Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na mailing listu:


Informacije o izmenama, dopunama, važenju, prethodnim verzijama ili napomenama propisa, kao i o drugim dokumentima koji su relacijski povezani sa propisom možete saznati na linku OVDE.

Email Print

UREDBA O USLOVIMA I NAČINU DODELE I KORIŠĆENJA SREDSTAVA ZA PODSTICANJE UNAPREĐENJA TURISTIČKOG PROMETA DOMAĆIH TURISTA NA TERITORIJI REPUBLIKE SRBIJE

("Sl. glasnik RS", br. 125/2021, 51/2022, 70/2022 i 76/2022)

Član 1

Ovom uredbom utvrđuju se uslovi i način dodele i korišćenja sredstava za podsticanje unapređenja turističkog prometa domaćih turista na teritoriji Republike Srbije (u daljem tekstu: podsticanje razvoja domaćeg turizma).

Član 2

Podsticanje razvoja domaćeg turizma sprovodi se kroz dodelu vaučera za subvencionisano korišćenje ugostiteljskih usluga smeštaja, sa mogućnošću korišćenja usluge doručka, polupansiona ili pansiona u istom ugostiteljskom objektu, na teritoriji Republike Srbije (u daljem tekstu: vaučer), u trajanju od najmanje pet noćenja, izvan mesta prebivališta korisnika vaučera.

Član 3

Ugostiteljske usluge iz člana 2. ove uredbe pruža privredno društvo, drugo pravno lice, preduzetnik, fizičko lice, kao i zdravstvene ustanove koje organizuju boravak i pružaju usluge prevencije, lečenja i rehabilitacije, a pružaju usluge smeštaja i ishrane trećim licima u skladu sa propisima kojima se uređuje oblast ugostiteljstva, kao i fizička lica koja pružaju ugostiteljske usluge u kategorisanim objektima domaće radinosti i seoskog turističkog domaćinstva, a u kojima se ugostiteljska delatnost obavlja u skladu sa propisima kojima se uređuje oblast ugostiteljstva (u daljem tekstu: Ugostitelj).

Po završetku korišćenja ugostiteljskih usluga, Ugostitelj je u obavezi da korisniku vaučera izda fiskalni račun za pružene usluge.

Fiskalni račun iz stava 2. ovog člana mora da sadrži sve elemente propisane zakonom kojim se uređuje fiskalizacija, kao i iznos boravišne takse, oslobađanja od njenog plaćanja ili umanjenja, u skladu sa propisima kojima se uređuje oblast ugostiteljstva.

Izuzetno od st. 2. i 3. ovog člana, fizičko lice koje ugostiteljske usluge pruža neposredno, po završetku korišćenja usluge smeštaja u obavezi je da korisniku izda poseban račun.

Poseban račun iz stava 4. ovog člana fizičko lice svojeručno potpisuje i isti sadrži sve propisane elemente iz člana 34. stav 2. Zakona o ugostiteljstvu ("Službeni glasnik RS", broj 17/19).

U slučaju da fizičko lice, kao Ugostitelj, ugostiteljske usluge pruža preko posrednika (privredno društvo, drugo pravno lice ili preduzetnik) posrednik je u obavezi da po završetku korišćenja usluge smeštaja korisniku izda fiskalni račun, koji mora da sadrži sve elemente propisane Zakonom o fiskalizaciji.

Poseban račun iz stava 4. ovog člana i fiskalni račun iz stava 6. ovog člana ne sadrži podatke o boravišnoj taksi.

Fizičko lice, kao Ugostitelj u objektu domaće radinosti može da pruža samo uslugu smeštaja.

Član 4

Korisnici vaučera u smislu ove uredbe su:

1) korisnici prava na penziju;

2) nezaposlena lica iz evidencije Nacionalne službe za zapošljavanje i druga lica na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje (korisnici posebne novčane naknade i privremene naknade);

3) korisnici prava na dodatak za pomoć i negu drugog lica, koji to pravo ostvaruju u skladu sa zakonom kojim se uređuje socijalna zaštita;

4) korisnici prava na dodatak za pomoć i negu drugog lica, koji to pravo ostvaruju u skladu sa zakonom kojim se uređuje penzijsko i invalidsko osiguranje;

5) radno angažovana lica sa primanjima, koja ne prelaze iznos od 70.000 dinara mesečno;

6) ratni vojni invalidi i civilni invalidi rata sa primanjima, koja ne prelaze iznos od 70.000 dinara mesečno;

7) korisnici prava na naknadu na porodičnu invalidninu po palom borcu;

8) nosioci aktivnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva koji su se izjasnili da se bave isključivo poljoprivredom, upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava u skladu sa Zakonom o poljoprivredi i ruralnom razvoju ("Službeni glasnik RS", br. 41/09, 10/13 - dr. zakon, 101/16, 67/21 - dr. zakon i 114/21);

9) studenti.

Lica iz stava 1. tačka 9) ovog člana subvencionisano korišćenje ugostiteljskih usluga iz člana 2. ove uredbe u ugostiteljskim objektima, pored mesta prebivališta, ne mogu da ostvare i u mestu studiranja.

Korisnik vaučera može ostvariti pravo na subvencionisano korišćenje ugostiteljskih usluga samo po jednom osnovu iz stava 1. ovog člana.

Pravo na korišćenje vaučera u iznosu od 10.000 dinara imaju lica koja su u 2022. godini, po osnovu ove uredbe, ostvarila pravo na vaučer u iznosu od 5.000 dinara.

Vaučer u iznosu od 5.000 dinara može da se koristi samo za uslugu smeštaja.

Lica iz stava 4. ovog člana treba da ispune uslove iz stava 1. ovog člana.

Korisnik vaučera je dužan da vaučer koristi lično, isključivo za ugostiteljske usluge iz člana 2. ove uredbe u ugostiteljskom objektu za koji je izdata potvrda o rezervaciji, na način propisan ovom uredbom.

Član 5

Podsticanje razvoja domaćeg turizma sprovodi Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija (u daljem tekstu: Ministarstvo), u saradnji sa Ministarstvom finansija, Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, centrima za socijalni rad, filijalama Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje, Nacionalnom službom za zapošljavanje, Centralnim registrom obaveznog socijalnog osiguranja, Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede - Upravom za agrarna plaćanja i Javnim preduzećem "Pošta Srbije", Beograd (u daljem tekstu: Pošta Srbije).

Član 6

Ministarstvo objavljuje obaveštenje kojim se pozivaju Ugostitelji da se prijave radi realizacije šeme dodele vaučera korisnicima.

Prijavu za učešće u realizaciji šeme dodele vaučera korisnicima (u daljem tekstu: prijava za učešće), Ministarstvu, sa svog glavnog korisničkog naloga, podnose Ugostitelji apliciranjem kroz centralni informacioni sistemu u oblasti ugostiteljstva i turizma (E-turista) (u daljem tekstu: CIS).

Prijava za učešće naročito sadrži:

1) poslovno ime privrednog društva, drugog pravnog lica ili preduzetnika, odnosno ime i prezime fizičkog lica iz člana 3. ove uredbe;

2) matični broj za privredno društvo, drugo pravno lice ili preduzetnika, odnosno JMBG za fizička lica;

3) sedište, odnosno adresu Ugostitelja (ulica, broj, mesto, poštanski broj, opština);

4) podatke o ugostiteljskom objektu (jedinstveni identifikator prijave, naziv, vrsta, adresa, kao i broj individualnih ležaja, odnosno podatak o ukupnim smeštajnim kapacitetima, a za kategorisane objekte i kategorija);

5) e-mail adresu Ugostitelja;

6) telefon Ugostitelja;

7) podatke o kontakt osobi.

Podaci iz stava 3. tač. 1)-5) ovog člana generišu se iz CIS-a, a podatke iz stava 3. tač. 6)-7) ovog člana unosi Ugostitelj.

Popunjenu prijavu za učešće Ugostitelj potpisuje i preko CIS-a prilaže kao skeniran dokument.

Za svaki objekat koji Ugostitelj stavlja u funkciju realizacije šeme dodele vaučera podnosi se posebna prijava za učešće.

Izuzetno za objekte domaće radinosti vrste apartman ili soba, koji se nalaze na istoj adresi, Ugostitelj podnosi jednu prijavu za učešće, sa objedinjenim nazivom za te objekte.

Ugostitelj koji nije evidentiran u CIS-u ne može ostvariti pravo po osnovu ove uredbe.

Ministarstvo sačinjava listu Ugostitelja koji su ispunili uslove za realizaciju šeme dodele vaučera i objavljuje je na zvaničnoj internet prezentaciji Ministarstva.

Korisnicima vaučera Ugostitelj može da pruža usluge smeštaja počev od narednog dana, računajući od dana objavljivanja na listi iz stava 9. ovog člana.

Korisnicima vaučera Ugostitelj može da pruža usluge smeštaja u granicama kapaciteta broja individualnih ležaja, koji su evidentirani u CIS-u.

Ugostitelj je u obavezi da pisanim putem informiše Ministarstvo o svim statusnim i drugim promenama u toku perioda trajanja šeme dodele vaučera, o čemu prilaže odgovarajuće dokaze.

U slučaju povećanja smeštajnih kapaciteta ugostiteljskog objekta Ugostitelj je dužan da pre njihovog stavljanja u funkciju postupi na način propisan stavom 12. ovog člana.

Ukoliko u toku perioda trajanja šeme dodele vaučera Ugostitelj prestane da ispunjava uslove propisane zakonom i ovom uredbom, u obavezi je da od dana prestanka ispunjenja uslova, obustavi realizaciju dodele vaučera.

Vaučeri realizovani pre roka iz stava 9. ovog člana neće se refundirati.

Vaučeri realizovani nakon prestanka ispunjenja uslova iz stava 14. ovog člana neće se refundirati.

Vaučeri realizovani u ugostiteljskim objektima preko kapaciteta individualnih ležaja evidentiranim u CIS-u neće se refundirati.

Ministarstvo u slučaju iz stava 14. ovog člana može po službenoj dužnosti brisati Ugostitelja sa liste Ugostitelja.

Po ponovnom ispunjenju propisanih uslova Ugostitelj može, na način propisan ovom uredbom, podnošenjem nove prijave za učešće, biti vraćen na listu Ugostitelja.

Ugostitelj fizičko lice ne može dati ovlašćenje drugom fizičkom licu da u njegovo ime i za njegov račun obavlja poslove u vezi sa realizacijom šeme dodele vaučera (potpisivanje vaučera, prijava Ugostitelja za učešće u realizaciji šeme dodele vaučera, zahteva za refundaciju, posebnih računa i drugo).

Ugostitelj koji korisnike vaučera nije uneo u CIS, kao korisnike usluge smeštaja, za ta lica ne može ostvariti pravo na refundaciju vaučera.

Član 7

Po objavljivanju liste Ugostitelja iz člana 6. stav 9. ove uredbe, Ministarstvo objavljuje obaveštenje za podnošenje prijava za dodelu vaučera (u daljem tekstu: prijava).

Lice koje ispunjava uslove iz člana 4. ove uredbe vrši rezervaciju smeštaja kod Ugostitelja sa objavljene liste, na osnovu čega Ugostitelj izdaje potvrdu o rezervaciji, koja se generiše iz CIS-a.

Lice iz stava 2. ovog člana podnosi prijavu, koja sadrži naročito:

1) ime i prezime podnosioca prijave;

2) JMBG;

3) adresu prebivališta ili privremenog boravišta korisnika vaučera na koju se vrši dostava vaučera;

4) kontakt telefon;

5) naziv ugostiteljskog objekta za koji je izvršena rezervacija;

6) period rezervacije smeštaja;

7) podatak o ostvarenom pravu iz člana 4. ove uredbe.

Lice iz stava 2. ovog člana uz prijavu stavlja na uvid ličnu kartu ili pasoš, kao i potvrdu o izvršenoj rezervaciji.

Lice iz člana 4. stav 1. tačka 1) ove uredbe stavlja na uvid original penzionog čeka ili rešenje o ostvarenom pravu na penziju.

Izuzetno, korisnik prava na penziju iz inostranstva stavlja na uvid originalni dokument koji izdaje banka sa teritorije Republike Srbije, a kojim se potvrđuje novčani priliv po osnovu ostvarenog prava na penziju.

Lice iz člana 4. stav 1. tačka 5) ove uredbe stavlja na uvid original potvrde o zaposlenju i ostvarenoj zaradi isplaćenoj u mesecu koji prethodi mesecu u kome se podnosi prijava, koju izdaje poslodavac ili isplatni listić za zaradu isplaćenu u mesecu koji prethodi mesecu u kome se podnosi prijava.

Lice iz člana 4. stav 1. tačka 9) ove uredbe prilaže original potvrdu visokoškolske ustanove o statusu studenta prvog, drugog ili trećeg stepena, za tekuću školsku godinu.

Lice iz stava 2. ovog člana prijavu podnosi lično i stavlja na uvid, odnosno prilaže potrebnu dokumentaciju.

Izuzetno, za lica iz člana 4. stav 1. tač. 1), 3), 4), 6) i 7) ove uredbe, podnošenje prijave i stavljanje na uvid potrebne dokumentacije može izvršiti drugo lice.

U slučaju iz stava 10. ovog člana lica iz člana 4. stav 1. tačka 1) ove uredbe ovlašćenje za podnošenje prijave i stavljanje na uvid potrebne dokumentacije daje na obrascu jednokratnog punomoćja, koji se objavljuje se na sajtu Ministarstva i Pošte Srbije.

Za maloletno ili poslovno nesposobno lice, koje ispunjava uslov iz člana 4. ove uredbe, prijavu podnosi zakonski zastupnik (roditelj, odnosno staratelj).

Lice koje ispunjava uslove iz člana 4. ove uredbe stiče pravo na dodelu vaučera, ako je uslov iz člana 4. ove uredbe ostvario danom podnošenja prijave.

Prijava se popunjava na obrascu "Prijava za dodelu vaučera za subvencionisano korišćenje usluga smeštaja u ugostiteljskim objektima u 2022. godini", koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Član 8

Podnošenje prijave i njihovo evidentiranje putem namenske aplikacije vrši se preko šaltera Pošte Srbije.

Lice iz člana 7. st. 2, 9. i 10. ove uredbe nakon podnošenja prijave i potrebne dokumentacije, odnosno stavljanja na uvid potrebne dokumentacije, svojeručno potpisuje potvrdu o evidentiranju prijave, koju izdaje Pošta Srbije i koja sadrži izjavu da su podaci uneti u prijavu, kao i da su podaci iz potvrde tačni i istiniti.

Podnete, odnosno evidentirane prijave i izdate potvrde o evidentiranju iz st. 1. i 2. ovog člana hronološki se odlažu i čuvaju 18 meseci u Pošti Srbije, saglasno listi kategorija registratorskog materijala sa rokovima čuvanja Pošte Srbije.

Pošta Srbije će nakon sprovedenog prijema prijava Ministarstvu, kao i drugim institucijama iz člana 9. st. 1-3. ove uredbe omogućiti pristup evidentiranim prijavama po kategorijama podnosilaca prijava, preko svog FTP servera.

Član 9

Proveru ispunjenosti uslova za dodelu vaučera za lica iz člana 4. stav 1. tač. 1)-4), 6) i 7) ove uredbe, vrši Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, preko Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje, Nacionalne službe za zapošljavanje, centara za socijalni rad i jedinstvene matične evidencije korisnika boračko-invalidske zaštite.

Proveru ispunjenosti uslova za dodelu vaučera za lica iz člana 4. stav 1. tačka 5) ove uredbe, u vezi sa statusom zaposlenog, vrši Ministarstvo finansija preko Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja.

Proveru ispunjenosti uslova za dodelu vaučera za lica iz člana 4. stav 1. tačka 8) ove uredbe, vrši Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede preko Uprave za agrarna plaćanja.

Nakon sprovedene provere institucije iz st. 1-3. ovog člana, preko FTP servera, vraćaju elektronski izveštaj Pošti Srbije, a Pošta Srbije dostavlja Ministarstvu elektronski izveštaj sa objedinjenim podacima iz podnetih prijava za ona lica, koja ispunjavaju propisane uslove za dodelu vaučera.

Elektronski izveštaj sa objedinjenim podacima iz stava 4. ovog člana, koji Pošta Srbije dostavlja Ministarstvu, sadrži i podatke iz podnetih prijava za lica iz člana 4. stav 1. tačka 9) ove uredbe, kao i za korisnika prava na penziju iz inostranstva.

Izuzetno, na zahtev Ministarstva, Pošta Srbije pakuje (oprema) i putem preporučenog pisma (rezervisane poštanske usluge) dostavlja prijavu i potvrdu o evidentiranju prijave iz člana 8. st. 1. i 2. ove uredbe.

Član 10

Vrednost vaučera u iznosu od 15.000 dinara predstavlja maksimalni iznos sredstava, koja korisnik može u toku kalendarske godine koristiti pri subvencionisanom korišćenju ugostiteljskih usluga iz člana 2. ove uredbe.

Vaučer naročito sadrži sledeće podatke, i to:

1) odštampane podatke:

(1) namena: subvencionisano korišćenje ugostiteljskih usluga u ugostiteljskim objektima,

(2) izdavalac vaučera: Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija,

(3) novčana vrednost: 15.000 dinara,

(4) serijski broj vaučera,

(5) krajnji rok korišćenja (30. novembar 2022. godine),

(6) naziv ugostiteljskog objekta,

(7) jedinstveni identifikator prijave (JID prijave iz CIS-a),

(8) podatke o korisniku vaučera iz člana 7. stav 3. tač. 1)-3) ove uredbe,

(9) izjavu korisnika vaučera o korišćenju ugostiteljskih usluga;

2) podatke koji se popunjavaju:

(1) potpis korisnika vaučera, odnosno njegovog zakonskog zastupnika (roditelja, odnosno staratelja),

(2) potpis Ugostitelja/fizičkog lica,

(3) datum pruženih usluga.

Broj prijava za dodelu vaučera ograničen je raspoloživim budžetskim sredstvima i rangiranje prijava vršiće se na osnovu datuma i vremena prijema na šalteru Pošte Srbije.

Prijavljenim licima koja su stekla pravo na vaučer, Ministarstvo, preko Pošte Srbije, dostavlja vaučere ličnim uručenjem na adresu, putem vrednosnog pisma (rezervisane poštanske usluge).

Izuzetno, vaučer iz člana 4. stav 4. ove uredbe će umesto odštampanog podatka 15.000 dinara iz stava 1. tačka 1) podtačka (3) ovog člana, sadržati štampani podatak: novčana vrednost: 10.000 dinara.

Član 11

Po okončanju korišćenja usluge smeštaja, Ugostitelj popunjava i potpisuje vaučer sa podacima iz člana 10. ove uredbe, a korisnik vaučera, odnosno njegov zakonski zastupnik (roditelj, odnosno staratelj), potpisuje vaučer o korišćenju ugostiteljskih usluga.

Vaučeri se mogu koristiti zaključno sa 30. novembrom 2022. godine.

Ugostitelj je dužan da ugostiteljske usluge iz člana 2. ove uredbe pruži imaocima vaučera lično, u ugostiteljskom objektu za koji je izdata potvrda o rezervaciji generisana iz CIS-a.

U slučaju da korisnik vaučera koristi ugostiteljske usluge u većem iznosu od iznosa vaučera, Ugostitelju se refundira iznos u vrednosti vaučera.

U slučaju da je vrednost vaučera veća od vrednosti pruženih ugostiteljskih usluga, refundira se iznos sredstava u vrednosti pruženih usluga.

Ugostitelj na mesečnom nivou, počevši od 1. aprila 2022. godine, preko CIS-a popunjava zahtev za refundaciju sredstava za vaučere realizovane u prethodnom periodu (u daljem tekstu: zahtev).

Zahtev naročito sadrži:

1) poslovno ime privrednog društva, drugog pravnog lica ili preduzetnika, odnosno ime i prezime fizičkog lica iz člana 3. ove uredbe;

2) matični broj za privredno društvo, drugo pravno lice ili preduzetnika, odnosno JMBG za fizička lica;

3) sedište, odnosno adresu Ugostitelja (ulica, broj, mesto, poštanski broj, opština);

4) podatke o ugostiteljskom objektu (jedinstveni identifikator prijave, naziv, vrsta, adresa, kao i broj individualnih ležaja, odnosno podatak o ukupnim smeštajnim kapacitetima, a za kategorisane objekte i kategorija);

5) broj računa u banci na koji se vrši refundacija sredstava.

Podaci iz stava 7. tač. 1)-4) ovog člana generišu se iz CIS-a, a podatak iz stava 7. tačka 5) ovog člana unosi Ugostitelj.

U slučaju da ugostitelj fizičko lice pruža ugostiteljske usluge neposredno, preko CIS-a prilaže, kao skeniran dokument, odgovarajući dokaz o posedovanju računa u banci, sa brojem tog računa (kartica, odnosno potvrda banke i sl.).

U slučaju da Ugostitelj fizičko lice pruža ugostiteljske usluge preko posrednika, prilikom popunjavanja zahteva za refundaciju unosi podatke o posredniku iz stava 7. tač. 1)-3) ovog člana.

U slučaju iz stava 10. ovog člana, Ugostitelj fizičko lice preko CIS-a prilaže, kao skeniran dokument, overeni ugovor sa posrednikom.

Ugostitelj, dostavlja Ministarstvu popunjen i potpisan zahtev sa pratećom dokumentacijom, i to:

1) potpisan spisak realizovanih vaučera, generisanog iz CIS-a;

2) uredno popunjene i potpisane vaučere;

3) fiskalni isečak, odnosno fiskalni račun za pružene usluge;

4) poseban račun iz člana 3. stav 5. ove uredbe.

Pored dokumentacije iz stava 12. ovog člana, Ugostitelj dostavlja potpisanu specifikaciju, koja sadrži:

1) sve pružene usluge sa posebno iskazanim pojedinačnim cenama;

2) iskazan iznos boravišne takse, sa naznakom o eventualnom umanjenju ili oslobađanju (poziv na odredbe propisa kojima se uređuje oblast ugostiteljstva).

U slučaju da fizičko lice ugostiteljske usluge pruža neposredno, nije u obavezi da dostavi specifikaciju iz stava 13. ovog člana.

Posrednik sa kojim fizičko lice ima zaključen ugovor i preko koga pruža ugostiteljske usluge ne iskazuje podatke iz stava 13. tačka 2) ovog člana.

Rok za podnošenje zahteva za refundaciju sredstava za vaučere je najkasnije do 10. decembra 2022. godine.

Vaučer mora da bude uredno i čitko popunjen, bez oštećenja i korekcija.

Vaučeri koji sadrže nepravilnosti iz stava 17. ovog člana neće biti refundirani.

Na osnovu dostavljene uredne dokumentacije, vrši se refundacija sredstava, u roku od 45 dana od datuma prijema kompletne dokumentacije.

Član 12

Danom početka primene ove uredbe prestaje da važi Uredba o uslovima i načinu dodele i korišćenja sredstava za podsticanje unapređenja turističkog prometa domaćih turista na teritoriji Republike Srbije ("Službeni glasnik RS", broj 156/20).

Član 13

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", osim odredaba člana 7. st. 3-14. i čl. 8-11. ove uredbe, koje se primenjuju od 1. januara 2022. godine.

 

Samostalni član Uredbe o izmenama
Uredbe o uslovima i načinu dodele i korišćenja sredstava za podsticanje unapređenja turističkog prometa domaćih turista na teritoriji Republike Srbije

("Sl. glasnik RS", br. 51/2022)

Član 3

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", a primenjuje se od 1. maja 2022. godine.

 

Samostalni član Uredbe o izmenama i dopuni
Uredbe o uslovima i načinu dodele i korišćenja sredstava za podsticanje unapređenja turističkog prometa domaćih turista na teritoriji Republike Srbije

("Sl. glasnik RS", br. 70/2022)

Član 7

Ova uredba stupa na snagu danom objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

Samostalni član Uredbe o izmenama
Uredbe o uslovima i načinu dodele i korišćenja sredstava za podsticanje unapređenja turističkog prometa domaćih turista na teritoriji Republike Srbije

("Sl. glasnik RS", br. 76/2022)

Član 3

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

Obrazac

 

PRIJAVA ZA DODELU VAUČERA ZA SUBVENCIONISANO KORIŠĆENJE UGOSTITELJSKIH USLUGA U UGOSTITELJSKIM OBJEKTIMA U 2022. GODINI

 

 

PODACI O PODNOSIOCU PRIJAVE

Ime i prezime

 

JMBG

 

Adresa prebivališta ili privremenog boravišta korisnika vaučera na koju se vrši dostava vaučera

____________________________________________________
(ulica i broj, mesto)

____________________________________________________
(poštanski broj i opština)

Kontakt telefon

 

PODACI IZ POTVRDE O REZERVACIJI

Naziv ugostiteljskog objekta iz potvrde o rezervaciji

 

Period rezervacije smeštaja

 

PODACI O OSTVARENOM PRAVU

 

KORISNIK SAM:

Označiti sa X

Podaci za tač. 1, 2. i 7.

1.

Prava na penziju - isplaćena penzija (uneti broj penzionog čeka ili broj predmeta PIO, odnosno broj rešenja)

 

2.

Pravo na penziju - nije isplaćena penzija ali ima rešenje, (broj predmeta PIO, odnosno broj rešenja)

 

3.

Pravo na penziju iz inostranstva (podnosi originalni dokument koji izdaje banka sa teritorije Republike Srbije, a kojim se potvrđuje novčani priliv po osnovu ostvarenog prava na penziju)

 

4.

Nezaposlena lica iz evidencije Nacionalne službe za zapošljavanje i korisnici posebne novčane naknade i privremene naknade

 

5.

Prava na dodatak za pomoć i negu drugog lica koji to pravo ostvaruje u skladu sa Zakonom o socijalnoj zaštiti

 

6.

Prava na dodatak za pomoć i negu drugog lica koji to pravo ostvaruje u skladu sa Zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju

 

7.

Radno angažovana lica sa primanjima koja ne prelaze iznos od 70.000 dinara neto mesečno (uneti matični broj poslodavca i iznos zarade)

 

8.

Ratni vojni invalidi i civilni invalidi rata sa primanjima, koja ne prelaze iznos od 70.000 dinara neto mesečno

 

9.

Prava na naknadu za porodičnu invalidninu po palom borcu

 

10.

Nosilac aktivnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva koji se izjasnio da se bavi isključivo poljoprivredom i koji je upisan u Registar poljoprivrednih gazdinstava

 

11.

Studenti

 

U skladu sa čl. 15. i 16. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti ("Službeni glasnik RS", broj 87/18), ja,

___________________________________________________
(uneti ime i prezime korisnika)

dajem pristanak da nadležni državni organi u skladu sa članom 5. Uredbe o uslovima i načinu dodele i korišćenja sredstava za podsticanje unapređenja turističkog prometa domaćih turista na teritoriji Republike Srbije, JP "Pošta Srbije", Beograd, kao i pružaoci ugostiteljskih usluga, koriste i učine dostupnim moje gore navedene podatke u postupku dodele vaučera za subvencionisano korišćenje ugostiteljskih usluga u ugostiteljskim objektima.

Izjavljujem pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću da su tačni svi gore navedeni podaci.

 

 

 

Podnosilac prijave

U _____________________

 

 

 

 

 

 

______________________________

Datum: ________________

 

 

(lično ili drugo lice)

Prijava se podnosi LIČNO, osim za lica iz tač. 1, 2, 3, 5, 6, 8. i 9. ove prijave, za koja može podneti drugo lice.

Za maloletno ili poslovno nesposobno lice koje ispunjava uslov iz člana 4. Uredbe, prijavu podnosi zakonski zastupnik (roditelj ili staratelj).