Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na mailing listu:


Informacije o izmenama, dopunama, važenju, prethodnim verzijama ili napomenama propisa, kao i o drugim dokumentima koji su relacijski povezani sa propisom možete saznati na linku OVDE.

Email Print

UREDBA O ODREĐIVANJU KOMPETENCIJA ZA RAD DRŽAVNIH SLUŽBENIKA

("Sl. glasnik RS", br. 4/2019)

 

I UVODNE ODREDBE

Sadržina Uredbe

Član 1

Ovom uredbom bliže se određuju ponašajne i opšte funkcionalne kompetencije i pokazatelji njihovog ispoljavanja, kao i posebne funkcionalne kompetencije u određenoj oblasti rada, način njihovog određivanja i oblasti znanja i veština na koje se odnose.

Pojam i podela kompetencije

Član 2

Kompetencije potrebne za rad državnog službenika predstavljaju skup znanja, veština, osobina, stavova i sposobnosti koje državni službenik poseduje, a koji oblikuju njegovo ponašanje i vode postizanju očekivane radne uspešnosti na radnom mestu.

Kompetencije se dele na ponašajne i funkcionalne. Funkcionalne kompetencije mogu biti opšte i posebne.

II PONAŠAJNE KOMPETENCIJE

1) Određivanje pojma i vrste ponašajnih kompetencija

Član 3

Ponašajne kompetencije predstavljaju skup radnih ponašanja potrebnih za delotvorno obavljanje svih poslova u državnom organu.

Ponašajne kompetencije za sva radna mesta su:

1) Upravljanje informacijama;

2) Upravljanje zadacima i ostvarivanje rezultata;

3) Orijentacija ka učenju i promenama;

4) Izgradnja i održavanje profesionalnih odnosa;

5) Savesnost, posvećenost i integritet.

Pored kompetencija iz stava 2. ovog člana, ponašajne kompetencije su i:

1) Upravljanje ljudskim resurima - za radna mesta rukovodilaca užih unutrašnjih jedinica i položaje;

2) Strateško upravljanje - za položaje.

2) Pokazatelji ispoljavanja ponašajnih kompetencija

Član 4

Pokazatelji ispoljavanja ponašajnih kompetencija su primeri poželjnog radnog ponašanja koji ukazuju na prisustvo date kompetencije.

Pokazatelji ispoljavanja ponašajnih kompetencija utvrđuju se posebno za izvršilačka radna mesta, za radna mesta rukovodilaca užih unutrašnjih jedinica i položaje.

3) Pojam i pokazatelji ispoljavanja ponašajnih kompetencija

3.1. Kompetencija "Upravljanje informacijama"

Član 5

Kompetencija "Upravljanje informacijama" odnosi se na prikupljanje, razumevanje, organizovanje, obradu, čuvanje, razmenu i upotrebu informacija i podataka u vezi sa obavljanjem poslova radnog mesta.

Pokazatelji kojima državni službenik ispoljava kompetenciju iz stava 1. ovog člana su:

1) Za izvršilačka radna mesta koja nisu rukovodeća:

(1) prikuplja, analizira i koristi relevantne informacije iz različitih izvora,

(2) pravilno razume, objektivno sagledava i blagovremeno prikazuje informacije,

(3) uspešno organizuje informacije, baze podataka i druge dokumente,

(4) apstrahuje, nalazi pravila i uviđa logičke odnose među podacima,

(5) razume važnost i brine o bezbednosti poslovnih informacija,

(6) informacije prenosi jasno, koncizno, potpuno i na način primeren sagovorniku;

2) Za radna mesta rukovodilaca užih unutrašnjih jedinica i položaje:

(1) koristi u radu dobre prakse u upravljanju informacijama,

(2) aktivno razmenjuje (traži i daje) sve potrebne informacije,

(3) analizira i povezuje informacije iz različitih izvora i pravilno definiše situaciju,

(4) obezbeđuje nesmetanu razmenu informacija prikupljenih iz različitih izvora,

(5) aktivan je i dosledan u ažuriranju i organizovanju informacija i podataka,

(6) blagovremeno pruža sve potrebne informacije i savete nadređenima, saradnicima i strankama,

(7) inovira, predlaže i unapređuje rad organizacione jedinice na osnovu informacija i podataka kojima raspolaže.

3.2. Kompetencija "Upravljanje zadacima i ostvarivanje rezultata"

Član 6

Kompetencija "Upravljanje zadacima i ostvarivanje rezultata" odnosi se na organizovanje radnih zadataka na propisan, efikasan i transparentan način kako bi se realizovali planirani ciljevi i ostvarili rezultati.

Pokazatelji kojima državni službenik ispoljava kompetenciju iz stava 1. ovog člana su:

1) Za izvršilačka radna mesta koja nisu rukovodeća:

(1) organizuje sopstveni rad i preuzima odgovornost za rezultate svog rada,

(2) izvršava zadatke u predviđenim rokovima uz ekonomično trošenje sredstava,

(3) rešava probleme efikasno i svrsishodno, koristeći različite metode,

(4) nepristrasno postupa prema strankama,

(5) podstiče i sebe i druge na ostvarivanje rezultata,

(6) odluke su mu bazirane na analizi, iskustvu i rasuđivanju;

2) Za radna mesta rukovodilaca užih unutrašnjih jedinica i položaje:

(1) ostvaruje ciljeve organizacione jedinice,

(2) odluke donosi blagovremeno, vodeći računa o rokovima i urgentnosti postupanja,

(3) planira vreme, sredstva i zaposlene za obavljanje poslova u svojoj organizacionoj jedinici na ekonomičan način,

(4) daje jasna uputstva i raspoređuje zadatke na funkcionalan način,

(5) organizuje zaposlene na način da se posao obavi kvalitetno, u roku i podstiče zaposlene na ostvarivanje rezultata,

(6) predviđa probleme i predlaže rešenja,

(7) posvećen je ispunjavanju očekivanja internih i eksternih korisnika usluga,

(8) orijentisan ka visokim postignućima.

3.3. Kompetencija "Orijentacija ka učenju i promenama"

Član 7

Kompetencija "Orijentacija ka učenju i promenama" odnosi se na aktivan i pozitivan odnos prema učenju radi blagovremenog i konstruktivnog reagovanja na promene iz internog (razvoj) i eksternog okruženja (adaptacija).

Pokazatelji kojima državni službenik ispoljava kompetenciju iz stava 1. ovog člana su:

1) Za izvršilačka radna mesta koja nisu rukovodeća:

(1) stalno unapređuje svoja znanja i veštine,

(2) brzo se prilagođava promenama, predviđa probleme i usklađuje rešenja,

(3) primenjuje nove pristupe i alate bez otpora,

(4) ne gubi radnu efikasnost u situacijama pojačanog pritiska i stresnih okolnosti,

(5) razume potrebu primene različitih pristupa/načina rada,

(6) uočava oblasti u kojima ima potrebu za dodatnim učenjem,

(7) svojim ponašanjem daje primer drugima,

(8) razmenjuje znanja sa drugima,

(9) inicira unapređenje rada kad god uoči potrebu za tim,

(10) isprobava više različitih pristupa problemima;

2) Za radna mesta rukovodilaca užih unutrašnjih jedinica i položaje:

(1) svoje ponašanje prilagođava različitim situacijama,

(2) podstiče stvaranje interfunkcionalnih timova radi razmene znanja i učenja,

(3) uspešno radi pod stresom i ne prenosi ga na saradnike,

(4) poznaje svoje jake i slabe strane i iskazuje spremnost za lični razvoj,

(5) svojim ponašanjem podstiče zaposlene da unapređuju svoj rad,

(6) ima viziju razvoja oblasti rada, internog i eksternog okruženja,

(7) blagovremeno uočava potrebu za promenama, reaguje na promene u okruženju inicirajući i sprovodeći ih,

(8) podstiče zaposlene da uče, prihvataju i iniciraju promene,

(9) prepoznaje otpore promenama i nalazi način za njihovo prevazilaženje.

3.4. Kompetencija "Izgradnja i održavanje profesionalnih odnosa"

Član 8

Kompetencija "Izgradnja i održavanje profesionalnih odnosa" odnosi se na uspešno komunikaciju i saradnju sa kolegama i zainteresovanim stranama u cilju razvoja dugoročnih profesionalnih odnosa.

Pokazatelji kojima državni službenik ispoljava kompetenciju iz stava 1. ovog člana su:

1) Za izvršilačka radna mesta koja nisu rukovodeća:

(1) otvoren je, ljubazan i strpljiv prema drugima,

(2) dobar je slušalac, obraća pažnju, razume i uči iz onog što drugi govore,

(3) jasan je, elokventan i precizan u saopštavanju informacija,

(4) poštuje i uvažava druge,

(5) uključuje druge u diskusiju, prihvata i nadograđuje ideje drugih,

(6) efikasno radi u timu i sarađuje sa drugima,

(7) gradi kvalitetne odnose i podstiče saradnju u timu,

(8) doprinosi grupnim procesima, predlaže drugačiji pristup ako nešto ne ide dobro,

(9) komunicira na jasan i konstruktivan način i usmeren je ka rešenju;

2) Za radna mesta rukovodilaca užih unutrašnjih jedinica i položaje:

(1) pristupačan je, ljubazan i otvoren u komunikaciji sa drugima i poštuje različitosti,

(2) jasno i smireno saopštava i "lake" i "teške" sadržaje pred različitim sagovornicima,

(3) blagovremeno daje konstruktivne povratne informacije,

(4) diplomatičan je, taktičan i ulaže napor da ublaži napete situacije,

(5) efikasno upravlja konfliktima,

(6) kreira i podstiče rad timova na bazi uzajamnog poverenja, podrške i otvorenog dijaloga,

(7) asertivan je i uspešno pregovara,

(8) gradi mrežu profesionalnih odnosa sa kolegama i zainteresovanim stranama,

(9) komunicira na jasan i konstruktivan način i usmeren je ka rešenju i ostvarivanju ciljeva.

3.5. Kompetencija "Savesnost, posvećenost i integritet"

Član 9

Kompetencija "Savesnost, posvećenost i integritet" odnosi se na posvećenost ostvarenju ciljeva organa i identifikovanje sa vrednostima organa uz zadržavanje integriteta.

Pokazatelji kojima državni službenik ispoljava kompetenciju iz stava 1. ovog člana su:

1) Za izvršilačka radna mesta koja nisu rukovodeća:

(1) posvećen je i lojalan organizaciji,

(2) brz, efikasan i metodičan u radu,

(3) poštuje rokove,

(4) pouzdan je u radu i osoba je od poverenja,

(5) ispoljava pozitivan pristup radu, naročito za ono što vidi kao izazov,

(6) racionalno koristi resurse,

(7) neprijatne činjenice može prezentovati na primeren i koristan način,

(8) otvoren je za kritiku, priznaje greške, preuzima odgovornost, uživa poverenje rukovodilaca i kolega,

(9) iskren, pošten u odnosima u radnom okruženju i čuva svoje dostojanstvo i dostojanstvo drugih;

2) Za radna mesta rukovodilaca užih unutrašnjih jedinica i položaje:

(1) posvećen je ostvarivanju javnog interesa i očuvanju zakonitosti i pravne sigurnosti,

(2) ume da odredi prioritete u skladu sa postavljenim ciljevima,

(3) istrajan je i fokusiran i u slučaju značajnih prepreka,

(4) preduzimljiv je i odlučan u svojim zalaganjima,

(5) odgovorno planira i koristi javne resurse,

(6) objektivan je i pravičan u postupanju sa drugima,

(7) poštuje radnu disciplinu i svojim ponašanjem daje primer saradnicima,

(8) uživa poverenje saradnika,

(9) ima lični autoritet i autoritet znanja,

(10) preuzima odgovornost za loše rezultate unutrašnje jedinice kojom rukovodi - ne prebacuje je na druge.

3.6. Kompetencija "Upravljanje ljudskim resursima"

Član 10

Kompetencija "Upravljanje ljudskim resursima" odnosi se na primenu koncepta vođenja i razvoja zaposlenih baziranog na kompetencijama radi ostvarenja strateških ciljeva i postizanja visokog nivoa učinka u radu organa.

Pokazatelji kojima državni službenik ispoljava kompetenciju iz stava 1. ovog člana su:

1) planira potrebne kompetencije u svojoj unutrašnjoj jedinici u skladu sa potrebama posla i planiranim budžetom;

2) razume važnost privlačenja i zadržavanja stručnog kadra;

3) koristi potencijale zaposlenih u cilju njihovog razvoja i ostvarenja ciljeva organa;

4) pruža valjane i pouzdane dokaze prilikom vrednovanja radne uspešnosti zaposlenih;

5) traži i daje konstruktivnu povratnu informaciju zaposlenima o onome šta rade dobro, ukazuje na nedostatke u radu i identifikuje kompetencije koje je potrebno unaprediti;

6) motiviše zaposlene na veće zalaganje i stvara podsticajnu radnu atmosferu za zadržavanje zaposlenih u organu;

7) primenjuje različite metode i instrumente razvoja zaposlenih (koučing, mentorstvo itd.) i učestvuje u upravljanju njihovom karijerom;

8) podstiče profesionalizam u radu zaposlenih;

9) primenjuje politiku jednakih mogućnosti.

3.7. Kompetencija "Strateško upravljanje"

Član 11

Kompetencija "Strateško upravljanje" odnosi se na definisanje i sprovođenje strateških ciljeva organa.

Pokazatelji kojima državni službenik ispoljava kompetenciju iz stava 1. ovog člana su:

1) razume i prati promene u oblasti kojom rukovodi u domaćem i međunarodnom okruženju;

2) prati, uvodi i primenjuje dobru uporednu praksu;

3) strateški razmišlja, procenjuje potencijalne rizike i kreativno rešava probleme;

4) blagovremeno i odgovorno sprovodi strateške ciljeve u cilju ostvarivanja rezultata;

5) kreira stratešku viziju i strateške ciljeve;

6) kreira organizacioni odgovor na promene u okruženju;

7) vodi računa o usklađenosti strateških ciljeva sa strateškim ciljevima u drugim oblastima rada.

III FUNKCIONALNE KOMPETENCIJE

1) Određivanje pojma i vrste funkcionalnih kompetencija

Član 12

Funkcionalne kompetencije predstavljaju skup znanja i veština potrebnih za delotvorno obavljanje poslova u državnom organu i dele se na opšte funkcionalne kompetencije koje su potrebne za delotvorno obavljanje poslova na svim radnim mestima državnih službenika i posebne funkcionalne kompetencije koje su potrebne za delotvorno obavljanje poslova u određenoj oblasti rada i na određenom radnom mestu.

2) Opšte funkcionalne kompetencije

Član 13

Opšte funkcionalne kompetencije su:

1) organizacija i rad državnih organa Republike Srbije;

2) digitalna pismenost i

3) poslovna komunikacija.

3) Pokazatelji ispoljavanja opštih funkcionalnih kompetencija

Član 14

Pokazatelji ispoljavanja opštih funkcionalnih kompetencija odnose se na primenu određenih znanja i veština koje su potrebne za delotvorno obavljanje svih poslova u državnim organima.

3.1. Kompetencija "Organizacija i rad državnih organa Republike Srbije"

Član 15

Kompetencija "Organizacija i rad državnih organa Republike Srbije" odnosi se na posedovanje znanja u oblasti rada državnih organa, razumevanje organizacije, vrste poslova, načela rada, unutrašnjeg uređenja državnog organa, i to:

1) istorijski, pravni, politički, kulturni i ekonomski kontekst u Republici Srbiji;

2) poslovi i uređenje državnih organa;

3) načela delovanja državnih organa;

4) prava i obaveze državnih službenika;

5) propisi u oblasti borbe protiv korupcije i unapređenja integriteta;

6) međusobni odnos državnih organa i njihov odnos sa drugim imaocima javnih ovlašćenja.

3.2. Kompetencija "Digitalna pismenost"

Član 16

Kompetencija "Digitalna pismenost" odnosi se na posedovanje znanja i veština za kvalitetno i pouzdano korišćenje informacionih tehnologija u radu i osnovnih programskih aplikacija (obrada teksta, internet i elektronska pošta, tabelarne kalkulacije), i to:

1) osnove korišćenja računara - korišćenje uređaja, kreiranje i upravljanje fajlovima, mreže i sigurnosni aspekti;

2) osnove korišćenja interneta - veb pretraživanje, efikasno pronalaženje informacija, onlajn komunikacija i e-mail poruke;

3) obrada teksta - kreiranje, formatiranje i završna obrada tekstualnih dokumenata;

4) tabelarne kalkulacije - kreiranje, formatiranje, izmene i korišćenje radnih listova, standardnih formula, funkcija i kreiranje grafikona.

3.3. Kompetencija "Poslovna komunikacija"

Član 17

Kompetencija "Poslovna komunikacija" odnosi se na posedovanje znanja i veština neophodnih za efikasnu usmenu i pisanu poslovnu komunikaciju, i to:

1) verbalna i neverbalna komunikacija;

2) pravopis i gramatika srpskog jezika;

3) pisana poslovna komunikacija;

4) usmena poslovna komunikacija;

5) telefonska i elektronska komunikacija.

4) Posebne funkcionalne kompetencije u određenoj oblasti rada i zajedničke oblasti rada

Član 18

Posebne funkcionalne kompetencije u određenoj oblasti rada odnose se na potrebna opšta i metodološka znanja i veštine u okviru određene oblasti rada koje državni službenik treba da primenjuje u radu da bi delotvorno obavio posao.

Određene oblasti rada zajedničke za sve državne organe su:

1) inspekcijski poslovi;

2) normativni poslovi;

3) studijsko-analitički poslovi;

4) finansijsko-materijalni poslovi;

5) poslovi revizije;

6) informatički poslovi;

7) poslovi upravljanja ljudskim resursima;

8) poslovi međunarodne saradnje/evropskih integracija;

9) upravno-pravni poslovi;

10) poslovi upravljanja programima i projektima finansiranim iz fondova EU;

11) poslovi javnih nabavki;

12) poslovi rukovođenja;

13) poslovi odnosa s javnošću;

14) administrativni poslovi.

Oblasti znanja i veština za posebnu funkcionalnu kompetenciju za oblast rada inspekcijskih poslova

Član 19

Oblasti znanja i veština za posebnu funkcionalnu kompetenciju za oblast rada inspekcijskih poslova odnose se na:

1) opšti upravni postupak i upravne sporove;

2) osnove kaznenog prava i kaznenog postupka;

3) osnove prekršajnog prava i prekršajni postupak;

4) osnove privrednog prava i privrednog poslovanja;

5) postupak inspekcijskog nadzora i osnove metodologije analize rizika;

6) funkcionalni jedinstveni informacioni sistem;

7) osnove veštine komunikacije i konstruktivnog rešavanja konflikata.

Oblasti znanja i veština za posebnu funkcionalnu kompetenciju za oblast rada normativnih poslova

Član 20

Oblasti znanja i veština za posebnu funkcionalnu kompetenciju za oblast rada normativnih poslova odnose se na:

1) strateške ciljeve Republike Srbije u različitim oblastima;

2) proces upravljanja javnim politikama;

3) zakonodavni proces;

4) primenu nomotehničkih i pravno-tehničkih pravila za izradu pravnih akata (usaglašenost propisa i opštih akata u pravnom sistemu);

5) pripremu i izradu stručnih mišljenja i obrazloženja različitih pravnih akata (nacrta propisa, međunarodnih ugovora itd.);

6) metodologiju praćenja primene i efekata donetih propisa i izveštavanje relevantnim telima i organima.

Oblasti znanja i veština za posebnu funkcionalnu kompetenciju za oblast rada studijsko-analitičkih poslova

Član 21

Oblasti znanja i veština za posebnu funkcionalnu kompetenciju za oblast rada studijsko-analitičkih poslova odnosi se na:

1) prikupljanje i obradu podataka iz različitih izvora, uključujući i sposobnost kritičkog vrednovanja i analiziranja dostupnih informacija;

2) izradu sektorskih analiza;

3) ex ante i ex post analizu efekata javnih politika/propisa;

4) identifikovanje resursa neophodnih za upravljanje javnim politikama - costing;

5) metodologiju pripreme dokumenata javnih politika i formalnu proceduru za njihovo usvajanje;

6) metodologiju praćenja, sprovođenja, vrednovanja i izveštavanja o efektima javnih politika.

Oblasti znanja i veština za posebnu funkcionalnu kompetenciju za oblast rada finansijsko-materijalnih poslova

Član 22

Oblasti znanja i veština za posebnu funkcionalnu kompetenciju za oblast rada finansijsko-materijalnih poslova odnosi se na:

1) budžetski sistem Republike Srbije;

2) međunarodne računovodstvene standarde u javnom sektoru;

3) metode i postupke finansijskog planiranja, analize i izveštavanja;

4) terminologiju, standarde, metode i procedure iz oblasti budžetskog računovodstva i izveštavanja;

5) planiranje budžeta i izveštavanje;

6) izvršenje budžeta;

7) relevantne softvere.

Oblasti znanja i veština za posebnu funkcionalnu kompetenciju za oblast rada poslovi revizije

Član 23

Oblasti znanja i veština za posebnu funkcionalnu kompetenciju za oblast rada poslovi revizije odnosi se na:

1) međunarodne standarde u oblasti interne revizije u javnom sektoru i kodeks strukovne etike;

2) metode i alate interne revizije;

3) reviziju sistema, reviziju uspešnosti, finansijsku reviziju i reviziju usaglašenosti sa propisima;

4) reviziju svih poslovnih procesa, uključujući i reviziju korišćenja sredstava EU;

5) povelju interne revizije, strateški i godišnji plan interne revizije;

6) sprovođenje godišnjeg plana interne revizije.

Oblasti znanja i veština za posebnu funkcionalnu kompetenciju za oblast rada informatički poslovi

Član 24

Oblasti znanja i veština za posebnu funkcionalnu kompetenciju za oblast rada informatički poslovi odnosi se na:

1) TCP/IP i DNS i serverski operativni sistemi (MS Windows, Linux);

2) baze podataka;

3) programski jezik;

4) sisteme deljenja resursa;

5) office paket i internet tehnologije;

6) hardver;

7) informacionu bezbednost.

Oblasti znanja i veština za posebnu funkcionalnu kompetenciju za oblast rada poslovi upravljanja ljudskim resursima

Član 25

Oblasti znanja i veština za posebnu funkcionalnu kompetenciju za oblast rada poslovi upravljanja ljudskim resursima odnosi se na:

1) radno-pravne odnose u državnim organima;

2) upravljanje ljudskim resursima bazirano na kompetencijama;

3) oblasti upravljanja ljudskim resursima: analizu posla, kadrovsko planiranje, regrutaciju, selekciju, uvođenje u posao, stručno usavršavanje, razvoj i instrumente razvoja, ocenjivanje, nagrađivanje, upravljanje karijerom;

4) dobru praksu u oblasti upravljanja ljudskim resursima u javnom sektoru;

5) organizacionu kulturu i ponašanje;

6) informacioni sistem za upravljanje ljudskim resursima.

Oblasti znanja i veština za posebnu funkcionalnu kompetenciju za oblast rada poslovi međunarodne saradnje i evropskih integracija

Član 26

Oblasti znanja i veština za posebnu funkcionalnu kompetenciju za oblast rada poslovi međunarodne saradnje i evropskih integracija odnosi se na:

1) politički sistem i spoljnu politiku Republike Srbije;

2) osnove međunarodnog javnog prava i međunarodne odnose i tendencije u globalizovanom kontekstu (politički, ekonomski, bezbednosni, socio-kulturni aspekti);

3) procedure pripreme i zaključivanja međunarodnih sporazuma;

4) metodologiju praćenja, primene i izveštavanja o efektima potpisanih međunarodnih sporazuma;

5) poslovno-diplomatski protokol i diplomatsku praksu;

6) osnove pravnog i političkog sistema EU;

7) mehanizme koordinacije i izveštavanja u procesu pristupanja EU;

8) poznavanje propisa EU u kontekstu praćenja usklađivanja propisa Republike Srbije sa propisima i standardima Evropske unije.

Oblasti znanja i veština za posebnu funkcionalnu kompetenciju za oblast rada upravno-pravni poslovi

Član 27

Oblasti znanja i veština za posebnu funkcionalnu kompetenciju za oblast rada upravno-pravni poslovi odnosi se na:

1) opšti upravni postupak;

2) pravila izvršenja rešenja donetog u upravnom postupku;

3) posebne upravne postupke;

4) upravne sporove, pravila postupka, izvršenje donetih sudskih presuda;

5) praksa/stavovi Upravnog suda.

Posebna funkcionalna kompetencija za oblast rada poslovi upravljanja fondovima EU i međunarodnom razvojnom pomoći

Član 28

Posebna funkcionalna kompetencija za oblast rada poslovi upravljanja programima i projektima finansiranim iz fondova EU odnosi se na oblasti znanja i veština:

1) relevantni pravni i strateški okvir EU (koji se odnosi na Instrument za pretpristupnu pomoć kao i Kohezionu politiku EU);

2) izgradnja i održavanje sistema za upravljanje programima i projektima po EU zahtevima;

3) proces upravljanja projektnim ciklusom u kontekstu EU programa;

4) mehanizmi, procedure i instrumenti planiranja i programiranja sredstava EU fondova (IPA i ESI fondovi) i razvojne pomoći u različitim oblastima;

5) IPA programiranje i prioritizacija projektnih ideja, pisanje programskih i projektnih dokumenata;

6) generisanje projekata, priprema i sprovođenje grant šema, finansijskih instrumenata i ugovora u okviru IPA i ESI fondova (javne nabavke, ugovaranje, sprovođenje i praćenje sprovođenja, vidljivost, izveštavanje i odobrenje plaćanja);

7) finansijsko upravljanje i kontrola u IPA i ESI kontekstu (upravljanje, kontrola, računovodstvo);

8) proces praćenja sprovođenja programa i projekata na osnovu pokazatelja učinka.

Oblasti znanja i veština za posebnu funkcionalnu kompetenciju za oblast rada poslovi javnih nabavki

Član 29

Oblasti znanja i veština za posebnu funkcionalnu kompetenciju za oblast rada poslovi javnih nabavki odnosi se na:

1) metodologiju za pripremu i izradu plana javnih nabavki;

2) metodologiju za pripremu konkursne dokumentacije u postupku javnih nabavki;

3) metodologiju za zaštitu prava u postupku javnih nabavki;

4) obligacione odnose;

5) metodologiju za praćenje izvršenja ugovora.

Oblasti znanja i veština za posebnu funkcionalnu kompetenciju za oblast rada poslovi rukovođenja

Član 30

Oblasti znanja i veština za posebnu funkcionalnu kompetenciju za oblast rada poslovi rukovođenja odnosi se na:

1) opšti, strategijski i finansijski menadžment;

2) osnove upravljanja ljudskim resursima;

3) organizaciono ponašanje;

4) upravljanje promenama;

5) upravljanje projektima;

6) strategije i kanale komunikacije;

7) metodologiju i tehnike planiranja, praćenja, evaluacije i izveštavanja u srednjoročnom i strateškom planiranju i o sprovođenju javnih politika.

Oblasti znanja i veština za posebnu funkcionalnu kompetenciju za oblast rada poslovi odnosa s javnošću

Član 31

Oblasti znanja i veština za posebnu funkcionalnu kompetenciju za oblast rada poslovi odnosa s javnošću odnosi se na:

1) upravljanje odnosima s javnošću;

2) osnove marketinga i menadžmenta;

3) strategije i kanale komunikacije;

4) menadžment događaja;

5) odnose s medijima;

6) ponašanje društvenih grupa, organizaciono ponašanje i etika;

7) strategije lobiranja, pregovaranja i rešavanja konflikata;

8) metodologiju i alate za prikupljanje i analizu podataka.

Oblasti znanja i veština za posebnu funkcionalnu kompetenciju za oblast rada administrativni poslovi

Član 32

Oblasti znanja i veština za posebnu funkcionalnu kompetenciju za oblast rada administrativni poslovi odnosi se na:

1) kancelarijsko poslovanje;

2) metode i tehnike prikupljanja, evidentiranja i ažuriranja podataka u bazama podataka;

3) izradu potvrda i uverenja o kojima se vodi službena evidencija;

4) pripremu materijala i vođenje zapisnika na sastancima;

5) metode vođenja internih i dostavnih knjiga.

Druge posebne funkcionalne kompetencije u određenoj oblasti rada

Član 33

Posebne funkcionalne kompetencije u određenoj oblasti rada koje nisu utvrđene ovom uredbom i oblasti znanja i veština na koje se odnose, mogu se utvrditi aktom ministra nadležnog za pravosuđe - za zaposlene u sudovima, javnim tužilaštvima i državnom pravobranilaštvu, odnosno aktom rukovodioca organa za druge državne organe.

Posebne funkcionalne kompetencije za određeno radno mesto

Član 34

Posebne funkcionalne kompetencije za određeno radno mesto odnose se na skup potrebnih specifičnih i metodoloških znanja i veština u okviru određenog radnog mesta koje državni službenik treba da primenjuje u radu da bi delotvorno obavio poslove radnog mesta.

Specifična i metodološka znanja i veštine odnose se na:

1) profesionalno okruženje, propise i akte iz nadležnosti i organizacije organa;

2) relevantne propise, akte, procedure, metodologije, softvere i opremu iz delokruga radnog mesta, licence, sertifikate, posebne propise i drugo;

3) strani jezik (preporuka za državne organe je da se nivo znanja jezika odredi u skladu sa zajedničkim evropskim referentnim okvirom za jezike (CEFR)).

IV ODREĐIVANJE KOMPETENCIJA

Određivanje ponašajnih i opštih funkcionalnih kompetencija

Član 35

Sve ponašajne kompetencije koje se odnose na određenu vrstu radnih mesta državnih službenika i sve opšte funkcionalne kompetencije utvrđene ovom uredbom unose se u Obrazac kompetencija tog radnog mesta u državnim organima.

Određivanje posebnih funkcionalnih kompetencija u određenoj oblasti rada

Član 36

Na osnovu opisa poslova radnog mesta rukovodilac unutrašnje jedinice u kojoj se nalazi određeno radno mesto, u saradnji sa jedinicom za kadrove u državnom organu pri sastavljanju opisa poslova radnog mesta određuje one posebne funkcionalne kompetencije u određenoj oblasti rada utvrđene ovom uredbom ili aktom iz člana 33. ove uredbe koje su potrebne za delotvorno obavljanje poslova u određenoj oblasti rada, unošenjem navedene kompetencije i oblasti znanja i veština iz te kompetencije u Obrazac kompetencija tog radnog mesta.

Ako na osnovu opisa poslova radnog mesta proizilazi da se poslovi obavljaju samo iz jedne oblasti rada u Obrascu kompetencija utvrđuje se ta posebna funkcionalna kompetencija sa svim ili sa nekim od oblasti znanja i veština iz te kompetencije koje zaposleni mora da poseduje da bi delotvorno obavljao poslove.

Ako na osnovu opisa poslova radnog mesta proizilazi da se poslovi obavljaju iz dve ili više oblasti rada u obrascu kompetencija utvrđuju se te posebne funkcionalne kompetencije i neke od oblasti znanja i veština iz tih kompetencija koje zaposleni mora da poseduje da bi delotvorno obavljao poslove.

Određivanje posebnih funkcionalnih kompetencija za određeno radno mesto

Član 37

Na osnovu opisa poslova radnog mesta rukovodilac unutrašnje jedinice u kojoj se nalazi određeno radno mesto, u saradnji sa jedinicom za kadrove u državnom organu pri sastavljanju opisa poslova radnog mesta određuje one posebne funkcionalne kompetencije za određeno radno mesto potrebne za obavljanje poslova tog radnog mesta, unošenjem navedene kompetencije i oblasti znanja i veština iz te kompetencije u Obrazac kompetencija tog radnog mesta.

Član 38

Obrazac kompetencija je dat u Prilogu ove uredbe i čini njen sastavni deo.

Kompetencije se unose u Pravilnik o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u skladu sa aktom o razvrstavanju radnih mesta i poslova.

Stupanje na snagu

Član 39

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

Prilog

OBRAZAC KOMPETENCIJA

 

1.

Naziv radnog mesta

 

2.

Naziv uže unutrašnje jedinice

 

3.

Ponašajne kompetencije
(zaokružiti)

1. Upravljanje informacijama
2. Upravljanje zadacima i ostvarivanje rezultata
3. Orijentacija ka učenju i promenama
4. Izgradnja i održavanje profesionalnih odnosa
5. Savesnost, posvećenost i integritet
6. Upravljanje ljudskim resursima
7. Strateško upravljanje

4.

Opšte funkcionalne kompetencije

1. Organizacija i rad državnih organa Republike Srbije
2. Digitalna pismenost
3. Poslovna komunikacija

5.

Posebne funkcionalne kompetencije u određenoj oblasti rada
(upisati)

Oblasti znanja i veština (upisati)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

Posebne funkcionalne kompetencije za određeno radno mesto
(upisati)

Oblasti znanja i veština (upisati)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Potpis državnog službenika iz jedinice za kadrove ________

Potpis rukovodioca uže unutrašnje jedinice ______________