Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na mailing listu:


Informacije o izmenama, dopunama, važenju, prethodnim verzijama ili napomenama propisa, kao i o drugim dokumentima koji su relacijski povezani sa propisom možete saznati na linku OVDE.

Email Print

UREDBA O USLOVIMA I NAČINU DODELE I KORIŠĆENJA SREDSTAVA ZA PODSTICANJE UNAPREĐENJA TURISTIČKOG PROMETA DOMAĆIH TURISTA NA TERITORIJI REPUBLIKE SRBIJE

("Sl. glasnik RS", br. 156/2020)

Član 1

Ovom uredbom utvrđuju se uslovi i način dodele i korišćenja sredstava za podsticanje unapređenja turističkog prometa domaćih turista na teritoriji Republike Srbije (u daljem tekstu: podsticanje razvoja domaćeg turizma).

Član 2

Podsticanje razvoja domaćeg turizma sprovodi se kroz dodelu vaučera za subvencionisano korišćenje usluge smeštaja u ugostiteljskim objektima, na teritoriji Republike Srbije (u daljem tekstu: vaučer), u trajanju od najmanje pet noćenja, izvan prebivališta korisnika vaučera.

Član 3

Usluge smeštaja iz člana 2. ove uredbe pruža privredno društvo, drugo pravno lice, preduzetnik, fizičko lice, kao i zdravstvene ustanove koje organizuju boravak i pružaju usluge prevencije, lečenja i rehabilitacije, a pružaju usluge smeštaja i ishrane trećim licima u skladu sa propisima kojima se uređuje oblast ugostiteljstva, kao i fizička lica koja pružaju ugostiteljske usluge u kategorisanim objektima domaće radinosti i seoskog turističkog domaćinstva, a u kojima se ugostiteljska delatnost obavlja u skladu sa propisima kojima se uređuje oblast ugostiteljstva (u daljem tekstu: Ugostitelj).

Po završetku korišćenja usluga smeštaja, Ugostitelj je u obavezi da korisniku vaučera izda fiskalni isečak za pružene usluge.

Fiskalni isečak iz stava 2. ovog člana mora da sadrži sve elemente propisane Zakonom o fiskalnim kasama ("Službeni glasnik RS", br. 135/04, 93/12 i 153/20 - dr. zakon), kao i iznos boravišne takse, oslobađanja od njenog plaćanja ili umanjenja, u skladu sa propisima kojima se uređuje oblast ugostiteljstva.

Izuzetno od st. 2. i 3. ovog člana, fizičko lice koje ugostiteljske usluge pruža neposredno, po završetku korišćenja usluge smeštaja u obavezi je da korisniku izda poseban račun.

Poseban račun iz stava 4. ovog člana fizičko lice svojeručno potpisuje i isti sadrži sve propisane elemente iz člana 34. stav 2. Zakona o ugostiteljstvu ("Službeni glasnik RS", broj 17/19).

U slučaju da fizičko lice, kao Ugostitelj, ugostiteljske usluge pruža preko posrednika (privredno društvo, drugo pravno lice ili preduzetnik), posrednik je u obavezi da po završetku korišćenja usluge smeštaja korisniku izda fiskalni isečak, koji mora da sadrži sve elemente propisane Zakonom o fiskalnim kasama.

Poseban račun iz stava 4. ovog člana i fiskalni isečak iz stava 6. ovog člana ne sadrži podatke o boravišnoj taksi.

Član 4

Korisnici vaučera u smislu ove uredbe su:

1) korisnici prava na penziju;

2) nezaposlena lica iz evidencije Nacionalne službe za zapošljavanje i druga lica na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje (korisnici posebne novčane naknade i privremene naknade);

3) korisnici prava na dodatak za pomoć i negu drugog lica, koji to pravo ostvaruju u skladu sa zakonom kojim se uređuje socijalna zaštita;

4) korisnici prava na dodatak za pomoć i negu drugog lica, koji to pravo ostvaruju u skladu sa zakonom kojim se uređuje penzijsko i invalidsko osiguranje;

5) radno angažovana lica sa primanjima, koja ne prelaze iznos od 70.000 dinara mesečno;

6) ratni vojni invalidi i civilni invalidi rata sa primanjima, koja ne prelaze iznos od 70.000 dinara mesečno;

7) korisnici prava na naknadu na porodičnu invalidninu po palom borcu;

8) nosioci aktivnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva koji su se izjasnili da se bave isključivo poljoprivredom, upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava u skladu sa Zakonom o poljoprivredi i ruralnom razvoju ("Službeni glasnik RS", br. 41/09, 10/13 - dr. zakon i 101/16);

9) studenti.

Lica iz stava 1. tačka 9) ovog člana subvencionisano korišćenje usluge smeštaja u ugostiteljskim objektima, pored mesta prebivališta, ne mogu da ostvare i u mestu studiranja.

Korisnik vaučera može ostvariti pravo na subvencionisano korišćenje usluga smeštaja u ugostiteljskim objektima samo po jednom osnovu iz stava 1. ovog člana.

Korisnik vaučera je dužan da vaučer koristi lično, isključivo za usluge smeštaja u ugostiteljskom objektu za koji je izdata potvrda o rezervaciji, na način propisan ovom uredbom.

Član 5

Podsticanje razvoja domaćeg turizma sprovodi Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija (u daljem tekstu: Ministarstvo), u saradnji sa Ministarstvom finansija, Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, centrima za socijalni rad, filijalama Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje, Nacionalnom službom za zapošljavanje, Centralnim registrom obaveznog socijalnog osiguranja, Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede - Upravom za agrarna plaćanja i Javnim preduzećem "Pošta Srbije", Beograd (u daljem tekstu: Pošta Srbije).

Član 6

Ministarstvo objavljuje obaveštenje kojim se pozivaju Ugostitelji da se prijave radi realizacije šeme dodele vaučera korisnicima.

Prijavu za učešće u realizaciji šeme dodele vaučera korisnicima (u daljem tekstu: prijava za učešće), Ministarstvu podnose Ugostitelji pisanim putem.

Prijava za učešće sadrži naročito:

1) poslovno ime privrednog društva, drugog pravnog lica ili preduzetnika, odnosno ime i prezime fizičkog lica iz člana 3. ove uredbe;

2) matični broj i PIB za privredno društvo, drugo pravno lice ili preduzetnika, odnosno JMBG za fizička lica, kao i matični broj i PIB posrednika sa kojim fizičko lice ima zaključen ugovor i preko koga pruža ugostiteljske usluge;

3) broj računa u banci Ugostitelja/fizičkog lica, odnosno broj računa u banci privrednog društva, drugog pravnog lica ili preduzetnika sa kojim fizičko lice ima zaključen ugovor i preko koga pruža ugostiteljske usluge;

4) sedište, odnosno adresu Ugostitelja (ulica, broj, mesto, poštanski broj, opština);

5) podatke o ugostiteljskom objektu (naziv, vrsta, adresa, a za kategorisane objekte i kategorija i broj rešenja o kategorizaciji, kao i broj individualnih ležaja, odnosno podatak o ukupnim smeštajnim kapacitetima);

6) telefon Ugostitelja;

7) e-mail adresu Ugostitelja;

8) podatke o kontakt osobi.

Uz prijavu za učešće potrebno je obezbediti sledeća dokumenta:

1) kopiju rešenja o upisu privrednog društva, drugog pravnog lica ili preduzetnika u odgovarajući registar;

2) kopiju rešenja o kategorizaciji za kategorisane objekte;

3) kopiju odobrenja ministra nadležnog za poslove turizma, za zdravstvenu ustanovu iz člana 3. stav 1. ove uredbe;

4) rešenje iz tačke 1) ovog stava za posrednika sa kojim Ugostitelj fizičko lice ima zaključen ugovor, kao i kopiju tog ugovora overenog kod javnog beležnika;

5) očitanu ličnu kartu Ugostitelja fizičkog lica;

6) fotokopiju bankarske kartice Ugostitelja fizičkog lica, koji ugostiteljske usluge pruža neposredno.

Dokumenta iz stava 4. tač. 1), 3) i 4) ovog člana, odnosno podatke koji su sadržani u tim dokumentima, Ministarstvo pribavlja po službenoj dužnosti, osim ako Ugostitelj izričito izjavi da će te podatke pribaviti sam i dostaviti tražena dokumenta.

U slučaju da fizičko lice ugostiteljske usluge pruža neposredno, podaci o posredniku iz stava 3. tač. 2) i 3) ovog člana se ne unose.

Za svaki objekat koji Ugostitelj stavlja u funkciju realizacije šeme dodele vaučera podnosi se posebna prijava.

Podaci iz prijava i dokumenta iz stava 3. ovog člana moraju da budu tačni i istiniti.

Ugostitelj je u obavezi da pisanim putem informiše Ministarstvo o svim statusnim i drugim promenama u toku perioda trajanja šeme dodele vaučera, o čemu prilaže odgovarajuće dokaze.

U slučaju povećanja smeštajnih kapaciteta Ugostitelj je dužan da pre njihovog stavljanja u funkciju postupi na način propisan stavom 9. ovog člana.

Ministarstvo sačinjava listu Ugostitelja koji su ispunili uslove za realizaciju šeme dodele vaučera i objavljuje je na zvaničnoj internet prezentaciji Ministarstva.

Korisnicima vaučera Ugostitelj može da pruža usluge smeštaja počev od narednog dana, računajući od dana objavljivanja na listi iz stava 11. ovog člana.

Ukoliko u toku perioda trajanja šeme dodele vaučera Ugostitelj prestane da ispunjava uslove propisane zakonom i ovom uredbom, u obavezi je da od dana prestanka ispunjenja uslova, obustavi realizaciju dodele vaučera.

Vaučeri realizovani pre roka iz stava 12. ovog člana neće se refundirati.

Vaučeri realizovani nakon prestanka ispunjenja uslova iz stava 13. ovog člana neće se refundirati.

Vaučeri realizovani u objektima domaće radinosti i seoskog turističkog domaćinstva, preko kapaciteta individualnih ležaja propisanih zakonom i rešenjem o kategorizaciji neće se refundirati.

Ministarstvo u slučaju iz stava 13. ovog člana može po službenoj dužnosti brisati Ugostitelja sa liste Ugostitelja.

Po ponovnom ispunjenju propisanih uslova i uz obezbeđivanje relevantne dokumentacije, Ugostitelj može biti vraćen na listu Ugostitelja.

Ugostitelj fizičko lice ne može dati ovlašćenje drugom fizičkom licu da u njegovo ime i za njegov račun obavlja poslove u vezi sa realizacijom šeme dodele vaučera (potpisivanje vaučera, prijava ugostitelja za učešće u realizaciji šeme dodele vaučera, zahteva za refundaciju, posebnih računa i dr.).

Ugostitelj koji nije evidentiran u centralnom informacionom sistemu u oblasti ugostiteljstva i turizma (E-turista) ne može ostvariti pravo po osnovu ove uredbe.

Ugostitelj koji korisnike vaučera nije uneo, kao korisnike usluge smeštaja, u centralni informacioni sistem u oblasti ugostiteljstva i turizma (E-turista), za ta lica ne može ostvariti pravo na refundaciju vaučera.

Član 7

Po objavljivanju liste Ugostitelja iz člana 6. stav 11. ove uredbe, Ministarstvo objavljuje obaveštenje za podnošenje prijava za dodelu vaučera (u daljem tekstu: prijava).

Lice koje ispunjava uslove iz člana 4. ove uredbe vrši rezervaciju smeštaja kod Ugostitelja sa objavljene liste, na osnovu čega Ugostitelj izdaje potvrdu o rezervaciji.

Lice iz stava 2. ovog člana podnosi prijavu, koja sadrži naročito:

1) ime i prezime podnosioca prijave;

2) JMBG;

3) adresu prebivališta ili privremenog boravišta korisnika vaučera na koju se vrši dostava vaučera;

4) kontakt telefon;

5) naziv ugostiteljskog objekta za koji je izvršena rezervacija;

6) period rezervacije smeštaja;

7) podatak o ostvarenom pravu iz člana 4. ove uredbe.

Lice iz stava 2. ovog člana uz prijavu stavlja na uvid ličnu kartu ili pasoš, kao i potvrdu o izvršenoj rezervaciji.

Lice iz člana 4. stav 1. tačka 1) ove uredbe stavlja na uvid original penzionog čeka ili rešenje o ostvarenom pravu na penziju.

Izuzetno, korisnik prava na penziju iz inostranstva stavlja na uvid originalni dokument koji izdaje banka sa teritorije Republike Srbije, a kojim se potvrđuje novčani priliv po osnovu ostvarenog prava na penziju.

Lice iz člana 4. stav 1. tačka 5) ove uredbe stavlja na uvid original potvrde o zaposlenju i ostvarenoj zaradi isplaćenoj u mesecu koji prethodi mesecu u kome se podnosi prijava, koju izdaje poslodavac ili isplatni listić za zaradu isplaćenu u mesecu koji prethodi mesecu u kome se podnosi prijava.

Lice iz člana 4. stav 1. tačka 9) ove uredbe prilaže original potvrdu visokoškolske ustanove o statusu studenta prvog, drugog ili trećeg stepena, za tekuću školsku godinu.

Lice iz stava 2. ovog člana prijavu podnosi lično i stavlja na uvid, odnosno prilaže potrebnu dokumentaciju.

Izuzetno, za lica iz člana 4. stav 1. tač. 1), 3), 4), 6) i 7) ove uredbe, podnošenje prijave i stavljanje na uvid potrebne dokumentacije može izvršiti drugo lice.

U slučaju iz stava 10. ovog člana, lica iz člana 4. stav 1. tačka 1) ove uredbe ovlašćenje za podnošenje prijave i stavljanje na uvid potrebne dokumentacije daju na obrascu jednokratnog punomoćja, koji se objavljuje na sajtu Ministarstva i Pošte Srbije.

Za maloletno ili poslovno nesposobno lice, koje ispunjava uslov iz člana 4. ove uredbe, prijavu podnosi zakonski zastupnik (roditelj, odnosno staratelj).

Lice koje ispunjava uslove iz člana 4. ove uredbe stiče pravo na dodelu vaučera, ako je uslov iz člana 4. ove uredbe ostvarilo danom podnošenja prijave.

Prijava se popunjava na obrascu "Prijava za dodelu vaučera za subvencionisano korišćenje usluga smeštaja u ugostiteljskim objektima u 2021. godini", koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Član 8

Podnošenje prijave i njihovo evidentiranje putem namenske aplikacije vrši se preko šaltera Pošte Srbije.

Lice iz člana 7. st. 2, 9. i 10. ove uredbe nakon podnošenja prijave i potrebne dokumentacije, odnosno stavljanja na uvid potrebne dokumentacije, svojeručno potpisuje potvrdu o evidentiranju prijave, koju izdaje Pošta Srbije i koja sadrži izjavu da su podaci uneti u prijavu, kao i da su podaci iz potvrde tačni i istiniti.

Podnete, odnosno evidentirane prijave i izdate potvrde o evidentiranju iz st. 1. i 2. ovog člana hronološki se odlažu i čuvaju 18 meseci u Pošti Srbije, saglasno listi kategorija registraturskog materijala sa rokovima čuvanja Pošte Srbije.

Pošta Srbije će nakon sprovedenog prijema prijava Ministarstvu, kao i drugim institucijama iz člana 9. st. 1-3. ove uredbe omogućiti pristup evidentiranim prijavama po kategorijama podnosilaca prijava, preko svog FTP servera.

Član 9

Proveru ispunjenosti uslova za dodelu vaučera za lica iz člana 4. stav 1. tač. 1)-4), 6) i 7) ove uredbe, vrši Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, preko Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje, Nacionalne službe za zapošljavanje, centara za socijalni rad i jedinstvene matične evidencije korisnika boračko-invalidske zaštite.

Proveru ispunjenosti uslova za dodelu vaučera za lica iz člana 4. stav 1. tačka 5) ove uredbe, u vezi sa statusom zaposlenog, vrši Ministarstvo finansija preko Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja.

Proveru ispunjenosti uslova za dodelu vaučera za lica iz člana 4. stav 1. tačka 8) ove uredbe, vrši Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede preko Uprave za agrarna plaćanja.

Nakon sprovedene provere institucije iz st. 1-3. ovog člana, preko FTP servera, vraćaju elektronski izveštaj Pošti Srbije, a Pošta Srbije dostavlja Ministarstvu elektronski izveštaj sa objedinjenim podacima iz podnetih prijava za ona lica, koja ispunjavaju propisane uslove za dodelu vaučera.

Elektronski izveštaj sa objedinjenim podacima iz stava 4. ovog člana, koji Pošta Srbije dostavlja Ministarstvu, sadrži i podatke iz podnetih prijava za lica iz člana 4. stav 1. tačka 9) ove uredbe, kao i za korisnika prava na penziju iz inostranstva.

Izuzetno, na zahtev Ministarstva Pošta Srbije pakuje (oprema) i putem preporučenog pisma (rezervisane poštanske usluge) dostavlja prijavu i potvrdu o evidentiranju prijave iz člana 8. st. 1. i 2. ove uredbe.

Član 10

Vrednost vaučera iznosi 5.000 dinara i navedeni iznos predstavlja maksimalni iznos sredstava, koja korisnik može jednom u toku kalendarske godine koristiti pri subvencionisanom korišćenju usluga smeštaja u ugostiteljskim objektima, bez obzira kolika je vrednost izvršene usluge smeštaja.

Vaučer naročito sadrži sledeće podatke, i to:

1) odštampane podatke:

(1) namena: subvencionisano korišćenje usluga smeštaja u ugostiteljskim objektima;

(2) izdavalac vaučera: Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija;

(3) novčana vrednost: 5.000 dinara;

(4) serijski broj vaučera;

(5) krajnji rok korišćenja (20. novembar 2021. godine);

(6) naziv ugostiteljskog objekta;

(7) podatke o korisniku vaučera iz člana 7. stav 3. tač. 1)-3) ove uredbe;

(8) izjavu korisnika vaučera o korišćenju usluge smeštaja;

2) podatke koji se popunjavaju:

(1) matični broj Ugostitelja, odnosno JMBG fizičkog lica, sa liste Ugostitelja;

(2) matični broj posrednika sa kojim fizičko lice ima zaključen ugovor i preko koga pruža ugostiteljske usluge;

(3) broj računa u banci Ugostitelja/fizičkog lica, odnosno broj računa u banci posrednika sa kojim fizičko lice ima zaključen ugovor i preko koga pruža ugostiteljske usluge;

(4) potpis korisnika vaučera, odnosno njegovog zakonskog zastupnika (roditelja, odnosno staratelja);

(5) potpis Ugostitelja/fizičkog lica;

(6) datum.

U slučaju da fizičko lice ugostiteljske usluge pruža neposredno, podaci o posredniku iz stava 2. tačka 2) podtač. (2) i (3) ovog člana se ne unose.

Broj prijava za dodelu vaučera ograničen je raspoloživim budžetskim sredstvima i rangiranje prijava vršiće se na osnovu datuma i vremena prijema na šalteru Pošte Srbije.

Prijavljenim licima koja su stekla pravo na vaučer, Ministarstvo, preko Pošte Srbije, dostavlja vaučere ličnim uručenjem na adresu, putem vrednosnog pisma (rezervisane poštanske usluge).

Član 11

Po okončanju korišćenja usluge smeštaja, Ugostitelj popunjava i potpisuje vaučer sa podacima iz člana 10. ove uredbe, a korisnik vaučera, odnosno njegov zakonski zastupnik (roditelj, odnosno staratelj), potpisuje vaučer o korišćenju usluge smeštaja.

Vaučeri se mogu koristiti zaključno sa 20. novembrom 2021. godine.

Ugostitelj je dužan da usluge smeštaja pruži imaocima vaučera lično, u ugostiteljskom objektu za koji je izdata potvrda o rezervaciji.

U slučaju da korisnik vaučera koristi usluge smeštaja u većem iznosu od iznosa vaučera, Ugostitelju se refundira iznos u vrednosti vaučera.

U slučaju da je vrednost vaučera veća od vrednosti pruženih usluga smeštaja, refundira se iznos sredstava u vrednosti pruženih usluga.

Ugostitelj mesečno, a najkasnije do 25. novembra 2021. godine, dostavlja Ministarstvu zahtev za refundaciju sredstava za vaučere realizovane u prethodnom periodu sa pratećom dokumentacijom, i to:

1) potpisan spisak realizovanih vaučera;

2) uredno popunjene i potpisane vaučere;

3) fiskalni isečak za pružene usluge;

4) poseban račun iz člana 3. stav 5. ove uredbe.

Pored dokumentacije iz stava 6. ovog člana, Ugostitelj dostavlja potpisanu specifikaciju, koja sadrži:

1) sve pružene usluge sa posebno iskazanom uslugom noćenja i pojedinačnom cenom (koja se jedino refundira);

2) iskazan iznos boravišne takse, sa naznakom o eventualnom umanjenju ili oslobađanju (poziv na odredbe propisa kojima se uređuje oblast ugostiteljstva).

U slučaju da fizičko lice ugostiteljske usluge pruža neposredno, nije u obavezi da dostavi specifikaciju iz stava 7. ovog člana.

Posrednik sa kojim fizičko lice ima zaključen ugovor i preko koga pruža ugostiteljske usluge ne iskazuje podatke iz stava 7. tačka 2) ovog člana.

Vaučer iz stava 6. tačka 2) ovog člana mora da bude uredno i čitko popunjen, bez oštećenja i korekcija.

Vaučeri koji sadrže nepravilnosti iz stava 10. ovog člana neće biti refundirani.

Na osnovu dostavljene uredne dokumentacije, vrši se refundacija sredstava, u roku od 45 dana od datuma prijema kompletne dokumentacije.

Član 12

Danom početka primene ove uredbe prestaje da važi Uredba o uslovima i načinu dodele i korišćenja sredstava za podsticanje unapređenja turističkog prometa domaćih turista na teritoriji Republike Srbije ("Službeni glasnik RS", br. 90/19 i 66/20).

Član 13

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", a primenjuje se od 1. januara 2021. godine.

 

Obrazac

 

PRIJAVA ZA DODELU VAUČERA ZA SUBVENCIONISANO KORIŠĆENJE USLUGA SMEŠTAJA U UGOSTITELJSKIM OBJEKTIMA U 2021. GODINI

 

PODACI O PODNOSIOCU PRIJAVE

Ime i prezime

 

JMBG

 

Adresa prebivališta ili privremenog boravišta korisnika vaučera na koju se vrši dostava vaučera

____________________________________________
(ulica i broj, mesto)

____________________________________________
(poštanski broj i opština)

Kontakt telefon

 

PODACI IZ POTVRDE O REZERVACIJI

Naziv ugostiteljskog objekta iz potvrde o rezervaciji

 

Period rezervacije smeštaja

 

PODACI O OSTVARENOM PRAVU

KORISNIK SAM:

Označiti sa X

Podaci za tač.
1, 2. i 7.

1.

Prava na penziju - isplaćena penzija (uneti broj penzionog čeka ili broj predmeta PIO, odnosno broj rešenja)

 

2.

Pravo na penziju - nije isplaćena penzija ali ima rešenje, (broj predmeta PIO, odnosno broj rešenja)

 

3.

Pravo na penziju iz inostranstva (podnosi originalni dokument koji izdaje banka sa teritorije Republike Srbije, a kojim se potvrđuje novčani priliv po osnovu ostvarenog prava na penziju)

 

4.

Nezaposlena lica iz evidencije Nacionalne službe za zapošljavanje i korisnici posebne novčane naknade i privremene naknade

 

5.

Prava na dodatak za pomoć i negu drugog lica koji to pravo ostvaruje u skladu sa Zakonom o socijalnoj zaštiti

 

6.

Prava na dodatak za pomoć i negu drugog lica koji to pravo ostvaruje u skladu sa Zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju

 

7.

Radno angažovana lica sa primanjima koja ne prelaze iznos od 70.000 dinara neto mesečno (uneti matični broj poslodavca i iznos zarade)

 

8.

Ratni vojni invalidi i civilni invalidi rata sa primanjima, koja ne prelaze iznos od 70.000 dinara neto mesečno

 

9.

Prava na naknadu za porodičnu invalidninu po palom borcu

 

10.

Nosilac aktivnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva koji se izjasnio da se bavi isključivo poljoprivredom i koji je upisan u Registar poljoprivrednih gazdinstava

 

11.

Studenti

 

U skladu sa čl. 15. i 16. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti ("Službeni glasnik RS", broj 87/18), ja,

________________________________________________
(uneti ime i prezime korisnika)

dajem pristanak da nadležni državni organi u skladu sa članom 5. Uredbe o uslovima i načinu dodele i korišćenja sredstava za podsticanje unapređenja turističkog prometa domaćih turista na teritoriji Republike Srbije, JP "Pošta Srbije", Beograd, kao i pružaoci usluga smeštaja, koriste i učine dostupnim moje gore navedene podatke u postupku dodele vaučera za subvencionisano korišćenje usluga smeštaja u ugostiteljskim objektima.

Izjavljujem pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću da su tačni svi gore navedeni podaci.

 

Podnosilac prijave

U _______________

 

Datum: ______________

 

____________________________________
(lično ili drugo lice)

Prijava se podnosi LIČNO, osim za lica iz tač. 1, 2, 3, 5, 6, 8. i 9. ove prijave, za koja može podneti drugo lice.
Za maloletno ili poslovno nesposobno lice koje ispunjava uslov iz člana 4. Uredbe, prijavu podnosi zakonski zastupnik (roditelj ili staratelj).