Zastava Bosne i Hercegovine

UREDBA O UTVRĐIVANJU PROGRAMA PODRŠKE RAZVOJU POSLOVNE INFRASTRUKTURE

("Sl. glasnik RS", br. 11/2023 i 83/2023)

Član 1

Ovom uredbom utvrđuje se Program podrške razvoju poslovne infrastrukture, koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Član 2

Prijava projekta koji se finansira u skladu sa ovom uredbom podnosi se na Obrascu - Prijava projekta za Program podrške razvoju poslovne infrastrukture, koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Ocenjivanje i odabir projekta koji se finansira u skladu sa ovom uredbom vrši se na osnovu kriterijuma koji su dati u Prilogu - Kriterijumi za ocenjivanje i odabir projekta, koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Član 3

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

PROGRAM
PODRŠKE RAZVOJU POSLOVNE INFRASTRUKTURE

 

I UVODNE ODREDBE

Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2023. godinu ("Službeni glasnik RS", broj 138/22), u članu 8, Razdeo 21 - Ministarstvo privrede, Program 1505 - Regionalni razvoj, Funkcija 411 - Opšti ekonomski i komercijalni poslovi, Projekat 4004 - Podrška razvoju poslovne infrastrukture, Ekonomska klasifikacija 511 - Zgrade i građevinski objekti, opredeljena su sredstva u visini 819.489.660,81 dinara, namenjena za Program podrške razvoju poslovne infrastrukture (u daljem tekstu: Program).

Iznos sredstava iz stava 1. ove glave opredeljuje se za realizaciju:

1) mere infrastrukturnog opremanja zona poslovanja i povezivanja zona poslovanja sa okruženjem (u daljem tekstu: Mera 1);

2) mere unapređenja infrastrukturnih kapaciteta u cilju razvoja turizma i drugih privrednih delatnosti (u daljem tekstu: Mera 2).

Program sprovodi Ministarstvo privrede (u daljem tekstu: Ministarstvo).

II CILJ I NAMENA PROGRAMA

Cilj Programa je unapređenje razvojnog potencijala jedinica lokalnih samouprava kroz stvaranje povoljnih uslova za privlačenje investicija, unapređenje privrednog ambijenta i otvaranje novih radnih mesta.

Namena Programa koja se realizuje kroz Meru 1 je učešće u finansiranju realizacije infrastrukturnih projekata u oblasti saobraćajne, komunalne, elektroenergetske, energetske infrastrukture, objekata - zgrada i ostale infrastrukture u zoni poslovanja i infrastrukture koja obezbeđuje povezivanje zone poslovanja sa okruženjem.

Namena Programa koja se realizuje kroz Meru 2 je učešće u finansiranju realizacije infrastrukturnih projekata u oblasti saobraćajne, komunalne elektroenergetske, energetske infrastrukture, projekata uređenja površina javnih namena, površina namenjenih opštoj rekreaciji i ostale infrastrukture koja je u funkciji razvoja turizma i drugih privrednih delatnosti.

III PODNOSILAC PRIJAVE PROJEKTA

Podnosilac prijave projekta je jedinica lokalne samouprave na čijoj teritoriji je planirana realizacija određenog projekta, a ukoliko projekat realizuje više jedinica lokalne samouprave, podnosilac prijave projekta su jedinice lokalne samouprave koje zajedno realizuju projekat (u daljem tekstu: Podnosilac prijave).

Podnosilac prijave može podneti po jednu prijavu projekta za svaku meru Programa.

IV JAVNI POZIV

Ministarstvo raspisuje dva javna poziva.

Prvi javni poziv Ministarstvo raspisuje na početku prvog kvartala 2023. godine, a drugi javni poziv krajem drugog kvartala 2023. godine.

Za projekte prijavljene na prvi javni poziv sredstva će biti raspoređena u skladu sa Zakonom o budžetu za 2023. godinu.

Za projekte prijavljene na drugi javni poziv sredstva će biti raspoređena u skladu sa opredeljenim sredstvima u budžetu za 2024. godinu.

Ministarstvo objavljuje javni poziv u "Službenom glasniku Republike Srbije" i na internet strani Ministarstva.

Rok za podnošenje prijave projekta po prvom javnom pozivu je 15 dana od dana objavljivanja javnog poziva u "Službenom glasniku Republike Srbije".

Rok za podnošenje prijave projekta po drugom javnom pozivu je 90 dana od dana objavljivanja javnog poziva u "Službenom glasniku Republike Srbije".

V FINANSIRANJE PROJEKTA

Ministarstvo učestvuje u finansiranju projekta u određenom procentu u zavisnosti od stepena razvijenosti jedinice lokalne samouprave na sledeći način:

1) do 100% vrednosti projekta bez poreza na dodatu vrednost za jedinice lokalne samouprave iz četvrte i treće grupe razvijenosti;

2) do 60% vrednosti projekta bez poreza na dodatu vrednost za jedinice lokalne samouprave iz druge i prve grupe razvijenosti.

U pogledu stepena razvijenosti jedinice lokalne samouprave primenjuje se važeća jedinstvena lista razvijenosti regiona i jedinica lokalne samouprave u momentu podnošenja prijave projekta.

Iz budžeta jedinice lokalne samouprave sufinansira se preostala vrednost projekta bez poreza na dodatu vrednost, kao i porez na dodatu vrednost na ukupnu vrednost projekta.

VI USLOVI ZA DODELU SREDSTAVA PROGRAMA

Uslovi za dodelu sredstava Programa su:

1) da je realizacija projekta u skladu sa ciljem i namenom Programa;

2) da je sufinansiranje projekta predviđeno od strane Podnosioca prijave;

3) da je projekat u skladu sa prostornim planovima i urbanističkim projektima jedinice lokalne samouprave.

VII DOKUMENTACIJA ZA PRIJAVLJIVANJE PROJEKTA NA JAVNI POZIV

Dokumentacija koja se dostavlja prilikom prijavljivanja projekta na javni poziv:

1) pravilno popunjen Obrazac - Prijava projekta za Program podrške razvoju poslovne infrastrukture - koji se predaje skeniran na CD;

2) izvod iz odluke o budžetu Podnosioca prijave sa jasno obeleženom pozicijom na kojoj su predviđena sredstva za sufinansiranje projekta sa Izjavom o obezbeđenom iznosu sredstava za sufinansiranje projekta. Ukoliko sredstva za sufinansiranje projekta nisu predviđena u momentu podnošenja prijave dostavlja se izjava da će sredstva za sufinansiranje projekta biti obezbeđena u roku od deset dana od dodele sredstava;

3) projekat za izvođenje na osnovu kog se izvode radovi (u elektronskom formatu na CD);

4) uz projekat za izvođenje dostavlja se i sledeća dokumentacija na CD:

- tekstualni i grafički prilozi (tehnički opis/izveštaj na osnovu kojeg je izrađen predmer i predračun iz projekta za izvođenje sa grafičkim prilozima: situacioni plan, karakteristične poprečne i podužne preseke u zavisnosti od objekta na koji se projekat odnosi, sve detalje navedene u predmeru i predračunu radova);

- predmer i predračun radova iz projekta za izvođenje u Excel formatu koji je u potpunosti usaglašen sa tehničkim opisom i grafičkom dokumentacijom (tekst formatiran - ćirilično pismo, vrsta slova Times New Roman, veličina slova 12) u kojem je svaka vrsta radova i njihova rekapitulacija odvojeno prikazana u jednom dokumentu. U istom dokumentu, na posebnom listu, obavezna je i zbirna rekapitulacija koja sadrži sve vrste radova za koje je podnet zahtev za sufinansiranje. Navedeni predmer i predračun radova treba da sadrži formule;

- skenirana rekapitulacija radova za koje je podnet zahtev za sufinansiranje sa potpisom odgovornog projektanta;

- skenirana situacija na katastarsko-topografskoj podlozi, overena od strane nadležnih institucija;

5) elaborat geomehaničkih ispitivanja;

6) prethodna studija opravdanosti, studija opravdanosti odnosno studija izvodljivosti za projekte investicione vrednosti preko 5.000.000 evra u dinarskoj protivvrednosti u skladu sa Uredbom o upravljanju kapitalnim projektima ("Službeni glasnik RS?, br. 51/19 i 139/22);

7) akt nadležnog organa na osnovu kojeg se izvode radovi;

8) list nepokretnosti;

9) najmanje pet fotografija lokacije gde će se izvoditi radovi;

10) izjava Podnosioca prijave da za potrebe realizacije projekta obezbeđuje stručni nadzor nad izvođenjem radova na realizaciji projekta;

11) izvod iz planskog dokumenta kao dokaz o postojanju zone poslovanja (samo za Meru 1);

12) ugovor odnosno drugi odgovarajući akt sa potencijalnim investitorom/korisnikom ili pisana namera potencijalnog investitora/korisnika, koji sadrže podatke o investitoru/korisniku, delatnosti, prethodnim investicionim aktivnostima i broju novih radnih mesta koja planira da otvori nakon realizacije projekta.

Dokumentacija navedena u stavu 1. ove glave dostavlja se u elektronskom formatu na CD, složena po redosledu iz stava 1. ove glave.

VIII KRITERIJUMI ZA OCENJIVANJE I ODABIR PROJEKTA

Ocenjivanje i odabir projekta vrši se na osnovu sledećih kriterijuma:

1) opravdanost projekta;

2) održivost projekta;

3) postojanje namere investitora/korisnika za investiranje;

4) efekti projekta:

a) planirani broj novih radnih mesta nakon realizacije projekta - za Meru 1;

b) planirani broj direktnih korisnika nakon realizacije projekta - za Meru 2.

Kriterijumi za ocenjivanje i odabir projekta navedeni u stavu 1. ove glave detaljno su razrađeni u Prilogu - Kriterijumi za ocenjivanje i odabir projekta.

IX OCENJIVANJE I ODABIR PROJEKTA

Ispunjenost uslova za dodelu sredstava iz glave VI. USLOVI ZA DODELU SREDSTAVA PROGRAMA, kao i da li je dostavljena dokumentacija iz glave VII. DOKUMENTACIJA ZA PRIJAVLJIVANJE PROJEKTA NA JAVNI POZIV Programa, utvrđuje Komisija za ocenjivanje i odabir projekata (u daljem tekstu: Komisija), koju rešenjem obrazuje ministar privrede.

Komisija može vršiti dodatnu proveru podnete dokumentacije i tražiti dodatne informacije od Podnosioca prijave koji je ispunio uslove iz Programa i javnog poziva.

U skladu sa kriterijumima za ocenjivanje i odabir projekta iz glave VIII. KRITERIJUMI ZA OCENJIVANJE I ODABIR PROJEKTA Programa, Komisija vrši rangiranje projekata.

Komisija utvrđuje Predlog odluke o rasporedu i korišćenju sredstava za podršku unapređenja poslovne infrastrukture, koji dostavlja ministru privrede.

Odluku o rasporedu i korišćenju sredstava za podršku unapređenja poslovne infrastrukture (u daljem tekstu: Odluka) donosi ministar privrede.

Odluka se objavljuje u "Službenom glasniku Republike Srbije" i na internet strani Ministarstva.

U slučaju da se sredstva raspoređena Odlukom ne iskoriste u potpunosti, usled uštede prilikom ugovaranja projekta ili iz razloga koji onemogućava početak realizacije projekta, Odluka se može izmeniti odnosno dopuniti projektima sa liste ili Ministarstvo može raspisati dopunski javni poziv.

Javne nabavke za potrebe realizacije projekata Ministarstvo će sprovesti u skladu sa zakonom kojim se uređuju javne nabavke.

Nakon sprovedenog postupka javne nabavke Ministarstvo, Podnosilac prijave i izabrani ponuđač zaključuju ugovor za realizaciju projekta.

X PRAĆENJE REALIZACIJE PROJEKTA

Ministarstvo i Podnosilac prijave će putem svojih stručnih službi obezbediti kontinuirano praćenje realizacije odabranog projekta sa svih aspekata (tehničkog, finansijskog, pravnog i dr.).

Podnosilac prijave obezbeđuje stručni nadzor nad izvođenjem radova na realizaciji odabranog projekta.

 

Obrazac

 

PRIJAVA PROJEKTA ZA PROGRAM PODRŠKE RAZVOJU POSLOVNE INFRASTRUKTURE

1. MERE

1.1

MERA INFRASTRUKTURNOG OPREMANJA ZONA POSLOVANJA I POVEZIVANJA ZONA POSLOVANJA SA OKRUŽENJEM - MERA 1

1.2

MERA UNAPREĐENJA INFRASTRUKTURNIH KAPACITETA U CILJU RAZVOJA TURIZMA I DRUGIH PRIVREDNIH DELATNOSTI - MERA 2

2. OPŠTI PODACI O PROJEKTU

2.1

PODNOSILAC PRIJAVE PROJEKTA

grad                               ☐ opština

Naziv

 

Okrug

 

Stepen razvijenosti u momentu
podnošenja prijave projekta

 

Odgovorno lice
(Gradonačelnik/Predsednik opštine)

 

Adresa

 

Kontakt telefon (fiksni i mobilni)

 

Internet stranica

 

Adresa elektronske pošte

 

Napomena: Ukoliko je u pitanju projekat koji zajedno realizuje više jedinica lokalne samouprave, Tabelu 2.1 iskopirati i popuniti za svaku jedinicu lokalne samouprave koja učestvuje u realizaciji projekta.

2.2

ODGOVORNO LICE ZA PRAĆENJE REALIZACIJE PROJEKTA - KOORDINATOR PROJEKTA

Ime i prezime

 

Kontakt telefon (fiksni i mobilni)

 

Adresa elektronske pošte

 

 

2.3

NAZIV PROJEKTA

 

 

2.4

MESTO ULAGANJA

 

 

2.5

UKUPNA VREDNOST PROJEKTA

Vrednost projekta bez PDV

 

PDV (20%)

 

Vrednost projekta sa PDV

 

 

2.6

UČEŠĆE MINISTARSTVA PRIVREDE

U visini do 100% ili do 60% vrednosti projekta bez PDV u zavisnosti od stepena razvijenosti jedinice lokalne samouprave

 

% u odnosu na ukupnu
vrednost projekta bez PDV

 

 

2.7

UČEŠĆE PODNOSIOCA PRIJAVE PROJEKTA

Preostala vrednost projekta bez PDV (A)

 

% u odnosu na ukupnu vrednost projekta bez PDV

 

PDV na ukupnu vrednost celog projekta (B)

 

 

 

Ukupno učešće podnosioca prijave projekta (A+B)

 

 

 

Napomena: Iznosi u tab. 2.5, 2.6 i 2.7 upisuju se u dinarima (RSD).

3. OPIS PROJEKTA

3.1

OPIS TRENUTNOG STANJA - RAZLOZI ZA REALIZACIJU PROJEKTA (maksimalno 1/2 strane)

 

 

 

3.2

TEHNIČKI OPIS PROJEKTA (maksimalno 1/2 strane)

 

 

 

3.3

DETALJNE INFORMACIJE O PROJEKTU (maksimalno 1/2 strane)

 

 

 

3.4

CILJEVI PROJEKTA

Opšti cilj

 

Rb

Specifični ciljevi

1.

 

2.

 

...

 

 

3.5

USKLAĐENOST PROJEKTA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA

Rb

Naziv dokumenta

Veza sa dokumentom
(Kratko i jasno navesti veze sa navedenim dokumentima, uključujući i oznaku dela/ poglavlja/ odeljka)

1.

 

 

2.

 

 

...

 

 

 

3.6

OČEKIVANI REZULTATI

Rb

Rezultat

Izvor provere

1.

 

 

2.

 

 

...

 

 

4. OPRAVDANOST I ODRŽIVOST PROJEKTA, NAMERA INVESTITORA I EFEKTI PROJEKTA

4.1

OPRAVDANOST PROJEKTA (maksimalno 1/2 strane)

 

 

 

4.2

ODRŽIVOST PROJEKTA (maksimalno 1/2 strane)

 

 

 

4.3

POSTOJANJE NAMERE INVESTITORA/KORISNIKA ZA INVESTIRANJE (maksimalno 1/2 strane)

 

 

 

4.4

OČEKIVANI EFEKTI NAKON REALIZACIJE PROJEKTA (maksimalno 1/2 strane)

A) PLANIRANI BROJ NOVIH RADNIH MESTA (popunjava podnosilac prijave projekta za Meru 1)

Redni broj

Naziv

Broj

1.

 

 

2.

 

 

3.

 

 

...

 

 

B) PLANIRANI BROJ DIREKTNIH KORISNIKA (popunjava podnosilac prijave projekta za Meru 2)

Redni broj

Naziv

Broj

1.

 

 

2.

 

 

3.

 

 

...

 

 

5. DOKUMENTACIJA

5.1

Rb

Naziv dokumenta

DA

NE

1.

Pravilno popunjen Obrazac - Prijava projekta za Program podrške razvoju poslovne infrastrukture - koji se predaje skeniran na CD)

2.1

Izvod iz odluke o budžetu sa pozicijom na kojoj su predviđena sredstva za sufinansiranje projekta sa Izjavom o obezbeđenom iznosu sredstava za sufinansiranje projekta

2.2

Izjava da će sredstva za sufinansiranje projekta biti obezbeđena u roku od deset dana od dodele sredstava

3.

Projekat za izvođenje na osnovu kog se izvode radovi (u elektronskom formatu na CD)

4.

Ostala dokumentacija uz PZI:

 

 

-

Tekstualni i grafički prilozi

-

Predmer i predračun radova iz projekta za izvođenje u Excel formatu

-

Skenirana rekapitulacija radova za koje je podnet zahtev za sufinansiranje sa potpisom odgovornog projektanta

-

Skenirana situacija na katastarsko - topografskoj podlozi

5.

Elaborat geomehaničkih ispitivanja

6.1

Prethodna studija opravdanosti (ukoliko je njena izrada potrebna)

6.2

Studija opravdanosti (ukoliko je njena izrada potrebna)

6.3

Studija izvodljivosti (ukoliko je njena izrada potrebna)

7.

Akt nadležnog organa na osnovu kojeg se izvode radovi

8.

List nepokretnosti

9.

Fotografije lokacije gde će se izvoditi radovi

10.

Izjava podnosioca prijave da za potrebe realizacije projekta obezbeđuje stručni nadzor nad izvođenjem radova na realizaciji projekta

11.

Izvod iz planskog dokumenta kao dokaz o postojanju zone poslovanja (za Meru 1)

12.1

Ugovor odnosno drugi odgovarajući akt sa potencijalnim investitorom/korisnikom

12.2

Pisana namera potencijalnog investitora/korisnika

 

CD sa svom traženom dokumentacijom

 

 

Datum:

 

Gradonačelnik/Predsednik opštine

__________________

M.P

_________________________

 

Prilog

 

KRITERIJUMI ZA OCENJIVANJE I ODABIR PROJEKTA

 

Odeljak

Maksimalno bodova

1. Opravdanost projekta

20

Odnos između procenjenih troškova ulaganja i očekivanih rezultata je zadovoljavajući - 20 poena

Odnos između procenjenih troškova ulaganja i očekivanih rezultata nije zadovoljavajući - 0 poena

 

2. Održivost projekta

30

Dostavljeni podaci ukazuju da će rezultati realizacije projekta biti vidljivi duže vreme nakon završetka projekta - 30 poena

Dostavljeni podaci pretežno ukazuju da će rezultati realizacije projekta biti vidljivi duže vreme nakon završetka projekta - 15 poena

Dostavljeni podaci ne ukazuju da će rezultati realizacije projekta biti vidljivi duže vreme nakon završetka projekta - 0 poena

 

3. Postojanje namere investitora za investiranje

20

Postojanje ugovora ili drugog odgovarajućeg akta sa potencijalnim investitorom/korisnikom - 20 poena

Postojanje pisane namere potencijalnog investitora/korisnika - 10 poena

Nepostojanje ugovora ili drugog odgovarajućeg akta i pisane namere potencijalnog investitora/korisnika - 0 poena

 

4. Efekti projekta

30

a) Planirani broj novih radnih mesta nakon realizacije projekta - za Meru 1

 

Više od 50 novih radnih mesta - 30 poena

Od 10 do 50 novih radnih mesta - 20 poena

Do 10 novih radnih mesta - 10 poena

0 novih radnih mesta - 0 poena

 

b) Planirani broj direktnih korisnika nakon realizacije projekta - za Meru 2

 

Preko 200 - 30 poena

101-200 - 20 poena

51-100 - 10 poena

do 50 - 5 poena

 

Maksimalan broj bodova

100