Zastava Bosne i Hercegovine

UREDBA O VRSTI FINANSIJSKIH GARANCIJA I EKVIVALENTNOG OSIGURANJA KOJIM SE OBEZBEĐUJE OBAVLJANJE DELATNOSTI UPRAVLJANJA OTPADOM

("Sl. glasnik RS", br. 103/2023)

Član 1

Ovom uredbom utvrđuju se vrste finansijskih garancija i ekvivalentnog osiguranja kojim se obezbeđuje obavljanje delatnosti upravljanja otpadom (sakupljanje, transport, tretman skladištenje, ponovno iskorišćenje, odlaganje otpada i prekogranično kretanje otpada, trgovina i posredništvo), izdavaoci i korisnici, sadržina, uslovi izdavanja, korišćenja i povlačenja sredstava obezbeđenja, postupak izvršenja i elementi za utvrđivanje visine i način obračuna.

Član 2

Izrazi koji se koriste u ovoj uredbi imaju sledeće značenje:

1) finansijska garancija jeste finansijska garancija banke ili polisa osiguranja kojom se osigurava delatnost upravljanja otpadom;

2) korisnik finansijske garancije banke jeste ogran nadležan za izdavanje dozvole za sakupljanje, transport, tretman skladištenje, ponovno iskorišćenje, odlaganje otpada i prekogranično kretanje otpada, odnosno organ nadležan za izdavanje potvrde za obavljanje delatnosti trgovine i posredništva;

3) nalogodavac jeste pravno lice ili preduzetnik koje je nosilac dozvole za sakupljanje, transport, tretman skladištenje, ponovno iskorišćenje, odlaganje otpada i prekogranično kretanje otpada, odnosno pravno lice ili preduzetnik koji je upisan u registar trgovaca ili posrednika (u slučaju kada preuzimaju otpad u posed);

4) finansijska garancija banke jeste instrument obezbeđenja kojim banka preuzima obavezu da na poziv korisnika garancije izvrši plaćanja do iznosa naznačenog na garanciji na osnovu zahteva korisnika garancije;

5) osiguranje jeste vrsta garancije kojom se definišu vrste štete za koje je na osnovu ugovora o osiguranju ugovarač osiguranja dužan da plati određeni iznos - premiju osiguranja društvu za osiguranje, a društvo za osiguranje se obavezuje da isplati naknadu štete osiguraniku ili korisniku osiguranja u slučaju ostvarenja osiguranog slučaja;

6) ugovarač osiguranja jeste pravno lice ili preduzetnik koje je nosilac dozvole za sakupljanje, transport, tretman skladištenje, ponovno iskorišćenje, odlaganje otpada i prekogranično kretanje otpada, odnosno pravno lice ili preduzetnik koji je upisan u registar trgovca ili posrednika;

7) korisnik osiguranja jeste ogran nadležan za izdavanje dozvole za sakupljanje i transport, tretman skladištenje, ponovno iskorišćenje i odlaganje otpada i prekogranično kretanje otpada, organ nadležan za izdavanje integrisane dozvole za postrojenja i aktivnosti u upravljanju otpadom, odnosno organ nadležan za izdavanje potvrde za obavljanje delatnosti trgovine i posredništva;

8) izdavalac finansijske garancije banke je banka;

9) izdavalac polise osiguranja je osiguravajuće društvo.

Član 3

Finansijska garancija ili ekvivalentno osiguranje podnosi se nadležnom organu u postupku podnošenja zahteva za izdavanje dozvole za sakupljanje i transport, tretman skladištenje, ponovno iskorišćenje, odlaganje otpada i prekogranično kretanje otpada, odnosno za upis u Registar trgovaca ili posrednika u upravljanju otpadom.

Finansijska garancija za postrojenja u upravljanju otpadom koja podležu obavezi pribavljanja integrisane dozvole podnose se nadležnom organu za izdavanje integrisane dozvole. Nova postrojenja su u obavezi da finansijsku garanciju obezbede u postupku podnošenja zahteva za integrisanu dozvolu.

Finansijsku garanciju ili ekvivalentno osiguranje pribavlja operater upisan u Registar izdatih dozvola za sakupljanje, transport, tretman skladištenje, ponovno iskorišćenje, odlaganje otpada i prekogranično kretanje otpada, odnosno, pravno lice ili preduzetnik koji je upisan u Registar trgovaca ili posrednika (u slučaju kada preuzimaju otpad u posed) u upravljanju otpadom.

Član 4

Finansijska garancija banke sadrži:

1) naziv izdavaoca finansijske garancije banke;

2) naziv nalogodavca finansijske garancije banke;

3) naziv korisnika finansijske garancije banke;

4) iznos finansijske garancije banke;

5) rok važenja finansijske garancije banke;

6) odredbu da će izdavalac finansijske garancije banke, neopozivo, bezuslovno i na prvi poziv korisnika garancije isplatiti garantovani iznos u korist budžeta Republike Srbije, budžeta autonomne pokrajine, odnosno budžeta jedinice lokalne samouprave do visine iznosa finansijske garancije banke.

Odgovarajuća polisa osiguranja sadrži:

1) naziv izdavaoca - društva za osiguranje;

2) naziv ugovarača osiguranja;

3) naziv korisnika osiguranja (osiguranik);

4) suma osiguranja;

5) trajanje osiguranja.

Član 5

Prihodi ostvareni po osnovu finansijske garancije su sredstva budžeta Republike Srbije, budžeta autonomne pokrajine, odnosno budžeta jedinice lokalne samouprave.

U budžetu Republike Srbije, budžetu autonomne pokrajine, odnosno u budžetu jedinice lokalne samouprave, u zavisnosti od toga koji je organ izdao dozvolu za upravljanje otpadom, obezbeđuju se sredstva u slučaju potrebe finansiranja:

1) troškova zbrinjavanja otpada u postupku izvršenja rešenja o oduzimanju dozvole ili u postupku stečaja i likvidacije operatera na čije ime je izdata dozvola za upravljanje otpadom,

2) troškova prevoza u prekograničnom kretanju otpada, ponovnog iskorišćenja ili konačnog odlaganja (uključujući sve neophodne privremene operacije) na ekološki prihvatljiv način, privremeno skladištenje 90 dana, uključujući troškove eventualnog povratka i alternativnog zbrinjavanja otpada ako izvoznik, trgovac ili posrednik (u slučaju kada preuzimaju otpad u posed) ne ispune svoju obavezu preuzimanja, ako pošiljka, ponovno iskorišćenje ili konačno zbrinjavanje ne mogu da se izvrše kako je predviđeno ili je nezakonito,

3) troškova održavanja, zaštite, kontrole i monitoringa deponije kada se steknu uslovi za zatvaranje dela deponije ili cele deponije u periodu od najmanje 30 godina nakon zatvaranja.

Član 6

Nalogodavac finansijske garancije je u obavezi da obezbedi finansijsku garanciju sa rokom važnosti do roka važnosti dozvole za upravljanje otpadom.

Ako je finansijska garancija izdata na period kraći od roka važenja dozvole za upravljanje otpadom, lice iz stava 1. ovog člana dužno je da 30 dana pre isteka roka na koji je izdata finansijska garancija istu produži ili da obezbedi novu finansijsku garanciju i dostavi je nadležnom organu koji izdaje dozvolu.

Član 7

Iznos sume osiguranja ili finansijske garancije banke izražava se u dinarima.

Elementi za utvrđivanje visine polise osiguranja ili finansijske garancije banke za sakupljanje, transport, tretman skladištenje i ponovno iskorišćenje otpada su:

FG iznos finansijske garancije (polisa osiguranja ili garancija banke) izražen u dinarima;

Csa troškovi sakupljanja otpada po toni + PDV;

Ct troškovi transporta otpada za kilometar po toni + PDV;

Csk troškovi skladištenja otpada po toni za period od 90 dana + PDV;

Crd troškovi operacija tretmana otpada i ponovnog iskorišćenja otpada po toni + PDV;

M ukupna količina otpada u tonama za sve vrste otpada i sve operacije i delatnosti koje operater obavlja ili planira da obavlja.

Način obračuna iznosa polise osiguranja ili finansijske garancije banke određuje se primenom sledeće formule:

FG = (Csa + Ct + C sk + Crd) x M

U zavisnosti od vrste dozvole za koju je operater za upravljanje otpadom podneo zahtev za izdavanje ili je poseduje, odnosno vrste aktivnosti koju obavlja, prilikom obračuna iznosa finansijske garancije koristi se odgovarajuća vrsta troška.

Način obračuna iznosa finansijske garancije za postupak odlaganja otpada operacijama D1, D2, D3, D4, D5 i D12, utvrđuje se na osnovu procene troškova zatvaranja, kao i održavanja i monitoringa za period od najmanje 30 godina nakon zatvaranja.

Elementi za utvrđivanje iznosa polise osiguranja ili finansijske garancije banke za prekogranično kretanje otpada su:

FG iznos finansijske garancije (polisa osiguranja ili garancija banke) izražen u dinarima;

Ct troškovi transporta otpada za kilometar po toni + PDV;

Crd troškovi operacije zbrinjavanja ili ponovne upotrebe otpada (tretmana) po toni + PDV;

Csk troškovi skladištenja otpada po toni za period od 90 dana + PDV;

M ukupna količina otpada u tonama.

Način obračuna iznosa polise osiguranja ili finansijske garancije banke određuje se primenom sledeće formule:

FG = (Ct + Crd + C sk) x M

Visina iznosa finansijske garancije iz ovog člana usklađuje se godišnje sa Indeksom potrošačkih cena prema podacima republičke organizacije nadležne za poslove statistike.

Ministar objavljuje usklađene iznose finansijske garancije iz stava 8. ovog člana do 28. februara tekuće godine.

Član 8

Nalogodavci finansijske garancije odnosno operateri upravljanja otpadom podnose nadležnom organu koji je izdao dozvolu za upravljanje otpadom odgovarajuće finansijske garancije ili ekvivalentnog osiguranja do 31. decembra 2024. godine.

Nalogodavci finansijske garancije odnosno trgovci i posrednici otpadom upisani u Registar posrednika i/ili Registar trgovaca otpadom podnose nadležnom organu koji vodi Registar posrednika i Registar trgovaca otpadom odgovarajuće finansijske garancije ili ekvivalentnog osiguranja do 31. decembra 2024. godine.

Nalogodavac finansijske garancije odnosno postojeća postrojenja u upravljanju otpadom koja podležu obavezi pribavljanja integrisane dozvole dostavljaju nadležnom organu za izdavanje integrisane dozvole za upravljanje otpadom odgovarajuće finansijske garancije ili ekvivalentnog osiguranja do 31. decembra 2026. godine.

Član 9

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".