Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Prijavite se na mailing listu:


Informacije o izmenama, dopunama, važenju, prethodnim verzijama ili napomenama propisa, kao i o drugim dokumentima koji su relacijski povezani sa propisom možete saznati na linku OVDE.

Email Print

UREDBA O ODREĐIVANJU OPREME VEĆE VREDNOSTI I UTVRĐIVANJU SLUČAJEVA I USLOVA POD KOJIMA SE POKRETNE STVARI IZ JAVNE SVOJINE MOGU OTUĐIVATI NEPOSREDNOM POGODBOM

("Sl. glasnik RS", br. 53/2012)

Član 1

Opremom veće vrednosti, u smislu člana 27. stav 2. Zakona o javnoj svojini ("Službeni glasnik RS", broj 72/11), smatra se oprema čija pojedinačna vrednost prelazi donji granični iznos nabavke male vrednosti utvrđen zakonom.

Član 2

Izuzetno, pokretne stvari mogu se otuđiti iz javne svojine neposrednom pogodbom, ukoliko nisu otuđene u prvom pokušaju prodaje u postupku javnog oglašavanja ili prikupljanja pismenih ponuda.

U postupku prodaje neposrednom pogodbom kupoprodajna cena stvari iz stava 1. ovog člana, ne može biti manja od najniže, odnosno početne cene utvrđene u postupku javnog oglašavanja ili prikupljanja pismenih ponuda.

Član 3

Odluku o otuđenju pokretnih stvari neposrednom pogodbom donosi funkcioner koji rukovodi organom, odnosno drugo lice ovlašćeno u skladu sa zakonom.

Član 4

Funkcioner, odnosno lice iz člana 3. ove uredbe donosi odluku o formiranju komisije koja će sprovesti postupak otuđenja stvari neposrednom pogodbom.

U pogledu načina rada i ovlašćenja komisije iz stava 1. ovog člana shodno se primenjuju odgovarajuće odredbe Uredbe o uslovima pribavljanja i otuđenja nepokretnosti neposrednom pogodbom, davanja u zakup stvari u javnoj svojini i postupcima javnog nadmetanja i prikupljanja pismenih ponuda ("Službeni glasnik RS", broj 24/12).

Član 5

Danom stupanja na snagu ove uredbe prestaje da važi Uredba o vrsti pokretnih stvari koje se pribavljaju i otuđuju neposrednom pogodbom i određivanju opreme veće vrednosti ("Službeni glasnik RS", broj 27/96).

Član 6

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".