Zastava Bosne i Hercegovine


UREDBA O VISINI TROŠKOVA PRINUDNE NAPLATE POREZA

("Sl. glasnik RS", br. 63/2003 i 51/2010)

Član 1

Ovom uredbom uređuje se visina troškova u postupku prinudne naplate poreza i sporednih poreskih davanja (u daljem tekstu: troškovi) koji padaju na teret poreskog obveznika.

Član 2

U postupku prinudne naplate plaćaju se troškovi, i to:

1) za svaki izlazak poreskog izvršitelja radi popisa i procene pokretne stvari ili nepokretnosti poreskog obveznika, nezavisno od toga da li je pokretna stvar, odnosno nepokretnost u posedu poreskog obveznika ili u državini drugog lica, u postupku obezbeđenja poreskog potraživanja u prinudnoj naplati poreza (zaloga) i u postupku prinudne naplate poreske obaveze

3.000 dinara

2) za svaki izlazak poreskog izvršitelja radi zaplene popisane pokretne stvari, odnosno nepokretnosti poreskog obveznika u postupku prinudne naplate poreske obaveze, kao i u postupku obezbeđenja poreskog potraživanja u prinudnoj naplati poreza iz pokretnih stvari

3.000 dinara

3) za svako održano usmeno javno nadmetanje u postupku prodaje zaplenjenih pokretnih stvari, odnosno nepokretnosti poreskog obveznika

4.000 dinara

4) svedoku za prisustvovanje radnjama poreskog izvršitelja u postupku obezbeđenja poreskog potraživanja u prinudnoj naplati poreza i u postupku prinudne naplate poreske obaveze - po danu

2.000 dinara

Član 3

Troškove procene popisanih pokretnih stvari poreskog obveznika od strane drugog stručnog lica određuje Poreska uprava zaključkom, uzimajući u obzir zahtev tog lica u pogledu visine nagrade za izvršenu procenu.

Troškovi veštaka u postupku utvrđivanja početne vrednosti nepokretnosti radi prinudne naplate poreske obaveze utvrđuju se na način iz stava 1. ovog člana.

Član 4

Troškovi čuvanja i prodaje zaplenjenih hartija od vrednosti poreskog obveznika u postupku prinudne naplate poreske obaveze iz hartija od vrednosti, određuju se ugovorom o deponovanju, čuvanju i prodaji hartija od vrednosti koji zaključuju Poreska uprava i banka, odnosno druga finansijska organizacija.

U slučaju kad hartije od vrednosti iz stava 1. ovog člana čuva i prodaje Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti, naknada za čuvanje i prodaju tih hartija određuje se prema tarifi tog registra.

Ugovor iz stava 1. ovog člana, u ime Poreske uprave, potpisuje direktor Poreske uprave ili lice koje on ovlasti.

Član 5

Troškove prevoza, skladištenje i čuvanje oduzetih pokretnih stvari poreskog obveznika u postupku prinudne naplate poreske obaveze, kao i troškove oglašavanja prodaje zaplenjenih pokretnih stvari, odnosno nepokretnosti, koja se vrši putem usmenog javnog nadmetanja, Poreska uprava utvrđuje zaključkom, u stvarnim iznosima.

Član 6

U postupku prinudne naplate sekundarne poreske obaveze iz člana 31 Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji ("Službeni glasnik RS", br. 80/02, 84/02 - ispravka, 23/03 - ispravka, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05 - dr. zakon, 62/06 - dr. zakon, 61/07, 20/09 i 72/09 - dr. zakon), troškovi se utvrđuju u iznosima i na način iz čl. 1-5. ove uredbe.

Član 7

Troškovi prinudne naplate, kao i troškovi iz čl. 2-6. ove uredbe, uplaćuju se na propisani podračun konsolidovanog računa trezora Republike Srbije.

Član 8

(Brisan)

Član 9

Danom stupanja na snagu ove uredbe prestaje da važi Uredba o određivanju troškova prinudne naplate ("Službeni glasnik RS", broj 38/98).

Član 10

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".