Zastava Bosne i Hercegovine

UREDBA O UTVRĐIVANJU PROGRAMA FINANSIJSKE PODRŠKE POLJOPRIVREDNIM PROIZVOĐAČIMA KROZ OTKUP TRŽIŠNIH VIŠKOVA TOVNIH JUNADI U OTEŽANIM EKONOMSKIM USLOVIMA USLED PANDEMIJE COVID-19 IZAZVANE VIRUSOM SARS-COV-2

("Sl. glasnik RS", br. 113/2020, 115/2020, 118/2020, 126/2020 i 36/2022)

Član 1

Ovom uredbom utvrđuje se Program finansijske podrške poljoprivrednim proizvođačima kroz otkup tržišnih viškova tovnih junadi u otežanim ekonomskim uslovima usled pandemije COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2, koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Član 2

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

PROGRAM
FINANSIJSKE PODRŠKE POLJOPRIVREDNIM PROIZVOĐAČIMA KROZ OTKUP TRŽIŠNIH VIŠKOVA TOVNIH JUNADI U OTEŽANIM EKONOMSKIM USLOVIMA USLED PANDEMIJE COVID-19 IZAZVANE VIRUSOM SARS-COV-2

 

I PREDMET I FINANSIJSKI OKVIR

Programom finansijske podrške poljoprivrednim proizvođačima kroz otkup tržišnih viškova tovnih junadi u otežanim ekonomskim uslovima usled pandemije COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 (u daljem tekstu: Program) se utvrđuje finansijska podrška poljoprivrednim proizvođačima kroz otkup tržišnih viškova tovnih junadi u otežanim ekonomskim uslovima usled pandemije COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2.

Ovim programom utvrđuju se i uslovi za ostvarivanje prava na finansijsku podršku za otkup tržišnih viškova tovne junadi, postupak za njihovo ostvarivanje, visina i način isplate novčanih sredstava, rokovi, potrebna dokumentacija i obrasci, kao i praćenje njegove realizacije.

Sredstva za sprovođenje ove uredbe obezbeđena su Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2022. godinu u okviru Razdela 24 - Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede u iznosu od 307.700.000 dinara, koja se raspoređuju i koriste za realizaciju Programa.

Program sprovodi Vlada preko Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede - Uprave za agrarna plaćanja (u daljem tekstu: Uprava).

II CILJEVI

Osnovni ciljevi Programa su da se u uslovima otežanog poslovanja usled pandemije virusa COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 obezbedi podrška poljoprivrednim proizvođačima koji se bave tovom junadi, posredstvom privrednih subjekata za otkup tržišnih viškova tovnih junadi, a radi ublažavanja negativnih posledica u otežanim ekonomskim uslovima nastalim usled pandemije COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2.

III KORISNICI I NAMENA SREDSTAVA

Pravo na finansijsku podršku kroz otkup tovne junadi ima:

1) privredni subjekt koji obavlja delatnost u objektu za klanje životinja, odnosno objektu za proizvodnju i promet hrane životinjskog porekla (u daljem tekstu: otkupljivač) sa sedištem u Republici Srbiji i koji je izvršio otkup tržišnih viškova junadi od poljoprivrednih proizvođača iz Republike Srbije u periodu od 5. septembra do 20. novembra 2020. godine;

2) pravno lice, preduzetnik i fizičko lice - nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva (u daljem tekstu: poljoprivredni proizvođač) koji je prodao tovnu junad licu koje obavlja delatnost u objektu za klanje životinja, odnosno objektu odobrenom za izvoz živih životinja, u periodu iz tačke 1) ovog stava i koji je:

(1) upisan u Registar poljoprivrednih gazdinstava i nalazi se u aktivnom statusu;

(2) prijavio vrstu i broj životinja;

(3) izvršio obeležavanje i registraciju grla u Centralnoj bazi podataka o obeleženim životinjama;

(4) vlasnik grla koje je prijavio u Centralnoj bazi podataka o obeleženim životinjama ili je vlasnik grla član njegovog poljoprivrednog gazdinstva.

Pravo na finansijsku podršku otkupljivač iz stava 1. tačka 1) ove glave ostvaruje za otkupljenu tovnu junad od poljoprivrednih proizvođača upisanih u Registar poljoprivrednih gazdinstava.

Finansijska podrška za otkupljivača za otkup tržišnih viškova utvrđuje se po jedinici mere (kilogram) u iznosu od 26 dinara/kg žive mere za otkupljenu junad za klanje i preradu.

Finansijska podrška za poljoprivrednog proizvođača utvrđuje se u iznosu od 20.000 dinara po grlu za tovnu junad koja su prodata licu koje obavlja delatnost u objektu za klanje životinja, odnosno objektu odobrenom za izvoz živih životinja.

IV USLOVI KORIŠĆENJA SREDSTAVA

Uslovi za finansijsku podršku za otkupljivača po ovom programu su:

1) da otkupljivač obavlja delatnost u objektu za klanje životinja, odnosno objektu za proizvodnju i promet hrane životinjskog porekla, upisan u Registar odobrenih objekata, kao i u Registar izvoznih objekata za otkupljenu junad namenjenih izvozu, u skladu sa zakonom kojim se uređuje veterinarstvo;

2) da je otkupljivač izvršio otkup junadi minimalne težine 500 kg po grlu, po ceni koja nije manja od 252 dinara/kg;

3) da je otkupljivač od jednog poljoprivrednog proizvođača otkupio tovnu junad koja su najmanje 120 dana bila prijavljena na poljoprivrednom gazdinstvu do predaje otkupljivaču, i to maksimalno:

- 100 junadi ako je registrovano poljoprivredno gazdinstvo koje nije u sistemu PDV-a,

- 200 junadi ako je registrovano poljoprivredno gazdinstvo koje je u sistemu PDV-a, i to: poljoprivrednik - fizičko lice i preduzetnik,

- 500 junadi ako je pravno lice koje ima registrovano poljoprivredno gazdinstvo.

Uslovi za finansijsku podršku za poljoprivrednog proizvođača po ovom programu su:

1) da je tovno june koje je predmet zahteva minimalne težine 500 kg;

2) da je tovno june koje je predmet zahteva provelo najmanje 120 dana na poljoprivrednom gazdinstvu poljoprivrednog proizvođača do prodaje licu koje obavlja delatnost u objektu za klanje životinja, odnosno objektu odobrenom za izvoz živih životinja, i to za maksimalno prodatih:

- 100 junadi ako je registrovano poljoprivredno gazdinstvo koje nije u sistemu PDV-a;

- 200 junadi ako je registrovano poljoprivredno gazdinstvo koje je u sistemu PDV-a, i to: poljoprivrednik - fizičko lice i preduzetnik;

- 500 junadi ako je pravno lice koje ima registrovano poljoprivredno gazdinstvo.

Pravo na finansijsku podršku iz ovog programa, za isto grlo, može se ostvariti kroz podršku namenjenu otkupljivaču ili kroz podršku namenjenu poljoprivrednom proizvođaču.

V NAČIN REALIZACIJE PROGRAMA

Pravo na finansijsku podršku otkupljivač junadi ostvaruje na osnovu zahteva, podnetog na Obrascu 1 - Zahtev za ostvarivanje prava na finansijsku podršku za otkup tržišnih viškova tovnih junadi, koji je odštampan uz ovaj program i čini njegov sastavni deo, koji se podnosi Upravi i uz koji se prilaže:

1) specifikacija za tovna grla, popunjena na Obrascu 2 - Specifikacija grla za tovnu junad, koji je odštampan uz ovaj program i čini njegov sastavni deo;

2) račun/faktura ili otkupni blok (list) o prodaji/otkupu, koji potpisuju otkupljivač (kupac) i poljoprivredni proizvođač (prodavac), koji sadrži broj grla, težinu i identifikacione brojeve grla, kao i otpremnicu sa datumom kada su grla otpremljena od prodavca;

3) kopija pasoša za junad, koju je poništio nadležni veterinarski inspektor na dan klanja, sa vidljivim podacima o datumu klanja i identifikacionim brojem objekta gde životinje dolaze na klanje (HID objekta);

4) kopija uverenja o zdravstvenom stanju životinja;

5) izjava da su grla utovljena na sopstvenom gazdinstvu i otpremnica ili interna otpremnica kao dokaz o zaduženju preuzetih količina junadi za subjekte koji imaju sopstvenu proizvodnju junadi, odnosno preradu mesa, odnosno izlaz robe iz jedne u drugu proizvodnju;

6) izvod iz banke kao dokaz o plaćanju otkupljenih količina;

7) dokaz da je roba izvozno ocarinjena - Jedinstvena carinska isprava (JCI) za otkupljenu junad za klanje i preradu namenjenu izvozu;

8) rešenje o ispunjenosti veterinarsko-sanitarnih, odnosno opštih i posebnih uslova za higijenu hrane za delatnost klanja, rasecanja i prerade mesa papkara junadi za unutrašnji promet;

9) rešenje o ispunjenosti veterinarsko-sanitarnih, odnosno opštih i posebnih uslova za higijenu hrane za delatnost klanja, rasecanja i prerade mesa papkara junadi i odobrenju za izvoz ukoliko je otkupljena junad za klanje i preradu namenjena izvozu.

Pravo na finansijsku podršku poljoprivredni proizvođač ostvaruje na osnovu zahteva koji podnosi Upravi na Obrascu 3 - Zahtev za ostvarivanje prava na finansijsku podršku - za poljoprivrednog proizvođača, koji je odštampan uz ovaj program i čini njegov sastavni deo. Uz zahtev se, pored dokumentacije iz stava 1. tač. 2) i 4) ove glave, prilaže i specifikacija za tovna grla, popunjena na Obrascu 2 - Specifikacija grla za tovnu junad overena od strane lica koje obavlja delatnost u objektu za klanje životinja i nadležnog veterinarskog inspektora ako su grla prodata licu koje obavlja delatnost u objektu za klanje životinja, odnosno od strane nadležnog veterinarskog inspektora ako su grla izvezena.

Dokumentaciju iz stava 1. tač. 8) i 9) ove glave, Uprava pribavlja po službenoj dužnosti u skladu sa zakonom kojim se uređuje opšti upravni postupak.

Zahtev za ostvarivanje prava na finansijsku podršku po osnovu ovog programa podnosi se do 25. novembra 2020. godine.

Podnosilac zahteva može podneti najviše tri zahteva

Uprava utvrđuje ispunjenost uslova za ostvarivanje prava na finansijsku podršku prema redosledu podnošenja zahteva, rešenjem odobrava isplatu i nakon konačnosti rešenja daje nalog za prenos sredstava na račun podnosioca zahteva otvoren kod poslovne banke.

Finansijska podrška isplaćuje se podnosiocu zahteva do utroška sredstava obezbeđenih za sprovođenje ove uredbe.

Ispunjenost propisanih uslova za ostvarivanje prava na finansijsku podršku utvrđuje se na osnovu podataka na dan podnošenja zahteva.

VI PRAĆENJE REALIZACIJE PROGRAMA

Uprava izrađuje izveštaj o realizaciji ovog programa i dostavlja ga Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, a Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede dostavlja izveštaj Vladi, radi informisanja.

 

Obrazac 1.

 

ZAHTEV
ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA FINANSIJSKU PODRŠKU ZA OTKUP TRŽIŠNIH VIŠKOVA TOVNIH JUNADI

Napomena: Obrazac popuniti čitko - štampanim slovima.

I. Osnovni podaci

 

Poslovno ime privrednog subjekta

 

JMBG/Matični broj

 

PIB

 

Adresa (opština, mesto, ulica i broj)

 

Broj telefona

 

Poslovno ime banke

 

Broj tekućeg računa

 

Veterinarski kontrolni broj

 

Izvozni kontrolni broj

 

 

II. Obračun finansijskih sredstava

Broj grla za koji se podnosi zahtev

Težina grla

Jedinična cena (din/kg)

Ukupan iznos finansijske podrške (dinara)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Izjava odgovornog lica

Kao zakonski zastupnik privrednog subjekta, svojevoljno, pod punom moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću, izjavljujem da su navedeni podaci tačni. Omogućiću pristup zaposlenima u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i Upravi za agrarna plaćanja prilikom njihove kontrole ispunjenosti zahteva. Saglasan sam da vratim dobijena finansijska sredstva ukoliko se utvrdi da su navedeni podaci ili priloženi dokumenti neistiniti.

Datum i mesto

 

Podnosilac zahteva

________________________

 

_________________________

 

 

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
Uprava za agrarna plaćanja

Obrazac 2.

Bulevar Kralja Aleksandra 84, Beograd

 

 

SPECIFIKACIJA GRLA ZA TOVNU JUNAD

Napomena: Obrazac popuniti čitko - štampanim slovima.

Naziv otkupljivača:

JMBG/MB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ovlašćeno lice:

HID

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veterinarski broj

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sedište

 

Ime i prezime

 

E-mail

 

JMBG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Telefon

 

Telefon

 

 

Ime i prezime/naziv poljoprivrednog proizvođača:

JMBG/MB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BPG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HID

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sedište

 

E-mail

 

Telefon

 

 

Redni broj

Identifikacioni broj grla

Težina grla

Jedinična cena (din/kg)

Datum otkupa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      UKUPNO:

 

 

Potpis odgovornog lica
podnosioca zahteva:

 

_________________________________________________________

 

Obrazac 3.

 

ZAHTEV ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA FINANSIJSKU PODRŠKU - ZA POLJOPRIVREDNOG PROIZVOĐAČA

*Obrazac popuniti čitko - štampanim slovima

I. Osnovni podaci

 

Ime i prezime nosioca poljoprivrednog gazdinstva/ Poslovno ime pravnog lica/ Poslovno ime preduzetnika

 

JMBG/Matični broj

 

Adresa (opština, mesto, ulica i broj)

 

Broj telefona

 

Broj poljoprivrednog gazdinstva (BPG)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Identifikacioni broj gazdinstva (HID)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Obračun finansijskih sredstava

Broj grla za koji se podnosi zahtev

Iznos po grlu

Ukupan iznos finansijske podrške (dinara)

 

 

 

 

III. Izjava

Svojevoljno izjavljujem, pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću, da su navedeni podaci tačni. Omogućiću pristup zaposlenima u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i Uprave za agrarna plaćanja prilikom njihove kontrole ispunjenosti uslova. Saglasan sam da vratim dobijena finansijska sredstva ukoliko se utvrdi da su navedeni podaci ili priloženi dokumenti neistiniti.

Datum i mesto

 

Podnosilac zahteva

_____________

 

______________________

 

 

Potpis preduzetnika podnosioca zahteva

 

 

_____________________

 

 

Potpis odgovornog lica u pravnom licu

 

 

______________________________