Zastava Bosne i Hercegovine

UREDBA O VISINI I USLOVIMA ZA DODELU PODSTICAJNIH SREDSTAVA

("Sl. glasnik RS", br. 88/2009, 67/2010, 101/2010, 86/2011, 35/2012, 41/2013 - dr. pravilnik, 81/2014 - dr. pravilnik, 30/2015 - dr. pravilnik, 44/2016 - dr. pravilnik, 43/2017 - dr. pravilnik, 45/2018 - dr. pravilnik, 20/2019 - dr. pravilnik, 49/2020 - dr. pravilnik, 51/2021 - dr. pravilnik, 49/2022 - dr. pravilnik, 25/2023 - dr. pravilnik, 71/2023 - izmena dr. pravilnika i 53/2024 - dr. pravilnik)

Član 1

Ovom uredbom utvrđuje se visina i uslovi za dodelu podsticajnih sredstava za ponovnu upotrebu i iskorišćenje otpada kao sekundarne sirovine ili za dobijanje energije i za proizvodnju kesa - tregerica za višekratnu upotrebu.

Član 2

Podsticajna sredstva iz člana 1. ove uredbe utvrđuju se u sledećim iznosima, i to:

1) za ponovnu upotrebu i korišćenje otpadne gume kao sekundarne sirovine - 18.390,00 dinara po toni;

2) za tretman otpadnih guma radi dobijanja energije - 3.606,00 dinara po toni;

3) za proizvodnju kesa-tregerica za višekratnu upotrebu debljine preko 20 mikrona - 6.010,00 dinara po toni;

4) za proizvodnju kesa-tregerica za višekratnu upotrebu debljine preko 20 mikrona koje sadrže biorazgradive aditive - 8.414,00 dinara po toni.

Podsticajna sredstva iz stava 1. ovog člana isplaćuju se operateru postrojenja za ponovno iskorišćenje, odnosno tretman otpadnih guma odnosno proizvođaču plastičnih kesa - tregerica za višekratnu upotrebu.

Član 2a

Podsticajna sredstva utvrđuju se za ponovnu upotrebu, reciklažu i korišćenje otpadne električne i elektronske opreme kao sekundarne sirovine u sledećim iznosima, i to:

Otpadna električna i elektronska oprema:

 

razred 1 (veliki kućni aparati):

opasan otpad

43 din./kg

neopasan otpad

5 din./kg

- rashladnih uređaja i klime

108 din./kg

- uređaja za grejanje

13 din./kg

razred 2 (mali kućni aparati)

opasan otpad

58 din./kg

neopasan otpad

5 din./kg

razred 3 (oprema informatičke tehnologije i telekomunikacije) osim:

 

opasan otpad

58 din./kg

neopasan otpad

5 din./kg

- monitora CRT

86 din./kg

- ostalih monitora

38 din./kg

razred 4 (oprema široke potrošnje za razonodu) osim:

 

opasan otpad

27 din./kg

neopasan otpad

5 din./kg

- televizijskih aparata CRT

86 din./kg

- ostalih televizijskih aparata

38 din./kg

razred 5 (oprema za osvetljenje)

 

opasan otpad

32 din./kg

neopasan otpad

5 din./kg

podrazred 5a (fluorescentne, kompaktne, ostale svetiljke)

129 din./kg

razred 6 (električni i elektronski alat)

opasan otpad

48,5 din./kg

neopasan otpad

5 din./kg

razred 7 (igračke, oprema za rekreaciju i sport)

 

opasan otpad

27 din./kg

neopasan otpad

5 din./kg

razred 8 (medicinski pomoćni uređaji)

 

opasan otpad

48,5 din./kg

neopasan otpad

5 din./kg

razred 9 (instrumenti za praćenje i nadzor)

opasan otpad

97 din./kg

neopasan otpad

5 din./kg

razred 10 (automati)

 

opasan otpad

97 din./kg

neopasan otpad

5 din./kg

Visina podsticajnih sredstava za tretiranu otpadnu električnu i elektronsku opremu za količine tretirane u 2010. godini iznosi 55 dinara po kilogramu za svih 10 razreda otpadne električne i elektronske opreme.

Podsticajna sredstva iz stava 1. ovog člana isplaćuju se operateru postrojenja za tretman otpadne električne i elektronske opreme odnosno kolektivnom operateru za upravljanje otpadnom električnom i elektronskom opremom.

Član 2b

Podsticajna sredstva utvrđuju se za ponovnu upotrebu, reciklažu i korišćenje otpadnih ulja kao sekundarne sirovine u iznosu 5,00 dinara po kilogramu.

Podsticajna sredstva utvrđuju se za tretman otpadnih ulja radi dobijanja energije u iznosu od 20,00 din/kg.

Podsticajna sredstva iz stava 1. ovog člana isplaćuju se operateru postrojenja za tretman otpadnih ulja.

Član 2v

Podsticajna sredstva utvrđuju se u sledećim iznosima, i to:

1) za ponovnu upotrebu, reciklažu i korišćenje otpadnih startera, akumulatora, industrijskih baterija i akumulatora - 14,50 dinara po kilogramu;

2) za ponovnu upotrebu, reciklažu i korišćenje otpadnih prenosnih akumulatora ili startera - 145,50 dinara po kilogramu.

Podsticajna sredstva iz stava 1. ovog člana isplaćuju se operateru postrojenja za tretman otpadnih akumulatora i baterija.

Član 3

Visina podsticajnih sredstava iz čl. 2, 2a, 2b i 2v obe uredbe usklađuje se godišnje sa Indeksom potrošačkih cena prema podacima republičke organizacije nadležne za poslove statistike.

Ministar propisuje usklađene iznose podsticajnih sredstava iz stava 1. ovog člana do 28. februara tekuće godine.

Član 4

Podsticajna sredstva dodeljuje Fond za zaštitu životne sredine na osnovu javnog konkursa, u skladu sa zakonom.

Na javni konkurs mogu se prijaviti samo operateri postrojenja za ponovno iskorišćenje, odnosno tretman otpada, koji imaju dozvolu u skladu sa zakonom.

Na javni konkurs za dodelu podsticajnih sredstava za proizvodnju kesa - tregerica za višekratnu upotrebu mogu se prijaviti samo proizvođači plastičnih kesa iz člana 2. stav 1. tač. 3) i 4) ove uredbe.

Uz prijavu za dodelu podsticajnih sredstava iz stava 1. ovog člana podnosilac prijave prilaže:

1) dozvolu za rad koju je operateru postrojenja izdao nadležni organ, u skladu sa zakonom;

2) zaključen ugovor sa licima koja imaju dozvolu za sakupljanje, transport i skladištenje otpada;

3) kvartalni izveštaj o količini otpada koji je operater postrojenja ponovno iskoristio, reciklirao, odnosno tretirao;

3a) za podsticaje iz člana 2. tač. 2) i 3) ove uredbe - isprava o usaglašenosti proizvoda sa tehničkim zahtevima kojom se potvrđuje biorazgradljivost plastične kese;

4) nalaz nadležnog inspekcijskog organa kojim se potvrđuje da je operater postrojenja ponovno iskoristio, reciklirao, odnosno tretirao otpad u periodu iz tačke 3) ovog stava.

Član 4a

Na javni konkurs za dodelu sredstava za ponovnu upotrebu, reciklažu i korišćenje otpadne električne i elektronske opreme može se prijaviti kolektivni operater za upravljanje otpadnom električnom i elektronskom opremom:

1) čiji osnivački kapital je najmanje u visini 20% godišnjih troškova tretmana otpadne opreme u količini ne manjoj od kapaciteta postrojenja kojim upravlja kolektivni operater;

2) koji upravlja najmanje jednim postrojenjem za tretman otpadne električne i elektronske opreme ili ga kontroliše i na čije je ime izdata dozvola za tretman električnog i elektronskog otpada.

3) (brisana)

Uz prijavu za dodelu podsticajnih sredstava iz stava 1. ovog člana podnosilac prijave prilaže:

1) plan upravljanja otpadnom električnom i elektronskom opremom;

2) dozvole za rad postrojenja za tretman otpadne električne i elektronske opreme koje je izdao nadležni organ, u skladu sa zakonom;

3) zaključen ugovor sa licima koja imaju dozvolu za sakupljanje, transport i skladištenje otpada od električne i elektronske opreme;

4) kvartalni izveštaj o količini otpada od električne i elektronske opreme za koje je kolektivni operater za upravljanje otpadnom električnom i elektronskom opremom obezbedio tretman;

5) nalaz nadležnog inspekcijskog organa kojim se potvrđuje da je kolektivni operater za upravljanje otpadnom električnom i elektronskom opremom u postrojenjima za tretman otpadne električne i elektronske opreme obezbedio tretman u skladu sa propisom koji uređuje način i postupak upravljanja otpadom od električnih i elektronskih proizvoda.

Član 4b

Kolektivnom operateru za upravljanje otpadnom električnom i elektronskom opremom podsticajna sredstva se mogu dodeliti za investiciju u nova postrojenja za upravljanje otpadnom električnom i elektronskom opremom, i to:

1) u prvoj godini investicije u visini 70% vrednosti investicije za male privredne subjekte, 60% vrednosti investicije za srednje privredne subjekte, odnosno 50% vrednosti investicije za velike privredne subjekte, ali ne više od 75% od iznosa koje su na ime naknade za proizvode koji nakon upotrebe postaju posebni tokovi otpada uplatile članice kolektivnog operatera za isti period;

2) u drugoj godini investicije u visini 35% vrednosti investicije za male privredne subjekte, 30% vrednosti investicije za srednje privredne subjekte, odnosno 25% vrednosti investicije za velike privredne subjekte, ali ne više od 37,5% od iznosa koje su na ime naknade za proizvode koji nakon upotrebe postaju posebni tokovi otpada uplatile članice kolektivnog operatera za isti period.

Kolektivnom operateru za upravljanje otpadnom električnom i elektronskom opremom podsticajna sredstva se mogu dodeliti za investiciju u nova postrojenja za upravljanje otpadnom električnom i elektronskom opremom koje ne može biti manjeg kapaciteta na godišnjem nivou od količine proizvoda koji nakon upotrebe postaju posebni tokovi otpada a koju članice kolektivnog operatera stavljaju godišnje na tržište Republike Srbije.

Uz prijavu za dodelu podsticajnih sredstava iz stava 1. ovog člana podnosilac prijave prilaže:

1) glavni projekat postrojenja na koji je saglasnost dalo ministarstvo nadležno za poslove životne sredine;

2) ugovore sa izvođačima radova i dobavljačima opreme;

3) izveštaj o izvedenim radovima sa izdatim situacijama i originalnim računima.

Član 5

Po sprovedenom javnom konkursu podsticajna sredstva iz člana 4. ove uredbe dodeljuju se ugovorom zaključenim između Fonda za zaštitu životne sredine i korisnika sredstava.

Član 6

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

Samostalni član Uredbe o izmenama
Uredbe o visini i uslovima za dodelu podsticajnih sredstava

("Sl. glasnik RS", br. 35/2012)

Član 3

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".