Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na mailing listu:


Informacije o izmenama, dopunama, važenju, prethodnim verzijama ili napomenama propisa, kao i o drugim dokumentima koji su relacijski povezani sa propisom možete saznati na linku OVDE.

Email Print

UREDBA O SPROVOĐENJU INTERNOG I JAVNOG KONKURSA ZA POPUNJAVANJE RADNIH MESTA U AUTONOMNIM POKRAJINAMA I JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE

("Sl. glasnik RS", br. 95/2016 i 12/2022)

 

I UVODNE ODREDBE

Sadržina uredbe

Član 1

Ovom uredbom uređuje se sprovođenje internog i javnog konkursa za popunjavanje izvršilačkih radnih mesta službenika, javnog konkursa za popunjavanje radnih mesta službenika na položaju, nameštenika, kao i za prijem pripravnika u organima autonomnih pokrajina, jedinica lokalne samouprave i gradskih opština, kao i za popunjavanje navedenih radnih mesta u službama i organizacijama koje osniva nadležni organ autonomne pokrajine, jedinice lokalne samouprave i gradske opštine (u daljem tekstu: organi, službe i organizacije) u smislu člana 1. Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave (u daljem tekstu: Zakon).

Upotreba pojmova

Član 2

Svi pojmovi koji se koriste u ovoj uredbi u muškom gramatičkom rodu obuhvataju muški i ženski rod lica na koja se odnose.

Otpočinjanje popunjavanja radnog mesta

Član 3

Rukovodilac organa, službe i organizacije u kojoj se radno mesto popunjava (u daljem tekstu: rukovodilac), donosi rešenje o popunjavanju radnog mesta sprovođenjem internog, odnosno javnog konkursa, vodeći računa o tome da su ispunjeni svi zakonski uslovi u pogledu dopuštenosti popunjavanja radnog mesta.

Rešenje o popunjavanju položaja donosi organ nadležan za postavljenje lica na položaj, odnosno lice koje je nadležno da u skladu sa posebnim propisom predloži kandidata za postavljenje na položaj.

Rešenje iz st. 1. i 2. ovog člana i dokazi o tome da su ispunjeni svi zakonski uslovi u pogledu dopuštenosti popunjavanja radnog mesta u organima, službama i organizacijama Autonomne pokrajine Vojvodine, dostavljaju se službi za upravljanje ljudskim resursima Pokrajinske vlade (u daljem tekstu: Pokrajinska služba). Uz rešenje, Pokrajinskoj službi se dostavljaju i svi podaci potrebni za oglašavanje konkursa.

Pokrajinska služba utvrđuje da li su ispunjeni uslovi za popunjavanje radnog mesta i o tome obaveštava donosioca rešenja, u roku od tri dana od dana kada je primila rešenje sa svim dokazima.

II INTERNI KONKURS ZA POPUNU RADNIH MESTA

Član 4

Radi popunjavanja izvršilačkog radnog mesta sprovodi se interni konkurs, ako rukovodilac odluči da radno mesto ne popuni premeštajem.

Oglašavanje internog konkursa

Član 5

Interni konkurs oglašava organ, služba i organizacija u kojoj se radno mesto popunjava u roku od osam dana od dana donošenja rešenja o popunjavanju radnog mesta.

Interni konkurs u organima, službama i organizacijama Autonomne pokrajine Vojvodine oglašava i Pokrajinska služba u roku od osam dana od dana kada je primila rešenje o popunjavanju izvršilačkog radnog mesta sa svim podacima potrebnim za oglašavanje.

Način oglašavanja internog konkursa

Član 6

Interni konkurs oglašava organ, služba, i organizacija u kojoj se radno mesto popunjava, na svojoj oglasnoj tabli i internet prezentaciji.

Pokrajinska služba oglašava interni konkurs na svojoj internet prezentaciji.

Sadržina oglasa o internom konkursu

Član 7

U oglasu o internom konkursu za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta navode se podaci o: organu, organizaciji ili službi, uslovima za rad na radnom mestu, mestu rada, stručnoj osposobljenosti, znanjima i veštinama, naročito iz oblasti znanja i veština koje su za to radno mesto utvrđene u okviru posebnih funkcionalnih kompetencija, koje se ocenjuju u izbornom postupku i načinu njihove provere, roku u kome se podnose prijave na interni konkurs, imenu i prezimenu lica zaduženog za davanje obaveštenja o internom konkursu, adresi na koju se podnose prijave, datumu oglašavanja, dokazima koji se prilažu uz prijavu, mestu, danu i vremenu kada će se obaviti provera stručne osposobljenosti, znanja i veština kandidata u izbornom postupku.

Ako se popunjava izvršilačko radno mesto, kod koga je kao poseban uslov predviđeno znanje jezika i pisma nacionalnih manjina, u oglasu se posebno navodi ovaj uslov, kao i eventualna pisana provera njegove ispunjenosti.

Ako postoji potreba za zaposlenjem pripadnika nacionalnih manjina koji su nedovoljno zastupljeni među zaposlenima, u oglasu se posebno navodi da te nacionalne manjine imaju prednost kod izbora u slučaju jednake ocene kvalifikovanih kandidata.

Potreba za zapošljavanjem pripadnika određene nacionalne manjine proizlazi iz odnosa broja zaposlenih koji su se izjasnili kao pripadnici pojedine nacionalne manjine prema podacima iz registra zaposlenih u javnoj upravi u skladu sa zakonom i njihove zastupljenosti u stanovništvu na teritoriji autonomne pokrajine, jedinice lokalne samouprave, odnosno gradskoj opštini, prema rezultatima poslednjeg popisa stanovništva, pod uslovom da se o svojoj nacionalnoj pripadnosti izjasnilo 30% zaposlenih u autonomnoj pokrajini, jedinici lokalne samouprave, odnosno gradskoj opštini.

Ako se znanje stranog jezika, odnosno jezika i pisma nacionalne manjine ili digitalna pismenost može dokazivati sertifikatima, potvrdama ili drugim pisanim dokazima, u oglasu o internom konkursu se to posebno navodi.

Rok za podnošenje prijava

Član 8

Rok za podnošenje prijava je osam dana od dana kada je interni konkurs oglašen na internet prezentaciji odnosno oglasnoj tabli organa, službe ili organizacije, ako jedinica lokalne samouprave nema internet prezentaciju.

Konkursna komisija

Član 9

Konkursna komisija imenuje se pre nego što se oglasi interni konkurs.

Član 10

Na postupak sprovođenja internog konkursa primenjuju se odredbe ove uredbe, kojima je uređen izborni postupak za sprovođenje javnog konkursa.

III JAVNI KONKURS

Kad se sprovodi javni konkurs

Član 11

Javni konkurs se sprovodi ako izvršilačko radno mesto nije popunjeno premeštajem, internim konkursom ili preuzimanjem službenika od drugog poslodavca iz člana 4. Zakona, odnosno iz državnog organa.

Javni konkurs se sprovodi radi popunjavanja radnih mesta službenika i nameštenika, kao i za prijem pripravnika.

Javni konkurs se sprovodi i za popunjavanje položaja.

Ko oglašava javni konkurs

Član 12

Javni konkurs za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta službenika i nameštenika, kao i za prijem pripravnika, oglašava organ, služba i organizacija, u kojoj se popunjava radno mesto u roku od osam dana od dana donošenja rešenja o popunjavanju radnog mesta.

Javni konkurs za popunjavanje položaja oglašava pokrajinski organ nadležan za postavljenje na položaj, odnosno Veće, u roku iz stava 1. ovog člana.

Javni konkurs iz st. 1. i 2. ovog člana u organima, službama i organizacijama Autonomne pokrajine Vojvodine oglašava i Pokrajinska služba u roku od osam dana od dana kada je primila rešenje o popunjavanju radnog mesta sa svim podacima potrebnim za oglašavanje.

Način oglašavanja javnog konkursa

Član 12a

Javni konkurs oglašava se na internet prezentaciji i oglasnoj tabli organa, službe i organizacije, a javni konkurs u organima, službama i organizacijama Autonomne pokrajine Vojvodine i na internet prezentaciji Pokrajinske službe.

Obaveštenje o javnom konkursu i adresa internet prezentacije na kojoj je objavljen oglas objavljuje se i u najmanje jednim dnevnim novinama koje se distribuiraju za celu teritoriju Republike Srbije, a može se objaviti i na portalima za zapošljavanje i u drugim medijima.

Ako oglas objavljuje jedinica lokalne samouprave u kojoj je u službenoj upotrebi i jezik i pismo nacionalne manjine, obaveštenje o oglasu objavljuje se i u jednim lokalnim ili međuopštinskim novinama koje izlaze na tom jeziku i pismu.

Sadržina oglasa o javnom konkursu

Član 13

Oglas o javnom konkursu sadrži podatke o: radnom mestu preuzete iz Pravilnika i uslovima za zaposlenje na radnom mestu kao i stručnoj osposobljenosti, znanjima i veštinama, naročito iz oblasti znanja i veština koje su za to radno mesto utvrđene u okviru posebnih funkcionalnih kompetencija, koje se ocenjuju u izbornom postupku i načinu njihove provere, roku u kome se podnose prijave na javni konkurs, telefon i ime osobe zadužene za davanje dodatnih obaveštenja o javnom konkursu, adresi na koju se prijave podnose kao i podatke o dokazima koji se podnose i pribavljaju uz prijavu.

Pored toga, u oglasu o javnom konkursu za popunjavanje radnog mesta navodi se da je probni rad obavezan za one koji ranije nisu zasnivali radni odnos u organima autonomne pokrajine, jedinici lokalne samouprave, gradskoj opštini ili državnom organu, u oglasu o javnom konkursu za popunjavanje položaja navodi se koliko traje rad na položaju, a u oglasu o javnom konkursu za prijem pripravnika navodi se da se radni odnos zasniva na određeno vreme i njegovo trajanje.

Oglas o javnom konkursu takođe sadrži podatke propisane za oglas iz člana 7. st. 2, 3. i 5. ove uredbe.

Rok za podnošenje prijava

Član 13a

Rok za podnošenje prijava ne može biti kraći od 15 dana od dana oglašavanja obaveštenja o javnom konkursu u dnevnim novinama iz člana 12a ove uredbe.

Dokazi koji se prilažu uz prijavu na javni konkurs

Član 14

Uz prijavu na javni konkurs učesnik javnog konkursa prilaže dokaze o odgovarajućoj stručnoj spremi, dokaze o radnom iskustvu i druge dokaze o ispunjavanju propisanih uslova za rad na radnom mestu koje se popunjava, kao i kontakt telefon, a po mogućnosti i internet adresu.

Ako se znanje stranog jezika, odnosno jezika i pisma nacionalne manjine ili digitalna pismenost može dokazivati sertifikatima, potvrdama ili drugim pisanim dokazima koji su navedeni u oglasu o konkursu, lice podnosi navedeni dokaz istovremeno sa prijavom.

Uz prijavu na javni konkurs, pripadnik nacionalne manjine može, u skladu sa principom dobrovoljnosti, da priloži izjavu o pripadnosti nacionalnoj manjini koja je u skladu sa oglasom o konkursu nedovoljno zastupljena među zaposlenima ili izvod iz matične knjige rođenih u koji je unet podatak o toj nacionalnoj pripadnosti, kako bi se podatak o pripadnosti nacionalnoj manjini koja je u skladu sa oglasom o konkursu nedovoljno zastupljena među zaposlenima mogla uzeti kao prednost kod izbora u slučaju jednakih rezultata kvalifikovanih kandidata.

Kome se podnose prijave na javni konkurs

Član 15

Prijava na javni konkurs za popunjavanje položaja, izvršilačkog radnog mesta službenika, kao i za radno mesto pripravnika i nameštenika podnosi se konkursnoj komisiji preko organa autonomne pokrajine, jedinice lokalne samouprave i gradske opštine u kojoj se popunjava radno mesto.

Kandidati među kojima se sprovodi izborni postupak

Član 16

Po isteku roka za podnošenje prijava na javni konkurs, konkursna komisija pregleda sve prispele prijave i podnete dokaze i sastavlja spisak kandidata među kojima se sprovodi izborni postupak.

Izborni postupak sprovodi se samo među onim kandidatima koji ispunjavaju oglašene uslove za rad na radnom mestu koje se popunjava.

Spisak kandidata među kojima se sprovodi izborni postupak potpisuju svi članovi konkursne komisije.

Obaveštavanje kandidata o sprovođenju izbornog postupka

Član 17

Kandidatima među kojima se sprovodi izborni postupak za popunjavanje radnog mesta dostavlja se pismeno obaveštenje o tome kad otpočinje izborni postupak.

Kandidati se obaveštavaju i putem internet adrese, ako je data, kao i telefonskim putem.

Kandidat se na početku svakog dela obaveštavaju o tome kad počinje naredni deo izbornog postupka.

Kandidat koji se ne odazove pozivu da učestvuje u jednom delu izbornog postupka, ne poziva se da učestvuje u narednom delu izbornog postupka.

Uslovljenost izbornog postupka sadržinom oglasa

Član 18

U izbornom postupku konkursna komisija može da ocenjuje samo one stručne osposobljenosti, znanja i veštine kandidata koje su navedene u oglasu o konkursu i na način koji je naveden u oglasu o konkursu.

U izbornom postupku za prijem pripravnika ne može da se proverava stručna osposobljenost.

Izborni postupak sprovodi se pisanom i/ili usmenom proverom stručne osposobljenosti, znanja i veština i razgovorom sa kandidatom.

Oblici pisane provere mogu biti: esej i pisana simulacija, praktičan rad i test znanja.

Oblik usmene provere je usmena simulacija.

Oblici provere stručnih osposobljenosti, znanja i veština

Esej i simulacija

Član 19

Esej podrazumeva izradu teksta na zadatu temu u kojem kandidati iznose argumente, zaključke, preporuke i rešenja u vezi sa određenom stručnom oblašću.

Simulacija (uzorak rada ili studija slučaja) zahteva da se u pisanom ili usmenom obliku da predlog rešenja određenog zadatka koje je tipično za obavljanje poslova na radnom mestu.

Praktičan rad

Član 19a

Rešavanjem zadataka praktičnim radom na računaru provera se digitalna pismenost kandidata.

Kandidati koji su, u skladu sa oglasom o konkursu, priložili odgovarajući sertifikat, potvrdu ili drugi pisani dokaz o posedovanju digitalne pismenosti se ne proveravaju i ocenjuju se ocenom "zadovoljava" (3).

Izuzetno od stava 2. ovog člana konkursna komisija može doneti odluku da se kandidatu izvrši provera digitalne pismenosti, ako uvidom u dostavljeni dokaz ne može potpuno da oceni posedovanje ove veštine na nivou koji je neophodan za obavljanje poslova na radnom mestu.

Konkursna komisija utvrđuje spisak kandidata koji se oslobađaju provere ove veštine na osnovu dostavljenih dokaza.

Test znanja

Član 19b

Znanje stranog jezika, odnosno jezika i pisma nacionalne manjine, proverava se pisanim i/ili usmenim putem.

Pisana provera znanja stranog jezika, odnosno jezika i pisma nacionalne manjine, vrši se putem testa znanja, a usmena provera putem razgovora sa kandidatom.

Kandidati koji su, u skladu sa oglasom o konkursu, priložili odgovarajući sertifikat, potvrdu ili drugi pisani dokaz o posedovanju znanja stranog jezika, odnosno jezika i pisma nacionalne manjine, se ne proveravaju i ocenjuju se ocenom "zadovoljava" (3).

Izuzetno od stava 3. ovog člana konkursna komisija može doneti odluku da se kandidatu izvrši provera znanja stranog jezika, odnosno jezika i pisma nacionalne manjine, ako uvidom u dostavljeni dokaz ne može potpuno da oceni posedovanje znanja stranog jezika, odnosno jezika i pisma nacionalne manjine na nivou koji je neophodan za obavljanje poslova na radnom mestu.

Konkursna komisija utvrđuje spisak kandidata koji se oslobađaju provere znanja stranog jezika, odnosno jezika i pisma nacionalne manjine, na osnovu dostavljenih dokaza.

Sastavljanje zadataka

Član 20

Konkursna komisija sastavlja tri različita zadatka za svaku usmenu i pisanu proveru stručnih osposobljenosti, znanja i veština najranije 24 sata pre početka provere.

Ako organizacioni oblik nema odgovarajuće stručnjake za oblast iz koje se pismeno proveravaju osposobljenost, znanje i veštine, sastavljanje zadatka, kao i njihova provera može da se poveri stručnjacima izvan organa ili odgovarajućoj organizaciji.

Svaki zadatak se izrađuje u onoliko primeraka koliko ima kandidata i čuva u odvojenim zapečaćenim kovertama.

Biranje zadatka i utvrđivanje rezultata

Član 21

Pred početak pisane ili usmene provere, jedan od kandidata žrebom bira zadatak koji rešavaju svi kandidati.

Vreme za izradu pisanog zadatka ne može biti duže od dva sata, a vreme za pripremu usmenog zadatka ne može biti duže od 30 minuta.

Pri rešavanju zadatka kandidati mogu da koriste jedino tekstove zakona i drugih propisa, ako je zadatak vezan za njihovu primenu.

Pisani ili usmeni rad kandidata vrednuje svaki član konkursne komisije ocenom "nezadovoljava" (1), "delimično zadovoljava" (2) i "zadovoljava" (3), prema kriterijumima koje konkursna komisija unapred određuje najkasnije 24 časa pre provere.

Kandidat koji bude ocenjen ocenom "nezadovoljava" (1) u jednom obliku provere, ne poziva se na naredni oblik provere.

Kandidat koji se ne odazove pozivu da učestvuje u jednom obliku provere ocenjuje se ocenom "nezadovoljava" (1) i ne poziva se na naredni oblik provere.

Završni razgovor s kandidatom

Član 22

Na završni razgovor sa konkursnom komisijom pozivaju se samo kandidati koje su svi članovi konkursne komisije u svim oblicima provere vrednovali ocenom "delimično zadovoljava" (2) ili "zadovoljava" (3)."

Članovi konkursne komisije vode razgovor sa kandidatom u cilju procene njegove motivacije za rad na radnom mestu, mogućih doprinosa na radu i prihvatanja vrednosti organa (u daljem tekstu: motivacija).

Svaki član konkursne komisije ocenom "zadovoljava" (3) vrednuje kandidata koji pokazuje visok nivo motivacije, ocenom "delimično zadovoljava" (2) kandidata koji pokazuje prosečan nivo motivacije, a ocenom "nezadovoljava" (1) vrednuje kandidata koji pokazuje nizak nivo motivacije.

Sačinjavanje liste za izbor

Član 23

Posle završnog razgovora s kandidatima, konkursna komisija po okončanom izbornom postupku u roku od 15 dana sačinjava listu za izbor.

Rezultat kandidata dobija se tako što se izračunava prosečna vrednost svih ocena kojima je kandidat vrednovan u svim oblicima pisane i usmene provere i u razgovoru sa komisijom. Prosečna vrednost ocena računa se samo onom kandidatu kojeg je svaki član konkursne komisije vrednovao ocenom "delimično zadovoljava" (2) ili "zadovoljava" (3).

Na listu za izbor uvršćuju se najviše tri kandidata koja su s najboljim rezultatom ispunila merila propisana za izbor.

Ako se konkurs sprovodi za više izvršilaca na jednom radnom mestu, konkursna komisija dostavlja listu za izbor iz stava 1. ovog člana za svakog izvršioca.

Ako po osnovu postignutih rezultata dva ili više kandidata imaju isti rezultat rangiranje se obavlja prema dopunskim merilima.

U slučaju da je u oglasu o konkursu navedeno da postoji potreba za zapošljavanjem pripadnika nacionalnih manjina koje su nedovoljno zastupljene među zaposlenima, prvo dopunsko merilo za rangiranje kandidata koji imaju isti rezultat je pripadnost nacionalnoj manjini.

Kandidat koji se pri podnošenju prijave dobrovoljno izjasnio o pripadnosti nacionalnoj manjini koja je nedovoljno zastupljena među zaposlenima, rangira se prvi u odnosu na drugog kandidata koji ima isti rezultat.

Ako više kandidata koji imaju jednak rezultat pripadaju nacionalnoj manjini, prednost da bude uvršćen na listu za izbor u odnosu na druge jednako vrednovane kandidate pripadnike nacionalne manjine, ima kandidat sa boljim rezultatom na eseju ili pisanoj simulaciji (drugo dopunsko merilo), a ako ni posle toga konkursna komisija ne odredi sva tri kandidata, prednost ima onaj s boljim rezultatom na usmenoj simulaciji (treće dopunsko merilo), a ako ni posle toga konkursna komisija ne odredi sva tri kandidata, prednost ima onaj s boljim rezultatom na praktičnom radu (četvrto dopunsko merilo), odnosno kandidat s boljim rezultatom u razgovoru sa komisijom (peto dopunsko merilo).

U ostalim slučajevima u kojima ima više kandidata koji imaju isti broj bodova, za prednost na listi za izbor u odnosu na druge jednako vrednovane kandidate primenjuju se dopunska merila po redosledu iz stava 8. ovog člana.

Dostavljanje liste za izbor

Član 24

Konkursna komisija listu za izbor iz člana 23. ove uredbe sa zapisnicima o preduzetim radnjama u toku izbornog postupka i koji sadrži sve podatke o rezultatima koje su kandidati postigli u izbornom postupku, dostavlja rukovodiocu, odnosno za lica na položaju - organu nadležnom za postavljenje lica na položaj, odnosno licu koje je nadležno da u skladu sa posebnim propisom predloži kandidata za postavljenje na položaj.

Pre izbora kandidata, rukovodilac, odnosno organ, odnosno lice iz stava 1. ovog člana može da obavi usmeni razgovor sa kandidatom sa liste.

Neuspeh javnog konkursa

Član 25

Ako javni konkurs nije uspeo u skladu sa zakonom rukovodilac, odnosno organ nadležan za postavljenje lica na položaj, odnosno lice koje je nadležno da u skladu sa posebnim propisom predloži kandidata za postavljenje na položaj, donosi rešenje o neuspehu javnog konkursa.

Predsednik konkursne komisije sastavlja izveštaj o razlozima zbog kojih javni konkurs nije uspeo i dostavlja ga rukovodiocu, odnosno organu, odnosno licu iz stava 1. ovog člana u roku od osam dana od dana završetka izbornog postupka.

Rešenje iz stava 1. ovog člana dostavlja se svim kandidatima koji su imali pravo da učestvuju u izbornom postupku.

Kada organ za postavljenje nije izvršio izbor kandidata u roku od 15 dana od dana prijema liste za izbor, obrazloženje za ovu odluku se objavljuje na zvaničnoj internet prezentaciji autonomne pokrajine, jedinice lokalne samouprave i gradske opštine.

Rad konkursne komisije

Član 26

Konkursna komisija odluke donosi većinom glasova, pri čemu glas predsednika konkursne komisije ima istu snagu kao i člana konkursne komisije.

Članovi konkursne komisije biraju većinom glasova predsednika konkursne komisije.

Konkursna komisija vodi zapisnik o svom radu, koji potpisuje predsednik konkursne komisije.

Članovi konkursne komisije dužni su da čuvaju podatke do kojih su došli tokom sprovođenja postupka.

Obavljanje poslova za konkursnu komisiju

Član 27

Sve stručne i administrativne poslove za konkursnu komisiju obavlja unutrašnja organizaciona jedinica u kojoj se vrše poslovi upravljanja ljudskim resursima u organu, službi i organizaciji u kojoj se radno mesto popunjava.

IV ZAVRŠNA ODREDBA

Član 28

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

Samostalni članovi Uredbe o izmenama i dopunama
Uredbe o sprovođenju internog i javnog konkursa za popunjavanje radnih mesta u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave

("Sl. glasnik RS", br. 12/2022)

Prelazna i završna odredba

Član 23

Interni i javni konkursi za popunjavanje radnih mesta u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave pokrenuti do dana stupanja na snagu ove uredbe, okončaće se pod uslovima i na način predviđen propisima pod kojima su i započeti.

Član 24

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".