Zastava Bosne i Hercegovine

UREDBA O ODREĐIVANJU OPREME VEĆE VREDNOSTI I UTVRĐIVANJU SLUČAJEVA I USLOVA POD KOJIMA SE POKRETNE STVARI IZ JAVNE SVOJINE MOGU OTUĐITI NEPOSREDNOM POGODBOM, ISPOD TRŽIŠNE CENE, ODNOSNO BEZ NAKNADE

("Sl. glasnik RS", br. 156/2020)

Član 1

Opremom veće vrednosti, u smislu člana 27. stav 2. Zakona o javnoj svojini ("Službeni glasnik RS", br. 72/11, 88/13, 105/14, 104/16 - dr. zakon, 108/16, 113/17 i 95/18 - u daljem tekstu: Zakon), smatra se oprema čija pojedinačna vrednost prelazi iznos od 1.000.000 dinara.

Član 2

Pokretne stvari mogu se otuđiti iz javne svojine neposrednom pogodbom, ukoliko nisu otuđene u postupku prodaje putem javnog oglašavanja ili prikupljanja pismenih ponuda u smislu člana 31a Zakona.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, pokretne stvari mogu se otuđiti neposrednom pogodbom i u slučaju kada nije sproveden postupak javnog oglašavanja ili prikupljanja pismenih ponuda, a za potrebe humanitarnih organizacija, udruženja građana iz oblasti zdravstva, kulture, nauke, prosvete, sporta, socijalne i dečje zaštite, zaštite životne sredine, zaštite od požara, kao i verskih zajednica.

Pokretne stvari za posebne namene u smislu člana 63. Zakona mogu se otuđiti neposrednom pogodbom na način utvrđen u stavu 2. ovog člana.

Član 3

U slučaju otuđenja pokretnih stvari na način utvrđen u članu 2. stav 1. ove uredbe, kupoprodajna cena stvari ne može biti manja od 60% početne procenjene vrednosti utvrđene u postupku javnog oglašavanja ili prikupljanja pismenih ponuda.

Izuzetno, pokretne stvari, kao i pokretne stvari za posebne namene, mogu se otuđiti ispod tržišne cene, odnosno bez naknade u cilju uspostavljanja dobrih odnosa sa drugim državama, odnosno međunarodnim organizacijama, humanitarnim organizacijama, verskim zajednicama, udruženjima građana iz člana 2. stav 2. ove uredbe.

Član 4

Odluku o otuđenju pokretnih stvari u svojini Republike Srbije neposrednom pogodbom, ispod tržišne cene, odnosno bez naknade, donosi Vlada.

Član 5

Danom stupanja na snagu ove uredbe prestaje da važi Uredba o određivanju opreme veće vrednosti i utvrđivanju slučajeva i uslova pod kojima se pokretne stvari iz javne svojine mogu otuđivati neposrednom pogodbom ("Službeni glasnik RS", broj 53/12).

Član 6

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".