Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Prijavite se na mailing listu:


Informacije o izmenama, dopunama, važenju, prethodnim verzijama ili napomenama propisa, kao i o drugim dokumentima koji su relacijski povezani sa propisom možete saznati na linku OVDE.

Email Print

UREDBA O PROIZVODIMA KOJI POSLE UPOTREBE POSTAJU POSEBNI TOKOVI OTPADA, OBRASCU DNEVNE EVIDENCIJE O KOLIČINI I VRSTI PROIZVEDENIH I UVEZENIH PROIZVODA I GODIŠNJEG IZVEŠTAJA, NAČINU I ROKOVIMA DOSTAVLJANJA GODIŠNJEG IZVEŠTAJA, OBVEZNICIMA PLAĆANJA NAKNADE, KRITERIJUMIMA ZA OBRAČUN, VISINU I NAČIN OBRAČUNAVANJA I PLAĆANJA NAKNADE

("Sl. glasnik RS", br. 54/2010, 86/2011, 15/2012, 41/2013 - dr. pravilnik, 3/2014, 81/2014 - dr. pravilnik, 31/2015 - dr. pravilnik, 44/2016 - dr. pravilnik, 43/2017 - dr. pravilnik, 45/2018 - dr. pravilnik, 67/2018 - dr. pravilnik i 95/2018 - dr. zakon)

Čl. 1-3*

(Prestalo da važi)

III EVIDENCIJA I IZVEŠTAVANJE

Član 4

Dnevnu evidenciju o količini i vrsti proizvedenih i uvezenih proizvoda koji posle upotrebe postaju posebni tokovi otpada, kao i godišnji izveštaj vode obveznici plaćanja naknade.

Dnevna evidencija iz stava 1. ovog člana vodi se u pisanom i/ili elektronskom obliku na Obrascu 1. koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Obveznici plaćanja naknade godišnji izveštaj iz stava 1. ovog člana dostavljaju Agenciji za zaštitu životne sredine (u daljem tekstu: Agencija) na Obrascu 2. koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Godišnji izveštaj iz stava 3. ovog člana dostavlja se Agenciji najkasnije do 31. marta tekuće godine za prethodnu godinu.

Obveznici plaćanja naknade dostavljaju Agenciji godišnji izveštaj iz stava 4. ovog člana direktnim unošenjem podataka u informacioni sistem Nacionalnog registra izvora zagađivanja i na odštampanom Obrascu 2. iz informacionog sistema, u papirnoj formi.

Čl. 5-17*

(Prestalo da važi)

 

Obrazac 1.

DNEVNA EVIDENCIJA O PROIZVODNJI, UVOZU I IZVOZU PROIZVODA

 

Mesec

 

 

Naziv proizvoda

 

 

Jedinična masa proizvoda (t)

 

 

Jedinica mere (kom., l, kg, m3)

 

 

Evidenciju vodi (Ime i prezime)

 

 

Dan u mesecu

Proizvedena količina
(u jed. mere)

Uvezena količina
(u jed. mere)

Izvezena količina
(u jed. mere)

Ukupno plasirano na tržište RS
(u jed. mere)

a

b

v

g = a+b-v

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

5

 

 

 

 

6

 

 

 

 

7

 

 

 

 

8

 

 

 

 

9

 

 

 

 

10

 

 

 

 

11

 

 

 

 

12

 

 

 

 

13

 

 

 

 

14

 

 

 

 

15

 

 

 

 

16

 

 

 

 

17

 

 

 

 

18

 

 

 

 

19

 

 

 

 

20

 

 

 

 

21

 

 

 

 

22

 

 

 

 

23

 

 

 

 

24

 

 

 

 

25

 

 

 

 

26

 

 

 

 

27

 

 

 

 

28

 

 

 

 

29

 

 

 

 

30

 

 

 

 

31

 

 

 

 

UKUPNO

 

 

 

 

MESEČNA REKAPITULACIJA KOLIČINA PROIZVODA PLASIRANOG NA TRŽIŠTE RS

Ukupno plasirano proizvoda
na tržište RS za mesec
(u jed. mere)

Jedinična masa
proizvoda
(t)

Ukupno plasirano proizvoda
na tržište RS za mesec
(t)

g (ukupno)

e

d = g (ukupno) h e

 

 

 

Potpis ________________________

Proizvodi se izveštavaju u skladu sa kriterijumima za obračun i visinu plaćanja naknade iz poglavlja V. ove uredbe.

Za svaki proizvod koji se proizvodi, uvozi ili izvozi vodi se posebna dnevna evidencija.

Obrazac 2.

GODIŠNJI IZVEŠTAJ
O STAVLJANJU PROIZVODA PO VRSTAMA NA TRŽIŠTE REPUBLIKE SRBIJE

 

PODACI O PRAVNOM LICU ILI PREDUZETNIKU

Poreski identifikacioni broj (PIB)

 

Matični broj

 

Pun naziv

 

Adresa

Mesto

 

Šifra mesta

 

Poštanski broj

 

Ulica i broj

 

Telefon

 

Telefaks

 

E-mail adresa

 

Opština

 

Šifra opštine

 

Šifra pretežne delatnosti

 

 

PODACI O ODGOVORNOM LICU

Ime i prezime

 

Funkcija

 

Telefon

 

 

PODACI O LICU ODGOVORNOM ZA UPRAVLJANJE OTPADOM

Ime i prezime

 

Funkcija

 

Telefon

 

E-mail adresa

 

NAPOMENA

Izveštaj se dostavlja Agenciji za zaštitu životne sredine na sledeći način:

1. jedan elektronski popunjen komplet obrazaca (Excell fajlovi) na e-mail adresu Agencije ili na kompakt disku, bez potpisa i overe;

2. odštampan elektronski popunjeni komplet obrazaca u papirnoj formi ukoričen u jedinstven dokument, propisno potpisan i overen od strane odgovornog lica na poštansku adresu Agencije.

Pravno lice ili preduzetnik dostavlja obrasce izveštaja najkasnije do 31. marta tekuće godine sa podacima za prethodnu godinu.

PODACI O KOLIČINAMA PROIZVODA PO VRSTAMA STAVLJENIM NA TRŽIŠTE REPUBLIKE SRBIJE

IZVEŠTAJNA GODINA _____

 

Vrsta proizvoda1

 

 

Jedinica mere (kom., l, kg, m3)   

 

 

Redni
broj

Naziv proizvoda

Količina proizvoda
stavljena na tržište2

Količina proizvoda
stavljena na tržište2

(u jed. mere)

(t)

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

4

 

 

 

5

 

 

 

6

 

 

 

7

 

 

 

8

 

 

 

9

 

 

 

10

 

 

 

11

 

 

 

12

 

 

 

13

 

 

 

14

 

 

 

15

 

 

 

16

 

 

 

17

 

 

 

18

 

 

 

19

 

 

 

20

 

 

 

21

 

 

 

22

 

 

 

23

 

 

 

24

 

 

 

25

 

 

 

26

 

 

 

27

 

 

 

28

 

 

 

29

 

 

 

30

 

 

 

31

 

 

 

32

 

 

 

33

 

 

 

34

 

 

 

35

 

 

 

36

 

 

 

37

 

 

 

38

 

 

 

39

 

 

 

40

 

 

 

41

 

 

 

42

 

 

 

43

 

 

 

44

 

 

 

45

 

 

 

46

 

 

 

47

 

 

 

48

 

 

 

49

 

 

 

50

 

 

 

51

 

 

 

52

 

 

 

53

 

 

 

54

 

 

 

55

 

 

 

56

 

 

 

57

 

 

 

58

 

 

 

59

 

 

 

60

 

 

 

61

 

 

 

62

 

 

 

63

 

 

 

64

 

 

 

65

 

 

 

66

 

 

 

67

 

 

 

68

 

 

 

69

 

 

 

70

 

 

 

71

 

 

 

72

 

 

 

73

 

 

 

74

 

 

 

75

 

 

 

76

 

 

 

77

 

 

 

78

 

 

 

79

 

 

 

80

 

 

 

81

 

 

 

82

 

 

 

83

 

 

 

84

 

 

 

85

 

 

 

86

 

 

 

87

 

 

 

88

 

 

 

89

 

 

 

90

 

 

 

91

 

 

 

92

 

 

 

93

 

 

 

94

 

 

 

95

 

 

 

96

 

 

 

97

 

 

 

98

 

 

 

99

 

 

 

100

 

 

 

UKUPNO

 

 

 

_______________
1 Upisati vrstu proizvoda za koju se daje godišnji izveštaj (npr. automobilske gume, gume na vozilima, električni i elektronski uređaji i sl.). U tabeli se daju količine pojedinačnih proizvoda iz dnevne evidencije.
2 U gornja polja treba upisati količinu proizvoda stavljenih na tržište Republike Srbije u izveštajnoj godini, izraženu u jedinicama mere iz dnevne evidencije i u tonama, koja se dobijaju sabiranjem mesečnih količina iz dnevne evidencije.

Izjava odgovornog lica

Davanje netačnih podataka povlači prekršajni postupak prema članu 75. Zakona o upravljanju otpadom ("Službeni glasnik RS", broj 36/09).

Ovaj obrazac mora biti potpisan od strane odgovornog lica.

Pod materijalnom i krivičnom odgovornošću potvrđujem da su u ovom izveštaju date informacije istinite, a količine i vrednosti tačne i određene u skladu sa zakonskom regulativom Republike Srbije.

Ime i prezime odgovornog lica

Overa/Pečat

Potpis

Datum