Zastava Bosne i Hercegovine

UREDBA O VANREDNOJ INTERVENTNOJ MERI PODRŠKE PROIZVOĐAČIMA BRAŠNA

("Sl. glasnik RS", br. 67/2022 i 139/2022)

Član 1

Ovom uredbom uređuje se vanredna interventna mera podrške proizvođačima brašna i način njenog sprovođenja, kao i finansijska sredstva za njeno sprovođenje.

Član 2

Kao vanredna interventna mera iz člana 1. ove uredbe utvrđuje se podrška proizvođačima brašna koji su registrovani za obavljanje delatnosti mlinarstva do dana 15. novembra 2021. godine i koji su isporučivali brašno u pakovanjima do pet kilograma (uključujući i pet kilograma) tipa "T-400 glatko" i "T-500" u skladu sa uredbom kojom se uređuje ograničenje visine cena osnovnih životnih namirnica, na teritoriji Republike Srbije, u periodu od 2. februara do 31. maja 2022. godine.

Mera iz stava 1. ovog člana se utvrđuje radi efikasnog i pravovremenog sprečavanja, odnosno otklanjanja tržišnih poremećaja prouzrokovanih događajima i okolnostima koji su doveli, odnosno prete da dovedu do poremećaja na tržištu.

Član 3

Zahtev za odobravanje podrške iz člana 2. stav 1. ove uredbe podnosi se na osnovu javnog poziva koji raspisuje ministarstvo nadležno za poslove poljoprivrede - Uprava za agrarna plaćanja (u daljem tekstu: Uprava). 

Javni poziv iz stava 1. ovog člana naročito sadrži rok za podnošenje zahteva za odobravanje podrške, iznos raspoloživih sredstava za raspisani poziv, obrazac zahteva, obaveznu dokumentaciju i druge podatke vezane za taj javni poziv. 

Javni poziv iz stava 1. ovog člana objavljuje se na zvaničnoj internet stranici ministarstva nadležnog za poslove poljoprivrede i na zvaničnoj internet stranici Uprave. 

Podnosilac zahteva može podneti samo jedan zahtev za odobravanje podrške na osnovu jednog javnog poziva.

Član 4

Uprava, na osnovu podnetog zahteva iz člana 3. stav 1. ove uredbe, utvrđuje ispunjenost kriterijuma iz člana 2. stav 1. ove uredbe za sprovođenje vanredne interventne mere, rešenjem odobrava isplatu i nakon konačnosti rešenja daje nalog za prenos sredstava na račun podnosioca zahteva, otvoren kod poslovne banke.

Isplata se vrši do utroška sredstava obezbeđenih za sprovođenje ove uredbe.

Član 5

Proizvođačima brašna se, u skladu sa ovom uredbom, dodeljuje podrška po proporcionalnom sistemu u odnosu na količinu isporučenog brašna.

Član 6

Sredstva za sprovođenje ove uredbe obezbeđena su Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2022. godinu ("Službeni glasnik RS", broj 110/21), u okviru Razdela 24 - Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, u iznosu od 160.000.000 dinara.

Dodatna sredstva za sprovođenje ove uredbe obezbeđena su Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2022. godinu ("Službeni glasnik RS", br. 110/21 i 125/22), u okviru Razdela 24 - Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, u iznosu od 193.558.000 dinara.

Sredstva iz stava 2. ovog člana dodeljuju se proizvođačima brašna koji su ostvarili pravo na podršku u skladu sa Uredbom o vanrednoj interventnoj meri podrške proizvođačima brašna ("Službeni glasnik RSˮ, broj 67/22), srazmerno ostvarenom iznosu podrške.

Direktor Uprave rešenjem daje nalog za prenos sredstava na račun korisnika podrške iz stava 3. ovog člana, otvoren kod poslovne banke.

Član 7

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".