Zastava Bosne i Hercegovine

UREDBA O VRSTAMA AKTIVNOSTI I POSTROJENJA ZA KOJE SE IZDAJE INTEGRISANA DOZVOLA

("Sl. glasnik RS", br. 84/2005)

Član 1

Ovom uredbom propisuju se vrste aktivnosti i postrojenja za koje se izdaje integrisana dozvola.

Član 2

Vrste aktivnosti i postrojenja za koje se izdaje integrisana dozvola odštampane su uz ovu uredbu i čine njen sastavni deo.

Član 3

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

VRSTE AKTIVNOSTI I POSTROJENJA ZA KOJE SE IZDAJE INTEGRISANA DOZVOLA

Vrednosti koje su navedene odnose se na proizvodne kapacitete ili učinke (proizvodnju).

Ako operater obavlja više aktivnosti u okviru iste industrijske grane ili u okviru istog postrojenja ili na istom mestu, kapaciteti takvih aktivnosti se zbrajaju.

Ove vrste ne obuhvataju postrojenja koja se koriste za istraživanja, razvoj i testiranje novih proizvoda ili procesa.

1. Proizvodnja energije

1.1. Termoenergetska postrojenja sa toplotnim ulazom iznad 50 MW1

1.2. Rafinerije mineralnih ulja i gasa

1.3. Koksare

1.4. Postrojenja za gasifikaciju uglja i proizvodnju tečnih goriva iz uglja

___________

1 Materijalni zahtev iz Direktive 88/609/EEZ o velikim termoenergetskim postrojenjima.

2. Proizvodnja i prerada metala

2.1. Postrojenja za pečenje ili sinterovanje metalne rude (uključujući sulfidnu rudu)

2.2. Postrojenja za proizvodnju sirovog gvožđa ili čelika (primarno ili sekundarno topljenje) uključujući kontinualno livenje, sa kapacitetom koji prelazi 2,5 t/h

2.3. Postrojenja za preradu u crnoj metalurgiji:

(a) tople valjaonice sa kapacitetom iznad 20 t/h sirovog čelika

(b) kovačnice sa automatskim čekićima čija energija prelazi 50 kJ po jednom čekiću, kod kojih upotrebljena toplotna snaga prelazi 20 MW

(v) primena rastopljenih metalnih prevlaka, sa ulazom koji prelazi dve t/h sirovog čelika

2.4. Livnica crne metalurgije sa proizvodnim kapacitetom preko 20 t na dan

2.5. Postrojenja:

(a) za proizvodnju obojenih sirovih metala iz rude, koncentrata ili sekundarnih sirovina putem metalurških i hemijskih procesa ili elektrolitičkim procesima

(b) za topljenje, uključujući i legiranje obojenih metala, kao i proizvode dobijene ponovnom preradom (rafinacija, livenje itd.), sa kapacitetom topljenja od preko četiri t dnevno za olovo i kadmijum ili 20 t dnevno za sve ostale metale

2.6. Postrojenja za površinsku obradu metala i plastičnih materijala korišćenjem elektrolitičkih ili hemijskih procesa, gde zapremina kade za tretman prelazi 30 m3.

3. Industrija minerala

3.1. Postrojenja za proizvodnju cementnog klinkera u rotacionim pećima, proizvodnog kapaciteta koji prelazi 500 t dnevno, ili za proizvodnju kreča u rotacionim pećima, proizvodnog kapaciteta koji prelazi 50 t dnevno, ili u drugim pećima, čiji proizvodni kapacitet prelazi 50 t dnevno

3.2. Postrojenja za proizvodnju azbesta i proizvoda na bazi azbesta

3.3. Postrojenja za izradu stakla, uključujući staklena vlakna, sa kapacitetom topljenja koji prelazi 20 t dnevno

3.4. Postrojenja za topljenje mineralnih materija, uključujući proizvodnju mineralnih vlakana, sa kapacitetom topljenja koji prelazi 20 t dnevno

3.5. Postrojenja za proizvodnju keramičkih proizvoda pečenjem, a naročito crepa, cigle, vatrostalne opeke, pločica, keramičkog posuđa ili porcelana, sa proizvodnim kapacitetom koji prelazi 75 t dnevno, i/ili sa kapacitetom peći koji prelazi 4 m3, sa gustinom punjenja po peći koja prelazi 300 kg/m3

4. Hemijska industrija

Proizvodnja u kategorijama delatnosti koje se nalaze u ovom odeljku odnosi se na industrijsku proizvodnju u kojoj se primenjuje hemijska obrada materija ili grupa materija navedenih u odeljcima 4.1 do 4.6.

4.1. Hemijska postrojenja za proizvodnju osnovnih organskih hemikalija kao što su:

(a) prosti ugljovodonici (linearni ili ciklični, zasićeni ili nezasićeni, nearomatični ili aromatični)

(b) ugljovodonici koji sadrže kiseonik, kao što su alkohol, aldehidi, ketoni, karboksilne kiseline, estri, acetati, etri, peroksidi, epoksidne smole

(v) sumporovani ugljovodonici

(g) azotovani ugljovodonici, kao što su amini, amidi, azotasta jedinjenja, azotna jedinjenja ili nitratna jedinjenja, nitrili, cijanati, izocijanati

(d) ugljovodonici koji sadrže fosfor

(đ) halogenizovani ugljovodonici

(e) organo-metalna jedinjenja

(ž) plastični materijali (polimerna sintetička vlakna ili vlakna na bazi celuloze)

(z) sintetička guma

(i) boje i pigmenti

(j) površinski aktivne materije i surfaktanti

4.2. Hemijska postrojenja za proizvodnju osnovnih neorganskih hemikalija, kao:

(a) gasovi, kao što su amonijak, hlor ili hlorovodonik, fluor ili fluorovodonik, ugljendioksidi, sumporna jedinjenja, azotovi oksidi, vodonik, sumpordioksid, ugljentetrahlorid

(b) kiseline, kao što su hromna kiselina, fluorovodonična kiselina, fosforna kiselina, azotna kiselina, hlorovodonična kiselina, sumporna kiselina, oleum, sumporasta kiselina

(v) baze, kao što su amonijum hidroksid, kalijum hidroksid, natrijum hidroksid

(g) soli, kao što su amonijum hlorid, kalijum hlorat, kalijum karbonat, natrijumkarbonat, perborat, srebro-nitrat

(d) nemetali, metalni oksidi ili druga neorganska jedinjenja, kao što su kalcijum karbid, silicijum, silicijum karbid

4.3. Hemijska postrojenja za proizvodnju fosfornih, azotnih ili kalijumovih đubriva (prosta ili složena veštačka đubriva)

4.4. Hemijska postrojenja za proizvodnju osnovnih proizvoda za zaštitu bilja i biocida

4.5. Postrojenja u kojima se primenjuju hemijski ili biološki procesi u proizvodnji osnovnih farmaceutskih proizvoda

4.6. Hemijska postrojenja za proizvodnju eksploziva

5. Upravljanje otpadom

5.1. Postrojenja namenjena za odlaganje ili ponovno iskorišćenje opasnog otpada sa kapacitetom koji prelazi 10 t dnevno2

5.2. Postrojenja za spaljivanje komunalnog otpada čiji kapacitet prelazi tri t/h3

5.3. Postrojenja za odlaganje neopasnog otpada kapaciteta preko 50 t na dan4

5.4. Deponije koje primaju više od 10 t otpada na dan ili ukupnog kapaciteta koji prelazi 25.000 t, isključujući deponije inertnog otpada

___________

2 Prema definiciji datoj u spisku iz člana 1 (4) Direktive 91/689/EEZ i prema definiciji navedenoj u Aneksu IIA i Aneksu IIB (radne operacije R1, R5, R6, R8 i R9) uz direktivu 75/442/EEZ i u Direktivi Saveta 75/439/EEZ od 16. juna 1975. godine o odlaganju otpadnih ulja.

3 Prema definiciji datoj u Direktivi Saveta 89/369/EEZ od 8. juna 1989. godine o sprečavanju zagađenja vazduha iz novih postrojenja za spaljivanje komunalnog otpada, kao i u Direktivi Saveta 89/429/EEZ od 21. juna 1989. godine o smanjenju zagađenja vazduha iz postojećih postrojenja za spaljivanje komunalnog otpada.

4 Prema definiciji datoj u Aneksu IIA uz Direktivu 75/442/EEZ, pod zaglavljima D8 i D9.

6. Ostale aktivnosti

6.1. Industrijski pogoni za proizvodnju:

(a) pulpe iz drveta ili drugih vlaknastih materijala

(b) papira i kartona, sa proizvodnim kapacitetom koji prelazi 20 t na dan

6.2. Postrojenja za predtretman (operacije kao što su pranje, beljenje itd.) ili bojenje prediva ili tekstila, čiji proizvodni kapacitet prelazi 10 t na dan

6.3. Postrojenja za štavljenje kože, proizvodnog kapaciteta iznad 12 t finalnih proizvoda na dan

6.4. Postrojenja za preradu hrane, uključujući:

(a) klanice sa proizvodnim kapacitetom većim od 50 t na dan

(b) tretman i obrada određena za proizvodnju prehrambenih proizvoda iz:

- životinjskih sirovina (izuzev mleka) sa proizvodnim kapacitetom finalnih proizvoda većim od 75 t na dan

- biljnih sirovina sa proizvodnim kapacitetom finalnih proizvoda većim od 300 t na dan (prosečna tromesečna vrednost)

(v) tretman i prerada mleka, kod kojih je količina primljenog mleka veća od 200 t na dan (prosečna godišnja vrednost)

6.5. Postrojenja za odlaganje i reciklažu životinjskih trupla i životinjskog otpada sa kapacitetom tretmana većim od 10 t na dan

6.6. Postrojenja za tovljenje živine ili svinja sa više od:

(a) 40.000 mesta za živinu

(b) 2.000 mesta za svinje za rasplod (težine preko 30 kg)

(v) 750 mesta za krmače5

6.7. Postrojenja za površinsku obradu materijala, predmeta ili proizvoda korišćenjem organskih rastvarača, posebno za odeću, štampanje, prevlačenje, odmašćivanje, vodootpornost, bojenje, čišćenje ili impregnaciju, sa kapacitetom iznad 150 kg/h ili više od 200 t godišnje

6.8. Postrojenja za proizvodnju ugljenika ili elektrografita, insineracijom ili grafitizacijom

_____________

5 Pri određivanju mera vršenja monitoringa za sva postrojenja navedena pod 6.6. mogu se uzeti u obzir i troškovi i korist.