠTAJ O ISPRAVKAMA VREDNOSTI ZA DEVIZNE KREDITE I VALUTNO INDEKSIRANE KREDITE BANAKA

za period od __________ do __________ godine

u valuti indeksacije, odnosno u originalnoj valuti za devizne
kredite

Identifikacija klijenta

Oznaka valute indeksacije (za valutno indeksirane kredite)/originalne valute (za devizne kredite)

Povećanje ispravke vrednosti

Smanjenje ispravke vrednosti

Tip kredita

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Napomene:

1) Identifikacija klijenta:

- za rezidente - pravna lica čiji je iznos ispravke vrednosti jednak ili veći od protivvrednosti 500.000 evra dostavlja se matični broj klijenta;

- za rezidente - pravna lica čiji je iznos ispravke vrednosti manji od protivvrednosti 500.000 evra dostavlja se zbirni podatak (ne po klijentima) uz oznaku SUM;

- za rezidente - fizička lica dostavlja se zbirni podatak uz oznaku FIZIČKA LICA.

2) Tip kredita:

- D - za devizni kredit;

- I - za valutno indeksirani kredit.