Zastava Bosne i Hercegovine

UREDBA O VANREDNOJ INTERVENTNOJ MERI PODRŠKE PROIZVOĐAČIMA KONDITORSKIH PROIZVODA ZA OTKUP MLEKA U PRAHU

("Sl. glasnik RS", br. 21/2023, 27/2023, 29/2023, 42/2023, 78/2023, 93/2023, 94/2023, 97/2023, 104/2023, 110/2023, 116/2023, 21/2024, 26/2024 i 34/2024)

Član 1

Ovom uredbom utvrđuje se vanredna interventna mera podrške proizvođačima konditorskih proizvoda za otkup mleka u prahu, način njenog sprovođenja, kao i finansijska sredstva za njeno sprovođenje.

Mera iz stava 1. ovog člana utvrđuje se radi efikasnog i pravovremenog sprečavanja, odnosno otklanjanja tržišnih poremećaja prouzrokovanih događajima i okolnostima koji su doveli, odnosno prete da dovedu do poremećaja na tržištu.

Član 2

Pravo na odobravanje podrške u skladu sa ovom uredbom, ostvaruje proizvođač konditorskih proizvoda ako:

1) je najkasnije do dana 31. decembra 2022. godine registrovan za obavljanje delatnosti proizvodnje dvopeka, keksa, trajnog peciva i kolača, šifra delatnosti 10.72, odnosno za obavljanje delatnosti proizvodnje kakaoa, čokolade i konditorskih proizvoda, šifra delatnosti 10.82;

2) u Agenciji za privredne registre nije registrovano:

(1) da mu je izrečena pravnosnažna sudska ili upravna mera zabrane obavljanja delatnosti,

(2) da je osuđivan zbog privrednog prestupa,

(3) postupak likvidacije ili stečaja, niti je prestao da postoji usled sudske ili odluke drugog organa sa obavezujućom snagom;

3) ima izmirene dospele obaveze po osnovu javnih prihoda na dan podnošenja zahteva za odobravanje prava na podršku;

4) ima važeću ponudu za otkup mleka u prahu proizvedenog od mleka domaćeg porekla (u daljem tekstu: mleko u prahu), izdatu nakon 1. januara 2023. godine od strane mlekare registrovane za obavljanje delatnosti prerade mleka i proizvodnje sireva, šifra delatnosti 10.51 (u daljem tekstu: mlekara) sa pisanom izjavom da prihvata tu ponudu;

5) nije započeo realizaciju otkupa mleka u prahu po ponudi iz tačke 4) ovog člana pre donošenja rešenja kojim se odobrava pravo na podršku u skladu sa ovom uredbom;

6) mlekara ponuđač i podnosilac zahteva nisu povezana lica u skladu sa zakonom kojim se uređuju privredna društva.

Član 3

Postupak za odobravanje prava na podršku pokreće se podnošenjem zahteva za odobravanje prava na podršku na osnovu javnog poziva koji raspisuje ministarstvo nadležno za poslove poljoprivrede - Uprava za agrarna plaćanja (u daljem tekstu: Uprava).

Javni poziv iz stava 1. ovog člana sadrži rok za podnošenje zahteva za odobravanje prava na podršku, iznos raspoloživih sredstava za raspisani javni poziv, kao i druge podatke vezane za sprovođenje tog javnog poziva i objavljuje se na zvaničnim internet stranicama ministarstva nadležnog za poslove poljoprivrede i Uprave.

Zahtev za odobravanje prava na podršku iz stava 1. ovog člana podnosi se na Obrascu 1 - Zahtev za odobravanje prava na podršku proizvođačima konditorskih proizvoda za otkup mleka u prahu (u daljem tekstu: zahtev), koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Podnosilac zahteva može podneti samo jedan zahtev na osnovu jednog javnog poziva.

Član 4

Uz obrazac zahteva iz člana 3. stav 3. ove uredbe, dostavlja se:

1) ponuda iz člana 2. tačka 4) ove uredbe, koja naročito sadrži iskazanu cenu po kilogramu mleka u prahu, kao i izjavu mlekare ponuđača pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću da je mleko u prahu koje je predmet ponude proizvedeno od mleka domaćeg porekla;

1a) pisana izjava proizvođača konditorskih proizvoda koji podnosi zahtev, da prihvata ponudu iz tačke 1) ovog stava;

2) obrazac overenih potpisa lica ovlašćenih za zastupanje podnosioca zahteva (OP obrazac);

3) potvrde Agencije za privredne registre da za podnosioca zahteva nije registrovano:

(1) da mu je izrečena pravnosnažna sudska ili upravna mera zabrane obavljanja delatnosti,

(2) da je osuđivan zbog privrednog prestupa,

(3) postupak likvidacije ili stečaja, niti da je prestao da postoji usled sudske ili odluke drugog organa sa obavezujućom snagom;

4) uverenje o izmirenim dospelim obavezama po osnovu javnih prihoda izdato od strane nadležne poreske uprave;

5) uverenje o izmirenim dospelim obavezama po osnovu javnih prihoda izdato od strane nadležnog organa jedinice lokalne samouprave prema mestu sedišta podnosioca zahteva.

Dokumentaciju iz stava 1. tač. 3)-5) ovog člana, Uprava pribavlja po službenoj dužnosti u skladu sa zakonom kojim se uređuje opšti upravni postupak.

Član 5

Uprava vrši administrativnu obradu proverom podataka iz zahteva, dokumentacije priložene uz zahtev, kao i uvidom u službene evidencije.

Zahtev koji nije podnet od strane lica iz člana 2. tačka 1) ove uredbe, preuranjen, neblagovremen, zahtev sa dokumentacijom koja ne glasi na podnosioca zahteva, kao i svaki naredni zahtev istog podnosioca po istom pozivu, direktor Uprave odbacuje rešenjem.

Ako je administrativnom proverom utvrđeno da podnosilac zahteva ispunjava propisane uslove za odobravanje prava na podršku i ako po redosledu podnošenja zahteva postoje raspoloživa finansijska sredstva u skladu sa ovom uredbom, direktor Uprave rešenjem odobrava pravo na podršku.

Rešenje iz stava 3. ovog člana naročito sadrži:

1) iznos odobrene podrške;

2) rok za realizaciju otkupa i podnošenje konačnog zahteva za isplatu podrške;

3) obavezu korisnika podrške da u roku određenom ovim rešenjem otkupljeno mleko u prahu upotrebi isključivo za proizvodnju čokolade i konditorskih proizvoda u sopstvenim proizvodnim pogonima na teritoriji Republike Srbije.

Član 6

Korisnik kome je odobreno pravo na podršku ostvaruje pravo na isplatu podrške ako realizuje otkup mleka u prahu pod uslovima, na način i u roku određenom rešenjem iz člana 5. st. 3. i 4. ove uredbe, kao i ako u tom roku Upravi podnese zahtev za isplatu podrške i dokumentaciju kojom se dokazuje realizacija otkupa.

Zahtev za isplatu podrške iz stava 1. ovog člana podnosi se na Obrascu 2 - Zahtev za isplatu podrške proizvođačima konditorskih proizvoda za otkup mleka u prahu (u daljem tekstu: zahtev za isplatu), koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Podnosilac zahteva za isplatu može podneti jedan ili više zahteva za isplatu u roku iz člana 5. stav 4. tačka 2) ove uredbe.

Član 7

Uz obrazac zahteva za isplatu iz člana 6. stav 2. ove uredbe, dostavlja se:

1) račun za realizovani otkup mleka u prahu u skladu sa rešenjem o odobravanju prava na podršku;

2) otpremnica za realizovani otkup mleka u prahu u skladu sa rešenjem o odobravanju prava na podršku;

3) dokaz o izvršenom plaćanju mleka u prahu koje je predmet podrške, i to: potvrda o prenosu sredstava ili izvod, overeni od strane banke.

Član 8

Uverenja koja se dostavljaju uz zahtev i zahtev za isplatu ne mogu biti starija od 30 dana od dana podnošenja zahteva.

Dokumentacija koja se dostavlja uz zahtev i zahtev za isplatu mora da glasi na podnosioca zahteva i prilaže se u originalu ili overenoj kopiji.

Uprava može da zatraži i dodatnu dokumentaciju radi utvrđivanja i provere ispunjenosti propisanih uslova za odobravanje prava na podršku i prava na isplatu podrške.

Član 9

Uprava vrši administrativnu obradu proverom zahteva za isplatu podrške, proverom podataka iz zahteva, dokumentacije priložene uz zahtev, kao i uvidom u službene evidencije.

Zahtev za isplatu podrške podnet od strane lica kome rešenjem nije odobreno pravo na podršku, preuranjen i neblagovremen zahtev, direktor Uprave odbacuje bez razmatranja.

Ako je administrativnom proverom utvrđeno da zahtev za isplatu podrške ispunjava propisane uslove u skladu sa ovom uredbom, direktor Uprave rešenjem utvrđuje pravo na isplatu podrške i daje nalog za prenos sredstava na račun korisnika podrške, otvoren kod poslovne banke.

Član 10

Korisnik podrške ostvaruje pravo na podršku u skladu sa ovom uredbom u iznosu koji predstavlja razliku između cene mleka u prahu iz ponude iz člana 4. stav 1. tačka 1) ove uredbe i cene mleka u prahu na referentnom tržištu Evropske unije na dan izdavanja odobrene ponude, a najviše do 710 dinara po kilogramu otkupljenog mleka u prahu.

Sredstva za sprovođenje ove uredbe obezbeđena su Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2023. godinu ("Službeni glasnik RS", br. 138/22 i 75/23), u okviru Razdela 24 - Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Glava 24.6 - Uprava za agrarna plaćanja, Program 0103 - Podsticaji u poljoprivredi i ruralnom razvoju, Funkcija 420 - Poljoprivreda, šumarstvo, lov i ribolov, Programska aktivnost/projekat 0007 - Pravila i mere uređenja tržišta, Ekonomska klasifikacija 451 - Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama u iznosu od 1.091.143.000 dinara.

Sredstva za sprovođenje ove uredbe obezbeđena su i Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2024. godinu ("Službeni glasnik RS", broj 92/23), u okviru Razdela 24 - Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Glava 24.6 - Uprava za agrarna plaćanja, Program 0103 - Podsticaji u poljoprivredi i ruralnom razvoju, Funkcija 420 - Poljoprivreda, šumarstvo, lov i ribolov, Programska aktivnost/projekat 0007 - Pravila i mere uređenja tržišta, Ekonomska klasifikacija 451 - Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama u iznosu od 875.000.000 dinara.

Član 11

Korisnik podrške i primalac sredstava u skladu sa ovom uredbom dužan je da:

1) daje tačne podatke i dokumentaciju za ostvarivanje prava na podršku;

2) otkupljeno mleko u prahu namenski upotrebi isključivo za proizvodnju čokolade i konditorskih proizvoda u sopstvenim proizvodnim pogonima na teritoriji Republike Srbije, u skladu sa ovom uredbom;

3) vrati isplaćena novčana sredstva ako su nenamenski korišćena, odnosno ako su isplaćena na osnovu netačnih podataka;

4) vrati novčana sredstva ako su neosnovano isplaćena usled administrativne greške;

5) čuva dokumentaciju na osnovu koje je ostvario pravo na podršku u roku od pet godina od dana isplate novčanih sredstava.

Primalac sredstava podrške dužan je da vrati isplaćena novčana sredstva, uvećana za iznos zatezne kamate u skladu sa zakonom, najkasnije u roku od 30 dana od dana pravnosnažnosti rešenja kojim se utvrđuje obaveza da se izvrši povraćaj novčanih sredstava, ako se ne pridržava obaveza iz stava 1. tač. 1)-3) ovog člana.

Primalac sredstava podrške koji nije vratio sredstva u skladu sa st. 1. i 2. ovog člana ne može da ostvari pravo na mere uređenja tržišta propisane zakonom kojim se uređuje tržište poljoprivrednih proizvoda, do izmirenja nastalih novčanih obaveza.

Član 12

Nadzor nad sprovođenjem ove uredbe vrši ministarstvo nadležno za poslove poljoprivrede, preko poljoprivrednog inspektora.

Član 13

Uprava izrađuje izveštaj o sprovođenju ove uredbe i dostavlja ga Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, a Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede dostavlja izveštaj Vladi, radi informisanja.

Član 14

Novčanom kaznom od 150.000 do 2.000.000 dinara kazniće se za prekršaj pravno lice koje postupi suprotno odredbi člana 11. st. 1. i 2. ove uredbe.

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se novčanom kaznom od 100.000 do 150.000 dinara odgovorno lice u pravnom licu.

Novčanom kaznom od 50.000 do 150.000 dinara kazniće se za prekršaj preduzetnik koji postupi suprotno odredbi člana 11. st. 1. i 2. ove uredbe.

Član 15

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

Samostalni član Uredbe o izmenama i dopunama
Uredbe o vanrednoj interventnoj meri podrške proizvođačima konditorskih proizvoda za otkup mleka u prahu

("Sl. glasnik RS", br. 29/2023)

Član 7

Ova uredba stupa na snagu danom objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

Samostalni član Uredbe o izmeni
Uredbe o vanrednoj interventnoj meri podrške proizvođačima konditorskih proizvoda za otkup mleka u prahu

("Sl. glasnik RS", br. 42/2023)

Član 2

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

Obrazac 1

 

ZAHTEV
ZA ODOBRAVANJE PRAVA NA PODRŠKU PROIZVOĐAČIMA KONDITORSKIH PROIZVODA ZA OTKUP MLEKA U PRAHU

 

I. Podaci o podnosiocu zahteva

Poslovno ime proizvođača konditorskih proizvoda

 

Šifra i naziv delatnosti

Naziv: Proizvodnja dvopeka, keksa, trajnog peciva i kolača
Šifra: 10.72

Naziv: Proizvodnja kakaoa, čokolade i konditorskih proizvoda
Šifra: 10.82

Matični broj

 

 

 

 

 

 

 

 

Poreski identifikacioni broj:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adresa sedišta

Opština:

Mesto:

Ulica i broj:

Poštanski broj:

Ime, prezime i funkcija lica za kontakt

 

Broj telefona (fiksni i mobilni)

 

Imejl adresa

 

 

II. Podaci o ponudi za otkup mleka u prahu

Broj i datum izdavanja ponude

Naziv i sedište ponuđača

Količina mleka u prahu u kg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UKUPNO:

 

 

III. Izjava i potpis podnosioca zahteva

Pod punom zakonskom, moralnom, materijalnom, krivičnom i svakom drugom odgovornošću IZJAVLJUJEM da podnosilac ovog zahteva ispunjava sve propisane uslove za odobravanje prava na podršku proizvođačima konditorskih proizvoda za otkup mleka u prahu, da sam pre popunjavanja obrasca isti pažljivo pročitao i razumeo, kao i da su svi navedeni podaci tačni.

Mesto i datum:

U _________________, ___________ godine.

 

Naziv i sedište podnosioca zahteva:

_______________________________________

 

     (popuniti čitko štampanim slovima)

 

Ime i prezime odgovornog lica podnosioca:

 

_______________________________________

 

(popuniti čitko štampanim slovima)

 

 

 

 

 

_______________________

 

Potpis odgovornog lica podnosioca zahteva

 

 

 

Napomena: Čitko popunjen i potpisan obrazac zahteva sa propisanom dokumentacijom dostavlja se u zatvorenoj koverti sa naznakom poslovnog imena i adrese sedišta podnosioca zahteva i napomenom: "Zahtev za odobravanje prava na podršku proizvođačima konditorskih proizvoda za otkup mleka u prahu", neposredno preko Pisarnice republičkih organa uprave u Beogradu, ulica Nemanjina broj 22-26, ili poštom na adresu: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede - Uprava za agrarna plaćanja, Poštanski pregradak 21, 11124 Beograd 45.

 

Obrazac 2

 

ZAHTEV
ZA ISPLATU PODRŠKE PROIZVOĐAČIMA KONDITORSKIH PROIZVODA ZA OTKUP MLEKA U PRAHU

 

I. Podaci o podnosiocu zahteva

Poslovno ime proizvođača konditorskih proizvoda

 

Broj i datum rešenja o odobravanju prava na podršku

 

Matični broj

 

 

 

 

 

 

 

 

Poreski identifikacioni broj:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adresa sedišta

Opština:

Mesto:

Ulica i broj:

Poštanski broj:

Ime, prezime i funkcija lica za kontakt

 

Broj telefona (fiksni i mobilni)

 

Imejl adresa

 

Broj računa i naziv domaće poslovne banke za isplatu podrške

Broj računa:

Naziv i sedište banke:

 

II. Podaci o otkupljenom mleku u prahu

Broj i datum izdavanja računa

Broj i datum izdavanja otpremnice

Naziv i sedište mlekare dobavljača

Otkupljena i isporučena količina mleka u prahu u kg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UKUPNO:

 

 

III. Izjava i potpis podnosioca zahteva

Pod punom zakonskom, moralnom, materijalnom, krivičnom i svakom drugom odgovornošću IZJAVLJUJEM da podnosilac ovog zahteva ispunjava sve propisane uslove za isplatu podrške proizvođačima konditorskih proizvoda za otkup mleka u prahu, da sam pre popunjavanja obrasca isti pažljivo pročitao i razumeo, kao i da su svi navedeni podaci tačni.

Mesto i datum:

U _________________, ___________ godine.

 

Naziv i sedište podnosioca zahteva:

_______________________________________

 

   (popuniti čitko štampanim slovima)

 

Ime i prezime odgovornog lica podnosioca:

 

_______________________________________

 

(popuniti čitko štampanim slovima)

 

 

 

 

 

_______________________

 

Potpis odgovornog lica podnosioca zahteva

 

 

 

Napomena: Čitko popunjen i potpisan obrazac zahteva sa propisanom dokumentacijom dostavlja se u zatvorenoj koverti sa naznakom poslovnog imena i adrese sedišta podnosioca zahteva i napomenom: "Zahtev za isplatu podrške proizvođačima konditorskih proizvoda za otkup mleka u prahu", neposredno preko Pisarnice republičkih organa uprave u Beogradu, ulica Nemanjina broj 22-26, ili poštom na adresu: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede - Uprava za agrarna plaćanja, Poštanski pregradak 21, 11124 Beograd 45.