Zastava Bosne i Hercegovine

UREDBA O SPROVOĐENJU INTERNOG I JAVNOG KONKURSA ZA POPUNJAVANJE RADNIH MESTA U AUTONOMNIM POKRAJINAMA I JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE

("Sl. glasnik RS", br. 107/2023)

 

I UVODNE ODREDBE

Sadržina uredbe

Član 1

Ovom uredbom uređuje se sprovođenje internog i javnog konkursa za popunjavanje radnih mesta službenika, nameštenika, kao i za prijem pripravnika u organima autonomnih pokrajina, jedinica lokalne samouprave, gradskih opština, kao i za popunjavanje navedenih radnih mesta u službama i organizacijama koje osniva nadležni organ autonomne pokrajine, jedinice lokalne samouprave i gradske opštine (u daljem tekstu: organi, službe ili organizacije) u smislu člana 1. Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave (u daljem tekstu: Zakon).

Uredbom se uređuje sadržina oglasa, izgled, sadržina i način podnošenja obrasca prijave, način praćenja kandidata pod šifrom njegove prijave, faze izbornog postupka i način davanja prvenstva pripadnicima nacionalnih manjina i drugim licima koja imaju prednost prilikom zapošljavanja u skladu sa posebnim zakonom, u konkursnom postupku koji se sprovodi u organima službama ili organizacijama autonomnih pokrajina i jedinica lokalnih samouprava, kao i sastav konkursne komisije, način provere kompetencija službenika, odnosno način provere znanja, sposobnosti i veština za radna mesta nameštenika i kriterijumi i merila za izbor na radna mesta u organima, službama ili organizacijama u jedinicama lokalne samouprave.

Upotreba pojmova

Član 2

Svi pojmovi koji se koriste u ovoj uredbi u muškom gramatičkom rodu obuhvataju muški i ženski rod lica na koja se odnose.

Otpočinjanje popunjavanja radnog mesta

Član 3

Rukovodilac organa, službe ili organizacije u kojoj se radno mesto popunjava (u daljem tekstu: rukovodilac), donosi rešenje o popunjavanju radnog mesta sprovođenjem internog, odnosno javnog konkursa, vodeći računa o tome da su ispunjeni svi zakonski uslovi u pogledu dopuštenosti popunjavanja radnog mesta.

Rešenje o popunjavanju položaja donosi organ nadležan za postavljenje lica na položaj, odnosno lice koje je nadležno da u skladu sa posebnim propisom predloži kandidata za postavljenje na položaj.

Rešenje iz st. 1. i 2. ovog člana i dokazi o tome da su ispunjeni svi zakonski uslovi u pogledu dopuštenosti popunjavanja radnog mesta u organima, službama ili organizacijama Autonomne pokrajine Vojvodine, dostavljaju se Službi za upravljanje ljudskim resursima Pokrajinske vlade (u daljem tekstu: Pokrajinska služba). Uz rešenje, Pokrajinskoj službi se dostavljaju i svi podaci potrebni za oglašavanje konkursa.

Pokrajinska služba utvrđuje da li su ispunjeni uslovi za popunjavanje radnog mesta i o tome obaveštava donosioca rešenja, u roku od tri dana od dana kada je primila rešenje sa svim dokazima.

II INTERNI KONKURS ZA POPUNJAVANJE RADNIH MESTA SLUŽBENIKA

Otpočinjanje popunjavanja radnog mesta sprovođenjem internog konkursa

Član 4

Radi popunjavanja izvršilačkog radnog mesta sprovodi se interni konkurs, ako rukovodilac odluči da radno mesto ne popuni preuzimanjem.

Oglašavanje internog konkursa

Član 5

Interni konkurs oglašava organ, služba ili organizacija u kojoj se radno mesto popunjava, na internet prezentaciji i svojoj oglasnoj tabli u roku od osam dana od dana donošenja rešenja o popunjavanju radnog mesta sprovođenjem internog konkursa.

Interni konkurs iz stava 1. ovog člana u organima, službama i organizacijama Autonomne pokrajine Vojvodine oglašava i Pokrajinska služba na svojoj internet prezentaciji u roku od osam dana od dana kada je primila rešenje o popunjavanju izvršilačkog radnog mesta sa svim potrebnim dokazima i podacima potrebnim za oglašavanje.

Sadržina oglasa o internom konkursu

Član 6

Oglas o internom konkursu sadrži podatke koji su zakonom i ovom uredbom propisani za oglas o javnom konkursu.

Rok za podnošenje prijava na internom konkursu

Član 7

Rok za podnošenje prijava je osam dana od dana kada je interni konkurs oglašen na oglasnoj tabli organa, službe ili organizacije.

III JAVNI KONKURS ZA POPUNJAVANJE RADNIH MESTA SLUŽBENIKA

Kad se sprovodi javni konkurs

Član 8

Javni konkurs se sprovodi ako izvršilačko radno mesto nije popunjeno internim konkursom.

Javni konkurs se sprovodi za prijem pripravnika i za popunjavanje položaja.

Ko oglašava javni konkurs

Član 9

Javni konkurs za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta i za prijem pripravnika, oglašava organ, služba ili organizacija u kojoj se popunjava radno mesto u roku od osam dana od dana donošenja rešenja o popunjavanju radnog mesta sprovođenjem javnog konkursa.

Javni konkurs za popunjavanje položaja oglašava organ nadležan za postavljenje na položaj, u roku iz stava 1. ovog člana.

Javni konkurs iz st. 1. i 2. ovog člana u organima, službama i organizacijama Autonomne pokrajine Vojvodine oglašava i Pokrajinska služba u roku od osam dana od dana kada je primila rešenje o popunjavanju radnog mesta sprovođenjem javnog konkursa sa svim potrebnim dokazima i podacima potrebnim za oglašavanje.

Način oglašavanja javnog konkursa

Član 10

Javni konkurs oglašava se na internet prezentaciji i oglasnoj tabli organa, službe ili organizacije, a javni konkurs u organima, službama ili organizacijama Autonomne pokrajine Vojvodine i na internet prezentaciji Pokrajinske službe.

Obaveštenje o oglašenom javnom konkursu i adresa internet prezentacije na kojoj je oglašen konkurs, organ, služba ili organizacija objavljuje u najmanje jednim dnevnim novinama koje se distribuiraju za celu teritoriju Republike Srbije, kao i na portalu Informacionog sistema za vođenje kadrovske evidencije o zaposlenima u skladu sa zakonom, a može objaviti i na portalima za zapošljavanje i u drugim medijima.

Ako oglas objavljuje jedinica lokalne samouprave na čijoj teritoriji je u službenoj upotrebi i jezik i pismo nacionalne manjine, obaveštenje o javnom konkursu objavljuje se i u jednim lokalnim ili međuopštinskim novinama koje izlaze na tom jeziku i pismu.

Ako oglas objavljuje autonomna pokrajina, obaveštenje o oglasu se objavljuje i u službenom listu, odnosno glasilu autonomne pokrajine.

Sadržina oglasa o javnom konkursu za popunjavanje radnog mesta službenika

Član 11

Oglas o javnom konkursu sadrži podatke o organu, službi ili organizaciji, radnom mestu, uslovima za zaposlenje na radnom mestu, vrsti radnog odnosa, mestu rada, kompetencijama koje se proveravaju u izbornom postupku i načinu njihove provere, oblasti iz koje će se vršiti provere, roku u kome se podnose prijave, obaveštenju o obrascu prijave na konkursu, ličnom imenu lica zaduženog za davanje obaveštenja o javnom konkursu, adresi na koju se prijave podnose, podatke o dokazima koji će biti zahtevani u konkursnom postupku, mestu i vremenu u kojem se očekuje da će započeti izborni postupak.

Oglas o javnom konkursu za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta, pored podataka iz stava 1. ovog člana, sadrži i podatak o tome da položen državni stručni ispit nije uslov, niti prednost za zasnivanje radnog odnosa i da je probni rad obavezan za lica koja ranije nisu zasnivala radni odnos u organu, službi ili organizaciji, odnosno državnom organu.

U oglasu o javnom konkursu za popunjavanje položaja posebno se naznačava podatak o tome koliko traje rad na položaju i da su oni koji nemaju položen državni stručni ispit, odnosno pravosudni ispit dužni da dostave dokaz o položenom državnom stručnom ispitu u roku od 20 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava na javni konkurs.

Oglas o javnom konkursu za prijem pripravnika sadrži i podatak da se radni odnos zasniva na određeno vreme radi obuke pripravnika, kao i koliko on traje.

Ako se popunjava izvršilačko radno mesto, kod koga je kao poseban uslov predviđeno znanje jezika i pisma nacionalnih manjina, u oglasu se posebno navodi ovaj uslov.

Ako postoji potreba za zapošljavanjem pripadnika nacionalnih manjina koji su nedovoljno zastupljeni među zaposlenima, u oglasu se posebno navodi da te nacionalne manjine imaju prednost kod izbora kada se radi o kandidatima koji su sa jednakim najboljim rezultatom ispunili merila za izbor.

Potreba za zapošljavanjem pripadnika određene nacionalne manjine proizlazi iz odnosa broja zaposlenih u organu, službi ili organizaciji u autonomnoj pokrajini, odnosno iz odnosa broja zaposlenih u svim organima, službama i organizacijama u jedinici lokalne samouprave i gradske opštine, koji su se izjasnili kao pripadnici pojedine nacionalne manjine prema podacima iz kadrovske evidencije poslodavca i njihove zastupljenosti u stanovništvu na teritoriji autonomne pokrajine, jedinice lokalne samouprave, odnosno gradske opštine, prema rezultatima poslednjeg popisa stanovništva, pod uslovom da se o svojoj nacionalnoj pripadnosti izjasnilo najmanje 30% zaposlenih u autonomnoj pokrajini, jedinici lokalne samouprave, odnosno gradskoj opštini.

U oglasu o javnom konkursu se navodi i druga prednost prilikom zapošljavanja u skladu sa posebnim zakonom.

Ako se ispunjenost kompetencija može dokazivati sertifikatima, potvrdama ili drugim pisanim dokazima, u oglasu o javnom konkursu se to posebno navodi.

Rok za podnošenje prijava na javni konkurs

Član 12

Rok za podnošenje prijava ne može biti kraći od 15 dana od dana objavljivanja obaveštenja o javnom konkursu u dnevnim novinama iz člana 10. stav 2. ove uredbe.

Informacija za kandidate

Član 13

Organ, služba ili organizacija u kojoj se popunjava radno mesto može da pripremi bližu informaciju o postupku i uslovima za sprovođenje oglašenog konkursa koju će da učini dostupnu učesnicima u konkursnom postupku.

IV DOKAZI KOJI SE PRILAŽU U INTERNOM ILI JAVNOM KONKURSU

Podnošenje dokaza

Član 14

Dokazi koji se zahtevaju u internom ili javnom konkursu, prilažu se u originalu ili overenoj fotokopiji.

Ako je učesnik konkursa službenik, umesto uverenja o državljanstvu i izvoda iz matične knjige rođenih službenik podnosi rešenje o raspoređivanju ili premeštaju na radno mesto u organu, službi ili organizaciji u kojoj radi ili rešenje da je neraspoređen.

Ako se ispunjenost kompetencija može dokazivati sertifikatima, potvrdama ili drugim pisanim dokazima koji su navedeni u oglasu o konkursu, lice podnosi navedeni dokaz istovremeno sa prijavom.

Podatak o pripadnosti nacionalnoj manjini utvrđuje se na osnovu izvoda iz matične knjige rođenih.

Dokazi koji se prilažu pre završnog razgovora sa kandidatom

Član 15

Pre završnog razgovora sa kandidatom, kandidati se pozivaju da, u roku od pet radnih dana od dana prijema poziva, dostave ostale dokaze koji se prilažu u konkursnom postupku.

V PRIJAVA NA INTERNI ILI JAVNI KONKURS

Obrazac prijave na konkurs

Član 16

Prijava na konkurs u organu, službi ili organizaciji (Obrazac) sadrži:

1) podatke o konkursu;

2) podatke o kandidatu (ime, prezime, matični broj, državljanstvo i mesto rođenja);

3) adresu prebivališta, odnosno boravišta;

4) telefon, elektronsku adresu;

5) obrazovanje, stručne i druge ispite podnosioca prijave koji su uslov za zasnivanje radnog odnosa;

6) podatak o znanju rada na računaru;

7) podatak o znanju stranog jezika, odnosno jezika i pisma nacionalne manjine;

8) dodatne edukacije;

9) radno iskustvo u struci;

10) posebne uslove;

11) izjavu o pripadnosti nacionalnoj manjini, u skladu sa načelom slobode izražavanja nacionalne pripadnosti;

12) posebne izjave od značaja za učešće u konkursnom postupku.

Obrazac prijave iz stava 1. ovog člana odštampan je uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Šifra prijave

Član 17

Prilikom predaje prijave na konkurs, prijava dobija šifru pod kojom podnosilac prijave učestvuje u daljem izbornom postupku.

Šifra sadrži oznake koje se odnose na: broj organa, službe ili organizacije, način popunjavanja radnog mesta, datum oglašavanja konkursa, broj radnog mesta u tekstu oglasa, vrstu radnog mesta, vrstu radnog odnosa i broj pristigle prijave prema navedenom redosledu.

Šifru za oglašeno radno mesto u jedinici lokalne samouprave određuje jedinica za upravljanje ljudskim resursima, odnosno službenik koji obavlja poslove upravljanja ljudskim resursima i dužna je da prati kandidata pod šifrom njegove prijave od trenutka dobijanja šifre do završnog razgovora sa kandidatom.

Šifru za oglašeno radno mesto u Autonomnoj pokrajini Vojvodina određuju Pokrajinska služba i organ, služba ili organizacija u kojoj se popunjava radno mesto, tako što Pokrajinska služba određuje deo šifre koji se odnosi na datum oglašavanja konkursa, broj organa, službe ili organizacije, način popunjavanja radnog mesta, broj radnog mesta u tekstu oglasa, vrstu radnog mesta i vrstu radnog odnosa i o tome obaveštava organ, službu ili organizaciju koja određuje deo šifre koji se odnosi na broj prispele prijave.

Podnosilac prijave se obaveštava o dodeljenoj šifri u roku od tri dana od prijema prijave.

Šifra prijave unosi se u obrazac prijave nakon što konkursna komisija (u daljem tekstu: komisija) sastavi spisak kandidata među kojima se sprovodi izborni postupak.

Kome se podnose prijave na konkurs

Član 18

Prijava na konkurs podnosi se organu, službi ili organizaciji u kojoj se popunjava radno mesto.

Prijave na konkurs mogu se podneti na način na koji odredi komisija u oglasu o konkursu i to: elektronskim putem, poštom ili neposredno na adresu navedenu u tekstu oglasa.

Ako se prijava podnosi elektronskim putem, na mestu koje je predviđeno za potpis unosi se elektronski potpis ili ime i prezime kandidata, a kandidat prijavu potpisuje pre početka prve faze izbornog postupka.

VI KOMISIJA ZA SPROVOĐENJE INTERNOG ILI JAVNOG KONKURSA

Uopšte o komisiji

Član 19

Komisija se obrazuje pre nego što se oglasi interni, odnosno javni konkurs.

Javni konkurs koji se sprovodi posle neuspelog internog konkursa, po pravilu, sprovodi komisija koja je sprovodila interni konkurs.

Komisija ima neparan broj članova, a najmanje tri. Istovremeno sa imenovanjem članova komisije mogu da se imenuju i zamenici članova komisije.

Najmanje jedan član komisije mora imati stečeno visoko obrazovanje.

Imenovanje i sastav komisije kad se popunjava izvršilačko radno mesto ili vrši prijem pripravnika u jedinici lokalne samouprave

Član 20

Ako se popunjava izvršilačko radno mesto ili prima pripravnik, predsednika i ostale članove komisije imenuje rešenjem rukovodilac organa, službe ili organizacije, vodeći računa da jedan član komisije bude službenik koji je pretpostavljen službeniku na radnom mestu koje se popunjava, a da jedan član bude službenik koji obavlja poslove iz oblasti upravljanja ljudskim resursima.

Član komisije može da bude službenik, državni službenik ili drugo lice koje poseduje stručna znanja u oblasti u kojoj se obavljaju poslovi radnog mesta koje se popunjava.

Ako komisija samostalno vrši proveru ponašajnih kompetencija, najmanje jedan član komisije mora da bude lice koje je pohađalo program obuke za sprovođenje intervjua baziranog na kompetencijama ili da se profesionalno bavi procenom ponašajnih kompetencija.

Na zahtev rukovodioca organa, službe ili organizacije, rukovodilac službe Vlade za upravljanje kadrovima može odrediti kao člana komisije zaposlenog koji u okviru poslova radnog mesta obavlja proveru ponašajnih kompetencija.

Smatra se da je član komisije određen u skladu sa stavom 3. ovog člana, ako je za člana komisije određen zaposleni iz stava 4. ovog člana.

Imenovanje i sastav komisije kad se popunjava izvršilačko radno mesto ili vrši prijem pripravnika u autonomnoj pokrajini

Član 21

Ako se popunjava izvršilačko radno mesto ili prima pripravnik, predsednika i ostale članove komisije imenuje rešenjem rukovodilac organa, službe ili organizacije autonomne pokrajine.

Sastav komisije za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta i prijem pripravnika uređuje se aktom autonomne pokrajine.

Imenovanje i sastav komisije kad se popunjava položaj u jedinici lokalne samouprave

Član 22

Ako se popunjava položaj u jedinici lokalne samouprave, predsednika i ostale članove komisije imenuje rešenjem gradsko, odnosno opštinsko veće (u daljem tekstu: Veće).

Najmanje jedan član komisije određuje se iz reda članova Veća, a jedan član je službenik koji obavlja poslove iz oblasti upravljanja ljudskim resursima.

Za člana komisije za popunjavanje radnog mesta zamenika načelnika i podsekretara sekretarijata organa uprave grada Beograda, određuje se načelnik gradske, odnosno opštinske uprave.

Član komisije može da bude izabrano, imenovano ili postavljeno lice ili službenik, državni službenik ili drugo lice koje poseduje stručna znanja u oblasti u kojoj se obavljaju poslovi radnog mesta koje se popunjava.

Imenovanje i sastav komisije kad se popunjava položaj u autonomnoj pokrajini

Član 23

Ako se popunjava položaj u autonomnoj pokrajini, predsednika i ostale članove komisije imenuje rešenjem organ nadležan za postavljenje.

Sastav komisije kad se popunjava položaj uređuje se aktom organa nadležnog za postavljenje na položaj.

Sprečavanje sukoba interesa

Član 24

Pošto pregledaju prijave na konkurs, članovi komisije dužni su da daju pismene izjave o tome da li oni ili s njima povezana lica imaju privatni interes vezan za sprovođenje konkursa.

Član komisije kod koga postoji sukob interesa, izuzima se iz komisije, a ako su imenovani zamenici članova, zamenik člana nastavlja rad u komisiji. Ako zamenici članova komisije nisu imenovani ili ako sukob interesa postoji i kod zamenika člana, imenuje se novi član komisije.

Rad komisije

Član 25

Na prvom sastanku komisija, pre oglašavanja konkursa, utvrđuje koje kompetencije se proveravaju u izbornom postupku, kao i oblasti znanja i veština koje se proveravaju, redosled njihove provere, način i oblike provera kompetencija i vremenski okvir provere.

Komisija može koristiti elektronska sredstva komunikacije u toku sprovođenja faza izbornog postupka.

Komisija odluke donosi saglasnošću svih članova.

Komisija vodi zapisnik o svom radu, koji potpisuju svi članovi komisije.

Članovi komisije dužni su da čuvaju podatke do kojih su došli tokom sprovođenja konkursa.

Obavljanje poslova za komisiju

Član 26

Stručne i administrativne poslove za komisiju u organima, službama i organizacijama vrši Služba (u daljem tekstu: Služba).

VII IZBORNI POSTUPAK

Kandidati među kojima se sprovodi izborni postupak

Član 27

Po isteku roka za podnošenje prijava na konkurs, komisija pregleda sve prispele prijave i na osnovu podataka iz prijave, sastavlja spisak kandidata pod šifrom koji ispunjavaju uslove za zaposlenje na radnom mestu i među njima sprovodi izborni postupak.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, ako se na javni konkurs za popunjavanje položaja prijavilo lice koje nema položen državni stručni ispit, odnosno pravosudni ispit komisija sastavlja spisak kandidata pod šifrom, nakon isteka roka za dostavljanje dokaza da je to lice položilo državni stručni ispit iz člana 11. stav 3. ove uredbe.

Spisak kandidata pod šifrom među kojima se sprovodi izborni postupak potpisuju svi članovi komisije.

Spisak kandidata iz stava 3. ovog člana objavljuje se na internet prezentaciji organa, službe ili organizacije koji sprovodi izborni postupak prema šiframa njihove prijave.

Obaveštavanje kandidata o sprovođenju izbornog postupka

Član 28

Kandidati među kojima se sprovodi izborni postupak obaveštavaju se o tome kada počinje izborni postupak, najmanje tri dana pre otpočinjanja izbornog postupka.

Organ slobodno bira način obaveštavanja kandidata u skladu sa podacima iz prijave, o čemu se sačinjava beleška u konkursnoj dokumentaciji određenog kandidata.

Kandidati se na početku svake faze izbornog postupka obaveštavaju o tome kad počinje provera kompetencija u istoj ili narednoj fazi izbornog postupka.

Uslovljenost izbornog postupka sadržinom oglasa

Član 29

U izbornom postupku komisija može da proverava samo one kompetencije koje su navedene u oglasu o konkursu i na način koji je naveden u oglasu o konkursu.

Faze izbornog postupka i učešće kandidata

Član 30

Izborni postupak sprovodi se iz više obaveznih faza u kojima se proveravaju kompetencije kandidata.

Faze izbornog postupka mogu se sprovesti elektronskim putem na daljinu i uz obavezno prisustvo članova komisije putem elektronskih sredstava komunikacije, u cilju efikasnosti, smanjenja troškova svih učesnika konkursnog postupka i zaštite zdravlja.

Na internom konkursu za izvršilačka i rukovodeća radna mesta, ne proveravaju se opšte funkcionalne i ponašajne kompetencije.

Izuzetno od stava 3. ovog člana, kada se popunjava rukovodeće radno mesto proverava se ponašajna kompetencija "Upravljanje ljudskim resursima".

Na javnom konkursu za prijem pripravnika ne proveravaju se posebne funkcionalne kompetencije, osim znanja stranog jezika, odnosno jezika i pisma nacionalne manjine kada je određen kao potrebna kompetencija za obavljanje poslova tog radnog mesta.

Kandidat koji ne ispuni unapred određeno merilo u skladu sa odredbama ove uredbe za proveru jedne ili više kompetencija, odnosno za jednu fazu izbornog postupka ili se ne odazove pozivu da učestvuje u proveri jedne kompetencije isključuje se iz daljeg toka izbornog postupka o čemu će biti obavešten u skladu sa članom 28. stav 2. ove uredbe.

Kandidat koji ne dostavi tražene dokaze u roku iz člana 15. ove uredbe, pismeno se obaveštava da se isključuje iz daljeg dela izbornog postupka zbog nedostavljanja dokaza.

Važenje rezultata provere opštih funkcionalnih i ponašajnih kompetencija

Član 31

Rezultati provere opštih funkcionalnih kompetencija za izvršilačka radna mesta i prijem pripravnika, u jednom konkursnom postupku, imaju važnost trajanja u svim konkursnim postupcima kod istog poslodavca koji se sprovode u naredne dve godine od dana sprovedene provere, ako je na osnovu rezultata kandidat ostvario minimalan broj bodova koji se zahteva u novom konkursnom postupku.

Nezavisno od stava 1. ovog člana, kandidat može da zahteva novu proveru opštih funkcionalnih kompetencija.

Provera opštih funkcionalnih kompetencija za izvršilačka radna mesta i prijem pripravnika kandidata koji se prijavio na više konkursnih postupaka koji se istovremeno sprovode kod poslodavca, vrši se jednom, a rezultati provere imaju važnost u svim konkursnim postupcima.

Rezultati provere ponašajnih kompetencija kandidata za popunjavanje radnih mesta položaja, koji u jednom konkursnom postupku ostvario najviše jedan bod u proveri jedne ili više ponašajnih kompetencija, imaju važnost trajanja od jedne godine od dana sprovedene provere u svim konkursnim postupcima kod istog poslodavca.

Učešće kandidata u izbornom postupku pod šifrom prijave

Član 32

Kandidati u izbornom postupku do intervjua sa komisijom, učestvuju pod šifrom svoje prijave.

Pre svake provere kompetencija, Služba utvrđuje da su kandidati koji učestvuju u izbornom postupku pod odgovarajućom šifrom istovremeno lica koja su podnela prijavu kojoj je dodeljena navedena šifra.

Služba je dužna da se stara da komisija prati kandidate samo pod šifrom njihove prijave.

Izuzetno od stava 3. ovog člana, obaveza praćenja kandidata pod šifrom njihove prijave ne odnosi se na zaposlenog u Službi koji je istovremeno član komisije, ali je navedeno lice dužno da čuva identitet kandidata kod drugih članova komisije.

VIII FAZE IZBORNOG POSTUPKA ZA IZBOR NA IZVRŠILAČKA RADNA MESTA I PRIJEM PRIPRAVNIKA

1. Prva faza izbornog postupka

Provera opštih funkcionalnih kompetencija

Član 33

U prvoj fazi izbornog postupka za izvršilačka radna mesta i prijem pripravnika vrši se provera opštih funkcionalnih kompetencija.

Pre početka provere komisija sačinjava listu kandidata kojima se proveravaju opšte funkcionalne kompetencije.

Provera opštih funkcionalnih kompetencija vrši se u Službi uz obavezno prisustvo najmanje jednog člana komisije.

Izveštaj o rezultatima provere opštih funkcionalnih kompetencija

Član 34

Komisija sačinjava izveštaj o rezultatima provere opštih funkcionalnih kompetencija svih kandidata koji su učestvovali u proveri i dostavlja ga Službi, radi objedinjavanja i obaveštavanja kandidata o narednoj fazi izbornog postupka.

Izveštaj iz stava 1. ovog člana sadrži ukupan broj bodova kao i broj postignutih bodova na svakoj od kompetencija kandidata.

2. Druga faza izbornog postupka

Provera posebnih funkcionalnih kompetencija

Član 35

U drugoj fazi izbornog postupka proveravaju se posebne funkcionalne kompetencije koje su navedene u oglasu.

Komisija vrši proveru posebnih funkcionalnih kompetencija među kandidatima koji nisu isključeni iz daljeg postupka u skladu sa članom 30. stav 6. ove uredbe.

Pored članova komisije, u postupku provere određenih posebnih funkcionalnih kompetencija mogu učestvovati stručnjaci iz oblasti u kojoj se vrši provera, ako članovi komisije procene da je za proveru te kompetencije komisiji neophodna stručna podrška.

Izuzetno, komisija može odlučiti da proveru jedne ili više posebne funkcionalne kompetencije poveri stručnjacima izvan organa ili odgovarajućoj organizaciji u oblasti u kojoj se vrši provera na način propisan ovom uredbom. Komisija prihvata rezultate provere ovih lica, odnosno organizacije kao utvrđene.

Utvrđivanje i redosled provere posebnih funkcionalnih kompetencija

Član 36

Komisija utvrđuje najmanje dve, a najviše pet posebnih funkcionalnih kompetencija koje će se proveravati u izbornom postupku, osim za prijem pripravnika kojima se mogu proveravati znanje stranog jezika, odnosno jezika i pisma nacionalne manjine kada su određene kao potrebne kompetencije za obavljanje poslova tog radnog mesta.

Komisija utvrđuje redosled i oblik provere posebnih funkcionalnih kompetencija.

Izveštaj o rezultatima provere posebnih funkcionalnih kompetencija

Član 37

Komisija sačinjava izveštaj o rezultatima provere posebnih funkcionalnih kompetencija svih kandidata koji su učestvovali u proveri i dostavlja ga Službi, radi objedinjavanja i obaveštavanja kandidata o narednoj fazi izbornog postupka.

Izveštaj iz stava 1. ovog člana sadrži ukupan broj bodova kao i broj postignutih bodova na svakoj od kompetencija kandidata.

3. Treća faza izbornog postupka

Završni razgovor sa kandidatom

Član 38

U trećoj fazi izbornog postupka komisija obavlja završni razgovor sa kandidatom u kojem se proveravaju ponašajne kompetencije kandidata i vrši procena motivacije za rad u organima, službama i organizacijama.

Komisija pre početka završnog razgovora utvrđuje spisak kandidata koji nisu isključeni iz daljeg izbornog postupka u skladu sa članom 30. stav 6. ove uredbe i koji su dostavili dokaze o ispunjenosti uslova za zaposlenje i među njima vrši dalju proveru.

Izveštaj o rezultatima provere ponašajnih kompetencija i motivacije

Član 39

Komisija sačinjava izveštaj o rezultatima provere ponašajnih kompetencija i motivacije svih kandidata koji su učestvovali u proveri, pod šifrom njihove prijave.

Izveštaj iz stava 1. ovog člana sadrži ukupan broj postignutih bodova kandidata sabiranjem postignutih bodova po svakoj ponašajnoj kompetenciji i motivaciji za rad.

IX NAČIN PROVERE KOMPETENCIJA I KRITERIJUMI I MERILA ZA IZBOR NA IZVRŠILAČKA RADNA MESTA I PRIJEM PRIPRAVNIKA U JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE

Vrednovanje kompetencija bodovanjem

Član 40

Kompetencije kandidata vrednuju se dodeljivanjem određenog broja bodova kandidatu nakon svake provere kompetencija.

Broj bodova koji se mogu dodeliti kandidatu u proveri kompetencija u izbornom postupku iznosi:

1) za radna mesta rukovodilaca užih unutrašnjih jedinica:

(1) opšte funkcionalne kompetencije - najviše 9 bodova,

(2) posebne funkcionalne kompetencije - najviše 18 bodova,

(3) ponašajne kompetencije i motivacija - najviše 21 bod;

2) za izvršilačka radna mesta:

(1) opšte funkcionalne kompetencije - najviše 9 bodova,

(2) posebne funkcionalne kompetencije - najviše 18 bodova,

(3) ponašajne kompetencije i motivacija - najviše 18 bodova;

3) za pripravnike:

(1) opšte funkcionalne kompetencije - najviše 9 bodova,

(2) posebne funkcionalne kompetencije (strani jezik i/ili jezik i pismo nacionalne manjine) - najviše 6 bodova,

(3) ponašajne kompetencije i motivacija - najviše 18 bodova.

Komisija može pre početka izbornog postupka da odredi merila propisana za izbor tako što će da odredi minimalan broj bodova koji kandidate u proveri jedne ili više kompetencija isključuje iz daljeg izbornog postupka i/ili da odredi minimalan broj bodova koje kandidati moraju da ispune u jednoj fazi izbornog postupka i/ili u celom izbornom postupku i da o navedenom obavesti kandidate pre početka prve faze izbornog postupka.

Komisija ne može da odredi minimalan broj bodova za procenu motivacije koji kandidata isključuje sa liste za izbor.

Provera opšte funkcionalne kompetencije "Organizacija i rad organa autonomne pokrajine, odnosno jedinice lokalne samouprave"

Član 41

Opšta funkcionalna kompetencija "Organizacija i rad organa autonomne pokrajine, odnosno jedinice lokalne samouprave" proverava se putem testa sa pitanjima zatvorenog tipa koji kandidati rešavaju obeležavanjem jednog od više ponuđenih odgovora.

Provera ove kompetencije vrši se na elektronskoj platformi na kojoj se proveravaju opšte funkcionalne kompetencije državnih službenika u organima državne uprave.

Testovi za proveru ove kompetencije sačinjavaju se putem slučajnog automatskog izbora pitanja/zadataka iz baza pitanja/zadataka zatvorenog tipa koje formira, ažurira i standardizuje ministarstvo nadležno za poslove lokalne samouprave (u daljem tekstu: Ministarstvo) u saradnji sa službom Vlade za upravljanje kadrovima.

Test iz stava 1. sadrži najmanje 20 pitanja.

Baza pitanja se objavljuje na internet prezentaciji Ministarstva.

Testiranje se obavlja na računaru i traje 45 minuta.

Vrednovanje ove kompetencije iskazuje na bodovnoj skali i to:

1) do 50% tačnih odgovora - 1 bod;

2) 51-75% tačnih odgovora - 2 boda;

3) 76-100% tačnih odgovora - 3 boda.

Kandidati se obaveštavaju neposredno o rezultatima testa nakon isteka vremena za njegovo rešavanje.

Provera opšte funkcionalne kompetencije "Poslovna komunikacija"

Član 42

Opšta funkcionalna kompetencija "Poslovna komunikacija" proverava se putem testa sa pitanjima zatvorenog tipa koji kandidati rešavaju obeležavanjem jednog od više ponuđenih odgovora.

Provera ove kompetencije vrši se na elektronskoj platformi na kojoj se proveravaju opšte funkcionalne kompetencije državnih službenika u organima državne uprave.

Testovi za proveru ove kompetencije sačinjavaju se putem slučajnog automatskog izbora pitanja/zadataka iz baza pitanja/zadataka zatvorenog tipa koje formira, ažurira i standardizuje Ministarstvo u saradnji sa službom Vlade za upravljanje kadrovima.

Test iz stava 1. sadrži najmanje 20 pitanja.

Testiranje se obavlja na računaru i traje 45 minuta.

Vrednovanje ove kompetencije iskazuje se na bodovnoj skali i to:

1) do 50% tačnih odgovora - 1 bod;

2) 51-75% tačnih odgovora - 2 boda;

3) 76-100% tačnih odgovora - 3 boda.

Kandidati se obaveštavaju neposredno o rezultatima testa nakon isteka vremena za njegovo rešavanje.

Provera opšte funkcionalne kompetencije "Digitalna pismenost"

Član 43

Kompetencija "Digitalna pismenost" proverava se rešavanjem zadataka praktičnim radom na računaru.

Provera ove kompetencije vrši se na elektronskoj platformi na kojoj se proveravaju opšte funkcionalne kompetencije državnih službenika u organima državne uprave.

Testovi za proveru ove kompetencije sačinjavaju se putem slučajnog automatskog izbora pitanja/zadataka iz baza pitanja/zadataka koje formira, ažurira i standardizuje Ministarstvo u saradnji sa službom Vlade za upravljanje kadrovima.

Rešavanje zadatka praktičnim radom na računaru traje 45 minuta.

Proveru tačnosti urađenih zadataka vrši komisija, vrednovanjem ove kompetencije iskazivanjem na bodovnoj skali na sledeći način:

1) do 50% tačno rešenih zadataka - 1 bod;

2) 51-75% tačno rešenih zadataka - 2 boda;

3) 76-100% tačno rešenih zadataka - 3 boda.

Kandidati koji su, u skladu sa oglasom o konkursu, priložili odgovarajući sertifikat, potvrdu ili drugi pisani dokaz o posedovanju ove kompetencije u svim oblastima znanja i veština, ne proveravaju se i dobijaju 3 boda.

Izuzetno od stava 4. ovog člana, komisija može odlučiti da se kandidatu izvrši provera navedene kompetencije, ako uvidom u dostavljeni dokaz ne može potpuno da oceni posedovanje ove kompetencije na nivou koji je neophodan za obavljanje poslova na radnom mestu.

Komisija utvrđuje spisak kandidata koji se oslobađaju provere ove kompetencije.

Način i oblici provere posebnih funkcionalnih kompetencija

Član 44

Posebne funkcionalne kompetencije mogu se proveravati pisanim i usmenim putem.

Oblici pisane provere mogu biti esej i pisana simulacija.

Oblik usmene provere je usmena simulacija.

Komisija sastavlja tri različita zadatka za svaku usmenu i pisanu proveru najranije 24 sata pre početka provere.

Pred početak provere, jedan od kandidata slučajnim izborom bira zadatak koji rade svi kandidati.

Svaki zadatak izrađuje se u onoliko primeraka koliko ima kandidata i čuva u odvojenoj zapečaćenoj koverti.

Zadatke ocenjuju članovi komisije u skladu sa unapred utvrđenim merilima i kriterijumima za ocenu.

Pri rešavanju zadatka kandidati mogu da koriste jedino tekstove zakona i drugih propisa, ako je zadatak vezan za njihovu primenu.

Pisana provera posebnih funkcionalnih kompetencija može se vršiti na elektronskoj platformi na kojoj se vrši i provera opštih funkcionalnih kompetencija.

Esej

Član 45

Esej podrazumeva izradu teksta na zadatu temu u kojem kandidati iznose argumente, zaključke, preporuke i rešenja u vezi sa određenom stručnom oblašću.

Vreme za pisanje eseja ne može biti duže od dva sata.

Simulacija

Član 46

Simulacija (uzorak rada ili studija slučaja) zahteva da se u pisanom ili usmenom obliku da predlog rešenja određenog zadatka koje je tipično za obavljanje poslova na radnom mestu.

Vreme za izradu pisanog zadatka ne može biti duže od dva sata, a vreme za pripremu usmenog zadatka ne može biti duže od 30 minuta.

Vrednovanje posebnih funkcionalnih kompetencija

Član 47

Jedna posebna funkcionalna kompetencija može biti proveravana pomoću jednog ili više oblika provere.

Ako se jedna posebna funkcionalna kompetencija proverava pomoću više oblika provere, uzima se u obzir povoljniji rezultat svih oblika provere.

Za vrednovanje jedne posebne funkcionalne kompetencije koristi se pet merila.

Merila mogu biti: stručna zasnovanost, analitičnost, sistematičnost, poznavanje postupaka, metoda i tehnika rada, preciznost i tačnost u navođenju podataka, struktura rada, stvaralački doprinos u analizi podataka i rešavanju problema, kompletnost rada, jasnoća u iznošenju ličnog stava i mišljenja, usaglašenost naslova i sadržaja rada, prikladan rečnik i stil pisanja/izražavanja, jasnoća i konciznost iznetog zaključka i drugo merilo koje odredi komisija.

Ispunjenost svakog merila vrednuje se ocenom na skali od 1 do 3, sa sledećim značenjem:

1) ocena 1 - nije ispunio merilo;

2) ocena 2 - delimično ispunio merilo;

3) ocena 3 - u potpunosti ispunio merilo.

Ocene svakog pojedinačnog merila sabiraju se i prebacuju na bodovnu skalu, na sledeći način:

1) od 1 do 7 - 1 bod;

2) od 8 do 11 - 2 boda;

3) od 12 do 15 - 3 boda.

Ako je oglasom o konkursu navedeno da se ispunjenost posebne funkcionalne kompetencije može dokazivati određenim sertifikatom, potvrdom ili drugim pisanim dokazom, kandidat koji je podneo dokaz o posedovanju kompetencije na nivou koji je neophodan za obavljanje poslova na radnom mestu oslobađa se provere i dobija 3 boda.

Izuzetno od stava 7. ovog člana, komisija može odlučiti da se kandidatu izvrši provera određene kompetencije, ako uvidom u dostavljeni dokaz ne može potpuno da oceni posedovanje navedene kompetencije na nivou koji je neophodan za obavljanje poslova na radnom mestu.

Dokazom o ispunjenosti posebne funkcionalne kompetencije ne smatra se pisana izjava o tome da je kandidat obavljao poslove koji obuhvataju oblasti znanja i veština u okviru određene oblasti rada ili na određenom radnom mestu.

Potvrda o ispunjenosti merila za proveru posebne funkcionalne kompetencije u jednom konkursnom postupku ne smatra se dokazom o posedovanju te posebne funkcionalne kompetencije u novom konkursnom postupku.

Vrednovanje posebne funkcionalne kompetencije koja se odnosi na znanje stranog jezika i jezika i pisma nacionalne manjine

Član 48

Znanje stranog jezika i jezika i pisma nacionalne manjine proverava se po pravilu pisano i/ili usmeno.

Pisana provera znanja stranog jezika i jezika i pisma nacionalne manjine vrši se putem testa.

Komisija sastavlja jedan test za svaku pisanu proveru i/ili jedan zadatak za svaku usmenu proveru, najranije 24 sata pre početka provere.

Vrednovanje ove kompetencije putem testa iskazuje se na bodovnoj skali i to:

1) do 50% tačnih odgovora na testu - 1 bod;

2) 51-75% tačnih odgovora na testu - 2 boda;

3) 76% i više tačnih odgovora na testu - 3 boda.

Usmena provera znanja stranog jezika i jezika i pisma nacionalne manjine vrši se putem razgovora sa kandidatom.

Vrednovanje ove kompetencije putem razgovora iskazuje se na bodovnoj skali i to:

1) konverzacija ne odgovara traženom nivou znanja - 1 bod;

2) konverzacija delimično odgovara traženom nivou znanja - 2 boda;

3) konverzacija odgovara traženom nivou znanja - 3 boda.

Ako se ova kompetencija proverava i pismeno i usmeno, rezultat obe provere se uzima u obzir i kompetencija se vrednuje na bodovnoj skali i to:

1) nezadovoljavajući nivo kompetencije - 1 bod;

2) delimično zadovoljavajući nivo kompetencije - 2 boda;

3) zadovoljavajući nivo kompetencije - 3 boda.

Nezadovoljavajući nivo kompetencije podrazumeva da je kandidatu na obe ili na jednoj od provera ova kompetencija vrednovana sa 1 bodom.

Delimično zadovoljavajući nivo kompetencije podrazumeva da je kandidatu na obe ili na jednoj od provera ova kompetencija vrednovana sa 2 boda ili bodovima 2 i 3.

Zadovoljavajući nivo kompetencije podrazumeva da je kandidatu na obe provere ova kompetencija vrednovana sa 3 boda.

Maksimalni broj bodova za posebne funkcionalne kompetencije

Član 49

Svaka posebna funkcionalna kompetencija vrednuje se sa maksimalno tri boda.

Ako se u postupku proveravaju dve posebne funkcionalne kompetencije, ukupan broj bodova se dobija sabiranjem bodova po osnovu vrednovanja svake kompetencije i množenjem dobijenog zbira brojem 3.

Ako se u postupku proveravaju tri posebne funkcionalne kompetencije, ukupan broj bodova se dobija sabiranjem bodova po osnovu vrednovanja svake kompetencije i množenjem dobijenog zbira brojem 2.

Ako se u postupku proveravaju četiri posebne funkcionalne kompetencije, ukupan broj bodova se dobija sabiranjem bodova po osnovu vrednovanja svake kompetencije i množenjem dobijenog zbira brojem 1,5.

Ako se u postupku proveravaju pet posebnih funkcionalnih kompetencija, ukupan broj bodova se dobija sabiranjem bodova po osnovu vrednovanja svake kompetencije i množenjem dobijenog zbira brojem 1,2.

Za radna mesta pripravnika ukupan broj bodova za proveru posebnih funkcionalnih kompetencija utvrđuje se na osnovu ostvarenog broja bodova.

Oblik provere ponašajnih kompetencija

Član 50

Proveru ponašajnih kompetencija vrši komisija putem intervjua baziranog na kompetencijama.

Intervju baziran na kompetencijama je polustrukturisan i sistematizovan način prikupljanja informacija o ponašajnim kompetencijama u kome se kandidatu postavljaju pitanja koja se odnose na njegovo ponašanje u određenim okolnostima.

Vođenje intervjua, praćenje i beleženje odgovora i procenu pokazatelja ponašajnih kompetencija kandidata na osnovu intervjua baziranog na kompetencijama obavljaju članovi komisije koji ispunjavaju uslove iz člana 20. st. 3. i 4. ove uredbe.

Ako nijedan član komisije nije pohađao program obuke za sprovođenje intervjua baziranog na kompetencijama, provera ponašajnih kompetencija može se poveriti licu u organu ili licu izvan organa koje poseduje stručna znanja u ovoj oblasti ili odgovarajućoj stručnoj organizaciji u ovoj oblasti, koji vrše proveru na način propisan ovom uredbom.

Komisija prihvata rezultate provere ovih lica, odnosno organizacija kao utvrđene.

Procena motivacije kandidata na završnom razgovoru

Član 51

Na razgovoru sa kandidatom vrši se i procena motivacije koja podrazumeva razgovor koji članovi komisije vode sa kandidatom u cilju procene motivacije za rad na radnom mestu i stepen prihvatanja vrednosti organa, službe ili organizacije (u daljem tekstu: motivacija). Procena motivacije može se vršiti neposredno nakon provere ponašajnih kompetencija kandidata.

Ako je provera ponašajnih kompetencija poverena stručnjacima ili odgovarajućoj organizaciji iz člana 50. stav 4. ove uredbe, komisija zakazuje razgovor sa kandidatom koji nije isključen iz daljeg izbornog postupka u skladu sa članom 30. stav 6. ove uredbe, nakon prijema izveštaja o rezultatima provere ponašajnih kompetencija.

Način vrednovanja ponašajnih kompetencija i motivacije

Član 52

Vrednovanje ponašajnih kompetencija vrši lice koje sprovodi intervju, odnosno ako više lica vrši proveru odluku o vrednovanju donose saglasnošću.

Vrednovanje se vrši prema unapred definisanim kriterijumima, u skladu sa uputstvom o smernicama za vrednovanje ponašajnih kompetencija, koje donosi Ministarstvo.

Svaka ponašajna kompetencija se vrednuje na trostepenoj skali u zavisnosti od dokaza koje je kandidat pružio tokom provere i to:

1) ne poseduje kompetenciju - 1 bod;

2) poseduje kompetenciju na nivou delimično zadovoljava - 2 boda;

3) poseduje kompetenciju na zadovoljavajućem nivou - 3 boda.

Izveštaj o rezultatima provere ponašajnih kompetencija sastavljaju lica koja su vršila vrednovanje ponašajnih kompetencija.

Kandidat koji je osvojio 1 bod u proveri jedne ili više ponašajnih kompetencija, isključuje se iz daljeg izbornog postupka i sa njim se ne obavlja razgovor o proceni motivacije.

Motivacija za rad na radnom mestu i stepen prihvatanja vrednosti organa vrednuje se na trostepenoj skali na sledeći način:

1) 1 bod - nisko izražena motivacija;

2) 2 boda - umereno izražena motivacija;

3) 3 boda - visoko izražena motivacija.

X NAČIN PROVERE KOMPETENCIJA I KRITERIJUMI I MERILA ZA IZBOR NA IZVRŠILAČKA RADNA MESTA I PRIJEM PRIPRAVNIKA U AUTONOMNIM POKRAJINAMA

Član 53

Način provere kompetencija i kriterijumi i merila za izbor na izvršilačka radna mesta i prijem pripravnika u autonomnim pokrajinama, uređuju se aktom autonomne pokrajine.

XI FAZE IZBORNOG POSTUPKA ZA IZBOR SLUŽBENIKA NA POLOŽAJU

1. Prva faza izbornog postupka

Provera opštih i posebnih funkcionalnih kompetencija

Član 54

U prvoj fazi izbornog postupka za lica na položaju vrši se provera opštih i posebnih funkcionalnih kompetencija.

Komisija proverava sve opšte funkcionalne kompetencije i utvrđuje najmanje dve a najviše pet posebnih funkcionalnih kompetencija koje će se proveravati u izbornom postupku.

Komisija utvrđuje oblik provere opštih i posebnih funkcionalnih kompetencija.

Pored članova komisije, u postupku provere mogu učestvovati stručnjaci iz pojedinih oblasti znanja i veština u kojoj se vrši provera, ako članovi komisije procene da im je za proveru neophodna stručna podrška.

Komisija može odlučiti da proveru opštih i posebnih funkcionalnih kompetencija poveri stručnjacima izvan organa ili odgovarajućoj organizaciji u oblasti u kojoj se vrši provera, na način propisan ovom uredbom i čije rezultate provere komisija prihvata kao utvrđene.

Komisija sačinjava izveštaj o rezultatima provere kompetencija iz stava 1. ovog člana svih kandidata koji su učestvovali u proveri i dostavlja ga Službi, radi objedinjavanja i obaveštavanja kandidata o narednoj fazi izbornog postupka.

2. Druga faza izbornog postupka

Provera ponašajnih kompetencija

Član 55

U drugoj fazi izbornog postupka vrši se provera ponašajnih kompetencija kandidata koji nisu isključeni u skladu sa članom 30. stav 6. ove uredbe.

Provera ponašajnih kompetencija sprovodi se u Službi.

Ako organ, služba ili organizacija nema zaposlenog koji obavlja stručne poslove vezane za proveru ponašajnih kompetencija u skladu sa odredbama ove uredbe, proveru ponašajnih kompetencija komisija poverava službi Vlade za upravljanje kadrovima, stručnjacima ili odgovarajućoj stručnoj organizaciji u ovoj oblasti, koji vrše proveru na način propisan ovom uredbom i čije rezultate provere komisija prihvata kao utvrđene.

Izveštaj o rezultatima provere ponašajnih kompetencija

Član 56

Komisija sačinjava izveštaj o rezultatima provere ponašajnih kompetencija svih kandidata koji su učestvovali u proveri pod šifrom njihove prijave, koji dostavlja Službi radi obaveštavanja kandidata.

Izveštaj iz stava 1. ovog člana sadrži ukupan broj postignutih bodova kandidata i kratak opis rezultata po svakoj ponašajnoj kompetenciji.

3. Treća faza izbornog postupka

Završni razgovor sa kandidatom

Član 57

U trećoj fazi izbornog postupka komisija obavlja završni razgovor sa kandidatima koji su dokazali posedovanje ponašajnih kompetencija i dostavili dokaze o ispunjenosti uslova za zaposlenje.

Na završnom razgovoru sa kandidatom vrši se procena motivacije.

XII NAČIN PROVERE KOMPETENCIJA I KRITERIJUMI I MERILA ZA IZBOR SLUŽBENIKA NA POLOŽAJU U JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE

Vrednovanje kompetencija bodovanjem

Član 58

Kompetencije kandidata vrednuju se dodeljivanjem određenog broja bodova kandidatu nakon svake provere kompetencija.

Broj bodova koji se mogu dodeliti kandidatu u proveri kompetencija u izbornom postupku iznosi:

(1) opšte i posebne funkcionalne kompetencije - najviše 36 bodova;

(2) ponašajne kompetencije - najviše 21 bod;

(3) završni razgovor - najviše 6 bodova.

Kandidat koji je osvojio jedan bod u proveri jedne ili više ponašajnih kompetencija, isključuje se iz daljeg izbornog postupka.

Komisija može pre početka izbornog postupka da odredi merila za izbor tako što će da odredi minimalan broj bodova koji kandidate u proveri kompetencije isključuje iz daljeg izbornog postupka i/ili da odredi minimalan broj bodova koje kandidati moraju da ispune u jednoj fazi izbornog postupka ili u celom izbornom postupku i da o navedenom obavesti kandidate pre početka provere.

Komisija ne može da odredi minimalan broj bodova za procenu motivacije koji kandidata isključuje sa liste za izbor.

Način i oblici provere opštih i posebnih funkcionalnih kompetencija

Član 59

Provera opštih i posebnih funkcionalnih kompetencija vrši se pisanim i usmenim putem.

Oblik pisane provere je esej i pisana simulacija.

Usmena provera vrši se razgovorom sa komisijom.

Komisija sastavlja tri različita zadatka za pisanu simulaciju i temu za esej.

Pred početak provere, jedan od kandidata slučajnim izborom bira zadatak iz pisane simulacije koji rade svi kandidati.

Svaki zadatak izrađuje se u onoliko primeraka koliko ima kandidata i čuva u odvojenoj zapečaćenoj koverti.

Zadatke ocenjuju članovi komisije u skladu sa unapred utvrđenim merilima i kriterijumima za ocenu.

Pri rešavanju zadatka iz pisane simulacije kandidati mogu da koriste jedino tekstove zakona i drugih propisa, ako je zadatak vezan za njihovu primenu.

Izuzetno od st. 1-8. ovog člana, provera znanja stranog jezika, odnosno znanja jezika i pisma nacionalne manjine vrši se na način propisan članom 48. ove uredbe.

Esej i razgovor sa komisijom

Član 60

Esej podrazumeva izradu teksta na zadatu temu u kojem kandidati iznose argumente, zaključke, preporuke i rešenja u vezi sa određenom stručnom oblašću znanja i veština za koju se proveravaju posebne funkcionalne kompetencije.

Na dan početka izbornog postupka kandidati se pismeno obaveštavaju o temi za izradu eseja, o roku za dostavljanje eseja koji ne može biti kraći od sedam dana, kao i o izradi elektronske prezentacije koja će se predstaviti na usmenoj proveri.

Kandidati koji ne dostave esej u roku koji odredi komisija isključuju se iz daljeg izbornog postupka.

Nakon dostavljanja eseja, vrši se usmena provera kandidata razgovorom sa komisijom, na kojem kandidati sažeto iznose argumente, zaključke, preporuke i rešenje iz eseja, uz predstavljanje istih na elektronskoj prezentaciji i odgovaraju na pitanja komisije u vezi sa temom iz eseja.

Ukupno vreme za prezentaciju rada i razgovor sa komisijom ne može da traje duže od 90 minuta.

Pisana simulacija i razgovor sa komisijom

Član 61

Simulacija (uzorak rada ili studija slučaja) zahteva da se u pisanom obliku radom na računaru da predlog rešenja određenog zadatka koje je tipično za obavljanje poslova na radnom mestu.

Vreme za izradu pisanog zadatka ne može biti duže od dva sata.

Nakon izrađenog zadatka vrši se usmena provera razgovorom sa komisijom, na kojem kandidati sažeto iznose predlog rešenja iz pisane simulacije i odgovaraju na pitanja komisije u vezi sa iznetim predlogom rešenja.

Vrednovanje opštih i posebnih funkcionalnih kompetencija

Član 62

Na osnovu pisane i usmene provere iz čl. 60. i 61. ove uredbe, vrši se objedinjeno vrednovanje svih opštih funkcionalnih kompetencija kandidata primenom sledećih merila: razumevanje organizacije, vrste poslova i načela rada organa, službe ili organizacije; vladanje veštinom elektronske obrade teksta/prezentacije/tabelarnih kalkulacija; prikladan rečnik, gramatika i pravopis; stil pisanja/izražavanja; preciznost i tačnost u navođenju podataka.

Vrednovanje svake posebne funkcionalne kompetencije vrši se primenom pet merila koja mogu biti: stručna zasnovanost, analitičnost, sistematičnost, poznavanje postupaka, metoda i tehnika rada, preciznost i tačnost u navođenju podataka, struktura rada, stvaralački doprinos u analizi podataka i rešavanju problema, kompletnost rada, jasnoća u iznošenju ličnog stava i mišljenja, usaglašenost naslova i sadržaja rada ili drugo merilo koje odredi komisija.

Ispunjenost svakog merila vrednuje se ocenom na skali od 1 do 3, sa sledećim značenjem:

1) ocena 1 - nije ispunio merilo;

2) ocena 2 - delimično ispunio merilo;

3) ocena 3 - u potpunosti ispunio merilo.

Ocene svakog pojedinačnog merila sabiraju se i prebacuju na bodovnu skalu, na sledeći način:

1) od 1 do 7 - 1 bod;

2) od 8 do 11 - 2 boda;

3) od 12 do 15 - 3 boda.

Vrednovanje provere znanja stranog jezika, odnosno znanja jezika i pisma nacionalne manjine vrši na način propisan članom 48. ove uredbe.

Maksimalni broj bodova za opšte i posebne funkcionalne kompetencije

Član 63

Sve opšte funkcionalne kompetencije vrednuju se objedinjeno sa maksimalno 3 boda.

Svaka posebna funkcionalna kompetencija vrednuje se sa maksimalno 3 boda.

Ako se u postupku proverava pet posebnih funkcionalnih kompetencija broj bodova se dobija sabiranjem bodova po osnovu vrednovanja opštih funkcionalnih kompetencija i svake posebne funkcionalne kompetencije i množenjem dobijenog zbira brojem 2.

Ako se u postupku proveravaju četiri posebne funkcionalne kompetencije, ukupan broj bodova se dobija sabiranjem bodova po osnovu vrednovanja opštih funkcionalnih kompetencija i svake posebne funkcionalne kompetencije i množenjem dobijenog zbira brojem 2,4.

Ako se u postupku proveravaju tri posebne funkcionalne kompetencije, ukupan broj bodova se dobija sabiranjem bodova po osnovu vrednovanja opštih funkcionalnih kompetencija i svake posebne funkcionalne kompetencije i množenjem dobijenog zbira brojem 3.

Ako se proveravaju dve posebne funkcionalne kompetencije, ukupan broj bodova se dobija sabiranjem bodova po osnovu vrednovanja opštih funkcionalnih kompetencija i svake posebne funkcionalne kompetencije i množenjem dobijenog zbira brojem 4.

Oblici provere ponašajnih kompetencija

Član 64

Provera ponašajnih kompetencija vrši se putem intervjua baziranog na kompetencijama ili putem intervjua baziranog na kompetencijama i psihometrijskih testova.

Intervju baziran na kompetencijama

Član 65

Intervju baziran na kompetencijama je polustrukturisan i sistematizovan način prikupljanja informacija o ponašajnim kompetencijama u kome se kandidatima postavljaju pitanja koja se odnose na njihovo ponašanje u određenim okolnostima.

Praćenje, beleženje i procenu pokazatelja ponašajnih kompetencija kandidata na osnovu intervjua zasnovanog na kompetencijama rade diplomirani psiholozi, u skladu sa uputstvom iz člana 52. stav. 2. ove uredbe.

Psihometrijski test

Član 66

Psihometrijski test je standardizovani instrument za procenu sposobnosti i osobina ličnosti kandidata koje su povezane sa kompetencijama potrebnim za delotvoran rad na radnom mestu.

Psihometrijsko testiranje obavljaju diplomirani psiholozi.

Način vrednovanja ponašajnih kompetencija i motivacije

Član 67

Svaka ponašajna kompetencija se vrednuje na trostepenoj skali u zavisnosti od dokaza koje je kandidat pružio tokom provere i to:

1) ne poseduje kompetenciju - 1 bod;

2) poseduje kompetenciju na nivou delimično zadovoljava - 2 boda;

3) poseduje kompetenciju na zadovoljavajućem nivou - 3 boda.

Komisija u vrednovanju odgovora kandidata na pitanja koja su mu postavljena procenjuje koliko je kandidat pokazao izraženu motivaciju, na trostepenoj skali na sledeći način:

1) 2 boda - nisko izražena motivacija;

2) 4 boda - umereno izražena motivacija;

3) 6 bodova - visoko izražena motivacija.

XIII NAČIN PROVERE KOMPETENCIJA I KRITERIJUMI I MERILA ZA IZBOR SLUŽBENIKA NA POLOŽAJU U AUTONOMNIM POKRAJINAMA

Član 68

Način provere kompetencija i kriterijumi i merila za izbor na položaje u autonomnim pokrajinama, uređuju se aktom organa nadležnog za postavljenje na položaj.

XIV LISTA KANDIDATA

Sačinjavanje liste kandidata

Član 69

Komisija na osnovu postignutih rezultata kandidata u svim fazama izbornog postupka, sačinjava listu kandidata koji su ispunili merila utvrđena za izbor na izvršilačko radno mesto i radno mesto za prijem pripravnika, rangiranjem prema rezultatima kandidata od najvećeg ka najmanjem.

Komisija na osnovu postignutih rezultata kandidata u svim fazama izbornog postupka, sačinjava listu sa najviše tri kandidata koja su sa najboljim rezultatom ispunila merila propisana za izbor na položaj, rangiranjem prema rezultatima kandidata od najvećeg ka najmanjem.

Lista kandidata mora da sadrži sve podatke o rezultatima koji su kandidati postigli u izbornom postupku.

Dodatni kriterijumi za sastavljanje liste kandidata

Član 70

Ako po osnovu postignutih rezultata dva ili više kandidata imaju isti broj bodova, rangiranje se obavlja prema dodatnim kriterijumima.

U slučaju da je u oglasu o konkursu navedeno da postoji potreba za zapošljavanjem pripadnika nacionalnih manjina koji su nedovoljno zastupljeni među zaposlenima ili su se na konkurs prijavila lica koja imaju prednost prilikom zapošljavanja u skladu sa posebnim zakonom, prvi dodatni kriterijum za rangiranje kandidata koji imaju isti broj bodova je pripadnost nacionalnoj manjini i prednost prilikom zapošljavanja u skladu sa posebnim propisima.

Kandidat koji se dobrovoljno izjasnio o pripadnosti nacionalnoj manjini u prijavi ili je lice koje ima prednost prilikom zapošljavanja u skladu sa posebnim propisima, rangira se prvi u odnosu na druge kandidate koji imaju isti broj bodova.

Ako više kandidata koji imaju isti broj bodova pripada nacionalnoj manjini ili ima prednost u skladu sa posebnim zakonom, prednost na rang listi u odnosu na druge jednako vrednovane kandidate, ima kandidat kome su sa više bodova vrednovane ponašajne kompetencije (drugi dodatni kriterijum), u slučaju jednakog bodovanja ponašajnih kompetencija prednost ima kandidat koji je sa više bodova vrednovan na posebnim funkcionalnim kompetencijama (treći dodatni kriterijum), a u slučaju jednakog prethodnog bodovanja prednost ima kandidat koji je sa više bodova vrednovan na proceni motivacije (četvrti dodatni kriterijum).

U ostalim slučajevima u kojima ima više kandidata koji imaju isti broj bodova, za prednost na listi kandidata u odnosu na druge kandidate sa jednakim najboljim rezultatom, primenjuje se drugi, treći i četvrti dodatni kriterijum.

Dostavljanje liste kandidata

Član 71

Lista kandidata koji su ispunili merila za izbor dostavlja se rukovodiocu organa, službe ili organizacije, odnosno organu nadležnom za postavljenje ili licu nadležnom da predloži kandidata za postavljenje na položaj.

Uz listu kandidata za izvršilačka radna mesta, rukovodiocu se dostavlja i spisak kandidata koji nisu ispunili merila propisana za izbor, sa navođenjem kratkog razloga za njihovo isključenje sa liste.

Uz listu kandidata za izbor na položaj, rukovodiocu, odnosno organu nadležnom za postavljenje se dostavlja i spisak kandidata koji su ispunili merila propisana za izbor a nisu stavljena na listu, sa navođenjem rezultata njihove provere i spisak kandidata koji nisu ispunili merila propisana za izbor.

Razgovor sa kandidatima sa liste kandidata za postavljenje na položaj

Član 72

Rukovodilac, odnosno organ nadležan za postavljenje lica na položaj ili lice koje je nadležno da u skladu sa posebnim propisom predloži kandidata za postavljenje na položaj može obaviti razgovor sa kandidatima koji se nalaze na listi kandidata, pre donošenja odluke o izboru kandidata.

XV JAVNI KONKURS ZA POPUNJAVANJE RADNIH MESTA NAMEŠTENIKA

Kad se sprovodi javni konkurs

Član 73

Javni konkurs se sprovodi radi popunjavanja radnih mesta nameštenika na neodređeno vreme.

Na otpočinjanje popunjavanja radnog mesta nameštenika, oglašavanje javnog konkursa i roka za podnošenje prijave shodno se primenjuju odredbe čl. 3, 9, 10. i 12. ove uredbe.

Imenovanje i sastav komisije kada se popunjava radno mesto nameštenika u jedinici lokalne samouprave

Član 74

Na komisiju za popunjavanje radnih mesta nameštenika shodno se primenjuju odredbe čl. 19, 20. i 24-26. ove uredbe.

Imenovanje i sastav komisije kada se popunjava radno mesto nameštenika u autonomnim pokrajinama

Član 75

Ako se popunjava radno mesto nameštenika predsednika i ostale članove komisije imenuje rešenjem rukovodilac organa, službe ili organizacije autonomne pokrajine.

Na komisiju za popunjavanje radnih mesta nameštenika shodno se primenjuju odredbe čl. 19. i 24-26. ove uredbe.

Sastav komisije za popunjavanje radnog mesta nameštenika uređuje se aktom autonomne pokrajine.

Sadržina oglasa o javnom konkursu

Član 76

Oglas o javnom konkursu za popunjavanje radnih mesta nameštenika sadrži podatke o organu, službi ili organizaciji, radnom mestu, uslovima za zaposlenje na radnom mestu, znanjima, sposobnostima i veštinama koje se ocenjuju u izbornom postupku i načinu njihove provere, mestu rada, roku u kome se podnose prijave, lično ime lica zaduženog za davanje obaveštenja o javnom konkursu, adresi na koju se prijave podnose, kao i podatke o dokazima koji se podnose uz prijavu.

Ako je kao poseban uslov za rad na radnom mestu predviđeno znanje jezika i pisma nacionalnih manjina, u oglasu se posebno navodi ovaj uslov, kao i eventualna pisana provera njegove ispunjenosti.

Ako postoji potreba za zapošljavanjem pripadnika nacionalnih manjina koji su nedovoljno zastupljeni među zaposlenima, u oglasu se posebno navodi da te nacionalne manjine imaju prednost kod izbora kada se radi o kandidatima koji su sa jednakim najboljim rezultatom ispunili merila za izbor.

Potreba za zapošljavanjem pripadnika određene nacionalne manjine na radnom mestu nameštenika utvrđuje se u skladu sa članom 11. ove uredbe.

U oglasu o javnom konkursu se navodi i druga prednost prilikom zapošljavanja u skladu sa posebnim zakonom.

Ako se znanja ili veštine mogu dokazivati sertifikatima, potvrdama ili drugim pisanim dokazima, u oglasu se to posebno navodi.

Prijava na konkurs

Član 77

Prijava na konkurs podnosi se organu, službi ili organizaciji u kojoj se popunjava radno mesto u pisanom obliku ili elektronskim putem, i obavezno sadrži naziv radnog mesta na koje se konkuriše, ime i prezime podnosioca prijave, njegov kontakt telefon, a po mogućnosti i elektronsku adresu.

Organ, služba i organizacija može izraditi obrazac prijave, utvrditi njenu bližu sadržinu i učiniti je dostupnom učesnicima u javnom konkursu na odgovarajući način u elektronskom ili pisanom obliku.

Dokazi koji se podnose uz prijavu na javni konkurs

Član 78

Uz prijavu na javni konkurs učesnik javnog konkursa prilaže dokaze o odgovarajućoj stručnoj spremi, radnom iskustvu i druge dokaze o ispunjavanju propisanih uslova za rad na radnom mestu koje se popunjava, a koji su navedeni u oglasu.

Ako se znanja ili veštine mogu dokazivati sertifikatima, potvrdama ili drugim pisanim dokazima koji su navedeni u oglasu o konkursu, lice podnosi navedeni dokaz istovremeno sa prijavom.

Dokazom o ispunjenosti znanja ili veština ne smatra se pisana izjava o tome da je kandidat obavljao poslove koji obuhvataju oblasti znanja i veština u okviru određene oblasti rada ili na određenom radnom mestu.

Potvrda o ispunjenosti merila za proveru znanja i veština u jednom konkursnom postupku ne smatra se dokazom o njihovom posedovanju u novom konkursnom postupku.

Uz prijavu na javni konkurs, pripadnik nacionalne manjine može, u skladu sa načelom slobode izražavanja nacionalne pripadnosti, da priloži izvod iz matične knjige rođenih u koji je unet podatak o toj nacionalnoj pripadnosti, kako bi se podatak o pripadnosti nacionalnoj manjini koja je u skladu sa oglasom o konkursu nedovoljno zastupljena među zaposlenima mogla uzeti kao prednost kod izbora u slučajevima kada se radi o kandidatima koji su sa jednakim najboljim rezultatom ispunili merila za izbor.

Kandidati među kojima se sprovodi izborni postupak

Član 79

Po isteku roka za podnošenje prijava na javni konkurs, komisija pregleda sve prispele prijave i podnete dokaze i sastavlja spisak kandidata među kojima se sprovodi izborni postupak.

Izborni postupak sprovodi se samo među onim kandidatima koji ispunjavaju oglašene uslove za rad na radnom mestu koje se popunjava.

Spisak kandidata među kojima se sprovodi izborni postupak potpisuju svi članovi komisije.

Obaveštavanje kandidata o sprovođenju izbornog postupka

Član 80

Kandidatima među kojima se sprovodi izborni postupak za popunjavanje radnog mesta dostavlja se pismeno obaveštenje o tome kad otpočinje izborni postupak.

Kandidati se obaveštavaju i putem internet adrese, ako je data, kao i telefonskim putem.

Kandidati se na početku svakog dela obaveštavaju o tome kad počinje naredni deo izbornog postupka.

Kandidat koji se ne odazove pozivu da učestvuje u jednom delu izbornog postupka, ne poziva se da učestvuje u narednom delu izbornog postupka.

Uslovljenost izbornog postupka sadržinom oglasa

Član 81

U izbornom postupku komisija može da ocenjuje samo znanja, sposobnosti i veštine kandidata koje su navedene u oglasu o konkursu i na način koji je naveden u oglasu o konkursu.

U izbornom postupku za prijem pripravnika ne proveravaju se znanja, sposobnosti i veštine kandidata, osim znanja stranog jezika, odnosno jezika i pisma nacionalne manjine i rada na računaru kada su određeni kao uslov za obavljanje poslova tog radnog mesta.

Izborni postupak

Član 82

Izborni postupak sprovodi se pisanom i/ili usmenom proverom znanja, sposobnosti i veština i razgovorom sa kandidatom.

Kandidati koji su, u skladu sa oglasom o konkursu, priložili odgovarajući sertifikat, potvrdu ili drugi pisani dokaz o posedovanju znanja i veština oslobađaju se provere.

Komisija utvrđuje spisak kandidata koji se oslobađaju provere iz stava 2. ovog člana, na osnovu dostavljenih dokaza.

Izuzetno od st. 2. i 3. ovog člana komisija može doneti odluku da se kandidatu izvrši provera znanja i veština iz stava 2. ovog člana, ako uvidom u dostavljene dokaze ne može potpuno da oceni njihovo posedovanje na nivou koji je neophodan za obavljanje poslova na radnom mestu.

Završni razgovor sa kandidatom

Član 83

Članovi komisije vode razgovor sa kandidatom u cilju procene njegove motivacije za rad na radnom mestu.

Lista kandidata

Sačinjavanje liste kandidata

Član 84

Posle završnog razgovora s kandidatima, komisija po okončanom izbornom postupku, u roku od 15 dana, sačinjava listu kandidata koji su ispunili merila za izbor, rangiranjem prema rezultatima kandidata od najvećeg ka najmanjem.

Rezultat kandidata dobija se tako što se izračunava prosečna vrednost svih ocena kojima je kandidat vrednovan u svim oblicima pisane i usmene provere i u razgovoru sa komisijom. Prosečna vrednost ocena računa se samo onom kandidatu kojeg je komisija vrednovala ocenom "delimično zadovoljava" (2) ili "zadovoljava" (3).

Ako po osnovu postignutih rezultata dva ili više kandidata imaju isti rezultat rangiranje se obavlja prema dodatnim kriterijumima.

Na dodatne kriterijume za rangiranje kandidata na listi kandidata za popunjavanje radnih mesta nameštenika shodno se primenjuju odredbe člana 70. ove uredbe.

Dostavljanje liste kandidata

Član 85

Na dostavljanje liste kandidata shodno se primenjuju odredbe člana 71. ove uredbe.

XVI NAČIN PROVERE ZNANJA, SPOSOBNOSTI I VEŠTINA I KRITERIJUMI I MERILA ZA IZBOR NAMEŠTENIKA U JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE

Oblici provere

Član 86

Oblici pisane provere mogu biti: pisana simulacija, praktičan rad i test znanja.

Oblik usmene provere je usmena simulacija.

Simulacija

Član 87

Simulacija (uzorak rada ili studija slučaja) zahteva da se u pisanom ili usmenom obliku da predlog rešenja određenog zadatka koje je tipično za obavljanje poslova na radnom mestu.

Praktičan rad

Član 88

Praktičnim radom može da se proveri veština rada na računaru i druga znanja, sposobnosti i veštine kandidata putem rešavanja konkretnih zadataka.

Test znanja

Član 89

Znanje stranog jezika, odnosno jezika i pisma nacionalne manjine, proverava se pisanim i/ili usmenim putem.

Pisana provera znanja stranog jezika, odnosno jezika i pisma nacionalne manjine, vrši se putem testa znanja, a usmena provera putem razgovora sa kandidatom.

Sastavljanje zadataka

Član 90

Komisija sastavlja tri različita zadatka za svaku usmenu i pisanu proveru znanja, sposobnosti i veština najranije 24 sata pre početka provere.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, za proveru znanja stranog jezika i/ili jezika i pisma nacionalne manjine, komisija sastavlja jedan test/zadatak za svaku pisanu i/ili usmenu proveru najranije 24 sata pre početka provere.

Ako jedinica lokalne samouprave, nema odgovarajuće stručnjake za oblast iz koje se pisano proveravaju znanja, sposobnosti i veštine, sastavljanje zadatka, kao i njihova provera može da se poveri stručnjacima izvan organa ili odgovarajućoj organizaciji.

Svaki zadatak se izrađuje u onoliko primeraka koliko ima kandidata i čuva u odvojenim zapečaćenim kovertama.

Biranje zadatka i utvrđivanje rezultata

Član 91

Pred početak pisane ili usmene provere, jedan od kandidata slučajnim izborom bira zadatak koji rešavaju svi kandidati.

Vreme za izradu pisanog zadatka ne može biti duže od dva sata, a vreme za pripremu usmenog zadatka ne može biti duže od 30 minuta.

Pri rešavanju zadatka kandidati mogu da koriste jedino tekstove zakona i drugih propisa, ako je zadatak vezan za njihovu primenu.

Pisani ili usmeni rad kandidata vrednuje komisija ocenom "ne zadovoljava" (1), "delimično zadovoljava" (2) i "zadovoljava" (3), prema kriterijumima koje komisija unapred određuje najkasnije 24 časa pre provere.

Kandidat koji bude ocenjen ocenom "ne zadovoljava" (1) u jednom obliku provere, ne poziva se na naredni oblik provere i isključuje se iz daljeg izbornog postupka.

Kandidat koji se ne odazove pozivu da učestvuje u jednom obliku provere ne poziva se na naredni oblik provere i isključuje se iz daljeg izbornog postupka.

Kandidat kome se u skladu sa članom 82. stav 2. ove uredbe ne vrši provera znanja i veština ocenjuje se ocenom "zadovoljava" (3).

Završni razgovor s kandidatom

Član 92

Na završni razgovor sa konkursnom komisijom pozivaju se samo kandidati koje je komisija u svim oblicima provere vrednovala ocenom "delimično zadovoljava" (2) ili "zadovoljava" (3).

Komisija vrednuje ocenom "zadovoljava" (3) kandidata koji pokazuje visok nivo motivacije, ocenom "delimično zadovoljava" (2) kandidata koji pokazuje umeren nivo motivacije, a ocenom "ne zadovoljava" (1) vrednuje kandidata koji pokazuje nizak nivo motivacije.

XVII NAČIN PROVERE ZNANJA, SPOSOBNOSTI I VEŠTINA I KRITERIJUMI I MERILA ZA IZBOR NAMEŠTENIKA U AUTONOMNIM POKRAJINAMA

Član 93

Ako se popunjava namešteničko radno mesto u organu, službi ili organizaciji autonomne pokrajine način provere znanja, sposobnosti i veština kandidata i kriterijuma i merila za izbor uređuju se aktom autonomne pokrajine.

XVIII EVALUACIJA KVALITETA POPUNJAVANJA RADNIH MESTA

Izrada izveštaja o kvalitetu popunjavanja radnih mesta

Član 94

Služba do kraja prvog kvartala tekuće godine sačinjava izveštaj o kvalitetu popunjavanja radnih mesta u svim konkursnim postupcima za popunjavanje radnih mesta službenika i nameštenika za prethodnu godinu, u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave, odnosno gradskim opštinama koji najmanje sadrži podatke o:

1) broju radnih mesta popunjenih internim i javnim konkursom u odnosu na ukupan broj popunjenih radnih mesta u toku godine;

2) broju radnih mesta popunjenih internim i javnim konkursom u odnosu na ukupan broj radnih mesta koji je planirano popuniti u toku godine, ukupno i po zvanjima, odnosno vrstama radnih mesta nameštenika;

3) prosečnom vremenskom trajanju popunjavanja radnih mesta internim i javnim konkursom;

4) ukupnom broju prijavljenih lica i kandidata na sve interne i javne konkurse na godišnjem nivou;

5) broju prijavljenih lica i kandidata na internim i javnim konkursima po oglašenom radnom mestu u organu;

6) broju kandidata koji se nisu odazvali proveri u izbornom postupku;

7) broju prijavljenih lica i broju kandidata koji su ispunili merila za izbor;

8) broju kandidata koji su učestvovali u izbornom postupku u odnosu na broj kandidata koji su ispunili merila za izbor;

9) ostvarenoj godišnjoj oceni rada izabranih kandidata.

Predlog mera za unapređenje postupka popunjavanja radnih mesta

Član 95

Izveštaj iz člana 94. ove uredbe, Služba dostavlja rukovodiocu sa predlogom mera za unapređenje postupka popunjavanja radnih mesta u autonomnoj pokrajini, jedinici lokalne samouprave, odnosno gradskoj opštini i prati njihovo sprovođenje.

Izveštaj iz člana 94. ove uredbe, sadrži i podatke o analizi primenjenih mera za unapređenje postupka popunjavanja radnih mesta iz stava 1. ovog člana.

XIX PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 96

Akt iz člana 52. stav 2. ove uredbe, doneće se do početka primene ove uredbe.

Član 97

Danom stupanja na snagu ove uredbe prestaje da važi Uredba o sprovođenju internog i javnog konkursa za popunjavanje radnih mesta u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave ("Službeni glasnik RS", br. 95/16 i 12/22).

Stupanje na snagu uredbe

Član 98

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", a primenjuje se od 1. januara 2024. godine.

 

Obrazac

PRIJAVA NA KONKURS

Učesnik konkursa lično popunjava obrazac

Ako prijavu popunjavate ručno molimo da je popunite čitko i štampanim slovima

MOLIMO DA POPUNITE OBAVEZNA POLJA KOJA SU OZNAČENA ZVEZDICOM *

UKODIKO SE NE POPUNE POLJA OZNAČENA ZVEZDICOM* PRIJAVA ĆE BITI ODBAČENA

 

POPUNJAVA ORGAN, SLUŽBA ILI ORGANIZACIJA

Podaci o konkursu

Radno mesto

Šifra prijave

Zvanje/položaj

Organ, služba ili organizacija

 

POPUNJAVA KANDIDAT

Podaci o kandidatu*

Prezime*

Ime*

Matični broj*

Državljanstvo*

Mesto rođenja*

 

Adresa prebivališta, odnosno boravišta*

Ulica i broj*

Mesto*

Poštanski broj*

Elektronska adresa (ako je posedujete)*

Telefon*

Adresa na koju želite da primate obaveštenja u vezi sa konkursom, ako nije ista kao adresa prebivališta, odnosno boravišta

Ulica i broj

Mesto

Poštanski broj

 

Obrazovanje*

Srednja škola/gimnazija*

Naziv škole i sedište*

Trajanje srednjeg obrazovanja i smer koji ste završili*

Zanimanje koje ste stekli*
(ne popunjavaju kandidati koji su završili gimnaziju)

Godina završetka srednjeg obrazovanja*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visoko obrazovanje*

Označite koje ste studije pohađali*
☐ Osnovne studije u trajanju od najmanje 4 godine, po propisima do 10.9.2005.
☐ Studije u trajanju do 3 godine, po propisima do 10.9.2005.
☐ Akademske studije     ☐ Strukovne studije     ☐ Strukovne i akademske studije

Navedite od najnižeg do najvišeg zvanja koje ste stekli (studije prvog stepena, studije drugog stepena, studije trećeg stepena / doktorske akademske studije)

Naziv visokoškolske ustanove (fakulteta, više škole i univerziteta) i mesto*

Obim studija (u ESPB ili godinama)*

Naziv akreditovanog studijskog programa (sa informacijom o smeru ili modulu) i zvanje koje ste stekli.
Za programe do 2005. godine navesti podatak o zvanju i smeru*

Dan, mesec i godina završetka studija*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stručni i drugi ispiti koji su navedeni u oglasu o konkursu kao uslov za rad na radnom mestu za koje konkurišete*

Vrsta ispita (popunjava organ, služba ili organizacija)

Da li imate položen ispit*

Naziv institucije u kojoj ste polagali ispit, sedište*

Dan, mesec i godina kad je ispit položen*

 

DA     NE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rad na računaru

Program

Da li posedujete sertifikat

Godina sticanja sertifikata

Word

DA

NE

 

Internet

DA

NE

 

Excel

DA

NE

 

Prilažem odgovarajući sertifikat, potvrdu ili drugi traženi dokaz u originalu ili overenoj fotokopiji

DA            NE

Napomena: OVU RUBRIKU POPUNJAVAJU SAMO KANDIDATI KOJI KONKURIŠU NA IZRŠILAČKA RADNA MESTA
Ako posedujete važeći sertifikat/potvrdu/drugi dokaz koji je tražen u konkursnom postupku i želite da na osnovu njega budete oslobođeni provere kompetencije "Digitalna pismenost", neophodno je da uz prijavni obrazac dostavite i dokaz o poznavanju rada na računaru.
Samo kandidati čiji sertifikat/potvrda/drugi dokaz potvrđuje posedovanje znanja o svakom od navedenih pojedinačnih programa mogu biti oslobođeni provere kompetencije "Digitalna pismenost".
Komisija će na osnovu priloženog sertifikata/potvrde/drugog dokaza doneti odluku da li može ili ne može prihvatiti priloženo umesto testovne provere.

 

Znanje stranih jezika/jezika nacionalnih manjina koji su u oglasu o konkursu navedeni kao uslov za rad na radnom mestu*
Ako strani jezik ili jezik nacionalne manjine, nisu u oglasu o konkursu navedeni kao uslov za rad na radnom mestu, ne morate da popunjavate ovaj deo.

Jezik (popunjava organ, služba ili organizacija)

Da li posedujete sertifikat

Nivo A1, A2, B1, B2, C1, C2

Godina polaganja

 

DA

NE

 

 

 

DA

NE

 

 

 

DA

NE

 

 

Prilažem sertifikat, potvrdu ili drugi traženi dokaz
u originalu ili overenoj fotokopiji

DA         NE

Jezik (popunjava organ, služba ili organizacija)

Da li ste stekli formalno obrazovanje na jeziku nacionalne manjine koji je u oglasu o konkursu naveden kao uslov za rad na radnom mestu

Nivo stečenog obrazovanja

Osnovno

Srednje

Visoko

 

DA

NE

DA     NE

DA     NE

DA     NE

 

DA

NE

DA     NE

DA     NE

DA     NE

 

DA

NE

DA     NE

DA     NE

DA    NE

Prilažem dokaz o stečenom obrazovanju na jeziku nacionalne manjine koji je u oglasu o konkursu naveden kao uslov za rad na radnom mestu u originalu ili overenoj fotokopiji

DA        NE

Napomena: Ako posedujete važeći sertifikat/potvrdu/drugi dokaz koji je tražen u konkursnom postupku i želite da na osnovu njega budete oslobođeni testiranja kompetencije znanje stranog jezika/jezika nacionalne manjine, neophodno je da uz prijavni obrazac dostavite i traženi dokaz. Komisija će na osnovu priloženog sertifikata/potvrde/drugog dokaza doneti odluku da li može ili ne može da prihvati priloženo umesto pisane/usmene provere.

 

Dodatne edukacije koje su od značaja za obavljanje poslova radnog mesta na koje konkurišete (obuke, kursevi u relevantnim stručnim i/ili profesionalnim oblastima)

Oblast, vrsta obuke, naziv obuke

Naziv institucije, sedište

Godina pohađanja

 

 

 

 

 

 

 

Radno iskustvo u struci*

Napomena: Radno iskustvo u struci odnosi se na radno iskustvo stečeno na poslovima sa stručnom spremom/obrazovanjem koje se zahteva za rad na radnom mestu u tekstu oglasa

Da li ste radno angažovani?
(radni odnos ili rad van radnog odnosa)

DA     NE

Da li imate radno iskustvo u struci?

DA    NE

Sadašnje ili poslednje radno angažovanje u struci

Period radnog angažovanja

Naziv poslodavca

Kratak opis posla

Od ___.___._____.

Do ___.___._____.

 

Naziv radnog mesta/poslova

Vrsta radnog angažovanja radni odnos (na određeno, na neodređeno vreme) ili rad van radnog odnosa (vrsta ugovora)

 

Vrsta i stepen stručne spreme/vrsta i stepen obrazovanja koje se zahtevalo za poslove koje ste obavljali:

Prethodno radno angažovanje u struci (molimo Vas, navedite počev od najskorijeg unazad)

Period radnog angažovanja

Naziv poslodavca

Kratak opis posla

Od ___.___._____.

Do ___.___._____.

 

Naziv radnog mesta/poslova

Vrsta radnog angažovanja radni odnos (na određeno, na neodređeno vreme) ili rad van radnog odnosa (vrsta ugovora)

 

Vrsta i stepen stručne spreme/vrsta i stepen obrazovanja koje se zahtevalo za poslove koje ste obavljali:

Period radnog angažovanja

Naziv poslodavca

Kratak opis posla

Od ___.___._____.

Do ___.___._____.

 

Naziv radnog mesta/poslova

Vrsta radnog angažovanja radni odnos (na određeno, na neodređeno vreme) ili rad van radnog odnosa (vrsta ugovora)

 

Vrsta i stepen stručne spreme/vrsta i stepen obrazovanja koje se zahtevalo za poslove koje ste obavljali

Napomena: Ako Vam je za upis prethodnih radnih angažovanja u struci potrebno više od dve rubrike istu možete dodati, odnosno elektronski kopirati ako prijavu podnosite na elektronskom obrascu. Ako prijavu podnosite na papirnom Obrascu, deo Obrasca sa rubrikom "prethodno radno angažovanje u struci 44 možete odštampati u potrebnom broju primeraka i priložiti ih uz prijavu.

 

Posebni uslovi

Ako Vam je priznat neki stepen invalidnosti, molimo Vas da navedete da li su Vam potrebni posebni uslovi za učešće u proveri kompetencija u okviru selekcije?

NE       DA, navedite koji:

 

Dobrovoljna izjava o pripadnosti nacionalnoj manjini

Ako je u oglasu o konkursu navedeno da pripadnici određenih nacionalnih manjina mogu imati prednost na izbornoj listi u slučaju da dva ili više kandidata imaju isti broj bodova, molimo Vas da, ako želite ostvarivanje prednosti po ovom osnovu, navedete da li pripadate nekoj nacionalnoj manjini koja može imati prednost i kojoj?

NE       DA, navedite kojoj nacionalnoj manjini pripadate:

Napomena:
Popunjavanjem ovog podatka smatraće se da ste dali pristanak _____________________________________ _____________________________________ (navesti naziv organa, službe ili organizacije koji sprovodi konkurs) da može obrađivati ovaj podatak u svrhu sprovođenja konkursa u skladu sa Zakonom o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave. Imate pravo na opoziv pristanka u bilo koje vreme, a opoziv pristanka ne utiče na dopuštenost obrade na osnovu pristanka pre opoziva.
Dokaz o pripadnosti nacionalnoj manjini utvrđivaće se na osnovu podatka unetog u matičnu knjigu rođenih.

 

Izjava o postojanju prednosti prilikom zapošljavanja

Pravo na prioritet u zapošljavanju imaju dete palog borca, ratni vojni invalid i borac u skladu sa propisima o pravima boraca, vojnih invalida, civilnih invalida rata i članova njihovih porodica.
Ako želite ostvarivanje prednosti po ovom osnovu, molimo Vas da navedete da li pripadate nekoj od navedenih kategorija lica, radi davanja prednosti na izbornoj listi u slučaju da dva ili više kandidata imaju jednak broj bodova.

NE      DA, navedite kojoj kategoriji lica pripadate:

Napomena:
Popunjavanjem ovog podatka smatraće se da ste dali pristanak ____________________________________ _________________________________ (navesti naziv organa, službe ili organizacije koji sprovodi konkurs) da može obrađivati ovaj podatak u svrhu sprovođenja konkursa u skladu sa Zakonom o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave. Imate pravo na opoziv pristanka u bilo koje vreme, a opoziv pristanka ne utiče na dopuštenost obrade na osnovu pristanka pre opoziva.
Dokaz o pripadnosti određenoj kategoriji lica koja imaju prednost prilikom zapošljavanja u skladu sa posebnim propisom utvrđivaće se na osnovu akta/rešenja/odluke o sticanju tog statusa izdatog od strane nadležnog organa/institucije.

 

Izjava *

Da li ste osuđivani na kaznu zatvora od najmanje šest meseci?

DA

NE

Da li Vam je u prošlosti prestajao radni odnos u državnom organu, organu, službi ili organizaciji AP ili JLS zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa?

DA

NE

Ako budem pozvan, podneću dokaze o ispunjavanju uslova za zaposlenje. Jasno mi je da ukoliko to ne učinim gubim status kandidata na ovom konkursu.

DA

NE

Da li su svi navedeni podaci tačni i potpuni?

DA

NE

Jasno mi je da ću, ukoliko naknadno bude otkriveno da neki od navedenih podataka nije tačan i potpun, izgubiti status kandidata na ovom konkursu.

DA

NE

Zakružite način na koji želite da se pribavljaju Vaši podaci iz službenih evidencija (izvod iz matične knjige rođenih, uverenje o državljanstvu, uverenje o položenom državnom ili drugom stručnom ispitu, uverenje o podacima iz kaznene evidencije i druge podatke iz službenih evidencija koji su navedeni kao uslov za rad na radnom mestu):

 

 

1. Saglasan sam da organ, služba ili organizacija AP ili JLS može iz službenih evidencija pribaviti i obrađivati moje podatke za potrebe sprovođenja konkursa i provere uslova zapošljavanja.
2. Lično ću dostaviti podatke iz službenih evidencija potrebne za sprovođenje konkursa i proveru uslova zapošljavanja i obradu. Jasno mi je da ukoliko to ne učinim gubim status kandidata na ovom konkursu.

 

 

Zainteresovan sam i za druge poslove u organu, službi ili organizaciji i možete me pozvati na neki drugi odgovarajući konkurs, ukoliko mi na ovom konkursu ne bude ponuđen posao

DA

NE

Razumem da ću u okviru ovog konkursa biti praćen pomoću šifre koji mi je dodeljena u okviru ovog obrasca i da zbog toga treba da je čuvam do kraja konkursa

DA

NE

 

Izjava*

POPUNJAVAJU SAMO KANDIDATI KOJI KONKURIŠU NA IZVRŠILAČKA RADNA MESTA

Da li su Vam u poslednje dve godine proveravane opšte funkcionalne kompetencije u konkursnom postupku za rad na izvršilačkom radnom mestu u AP ili JLS u kojoj sada kao kandidat učestvujete na konkursu za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta?

DA

NE

Ako ste u poslednje dve godine učestvovali u konkursu da li želite da Vam se priznaju bodovi koje ste ostvarili?

NAPOMENA:
(Ako zaokružite DA, priznaće Vam se bodovi koje ste ostvarili u prethodne dve godine i nećete biti pozvani na proveru opštih funkcionalnih kompetencija u ovom konkursnom postupku ukoliko ste ostvarili najmanje broj bodova koji se kao minimum zahtevaju u novom konkursnom postupku)

DA

NE

 

Izjava*

POPUNJAVAJU SAMO KANDIDATI KOJI KONKURIŠU NA RADNA MESTA POLOŽAJA

Da li su Vam u prethodnih godinu dana proveravane ponašajne kompetencije u konkursnom postupku za rad na položaju u AP ili JLS u kojoj sada kao kandidat učestvujete na konkursu za popunjavanje položaja?

Ako ste na prethodno pitanje odgovorili sa DA upišite broj bodova koji ste ostvarili na proveri ponašajnih kompetencija?

DA

NE

NAPOMENA:
Ako ste u prethodnih godinu dana na proveri ponašajnih kompetencija za popunjavanje radnih mesta položaja kod istog poslodavca ostvarili najviše jedan bod ne ispunjavate uslov za učešće u konkursnim postupcima kod poslodavca za popunjavanje radnih mesta službenika, do isteka roka od godinu dana od dana ostvarivanja navedenog rezultata.

 

PAPIRNI OBRAZAC
Napomena: popunjava kandidat koji predaje obrazac u papirnoj formi

Datum predaje prijave: (popunjava organ, služba ili organizacija)

Ime i prezime:*
(štampanim slovima)

_______________________________

Potpis kandidata:*

_______________________________

 

ELEKTRONSKI OBRAZAC
Napomena: popunjava kandidat koji predaje elektronski obrazac

Datum predaje prijave: (popunjava organ, služba ili organizacija)

☐ Potvrđujem da sam lično popunio obrazac.*

Ime*

 

 

Prezime*

 

Svi izrazi u ovom obrascu koji su upotrebljeni u muškom gramatičkom rodu, odnose se bez razlike na osobe ženskog i muškog roda.