Zastava Bosne i Hercegovine

UREDBA O UTVRĐIVANJU PROGRAMA RASPOREDA I KORIŠĆENJA SUBVENCIJA ZA PODRŠKU RADU UGOSTITELJSKE I TURISTIČKE PRIVREDE ZBOG POTEŠKOĆA U POSLOVANJU PROUZROKOVANIH EPIDEMIJOM BOLESTI COVID-19 IZAZVANE VIRUSOM SARS-COV-2

("Sl. glasnik RS", br. 11/2021, 23/2021 i 38/2021)

Član 1

Ovom uredbom utvrđuje se Program rasporeda i korišćenja subvencija za podršku radu ugostiteljske i turističke privrede zbog poteškoća u poslovanju prouzrokovanih epidemijom bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2, koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Član 2

Danom stupanja na snagu ove uredbe prestaje da važi Uredba o utvrđivanju Programa rasporeda i korišćenja subvencija za podršku radu ugostiteljske i turističke privrede zbog poteškoća u poslovanju prouzrokovanih epidemijom bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 ("Službeni glasnik RS", broj 146/20).

Član 3

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

PROGRAM
RASPOREDA I KORIŠĆENJA SUBVENCIJA ZA PODRŠKU RADU UGOSTITELJSKE I TURISTIČKE PRIVREDE ZBOG POTEŠKOĆA U POSLOVANJU PROUZROKOVANIH EPIDEMIJOM BOLESTI COVID-19 IZAZVANE VIRUSOM SARS-COV-2

 

I PREDMET

Programom rasporeda i korišćenja subvencija za podršku radu ugostiteljske i turističke privrede zbog poteškoća u poslovanju prouzrokovanih epidemijom bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 (u daljem tekstu: Program), utvrđuje se raspored i korišćenje subvencija za podršku radu ugostiteljske i turističke privrede zbog poteškoća u poslovanju prouzrokovanih epidemijom bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2.

II CILJEVI PROGRAMA

Osnovni ciljevi Programa su:

1) očuvanje ugostiteljske delatnosti Republike Srbije;

2) očuvanje drugih privrednih grana povezanih sa ugostiteljstvom;

3) očuvanje zaposlenosti u ugostiteljstvu;

4) očuvanje turističke industrije Republike Srbije;

5) očuvanje drugih privrednih grana povezanih sa turizmom;

6) očuvanje zaposlenosti u agencijskom poslovanju u oblasti turizma;

7) obezbeđenje uslova za oporavak i planiranje turističke industrije za sledeću sezonu kao pokretačkog mehanizma za ostale povezane privredne grane.

III NAČIN KORIŠĆENJA SREDSTAVA

Sredstva utvrđena Programom dodeljuju se bespovratno.

Isplatu sredstava privrednim subjektima vršiće ministarstvo nadležno za poslove turizma (u daljem tekstu: Ministarstvo).

Sredstva se dodeljuju u periodu od dva uzastopna meseca, za svaki mesec u visini od 30.900,24 dinara po svakom zaposlenom za koga je privredni subjekt isplatio zaradu za mesec decembar 2020. godine i podneo odgovarajuću poresku prijavu.

Ministarstvo će izvršiti prenos sredstava na poseban namenski račun za podršku u radu ugostiteljske i turističke privrede otvoren kod Ministarstva finansija - Uprave za trezor, sa kog računa će se izvršiti prenos sredstava korisnicima subvencije, na posebne namenske dinarske račune već otvorene kod Ministarstva finansija - Uprave za trezor. Korisnicima subvencija koji nemaju otvoren posebni namenski dinarski račun, Ministarstvo finansija - Uprava za trezor će, na njihov zahtev, otvoriti posebni namenski dinarski račun za navedenu namenu.

Nakon otvaranja posebnih namenskih dinarskih računa, Uprava za trezor dostaviće Ministarstvu Spisak privrednih subjekata iz odeljka 2. Uslovi za dodelu bespovratnih sredstava, stav 2. ove glave Programa, dopunjen brojevima tih računa.

1. Pravo na korišćenje bespovratnih sredstava

Pravo na korišćenje bespovratnih sredstava imaju privredni subjekti u privatnom sektoru - svi privredni subjekti koji nisu obuhvaćeni Pravilnikom o Spisku korisnika javnih sredstava ("Službeni glasnik RS?, broj 160/20 - u daljem tekstu: privredni subjekti), i to:

- rezidentna pravna lica u smislu zakona kojim se uređuje oporezivanje dobiti pravnih lica;

- rezidentni preduzetnici u smislu zakona kojim se uređuje porez na dohodak građana;

- predstavništva stranih pravnih lica.

2. Uslovi za dodelu bespovratnih sredstava

Pravo na bespovratna sredstva mogu da ostvare privredni subjekti koji su u Agenciji za privredne registre, kao pretežnu delatnost, registrovali:

- 5610 - delatnosti restorana i pokretnih ugostiteljskih objekata;

- 5621 - ketering;

- 5629 - ostale usluge pripremanja i posluživanja hrane;

- 5630 - usluge pripremanja i usluživanja pića;

- 5510 - hoteli i sličan smeštaj;

- 5520 - odmarališta i slični objekti za kraći boravak;

- 5530 - delatnosti kampova, auto-kampova i kampova za turističke prikolice;

- 5590 - ostali smeštaj;

- 7911 - delatnost putničkih agencija;

- 7912 - delatnost tur-operatora;

- 7990 - ostale usluge rezervacije i delatnosti povezane sa njima;

- 7711 - iznajmljivanje i lizing automobila i lakih motornih vozila.

Ministarstvo finansija - Poreska uprava sačiniće Spisak privrednih subjekata koji su, kao pretežnu delatnost, registrovali jednu od delatnosti iz stava 1. ovog odeljka, koji sadrži podatke o njihovom PIB-u i MB, nazivu i adresi (ulica i broj, mesto i poštanski broj), kao i podatke o broju zaposlenih za koje su privredni subjekti isplatili zaradu za mesec decembar 2020. godine i podneli odgovarajuću poresku prijavu (u daljem tekstu: Spisak). Spisak će se objaviti na internet stranicama Ministarstva finansija - Poreske uprave i Ministarstva.

Privredni subjekt prihvata prava i obaveze iz Programa korišćenjem sredstava sa posebnog namenskog računa na koji će biti uplaćena sredstva po Programu.

Privredni subjekt gubi pravo na korišćenje subvencije ukoliko smanji broj zaposlenih za više od 10% u periodu od dana stupanja na snagu ove uredbe zaključno sa istekom perioda od tri meseca nakon isplaćene pomoći, ne računajući zaposlene koji su sa privrednim subjektom zaključili ugovor o radu na određeno vreme pre dana stupanja na snagu ove uredbe za period koji se završava od dana stupanja na snagu ove uredbe do isteka perioda od tri meseca nakon isplaćene pomoći, odnosno ukoliko dodeljena bespovratna sredstva do isteka perioda od tri meseca nakon isplaćene pomoći u potpunosti ili delimično ne iskoristi isključivo za zarade zaposlenih. Proveru ovog uslova za dodelu vršiće Ministarstvo finansija, o čemu će, u slučaju neispunjenja, obavestiti Ministarstvo, koje će, zahtevati povraćaj odobrenih bespovratnih sredstava od privrednog subjekta.

Ukoliko se utvrdi da je privredni subjekt smanjio broj zaposlenih više od broja propisanog stavom 4. ovog odeljka ili da je nenamenski koristio dodeljena bespovratna sredstva, privredni subjekt je dužan da, najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema zahteva Ministarstva izvrši povraćaj iskorišćenih subvencija sa kamatom obračunatom po stopi po kojoj se vrši obračun kamate za kašnjenje u isplati poreskih obaveza, počev od dana kada je iskoristio sredstva do dana kada vrši povraćaj.

Veliki privredni subjekti koji su u stečaju ili u postupku likvidacije, odnosno privredni subjekti koji su se nalazili u teškoćama pre 31. decembra 2020. godine, dužni su da izvrše povraćaj odobrenih sredstava.

3. Isplata bespovratnih sredstava

Isplata bespovratnih sredstava izvršiće se na posebne namenske dinarske račune privrednih subjekata navedenih u Spisku.

Privredni subjekti sa Spiska biće obavešteni o otvaranju namenskih dinarskih računa dostavljanjem obaveštenja u elektronsko poresko sanduče na portalu ePorezi.

Privredni subjekt isplaćena sredstva može iskoristi do isteka perioda od tri meseca nakon poslednje isplaćene pomoći, nakon čega će namenski računi biti zatvoreni, a neiskorišćena sredstva biti preneta u budžet Republike Srbije.

Ministarstvo je dužno da vodi evidenciju o dodeljenoj državnoj pomoći po osnovu Programa i da izveštaj o dodeljenoj državnoj pomoći dostavi Komisiji za kontrolu državne pomoći.