Zastava Bosne i Hercegovine

UREDBA O PLATAMA POLICIJSKIH SLUŽBENIKA

("Sl. glasnik RS", br. 91/2018, 29/2019, 69/2019, 102/2020, 113/2020, 5/2021, 23/2021, 60/2021, 83/2021, 125/2021, 27/2022, 83/2022, 38/2023, 44/2023 i 6/2024)

1. Uvodne odredbe

Član 1

Ovom uredbom uređuju se kriterijumi za vrednovanje poslova policijskih službenika, opšti opisi platnih grupa i razvrstavanje radnih mesta u platne grupe i platne razrede, visina koeficijenata i podkoeficijenata plate, kao i način primene obračunske metode usklađivanja.

Član 2

Ova uredba sadrži posebne delove/priloge koji sadrže podatke koji su određeni kao tajni podaci u smislu propisa kojima se uređuje tajnost podataka.

Na delove/priloge iz stava 1. ovog člana primenjuju se opšte i posebne mere zaštite tajnih podataka propisane zakonom kojim se uređuje tajnost podataka, kao i podzakonskim propisima donetim na osnovu tog zakona.

2. Kriterijumi za vrednovanje poslova

Član 3

Pod pojmom kriterijuma za vrednovanje poslova, u smislu ove uredbe, podrazumeva se standard o položaju nekog radnog mesta ili posla unutar strukture radnih mesta i poslova u Ministarstvu unutrašnjih poslova (u daljem tekstu: Ministarstvo).

Razvrstavanje izvršilačkih radnih mesta u platne grupe i platne razrede vrši se polazeći od sledećih kriterijuma za vrednovanje poslova: složenost, kompetencije, stepen odgovornosti, stepen samostalnosti u radu i poslovna komunikacija.

Razvrstavanje rukovodećih radnih mesta u platne grupe i platne razrede vrši se na osnovu kriterijuma iz stava 2. ovog člana, kao i rangiranja radnih mesta u odnosu na značaj i posledice odluka rukovodioca na strateške ciljeve Ministarstva.

Član 4

Složenost poslova je kriterijum kojim se izražava složenost zadataka, postupaka i metoda rada, potreban stepen kreativnosti i znanja prilikom izvršavanja zadataka, odnosno donošenja odluka, kao i u primeni i razvoju novih metoda rada.

Kompetencija je kriterijum kojim se izražava skup znanja i veština i psiholoških zahteva, koji oblikuju ponašanje zaposlenog i vode postizanju očekivanih rezultata na radnom mestu.

Stepen odgovornosti je kriterijum kojim se izražava nivo uticaja odluka na obavljanje poslova i zadataka i ostvarivanja ciljeva organizacije, kao i odgovornost za sopstveni rad, rezultate i resurse.

Stepen samostalnosti u radu je kriterijum kojim se izražava stepen autonomije u radu i odlučivanju koji se ogleda u tome koliko se posao vrši prema usmerenjima i uputstvima neposredno višeg rukovodioca, kao i u obimu nadzora potrebnom za obavljanje poslova određenog radnog mesta.

Poslovna komunikacija je kriterijum kojim se izražava stepen saradnje i kontakata određenog nivoa, vrste i učestalosti sa organima i subjektima izvan Ministarstva i organizacionim jedinicama unutar Ministarstva u svrhu postizanja cilja, odnosno izvršavanja zajedničkih poslova i zadataka.

Član 5

Kriterijumi za vrednovanje poslova izražavaju se kroz merila i opise merila.

Primena kriterijuma i merila vrši se ocenom njihove zastupljenosti u opisima poslova radnog mesta i to tako što svaki kriterijum ostvaruje određeno učešće u ukupnoj vrednosti poslova radnog mesta, od čega složenost poslova predstavlja 0,20, kompetencije 0,25, stepen odgovornosti 0,25, stepen samostalnosti u radu 0,15 i poslovna komunikacija 0,15.

3. Opšti opisi platnih grupa

Član 6

Razvrstavanje radnih mesta u Ministarstvu vrši se u 13 platnih grupa, tako što se nakon vrednovanja poslova radnog mesta, poslovi istog ili sličnog stepena složenosti razvrstavaju u istu platnu grupu u skladu sa opštim opisom platne grupe utvrđene ovom uredbom.

Član 7

U prvu platnu grupu razvrstavaju se radna mesta sa sledećim zahtevima:

1) poslovi podrazumevaju obavljanje jednostavnih rutinskih zadataka koji obuhvataju ograničen obim jasno definisanih zadataka uz precizno praćenje i primenu osnovnih standardnih radnih procedura i uputstava, u svrhu osnovnog nivoa održavanja uslova rada;

2) za obavljanje poslova zahteva se srednje obrazovanje;

3) obavljanje poslova podrazumeva odgovornost za pravilnu primenu utvrđenih metoda rada, postupaka i stručnih tehnika;

4) poslovi se obavljaju uz stalan nadzor i instrukcije rukovodioca;

5) obavljanje poslova podrazumeva komuniciranje unutar uže organizacione jedinice, radi primanja informacija potrebnih za izvršavanje zadataka.

U drugu platnu grupu razvrstavaju se radna mesta sa sledećim zahtevima:

1) poslovi podrazumevaju obavljanje jednostavnih rutinskih zadataka niskog nivoa složenosti, u kojima se primenjuju standardizovana, jasno definisana pravila izvršavanja zadataka prema jasnim radnim procedurama i uputstvima, u svrhu tehničkog nivoa održavanja uslova rada;

2) za obavljanje poslova zahteva se srednje obrazovanje;

3) obavljanje poslova podrazumeva odgovornost za obavljanje sopstvenih zadataka, pravilnu primenu utvrđenih metoda rada, postupaka i stručnih tehnika;

4) poslovi se obavljaju na osnovu datih instrukcija i uz stalni nadzor rukovodioca;

5) obavljanje poslova podrazumeva komuniciranje unutar uže organizacione jedinice, radi primanja informacija potrebnih za izvršavanje zadataka.

U treću platnu grupu razvrstavaju se radna mesta sa sledećim zahtevima:

1) poslovi podrazumevaju obavljanje zadataka koji nisu rutinski i obuhvataju praćenje i primenu većeg broja standardizovanih pravila i utvrđenih radnih procedura;

2) za obavljanje poslova zahteva se srednje obrazovanje;

3) obavljanje poslova podrazumeva odgovornost za obavljanje sopstvenih zadataka, pravilnu primenu utvrđenih metoda rada, postupaka i stručnih tehnika, koji mogu da podrazumevaju koordinaciju i nadzor rada manjeg broja zaposlenih;

4) poslovi se obavljaju na osnovu datih instrukcija i uz povremeni nadzor rukovodioca;

5) obavljanje poslova podrazumeva komuniciranje unutar uže organizacione jedinice, radi primanja informacija potrebnih za izvršavanje zadataka.

U četvrtu platnu grupu razvrstavaju se radna mesta sa sledećim zahtevima:

1) poslovi podrazumevaju obavljanje poslova koji nisu rutinski i koji podrazumevaju širi spektar jasno opisanih zadataka i rešavanje sličnih problema koji se sprovode primenom utvrđenih procedura, uputstava i metoda rada;

2) za obavljanje poslova zahteva se stečeno visoko obrazovanje u obimu od najmanje 180 ESPB;

3) poslovi podrazumevaju odgovornost za izvršenje zadataka u okviru specifične oblasti rada;

4) zaposleni na osnovu opštih smernica, uz nadzor rukovodioca odlučuje u opsegu date mu nadležnosti i vrši procenu opcija kako bi se došlo do najboljeg rešenja;

5) obavljanje poslova podrazumeva komuniciranje unutar uže organizacione jedinice izuzetno i izvan organizacije, radi razmene informacija.

Izuzetno u ovu platnu grupu razvrstana su i radna mesta sa srednjim obrazovanjem koja na osnovu opisa poslova i kriterijuma za vrednovanje odgovaraju zahtevima IV platne grupe.

U petu platnu grupu razvrstavaju se radna mesta sa sledećim zahtevima:

1) poslovi podrazumevaju obavljanje stručnih poslova koji podrazumevaju širi spektar jasno opisanih zadataka i rešavanje sličnih problema koji se sprovode primenom utvrđenih procedura, uputstava i metoda rada;

2) za obavljanje poslova zahteva se stečeno visoko obrazovanje u obimu od najmanje 180 ESPB;

3) poslovi podrazumevaju odgovornost za izvršenje zadataka u okviru određene oblasti rada, koji mogu da podrazumevaju koordinaciju i nadzor rada manjeg broja zaposlenih;

4) zaposleni na osnovu opštih smernica odlučuje na operativnom nivou i vrši procenu opcija kako bi došao do najboljeg rešenja uz određeni stepen kreativnosti u izvršenju zadataka i nadzor rukovodioca;

5) obavljanje poslova podrazumeva komuniciranje unutar uže organizacione jedinice izuzetno i izvan organizacije, radi razmene informacija.

Izuzetno u ovu platnu grupu razvrstana su i radna mesta sa srednjim obrazovanjem koja na osnovu opisa poslova i kriterijuma za vrednovanje odgovaraju zahtevima V platne grupe.

U šestu platnu grupu razvrstavaju se radna mesta sa sledećim zahtevima:

1) poslovi podrazumevaju obavljanje stručnih zadataka koji zahtevaju stručnu obradu prikupljenih podataka i njihovo tumačenje uz primenu utvrđenih metoda rada i procedura. Posao može da zahteva prikupljanje informacija, istraživanje ili analizu, uz izvestan stepen kreativnosti pri rešavanju problema ili situacija koje nastaju relativno često;

2) za obavljanje poslova zahteva se stečeno visoko obrazovanje u obimu od najmanje 240 ESPB;

3) poslovi podrazumevaju odgovornost za izvršenje zadataka u određenoj specijalističkoj oblasti;

4) zaposleni donosi odluke koje se odnose na redovne poslove i rešavanje uobičajenih problema, dok se za složenija stručna pitanja zahteva nadzor, opšte i pojedinačne smernice i nadzor rukovodioca;

5) obavljanje poslova podrazumeva komuniciranje unutar, izuzetno i izvan organizacije, u cilju razmene informacija u okviru redovnog obavljanja poslova.

U sedmu platnu grupu razvrstavaju se radna mesta sa sledećim zahtevima:

1) poslovi podrazumevaju obavljanje stručnih poslova koji obuhvataju širok obim dužnosti i rešavanje različitih problema, kao i fleksibilnost u radu i planiranje novih mera koje treba preduzeti;

2) za obavljanje poslova zahteva se stečeno visoko obrazovanje u obimu od najmanje 240 ESPB;

3) poslovi podrazumevaju odgovornost za izvršenje zadataka u određenoj specijalističkoj oblasti, koji mogu da podrazumevaju koordinaciju i nadzor rada određenog broja zaposlenih;

4) zaposleni donosi odluke u vezi sa ostvarivanjem operativnih ciljeva uz prepoznavanje problema i nalaženje rešenja u okviru utvrđenih procedura i smernica;

5) obavljanje poslova podrazumeva komuniciranje unutar i izvan organizacije, radi konsultacija o složenim pitanjima.

U osmu platnu grupu razvrstavaju se radna mesta sa sledećim zahtevima:

1) poslovi podrazumevaju obavljanje stručnih ili savetodavnih poslova koji obuhvataju širok obim dužnosti, rešavanje složenih problema, koji zahtevaju kreativnost u radu i fleksibilan pristup organizaciji rada;

2) za obavljanje poslova zahteva se stečeno visoko obrazovanje u obimu od najmanje 240 ESPB;

3) poslovi podrazumevaju usmeravanje i savetovanje drugih zaposlenih, u određenoj specijalističkoj oblasti, odgovornost za koordiniranje rada, usaglašavanje i doprinos u primeni najbolje prakse. Poslovi mogu da podrazumevaju rukovođenje stručnim timom zaposlenih ili organizacionih jedinica, odnosno manje složenom organizacijom i odgovornost za sve aspekte upravljanja;

4) na ovom nivou donose se odluke, u vezi sa definisanjem i ostvarenjem operativnih ciljeva, a rad se obavlja samostalno uz nadzor i opšte smernice rukovodioca odnosno uz nadzor odgovarajućih nivoa upravljanja;

5) obavljanje poslova podrazumeva komuniciranje unutar i izvan organizacije, radi konsultacija o složenim pitanjima.

U devetu platnu grupu razvrstavaju se radna mesta sa sledećim zahtevima:

1) poslovi podrazumevaju obavljanje umereno složenih zadataka, stručnih i savetodavnih poslova koji zahtevaju inovativnost u radu, definisanje provera i izbor najboljih opcija u procesu donošenja odluke i preduzima mere radi ostvarivanja postavljenih ciljeva organizacione jedinice kojom rukovodi;

2) za obavljanje poslova zahteva se stečeno visoko obrazovanje u obimu od najmanje 180 ESPB, odnosno stečeno visoko obrazovanje u obimu od najmanje 240 ESPB, stečeno stručno znanje kroz završene oblike stručnog osposobljavanja i usavršavanja, koji su propisani posebnim propisima;

3) obavljanje poslova podrazumeva odgovornost za donošenje umereno složenih odluka o definisanju i realizaciji operativnih ciljeva organizacione jedinice kojom rukovodi, kao i odgovornost za rukovođenje, vođenje i nadzor nad radom zaposlenih i za rad organizacione jedinice kojom rukovodi;

4) zaposleni je samostalan u realizaciji postavljenih ciljeva organizacione jedinice kojom rukovodi, a koja mu je ograničena smernicama i nadzorom rukovodioca srednjeg nivoa rukovođenja;

5) obavljanje poslova podrazumeva ostvarivanje kontakata unutar Ministarstva, kao i na lokalnom nivou radi realizacije postavljenih ciljeva.

Izuzetno u ovu platnu grupu razvrstana su i sledeća izvršilačka radna mesta koja na osnovu opisa poslova i kriterijuma za vrednovanje odgovaraju zahtevima IX platne grupe.

U desetu platnu grupu razvrstavaju se radna mesta sa sledećim zahtevima:

1) poslovi podrazumevaju obavljanje složenih zadataka koji su u nadležnosti organizacione jedinice kojom zaposleni rukovodi u svrhu ostvarivanja bezbednosne zaštite, koji podrazumevaju stručnost i inovativnost u radu i preduzimanje mera radi ostvarivanja postavljenih ciljeva;

2) za obavljanje poslova zahteva se stečeno visoko obrazovanje u obimu od najmanje 240 ESPB, kao i stečeno stručno znanje kroz završene oblike stručnog osposobljavanja i usavršavanja, koji su propisani posebnim propisima;

3) obavljanje poslova podrazumeva odgovornost za donošenje složenih odluka u vezi sa realizacijom postavljenih ciljeva, rukovođenje, koordinaciju i nadgledanje rada organizacione jedinice kojom rukovodi, kao i za pravilnu primenu metodologije rada, postupaka i tehnika rada;

4) zaposleni je samostalan prilikom realizacije postavljenih ciljeva i donošenja odluka organizacione jedinice kojom rukovodi, a u skladu sa uputstvima visokog nivoa rukovođenja;

5) obavljanje poslova podrazumeva stalnu saradnju na lokalnom nivou sa telima izvan Ministarstva, a po potrebi na regionalnom nivou.

Izuzetno u ovu platnu grupu razvrstano je izvršilačko radno mesto koje na osnovu opisa poslova i kriterijuma za vrednovanje odgovara zahtevima X platne grupe.

U jedanaestu platnu grupu razvrstavaju se radna mesta sa sledećim zahtevima:

1) poslovi podrazumevaju obavljanje veoma složenih poslova koji podrazumevaju inovativnost, planiranje i realizaciju strateških ciljeva Ministarstva, a koji podrazumevaju značajno praktično iskustvo pri rešavanju istih;

2) za obavljanje poslova zahteva se stečeno visoko obrazovanje u obimu od najmanje 240 ESPB, kao i stečeno stručno znanje kroz završene oblike stručnog osposobljavanja i usavršavanja, koji su propisani posebnim propisima;

3) obavljanje poslova podrazumeva odgovornost za donošenje veoma složenih odluka o planiranju i sprovođenju veoma složenih stručnih, strateških i organizacionih pitanja bez standardnih smernica, a koje su usmerene strategijom i dokumentima koji se primenjuju u Ministarstvu. Zaposleni je odgovoran za saradnju na regionalnom nivou sa telima izvan Ministarstva, a po potrebi na nacionalnom nivou, za rukovođenje i koordinaciju rada organizacionih jedinica kojima rukovodi;

4) zaposleni je samostalan u donošenju odluka i organizovanju rada, usmeren strategijom i dokumentima koji se primenjuju u Ministarstvu, odnosno u svojoj liniji rada, a u skladu sa uputstvima rukovodilaca strateškog nivoa rukovođenja;

5) obavljanje poslova podrazumeva stalnu saradnju na regionalnom nivou sa telima izvan Ministarstva, a po potrebi na nacionalnom nivou, radi ostvarenja funkcija i ciljeva Ministarstva, uz nadzor rukovodioca strateškog nivoa.

U dvanaestu platnu grupu razvrstavaju se radna mesta sa sledećim zahtevima:

1) poslovi podrazumevaju obavljanje najsloženijih poslova koji podrazumevaju prepoznavanje i ostvarivanje strateških ciljeva Ministarstva;

2) za obavljanje poslova zahteva se stečeno visoko obrazovanje u obimu od najmanje 240 ESPB, kao i stečeno stručno znanje kroz završene oblike stručnog osposobljavanja i usavršavanja, koji su propisani posebnim propisima;

3) obavljanje poslova podrazumeva odgovornost za donošenje najsloženijih odluka o strateškim, organizacionim i stručnim pitanjima, koje su usmerene politikama, strategijom i dokumentima koji se primenjuju u Vladi Republike Srbije i u Ministarstvu. Zaposleni je odgovoran za saradnju sa stranim i domaćim telima i za rukovođenje, koordinaciju i praćenje rada organizacione jedinice kojom rukovodi;

4) zaposleni je samostalan u donošenju odluka i organizovanju rada, usmeren politikama, strategijom i dokumentima koji se primenjuju u Vladi Republike Srbije i u Ministarstvu, u skladu sa smernicama višeg rukovodioca;

5) obavljanje poslova podrazumeva stalnu saradnju sa telima unutar i izvan Ministarstva radi ostvarenja funkcije i ciljeva Ministarstva.

U trinaestu platnu grupu razvrstavaju se radna mesta sa sledećim zahtevima:

1) poslovi podrazumevaju obavljanje najsloženijih poslova koji podrazumevaju prepoznavanje strateških ciljeva od šireg društvenog i nacionalnog interesa;

2) za obavljanje poslova zahteva se stečeno visoko obrazovanje u obimu od najmanje 240 ESPB, kao i stečeno stručno znanje kroz završene oblike stručnog osposobljavanja i usavršavanja, koji su propisani posebnim propisima;

3) obavljanje poslova podrazumeva odgovornost za donošenje najsloženijih odluka o strateškim, organizacionim i stručnim pitanjima od značaja za državu, koje su usmerene politikama, strategijom i dokumentima koji se primenjuju u Vladi Republike Srbije i u Ministarstvu. Zaposleni je odgovoran za saradnju sa stranim i domaćim telima i za rukovođenje, koordinaciju i praćenje rada organizacione jedinice kojom rukovodi;

4) zaposleni je samostalan u donošenju odluka i organizovanju rada, usmeren politikama, strategijom i dokumentima koji se primenjuju u Vladi Republike Srbije i u Ministarstvu;

5) obavljanje poslova podrazumeva stalnu saradnju sa telima unutar i izvan Ministarstva radi ostvarenja funkcije i ciljeva Ministarstva.

4. Platni razredi

Član 8

Platni razredi su opisima poslova opredeljene celine koje iskazuju položaj radnog mesta unutar platne grupe.

PLATNE GRUPE

PLATNI RAZREDI

 

1

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

XIII

4.467

4.824

5.003

5.092

5.628

 

 

 

 

 

 

 

XII

3.305

3.395

3.573

4.645

 

 

 

 

 

 

 

 

XI

2.769

2.859

2.948

3.037

3.127

3.216

3.305

 

 

 

 

 

X

2.233

2.412

2.501

2.591

2.680

2.769

2.859

 

 

 

 

 

2.323

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IX

1.497

1.568

1.782

1.876

1.924

2.055

2.144

2.233

2.323

2.412

 

 

 

1.639

 

 

1.965

 

 

 

 

 

 

 

VIII

2.024

2.078

2.099

2.115

2.129

2.135

 

 

 

 

 

 

2.025

2.079

2.100

 

2.132

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.101

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII

1.865

1.868

1.872

1.886

1.922

1.937

1.939

1.940

1.973

1.980

 

 

1.867

1.870

1.885

1.918

1.923

 

 

1.971

1.977

1.983

 

 

 

 

 

1.921

 

 

 

 

 

 

 

 

VI

1.606

1.656

1.708

1.710

1.712

1.715

1.746

1.761

1.762

1.765

 

 

 

1.657

 

1.711

1.714

1.729

 

 

1.763

1.766

1.830

 

 

1.659

 

 

 

 

 

 

 

1.780

 

 

V

1.471

1.516

1.526

1.527

1.529

1.543

1.568

1.578

1.581

1.598

1.649

 

1.473

1.519

 

 

1.530

1.544

1.576

1.580

1.595

1.599

 

 

 

 

 

 

 

1.547

 

 

1.596

1.605

 

 

IV

1.261

1.313

1.318

1.359

1.366

1.369

1.371

1.373

1.404

1.424

1.464

1.494

 

1.315

1.342

1.362

1.367

1.370

 

1.392

1.411

1.442

1.466

1.497

 

1.316

1.357

1.364

 

 

 

 

1.421

1.448

 

 

III

1.079

1.100

1.131

1.134

1.138

1.151

1.162

1.183

1.200

 

 

 

1.080

1.111

1.132

1.135

1.148

1.152

1.166

1.185

1.202

 

 

 

1.081

 

 

1.137

1.149

 

1.167

1.186

1.204

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.188

1.218

 

 

 

II

1.050

1.113

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.055

1.115

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.116

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

0.751

0.811

0.871

0.934

0.997

 

 

 

 

 

 

 

0.752

0.812

0.872

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.754

0.814

0.874

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.815

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Koeficijent kategorizacije

Član 9

Koeficijent kategorizacije čine koeficijent kategorizacije organizacione jedinice Ministarstva i koeficijent kategorizacije radnog mesta.

Kategorizacija organizacionih jedinica utvrđena je aktom o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Ministarstvu.

Koeficijenti kategorizacije organizacionih jedinica utvrđuju se do nivoa policijskih stanica u Direkciji policije.

Koeficijent kategorizacije organizacionih jedinica sektora koje obavljaju poslove u područnim policijskim upravama, utvrđuje se u skladu sa kategorijom tih policijskih uprava, osim centara Sektora unutrašnje kontrole, koji se svrstavaju u istu kategoriju kao sedište Sektora unutrašnje kontrole.

KOEFICIJENTI KATEGORIZACIJE ORGANIZACIONIH JEDINICA

I KATEGORIJA

I PODKATEGORIJA PRVE KATEGORIJE

0.600

II PODKATEGORIJA PRVE KATEGORIJE

0.530

III PODKATEGORIJA PRVE KATEGORIJE

0.460

II KATEGORIJA

I PODKATEGORIJA DRUGE KATEGORIJE - 0,390

I KATEGORIJA I PODKATEGORIJE DRUGE KATEGORIJE

0.390

II KATEGORIJA I PODKATEGORIJE DRUGE KATEGORIJE

0.360

III KATEGORIJA I PODKATEGORIJE DRUGE KATEGORIJE

0.330

II PODKATEGORIJA DRUGE KATEGORIJE - 0,320

I KATEGORIJA II PODKATEGORIJE DRUGE KATEGORIJE

0.320

II KATEGORIJA II PODKATEGORIJE DRUGE KATEGORIJE

0.290

III KATEGORIJA II PODKATEGORIJE DRUGE KATEGORIJE

0.260

III PODKATEGORIJA DRUGE KATEGORIJE - 0,250

I KATEGORIJA III PODKATEGORIJE DRUGE KATEGORIJE

0.250

II KATEGORIJA III PODKATEGORIJE DRUGE KATEGORIJE

0.220

III KATEGORIJA III PODKATEGORIJE DRUGE KATEGORIJE

0.190

Član 10

Koeficijent kategorizacije radnog mesta ima sledeće podkoeficijente:

1. podkoeficijent čina/zvanja;

REDNI BROJ

NAZIV ČINA/ZVANJA

KOEFICIJENT

1.

mlađi vodnik policije/mlađi policijski referent/mlađi vodnik vatrogasac

0,080

2.

vodnik policije/policijski referent/vodnik vatrogasac

0,117

3.

vodnik 1. klase policije/viši policijski referent/vodnik 1. klase vatrogasac

0,173

4.

zastavnik policije/mlađi policijski saradnik/mlađi zastavnik vatrogasac

0,210

5.

zastavnik 1. klase policije/policijski saradnik/zastavnik vatrogasac

0,247

6.

potporučnik policije/samostalni policijski saradnik/zastavnik 1. klase vatrogasac

0,395

7.

poručnik policije/viši policijski saradnik/potporučnik vatrogasac

0,345

8.

kapetan policije/mlađi policijski savetnik/poručnik vatrogasac

0,395

9.

major policije/policijski savetnik/kapetan vatrogasac

0,469

10.

potpukovnik policije/samostalni policijski savetnik/major vatrogasac

0,543

11.

pukovnik policije/viši policijski savetnik/potpukovnik vatrogasac

0,642

12.

general policije/pukovnik vatrogasac

0,765

2. podkoeficijent organizacije radnog vremena;

RAD U SMENI

0,145

RAD U TURNUSU

RAD U SMENI I TURNUSU

NEREDOVNOST U RADU

0,038

3. podkoeficijent beneficije;

prva kategorija beneficiranosti USO I

0,038

druga kategorija beneficiranosti USO II

0,030

druga kategorija beneficiranosti USO III

0,023

Policijski službenici za vreme dok obavljaju poslove kao članovi specijalističkih timova i mirovne misije ostvaruju pravo na uvećani staž (USO I), ostvaruju i pravo na podkoeficijent beneficije u skladu sa istim.

6. Obračunska metoda za usklađivanje

Član 11

Prilikom usklađivanja zatečene osnovne plate sa utvrđenom osnovnom platom, veći procenat rasta plate od predviđenog ostvaruje policijski službenik na radnom mestu za koje je utvrđena osnovna plata veća od zatečene osnovne plate, a manji procenat uvećanja policijski službenik na radnom mestu na kojem je utvrđena osnovna plata manja od zatečene osnovne plate, primenom matematičke metode kroz odgovarajuću programsku aplikaciju.

Procenat uvećanja određuje se u odnosu na razliku između zatečene, odnosno dostignute osnovne plate i utvrđene osnovne plate i može biti utvrđen u visini od 1% do 30%, a u zavisnosti od opredeljenih budžetskih sredstva.

Obračunska metoda za usklađivanje primenjuje se dok se iznos zatečene, odnosno dostignute, osnovne plate ne izjednači sa iznosom utvrđene osnovne plate u sistemu vrednovanja policijskih poslova za to radno mesto.

Član 12

Zaposlenom se najkasnije do kraja meseca za prethodni mesec dostavlja obračun plate na posebnom obračunskom listu koji sadrži:

1) podatke o zaposlenom: ime i prezime, JMBG, broj računa i šifru banke;

2) period, odnosno mesec za koji se vrši isplata;

3) visinu osnovice plate, naziv i visinu koeficijenta i drugih elemenata koji opredeljuju visinu ukupnih primanja za obračunski period;

4) iznos ukupne bruto i neto isplate i podatke o ostvarenim satima rada i druge podatke od kojih zavisi iznos isplate plate ili drugih novčanih primanja u skladu sa šifrarnikom primanja, poreza i doprinosa i obustava koje su sastavni deo obračunskog lista;

5) ekvivalent obračunske metode iskazan numerički.

Član 13

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

Samostalni članovi Uredbe o izmenama
Uredbe o platama policijskih službenika

("Sl. glasnik RS", br. 29/2019)

Član 1

U Uredbi o platama policijskih službenika ("Službeni glasnik RS", broj 91/18) Prilog 5. zamenjuje se novim Prilogom 5.

Član 2

Prilog 6. zamenjuje se novim Prilogom 6.

Član 3

Prilog 7. zamenjuje se novim Prilogom 7.

Član 4

Prilog 8. zamenjuje se novim Prilogom 8.

Član 5

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

Samostalni članovi Uredbe o izmenama i dopuni
Uredbe o platama policijskih službenika

("Sl. glasnik RS", br. 69/2019)

Član 2

Prilozi 5-8. zamenjuju se novim prilozima 5-8.

Član 3

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

Samostalni članovi Uredbe o izmenama
Uredbe o platama policijskih službenika

("Sl. glasnik RS", br. 102/2020)

Član 1

U Uredbi o platama policijskih službenika ("Službeni glasnik RS", br. 91/18, 29/19 i 69/19), Prilog 5. zamenjuje se novim Prilogom 5.

Član 2

Prilog 7. zamenjuje se novim Prilogom 7.

Član 3

Prilog 8. zamenjuje se novim Prilogom 8.

Član 4

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

Samostalni članovi Uredbe o izmeni
Uredbe o platama policijskih službenika

("Sl. glasnik RS", br. 113/2020)

Član 1

U Uredbi o platama policijskih službenika ("Službeni glasnik RS", br. 91/18, 29/19, 69/19 i 102/20), Prilog 8. zamenjuje se novim Prilogom 8.

Član 2

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

Samostalni članovi Uredbe o izmeni
Uredbe o platama policijskih službenika

("Sl. glasnik RS", br. 5/2021)

Član 1

U Uredbi o platama policijskih službenika ("Službeni glasnik RS", br. 91/18, 29/19, 69/19, 102/20 i 113/20), Prilog 8. zamenjuje se novim Prilogom 8.

Član 2

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

Samostalni članovi Uredbe o izmenama
Uredbe o platama policijskih službenika

("Sl. glasnik RS", br. 23/2021)

Član 1

U Uredbi o platama policijskih službenika ("Službeni glasnik RS", br. 91/18, 29/19, 69/19, 102/20, 113/20 i 5/21), Prilog 5. zamenjuje se novim Prilogom 5.

Član 2

Prilog 8. zamenjuje se novim Prilogom 8.

Član 3

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

Samostalni članovi Uredbe o izmeni
Uredbe o platama policijskih službenika

("Sl. glasnik RS", br. 60/2021)

Član 1

U Uredbi o platama policijskih službenika ("Službeni glasnik RS", br. 91/18, 29/19, 69/19, 102/20, 113/20, 5/21 i 23/21), Prilog 8. zamenjuje se novim Prilogom 8.

Član 2

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

Samostalni članovi Uredbe o izmeni
Uredbe o platama policijskih službenika

("Sl. glasnik RS", br. 83/2021)

Član 1

U Uredbi o platama policijskih službenika ("Službeni glasnik RS", br. 91/18, 29/19, 69/19, 102/20, 113/20, 5/21, 23/21 i 60/21), Prilog 8. zamenjuje se novim Prilogom 8.

Član 2

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

Samostalni članovi Uredbe o izmeni
Uredbe o platama policijskih službenika

("Sl. glasnik RS", br. 125/2021)

Član 1

U Uredbi o platama policijskih službenika ("Službeni glasnik RS", br. 91/18, 29/19, 69/19, 102/20, 113/20, 5/21, 23/21, 60/21 i 83/21), Prilog 8. zamenjuje se novim Prilogom 8.

Član 2

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

Samostalni članovi Uredbe o izmeni
Uredbe o platama policijskih službenika

("Sl. glasnik RS", br. 27/2022)

Član 1

U Uredbi o platama policijskih službenika ("Službeni glasnik RS", br. 91/18, 29/19, 69/19, 102/20, 113/20, 5/21, 23/21, 60/21, 83/21 i 125/21), Prilog 8. zamenjuje se novim Prilogom 8.

Član 2

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

Samostalni članovi Uredbe o izmenama
Uredbe o platama policijskih službenika

("Sl. glasnik RS", br. 83/2022)

Član 1

U Uredbi o platama policijskih službenika ("Službeni glasnik RS", br. 91/18, 29/19, 69/19, 102/20, 113/20, 5/21, 23/21, 60/21, 83/21, 125/21 i 27/22), Prilog 5. zamenjuje se novim Prilogom 5.

Član 2

Prilog 6. zamenjuje se novim Prilogom 6.

Član 3

Prilog 8. zamenjuje se novim Prilogom 8.

Član 4

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

Samostalni članovi Uredbe o izmenama
Uredbe o platama policijskih službenika

("Sl. glasnik RS", br. 38/2023)

Član 3

Prilozi od 5 do 8 zamenjuju se novim prilozima od 5 do 8.

Član 4

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

Samostalni članovi Uredbe o izmeni
Uredbe o platama policijskih službenika

("Sl. glasnik RS", br. 44/2023)

Član 1

U Uredbi o platama policijskih službenika ("Službeni glasnik RS", br. 91/18, 29/19, 69/19, 102/20, 113/20, 5/21, 23/21, 60/21, 83/21, 125/21, 27/22, 83/22 i 38/23), Prilog 5 se menja novim Prilogom 5.

Član 2

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

Samostalni članovi Uredbe o izmenama i dopuni
Uredbe o platama policijskih službenika

("Sl. glasnik RS", br. 6/2024)

Član 3

Prilog 8. zamenjuje se novim Prilogom 8.

Član 4

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", a primenjuje se od plate za mesec januar 2024. godine.