Zastava Bosne i Hercegovine

UREDBA O SREDSTVIMA ZA PODSTICANJE PROGRAMA ILI NEDOSTAJUĆEG DELA SREDSTAVA ZA FINANSIRANJE PROGRAMA OD JAVNOG INTERESA KOJA REALIZUJU UDRUŽENJA

("Sl. glasnik RS", br. 16/2018)

 

I OSNOVNE ODREDBE

Sadržina uredbe

Član 1

Ovom uredbom bliže se uređuju uslovi, kriterijumi, obim, način, postupak dodele, kao i način i postupak vraćanja sredstava za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa (u daljem tekstu: program) koje realizuju udruženja, a koji su od javnog interesa.

Pojam udruženja i primena uredbe

Član 2

Pod udruženjem, u smislu ove uredbe, podrazumeva se dobrovoljna i nevladina nedobitna organizacija zasnovana na slobodi udruživanja više fizičkih ili pravnih lica, osnovana radi ostvarivanja i unapređenja određenog zajedničkog ili opšteg cilja i interesa, koji nisu zabranjeni Ustavom ili zakonom, upisana u registar nadležnog organa u skladu sa zakonom.

Ova uredba se ne primenjuje na finansiranje, odnosno sufinansiranje programa koje je uređeno posebnim zakonom i propisima donetim na osnovu tog zakona.

Program

Član 3

Organ državne uprave u čijem delokrugu je oblast u kojoj se ostvaruje javni interes, odnosno korisnik sredstava budžeta Republike Srbije, autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave u čijem budžetu su obezbeđena sredstva (u daljem tekstu: nadležni organ) podstiče programe koje realizuju udruženja, a koji su od javnog interesa u skladu sa odredbama ove uredbe i akata nadležnog organa donetih u skladu sa odredbama zakona i ove uredbe.

Program iz stava 1. ovog člana naročito sadrži: oblast u kojoj se program realizuje, teritoriju na kojoj bi se program realizovao, vreme i dužinu trajanja programa, cilj, vrstu i obim aktivnosti koje bi se vršile u toku realizacije programa i ukupan broj lica koji je potreban za izvođenje programa.

Program čija realizacija traje najduže godinu dana u formalnom smislu može biti označen i nazivom projekat.

II POSTUPAK ZA DODELU SREDSTAVA

Godišnji plan javnih konkursa i kalendar javnih konkursa

Član 4

Godišnji plan raspisivanja javnih konkursa nadležni organ objavljuje najkasnije do 31. januara na zvaničnoj internet stranici organa i dostavlja Kancelariji za saradnju sa civilnim društvom (u daljem tekstu: Kancelarija).

Godišnji plan javnih konkursa sadrži podatke o davaocu sredstava, oblasti, nazivu i planiranom periodu raspisivanja javnog konkursa (u daljem tekstu: konkurs) i druge relevantne podatke u zavisnosti od vrste konkursa.

Kancelarija izrađuje i na svojoj internet stranici objavljuje kalendar javnih konkursa svih nadležnih organa.

Kriterijumi za izbor programa

Član 5

Izbor programa koji će se finansirati sredstvima budžeta Republike Srbije, autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave (u daljem tekstu: budžet) vrši se primenom sledećih kriterijuma:

1) reference programa: oblast u kojoj se realizuje program, dužina trajanja programa, broj korisnika programa, mogućnost razvijanja programa i njegova održivost;

2) ciljevi koji se postižu: obim zadovoljavanja javnog interesa, stepen unapređenja stanja u oblasti u kojoj se program sprovodi;

3) sufinansiranje programa iz drugih izvora: sopstvenih prihoda, budžeta Republike Srbije, autonomne pokrajine ili jedinice lokalne samouprave, fondova Evropske unije, poklona, donacija, legata, kredita i drugo, u slučaju nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa;

4) zakonitost i efikasnost korišćenja sredstava i održivost ranijih programa: ako su ranije korišćena sredstva budžeta, da li su ispunjene ugovorne obaveze.

Bliža merila za izbor programa primenom kriterijuma iz stava 1. ovog člana, kao i dopunske kriterijume koji su specifični za određenu oblast utvrđuje nadležni organ.

Konkurs

Član 6

Dodela sredstava za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa vrši se na osnovu konkursa koji raspisuje nadležni organ i oglašava na zvaničnoj internet stranici nadležnog organa i portalu e-Uprava.

Konkurs obavezno sadrži sledeće podatke: jednu ili nekoliko srodnih oblasti od javnog interesa; ko može biti učesnik konkursa; rok za podnošenje prijava; obim sredstava koja se dodeljuju; pregled konkursne dokumentacije koju je potrebno dostaviti, uz popunjen obrazac predloga programa; trajanje programa; bliža merila i dopunske kriterijume čijom primenom se vrši vrednovanje prijavljenih programa, sa jasnim sistemom za vrednovanje svakog pojedinačnog kriterijuma, odnosno upućivanje na službeno glasilo u kome je objavljen propis kojim su utvrđena bliža merila i dopunski kriterijumi za vrednovanje programa.

Nadležni organi po službenoj dužnosti utvrđuju da li je udruženje upisano u registar nadležnog organa i da li se, prema statutarnim odredbama, ciljevi udruženja ostvaruju u oblasti u kojoj se program realizuje.

Prilikom vrednovanja programa nadležni organ će uzeti u obzir da li je sa udruženjem u prethodne dve godine raskinuo ugovor zbog nenamenskog trošenja budžetskih sredstava.

Prijava

Član 7

Udruženja - učesnici konkursa podnose prijavu nadležnom organu.

Prijava se podnosi u roku koji ne može biti kraći od 15 dana od dana objavljivanja konkursa.

Komisija za sprovođenje konkursa

Član 8

Za sprovođenje konkursa nadležni organ obrazuje konkursnu komisiju (u daljem tekstu: komisija) i svojim aktom bliže uređuje sastav, broj članova, kao i druga pitanja značajna za rad komisije.

Članovi komisije dužni su da potpišu izjavu da nemaju privatni interes u vezi sa radom i odlučivanjem komisije, odnosno sprovođenjem konkursa (Izjava o nepostojanju sukoba interesa).

Imenovano lice ne može preduzimati radnje u svojstvu člana Komisije pre nego što potpiše Izjavu iz stava 2. ovog člana.

U slučaju saznanja da se nalazi u sukobu interesa, član komisije je dužan da o tome odmah obavesti ostale članove komisije i da se izuzme iz daljeg rada komisije. O rešavanju sukoba interesa nadležni organ odlučuje u svakom slučaju posebno, a kada utvrdi sukob interesa, imenovaće u komisiju novog člana kao zamenu.

Sukob interesa postoji ako član komisije ili članovi njegove porodice (bračni ili vanbračni drug, dete ili roditelj), zaposleni ili član organa udruženja koje učestvuje na konkursu ili bilo kog drugog udruženja povezanog na bilo koji način sa tim udruženjem, ili u odnosu na ta udruženja ima bilo koji materijalni ili nematerijalni interes, suprotan javnom interesu i to u slučajevima porodične povezanosti, ekonomskih interesa ili drugog zajedničkog interesa.

Bliža sadržina Izjave iz stava 2. ovog člana i bliži postupak u kome se vodi računa o nepostojanju sukoba interesa uređuje se internim aktom nadležnog organa.

Članovi komisije ne dobijaju naknadu za svoj rad.

Postupak odlučivanja

Član 9

Komisija utvrđuje listu vrednovanja i rangiranja prijavljenih programa u roku koji ne može biti duži od 60 dana od dana isteka roka za podnošenje prijave.

Lista iz stava 1. ovog člana objavljuje se na zvaničnoj internet stranici nadležnog organa i na portalu e-Uprava.

Učesnici konkursa imaju pravo uvida u podnete prijave i priloženu dokumentaciju u roku od tri radna dana od dana objavljivanja liste iz stava 1. ovog člana.

Na listu iz stava 1. ovog člana učesnici konkursa imaju pravo prigovora u roku od osam dana od dana njenog objavljivanja.

Odluku o prigovoru, koja mora biti obrazložena, nadležni organ donosi u roku od 15 dana od dana njegovog prijema.

Odluku o izboru programa nadležni organ donosi u roku od 30 dana od dana isteka roka za podnošenje prigovora.

Odluka iz stava 6. ovog člana objavljuje se na zvaničnoj internet stranici nadležnog organa i na portalu e-Uprava.

Učešće stručne javnosti

Član 10

U komisiju mogu biti imenovana i lica predstavnici stručne javnosti.

Nadležni organ može angažovati i stručnjake za pojedine oblasti radi pripreme analize o uspešnosti, kvalitetu i ostvarenju ciljeva programa koji se realizuju.

Bliža merila, kriterijume i postupak odabira stručnjaka iz st. 1. i 2. ovog člana propisuje svojim aktom nadležni organ iz člana 5. stav 2. ove uredbe, odnosno u skladu sa članom 6. stav 2. ove uredbe, prilikom utvrđivanja konkursnih uslova.

III KORIŠĆENJE SREDSTAVA I PRAĆENJE REALIZACIJE PROGRAMA

Korišćenje sredstava

Član 11

Sredstva koja se, u skladu sa ovom uredbom, odobre za realizaciju programa jesu namenska sredstva i mogu da se koriste isključivo za realizaciju konkretnog programa i u skladu sa ugovorom koji se zaključuje između nadležnog organa i udruženja.

Prenos sredstava iz stava 1. ovog člana vrši se u skladu sa propisima kojima se uređuje prenos sredstava i otvaranje računa korisnika javnih sredstava.

Ugovorom se uređuju međusobna prava, obaveze i odgovornosti ugovornih strana, a naročito: utvrđen predmet programa, rok u kome se program realizuje, konkretne obaveze ugovornih strana, iznos sredstava i način obezbeđenja i prenosa sredstava, instrumenti obezbeđenja za slučaj nenamenskog trošenja sredstava obezbeđenih za realizaciju programa, odnosno za slučaj neizvršenja ugovorne obaveze - predmeta programa i povraćaj neutrošenih sredstava.

Korisnik sredstava dužan je da pre sklapanja ugovora nadležnom organu dostavi izjavu da sredstva za realizaciju odobrenog programa nisu na drugi način već obezbeđena kao i izjavu o nepostojanju sukoba interesa i interni akt o antikorupcijskoj politici.

Praćenje realizacije programa

Član 12

Nadležni organ prati realizaciju programa za koji su odobrena sredstva u skladu sa ovom uredbom.

Praćenje realizacije programa obuhvata:

1) obavezu udruženja da obaveštava nadležni organ o realizaciji programa, u rokovima određenim ugovorom;

2) pregledanje izveštaja od strane nadležnog organa;

3) monitoring posete predstavnika nadležnog organa;

4) obavezu udruženja da omogući predstavnicima nadležnog organa da izvrše uvid u relevantnu dokumentaciju nastalu u toku realizacije programa;

5) prikupljanje informacija od korisnika programa;

6) druge aktivnosti predviđene ugovorom.

Praćenje može obuhvatiti i reviziju ovlašćenog revizora, ukoliko je to predviđeno konkursnim uslovima i ugovorom.

Udruženje odnosno realizator programa je dužno da nadležnom organu omogući praćenje realizacije programa.

Izveštavanje

Član 13

Udruženje izrađuje periodične i završne narativne i finansijske izveštaje.

Periodični i završni narativni izveštaj iz stava 1. ovog člana sadrži: detaljan opis aktivnosti i rezultata realizacije programa u odnosu na planirane aktivnosti definisane ugovorom, kako bi se mogla izvršiti procena uspešnosti od strane nadležnog organa i obrazloženje za svako odstupanje od programa i pregled korektivnih mera čije se preduzimanje planira od strane korisnika sredstava.

Periodični i završni finansijski izveštaj iz stava 1. ovog člana sadrži: prikaz budžeta, koji je sastavni deo ugovora, sa pregledom svih troškova koji su nastali tokom izveštajnog perioda, kao i celokupnu dokumentaciju koja opravdava nastale troškove.

Dostavljanje, pregledanje i procena izveštaja

Član 14

Udruženje dostavlja periodične i završne narativne i finansijske izveštaje u rokovima predviđenim zaključenim ugovorom.

Nadležni organ pregleda i razmatra izveštaje iz stava 1. ovog člana.

Pregledom finansijskih izveštaja nadležni organ utvrđuje da li su budžetska sredstva namenski korišćena i da li postoji računovodstvena dokumentacija koja ukazuje na namenski utrošak istih.

Plaćanja i izdaci koji nisu u skladu sa ugovornim obavezama i/ili bez pripadajuće računovodstvene dokumentacije neće biti priznati, o čemu se nosilac programa obaveštava pisanim putem.

Pregledom narativnog izveštaja nadležni organ ostvaruje uvid i vrši procenu kvaliteta i uspešnosti programa u smislu realizacije postavljenih ciljeva.

O izvršenoj proceni nadležni organ obaveštava korisnika sredstava.

Udruženje na zahtev nadležnog organa dostavlja dopunu i dodatno objašnjenje navoda iznetih u izveštaju u roku od osam dana od prijema zahteva nadležnog organa za dostavu dopune dokumentacije.

Monitoring poseta

Član 15

U cilju praćenja realizacije programa, nadležni organ može realizovati monitoring posete.

Pod monitoring posetom, u smislu ove uredbe, smatra se: poseta udruženju, održavanje sastanaka ovlašćenih predstavnika nadležnog organa sa ovlašćenim predstavnicima udruženja, prisustvo određenim događajima i manifestacijama ili drugim programskim aktivnostima koje udruženje sprovodi u sklopu realizacije programa.

Monitoring poseta može biti najavljena ili nenajavljena.

Za programe čije trajanje je duže od šest meseci i čija je vrednost odobrenih sredstava veća od 500.000,00 dinara, kao i programe koji traju duže od godinu dana, nadležni organ realizuje najmanje jednu monitoring posetu u toku trajanja programa, odnosno najmanje jednom godišnje.

Izveštaj o monitoring poseti

Član 16

Nadležni organ izrađuje izveštaj o monitoring poseti iz člana 15. ove uredbe u roku od deset dana od dana sprovedene posete.

Pored izveštaja iz stava 1. ovog člana nadležni organ može izraditi i preporuke za otklanjanje nedostataka i rokove za njihovu realizaciju i uputiti ih korisniku sredstava.

Sukob interesa kod korisnika sredstava

Član 17

Udruženje će preduzeti sve potrebne mere u cilju izbegavanja sukoba interesa prilikom korišćenja namenskih sredstava i odmah po saznanju obavestiti nadležni organ o svim situacijama koje predstavljaju ili bi mogle dovesti do sukoba interesa, u skladu sa zakonom.

Sukob interesa postoji u situaciji u kojoj je nepristrasno izvršenje ugovornih obaveza bilo kog lica vezanog ugovorom ugroženo zbog prilike da to lice svojom odlukom ili drugim aktivnostima učini pogodnost sebi ili sa njim povezanim licima (članovi porodice: supružnik ili vanbračni partner, dete ili roditelj), zaposlenom, članu udruženja, a na štetu javnog interesa i to u slučaju porodične povezanosti, ekonomskih interesa ili drugog zajedničkog interesa sa tim licem.

Svaki sukob interesa nadležni organ posebno razmatra i može od udruženja zatražiti sva potrebna obaveštenja i dokumentaciju.

U slučaju utvrđenog postojanja sukoba interesa u sprovođenju ugovora, nadležni organ će zatražiti od udruženja da bez odlaganja, a najkasnije u roku od 30 dana, preduzme odgovarajuće mere.

Ne smatra se sukobom interesa kada korisnik sredstava sprovodi program koji je usmeren na članove udruženja kao korisnike programa koji pripadaju socijalno osetljivim grupama ili osobama sa invaliditetom.

Preraspodela odobrenog iznosa sredstava

Član 18

Korisnik sredstava, u izuzetnim situacijama, može da traži saglasnost od nadležnog organa radi preraspodele sredstava za realizaciju planiranih aktivnosti u okviru odobrenog programa.

Zahtevom za preraspodelu sredstava ne može se tražiti povećanje rashoda koji se odnose na ljudske resurse.

Preraspodela sredstava se može izvršiti tek nakon dobijanja pismene saglasnosti ili potpisivanjem aneksa ugovora sa davaocem sredstava.

Postupanje u slučaju nepravilnosti

Član 19

Nadležni organ obaveštava korisnika sredstava da će pokrenuti postupak za raskid ugovora i povraćaj sredstava sa pripadajućom kamatom ukoliko su nepravilnosti takve prirode da onemogućavaju nadležni organ da utvrdi da su dodeljena sredstva namenski korišćena, odnosno ako utvrdi nenamenski utrošak sredstava.

Raskid ugovora i povraćaj sredstava

Član 20

Ako se prilikom praćenja realizacije programa utvrdi nenamensko trošenje sredstava nadležni organ dužan je da raskine ugovor, zahteva povraćaj prenetih sredstava, odnosno da aktivira instrumente obezbeđenja, a udruženje je dužno da sredstva vrati sa zakonskom kamatom.

Izveštaj nadležnog organa

Član 21

Nadležni organ izrađuje izveštaj o realizovanoj finansijskoj podršci programima udruženja iz budžetskih sredstava u prethodnoj kalendarskoj godini.

Izveštaj iz stava 1. ovog člana objavljuje se na zvaničnoj internet stranici nadležnog organa i na portalu e-Uprava.

Nadležni organ može sprovesti analizu uspešnosti, kvaliteta i stepena ostvarenosti ciljeva programa za koja su dodeljena sredstva na konkursu za dodelu sredstava, ukoliko oceni da bi to dovelo do unapređenja stanja u određenoj oblasti u kojoj se korisnicima dodeljuju finansijska sredstva.

Objavljivanje

Član 22

Podaci i akti koje nadležni organ, u skladu sa ovom uredbom, objavljuje na svojoj zvaničnoj internet stranici i portalu e-Uprava, moraju se objaviti i na oglasnoj tabli nadležnog organa.

IV PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Prestanak važenja ranijeg propisa

Član 23

Danom stupanja na snagu ove uredbe prestaje da važi Uredba o sredstvima za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koja realizuju udruženja ("Službeni glasnik RS", br. 8/12, 94/13 i 93/15).

Sprovođenje započetih postupaka

Član 24

Postupci dodele sredstava koji su otpočeli pre stupanja na snagu ove uredbe a nisu okončani, sprovešće se prema propisima koji su važili pre stupanja na snagu ove uredbe.

Stupanje na snagu

Član 25

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".