Zastava Bosne i Hercegovine

UREDBA O REŠAVANJU STAMBENIH POTREBA IZABRANIH, POSTAVLJENIH I ZAPOSLENIH LICA KOD KORISNIKA SREDSTAVA U DRŽAVNOJ SVOJINI

("Sl. glasnik RS", br. 102/2010, 117/2012 - odluka US i 104/2016 - dr. zakon)

Čl. 1-39**

(Prestalo da važi)

VIII KUPOVINA STANA

Član 40*

(Prestao da važi Odlukom US)

Član 41

Na pismeni zahtev zakupca stana na određeno vreme zakupodavac će omogućiti kupovinu stana po kupoprodajnoj ceni, u skladu sa ovom uredbom.

Kupoprodajna cena se određuje u visini tržišne vrednosti stana koju je utvrdilo Ministarstvo finansija - Poreska uprava (u daljem tekstu: Poreska uprava), na način kako se utvrđuje osnovica poreza na prenos apsolutnih prava, u periodu koji prethodi zaključenju ugovora ne dužem od godinu dana.

Kupoprodajna cena stana se iskazuje u evrima, prema zvaničnom srednjem kursu Narodne banka Srbije na dan utvrđivanja, a plaća u dinarskoj protivvrednosti u odnosu na evro prema zvaničnom srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan plaćanja.

Troškove utvrđivanja kupoprodajne cene stana snosi podnosilac zahteva za kupovinu stana.

Kupoprodajna cena se može isplatiti odjednom ili u jednakim mesečnim ratama tako da rok otplate ne može biti duži od 20 godina.

Ukoliko se kupoprodajna cena plaća u jednakim mesečnim ratama, mesečna rata se iskazuje u evrima a plaća u dinarskoj protivvrednosti evra po zvaničnom srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan plaćanja rate.

Ukoliko se isplata kupoprodajne cene vrši odjednom kupac je istu dužan da isplati u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora.

Ukoliko se plaćanje ne izvrši u roku navedenom u stavu 7. ovog člana ugovor se raskida.

Član 42

Ugovor o kupoprodaji stana sadrži naročito: podatke o ugovornim stranama, podatke o stanu koji je predmet kupovine (zgrada, ulica, sprat, broj stana, broj i vrsta prostorija u stanu, površina stana), visinu kupoprodajne cene i način plaćanja (u celosti ili na rate), rokove plaćanja, obezbeđenje ugovora, uslove raskida ugovora, datum i mesto zaključenja ugovora, potpis ugovornih strana i druga pitanja koja su od značaja za ovaj ugovorni odnos.

Ugovor iz stava 1. ovog člana, sa licem kome je stan dat u zakup na određeno vreme, zaključuje, u ime Republike Srbije, direktor Republičke direkcije za imovinu Republike Srbije ili lice u toj direkciji koje direktor za to ovlasti.

Član 43

Prodavac će jednostrano raskinuti ugovor o kupoprodaji:

1) ako se utvrdi da je stan koji je predmet kupoprodaje dobijen na osnovu neistinite i netačne dokumentacije ili podataka;

2) ako kupac ili njegovi naslednici ne plate ni posle opomene tri dospele rate, odnosno četiri u toku godine;

3) ako kupcu njegovom jednostranom voljom prestane radni odnos kod prodavca;

4) u slučaju neispunjenja drugih obaveza utvrđenih ugovorom, ovom uredbom i zakonom.

Čl. 44-55**

(Prestalo da važi)