Zastava Bosne i Hercegovine

UREDBA O SADRŽINI, OBRASCU I NAČINU PODNOŠENJA JEDINSTVENE PRIJAVE NA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE, JEDINSTVENIM METODOLOŠKIM PRINCIPIMA I JEDINSTVENOM KODEKSU ŠIFARA ZA UNOS PODATAKA U JEDINSTVENU BAZU CENTRALNOG REGISTRA OBAVEZNOG SOCIJALNOG OSIGURANJA

("Sl. glasnik RS", br. 132/2021)

 

I UVODNE ODREDBE

Član 1

Ovom uredbom uređuje se bliža sadržina i obrazac jedinstvene prijave na obavezno socijalno osiguranje (u daljem tekstu: jedinstvena prijava), način podnošenja jedinstvene prijave, dokazi koji se uz prijavu podnose, jedinstveni metodološki principi i jedinstveni kodeks šifara za unos podataka u Jedinstvenu bazu Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja (u daljem tekstu: Centralni registar).

II JEDINSTVENA PRIJAVA

Član 2

Jedinstvena prijava sadrži sledeće podatke:

1) opšte podatke o osiguraniku i osiguranom licu;

2) podatke o osiguranju;

3) podatke o obvezniku plaćanja doprinosa.

Član 3

Jedinstvena prijava podnosi se na portalu Centralnog registra u elektronskom obliku, čija je spoljna forma data na Obrascu M, koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Podnosiocu jedinstvene prijave, preko portala Centralnog registra obezbeđuje se pristup informacionom sistemu.

Podnosilac jedinstvene prijave iz stava 1. ovog člana, dužan je da se na portalu Centralnog registra registruje, odnosno da potvrdi svoj identitet korišćenjem elektronskog sertifikata izdatog od ovlašćenog pružaoca usluge od poverenja, u skladu sa zakonom.

Prilikom podnošenja jedinstvene prijave iz stava 1. ovog člana, podnose se, odnosno potvrđuju dokazi na osnovu kojih se utvrđuje svojstvo osiguranika, odnosno osiguranog lica, pri čemu vrsta dokaza zavisi od osnova osiguranja. Spisak dokaza na osnovu kojih se utvrđuje svojstvo osiguranika, odnosno osiguranog lica, promene u osiguranju i prestanak svojstva osiguranika, odštampan je uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Član 4

Podnosioci jedinstvene prijave iz člana 3. ove uredbe su obveznici podnošenja prijave, u skladu sa Zakonom o Centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja.

Član 5

U postupku podnošenja jedinstvene prijave, po prihvatanju registracije podnosioca jedinstvene prijave, vrši se provera da li:

- je podnosilac jedinstvene prijave evidentiran kao lice ovlašćeno za podnošenje jedinstvene prijave;

- prijava sadrži sve podatke koji su potrebni za registraciju osiguranika i osiguranih lica;

- su podaci koje sadrži jedinstvena prijava, a odnose se na opšte podatke o osiguraniku, osiguranom licu i obvezniku plaćanja doprinosa, istovetni sa podacima koji se nalaze u jedinstvenoj bazi.

Ako se u postupku podnošenja jedinstvene prijave utvrdi da se podaci o osiguraniku, osiguranom licu i obvezniku plaćanja doprinosa - fizičkom licu ne nalaze u jedinstvenoj bazi podataka, lične podatke o osiguraniku i osiguranom licu, podnosilac prijave unosi na osnovu dokaza kojima raspolaže.

Ukoliko se u postupku podnošenja prijave utvrdi da nisu ispunjeni uslovi za njeno prihvatanje, podnosilac jedinstvene prijave se obaveštava o razlozima neprihvatanja jedinstvene prijave.

Podnosilac jedinstvene prijave, razloge neprihvatanja jedinstvene prijave može otkloniti u toku postupka podnošenja jedinstvene prijave.

Član 6

Po izvršenoj proveri podataka iz čl. 3, 4. i 5. ove uredbe, podaci se registruju u bazu Centralnog registra.

Centralni registar, po prihvatanju prijave i registracije u svojoj bazi, podnosiocu jedinstvene prijave izdaje potvrdu o izvršenoj prijavi - Obrazac M-A, koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Potvrda iz stava 2. ovog člana dostavlja se podnosiocu jedinstvene prijave na elektronsku adresu, naznačenu na jedinstvenoj prijavi.

Ukoliko obveznik podnošenja prijave nije i podnosilac jedinstvene prijave, podnosilac prijave je dužan da obvezniku podnošenja prijave odmah dostavi potvrdu o izvršenoj prijavi - Obrazac M-A.

Obveznik podnošenja prijave dužan je da u roku od tri dana kopiju potvrde o izvršenoj prijavi - Obrazac M-A, dostavi osiguraniku.

III JEDINSTVENI METODOLOŠKI PRINCIPI ZA VOĐENJE PODATAKA O OSIGURANICIMA, OSIGURANIM LICIMA I OBVEZNICIMA PLAĆANJA DOPRINOSA U JEDINSTVENOJ BAZI CENTRALNOG REGISTRA

1. Opšti podaci o osiguraniku i osiguranom licu

Član 7

U Jedinstvenu bazu Centralnog registra unose se opšti podaci o osiguraniku i osiguranom licu, i to:

1) jedinstveni matični broj građana (JMBG), odnosno evidencioni broj za strane državljane, određen i utvrđen na način propisan zakonom i jedinstveni broj koji dodeljuje Centralni registar;

2) prezime, ime, pol i datum rođenja;

3) ime jednog roditelja;

4) opština i mesto (naselje) prebivališta, odnosno boravišta i adresa;

5) državljanstvo;

7) kvalifikacija, zanimanje, vrsta i nivo kvalifikacije u skladu sa definicijama i šifarnicima propisanim za vođenje evidencije u oblasti rada;

8) srodstvo sa nosiocem osiguranja i JMBG, odnosno, evidencioni broj nosioca osiguranja.

2. Podaci o osiguranju

Član 8

U Jedinstvenu bazu Centralnog registra unose se podaci o osiguranju, i to:

1) datum početka osiguranja, i to: dan, mesec i godina zaposlenja, imenovanja ili postavljenja; datum početka obavljanja samostalne ili poljoprivredne delatnosti; datum početka obavljanja ugovorenih poslova; datum ostvarivanja prava na penziju ili novčane naknade u skladu sa zakonom; datum početka školovanja, odnosno stručnog usavršavanja; datum početka mirovanja prava i obaveza po osnovu rada; datum uključenja u obavezno socijalno osiguranje; datum nastanka povrede na radu ili profesionalne bolesti; datum podnošenja prijave, odnosno datum sticanja svojstva osiguranog lica;

2) osnov osiguranja, i to:

(1) radni odnos - za lica u radnom odnosu, odnosno lica zaposlena u privrednom društvu, drugom pravnom licu, državnom organu, organu jedinice lokalne samouprave ili kod fizičkih lica; za civilna lica na službi u vojsci i vojnim jedinicama i ustanovama; profesionalna vojna lica prema propisima o Vojsci Srbije, za domaće i strane državljane i lica bez državljanstva koji su na teritoriji Republike Srbije zaposleni kod stranih ili međunarodnih organizacija i ustanova, stranih diplomatskih i konzularnih predstavništava ili kod stranih pravnih ili fizičkih lica ako međunarodnim ugovorom nije drugačije određeno, odnosno ako je takvo osiguranje predviđeno međunarodnim ugovorom; za lica koja obavljaju poslove van prostorija poslodavca; za lica u radnom odnosu, odnosno zaposlene koji su upućeni na rad u inostranstvo, odnosno zaposleni u privrednom društvu ili drugom pravnom licu koje obavlja delatnost ili usluge u inostranstvu, ako nisu obavezno osigurana po propisima te zemlje ili ako međunarodnim ugovorom nije drugačije određeno; za lica u radnom odnosu kod agencija za privremeno zapošljavanje upućena kod poslodavca korisnika i za članove porodica navedenih lica;

(2) osnov izjednačen sa radnim odnosom - za izabrana, imenovana ili postavljena lica ako za obavljanje funkcije ostvaruju zaradu, naknadu zarade, odnosno platu i za članove njihovih porodica; za lica koja po prestanku radnog odnosa ostvaruju pravo na naknadu zarade zbog povrede na radu ili profesionalne bolesti u skladu sa Zakonom o zdravstvenom osiguranju ("Službeni glasnik RS", broj 25/19);

(3) zaposleni roditelj, usvojitelj, hranitelj, odnosno staratelj koji odsustvuje sa rada dok dete ne navrši tri godine života, dok mu miruju prava i obaveze po osnovu rada u skladu sa propisima o radu;

(4) zaposlenje u inostranstvu - za domaće državljane zaposlene u inostranstvu kod stranog poslodavca ako za to vreme nisu obavezno osigurani kod stranog nosioca osiguranja ili ako prava iz obaveznog socijalnog osiguranja po propisima te države ne mogu ostvariti ili koristiti van njene teritorije i za članove njihovih porodica;

(5) domaći državljani zaposleni u domaćinstvima državljana Republike Srbije u radnom odnosu u inostranstvu kod organizacije čije je sedište na teritoriji Republike Srbije i za članove njihovih porodica;

(6) obavljanje privremenih i povremenih poslova - za lica koja u skladu sa zakonom obavljaju privremene i povremene poslove ako nisu osigurana po drugom osnovu; za lica koja u skladu sa zakonom obavljaju privremene i povremene poslove preko omladinske, odnosno studentske zadruge, a imaju navršenih 26 godina života, odnosno bez obzira na godine života ako nisu na školovanju i za članove porodica lica koja obavljaju privremene i povremene poslove;

(7) lica koja nisu državljani Republike Srbije, a obavljaju privremene i povremene poslove preko omladinske zadruge;

(8) obavljanje poslova po osnovu ugovora - za lica koja za izvršen posao po osnovu ugovora o delu, autorskog ugovora, ugovora o porodičnom smeštaju prema propisima o socijalnoj zaštiti, ugovora o stručnom osposobljavanju i usavršavanju uz naknadu, lica koja rade na teritoriji Republike Srbije za stranog poslodavca koji nema registrovana predstavništva u Republici Srbiji, kod koga za obavljeni posao ostvaruje nadoknadu, a nisu osigurani po drugom osnovu kao i po osnovu drugih ugovora kod kojih se za izvršeni posao ostvaruje naknada i za članove njihovih porodica;

(9) ostvarivanje novčane naknade prema propisima o zapošljavanju - za lica za čijim je radom prestala potreba i lica kojima je prestalo zaposlenje zbog stečaja, likvidacije, odnosno u svim slučajevima prestanka rada poslodavca i za članove njihovih porodica;

(10) korisnici novčane naknade po sporazumu o socijalnom osiguranju sa Bosnom i Hercegovinom, kojima je prestalo osiguranje u Republici Srbiji, a imaju prebivalište na teritoriji Bosne i Hercegovine;

(11) lica angažovana na sezonskim poslovima;

(12) obavljanje samostalne delatnosti - za lica koja, u skladu sa zakonom, samostalno obavljaju privrednu ili drugu delatnost; za lica koja su osnivači, odnosno članovi privrednih društava u skladu sa zakonom koja u njima rade bez obzira da li su u radnom odnosu u privrednom društvu čiji su osnivač ili član; za sveštenike i verske službenike ako nisu obavezno osigurani po osnovu zaposlenja; za sportiste koji u skladu sa zakonom kojim se uređuje sport obavljaju sportsku delatnost kao samostalnu delatnost; lica koja rade na teritoriji Republike Srbije za stranog poslodavca koji nema registrovana predstavništva u Republici Srbiji, kod koga za obavljeni posao ostvaruju nadoknadu, a nisu osigurani po drugom osnovu; javni beležnici; javni izvršitelji; za lica koja su prestala da obavljaju samostalnu delatnost dok ostvaruju novčanu naknadu prema propisima o zapošljavanju i za članove porodica navedenih lica;

(13) obavljanje poljoprivredne delatnosti - za lica za koja se prema zakonu smatra da se bave poljoprivredom (poljoprivrednici, članovi domaćinstva poljoprivrednika, članovi mešovitog domaćinstva, nosioci poljoprivrednog gazdinstva i članovi poljoprivrednog gazdinstva), ako nisu osiguranici zaposleni, osiguranici po osnovu obavljanja samostalne delatnosti, korisnici penzija i na školovanju i za članove njihovih porodica;

(14) korišćenje penzije - za korisnike penzija i članove njihovih porodica;

(15) lica koja primaju penziju ili invalidninu isključivo od inostranog nosioca osiguranja i koja imaju prebivalište ili boravište, odnosno stalno nastanjenje ili privremeni boravak u Republici Srbiji u skladu sa zakonom, a kod kojih postoje određene pravne smetnje zbog kojih ne mogu da ostvare zdravstveno osiguranje primenom međunarodnog ugovora i to samo radi ostvarivanja prava iz zdravstvenog osiguranja na teritoriji Republike Srbije, odnosno ako sa državom od koje primaju penziju ili invalidninu ne postoji međunarodni ugovor o socijalnom osiguranju ili je međunarodnim ugovorom drugačije određeno;

(16) uključenje u obavezno osiguranje - za lica koja nisu obavezno osigurana u smislu zakona i za članove njihovih porodica;

(17) obavljanje poslova po osnovu posebnih ugovora o razmeni stručnjaka ili sporazuma o međunarodnoj tehničkoj saradnji - za strane državljane koji na osnovu njih na teritoriji Republike Srbije rade kod domaćih organizacija, odnosno privatnih poslodavaca;

(18) školovanje ili stručno usavršavanje - za strane državljane za vreme školovanja ili stručnog usavršavanja na teritoriji Republike Srbije;

(19) osiguranje u smislu zakona kojim se uređuje zdravstveno osiguranje, i to: deca do navršenih 18 godina života; školska deca i studenti do kraja propisanog školovanja, a najkasnije do navršenih 26 godina života; lica u vezi sa planiranjem porodice kao i u toku trudnoće, porođaja i do 12 meseci nakon porođaja; lica starija od 65 godina života; osobe sa invaliditetom, čiji je invaliditet utvrđen u skladu sa zakonom; nezaposlena lica čiji su mesečni prihodi ispod prihoda koji je propisan kao cenzus za sticanje svojstva osiguranog lica i članovi njihove uže porodice; korisnici novčane socijalne pomoći, odnosno korisnici smeštaja u ustanove socijalne zaštite ili u druge porodice, odnosno korisnici posebne novčane naknade za roditelja, u skladu sa zakonom i članovi njihove uže porodice; korisnici porodične invalidnine, odnosno mesečnog novčanog primanja po propisima o zaštiti boraca, vojnih invalida i civilnih invalida rata i članovi njihove uže porodice; korisnici pomoći - članovi porodice čiji je hranilac na odsluženju vojnog roka; lica u vezi sa lečenjem od zaraznih bolesti koje su utvrđene posebnim zakonom kojim se uređuje oblast zaštite stanovništva od zaraznih bolesti, malignih bolesti, šećerne bolesti, psihoze, epilepsije, multipleks skleroze, lica u terminalnoj fazi hronične bubrežne insuficijencije, sistemske autoimune bolesti, reumatske groznice, bolesti zavisnosti, oboleli od retkih bolesti, kao i lica obuhvaćena zdravstvenom zaštitom u vezi sa davanjem i primanjem organa, ćelija i tkiva; monasi i monahinje; lica romske nacionalnosti koja zbog tradicionalnog načina života nemaju stalno prebivalište odnosno boravište u Republici Srbiji i članovi njihove uže porodice, žrtve nasilja u porodici, žrtve trgovine ljudima, žrtve terorizma, borci kojima je status borca utvrđen u skladu sa propisima o zaštiti boraca;

(20) osiguranje po posebnim propisima u smislu zakona koji uređuje zdravstveno osiguranje - za lica kojima je nadležni republički organ utvrdio status izbeglog, odnosno prognanog lica iz bivših republika SFRJ i za članove njihovih užih porodica; za raseljena lica sa teritorije AP Kosova i Metohije i za članove njihove porodice; za lica, korisnike privremene naknade po posebnom aktu Vlade i za članove njihove uže porodice;

(21) povreda na radu ili profesionalna bolest - za lica za koja se podnosi prijava u slučaju nastanka povrede na radu i profesionalne bolesti, i to: učenici i studenti koji se, u skladu sa zakonom, nalaze na obaveznom proizvodnom radu, profesionalnoj praksi ili praktičnoj nastavi; učenici i studenti u dualnom obrazovanju koji u skladu sa zakonom uče kroz rad; lica koja, u skladu sa zakonom, obavljaju određene poslove za koje ne primaju zaradu, odnosno ugovorenu naknadu (na osnovu ugovora o volonterskom radu); lica koja, u skladu sa zakonom, obavljaju privremene i povremene poslove preko omladinske, odnosno studentske zadruge do navršenih 26 godina života, ako su na školovanju; lica koja se nalaze na dodatnom obrazovanju i obuci po uputu organizacije nadležne za zapošljavanje; lica koja učestvuju u organizovanim javnim radovima od opšteg značaja; lica koja učestvuju u akcijama spasavanja ili u zaštiti i spasavanju prilikom elementarnih nepogoda i drugih nesreća; lica angažovana u vatrogasnim službama za gašenje požara i na obuci za gašenje požara; lica koja se nalaze na osposobljavanju i obučavanju za odbranu i druge vidove obuke za potrebe odbrane zemlje; lica koja su angažovana na obezbeđivanju javnih skupova, kulturnih i sportskih događaja i drugih javnih okupljanja građana; lica koja se nalaze na izdržavanju kazne zatvora dok rade u privrednoj jedinici zavoda za izdržavanje kazne zatvora (radionica, radilište i sl.) i na drugom mestu rada;

3) kvalifikacija, zanimanje, vrsta i nivo kvalifikacije u skladu sa definicijama i šifarnicima propisanim za vođenje evidencije u oblasti rada;

4) broj časova provedenih na radu nedeljno;

5) vrsta zaposlenja - u slučaju rada na određeno vreme, trajanje radnog odnosa u mesecima;

6) podatak o zaposlenju kod više poslodavaca;

7) država upućivanja na rad u inostranstvo;

8) datum i osnov prestanka osiguranja, i to: dan, mesec, godina i osnov prestanka zaposlenja, imenovanja ili postavljenja; prestanka obavljanja samostalne ili poljoprivredne delatnosti; prestanka obavljanja ugovorenih poslova; prestanka prava na penziju ili novčanu naknadu u skladu sa zakonom; prestanka mirovanja prava i obaveza po osnovu rada; prestanka osiguranja za lica uključena u obavezno socijalno osiguranje; završetka školovanja; istek ugovora o razmeni stručnjaka; prestanka radnog angažovanja za koje se vrši prijava za slučaj povrede na radu ili profesionalnog oboljenja, datum odjave, odnosno dan, mesec, godina i osnov prestanka svojstva osiguranog lica;

9) datum i osnov promene u toku osiguranja;

10) posebni podaci o osiguraniku, i to: ratni vojni invalid, mirnodopski vojni invalid, civilni invalid rata, lice kome je izvršena kategorizacija (kategorisana omladina), lice kome je, u skladu sa propisima o penzijskom i invalidskom osiguranju, utvrđena kategorija invalidnosti (invalid rada), lice kome je, u skladu sa propisima o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju lica sa invaliditetom procenjena radna sposobnost saglasno kojoj ima mogućnost zaposlenja ili održanja zaposlenja, odnosno radnog angažovanja;

11) podaci o korisnicima prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja.

3. Podaci o obvezniku plaćanja doprinosa

Član 9

U Jedinstvenu bazu Centralnog registra unose se podaci o obvezniku plaćanja doprinosa, i to:

1) naziv, sedište i adresa obveznika plaćanja doprinosa upisanog u odgovarajući registar, odnosno ime, prezime i adresa obveznika plaćanja doprinosa koji nema svojstvo pravnog lica;

2) adresa mesta rada, odnosno ogranka, odnosno izdvojenog mesta obveznika plaćanja doprinosa;

3) delatnost prema propisanoj klasifikaciji delatnosti;

4) matični broj registra dodeljen od nadležnog organa;

5) poreski identifikacioni broj (PIB) dodeljen od nadležnog organa;

6) JMBG fizičkog lica koje je obveznik plaćanja doprinosa;

7) opština na kojoj se nalazi pretežni deo nepokretnosti;

8) jedinstveni broj dodeljen od strane Centralnog registra;

9) adresa elektronske pošte obveznika podnošenja prijave (e-mail).

U Jedinstvenu bazu Centralnog registra unosi se dan, mesec i godina od kada važi promena prijavljenih podataka o osiguraniku, osiguranom licu, osiguranju ili obvezniku plaćanja doprinosa.

Član 10

Izrazi upotrebljeni u čl. 7-9. ove uredbe imaju značenja utvrđena propisima o evidencijama u oblasti rada i propisima koji uređuju obavezno socijalno osiguranje.

IV JEDINSTVENI KODEKS ŠIFARA

Član 11

Jedinstveni kodeks šifara za unos podataka o osiguranicima, osiguranim licima i obveznicima plaćanja doprinosa sadrži šifre podataka za sledeća obeležja:

1) vrsta prijave;

2) pol;

3) opština;

4) naseljeno mesto;

5) državljanstvo;

6) zanimanje;

7) vrsta i nivo kvalifikacije;

8) osnov osiguranja;

9) vrsta zaposlenja;

10) zaposlen kod više poslodavaca

11) država upućivanja;

12) osnov prestanka osiguranja;

13) nosilac osiguranja;

14) srodstvo sa nosiocem osiguranja;

15) posebni podaci o osiguraniku;

16) korisnik prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja;

17) delatnost.

Jedinstveni kodeks šifara odštampan je uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Šifre propisane Jedinstvenim kodeksom šifara unose se u obrazac jedinstvene prijave.

V PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 12

Danom stupanja na snagu ove uredbe prestaje da važi Uredba o sadržini, obrascu i načinu podnošenja jedinstvene prijave na obavezno socijalno osiguranje, jedinstvenim metodološkim principima i jedinstvenom kodeksu šifara za unos podataka u Jedinstvenu bazu Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja ("Službeni glasnik RS", br. 54/10, 124/12 i 119/13).

Član 13

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

Obrazac M

PRIJAVA, PROMENA I ODJAVA NA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE

 

Obrazac M-A

POTVRDA O PODNETOJ PRIJAVI, PROMENI I ODJAVI NA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE

 

SPISAK DOKAZA NA OSNOVU KOJIH SE UTVRĐUJE SVOJSTVO OSIGURANIKA, ODNOSNO OSIGURANOG LICA, PROMENE U OSIGURANJU I PRESTANAK SVOJSTVA OSIGURANIKA

1. DATUM POČETKA OSIGURANJA

Kao datum početka osiguranja upisuje se datum sticanja svojstva osiguranika, i to:

1) za radni odnos: datum zasnivanja radnog odnosa,

dokaz: ugovor o radu ili akt o zasnivanju radnog odnosa;

2) za izbor imenovanje ili postavljenje: datum izbora, imenovanja ili postavljenja,

dokaz: akt o izboru, imenovanju, odnosno postavljenju na funkciju;

3) za lica angažovana na sezonskim poslovima: datum iz evidencione prijave na portalu Poreske uprave,

dokaz: evidenciona prijava na portalu Poreske uprave;

4) za obavljanje samostalne delatnosti: datum početka obavljanja samostalne delatnosti ako se delatnost ne obavlja iz radnog odnosa. Ako se samostalna delatnost obavlja iz radnog odnosa svojstvo osiguranika stiče se prvog narednog dana po prestanku radnog odnosa,

dokaz: rešenje Agencije za privredne registre (za preduzetnike, osnivače, članove privrednih društava i javne izvršitelje), uverenje odgovarajućeg udruženja, saveza ili kluba (za lica koja obavljaju profesionalne delatnosti), rešenje ili drugi akt o upisu u odgovarajuću komoru (advokati i javni beležnici) ili akt verske organizacije (za sveštenike ili verske službenike);

5) za obavljanje poljoprivredne delatnosti: datum početka obavljanja poljoprivredne delatnosti od navršenih 15 godina života za penzijsko i invalidsko osiguranje, odnosno od datuma početka obavljanja poljoprivredne delatnosti za zdravstveno osiguranje, datum upisa u registar poljoprivrednih gazdinstava od navršenih 15 godina života za penzijsko i invalidsko osiguranje, odnosno od datuma upisa u registar poljoprivrednih gazdinstava za zdravstveno osiguranje, dan nakon prestanka radnog odnosa, dan nakon prestanka obavljanja samostalne delatnosti, dan nakon završetka školovanja, dan nakon prestanka korišćenja porodične penzije, dan nakon prestanka novčane naknade po propisima o zapošljavanju,

dokaz: dokaz o vlasništvu na poljoprivrednom zemljištu izdat od nadležnog organa (katastar nepokretnosti/zemljišne knjige), ugovor o zakupu ili ustupanju zemljišta, potvrda Uprave za trezor, potvrda organa lokalne samouprave (šefa mesne kancelarije), uverenje Poreske uprave, lična izjava o činjenici bavljenja poljoprivredom (za prijavu na zdravstveno osiguranje);

6) za obavljanje ugovorenih poslova: datum zaključenja ugovora ili datum naveden u ugovoru kao datum početka obavljanja ugovorenih poslova, ako se ugovoreni poslovi ne obavljaju u toku trajanja osiguranja po drugom osnovu. Ako se ugovoreni poslovi obavljaju u toku trajanja osiguranja po drugom osnovu, prvi naredni dan po prestanku osiguranja po osnovu radnog odnosa, obavljanja samostalne delatnosti, poljoprivredne delatnosti, odnosno prvi dan perioda za koji je utvrđen staž osiguranja po osnovu obavljanja ugovorenih poslova za određene vrste ugovora,

dokaz: ugovor o obavljanju poslova, akt o izboru ili imenovanju, dokaz o upisu u registar (za veštake, porotnike, tumače);

7) za obavljanje poslova po ugovoru o pravima i obavezama direktora: dan početka rada po osnovu ugovora o pravima i obavezama direktora,

dokaz: ugovor o pravima i obavezama direktora;

8) za državljane Republike Srbije koji su zaposleni u inostranstvu kod stranog poslodavca i nemaju zdravstveno osiguranje stranog nosioca zdravstvenog osiguranja ili koji nisu obavezno zdravstveno osigurani prema propisima strane države, odnosno ako prava iz zdravstvenog osiguranja prema propisima te države za sebe i članove svoje porodice ne mogu ostvariti ili koristiti van teritorije te države: dan podnošenja prijave,

dokaz: ugovor o radu ili akt o zasnivanju radnog odnosa;

9) za početak korišćenja neplaćenog odsustva zbog nege deteta do tri godine života: dan početka korišćenja neplaćenog odsustva,

dokaz: rešenje o neplaćenom odsustvu;

10) za korišćenje prava na novčanu naknadu po propisima o zapošljavanju: prvi dan korišćenja prava na novčanu naknadu po propisima o zapošljavanju,

dokaz: rešenje Nacionalne službe za zapošljavanje ili potvrda o podnetom zahtevu za ostvarivanje prava na novčanu naknadu;

11) za uključenje u obavezno osiguranje: dan uključenja u obavezno osiguranje,

dokaz: rešenje organizacije za obavezno socijalno osiguranje;

12) za korišćenje prava na penziju odnosno novčanu naknadu po propisima iz penzijskog i invalidskog osiguranja: dan početka korišćenja prava na penziju odnosno novčanu naknadu po propisima iz penzijskog i invalidskog osiguranja,

dokaz: rešenje ili potvrda o podnetom zahtevu za ostvarivanje prava na penziju;

13) za korišćenje prava isključivo na inostranu penziju: dan podnošenja prijave,

dokaz: akt o utvrđivanju prava na penziju ili invalidninu od inostranog nosioca osiguranja;

14) po osnovu povrede na radu ili profesionalne bolesti po prestanku radnog odnosa: naredni dan od dana prestanka radnog odnosa za lica koja imaju pravo na naknadu zarade zbog povrede na radu ili profesionalne bolesti,

dokaz: otkaz ugovora o radu uz izveštaj o povredi na radu ili ekspertizu o profesionalnoj bolesti;

15) po osnovu školovanja odnosno stručnog usavršavanja: dan početka školovanja, odnosno stručnog usavršavanja stranih državljana,

dokaz: potvrda škole, odnosno ustanove koja pruža stručno usavršavanje;

16) po osnovu obavljanja poslova na osnovu posebnih ugovora o razmeni stručnjaka ili sporazuma o međunarodnoj tehničkoj saradnji datum zaključenja ugovora ili datum naveden u ugovoru kao datum početka obavljanja ugovorenih poslova,

dokaz: ugovor o razmeni stručnjaka ili sporazuma o međunarodnoj tehničkoj saradnji;

17) za osiguranike iz člana 16. Zakona o zdravstvenom osiguranju ("Službeni glasnik RS", broj 25/19 - u daljem tekstu: Zakon): dan podnošenja prijave,

dokaz: prijava o prebivalištu ili lična karta na uvid (uz proveru da lice nema prioritetni osnov osiguranja po članu 11. Zakona o zdravstvenom osiguranju, odnosno kao član porodice osiguranika iz čl. 11, 16. i 17. istog zakona - da nije zaposlen, da nema prihod od delatnosti ni katastarski prihod, nema penziju, invalidninu, ni novčanu naknadu od penzijskog i invalidskog osiguranja), izvod iz matične knjige rođenih, potvrda lekara o trudnoći, medicinska dokumentacija da boluje od određenih bolesti, uverenje starešine manastira ili verske zajednice, rešenje nadležnog organa socijalne zaštite o materijalnom obezbeđenju ili stalnoj novčanoj pomoći, dokaz da je hranilac porodice na odsluženju vojnog roka i potvrda nadležnog organa da je lice primalac pomoći, lična izjava da je lice romske nacionalnosti, legitimacija izbeglog ili prognanog lica, za nezaposlena, izbegla, prognana i raseljena lica i dokaz o visini prihoda u skladu sa Pravilnikom o mesečnom iznosu prihoda kao cenzusu za sticanje svojstva osiguranog lica ("Službeni glasnik RS", br. 112/06 i 5/09); dokaz da je lice žrtva nasilja u porodici, dokaz da je lice žrtva trgovine ljudima, dokaz da je lice žrtva terorizma, dokaz da lice ima status borca;

18) za osigurana lica iz člana 22. Zakona: dan nastanka povrede na radu ili profesionalne bolesti,

dokaz: ocena LK o povredi na radu, odnosno ekspertiza o utvrđenoj profesionalnoj bolesti;

19) za članove porodice osiguranika: dan podnošenja prijave,

dokaz: izvod iz matične knjige rođenih ili venčanih. Za vanbračne supružnike overena izjava vanbračnih supružnika da postoji trajnija zajednica života između njih i da ne postoje zakonom propisane bračne smetnje kao i overena izjava dva svedoka da postoji vanbračna zajednica, fotokopija lične karte kao dokaz o zajedničkom prebivalištu vanbračnih supružnika.

2. OSNOV OSIGURANJA

Upisuju se podaci o osnovu osiguranja propisani jedinstvenim metodološkim principima, i to:

1) radni odnos: za lica u radnom odnosu, odnosno lica zaposlena u privrednom društvu, drugom pravnom licu, državnom organu, organu jedinice lokalne samouprave i autonomne pokrajne kao i u radnom odnosu kod fizičkih lica; za civilna lica na službi u Vojsci Srbije, jedinicama Vojske Srbije i ustanovama Vojske Srbije, profesionalna vojna lica prema propisima o Vojsci Srbije; za domaće i strane državljane i lica bez državljanstva koji su na teritoriji Republike Srbije zaposleni kod stranih ili međunarodnih organizacija i ustanova, stranih diplomatskih i konzularnih predstavništava ili kod stranih pravnih ili fizičkih lica ako međunarodnim ugovorom nije drugačije određeno, odnosno ako je takvo osiguranje predviđeno međunarodnim ugovorom; za lica koja obavljaju poslove van prostorija poslodavca; za lica u radnom odnosu, odnosno zaposlene koji su upućeni na rad u inostranstvo, lica koja obavljaju poslove kućnog pomoćnog osoblja; državljani Republike Srbije koji su zaposleni u inostranstvu kod stranog poslodavca i nemaju zdravstveno osiguranje stranog nosioca zdravstvenog osiguranja ili koji nisu obavezno zdravstveno osigurani prema propisima strane države, odnosno ako prava iz zdravstvenog osiguranja prema propisima te države za sebe i članove svoje porodice ne mogu ostvariti ili koristiti van teritorije te države, državljani Republike Srbije zaposleni u domaćinstvima osiguranika koji su u radnom odnosu u inostranstvu kod organizacije čije je sedište na teritoriji Republike Srbije,

dokaz: ugovor o radu ili akt o zasnivanju radnog odnosa, a ako se zasniva radni odnos sa strancem dozvola za rad izdata od Nacionalne službe za zapošljavanje, ukoliko se prvi put zasniva radni odnos fotokopija diplome ili uverenje o obrazovanju. Ukoliko se svojstvo osiguranika utvrđuje rešenjem organizacije obaveznog socijalnog osiguranja - Rešenje organizacije o utvrđenom svojstvu osiguranika; overen prevod potvrde poslodavca o zaposlenju u inostranstvu, potvrda inostranog nosioca osiguranja da nije obavezno osiguran, odnosno da to osiguranje ne može koristiti van teritorije te države;

2) osnov izjednačen sa radnim odnosom:

- za izabrana, imenovana ili postavljena lica ako za obavljanje funkcije ostvaruju zaradu, naknadu zarade, odnosno platu i za članove njihovih porodica,

dokaz: akt o izboru odnosno imenovanju ili postavljenju;

- za lica koja po prestanku radnog odnosa ostvaruju pravo na naknadu zarade zbog povrede na radu ili profesionalne bolesti,

dokaz: akt o prestanku radnog odnosa, izveštaj o povredi na radu ili ekspertiza o profesionalnoj bolesti i izveštaj o privremenoj sprečenosti za rad - doznaka;

3) angažovanje na sezonskim poslovima,

dokaz: evidenciona prijava i odjava na portalu Poreske uprave i izveštaj o povredi na radu ili ekspertiza o profesionalnoj bolesti;

4) obavljanje privremenih i povremenih poslova: za lica koja u skladu sa zakonom obavljaju privremene i povremene poslove ako nisu osigurani po drugom osnovu; za lica koja u skladu sa zakonom obavljaju privremene i povremene poslove preko omladinske odnosno studentske zadruge, a imaju navršenih 26 godina života, odnosno bez obzira na godine života ako nisu na školovanju, za članove porodica lica koja obavljaju privremene i povremene poslove,

dokaz: ugovor o obavljanju privremenih i povremenih poslova, uput omladinske ili studentske zadruge, dokaz o školovanju za lica mlađa od 26 godina života;

5) obavljanje poslova po osnovu ugovora: za lica koja za izvršen posao po osnovu ugovora o delu, autorskog ugovora, ugovora o porodičnom smeštaju prema propisima o socijalnoj zaštiti i po osnovu drugih ugovora ostvaruju naknadu, a nisu osigurana po drugom osnovu i za članove njihovih porodica,

dokaz: ugovor o obavljanju poslova, odnosno druga vrsta dokaza kojim se utvrđuje obavljanje poslova, akt o izboru ili imenovanju (za poslanike, članove upravnih/nadzornih odbora) dokaz o upisu u registar (za veštake, porotnike, tumače) kao i ostali dokazi kojima se utvrđuje obavljanje poslova;

6) javni beležnik: za lica koja obavljaju javnobeležničku delatnost,

dokaz: akt o izboru ili imenovanju;

7) javni izvršitelj: lica koja obavljaju javnoizvršiteljsku delatnost,

dokaz: akt o izboru ili imenovanju, rešenje Agencije za privredne registre;

8) ostvarivanje novčane naknade prema propisima o zapošljavanju: za lica za čijim je radom prestala potreba i lica kojima je prestalo zaposlenje zbog stečaja, likvidacije, odnosno u svim slučajevima prestanka rada poslodavca i za članove njihovih porodica - za lica koja su prestala da obavljaju samostalnu delatnost dok ostvaruju novčanu naknadu prema propisima o radu i zapošljavanju i za članove porodica navedenih lica, za lica koja su prestala da obavljaju samostalnu delatnost dok ostvaruju novčanu naknadu prema propisima o radu i zapošljavanju i za članove porodica navedenih lica,

dokaz: rešenje Nacionalne službe za zapošljavanje, potvrda o podnetom zahtevu za ostvarivanje prava na novčanu naknadu uz izjavu osiguranika da će u slučaju neostvarivanja prava na novčanu naknadu snositi troškove zdravstvene zaštite koju potpisuje kod podnosioca prijave;

9) obavljanje samostalne delatnosti za lica koja, u skladu sa zakonom, samostalno obavljaju privrednu ili drugu delatnost; za lica koja su osnivači, odnosno članovi privrednih društava u skladu sa zakonom koja u njima rade bez obzira da li su u radnom odnosu u privrednom društvu čiji su osnivač ili član; za sveštenike i verske službenike ako nisu obavezno osigurani po osnovu zaposlenja,

dokaz: rešenje Agencije za privredne registre (za preduzetnike, osnivače, članove privrednih društava i javne izvršitelje), uverenje odgovarajućeg udruženja, saveza ili kluba (za lica koja obavljaju profesionalne delatnosti), rešenje ili drugi akt o upisu u odgovarajuću komoru (advokati i javni beležnici), akt verske organizacije (za sveštenika ili verskog službenika);

10) obavljanje poljoprivredne delatnosti za lica za koja se prema zakonu smatra da se bave poljoprivredom (poljoprivrednici, članovi domaćinstva poljoprivrednika, članovi mešovitog domaćinstva, nosioci poljoprivrednog gazdinstva i članovi poljoprivrednog gazdinstva), ako nisu osiguranici zaposleni, osiguranici samostalne delatnosti, korisnici penzija i na školovanju i za članove njihovih porodica,

dokaz: dokaz o vlasništvu na poljoprivrednom zemljištu nadležnog organa (katastar nepokretnosti/zemljišne knjige), ugovor o zakupu ili ustupanju zemljišta, potvrda Uprave za trezor, potvrda organa lokalne samouprave (šef mesne kancelarije), uverenje Poreske uprave, uverenje Ministarstva unutrašnjih poslova o prebivalištu (kretanju) i izjava o boravku u inostranstvu;

11) korišćenje penzije:

a) za korisnika penzije po propisima Republike Srbije i članove njihovih porodica,

dokaz: rešenje Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje, odnosno potvrda o podnetom zahtevu za ostvarivanje prava na penziju uz ličnu izjavu lica da će snositi troškove zdravstvene zaštite ako ne ostvari pravo na penziju;

b) za korisnike inostrane penzije,

dokaz: akt o utvrđivanju prava na penziju ili invalidninu od inostranog nosioca osiguranja preveden i overen od strane ovlašćenog sudskog tumača (osim za hrvatski, bosanski i crnogorski jezik) ili ček od penzije ili izvod iz banke, izjava o postojanju (u slučaju da primena bilateralnog sporazuma onemogućava ostvarivanje zdravstvenog osiguranja);

12) uključenje u obavezno osiguranje za lica koja nisu obavezno osigurana u smislu zakona i za članove njihovih porodica,

dokaz: rešenje Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje ili Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje;

13) neplaćeno odsustvo zbog nege deteta do tri godine života,

dokaz: rešenje o neplaćenom odsustvu zbog nege deteta do tri godine, dok mu miruju prava i obaveze iz radnog odnosa;

14) lice koje po prestanku radnog odnosa ostvaruje pravo na naknadu zarade zbog povrede na radu ili profesionalne bolesti,

dokaz: otkaz ugovora o radu, izveštaj o povredi na radu ili o profesionalnom oboljenju i izveštaj o privremenoj sprečenosti za rad;

15) školovanje ili stručno usavršavanje: za strane državljane za vreme školovanja ili stručnog usavršavanja na teritoriji Republike Srbije,

dokaz: uverenje o školovanju ili stručnom usavršavanju;

16) obavljanje poslova na osnovu posebnih ugovora o razmeni stručnjaka ili sporazuma o međunarodnoj tehničkoj saradnji,

dokaz: ugovor o razmeni stručnjaka ili sporazum o međunarodnoj tehničkoj saradnji, prijava boravka;

2.1. Posebni osnovi osiguranja u smislu Zakona o zdravstvenom osiguranju:

1) deca do navršenih 18 godina života,

dokaz: izvod iz matične knjige rođenih, prijava prebivališta;

2) školska deca i studenti stariji od 18 godina života, do kraja propisanog školovanja a najkasnije do navršenih 26 godina,

dokaz: lična karta na uvid, izvod iz matične knjige rođenih, potvrda škole odnosno visokoškolske ustanove da su na školovanju;

3) deca i omladina - skitnice iz prihvatnih stanica i prihvatilišta,

dokaz: lična karta na uvid, potvrda ili druga vrsta dokaza koji izdaje prihvatna stanica, odnosno prihvatilište sa utvrđenim identifikacionim podacima o licu;

4) lica u vezi sa planiranjem porodice kao i u toku trudnoće, porođaja i do 12 meseci nakon porođaja,

dokaz: lična karta na uvid, dokaz o osnovu osiguranja bračnog odnosno vanbračnog supružnika, potvrda ginekologa koji vodi trudnoću (izabranog ginekologa ili lekara ginekologa iz privatne prakse) o trudnoći, porođaju, odnosno planiranju porodice, a za materinstvo do 12 meseci nakon porođaja izvod iz matične knjige rođenih za dete do njegovih navršenih godinu dana života;

5) lica starija od 65 godina,

dokaz: lična karta na uvid, potvrda Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje da nije ostvario pravo na penziju u zemlji i inostranstvu, dokaz o osnovu osiguranja za bračnog odnosno vanbračnog partnera, overena lična izjava o neposedovanju prihoda iz inostranstva;

6) korisnici pomoći - članovi porodice čiji je hranilac na odsluženju vojnog roka,

dokaz: lična karta na uvid, potvrda o služenju vojnog roka hranioca porodice i potvrda nadležnog organa da je član porodice korisnik pomoći;

7) lica romske nacionalnosti koja zbog tradicionalnog načina života nemaju prebivalište, odnosno boravište u Republici Srbiji,

dokaz: lična izjava da je lice romske nacionalnosti, prijava prebivališta na adresi ustanove, odnosno centra za socijalni rad;

8) izbegla i prognana lica iz bivših republika SFRJ i raseljena lica čiji su mesečni prihodi ispod prihoda koji je propisan kao cenzus za sticanje svojstva osiguranika,

dokaz: fotokopija izbegličke legitimacije, odnosno fotokopija legitimacije prognanog lica, fotokopija važeće legitimacije raseljenog lica, prijava boravka raseljenog lica ne starija od šest meseci, izjava o članovima porodice i prihodima po članu porodice (obrazac CZ), dokazi o ličnim prihodima i prihodima članova porodice koji se ne pribavljaju službenim putem (zarada, penzija, ugovorena naknada);

9) osobe sa invaliditetom čiji je invaliditet utvrđen u skladu sa zakonom,

dokaz: lična karta na uvid, akt nadležnog organa (rešenje ili potvrda) o invaliditetu;

10) nezaposlena lica čiji su mesečni prihodi ispod prihoda koji je propisan kao cenzus za sticanje svojstva osiguranog lica i članovi uže porodice,

dokaz: lična karta na uvid, izjava o članovima porodice i prihodima po članu porodice (obrazac C3), dokazi o ličnim prihodima i prihodima članova porodice koji se ne pribavljaju službenim putem (zarada, penzija, ugovorena naknada), dokaz o osiguranju bračnog, odnosno vanbračnog partnera;

11) korisnici porodične invalidnine, odnosno mesečnog novčanog primanja po propisima o zaštiti boraca, vojnih invalida i civilnih invalida rata i članovi uže porodice,

dokaz: lična karta na uvid, akt nadležnog organa o ostvarenom pravu na porodičnu invalidninu, odnosno ostvarenom novčanom primanju po propisima o zaštiti boraca, vojnih invalida i civilnih invalida rata;

12) korisnici novčane socijalne pomoći, odnosno korisnici smeštaja u ustanove socijalne zaštite ili u druge porodice, odnosno korisnici posebne novčane nakade za roditelja i članovi uže porodice,

dokaz: lična karta na uvid, akt nadležnog organa socijalne zaštite o pravu na novčanu pomoć, odnosno akt nadležnog organa socijalne zaštite za smeštaj u ustanove socijalne zaštite ili u druge porodice, a za decu bez roditeljskog staranja za koju nadležni organ nije doneo akt o smeštaju u ustanovu socijalne zaštite ili u drugu porodicu - potvrdu ili drugi dokaz izdat od nadležnog organa sa utvrđenim identifikacionim podacima, odnosno akt nadležnog organa socijalne zaštite o posebnoj novčanoj naknadi za roditelje;

13) lica u vezi sa lečenjem od zaraznih bolesti koje su utvrđene posebnim zakonom kojim se uređuje oblast zaštite stanovništva od zaraznih bolesti, malignih bolesti, šećerne bolesti, psihoze, epilepsije, multipleks skleroze, lica u terminalnoj fazi hronične bubrežne insuficijencije, sistemske autoimune bolesti, reumatske groznice, bolesti zavisnosti; oboleli od retkih bolesti i lica obuhvaćena zdravstvenom zaštitom u vezi sa davanjem i primanjem organa, ćelija i tkiva,

dokaz: lična karta na uvid, medicinska dokumentacija da boluje od određenih bolesti uz ocenu lekarske komisije da se osigurano lice leči od određenih bolesti, odnosno potvrda zdravstvene ustanove da je davalac ili primalac organa, ćelija i tkiva;

14) monasi i monahinje,

dokaz: lična karta na uvid, potvrda starešine manastira;

15) žrtve nasilja u porodici,

dokaz: lična karta na uvid, potvrda nadležnog centra za socijalni rad, odnosno izveštaj Ministarstva unutrašnjih poslova da je lice žrtva nasilja u porodici, potvrda sigurne kuće da se lice nalazi u sigurnoj kući zbog nasilja u porodici ili potvrda udruženja koje se bavi zbrinjavanjem žrtava nasilja u porodici da je lice žrtva nasilja u porodici;

16) žrtve trgovine ljudima,

dokaz: lična karta na uvid, potvrda službe za koordinaciju zaštite žrtava trgovine ljudima;

17) žrtve terorizma,

dokaz: lična karta na uvid, potvrda nadležnog organa da je lice žrtva terorizma;

18) borci kojima je status borca utvrđen u skladu sa propisima o zaštiti boraca,

dokaz: lična karta na uvid, akt nadležnog organa kojima je status borca utvrđen u skladu sa propisima o zaštiti boraca ili akt Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje da je borcima vreme provedeno u ratu, odnosno oružanim akcijama priznato u poseban penzijski staž po propisima kojima se uređuju.

Za osiguranike iz tač. 1)-18) ovog pododeljka i članove njihovih porodica, pored navedenih dokaza, treba dostaviti i ličnu izjavu (odnosno izjavu zastupnika za mentalno nedovoljno razvijeno lice) da nije ostvario pravo na obavezno zdravstveno osiguranje po članu 11. Zakona ili kao član porodice osiguranika iz čl. 11, 16. i 17. Zakona.

2.2. Članovi porodica osiguranika podnose sledeće dokaze o srodstvu:

Supružnik ili vanbračni partner:

- za supružnika: lična karta na uvid, izvod iz matične knjige venčanih,

- za razvedenog supružnika: lična karta na uvid, sudska odluka kojom je utvrđeno pravo na izdržavanje,

- za vanbračnog partnera: lična karta, odnosno prijava prebivališta iz kojih se može videti zajednička adresa, overena izjava vanbračnih partnera da postoji vanbračna zajednica između njih i da ne postoje zakonom propisane bračne smetnje, overena izjava dva svedoka o postojanju vanbračne zajednice, izjava da se ne bave poljoprivredom,

- za supružnika ili vanbračnog partnera osiguranika penzionera, zaposlenog, preduzetnika i dr. kome je mesto prebivališta na adresi gde se nalazi poljoprivredno zemljište (bez obzira na vlasništvo zemlje): izjava dva svedoka overena kod javnog beležnika, a u mestima gde nema javnog beležnika overa se vrši u opštini, sudu ili u mesnoj kancelariji da se ne bavi poljoprivredom kao jedinim ili osnovnim zanimanjem i potvrda Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje da nije osiguran kao poljoprivrednik po propisima o penzijskom i invalidskom osiguranju,

- pored navedenih dokaza potrebno je dostaviti uverenje Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje da nije ostvario pravo na penziju, potvrda Poreske uprave da se lice ne duži doprinosima za socijalno osiguranje;

Dete:

- za dete rođeno u braku ili van braka: izvod iz matične knjige rođenih, prijava prebivališta, a za dete stranca prijavu boravka, privremenog boravka ili prijavu stalnog nastanjenja (lična karta za strance),

- za pastorka: izvod iz matične knjige rođenih za dete i izvod iz matične knjige venčanih za roditelje; prijava prebivališta a za dete stranca prijavu boravka, privremenog boravka ili prijavu stalnog nastanjenja (lična karta za strance),

- za dete uzeto na izdržavanje: odluka nadležnog organa o utvrđivanju obaveze izdržavanja; prijava prebivališta, a za dete stranca prijavu boravka, privremenog boravka ili prijavu stalnog nastanjenja (lična karta za strance),

- za dete starije od 18 godina: lična karta na uvid, potvrda fakulteta ili visokoškolske ustanove o školovanju,

- za dete starije od 26 godina koje je zbog bolesti prekinulo školovanje za vreme trajanja bolesti: lična karta na uvid, potvrda fakulteta ili visokoškolske ustanove o školovanju i ocena nadležne lekarske komisije,

- za dete koje je nesposobno za samostalan život i rad u smislu propisa o penzijskom i invalidskom osiguranju: lična karta na uvid, nalaz organa veštačenja po propisima o penzijskom i invalidskom osiguranju i akt o izdržavanju po propisima o porodičnoj zaštiti;

Roditelji:

- za roditelje: lične karte roditelja na uvid, izvod iz matične knjige rođenih osiguranika preko koga treba da ostvare prava iz zdravstvenog osiguranja; potvrda iz Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje da nisu ostvarili pravo na penziju, izjava da lice nije ostvarilo pravo na penziju ili invalidninu kod stranog nosioca osiguranja, akt o izdržavanju, potvrda centra za socijalni rad da ne primaju materijalno obezbeđenje, odnosno potvrdu opštinskog organa da ne primaju novčano obezbeđenje po propisima o zaštiti boraca,

- za očuha i maćehu: lične karte za očuha ili maćehu na uvid, izvod iz matične knjige rođenih osiguranika preko koga treba da ostvare prava iz zdravstvenog osiguranja i izvod iz matične knjige venčanih za roditelja; potvrda iz Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje da nisu ostvarili pravo na penziju, izjava da lice nije ostvarilo pravo na penziju ili invalidninu kod stranog nosioca osiguranja, akt o izdržavanju po propisima o porodičnoj zaštiti, potvrda centra za socijalni rad da ne primaju materijalno obezbeđenje odnosno potvrdu opštinskog organa da ne primaju novčano obezbeđenje po propisima o zaštiti boraca,

- za lica mlađa od 65 godina: pored navedenih dokaza i nalaz organa veštačenja po propisima o penzijskom i invalidskom osiguranju;

Deda i baba:

- lična karta na uvid, izvod iz matične knjige rođenih za osiguranika preko koga treba da ostvare prava iz zdravstvenog osiguranja i izvod iz matične knjige rođenih za roditelja osiguranika, potvrda iz Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje da nisu ostvarili pravo na penziju, izjava da lice nije ostvarilo pravo na penziju ili invalidninu kod stranog nosioca osiguranja, akt o izdržavanju po propisima o porodičnoj zaštiti, potvrda centra za socijalni rad da ne primaju materijalno obezbeđenje odnosno potvrdu opštinskog organa da ne primaju novčano obezbeđenje po propisima o zaštiti boraca, a za lica mlađa od 65 godina nalaz organa veštačenja o utvrđenom potpunom gubitku radne sposobnosti;

Unučad:

- lična karta na uvid, izvodi iz matičnih knjiga rođenih za dete i roditelja kao dokaze o srodstvu, akt o izdržavanju po propisima o porodičnoj zaštiti;

Braća i sestre:

- lična karta na uvid, izvodi iz matičnih knjiga rođenih kao dokaz o srodstvu,

- akt o izdržavanju u smislu propisa o porodičnoj zaštiti a za lica mlađa od 65 godina, nalaz organa veštačenja o utvrđenom potpunom gubitku radne sposobnosti.

2.3. Obavezno zdravstveno osiguranje za slučaj nastanka povrede na radu ili profesionalne bolesti:

1) učenici i studenti na obaveznom proizvodnom radu, profesionalnoj praksi ili praktičnoj nastavi ili učenje kroz rad u sistemu dualnog obrazovanja,

dokaz: potvrda škole da je lice na obaveznom proizvodnom radu, profesionalnoj praksi ili praktičnoj nastavi ili da uči kroz rad u sistemu dualnog obrazovanja;

2) volonteri,

dokaz: ugovor o volonterskom radu;

3) lice koje preko omladinske ili studentske zadruge obavlja privremene ili povremene poslove, do navršenih 26 godina ako je na školovanju,

dokaz: ugovor o privremenim i povremenim poslovima preko omladinske, odnosno studentske zadruge;

4) lice na dodatnom obrazovanju i obuci po uputu Nacionalne službe za zapošljavanje,

dokaz: potvrda Nacionalne službe za zapošljavanje da je lice upućeno na dodatno obrazovanje i obuku;

5) lice koje učestvuje u organizovanim javnim radovima,

dokaz: potvrda organizatora javnih radova da je lice učesnik radova;

6) lice koje učestvuje u akcijama spasavanja ili u zaštiti i spasavanju prilikom elementarnih nepogoda i drugih nesreća,

dokaz: potvrda nadležnog organa da je lice učesnik u akciji spasavanja;

7) vatrogasci i lica na obuci za gašenje požara,

dokaz: potvrda vatrogasne službe da je lice angažovano u vatrogasnoj službi, odnosno na obuci za gašenje požara;

8) lice koje se nalazi na obuci za odbranu zemlje,

dokaz: potvrda nadležnog organa da je lice na obuci za odbranu zemlje;

9) lice koje je angažovano na obezbeđivanju javnih skupova, kulturnih i sportskih događaja,

dokaz: potvrda organizatora javnog skupa da je lice angažovano;

10) lice koja se nalazi na izdržavanju kazne zatvora dok radi,

dokaz: potvrda nadležnog organa da lice koje je na izdržavanju kazne zatvora radi;

11) lica koja obavljaju sezonske poslove u skladu sa propisima kojima se uređuje takav način rada,

dokaz: evidenciona prijava i odjava na portalu Poreske uprave;

Pored navedenih dokaza za osiguranike po ovom osnovu potrebna je lična karta na uvid i izveštaj o povredi na radu.

2.4. Zdravstveno osiguranje po posebnim propisima:

Raseljena lica sa teritorije AP Kosova i Metohije - korisnici privremene naknade po posebnom aktu Vlade,

dokaz: legitimacija raseljenog lica, prijava boravka ne starija od šest meseci, dokaz o pravu na novčanu naknadu (rešenje, potvrda i sl.).

3. POSEBNI PODACI O OSIGURANJU

Upisuju se posebni podaci o osiguranju, i to:

1) Ratni vojni invalid, mirnodopski vojni invalid, civilni invalid rata,

dokaz: akt nadležnog opštinskog organa uprave za boračko invalidsku zaštitu;

2) Lice kome je izvršena kategorizacija (kategorisana omladina),

dokaz: akt o kategorizaciji dece ometene u razvoju izdato od strane nadležnog opštinskog organa uprave;

3) Lice kome je, u skladu sa propisima o penzijskom i invalidskom osiguranju, utvrđena kategorija invalidnosti (invalid rada),

dokaz: akt Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje;

4) Lice kome je, u skladu sa propisima o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom procenjena radna sposobnost saglasno kojoj ima mogućnost zaposlenja ili održanja zaposlenja,

dokaz: akt Nacionalne službe za zapošljavanje o proceni radne sposobnosti i mogućnosti zaposlenja ili održanja zaposlenja (I, II stepen).

4. DATUM PRESTANKA OSIGURANJA

Kao datum prestanka osiguranja upisuje se datum prestanka svojstva osiguranika, i to:

1) za radni odnos: datum prestanka radnog odnosa,

dokaz: rešenje o otkazu ugovora o radu ili akt o prestanku radnog odnosa;

2) za imenovanje ili postavljenje: datum razrešenja ili datum isteka prava na naknadu plate,

dokaz: akt o razrešenju;

3) za obavljanje samostalne delatnosti: datum prestanka obavljanja samostalne delatnosti, odnosno dan koji prethodi datumu sticanja prioritetnog, odnosno drugog osnova osiguranja,

za osnivače: datum brisanja iz registra kao direktora ili zastupnika, dan donošenja rešenja o otvaranju stečajnog postupka, prvi naredni dan po objavljivanju odluke o likvidaciji na internet strani Agencije za privredne registre,

dokaz: rešenje Agencije za privredne registre (za preduzetnike, osnivače, članove privrednih društava i javne izvršitelje), uverenje odgovarajućeg udruženja, saveza ili kluba (za lica koja obavljaju profesionalne delatnosti), rešenje ili akt o ispisu iz odgovarajuće komore (advokati, javni beležnici) akta verske organizacije (za sveštenika ili verskog službenika);

4) za obavljanje poljoprivredne delatnosti: datum prestanka obavljanja poljoprivredne delatnosti ili prethodni dan u odnosu na datum sticanja drugog osnova osiguranja, početka školovanja, odsluženja vojnog roka, datuma utvrđivanja nesposobnosti za obavljanje poljoprivredne delatnosti, datuma ostvarivanja prava na penziju odnosno ispunjenja uslova za starosnu penziju, dan brisanja gazdinstva iz registra gazdinstava, dan iseljenja iz Republike Srbije,

dokaz: dokaz o sticanju drugog osnova osiguranja, školska potvrda, potvrda vojnog odseka, nalaz lekara veštaka, rešenje o ostvarivanju prava na penziju, potvrda Uprave za trezor, uverenje Ministarstva unutrašnjih poslova o prebivalištu (kretanju) i izjava o boravku u inostranstvu, pasoš. Za odjavu sa zdravstvenog osiguranja poljoprivrednika koji su stariji od 65 godina dokaz da nije ostvario pravo na penziju i da su mu prihodi ispod propisanog cenzusa;

5) za obavljanje ugovorenih poslova: dan prestanka obavljanja ugovorenih poslova, odnosno poslednji dan staža po osnovu isplaćene ugovorene naknade na osnovu ugovora bez ugovorenog roka trajanja, prethodni dan u odnosu na datum sticanja drugog osnova osiguranja,

dokaz: dokazi o sticanju drugog osnova osiguranja, potvrda isplatioca o prestanku obavljanja ugovorenih poslova;

6) za obavljanje poslova po ugovoru o pravima i obavezama direktora: dan prestanka rada po osnovu ugovora o pravima i obavezama direktora,

dokaz: ugovor o pravima i obavezama direktora;

7) za prestanak korišćenja neplaćenog odsustva zbog nege deteta do tri godine života: dan prestanka korišćenja neplaćenog odsustva,

dokaz: rešenje o korišćenju neplaćenog odsustva;

8) za prestanak prava na novčanu naknadu po propisima o zapošljavanju: dan prestanka korišćenja novčane naknade po propisima o zapošljavanju,

dokaz: rešenje Nacionalne službe za zapošljavanje;

9) po osnovu povrede na radu ili profesionalne bolesti po prestanku radnog odnosa naredni dan od dana zaključenja privremene sprečenosti za rad,

dokaz: ocena lekarske komisije Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje;

10) za prestanak školovanja odnosno stručnog usavršavanja: dan prestanka školovanja odnosno stručnog usavršavanja,

dokaz: potvrda škole odnosno ustanove koja pruža stručno usavršavanje;

11) po osnovu obavljanja poslova na osnovu posebnih ugovora o razmeni stručnjaka ili sporazuma o međunarodnoj tehničkoj saradnji: datum isteka ugovora ili datum naveden u ugovoru kao datum prestanka obavljanja ugovorenih poslova,

dokaz: ugovor o razmeni stručnjaka ili sporazum o međunarodnoj tehničkoj saradnji;

12) za osiguranike iz člana 16. Zakona: dan podnošenja odjave, dokaz: dokaz o sticanju osiguranja po prioritetnom osnovu, izjava o odjavi radi sticanja osiguranja u inostranstvu;

13) za osigurana lica iz člana 22. Zakona: dan prestanka volonterskog rada, odnosno radnog angažovanja, dokaz: akt o prestanku radnog angažovanja, odnosno odjava na portalu Poreske uprave;

14) za članove porodice osiguranika: datum prestanka svojstva.

5. OSNOV PRESTANKA OSIGURANJA

Upisuju se podaci o osnovu prestanka osiguranja propisani jedinstvenim metodološkim principima, i to:

1) stečaj i likvidacija,

dokaz: rešenje o otkazu ugovora o radu, odnosno akt nadležnog organa o prestanku obavljanja samostalne delatnosti;

2) ostali razlozi prestanka rada poslodavca,

dokaz: rešenje, odluka ili drugi akt o prestanku radnog odnosa, odnosno akt nadležnog organa;

3) smrt,

dokaz: izvod iz matične knjige umrlih;

4) ostvarivanje prava na starosnu ili porodičnu penziju,

dokaz: rešenje o prestanku radnog odnosa zbog ostvarivanja prava na starosnu penziju;

5) gubitak radne sposobnosti koji je utvrđen na zakonom propisan način,

dokaz: rešenje o prestanku radnog odnosa zbog gubitka radne sposobnosti;

6) istek roka za koji je radni odnos zasnovan,

dokaz: ugovor o radu odnosno rešenje o otkazu ugovora o radu;

7) sporazum između zaposlenog i poslodavca,

dokaz: sporazum;

8) krivično delo zaposlenog učinjeno na radu ili u vezi sa radom,

dokaz: rešenje o otkazu ugovora o radu;

9) povreda radne obaveze utvrđene opštim aktom ili ugovorom o radu krivicom zaposlenog,

dokaz: rešenje o otkazu ugovora o radu;

10) ako zaposleni ne ostvaruje rezultate rada, odnosno nema potrebna znanja i sposobnosti za obavljanje poslova na kojima radi,

dokaz: rešenje o otkazu ugovora o radu;

11) ako zaposleni ne poštuje radnu disciplinu propisanu aktom poslodavca, odnosno ako je njegovo ponašanje takvo da ne može da nastavi rad kod poslodavca,

dokaz: rešenje o otkazu ugovora o radu;

12) ako se zaposleni ne vrati na rad kod poslodavca u roku od 15 dana od dana isteka roka za neplaćeno odsustvo ili mirovanje radnog odnosa u smislu ovog zakona,

dokaz: rešenje o otkazu ugovora o radu;

13) ako zaposleni zloupotrebi pravo na odsustvo zbog privremene sprečenosti za rad,

dokaz: rešenje o otkazu ugovora o radu;

14) ako zaposleni odbije zaključenje aneksa ugovora o radu u smislu člana 171. stav 1. tač. 1)-4) Zakona o radu ("Službeni glasnik RS", br. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 - US, 113/17 i 95/18 - autentično tumačenje),

dokaz: rešenje o otkazu ugovora o radu;

15) ako zaposleni odbije zaključenje aneksa ugovora o radu u vezi sa članom 33. stav. 1. tačka 10) Zakona o radu (izmena ugovorene zarade),

dokaz: rešenje o otkazu ugovora o radu;

16) ako usled tehnoloških, ekonomskih ili organizacionih promena prestane potreba za obavljanjem određenog posla ili dođe do smanjenja obima posla,

dokaz: rešenje o otkazu ugovora o radu;

17) prenos osnivačkih prava vlasnika odnosno člana privrednog društva,

dokaz: akt nadležnog organa;

18) odsluženje vojnog roka,

dokaz: potvrda nadležnog organa odnosno vojna knjižica;

19) prestanak rada preduzetnika, odnosno, osnivača privrednog društva,

dokaz: akt nadležnog organa;

20) prestanak osiguranja zbog brisanja neaktivnog privrednog društva iz registra privrednih društava,

dokaz: akt nadležnog organa;

21) prestanak obavljanja ugovorenih poslova,

dokaz: ugovor, odluka odnosno potvrda isplatioca naknade;

22) prestanak osiguranja za lica uključena u obavezno osiguranje,

dokaz: rešenje Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje, Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje;

23) prestanak svojstva osiguranika poljoprivrednika usled nesposobnosti za rad,

dokaz: ocena organa veštačenja Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje da je nesposoban za rad;

24) prekid osiguranja po osnovu radnog odnosa zbog mirovanja,

dokaz: rešenje poslodavca;

25) prestanak mirovanja prava i obaveza po osnovu rada zbog nege deteta do tri godine starosti u skladu sa propisima o radu,

dokaz: akt poslodavca;

26) prestanak prava na novčanu naknadu po propisima o zapošljavanju,

dokaz: rešenje;

27) prestanak prava na naknadu zarade zbog povrede na radu ili profesionalne bolesti, po prestanku radnog odnosa,

dokaz: ocena lekarske komisije;

28) danom prestanka prava na penziju odnosno novčanu naknadu po propisima o penzijskom i invalidskom osiguranju,

dokaz: rešenje;

29) dete,

dokaz: izvod iz matične knjige rođenih kad navrši 26 godina života odnosno potvrda o završetku školovanja;

30) roditelj, deda, baba, unučad, braća i sestre,

dokaz: dokaz o prestanku obaveze izdržavanja ili dokaz o sticanju drugog osnova osiguranja.

6. PROMENA OSIGURANJA

Dokazi za promenu podataka su isti kao i za utvrđivanje svojstva osiguranika, odnosno osiguranog lica i prestanak osiguranja. Podatak o promeni unosi se na osnovu dokaza koji se traže za obeležje u kome se podatak menja.

JEDINSTVENI KODEKS ŠIFARA

 

Red.
br.

Naziv obeležja

Podatak

Šifra

1

2

3

4

1.

Vrsta prijave

Prijava

1

Odjava

2

Promena

3

Prijava - Odjava

4

Odjava po službenoj dužnosti

5

2.

Pol

Muški

1

Ženski

2

3.

Opština

Prema Odluci o Jedinstvenom kodeksu šifara za unošenje i šifriranje podataka u evidencijama u oblasti rada ("Službeni glasnik RS", br. 56/18, 101/20 i 74/21)

 

4.

Mesto (Naseljeno mesto)

Prema Odluci o Jedinstvenom kodeksu šifara za unošenje i šifriranje podataka u evidencijama u oblasti rada ("Službeni glasnik RS", br. 56/18, 101/20 i 74/21)

 

5.

Državljanstvo

Prema Odluci o Jedinstvenom kodeksu šifara za unošenje i šifriranje podataka u evidencijama u oblasti rada ("Službeni glasnik RS", br. 56/18, 101/20 i 74/21)

 

6.

Zanimanje

Prema Odluci o Jedinstvenom kodeksu šifara za unošenje i šifriranje podataka u evidencijama u oblasti rada ("Službeni glasnik RS", br. 56/18, 101/20 i 74/21)

 

7.

Vrsta i nivo kvalifikacije

Prema Odluci o Jedinstvenom kodeksu šifara za unošenje i šifriranje podataka u evidencijama u oblasti rada ("Službeni glasnik RS", br. 56/18, 101/20 i 74/21)

 

8.

Osnov osiguranja

1. Za osiguranike zaposlene

 

lica u radnom odnosu, odnosno zaposleni u privrednom društvu, kod preduzetnika, drugom pravnom licu, državnom organu, organu jedinice lokalne samouprave i civilna lica zaposlena u Vojsci, vojnim jedinicama ili vojnim ustanovama

101

lica zaposlena kod fizičkog lica (koji nemaju PIB)

102

domaći državljani koji su, na teritoriji Republike Srbije, zaposleni kod stranih ili međunarodnih organizacija i ustanova, stranih diplomatskih i konzularnih predstavništava ili kod stranih pravnih ili fizičkih lica ako međunarodnim ugovorom nije drugačije određeno, odnosno ako je takvo osiguranje predviđeno međunarodnim ugovorom

104

strani državljani i lica bez državljanstva koji su na teritoriji Republike Srbije zaposleni kod stranih ili međunarodnih organizacija i ustanova, stranih diplomatskih i konzularnih predstavništava ili kod stranih pravnih lica ako međunarodnim ugovorom nije drugačije određeno, odnosno ako je takvo osiguranje predviđeno međunarodnim ugovorom

105

strani državljani i lica bez državljanstva koji su na teritoriji Republike Srbije zaposleni kod stranih fizičkih lica ako međunarodnim ugovorom nije drugačije određeno, odnosno ako je takvo osiguranje predviđeno međunarodnim ugovorom

106

lica koja obavljaju poslove van prostorija poslodavca

108

lica u radnom odnosu, odnosno zaposleni koji su upućeni na rad u inostranstvo, odnosno zaposleni u privrednom društvu ili drugom pravnom licu koji obavlja delatnost ili usluge u inostranstvu, ako nisu obavezno osigurana po propisima te zemlje ili ako međunarodnim ugovorom nije drugačije određeno

109

izabrana, imenovana ili postavljena lica ako za obavljanje funkcije ostvaruju zaradu, naknadu zarade, odnosno platu

110

domaći državljani zaposleni u inostranstvu ako za to vreme nisu obavezno osigurani kod stranog nosioca osiguranja ili ako prava iz obaveznog socijalnog osiguranja po propisima te države ne mogu ostvariti ili koristiti van njene teritorije

111

državljani Republike Srbije zaposleni u domaćinstvima državljana Republike Srbije koji su u radnom odnosu u inostranstvu kod organizacije čije je sedište na teritoriji Republike Srbije

112

lica koja u skladu sa zakonom obavljaju privremene i povremene poslove ako nisu osigurani po drugom osnovu

113

lica koja u skladu sa zakonom obavljaju privremene i povremene poslove preko omladinske odnosno studentske zadruge, a imaju navršenih 26 godina života, odnosno bez obzira na godine života ako nisu na školovanju

114

lica koja ostvaruju novčanu naknadu po propisima o zapošljavanju

115

lice koje po prestanku radnog odnosa ostvaruje pravo na naknadu zarade zbog povrede na radu ili profesionalne bolesti

116

zaposleni roditelj, usvojitelj, hranitelj odnosno staratelj koji odsustvuje sa rada dok dete ne navrši tri godine života, dok miruju prava i obaveze po osnovu rada, u skladu sa propisima o radu

117

uključenje u obavezno penzijsko i invalidsko osiguranje - za lica koja nisu obavezno osigurana u smislu zakona

119

uključenje u obavezno zdravstveno osiguranje - za lica koja nisu obavezno osigurana u smislu zakona

120

lica koja nisu državljani Republike Srbije, a obavljaju privremene i povremene poslove preko omladinske zadruge

121

Korisnik novčane naknade po sporazumu o socijalnom osiguranju sa Bosnom i Hercegovinom kojima je prestalo osiguranje u Republici Srbiji, a žive u Bosni i Hercegovini

122

profesionalna vojna lica

123

lica, korisnici privremene naknade po posebnom aktu Vlade

124

domaći državljani zaposleni u inostranstvu kod stranog poslodavca koji nemaju zdravstveno osiguranje kod stranog nosioca osiguranja ili nisu obavezno osigurani po propisima te države, odnosno ako prava iz zdravstvenog osiguranja po propisima te države ne mogu ostvariti ili koristiti van njene teritorije i za članove njihovih porodica

126

lica koja obavljaju privremene i povremene poslove, a zdravstvenu zaštitu ostvaruju u skladu sa Zakonom o zdravstvenom osiguranju

127

radno angažovanje na sezonskim poslovima

131

lica u radnom odnosu kod agencija za privremeno zapošljavanje upućena kod poslodavca korisnika

132

2. Obavljanje samostalne delatnosti

 

advokatske

201

zanatske

202

umetničke

203

ugostiteljske

204

trgovinske

205

osnivač odnosno član privrednog društva koji u njemu radi

206

osnivač odnosno član privrednog društva koji je zasnovao radni odnos u privrednom društvu čiji je osnivač odnosno član

207

ostale delatnosti preduzetnika (medicinske, stomatološke, farmaceutske, finansijske i druge delatnosti)

208

prevoza

209

druge delatnosti u kulturi

210

novinarske

211

prevodilačke

215

sportske

216

sveštenika

219

verskih službenika

220

lica koja obavljaju poslove po ugovoru sa određenim rokom trajanja

221

lica koja obavljaju poslove po ugovoru bez ugovorenog roka trajanja

222

po prestanku obavljanja samostalne delatnosti dok ostvaruju novčanu naknadu prema propisima o zapošljavanju

224

lica koja poslove direktora obavljaju po ugovoru o pravima i obavezama direktora (član 48. Zakona o radu)

225

javni beležnik

230

javni izvršitelj

231

lica koja rade na teritoriji Republike Srbije za stranog poslodavca koji nema registrovana predstavništva u Republici Srbiji, kod koga za obavljeni posao ostvaruju nadoknadu, a nisu osigurani po drugom osnovu

232

lica koja obavljaju poljoprivrednu delatnost u svojstvu preduzetnika, ako nisu obavezno osigurani po osnovu zaposlenja

233

3. Obavljanje poljoprivredne delatnosti

 

nosilac poljoprivrednog domaćinstva mlađi od 18 godina starosti

301

nosilac poljoprivrednog domaćinstva stariji od 18 godina starosti

302

član domaćinstva poljoprivrednika

303

član mešovitog domaćinstva

304

nosilac poljoprivrednog gazdinstva mlađi od 18 godina starosti

305

nosilac poljoprivrednog gazdinstva stariji od 18 godina starosti

306

član poljoprivrednog gazdinstva

307

lica koja ostvaruju ugovorenu naknadu na osnovu ugovora o davanju u zakup poljoprivrednog zemljišta

308

zdravstveno osiguranje poljoprivrednika koji su stariji od 18 godina života i koji obavljaju poljoprivrednu delatnost kao jedino ili osnovno zanimanje

309

nosilac poljoprivrednog domaćinstva stariji od 18 godina života, čiji je datum priznavanja svojstva osiguranika manji od dana podnošenja prijave

312

član domaćinstva poljoprivrednika, čiji je datum priznavanja svojstva osiguranika manji od dana podnošenja prijave

313

član mešovitog domaćinstva, čiji je datum priznavanja svojstva osiguranika manji od dana podnošenja prijave

314

nosilac poljoprivrednog gazdinstva stariji od 18 godina života, čiji je datum priznavanja svojstva osiguranika manji od dana podnošenja prijave

316

član poljoprivrednog gazdinstva, čiji je datum priznavanja svojstva osiguranika manji od dana podnošenja prijave

317

4. Osnov za zdravstveno osiguranje

 

4.1. Korišćenje penzije

 

korišćenje penzije - za korisnike penzija po domaćim propisima

401

državljani Republike Srbije koji primaju penziju ili invalidninu isključivo od inostranog nosioca osiguranja dok borave ili imaju prebivalište na teritoriji Republike Srbije, odnosno koji primaju penziju od države sa kojom ne postoji bilateralni sporazum o socijalnom osiguranju ili ako prava iz zdravstvenog osiguranja po propisima države isplatioca penzije, za sebe ili članove svoje porodice, ne mogu koristiti ili ostvariti van teritorije te države - za korisnike penzije i članove njihovih porodica

402

zdravstveno osiguranje u postupku ostvarivanja prava na penziju

501

zdravstveno osiguranje u postupku ostvarivanja prava na novčanu naknadu

502

4.2. Zdravstveno osiguranje na osnovu člana 22. Zakona o zdravstvenom osiguranju

 

deca do navršenih 18 godina života, školska deca i studenti do kraja propisanog školovanja a najkasnije do navršenih 26 godina života

411

lica u vezi sa planiranjem porodice kao i u toku trudnoće, porođaja i do 12 meseci nakon porođaja

412

lica starija od 65 godina života

413

osobe sa invaliditetom, čiji je invaliditet utvrđen u skladu sa zakonom

414

nezaposlena lica čiji su mesečni prihodi ispod prihoda koji je propisan kao cenzus za sticanje svojstva osiguranog lica

415

korisnici porodične invalidnine, odnosno mesečnog novčanog primanja po propisima o zaštiti boraca, vojnih invalida i civilnih invalida rata

416

korisnici novčane socijalne pomoći, odnosno korisnici smeštaja u ustanove socijalne zaštite ili u druge porodice, odnosno korisnici posebne novčane naknade za roditelja, u skladu sa zakonom

417

korisnici pomoći - članovi porodice čiji je hranilac na odsluženju vojnog roka

418

lica u vezi sa lečenjem od zaraznih bolesti koje su utvrđene posebnim zakonom kojim se uređuje oblast zaštite stanovništva od zaraznih bolesti, malignih bolesti, šećerne bolesti, psihoze, epilepsije, multipleks skleroze, lica u terminalnoj fazi hronične bubrežne insuficijencije, sistemske autoimune bolesti, reumatske groznice, bolesti zavisnosti, oboleli od retkih bolesti, kao i lica obuhvaćena zdravstvenom zaštitom u vezi sa davanjem i primanjem organa, ćelija i tkiva

419

monasi i monahinje

420

lica romske nacionalnosti koja zbog tradicionalnog načina života nemaju stalno prebivalište odnosno boravište u Republici Srbiji

421

žrtve nasilja u porodici

422

žrtve trgovine ljudima

423

borci kojima je status borca utvrđen u skladu sa propisima o zaštiti boraca

425

žrtve terorizma

426

4.3. Zdravstveno osiguranje po posebnim propisima

 

lica kojima je nadležni republički organ utvrdio status izbeglog, odnosno prognanog lica iz bivših republika SFRJ ako ispunjavaju uslov u pogledu mesečnog prihoda u skladu sa zakonom i ako imaju boravište na teritoriji Republike Srbije i nisu osigurani po drugom osnovu

431

raseljena lica sa teritorije AP Kosova i Metohije ako ispunjavaju uslov u pogledu mesečnog prihoda u skladu sa zakonom i ako imaju boravište na teritoriji Republike Srbije i nisu osigurani po drugom osnovu

432

vojni i civilni invalidi u skladu sa propisima koji uređuju prava boraca, vojnih invalida, porodica palih boraca i civilnih invalida rata

434

4.4. Osiguranje za slučaj povrede na radu i profesionalne bolesti

 

učenici i studenti koji se, u skladu sa zakonom, nalaze na obaveznom proizvodnom radu, profesionalnoj praksi ili praktičnoj nastavi

441

lica koja, u skladu sa zakonom, obavljaju određene poslove za koje ne primaju zaradu, odnosno ugovorenu naknadu (na osnovu ugovora o volonterskom radu)

442

lica koja, u skladu sa zakonom, obavljaju privremene i povremene poslove preko omladinske, odnosno studentske zadruge do navršenih 26 godina života, ako su na školovanju

444

lica koja se nalaze na dodatnom obrazovanju i obuci po uputu organizacije nadležne za zapošljavanje

445

lica koja učestvuju u organizovanim javnim radovima od opšteg značaja

446

lica koja učestvuju u akcijama spasavanja ili u zaštiti i spasavanju prilikom elementarnih nepogoda i drugih nesreća

447

lica angažovana u vatrogasnim službama za gašenje požara i na obuci za gašenje požara;

448

lica koja se nalaze na osposobljavanju i obučavanju za odbranu i druge vidove obuke za potrebe odbrane zemlje

449

lica koja su angažovana na obezbeđivanju javnih skupova, kulturnih i sportskih događaja i drugih javnih okupljanja građana

450

lica koja se nalaze na izdržavanju kazne zatvora dok rade u privrednoj jedinici zavoda za izdržavanje kazne zatvora (radionica, radilište i sl.) i na drugom mestu rada

451

4.5. Osiguranje po međunarodnim ugovorima i osiguranje za strane stručnjake i lica na školovanju

 

obavljanje poslova po osnovu posebnih ugovora o razmeni stručnjaka ili sporazuma o međunarodnoj tehničkoj saradnji - za strane državljane koji na osnovu njih na teritoriji Republike Srbije rade kod domaćih organizacija, odnosno privatnih poslodavaca

461

školovanje ili stručno usavršavanje - za strane državljane za vreme školovanja ili stručnog usavršavanja na teritoriji Republike Srbije

462

9.

Vrsta zaposlenja

Neodređeno vreme

1

Određeno vreme

2

10.

Zaposlenje kod više poslodavaca

Da

1

Ne

2

11.

Država upućivanja

Prema Odluci o Jedinstvenom kodeksu šifara za unošenje i šifriranje podataka u evidencijama u oblasti rada ("Službeni glasnik RS", br. 56/18, 101/20 i 74/21)

 

12.

 

Osnov prestanka - prekida osiguranja

 

 

 

Stečaj i likvidacija poslodavca

1

Ostali slučajevi prestanaka rada poslodavca

2

Smrt

3

Ostvarivanje prava na starosnu ili porodičnu penziju

4

Ako je došlo do gubitka radne sposobnosti koji je utvrđen na zakonom propisan način

5

Istekom roka za koji je radni odnos zasnovan

6

Sporazumom između zaposlenog i poslodavca

7

Ako zaposleni učini krivično delo na radu ili u vezi sa radom

8

Ako zaposleni svojom krivicom učini povredu radne obaveze utvrđene opštim aktom ili ugovorom o radu

9

Ako zaposleni ne ostvaruje rezultate rada odnosno nema potrebna znanja i sposobnosti, za obavljanje poslova na kojima radi

10

Ako zaposleni ne poštuje radnu disciplinu propisanu aktom poslodavca, odnosno ako je njegovo ponašanje takvo da ne može da nastavi rad kod poslodavca

11

Ako se zaposleni ne vrati na rad kod poslodavca u roku od 15 dana od dana isteka roka za neplaćeno odsustvo ili mirovanje radnog odnosa u skladu sa propisima o radu

12

Ako zaposleni zloupotrebi pravo na odsustvo zbog privremene sprečenosti za rad

13

Ako zaposleni odbije zaključenje aneksa ugovora o radu u smislu člana 171. stav 1. tač. 1)-4) Zakona o radu (premeštaj na drugi odgovarajući posao, u drugo mesto rada, kod drugog poslodavca, prekvalifikacija i dokvalifikacija, itd.)

14

Ako zaposleni odbije zaključenje aneksa ugovora o radu u vezi sa članom 33. stav 1. tačka 10) Zakona o radu (izmena ugovorene zarade)

15

Ako usled tehnoloških, ekonomskih ili organizacionih promena prestane potreba za obavljanjem određenog posla ili dođe do smanjenja obima posla

16

Otkazom ugovora o radu od strane zaposlenog

17

Ako je po odredbama zakona, odnosno pravosnažnoj odluci suda ili drugog organa zabranjeno da obavlja određene poslove, a ne može da mu se obezbedi obavljanje drugih poslova

18

Ako zaposleni odsustvuje sa rada duže od 6 meseci zbog izdržavanja kazne zatvora

19

Ako zaposleni odsustvuje sa rada duže od 6 meseci zbog izrečene mere bezbednosti, vaspitne ili zaštitne mere

20

Prestanak funkcije izabranih, imenovanih i postavljenih lica, ukoliko nije ostvareno pravo na naknadu plate u skladu sa zakonom

21

Prenos osnivačkih prava vlasnika odnosno člana privrednog društva

22

Odsluženje vojnog roka

23

U drugim slučajevima utvrđenim zakonom

24

Prestanak rada preduzetnika, odnosno, osnivača privrednog društva

25

Prestanak osiguranja zbog brisanja neaktivnog privrednog društva iz registra privrednih društava

26

Prestanak obavljanja ugovorenih poslova

27

Prestanak osiguranja za lica uključena u obavezno osiguranje

28

Istupanje iz osiguranja poljoprivrednika

29

Prestanak svojstva osiguranika poljoprivrednika

30

Prekid osiguranja po osnovu radnog odnosa zbog mirovanja

31

Prekid obavljanja samostalne delatnosti iz drugih razloga

33

Prestanak osiguranja za slučaj nastanka povrede na radu ili profesionalne bolesti

34

Istek ugovora o volonterskom radu

35

Prestanak mirovanja prava i obaveza po osnovu rada zbog nege deteta do tri godine starosti u skladu sa propisima o radu

36

Prestanak prava na novčanu naknadu po propisima o zapošljavanju

37

Prestanak prava na naknadu zarade zbog povrede na radu ili profesionalne bolesti, po prestanku radnog odnosa

38

Istekom ugovora o razmeni stručnjaka i međunarodno tehničkoj saradnji

39

 

 

Danom završetka školovanja

40

 

 

Danom odjave

41

 

 

Danom promene osnova osiguranja

43

 

 

Danom prestanka prava na penziju odnosno novčanu naknadu po propisima za penzijsko i invalidsko osiguranje

44

 

 

Prestanak osiguranja u slučaju smrti na osnovu informacije dobijene od nadležnog državnog organa

45

 

 

Mirovanje radnog odnosa zbog odlaska u inostranstvo

46

 

 

Istek ugovora o privremenim i povremenim poslovima

47

 

 

Prestanak prava na naknadu plate u skladu sa zakonom, po prestanku funkcije izabranih, imenovanih i postavljenih lica

48

 

 

Programska odjava

55

13.

Nosilac osiguranja

Da

1

Ne

2

14.

Srodstvo sa nosiocem osiguranja

Dete

1

Supružnik

2

Roditelj

3

Deda ili baba

4

Unuče

5

Brat ili sestra

6

15.

Posebni podaci o osiguraniku

Ratni vojni invalid

20

Mirnodopski vojni invalid

21

Civilni invalid rata

22

Lice kome je izvršena kategorizacija (kategorisana omladina)

23

Lice kome je, u skladu sa propisima o penzijskom i invalidskom osiguranju, utvrđena kategorija invalidnosti (invalid rada)

24

Lice kome je, u skladu sa propisima o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju lica sa invaliditetom procenjena radna sposobnost saglasno kojoj ima mogućnost zaposlenja ili održanja zaposlenja, odnosno radnog angažovanja

25

16.

Korisnik prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja

 

 

Penzija

1

Novčana naknada za telesno oštećenje

2

Novčana naknada za pomoć i negu drugog lica

3

Novčana naknada iz invalidskog osiguranja

4

Ako osiguranik koristi više prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja, unosi se kombinacija navedenih šifara

 

17.

Delatnost

Prema Zakonu o klasifikaciji delatnosti ("Službeni glasnik RS", broj 104/09) i Uredbi o Klasifikaciji delatnosti ("Službeni glasnik RS", broj 54/10)