Zastava Bosne i Hercegovine

UREDBA O SADRŽINI I NAČINU PODNOŠENJA PRIJAVE KONCENTRACIJE

("Sl. glasnik RS", br. 5/2016)

Član 1

Ovom uredbom bliže se uređuju sadržina i način podnošenja prijave koncentracije.

Član 2

Prijava koncentracije sadrži:

1) naziv, sedište i opis predmeta poslovanja podnosioca prijave i ostalih učesnika u koncentraciji, kao i izvod iz registra u kojem su registrovani ovi podaci;

2) ime, adresu, broj telefona, broj telefaksa, adresu elektronske pošte i položaj predstavnika ili zastupnika podnosioca prijave;

3) ako je određena osoba za kontakt, ime, adresu, broj telefona, broj telefaksa, adresu elektronske pošte i položaj te osobe, kao i adresu na koju će se dostavljati sva relevantna dokumentacija i akti Komisije za zaštitu konkurencije (u daljem tekstu: Komisija), pri čemu osoba za kontakt mora biti ovlašćena za prijem takvih akata;

4) ime, adresu, broj telefona, broj telefaksa, adresu elektronske pošte i originalno punomoćje ako se prijava podnosi preko punomoćnika, a u slučaju da postoji više punomoćnika, određuje se ko je ovlašćen za prijem dokumentacije i akata Komisije;

5) grafički prikaz (dijagram) strukture grupe i/ili listu povezanih učesnika u koncentraciji i povezanih društava pre sprovođenja koncentracije, iz kojeg se jasno vide naročito:

(1) veze između učesnika u koncentraciji i povezanih društava,

(2) udeli koje kontrolna (matična) društva imaju u osnovnom kapitalu podređenih (zavisnih) društava, odnosno udeli koje zavisna društva imaju u drugim zavisnim društvima unutar grupe povezanih učesnika na tržištu (izraženi u procentima);

6) spisak drugih učesnika na tržištu registrovanih u Republici Srbiji koji se ne smatraju povezanim učesnicima na tržištu sa podnosiocem prijave, u kojima učesnici u koncentraciji pojedinačno ili zajedno imaju 10% ili više udela u osnovnom kapitalu, odnosno 10% ili više akcija sa pravom glasa, uz kratak opis pretežne delatnosti tih učesnika na tržištu;

7) spisak svih učesnika na tržištu registrovanih u Republici Srbiji koji se ne smatraju povezanim učesnicima na tržištu sa podnosiocem prijave, u kojima su članovi upravnih ili nadzornih odbora učesnika u koncentraciji istovremeno članovi upravnih ili nadzornih odbora tih učesnika na tržištu, uz kratak opis pretežne delatnosti tih učesnika na tržištu;

8) strukturu vlasništva i oblika kontrole (pojedinačna ili zajednička kontrola) učesnika u koncentraciji nad kojim se stiče ili menja oblik kontrole, pre i posle sprovođenja koncentracije;

9) detaljan opis oblika koncentracije i očekivani rok za realizaciju koncentracije;

10) kopiju akta o koncentraciji i to:

(1) akta o izvršenju ili nameri izvršenja nekog od oblika statusnih promena,

(2) akta o sticanju ili nameri sticanja neposredne ili posredne kontrole, ili

(3) akta o sprovođenju ili nameri sprovođenja zajedničkog ulaganja, ili sticanja zajedničke kontrole nad postojećim učesnikom na tržištu;

11) finansijske izveštaje za učesnike u koncentraciji za obračunsku godinu koja prethodi godini u kojoj je koncentracija prijavljena;

12) ukupan godišnji prihod svakog učesnika u koncentraciji ostvaren na svetskom tržištu i u Republici Srbiji (prikazan odvojeno za svetsko tržište i za tržište Republike Srbije), bez poreza na dodatu vrednost i drugih poreza koji se direktno odnose na učesnike u koncentraciji, za tri godine koje prethode godini u kojoj je koncentracija prijavljena i to za svaku godinu pojedinačno;

13) listu pet najvećih dobavljača proizvoda, odnosno usluga na relevantnom tržištu svakog od učesnika u koncentraciji, uključujući vrednost (u evrima i dinarima) i obim nabavke za tri godine koje prethode godini u kojoj je koncentracija prijavljena, i to za svaku godinu pojedinačno;

14) listu pet najvećih kupaca proizvoda, odnosno usluga na relevantnom tržištu svakog od učesnika u koncentraciji, uključujući vrednost (u evrima i dinarima) i obim prodaje za tri godine koje prethode godini u kojoj je koncentracija prijavljena, i to za svaku godinu pojedinačno;

15) predlog definicije relevantnog tržišta na kojem deluju učesnici u koncentraciji, u skladu sa propisom kojim se bliže propisuju kriterijumi za određivanje relevantnog tržišta;

16) za svako od relevantnih tržišta, sledeće podatke za svaku od poslednje tri godine u odnosu na godinu u kojoj je koncentracija prijavljena:

(1) za svakog učesnika u koncentraciji: stvarnu delatnost, glavne aktivne poslovne jedinice, glavne robne marke, nazive glavnih proizvoda, odnosno glavnih zaštićenih robnih znakova koji se koriste na svakom od ovih tržišta,

(2) procenu ukupne veličine tržišta u smislu ostvarene vrednosti proizvodnje i prodaje (u evrima i dinarima) i njihovog obima (količinski izraženog), pri čemu se navode izvori koji su se koristili za izračunavanje ukupne veličine tržišta,

(3) obim i vrednost prodaje (u evrima i dinarima), kao i procenu tržišnog udela, za svakog učesnika u koncentraciji,

(4) procenu tržišnog udela, po vrednosti i obimu, konkurenata (uključujući uvoznike) koji imaju tržišni udeo od najmanje 5% na relevantnom tržištu u Republici Srbiji koje je predmet razmatranja, pri čemu se navode izvori koji su se koristili za izračunavanje navedenog tržišnog udela,

(5) ukoliko je neko od učesnika u koncentraciji aktivan u proizvodnji, procenu ukupnog proizvodnog kapaciteta na nivou Republike Srbije i podatke o tome koliki deo navedenog kapaciteta se odnosio na svakog od učesnika u koncentraciji, koliki je bio procenat iskorišćenosti kapaciteta za svakog od učesnika u koncentraciji, kao i mesto i kapacitet proizvodnih pogona na relevantnom tržištu, za svakog od učesnika u koncentraciji pojedinačno;

17) detaljan opis organizacije mreže distribucije i maloprodaje proizvoda, odnosno usluga na relevantnom tržištu u Republici Srbiji, s posebnim opisom mreže distribucije i maloprodaje koju koriste učesnici u koncentraciji (vlastita, ugovorna i sl.); opis postojeće servisne mreže (na primer, održavanje i popravke) i njen značaj na takvim tržištima, s posebnim opisom servisne mreže učesnika u koncentraciji; podatak u kojoj meri navedene usluge pružaju treća lica, odnosno učesnici na tržištu koji pripadaju istoj grupaciji, kao i učesnici u koncentraciji;

18) kratak opis strukture tražnje za svako od relevantnih tržišta, pri čemu se posebno navode podaci o stanju tržišta, u smislu nastajanja, širenja, zrelosti i slabljenja tržišta, kao i predviđanja nivoa rasta tražnje;

19) raspoložive informacije o ulasku i izlasku sa relevantnog tržišta i to:

(1) da li je tokom poslednje tri godine došlo do značajnih ulazaka na relevantno tržište; ukoliko to jeste slučaj, navode se takvi učesnici na tržištu i dostavlja se procena trenutnog tržišnog udela svakog od njih,

(2) prema mišljenju podnosioca prijave, da li postoje učesnici na tržištu, uključujući one koji trenutno posluju isključivo van tržišta Republike Srbije, koji bi mogli da uđu na neko od obuhvaćenih tržišta,

(3) da li je tokom poslednje tri godine došlo do izlazaka sa relevantnog tržišta; ukoliko to jeste slučaj, navodi se učesnik na tržištu koji je izašao sa tržišta;

20) ukoliko podnosilac prijave predlaže da Komisija posebno uzme u obzir značaj istraživanja i razvoja za dugoročnu konkurentnost učesnika na relevantnom tržištu - objašnjenje prirode istraživačko-razvojnih aktivnosti učesnika u koncentraciji na obuhvaćenim tržištima, pri čemu se, po potrebi, uzima u obzir i sledeće:

(1) trendovi i intenzitet istraživanja i razvoja na relevantnom tržištu, naročito za učesnike u koncentraciji,

(2) pravac tehnološkog razvoja za relevantno tržište u odgovarajućem periodu (uključujući učestalost uvođenja novih proizvoda, odnosno usluga, razvijanja novih proizvoda, odnosno usluga, proizvodnih procesa, sistema distribucije, itd.),

(3) planovi za istraživanje i prioriteti učesnika u koncentraciji za naredne tri godine;

21) nazive udruženja u kojima su učesnici u koncentraciji članovi;

22) ukoliko podnosilac predlaže da Komisija posebno uzme u obzir da li će povećanje efikasnosti usled sprovođenja koncentracije unaprediti sposobnost i podstaći učesnika na tržištu koji nastaje sprovođenjem koncentracije da posluje tako da podstiče konkurenciju u korist kupaca - opis dejstava na efikasnost poslovanja učesnika u koncentraciji i očekivanih koristi koje učesnici u koncentraciji predviđaju da će biti ostvarene sprovođenjem koncentracije na svakom relevantnom tržištu, kako za učesnike u koncentraciji, tako i za kupce, uključujući smanjenje troškova, snižavanje cena proizvoda, odnosno usluga, povećanje kvaliteta proizvoda, odnosno usluga, uvođenje inovacija, povećanje i proširivanje mogućnosti izbora proizvoda, odnosno usluga;

23) u slučaju koncentracije koja nastaje zajedničkim ulaganjem, izjavu da li će matična društva zadržati dosadašnji nivo svojih aktivnosti na tržištu na kojem će poslovati društvo zajedničkog ulaganja ili se procenjuje da će on biti manji ili veći, kao i procenu kako će se poslovanje društva zajedničkog ulaganja odraziti na prihod matičnog društva;

24) informaciju o tome da li je prijava podneta telima nadležnim za zaštitu konkurencije u drugim državama i/ili Evropskoj komisiji, odnosno informaciju o tome da li postoji namera za podnošenje takve prijave.

Dostavljanje podataka iz stava 1. tač. 20) i 22) ovog člana dobrovoljno je i ne predstavlja obaveznu sadržinu prijave koncentracije, a Komisija može da zahteva od učesnika u koncentraciji da naknadno dostavi te podatke, ukoliko su oni bitni za ispitivanje efekata koncentracije na konkurenciju i ocenu dozvoljenosti koncentracije.

Pored podataka i dokumentacije iz stava 1. ovog člana, podnosilac prijave može da dostavi i druge podatke i dokumentaciju za koje smatra da bi mogli biti od značaja za ocenu prijavljene koncentracije.

Podnosilac prijave dužan je da, na zahtev Komisije, dostavi podatke koji su potrebni za dodatno objašnjenje ili preciziranje podataka dostavljenih u skladu sa ovim članom.

Član 3

Prijava koncentracije u skraćenom obliku sadrži:

1) naziv, sedište i opis predmeta poslovanja podnosioca prijave i ostalih učesnika u koncentraciji, kao i izvod iz registra u kojem su registrovani ovi podaci;

2) ime, adresu, broj telefona, broj telefaksa, adresu elektronske pošte i položaj predstavnika ili zastupnika podnosioca prijave;

3) ako je određena osoba za kontakt, ime, adresu, broj telefona, broj telefaksa, adresu elektronske pošte i položaj te osobe, kao i adresu na koju će se dostavljati sva relevantna dokumentacija i akti Komisije, pri čemu osoba za kontakt mora biti ovlašćena za prijem takvih akata;

4) ime, adresu, broj telefona, broj telefaksa, adresu elektronske pošte i originalno punomoćje ako se prijava podnosi preko punomoćnika, a u slučaju da postoji više punomoćnika, određuje se ko je ovlašćen za prijem dokumentacije i akata Komisije;

5) grafički prikaz (dijagram) strukture grupe i/ili listu učesnika u koncentraciji (matično društvo grupe, bez obzira na sedište, kao i povezani učesnici u Republici Srbiji) pre sprovođenja koncentracije;

6) detaljan opis oblika koncentracije i očekivani rok za realizaciju koncentracije;

7) kopiju akta o koncentraciji i to:

(1) akta o izvršenju ili nameri izvršenja nekog od oblika statusnih promena,

(2) akta o sticanju ili nameri sticanja neposredne ili posredne kontrole, ili

(3) akta o sprovođenju ili nameri sprovođenja zajedničkog ulaganja, ili sticanja zajedničke kontrole nad postojećim učesnikom na tržištu;

8) finansijske izveštaje učesnika u koncentraciji, za obračunsku godinu koja prethodi godini u kojoj je koncentracija prijavljena;

9) ukupan godišnji prihod svakog od učesnika u koncentraciji ostvaren na svetskom tržištu i u Republici Srbiji (prikazan odvojeno za svetsko tržište i za tržište Republike Srbije), bez poreza na dodatu vrednost i drugih poreza koji se direktno odnose na učesnike u koncentraciji, za godinu koja prethodi godini u kojoj je koncentracija prijavljena;

10) listu pet najvećih dobavljača proizvoda, odnosno usluga na relevantnom tržištu svakog od učesnika u koncentraciji u Republici Srbiji, uključujući vrednost nabavke za godinu koja prethodi godini u kojoj je koncentracija prijavljena;

11) listu pet najvećih kupaca proizvoda, odnosno usluga na relevantnom tržištu svakog od učesnika u koncentraciji u Republici Srbiji, uključujući vrednost prodaje za godinu koja prethodi godini u kojoj je koncentracija prijavljena;

12) predlog definicije relevantnog tržišta na kojem deluju učesnici u koncentraciji, u skladu sa posebnim propisom kojim se bliže propisuju kriterijumi za određivanje relevantnog tržišta;

13) za svako od relevantnih tržišta, sledeće podatke za godinu koja prethodi godini u kojoj je koncentracija prijavljena:

(1) za svakog učesnika u koncentraciji: stvarnu delatnost, glavne aktivne poslovne jedinice, glavne robne marke, nazive glavnih proizvoda, odnosno glavnih zaštićenih robnih znakova koji se koriste na svakom od ovih tržišta,

(2) procenu ukupne veličine tržišta u smislu ostvarene vrednosti proizvodnje i prodaje (u evrima i dinarima) i njihovog obima (količinski izraženog) u Republici Srbiji, pri čemu se navode izvori koji su se koristili za izračunavanje ukupne veličine tržišta,

(3) obim i vrednost prodaje (u evrima i dinarima), kao i procenu tržišnog udela, za svakog učesnika u koncentraciji u Republici Srbiji,

(4) procenu tržišnog udela, po vrednosti i obimu, konkurenata (uključujući uvoznike) koji imaju tržišni udeo od najmanje 5% na relevantnom tržištu u Republici Srbiji koje je predmet razmatranja, pri čemu se navode izvori koji su se koristili za izračunavanje navedenog tržišnog udela;

14) detaljan opis organizacije mreže distribucije i maloprodaje proizvoda, odnosno usluga na relevantnom tržištu u Republici Srbiji, s posebnim opisom mreže distribucije i maloprodaje koju koriste učesnici u koncentraciji (vlastita, ugovorna i sl.); opis postojeće servisne mreže (na primer, održavanje i popravke) i njen značaj na takvim tržištima, s posebnim opisom servisne mreže učesnika u koncentraciji; podatak u kojoj meri navedene usluge pružaju treća lica, odnosno učesnici na tržištu koji pripadaju istoj grupaciji kao i učesnici u koncentraciji;

15) u slučaju koncentracije koja nastaje zajedničkim ulaganjem, izjavu da li će matična društva zadržati dosadašnji nivo svojih aktivnosti na tržištu na kojem će poslovati društvo zajedničkog ulaganja ili se procenjuje da će on biti manji ili veći, kao i procenu kako će se poslovanje društva zajedničkog ulaganja odraziti na prihod matičnog društva.

Podnosilac prijave dužan je da, na zahtev Komisije, dostavi podatke koji su potrebni za dodatno objašnjenje ili preciziranje podataka dostavljenih u skladu sa ovim članom.

Član 4

Prijava koncentracije iz čl. 2. i 3. ove uredbe podnosi se u pisanom obliku na papiru formata A4 i u elektronskoj verziji.

Podnosilac prijave je dužan da prijavu sastavi na sledeći način:

1) da uz prijavu priloži kratak opis prijavljene koncentracije, sa navođenjem razloga njenog sprovođenja;

2) da podatke sadržane u čl. 2. i 3. ove uredbe upiše na zasebnom listu, uz navođenje rednog broja i tačnog naziva svake pojedine grupe podataka, a prema redosledu njihovog navođenja. Po potrebi se može dodati i veći broj listova u cilju potpunijeg prikaza, interpretacije ili objašnjenja traženih podataka. U slučaju nemogućnosti pribavljanja nekih od traženih podataka, navodi se kada i od koga je podnosilac prijave pokušao da obezbedi te podatke, kao i razloge zbog kojih oni nisu obezbeđeni. Svi navodi podnosioca prijave potvrđuju se dokazima, analizama, grafikonima, dijagramima i drugom dokumentacijom;

3) da svaki zasebni list parafira zastupnik ili punomoćnik podnosioca prijave, odnosno podnosilac prijave ako je podnosilac fizičko lice bez punomoćnika;

4) da, na kraju prijave, na posebnom listu dostavi spisak svih dokaza, analiza, grafikona, dijagrama koji su priloženi uz prijavu, sa potpisom zastupnika ili punomoćnika podnosioca prijave, odnosno potpisom podnosioca prijave ako je podnosilac fizičko lice bez punomoćnika, uz navođenje mesta i datuma podnošenja prijave.

Član 5

Prijava koncentracije iz čl. 2. i 3. ove uredbe sastavlja se na srpskom jeziku i podnosi se u jednom primerku. Dokumenta uz prijavu dostavljaju se u kopiji.

Ako je neki od potrebnih dokumenata izvorno na stranom jeziku, podnosilac je dužan da dostavi kopiju originalnog dokumenta sa overenim prevodom na srpski jezik.

Za tačnost i potpunost podataka u prijavi odgovoran je podnosilac prijave.

Član 6

Prijava koncentracije podnosi se u skraćenom obliku na način određen čl. 4. i 5. ove uredbe:

1) ako se dva ili više učesnika na tržištu spoje, ili jedan ili više učesnika na tržištu stekne pojedinačnu ili zajedničku kontrolu nad drugim tržišnim učesnikom ili njegovim delom, pod uslovom da nijedan učesnik u koncentraciji ne obavlja poslovne aktivnosti na istom relevantnom tržištu proizvoda i relevantnom geografskom tržištu, ili na relevantnom tržištu proizvoda na kojem posluje bilo koji drugi učesnik u koncentraciji koji se nalazi u različitim fazama proizvodno-prometnog ciklusa;

2) ako se dva ili više učesnika na tržištu spoje, ili jedan ili više učesnika na tržištu stekne pojedinačnu ili zajedničku kontrolu nad drugim tržišnim učesnikom ili njegovim delom, a ispunjeni su sledeći uslovi:

(1) zajednički tržišni udeo svih učesnika u koncentraciji koji se bave poslovnom delatnošću na istom relevantnom tržištu proizvoda i relevantnom geografskom tržištu (horizontalni odnosi), manji je od 20%,

(2) pojedinačni ili zajednički tržišni udeo svih učesnika u koncentraciji na relevantnom tržištu proizvoda i relevantnom geografskom tržištu na kojem posluje bilo koji drugi učesnik u koncentraciji, koji se nalazi u različitim fazama proizvodno-prometnog ciklusa, manji je od 30%;

3) ako podnosilac prijave stekne pojedinačno pravo kontrole nad učesnikom na tržištu nad kojim već ima zajedničku kontrolu;

4) ako je zajednički tržišni udeo svih učesnika u koncentraciji koji su u horizontalnom odnosu manji od 40%, pri čemu je promena (delta) Herfindahl-Hirschman Index-a, koja je rezultat koncentracije, manja od 150.

Herfindahl-Hirschman Index (u daljem tekstu: HH Index) označava stepen koncentracije na relevantnom tržištu i predstavlja zbir kvadrata pojedinačnih udela svih učesnika na relevantnom tržištu. Promena (delta) HH Index-a predstavlja dvostruki proizvod tržišnih udela učesnika u koncentraciji, odnosno promenu vrednosti HH Index-a nakon sprovođenja koncentracije u odnosu na njegovu vrednost pre sprovođenja koncentracije.

Član 7

U slučaju kada se prijava koncentracije u skraćenom obliku ne može podneti na način određen članom 6. ove uredbe, podnosilac prijave je dužan da, u naknadnom roku, podnese dokumentaciju u skladu sa članom 2. ove uredbe.

Član 8

U slučaju kada se prijava koncentracije u skraćenom obliku može podneti na način određen članom 6. ove uredbe, a okolnosti slučaja upućuju na neispunjavanje uslova dozvoljenosti koncentracije, podnosilac prijave će dokumentaciju podneti u skladu sa članom 2. ove uredbe.

Okolnosti koje upućuju na moguće neispunjavanje uslova dozvoljenosti koncentracije postoje naročito u sledećim slučajevima:

1) kada ne postoji praksa Komisije u definisanju određenog relevantnog tržišta;

2) kada je potrebno definisati relevantno tržište ili odrediti tržišna učešća učesnika u koncentraciji i njihovih konkurenata kod tržišta u nastajanju;

3) kada učesnik u koncentraciji tek ulazi ili bi potencijalno mogao da uđe na tržište;

4) kada je relevantno tržište visoko koncentrisano (HH Index ≥ 2000), i promena (delta) HH Index-a ≥ 150;

5) kada kod zajedničkog ulaganja dolazi do promene iz zajedničke u pojedinačnu kontrolu, tako što se zajedničko ulaganje integriše u grupu, odnosno mrežu učesnika na tržištu koji je stekao pojedinačnu kontrolu, čime se uklanjaju prethodna ograničenja, koja su posledica različitih interesa članova zajedničkog ulaganja, što za posledicu ima jačanje strateškog položaja učesnika na tržištu koji je stekao pojedinačnu kontrolu, kao i u slučaju kada Komisija nije ispitivala prethodno sticanje zajedničke kontrole.

U slučaju kada podnosilac prijave izričito zahteva ocenu ograničenja koja su neophodna za sprovođenje koncentracije i neposredno se na nju odnose, podnosilac prijave će podneti prijavu u skladu sa članom 2. ove uredbe.

Član 9

U pogledu zaštite poslovnih i drugih podataka koji su sadržani u prijavi koncentracije, primenjuju se odredbe zakona kojim se uređuje zaštita konkurencije.

Član 10

Danom stupanja na snagu ove uredbe prestaje da važi Uredba o sadržini i načinu podnošenja prijave koncentracije ("Službeni glasnik RS", broj 89/09).

Član 11

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".