Zastava Bosne i Hercegovine

UREDBA O USLOVIMA I NAČINU DODELE I KORIŠĆENJA SREDSTAVA ZA PODSTICANJE UNAPREĐENJA TURISTIČKOG PROMETA DOMAĆIH TURISTA NA TERITORIJI REPUBLIKE SRBIJE

("Sl. glasnik RS", br. 139/2022)

Član 1

Ovom uredbom utvrđuju se uslovi i način dodele i korišćenja sredstava za podsticanje unapređenja turističkog prometa domaćih turista na teritoriji Republike Srbije (u daljem tekstu: podsticanje razvoja domaćeg turizma).

Član 2

Podsticanje razvoja domaćeg turizma sprovodi se kroz dodelu vaučera za subvencionisano korišćenje ugostiteljskih usluga smeštaja, na teritoriji Republike Srbije (u daljem tekstu: vaučer), u trajanju od najmanje pet noćenja, izvan mesta prebivališta korisnika vaučera.

Član 3

Ugostiteljske usluge smeštaja iz člana 2. ove uredbe (u daljem tekstu: usluge smeštaja) pruža privredno društvo, drugo pravno lice, preduzetnik, fizičko lice, kao i zdravstvene ustanove koje organizuju boravak i pružaju usluge prevencije, lečenja i rehabilitacije, a pružaju usluge smeštaja i ishrane trećim licima u skladu sa propisima kojima se uređuje oblast ugostiteljstva, kao i fizička lica koja pružaju ugostiteljske usluge u kategorisanim objektima domaće radinosti i seoskog turističkog domaćinstva, a u kojima se ugostiteljska delatnost obavlja u skladu sa propisima kojima se uređuje oblast ugostiteljstva (u daljem tekstu: Ugostitelj).

Po završetku pružanja usluga smeštaja, Ugostitelj je u obavezi da korisniku vaučera izda fiskalni račun za pruženu uslugu smeštaja.

Fiskalni račun iz stava 2. ovog člana mora da sadrži sve elemente propisane zakonom kojim se uređuje fiskalizacija, kao i iznos boravišne takse, oslobađanja od njenog plaćanja ili umanjenja, u skladu sa propisima kojima se uređuje oblast ugostiteljstva.

Zdravstvene ustanove iz stava 1. ovog člana, dužne su da u fiskalnom računu jasno i nedvosmisleno iskažu iznos za pružene usluge smeštaja.

Izuzetno od st. 2. i 3. ovog člana, fizičko lice koje usluge smeštaja pruža neposredno, po završetku pružanja usluge smeštaja u obavezi je da korisniku izda poseban račun.

Poseban račun iz stava 5. ovog člana fizičko lice svojeručno potpisuje i isti sadrži sve propisane elemente iz člana 34. stav 2. Zakona o ugostiteljstvu ("Službeni glasnik RSˮ, broj 17/19).

U slučaju da fizičko lice, kao Ugostitelj, usluge smeštaja pruža preko posrednika (privredno društvo, drugo pravno lice ili preduzetnik), posrednik je u obavezi da po završetku pružanja usluge smeštaja korisniku izda fiskalni račun, koji mora da sadrži sve elemente propisane Zakonom o fiskalizaciji ("Službeni glasnik RSˮ, br. 153/20, 96/21 i 138/22).

Poseban račun iz stava 5. ovog člana i fiskalni račun iz stava 7. ovog člana ne sadrži podatke o boravišnoj taksi.

Fizičko lice, kao Ugostitelj u objektu domaće radinosti može da pruža samo uslugu smeštaja.

Fiskalni račun se izdaje na dan završetka pružene usluge smeštaja.

Vaučeri uz koje se prilažu fiskalni računi koji sadrže nepravilnosti iz st. 3, 4. i 10. ovog člana neće biti refundirani.

Član 4

Korisnici vaučera u smislu ove uredbe su:

1) korisnici prava na penziju;

2) lica starija od 65 godina, računajući od dana u kome se podnosi prijava za dodelu vaučera, koja ne ostvaruju pravo na penziju;

3) nezaposlena lica iz evidencije Nacionalne službe za zapošljavanje i druga lica na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje (korisnici posebne novčane naknade i privremene naknade);

4) korisnici prava na dodatak za pomoć i negu drugog lica, koji to pravo ostvaruju u skladu sa zakonom kojim se uređuje socijalna zaštita;

5) korisnici prava na dodatak za pomoć i negu drugog lica, koji to pravo ostvaruju u skladu sa zakonom kojim se uređuje penzijsko i invalidsko osiguranje;

6) radno angažovana lica sa primanjima, koja ne prelaze iznos od 70.000 dinara mesečno;

7) vojni invalidi (ratni i mirnodopski) i civilni invalidi rata sa primanjima koja ne prelaze iznos od 70.000 dinara mesečno;

8) korisnici prava na naknadu na porodičnu invalidninu po palom borcu;

9) nosioci aktivnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva koji su upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava, u skladu sa Zakonom o poljoprivredi i ruralnom razvoju ("Službeni glasnik RS", br. 41/09, 10/13 - dr. zakon, 101/16, 67/21 - dr. zakon i 114/21);

10) studenti.

Lica iz stava 1. tačka 10) ovog člana subvencionisano korišćenje usluga smeštaja u ugostiteljskim objektima, pored mesta prebivališta, ne mogu da ostvare ni i u mestu studiranja.

Korisnik vaučera može ostvariti pravo na subvencionisano korišćenje usluga smeštaja samo po jednom osnovu iz stava 1. ovog člana.

Vaučer u iznosu od 5.000 dinara može da se koristi samo za usluge smeštaja, za koje je izdata potvrda o rezervaciji, na način propisan ovom uredbom.

Korisnik vaučera je dužan da vaučer koristi lično.

Član 5

Podsticanje razvoja domaćeg turizma sprovodi Ministarstvo turizma i omladine (u daljem tekstu: Ministarstvo), u saradnji sa Ministarstvom finansija, Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, centrima za socijalni rad, filijalama Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje, Nacionalnom službom za zapošljavanje, Centralnim registrom obaveznog socijalnog osiguranja, Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede - Upravom za agrarna plaćanja i Javnim preduzećem "Pošta Srbije", Beograd (u daljem tekstu: Pošta Srbije).

Član 6

Ministarstvo objavljuje obaveštenje kojim se pozivaju Ugostitelji da se prijave radi realizacije šeme dodele vaučera korisnicima.

Prijavu za učešće u realizaciji šeme dodele vaučera korisnicima (u daljem tekstu: prijava za učešće), Ministarstvu, sa svog glavnog korisničkog naloga, podnose Ugostitelji apliciranjem kroz centralni informacioni sistem u oblasti ugostiteljstva i turizma (E-turista) (u daljem tekstu: CIS).

Prijava za učešće naročito sadrži:

1) poslovno ime privrednog društva, drugog pravnog lica ili preduzetnika, odnosno ime i prezime fizičkog lica iz člana 3. stav 1. ove uredbe;

2) matični broj za privredno društvo, drugo pravno lice ili preduzetnika, odnosno JMBG za fizička lica;

3) sedište, odnosno adresu Ugostitelja (ulica, broj, mesto, poštanski broj, opština);

4) podatke o ugostiteljskom objektu (jedinstveni identifikator prijave, naziv, vrsta, adresa, kao i broj individualnih ležaja, odnosno podatak o ukupnim smeštajnim kapacitetima, a za kategorisane objekte i kategorija);

5) e-mail adresu Ugostitelja;

6) telefon Ugostitelja;

7) podatke o kontakt osobi.

Podaci iz stava 3. tač. 1)-5) ovog člana generišu se iz CIS-a, a podatke iz tač. 6) i 7) unosi Ugostitelj.

Popunjenu prijavu za učešće Ugostitelj potpisuje i preko CIS-a prilaže kao skeniran dokument.

Za svaki objekat koji Ugostitelj stavlja u funkciju realizacije šeme dodele vaučera podnosi se posebna prijava za učešće.

Izuzetno, za objekte domaće radinosti vrste apartman ili soba, koji se nalaze na istoj adresi, Ugostitelj podnosi jednu prijavu za učešće, sa objedinjenim nazivom za te objekte.

Ugostitelj koji nije evidentiran u CIS-u ne može ostvariti pravo po osnovu ove uredbe.

Ministarstvo sačinjava Listu ugostitelja koji su ispunili uslove za realizaciju šeme dodele vaučera i objavljuje je na zvaničnoj internet prezentaciji Ministarstva.

Korisnicima vaučera Ugostitelj može da pruža usluge smeštaja počev od narednog dana, računajući od dana objavljivanja na listi iz stava 9. ovog člana.

Korisnicima vaučera Ugostitelj može da pruža usluge smeštaja u granicama kapaciteta broja individualnih ležaja, koji su evidentirani u CIS-u.

Ugostitelj je u obavezi da pisanim putem informiše Ministarstvo o svim statusnim i drugim promenama u toku perioda trajanja šeme dodele vaučera, o čemu prilaže odgovarajuće dokaze.

U slučaju povećanja smeštajnih kapaciteta ugostiteljskog objekta Ugostitelj je dužan da pre njihovog stavljanja u funkciju postupi na način propisan stavom 12. ovog člana.

Ukoliko u toku perioda trajanja šeme dodele vaučera Ugostitelj prestane da ispunjava uslove propisane zakonom i ovom uredbom, u obavezi je da od dana prestanka ispunjenja uslova, obustavi realizaciju dodele vaučera.

Vaučeri sa čijom realizacijom se započelo pre roka iz stava 9. ovog člana neće se refundirati.

Vaučeri realizovani nakon prestanka ispunjenja uslova iz stava 14. ovog člana neće se refundirati.

Vaučeri realizovani u ugostiteljskim objektima preko kapaciteta individualnih ležaja evidentiranim u CIS-u neće se refundirati.

Ministarstvo u slučaju iz stava 14. ovog člana može po službenoj dužnosti brisati Ugostitelja sa Liste ugostitelja.

Po ponovnom ispunjenju propisanih uslova Ugostitelj može, na način propisan ovom uredbom, podnošenjem nove prijave za učešće, biti vraćen na Listu ugostitelja.

Ugostitelj fizičko lice ne može dati ovlašćenje drugom fizičkom licu da u njegovo ime i za njegov račun obavlja poslove u vezi sa realizacijom šeme dodele vaučera (potpisivanje vaučera, prijava Ugostitelja za učešće u realizaciji šeme dodele vaučera, zahteva za refundaciju, posebnih računa i drugo).

Ugostitelj je u obavezi da evidentira korisnike usluge smeštaja u CIS-u i da u okviru sekcije "Način dolaska" odabere opciju: "Dolazak kao korisnik vaučera za subvencionisano korišćenje usluge smeštaja".

Ugostitelj koji korisnike vaučera nije uneo u CIS na način propisan stavom 21. ovog člana, za ta lica ne može ostvariti pravo na refundaciju vaučera.

Član 7

Po objavljivanju Liste ugostitelja iz člana 6. stav 9. ove uredbe, Ministarstvo objavljuje obaveštenje za podnošenje prijava za dodelu vaučera (u daljem tekstu: prijava).

Lice koje ispunjava uslove iz člana 4. ove uredbe vrši rezervaciju smeštaja kod Ugostitelja sa objavljene liste, na osnovu čega Ugostitelj izdaje potvrdu o rezervaciji, koja se generiše iz CIS-a.

Lice iz stava 2. ovog člana podnosi prijavu, koja sadrži naročito:

1) ime i prezime podnosioca prijave;

2) JMBG;

3) adresu prebivališta ili privremenog boravišta korisnika vaučera na koju se vrši dostava vaučera;

4) kontakt telefon;

5) naziv ugostiteljskog objekta za koji je izvršena rezervacija;

6) period rezervacije smeštaja;

7) podatak o ostvarenom pravu iz člana 4. ove uredbe.

Lice iz stava 2. ovog člana uz prijavu stavlja na uvid ličnu kartu ili pasoš, kao i potvrdu o izvršenoj rezervaciji.

Lice iz člana 4. stav 1. tačka 1) ove uredbe stavlja na uvid penzioni čeka ili rešenje o ostvarenom pravu na penziju.

Lice iz člana 4. stav 1. tačka 2) ove uredbe prilaže potpisanu izjavu da ne ostvaruju pravo na penziju, na obrascu koji se objavljuje na sajtu Ministarstva i Pošte Srbije.

Izuzetno, korisnik prava na penziju iz inostranstva stavlja na uvid originalni dokument koji izdaje banka sa teritorije Republike Srbije, a kojim se potvrđuje novčani priliv po osnovu ostvarenog prava na penziju.

Lice iz člana 4. stav 1. tačka 6) ove uredbe stavlja na uvid original potvrde o zaposlenju i ostvarenoj zaradi isplaćenoj u mesecu koji prethodi mesecu u kome se podnosi prijava, koju izdaje poslodavac ili isplatni listić za zaradu isplaćenu u mesecu koji prethodi mesecu u kome se podnosi prijava.

Lice iz člana 4. stav 1. tačka 10) ove uredbe prilaže original potvrdu visokoškolske ustanove o statusu studenta prvog, drugog ili trećeg stepena, za tekuću školsku godinu.

Lice iz stava 2. ovog člana prijavu podnosi lično i stavlja na uvid, odnosno prilaže potrebnu dokumentaciju.

Za maloletno ili poslovno nesposobno lice, koje ispunjava uslove iz člana 4. ove uredbe, prijavu podnosi zakonski zastupnik (roditelj, odnosno staratelj), uz dokaz o zakonskom zastupanju.

Lice koje ispunjava uslove iz člana 4. ove uredbe stiče pravo na dodelu vaučera, ako je navedene uslove ostvario danom podnošenja prijave.

Prijava se popunjava na obrascu "Prijava za dodelu vaučera za subvencionisano korišćenje usluga smeštaja u ugostiteljskim objektima u 2023. godini", koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Član 8

Podnošenje prijave i njihovo evidentiranje putem namenske aplikacije vrši se preko šaltera Pošte Srbije.

Lice iz člana 7. st. 2. i 10. ove uredbe nakon podnošenja prijave i potrebne dokumentacije, odnosno stavljanja na uvid potrebne dokumentacije, svojeručno potpisuje potvrdu o evidentiranju prijave, koju izdaje Pošta Srbije i koja sadrži izjavu da su podaci uneti u prijavu, kao i da su podaci iz potvrde tačni i istiniti.

Podnete, odnosno evidentirane prijave i izdate potvrde o evidentiranju iz st. 1. i 2. ovog člana hronološki se odlažu i čuvaju 18 meseci u Pošti Srbije, saglasno listi kategorija registratorskog materijala sa rokovima čuvanja Pošte Srbije.

Pošta Srbije će nakon sprovedenog prijema prijava Ministarstvu, kao i drugim institucijama iz člana 9. st. 1-3. ove uredbe, omogućiti pristup evidentiranim prijavama po kategorijama podnosilaca prijava, preko svog FTP servera.

Član 9

Proveru ispunjenosti uslova za dodelu vaučera za lica iz člana 4. stav 1. tač. 1), 3)-5), 7) i 8) ove uredbe, vrši Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, preko Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje, Nacionalne službe za zapošljavanje, centara za socijalni rad i jedinstvene matične evidencije korisnika boračko-invalidske zaštite.

Proveru ispunjenosti uslova za dodelu vaučera za lica iz člana 4. stav 1. tačka 6) ove uredbe, u vezi sa statusom zaposlenog, vrši Ministarstvo finansija preko Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja.

Proveru ispunjenosti uslova za dodelu vaučera za lica iz člana 4. stav 1. tačka 9) ove uredbe, vrši Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede preko Uprave za agrarna plaćanja.

Nakon sprovedene provere, institucije iz st. 1-3. ovog člana, preko FTP servera, vraćaju elektronski izveštaj Pošti Srbije, a Pošta Srbije dostavlja Ministarstvu elektronski izveštaj sa objedinjenim podacima iz podnetih prijava za ona lica, koja ispunjavaju propisane uslove za dodelu vaučera.

Elektronski izveštaj sa objedinjenim podacima iz stava 4. ovog člana, koji Pošta Srbije dostavlja Ministarstvu, sadrži i podatke iz podnetih prijava za lica iz člana 4. stav 1. tač. 2) i 10) ove uredbe, kao i za korisnike prava na penziju iz inostranstva.

Izuzetno, na zahtev Ministarstva, Pošta Srbije pakuje (oprema) i putem preporučenog pisma (rezervisane poštanske usluge) dostavlja prijavu i potvrdu o evidentiranju prijave iz člana 8. st. 1. i 2. ove uredbe.

Član 10

Vrednost vaučera iznosi 5.000 dinara i navedeni iznos predstavlja maksimalni iznos sredstava, koja korisnik može jednom u toku kalendarske godine koristiti pri subvencionisanom korišćenju usluga smeštaja u ugostiteljskim objektima, bez obzira kolika je vrednost izvršene usluge smeštaja.

Vaučer naročito sadrži sledeće podatke, i to:

1) odštampane podatke:

(1) namena: subvencionisano korišćenje usluga smeštaja u ugostiteljskim objektima,

(2) izdavalac vaučera: Ministarstvo turizma i omladine,

(3) novčana vrednost: 5.000 dinara,

(4) serijski broj vaučera,

(5) krajnji rok korišćenja (20. novembar 2023. godine),

(6) naziv ugostiteljskog objekta,

(7) jedinstveni identifikator prijave (JID prijave iz CIS-a),

(8) podatke o korisniku vaučera iz člana 7. stav 3. tač. 1)-3) ove uredbe,

(9) izjavu korisnika vaučera o korišćenju usluge smeštaja;

2) podatke koji se popunjavaju:

(1) potpis korisnika vaučera, odnosno njegovog zakonskog zastupnika (roditelja, odnosno staratelja),

(2) potpis Ugostitelja/fizičkog lica.

Broj prijava za dodelu vaučera ograničen je raspoloživim budžetskim sredstvima i rangiranje prijava vršiće se na osnovu datuma i vremena prijema na šalteru Pošte Srbije.

Prijavljenim licima koja su stekla pravo na vaučer, Ministarstvo, preko Pošte Srbije, dostavlja vaučere ličnim uručenjem na adresu, putem vrednosnog pisma (rezervisane poštanske usluge).

Član 11

Po okončanju pružanja usluge smeštaja, Ugostitelj popunjava i potpisuje vaučer sa podacima iz člana 10. ove uredbe, a korisnik vaučera, odnosno njegov zakonski zastupnik (roditelj, odnosno staratelj), potpisuje vaučer o korišćenju usluga smeštaja.

Vaučeri se mogu koristiti zaključno sa 20. novembrom 2023. godine.

Ugostitelj je dužan da usluge smeštaja pruži imaocima vaučera lično, u ugostiteljskom objektu za koji je izdata potvrda o rezervaciji generisana iz CIS-a.

U slučaju da korisnik vaučera koristi usluge smeštaja u većem iznosu od iznosa vaučera, Ugostitelju se refundira iznos u vrednosti vaučera.

U slučaju da je vrednost vaučera veća od vrednosti pruženih usluga smeštaja, refundira se iznos sredstava u vrednosti pruženih usluga.

Ugostitelj na mesečnom nivou preko CIS-a popunjava zahtev za refundaciju sredstava za vaučere realizovane u prethodnom periodu (u daljem tekstu: Zahtev).

Zahtev naročito sadrži:

1) poslovno ime privrednog društva, drugog pravnog lica ili preduzetnika, odnosno ime i prezime fizičkog lica iz člana 3. ove uredbe;

2) matični broj za privredno društvo, drugo pravno lice ili preduzetnika, odnosno JMBG za fizička lica;

3) sedište, odnosno adresu Ugostitelja (ulica, broj, mesto, poštanski broj, opština);

4) podatke o ugostiteljskom objektu (jedinstveni identifikator prijave, naziv, vrsta, adresa, kao i broj individualnih ležaja, odnosno podatak o ukupnim smeštajnim kapacitetima, a za kategorisane objekte i kategorija);

5) broj računa u banci na koji se vrši refundacija sredstava.

Podaci iz stava 7. tač. 1)-4) ovog člana generišu se iz CIS-a, a podatak iz stava 7. tačka 5) ovog člana unosi Ugostitelj.

U slučaju da Ugostitelj fizičko lice pruža usluge smeštaja neposredno, preko CIS-a prilaže, kao skeniran dokument, odgovarajući dokaz o posedovanju računa u banci, sa brojem tog računa (kartica, odnosno potvrda banke i sl.).

U slučaju da Ugostitelj fizičko lice pruža usluge smeštaja preko posrednika, prilikom popunjavanja Zahteva unosi podatke o posredniku iz stava 7. tač. 1)-3) ovog člana.

U slučaju iz stava 10. ovog člana, Ugostitelj fizičko lice preko CIS-a prilaže, kao skeniran dokument, overeni ugovor sa posrednikom.

Ugostitelj dostavlja Ministarstvu popunjen i potpisan Zahtev sa pratećom dokumentacijom, i to:

1) potpisan spisak realizovanih vaučera, generisanog iz CIS-a;

2) uredno popunjene i potpisane vaučere;

3) fiskalni račun za pružene usluge;

4) poseban račun iz člana 3. stav 5. ove uredbe.

Zahtev se Ministarstvu podnosi preko CIS-a jednom mesečno.

Zahtev se podnosi najkasnije do 25. novembra 2023. godine.

Vaučer mora da bude uredno potpisan, bez oštećenja i korekcija.

Vaučeri koji sadrže nepravilnosti iz stava 15. ovog člana neće biti refundirani.

Vaučeri za koje Zahtev nije podnet preko CIS-a neće biti refundirani.

Na osnovu dostavljene uredne dokumentacije, vrši se refundacija sredstava, u roku od 45 dana od datuma prijema kompletne dokumentacije.

Član 12

Danom stupanja na snagu ove uredbe prestaje da važi Uredba o uslovima i načinu dodele i korišćenja sredstava za podsticanje unapređenja turističkog prometa domaćih turista na teritoriji Republike Srbije ("Službeni glasnik RS", br. 125/21, 51/22, 70/22 i 76/22).

Član 13

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

Obrazac

 

PRIJAVA ZA DODELU VAUČERA ZA SUBVENCIONISANO KORIŠĆENJE USLUGA SMEŠTAJA U UGOSTITELJSKIM OBJEKTIMA U 2023. GODINI

 

PODACI O PODNOSIOCU PRIJAVE

Ime i prezime

 

JMBG

 

Adresa prebivališta ili privremenog boravišta korisnika vaučera na koju se vrši dostava vaučera

 

__________________
(ulica i broj, mesto)

______________________
(poštanski broj i opština)

Kontakt telefon

 

PODACI IZ POTVRDE O REZERVACIJI

Naziv ugostiteljskog objekta iz potvrde o rezervaciji

 

Period rezervacije smeštaja

 

PODACI O OSTVARENOM PRAVU

KORISNIK SAM:

Označiti sa X

Podaci za tač.
1, 2. i 8.

1. Prava na penziju - isplaćena penzija (uneti broj penzionog čeka ili broj predmeta PIO, odnosno broj rešenja)

 

2. Pravo na penziju - nije isplaćena penzija ali ima rešenje. (broj predmeta PIO, odnosno broj rešenja)

 

3, Pravo na penziju iz inostranstva (podnosi originalni dokument koji izdaje banka sa teritorije Republike Srbije, a kojim se potvrđuje novčani priliv po osnovu ostvarenog prava na penziju)

 

4. Lica starija od 65 godina, koja ne ostvaruju pravo na penziju (računajući od dana u kome se podnosi prijava za dodelu vaučera)

 

5. Nezaposlena lica iz evidencije Nacionalne službe za zapošljavanje i korisnici posebne novčane naknade i privremene naknade

 

6. Prava na dodatak za pomoć i negu drugog lica koji to pravo ostvaruje u skladu sa Zakonom o socijalnoj zaštiti

 

7. Prava na dodatak za pomoć i negu drugog lica koji to pravo ostvaruje u skladu sa Zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju

 

8. Radno angažovana lica sa primanjima koja ne prelaze iznos od 70.000 dinara neto mesečno (uneti matični broj poslodavca i iznos zarade)

 

9. Vojni invalidi (ratni i mirnodopski) i civilni invalidi rata sa primanjima, koja ne prelaze iznos od 70.000 dinara neto mesečno

 

10. Prava na naknadu za porodičnu invalidninu po palom borcu

 

11. Nosilac aktivnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva koji je upisan u Registar poljoprivrednih gazdinstava

 

12. Studenti

 

U skladu sa čl. 15. i 16. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti ("Službeni glasnik RS", broj 87/18), ja,

______________________________________________________________
(uneti ime i prezime korisnika)

dajem pristanak da nadležni državni organi u skladu sa članom 5. Uredbe o uslovima i načinu dodele i korišćenja sredstava za podsticanje unapređenja turističkog prometa domaćih turista na teritoriji Republike Srbije, JP "Pošta Srbije", Beograd, kao i pružaoci usluga smeštaja, koriste i učine dostupnim moje gore navedene podatke u postupku dodele vaučera za subvencionisano korišćenje usluga smeštaja u ugostiteljskim objektima.

Izjavljujem pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću da su tačni svi gore navedeni podaci.

U _____________________

 

Podnosilac prijave

________________________________________

Datum: ________________

 

(lično ili drugo lice)

Prijava se podnosi LIČNO, osim za lica iz tač. 6, 7, 9. i 10. ove prijave, za koja može podneti drugo lice.

Za maloletno ili poslovno nesposobno lice koje ispunjava uslov iz člana 4. Uredbe, prijavu podnosi zakonski zastupnik (roditelj ili staratelj).