Zastava Bosne i Hercegovine

UREDBA O UTVRĐIVANJU INVESTICIONOG PROGRAMA "OPORAVAK I RAZVOJ"

("Sl. glasnik RS", br. 41/2022 i 73/2022)

Član 1

Ovom uredbom utvrđuje se Investicioni program "Oporavak i razvoj", koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Član 2

Lista delatnosti u okviru Investicionog programa "Oporavak i razvoj" odštampana je uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Član 3

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

Samostalni član Uredbe o izmenama i dopuni
Uredbe o utvrđivanju Investicionog programa "Oporavak i razvojˮ

("Sl. glasnik RS", br. 73/2022)

Član 2

Ova uredba stupa na snagu danom objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

 

INVESTICIONI PROGRAM "OPORAVAK I RAZVOJ"

 

I PREDMET I FINANSIJSKI OKVIR

Investicionim programom "Oporavak i razvoj" (u daljem tekstu: Program) uspostavlja se nova kreditna linija za dodelu povoljnih kreditnih sredstava privrednim subjektima za realizaciju novih investicionih ulaganja, koja će ubrzati oporavak i rast privredne aktivnosti u Republici Srbiji u otežanim ekonomskim uslovima tokom i neposredno nakon pandemije izazvane virusom SARS-CoV-2.

Sredstva za sprovođenje Programa obezbeđena su iz kreditne linije Evropske investicione banke (u daljem tekstu: EIB) u iznosu do 90.000.000,00 evra, u skladu sa Finansijskim ugovorom COVID-19 podrška Vladi Srbije za mala i srednja preduzeća i preduzeća srednje tržišne kapitalizacije između Evropske investicione banke i Republike Srbije, koji je potvrđen Zakonom o potvrđivanju Finansijskog ugovora COVID-19 podrška Vladi Srbije za mala i srednja preduzeća i preduzeća srednje tržišne kapitalizacije između Evropske investicione banke i Republike Srbije ("Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 15/21) i Dopunskim pismom uz Finansijski ugovor broj 92.618 (u daljem tekstu: Finansijski ugovor), kao i iz sredstava Fonda za razvoj Republike Srbije (u daljem tekstu: Fond) u iznosu od 100.000.000,00 dinara.

Sredstva za realizaciju Programa predstavljaju regionalnu državnu pomoć u skladu sa Uredbom o uslovima i kriterijumima usklađenosti regionalne državne pomoći ("Službeni glasnik RS", broj 23/21), izuzev u oblasti transporta i skladištenja, gde sredstva predstavljaju de minimis državnu pomoć u skladu sa Uredbom o pravilima i uslovima za dodelu pomoći male vrednosti (de minimis pomoći) ("Službeni glasnik RS", broj 23/21). Utvrđivanje opravdanih troškova, intenziteta državne pomoći i uslova za dodelu sredstava, izvršiće se u skladu sa propisima kojima je uređena državna pomoć.

Programom se utvrđuju ciljevi, korisnici i namena sredstava, uslovi za dodelu kreditnih sredstava, finansijski okvir, način realizacije i praćenje realizacije Programa.

Krediti koji se finansiraju iz sredstava EIB moraju da budu u skladu sa Finansijskim ugovorom.

Program sprovodi Ministarstvo privrede (u daljem tekstu: Ministarstvo) u saradnji sa Fondom.

II CILJEVI

Osnovni ciljevi Programa su da se kroz podršku za nova investiciona ulaganja podrži oporavak i razvoj privrednih subjekata u uslovima tokom i nakon pandemije izazvane virusom SARS-CoV-2, očuva zaposlenost, podstakne privredni razvoj na principima održivog razvoja i unapredi konkurentnost kroz ulaganja u digitalizaciju i primenu novih tehnologija.

III KORISNICI I NAMENA SREDSTAVA

Pravo da konkurišu za korišćenje sredstava po Programu imaju privredni subjekti koji imaju manje od 250 zaposlenih (sa punim radnim vremenom), kao i privredni subjekti srednje tržišne kapitalizacije ("MidCap"), definisani kao preduzeća sa minimalno 250 zaposlenih, a manje od 3.000 zaposlenih (sa punim radnim vremenom), a koji su u privatnom ili zadružnom vlasništvu i koji su registrovani u Agenciji za privredne registre i drugim odgovarajućim registrima.

Podaci o broju zaposlenih utvrđuju se na osnovu evidencije Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja i drugih podataka.

Prilikom primene uslova u vezi sa veličinom privrednih subjekata definisanih Programom, utvrđivanje veličine privrednog subjekta vrši se prema izvršenom razvrstavanju u skladu sa Zakonom o računovodstvu ("Službeni glasnik RS", br. 73/19 i 44/21 - dr. zakon), koje je sadržano u poslednjem predatom godišnjem finansijskom izveštaju. Preduzetnici koji nemaju obavezu podnošenja finansijskih izveštaja za potrebe Programa smatraju se mikro privrednim subjektima. Uslov za zadruge je da je zadruga uskladila svoja akta, organe i poslovanje sa Zakonom o zadrugama ("Službeni glasnik RS", broj 112/15) i da se podvrgla zadružnoj reviziji u poslednje dve godine.

Pravo da konkurišu za korišćenje sredstava po Programu imaju privredni subjekti koji obavljaju i imaju registrovanu kao pretežnu delatnost jednu od delatnosti sa Liste delatnosti u okviru Investicionog programa "Oporavak i razvoj".

Bez obzira na prihvatljivost finansiranja u vezi sa pretežnom delatnošću, sredstva Programa ne mogu koristiti privredni subjekti koji, pored pretežne delatnosti koja je prihvatljiva, obavljaju i delatnost koja se odnosi na proizvodnju i promet bilo kog proizvoda ili aktivnosti koje se prema propisima Republike Srbije ili potvrđenim međunarodnim konvencijama i sporazumima smatraju zabranjenim.

Privredni subjekti imaju pravo da konkurišu za korišćenje sredstava po Programu za sledeće namene:

- kupovinu, izgradnju, dogradnju, rekonstrukciju, adaptaciju, sanaciju, investiciono održavanje prostora za obavljanje delatnosti, ili skladišnog prostora i smeštajnih kapaciteta u turizmu, osim kupovine zemljišta;

- kupovinu nove ili polovne (do šest godina starosti) opreme za obavljanje delatnosti, uključujući alate i dostavna vozila kao i druga transportna sredstva, osim lakog teretnog vozila vrste N1;

- kupovinu računarske opreme;

- nematerijalna ulaganja (nabavka softvera).

Imovina koja se stiče ulaganjem mora biti nova, osim kada imovinu stiču mikro, mala i srednja pravna lica.

Opravdani troškovi u vezi sa navedenom namenom obuhvataju nabavnu cenu dobara, uključujući troškove poreza na dodatu vrednost, carina, transporta, montaže i obuke za rukovanje, ukoliko su ovi troškovi iskazani na profakturi i uključeni u nabavnu cenu.

Sredstva opredeljena Programom ne mogu se koristiti za:

- kupovinu ili izgradnju objekata i opreme radi prodaje ili rentiranja;

- kupovinu poslovnog prostora namenjenog za obavljanje administrativnih poslova (kancelarijski prostor);

- kupovinu drugih preduzeća, osim u slučaju da se radi o čistoj kupovini objekata ili opreme.

Troškovi poreza na dodatu vrednost i carina, koji spadaju u opravdane troškove, takođe ne mogu biti finansirani sredstvima Programa, već iz sopstvenog učešća.

Sredstva po Programu ne mogu se koristiti za refundiranje troškova u okviru aktivnosti koje su bile započete ili završene pre podnošenja zahteva za kreditnim sredstvima od strane privrednog subjekta u skladu sa Programom.

IV USLOVI ODOBRAVANJA I KORIŠĆENJA SREDSTAVA

Krediti po Programu odobravaju se u skladu sa uslovima definisanim Programom. Za sve uslove koji nisu definisani Programom, primenjuju se odredbe programa Fonda.

Za preduzeća srednje tržišne kapitalizacije moguće je odobriti do 30% ukupno planiranih sredstava po Programu.

Krediti po Programu odobravaće se pod sledećim uslovima:

1) maksimalan iznos kredita: 290.000.000,00 dinara;

2) minimalni iznos kredita: 1.000.000,00 dinara;

3) visina odobrenog kredita ne može biti veća od 75% opravdanih troškova iz predračunske vrednosti investicionog ulaganja;

4) rok otplate kredita:

- 12 godina u okviru koga je grejs period do dve godine;

- šest godina u okviru koga je grejs period do jedne godine;

U slučaju prevremene otplate kredita ne obračunava se naknada.

5) ukoliko je rok otplate 12 godina, kamatna stopa je, uz primenu valutne klauzule:

1,5% godišnje za sva sredstva obezbeđenja;

6) ukoliko je rok otplate šest godina, kamatna stopa je, uz primenu valutne klauzule: 0,9% godišnje za sva sredstva obezbeđenja;

7) način otplate kredita: mesečni anuiteti;

8) u grejs periodu se interkalarna kamata obračunava i plaća mesečno.

U slučaju da tokom realizacije Programa, usled promene na tržištu, EIB odredi višu kamatnu stopu po kojoj se zadužuje Republika Srbija tako da ona bude viša od kamatnih stopa određenih Programom prema privrednim subjektima, Fond će kamatne stope određene Programom korigovati za tu razliku.

Instrumenti obezbeđenja urednog vraćanja kredita za kredite kojima je rok otplate 12 godina su:

1) garancija ili avalirane menice poslovne banke; i/ili

2) hipoteka prvog reda na nepokretnostima; u odnosu na tržišnu vrednost hipotekovane nepokretnosti, zavisno od vrste te nepokretnosti, visina odobrenog kredita uvećana za pripadajuću kamatu i troškove može iznositi:

- do 70% tržišne vrednosti stambenog prostora (stanovi i porodične kuće);

- do 60% tržišne vrednosti poslovnih zgrada i poslovnog prostora (kancelarije, upravne zgrade, ugostiteljski i trgovački objekti, hladnjače, benzinske pumpe i sl.);

- do 50% tržišne vrednosti proizvodnih i industrijskih objekata, (hala, magacina, mlinova, silosa, garaža, pomoćnih objekata i sl.);

- do 50% tržišne vrednosti gradskog građevinskog zemljišta;

- do 30% tržišne vrednosti građevinskog zemljišta;

- do 30% tržišne vrednosti poljoprivrednog zemljišta.

Instrumenti obezbeđenja urednog vraćanja kredita za kredite kojima je rok otplate šest godina su:

1) garancija ili avalirane menice poslovne banke; i/ili

2) hipoteka prvog reda na nepokretnostima; u odnosu na tržišnu vrednost hipotekovane nepokretnosti, zavisno od vrste te nepokretnosti, visina odobrenog kredita uvećana za pripadajuće kamate i troškove može iznositi:

- do 70% tržišne vrednosti stambenog prostora (stanovi i porodične kuće);

- do 60% tržišne vrednosti poslovnih zgrada i poslovnog prostora (kancelarije, upravne zgrade, ugostiteljski i trgovački objekti, hladnjače, benzinske pumpe i sl.);

- do 50% tržišne vrednosti proizvodnih i industrijskih objekata, (hala, magacina, mlinova, silosa, garaža, pomoćnih objekata i sl.);

- do 50% tržišne vrednosti gradskog građevinskog zemljišta;

- do 30% tržišne vrednosti građevinskog zemljišta;

- do 30% tržišne vrednosti poljoprivrednog zemljišta i/ili

3) zaloga na postojećoj proizvodnoj opremi i drugim pokretnim stvarima u odnosu na čiju tržišnu vrednost visina odobrenog kredita uvećana za pripadajuće kamate i troškove može iznositi:

- do 50% tržišne vrednosti nove opreme i drugih pokretnih stvari;

- do 30% tržišne vrednosti opreme i drugih pokretnih stvari starijih od dve godine;

4) menica i menično ovlašćenje solidarnog jemca, privrednog subjekta (ovaj instrument obezbeđenja ne može biti samostalan već ide uz neki već navedeni instrument obezbeđenja).

Privredni subjekt je obavezan da uz bilo koji od navedenih instrumenata obezbeđenja dostavi i sopstvene menice sa meničnim ovlašćenjem, kao i da, kao dodatno obezbeđenje kredita uspostavi zalogu/hipoteku na predmetu investicije.

Iznos koji se obezbeđuje predstavlja iznos glavnice kredita uvećan za pripadajuće kamate i troškove.

Kredit može biti odobren i privrednom subjektu koji je u zvaničnim finansijskim izveštajima za jednu od poslednje dve godine iskazao neto gubitak, ali je ostvaren poslovni dobitak.

Kreditna sredstva mogu biti odobrena pod sledećim uslovima:

- da se sredstva za realizaciju Programa isključivo koriste u privrednom subjektu kome se dodeljuju;

- da se obračunava amortizacija u skladu sa važećim propisima;

- da se sredstva nalaze i ostaju u imovini privrednog subjekta najmanje pet godina, odnosno tri godine u slučaju preduzetnika, mikro, malih i srednjih preduzeća (u daljem tekstu: MMSPP), od datuma kupovine;

- da su sredstva kupljena od trećeg lica po tržišnim uslovima.

Početne investicije moraju ostati u istom području najmanje pet godina, odnosno u slučaju MMSPP tri godine nakon završetka projekta.

Kreditna sredstva mogu biti odobrena samo ukoliko su ispunjeni sledeći uslovi:

- privredni subjekt ispunjava sve uslove iz važećih propisa koji se odnose na obavljanje predmetne delatnosti, uključujući propise u oblasti zaštite životne sredine, radnog zakonodavstva i bezbednosti na radu;

- da su za potrebe realizacije investicionog projekta obezbeđene sve potrebne dozvole i licence i ispunjeni potrebni uslovi u skladu za važećim propisima;

- da privredni subjekt nije u teškoćama u skladu sa članom 6. Uredbe o uslovima i kriterijumima usklađenosti državne pomoći za sanaciju i restrukturiranje učesnika na tržištu u teškoćama ("Službeni glasnik RS", broj 62/21);

- u skladu sa članom 7. Uredbe o uslovima i kriterijumima usklađenosti regionalne državne pomoći da se privredni subjekt ne nalazi u postupku povraćaja državne ili de minimis pomoći, kao i da nije u teškoćama u smislu člana 2. stav 1. tačka 5) Uredbe o pravilima za dodelu državne pomoći ("Službeni glasnik RS", br. 13/10, 100/11, 91/12, 37/13, 97/13, 119/14, 23/21 - dr. uredba, 23/21 - dr. uredba, 62/21 - dr. uredba, 62/21 - dr. uredba, 62/21 - dr. uredba, 99/21 - dr. uredba i 99/21 - dr. uredba), na dan 31. decembar 2019. godine;

- da privredni subjekt ima regulisane dospele obaveze javnih prihoda.

Podnosilac zahteva dostavlja izjavu u kojoj navodi da li je i u kom iznosu već dobio državnu pomoć/de minimis pomoć ili je u postupku dobijanja državne pomoći/de minimis za iste opravdane troškove. Fond za razvoj će voditi računa da u slučaju da je privredni subjekt dobio ili je u postupku dobijanja državne pomoći/(de minimis pomoći) za iste opravdane troškove, maksimalan intenzitet državne pomoći ne može biti veći od iznosa utvrđenih članom 15. Uredbe o uslovima i kriterijumima usklađenosti regionalne državne pomoći.

Po Programu se može podneti samo jedan zahtev. Zahtev za korišćenje sredstava mora da sadrži naziv i veličinu privrednog subjekta, opis projekta, datum početka i kraja projekta, lokaciju projekta i pregled troškova projekta. Ponovljeni zahtev može biti podnet u periodu trajanja prijema zahteva, tek nakon prijema obaveštenja da je Upravni odbor Fonda odbio prvobitan zahtev klijenta ili ukoliko klijent odustane od korišćenja odobrenog zahteva pre puštanja sredstava u korišćenje, uz odgovarajuće obrazloženje.

Ukoliko nakon predloga odluke odobrenja Upravnog odbora Fonda, EIB ne da saglasnost za određeni kredit, on ne može biti finansiran iz Programa, a Fond može korisniku ponuditi investicioni kredit pod standardnim uslovima definisanim u programu Fonda. Ukoliko nakon predloga odluke odobrenja Upravnog odbora Fonda, EIB, usled promene na tržištu, odredi višu kamatnu stopu po kojoj se zadužuje Republika Srbija tako da ona bude viša od kamatnih stopa određenim Programom prema privrednim subjektima, klijent može da prihvati odobreni kredit uz novu kamatnu stopu, odustane od korišćenja odobrenog kredita ili prihvati ponudu Fonda za investicioni kredit pod standardnim uslovima definisanim u programu Fonda.

U slučaju da klijent izvrši prevremenu otplatu kredita koji je finansiran iz sredstava EIB, Fond će predmetna sredstva vratiti u budžet Republike Srbije.

V NAČIN REALIZACIJE PROGRAMA

Po usvajanju Programa, Ministarstvo će potpisati sa Fondom ugovor o komisionu koji se odnosi na realizaciju Programa, kojim će na Fond biti preneta obaveza prikupljanja i obrade zahteva privrednih subjekata za kredit, obaveza provere ispunjenosti svih uslova Programa, obaveza zaključivanja ugovora o kreditu sa privrednim subjektima, kontrola namenskog korišćenja kreditnih sredstava, obaveza vođenja knjigovodstvene evidencije o plasiranim sredstvima i otplati kredita, obaveza blagovremenog preuzimanja svih potrebnih radnji u cilju naplate kredita u slučaju docnje, nenamenskog korišćenja kredita i drugih slučajeva definisanih programom Fonda i obaveza redovnog informisanja Ministarstva i Evropske investicione banke o realizaciji Programa.

Fond će za potrebe realizacije Programa otvoriti poseban namenski račun u trezoru.

Ministarstvo će, po zaključenju ugovora sa Fondom, sukcesivno prenositi sredstva za realizaciju Programa Fondu na namenski račun iz stava 2. ove glave.

Tehničku podršku u sprovođenju Programa u delu obrade zahteva pružaće Agencija za osiguranje i finansiranje izvoza Republike Srbije a.d. Užice (u daljem tekstu: AOFI), a na osnovu ugovora o saradnji koji će Fond zaključiti sa AOFI. Za potrebe poslova tehničke podrške u vezi realizacije terenskih kontrola korisnika, Fond ima mogućnost angažovanja akreditovanih regionalnih razvojnih agencija, sa kojima bi zaključio ugovor o saradnji.

Javni poziv, informacija o načinu sprovođenja Programa, kao i konkursna dokumentacija, biće objavljeni na internet stranici Fonda: www.fondzarazvoj.gov.rs i Ministarstva: www.privreda.gov.rs.

Prijem zahteva se vrši dok se sredstva iz Programa ne utroše, a najkasnije do 30. juna 2023. godine.

VI PRAĆENJE REALIZACIJE PROGRAMA

Nadzor i kontrolu namenskog korišćenja sredstava vrši Fond.

Korisnik sredstava dužan je da Fondu u svakom trenutku, od podnošenja zahteva do isteka ugovora, omogući kontrolu i uvid u dokumentaciju potrebnu radi potpunijeg sagledavanja zahteva i kontrole namenskog korišćenja kreditnih sredstava.

Fond će izveštaj o realizaciji Programa dostaviti Ministarstvu do 31. marta 2024. godine. Ministarstvo će izveštaj radi informisanja dostaviti Vladi.

Fond će Ministarstvu dostavljati kvartalne izveštaje o realizaciji i kontroli sprovođenja Programa do isplate poslednjeg kredita, koji će obuhvatati iznos vraćenih sredstava, pregled kredita u docnji i preduzete mere za naplatu potraživanja.

Ministarstvo će navedene kvartalne izveštaje prosleđivati Ministarstvu finansija - Upravi za javni dug.

Fond je dužan da dvanaest godina od dodele pomoći vodi evidenciju o odobrenim kreditima i da Komisiji za kontrolu državne pomoći, na njen zahtev, dostavi svaki podatak iz evidencije.

Fond će sve naplate po odobrenim kreditima, kao i sve eventualne povraćaje od strane klijenta i sredstva iz prinudne naplate vraćati u budžet Republike Srbije u roku od mesec dana. Navedeni iznos biće umanjen za eventualne troškove prinudne naplate potraživanja i troškove platnog prometa.

Lista delatnosti u okviru Investicionog programa "Oporavak i razvoj"

 

C

PRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA

101100

Prerada i konzervisanje mesa i proizvoda od mesa

101200

Prerada i konzervisanje živinskog mesa

103100

Prerada i konzervisanje krompira

103200

Proizvodnja sokova od voća i povrća

103900

Ostala prerada i konzervisanje voća i povrća

105000

Proizvodnja mlečnih proizvoda

105100

Prerada mleka i proizvodnja sireva

105200

Proizvodnja sladoleda

106000

Proizvodnja mlinskih proizvoda, skroba i skrobnih proizvoda

106100

Proizvodnja mlinskih proizvoda

106200

Proizvodnja skroba i skrobnih proizvoda

107000

Proizvodnja pekarskih proizvoda i testenine

107100

Proizvodnja hleba, svežeg peciva i kolača

107200

Proizvodnja dvopeka, keksa, trajnog peciva i kolača

107300

Proizvodnja makarona, rezanaca i sličnih proizvoda od brašna

108200

Proizvodnja kakaoa, čokolade i konditorskih proizvoda

108300

Prerada čaja i kafe

108400

Proizvodnja začina i drugih dodataka hrani

108500

Proizvodnja gotovih jela

108600

Proizvodnja homogenizovanih hranljivih preparata i dijetetske hrane

108900

Proizvodnja ostalih prehrambenih proizvoda

109100

Proizvodnja gotove hrane za domaće životinje

109200

Proizvodnja gotove hrane za kućne ljubimce

110300

Proizvodnja jabukovače i ostalih voćnih vina

110400

Proizvodnja ostalih nedestilovanih fermentisanih pića

110500

Proizvodnja piva

110600

Proizvodnja slada

110700

Proizvodnja bezalkoholnih pića, mineralne vode i ostale flaširane vode

130000

Proizvodnja tekstila

131000

Priprema i predenje tekstilnih vlakana

132000

Tkanje tekstila

133000

Dorada tekstila

139000

Proizvodnja ostalog tekstila

139100

Proizvodnja pletenih i kukičanih materijala

139200

Proizvodnja gotovih tekstilnih proizvoda, osim odeće

139300

Proizvodnja tepiha i prekrivača za pod

139400

Proizvodnja užadi, kanapa, pletenica i mreža

139500

Proizvodnja netkanog tekstila i predmeta od netkanog tekstila, osim odeće

139600

Proizvodnja ostalog tehničkog i industrijskog tekstila

139900

Proizvodnja ostalih tekstilnih predmeta

140000

Proizvodnja odevnih predmeta

141000

Proizvodnja odeće, osim krznene odeće

141100

Proizvodnja kožne odeće

141200

Proizvodnja radne odeće

141300

Proizvodnja ostale odeće

141400

Proizvodnja donjeg rublja

141900

Proizvodnja ostalih odevnih predmeta i pribora

142000

Proizvodnja proizvoda od krzna

143000

Proizvodnja pletene i kukičane odeće

143100

Proizvodnja pletenih i kukičanih čarapa

143900

Proizvodnja ostale pletene i kukičane odeće

151200

Proizvodnja putnih i ručnih torbi i sl., saračkih proizvoda i kaiševa

152000

Proizvodnja obuće

160000

Prerada drveta i proizvodi od drveta i plute, osim nameštaja; proizvodnja proizvoda od pruća i slame

161000

Rezanje i obrada drveta

162000

Proizvodnja proizvoda od drveta, plute, pruća i slame

162100

Proizvodnja furnira i ploča od drveta

162200

Proizvodnja parketa

162300

Proizvodnja ostale građevinske stolarije i elemenata

162400

Proizvodnja drvene ambalaže

162900

Proizvodnja ostalih proizvoda od drveta; proizvodnja proizvoda od plute, slame i pruća

170000

Proizvodnja papira i proizvoda od papira

171000

Proizvodnja celuloze, papira i kartona

171100

Proizvodnja vlakana celuloze

171200

Proizvodnja papira i kartona

172000

Proizvodnja predmeta od papira i kartona

172100

Proizvodnja talasastog papira i kartona i ambalaže od papira i kartona

172200

Proizvodnja predmeta od papira za ličnu upotrebu i upotrebu u domaćinstvu

172300

Proizvodnja kancelarijskih predmeta od papira

172400

Proizvodnja tapeta

172900

Proizvodnja ostalih proizvoda od papira i kartona

180000

Štampanje i umnožavanje audio i video-zapisa

181000

Štampanje i štamparske usluge

181200

Ostalo štampanje

181300

Usluge pripreme za štampu i pripreme za medije

181400

Knjigovezačke i srodne usluge

222000

Proizvodnja proizvoda od plastike

222100

Proizvodnja ploča, listova, cevi i profila od plastike

222200

Proizvodnja ambalaže od plastike

222300

Proizvodnja predmeta od plastike za građevinarstvo

222900

Proizvodnja ostalih proizvoda od plastike

234100

Proizvodnja keramičkih predmeta za domaćinstvo i ukrasnih predmeta

234200

Proizvodnja sanitarnih keramičkih proizvoda

234300

Proizvodnja izolatora i izolacionog pribora od keramike

234400

Proizvodnja ostalih tehničkih proizvoda od keramike

234900

Proizvodnja ostalih keramičkih proizvoda

236000

Proizvodnja proizvoda od betona, cementa i gipsa

236100

Proizvodnja proizvoda od betona namenjenih za građevinarstvo

236200

Proizvodnja proizvoda od gipsa namenjenih za građevinarstvo

236300

Proizvodnja svežeg betona

236400

Proizvodnja maltera

236500

Proizvodnja proizvoda od cementa s vlaknima

236900

Proizvodnja ostalih proizvoda od betona, gipsa i cementa

237000

Sečenje, oblikovanje i obrada kamena

239000

Proizvodnja brusnih i ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda

239100

Proizvodnja brusnih proizvoda

239900

Proizvodnja ostalih proizvoda od nemetalnih minerala

251000

Proizvodnja metalnih konstrukcija

251100

Proizvodnja metalnih konstrukcija i delova konstrukcija

251200

Proizvodnja metalnih vrata i prozora

252100

Proizvodnja kotlova i radijatora za centralno grejanje

252900

Proizvodnja ostalih metalnih cisterni, rezervoara i kontejnera

253000

Proizvodnja parnih kotlova, osim kotlova za centralno grejanje

255000

Kovanje, presovanje, štancovanje i valjanje metala; metalurgija praha

256000

Obrada i prevlačenje metala; mašinska obrada metala

256100

Obrada i prevlačenje metala

256200

Mašinska obrada metala

257000

Proizvodnja sečiva, alata i metalne robe opšte namene

257100

Proizvodnja sečiva

257200

Proizvodnja brava i okova

257300

Proizvodnja alata

259000

Proizvodnja ostalih metalnih proizvoda

259100

Proizvodnja čeličnih buradi i slične ambalaže

259200

Proizvodnja ambalaže od lakih metala

259300

Proizvodnja žičanih proizvoda, lanaca i opruga

259400

Proizvodnja veznih elemenata i vijčanih mašinskih proizvoda

259900

Proizvodnja ostalih metalnih proizvoda

260000

Proizvodnja računara, elektronskih i optičkih proizvoda

261000

Proizvodnja elektronskih elemenata i ploča

261100

Proizvodnja elektronskih komponenata

261200

Proizvodnja štampanih elektronskih ploča

262000

Proizvodnja računara i periferne opreme

263000

Proizvodnja komunikacione opreme

264000

Proizvodnja elektronskih uređaja za široku potrošnju

265000

Proizvodnja mernih, istraživačkih i navigacionih instrumenata i aparata; proizvodnja satova

265100

Proizvodnja mernih, istraživačkih i navigacionih instrumenata i aparata

265200

Proizvodnja satova

266000

Proizvodnja opreme za zračenje, elektromedicinske i elektroterapeutske opreme

267000

Proizvodnja optičkih instrumenata i fotografske opreme

268000

Proizvodnja magnetnih i optičkih nosilaca zapisa

270000

Proizvodnja električne opreme

271000

Proizvodnja elektromotora, generatora, transformatora i opreme za distribuciju električne energije

271100

Proizvodnja elektromotora, generatora i transformatora

271200

Proizvodnja opreme za distribuciju električne energije i opreme za upravljanje električnom energijom

272000

Proizvodnja baterija i akumulatora

273000

Proizvodnja žičane i kablovske opreme

273100

Proizvodnja kablova od optičkih vlakana

273200

Proizvodnja ostalih elektronskih i električnih provodnika i kablova

273300

Proizvodnja opreme za povezivanje žica i kablova

274000

Proizvodnja opreme za osvetljenje

275000

Proizvodnja aparata za domaćinstvo

275100

Proizvodnja električnih aparata za domaćinstvo

275200

Proizvodnja neelektričnih aparata za domaćinstvo

279000

Proizvodnja ostale električne opreme

280000

Proizvodnja nepomenutih mašina i nepomenute opreme

281000

Proizvodnja mašina opšte namene

281100

Proizvodnja motora i turbina, osim za letelice i motorna vozila

281200

Proizvodnja hidrauličnih pogonskih uređaja

281300

Proizvodnja ostalih pumpi i kompresora

281400

Proizvodnja ostalih slavina i ventila

281500

Proizvodnja ležajeva, zupčanika i zupčastih pogonskih elemenata

282000

Proizvodnja ostalih mašina opšte namene

282100

Proizvodnja industrijskih peći i gorionika

282200

Proizvodnja opreme za podizanje i prenošenje

282300

Proizvodnja kancelarijskih mašina i opreme, osim računara i računarske opreme

282400

Proizvodnja ručnih pogonskih aparata sa mehanizmima

282500

Proizvodnja rashladne i ventilacione opreme, osim za domaćinstvo

282900

Proizvodnja ostalih mašina i aparata opšte namene

283000

Proizvodnja mašina za poljoprivredu i šumarstvo

284000

Proizvodnja mašina za obradu metala i alatnih mašina

284100

Proizvodnja mašina za obradu metala

284900

Proizvodnja ostalih alatnih mašina

289000

Proizvodnja ostalih mašina za specijalne namene

289100

Proizvodnja mašina za metalurgiju

289200

Proizvodnja mašina za rudnike, kamenolome i građevinarstvo

289300

Proizvodnja mašina za industriju hrane, pića i duvana

289400

Proizvodnja mašina za industriju tekstila, odeće i kože

289500

Proizvodnja mašina za industriju papira i karton

289600

Proizvodnja mašina za izradu plastike i gume

289900

Proizvodnja mašina za ostale specijalne namene

293100

Proizvodnja električne i elektronske opreme za motorna vozila

293200

Proizvodnja ostalih delova i dodatne opreme za motorna vozila

302000

Proizvodnja lokomotiva i šinskih vozila

309200

Proizvodnja bicikala i invalidskih kolica

310000

Proizvodnja nameštaja

310100

Proizvodnja nameštaja za poslovne i prodajne prostore

310200

Proizvodnja kuhinjskog nameštaja

310300

Proizvodnja madraca

310900

Proizvodnja ostalog nameštaja

320000

Ostale prerađivačke delatnosti

321000

Proizvodnja nakita, bižuterije i sličnih predmeta

321200

Proizvodnja nakita i srodnih predmeta

321300

Proizvodnja imitacije nakita i srodnih proizvoda

322000

Proizvodnja muzičkih instrumenata

323000

Proizvodnja sportske opreme

324000

Proizvodnja igara i igračaka

325000

Proizvodnja medicinskih i stomatoloških instrumenata i materijala

329000

Ostale prerađivačke delatnosti

329100

Proizvodnja metli i četki

329900

Proizvodnja ostalih predmeta

331100

Popravka metalnih proizvoda

331200

Popravka mašina

331300

Popravka elektronske i optičke opreme

331400

Popravka električne opreme

331500

Popravka i održavanje brodova i čamaca

331700

Popravka i održavanje druge transportne opreme

331900

Popravka ostale opreme

332000

Montaža industrijskih mašina i opreme

E

SNABDEVANJE VODOM; UPRAVLJANJE OTPADNIM VODAMA, KONTROLISANJE PROCESA UKLANJANJA OTPADA I SLIČNE AKTIVNOSTI

381100

Skupljanje neopasnog otpada

383100

Demontaža olupina

383200

Ponovna upotreba razvrstanih materijala

F

GRAĐEVINARSTVO

412000

Izgradnja stambenih i nestambenih zgrada

412010

Gradska infrastruktura

412011

Gradska obnova

412012

Zgrade javne namene

412013

Izložbe, sajmovi i konferencije

412014

Stanovanje

412020

Šeme urbanog razvoja

412021

Razna infrastruktura

430000

Specijalizovani građevinski radovi

431000

Rušenje objekata

431100

Rušenje

431200

Priprema gradilišta

431300

Ispitivanje terena bušenjem i sondiranjem

432000

Instalacioni radovi u građevinarstvu

432100

Postavljanje električnih instalacija

432200

Postavljanje vodovodnih, kanalizacionih, grejnih i klimatizacionih sistema

432900

Ostali instalacioni radovi u građevinarstvu

433000

Završni građevinsko-zanatski radovi

433100

Malterisanje

433200

Ugradnja stolarije

433300

Postavljanje podnih i zidnih obloga

433400

Bojenje i zastakljivanje

433900

Ostali završni radovi

439000

Ostali specifični građevinski radovi

439100

Krovni rado

439900

Ostali nepomenuti specifični građevinski radovi

G

TRGOVINA NA VELIKO I TRGOVINA NA MALO;POPRAVKA MOTORNIH VOZILA I MOTOCIKALA

450000

Trgovina na veliko i trgovina na malo i popravka motornih vozila i motocikala

451000

Trgovina motornim vozilima

451100

Trgovina automobilima i lakim motornim vozilima

451900

Trgovina ostalim motornim vozilima

452000

Održavanje i popravka motornih vozila

453000

Trgovina delovima i priborom za motorna vozila

453100

Trgovina na veliko delovima i opremom za motorna vozila

453200

Trgovina na malo delovima i opremom za motorna vozila

454000

Trgovina motociklima, delovima i priborom, održavanje i popravka motocikala

461100

Posredovanje u prodaji poljoprivrednih sirovina, životinja, tekstilnih sirovina i poluproizvoda

461300

Posredovanje u prodaji drvne građe i građevinskog materijala

461400

Posredovanje u prodaji mašina, industrijske opreme, brodova i aviona

461500

Posredovanje u prodaji nameštaja, predmeta za domaćinstvo i metalne robe

461600

Posredovanje u prodaji tekstila, odeće, krzna, obuće i predmeta od kože

461800

Specijalizovano posredovanje u prodaji posebnih proizvoda

461900

Posredovanje u prodaji raznovrsnih proizvoda

462200

Trgovina na veliko cvećem i sadnicama

462300

Trgovina na veliko životinjama

462400

Trgovina na veliko sirovom, nedovršenom i dovršenom kožom

463100

Trgovina na veliko voćem i povrćem

463200

Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa

463300

Trgovina na veliko mlečnim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima

463400

Trgovina na veliko pićima

463600

Trgovina na veliko šećerom, čokoladom i slatkišima

463700

Trgovina na veliko kafom, čajevima, kakaom i začinima

463800

Trgovina na veliko ostalom hranom, uključujući ribu, ljuskare i mekušce

464000

Trgovina na veliko predmetima za domaćinstvo

464100

Trgovina na veliko tekstilom

464200

Trgovina na veliko odećom i obućom

464300

Trgovina na veliko električnim aparatima za domaćinstvo

464400

Trgovina na veliko porcelanom, staklenom robom i sredstvima za čišćenje

464500

Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmetičkim proizvodima

464600

Trgovina na veliko farmaceutskim proizvodima

464700

Trgovina na veliko nameštajem, tepisima i opremom za osvetljenje

464800

Trgovina na veliko satovima i nakitom

464900

Trgovina na veliko ostalim proizvodima za domaćinstvo

465000

Trgovina na veliko informaciono-komunikacionom opremom

465100

Trgovina na veliko računarima, računarskom opremom i softverima

465200

Trgovina na veliko elektronskim i telekomunikacionim delovima i opremom

466000

Trgovina na veliko ostalim mašinama, opremom i priborom

466100

Trgovina na veliko poljoprivrednim mašinama, opremom i priborom

466200

Trgovina na veliko alatnim mašinama

466300

Trgovina na veliko rudarskim i građevinskim mašinama

466400

Trgovina na veliko mašinama za tekstilnu industriju i mašinama za šivenje i pletenje

466500

Trgovina na veliko kancelarijskim nameštajem

466600

Trgovina na veliko ostalim kancelarijskim mašinama i opremom

466900

Trgovina na veliko ostalim mašinama i opremom

467000

Ostala specijalizovana trgovina na veliko

467100

Trgovina na veliko čvrstim, tečnim i gasovitim gorivima i sličnim proizvodima

467200

Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama

467300

Trgovina na veliko drvetom, građevinskim materijalom i sanitarnom opremom

467400

Trgovina na veliko metalnom robom, instalacionim materijalima, opremom i priborom za grejanje

467500

Trgovina na veliko hemijskim proizvodima

467600

Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima

467700

Trgovina na veliko otpacima i ostacima

469000

Nespecijalizovana trgovina na veliko

471000

Trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama

471100

Trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama, pretežno hranom, pićima i duvanom

471900

Ostala trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama

472100

Trgovina na malo voćem i povrćem u specijalizovanim prodavnicama

472200

Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa u specijalizovanim prodavnicama

472300

Trgovina na malo ribom, ljuskarima i mekušcima u specijalizovanim prodavnicama

472400

Trgovina na malo hlebom, testeninom, kolačima i slatkišima u specijalizovanim prodavnicama

472500

Trgovina na malo pićima u specijalizovanim prodavnicama

472900

Ostala trgovina na malo hranom u specijalizovanim prodavnicama

473000

Trgovina na malo motornim gorivima u specijalizovanim prodavnicama

474000

Trgovina na malo informaciono-komunikacionom opremom u specijalizovanim prodavnicama

474100

Trgovina na malo računarima, perifernim jedinicama i softverom u specijalizovanim prodavnicama

474200

Trgovina na malo telekomunikacionom opremom u specijalizovanim prodavnicama

474300

Trgovina na malo audio i video opremom u specijalizovanim prodavnicama

475000

Trgovina na malo ostalom opremom za domaćinstvo u specijalizovanim prodavnicama

475100

Trgovina na malo tekstilom u specijalizovanim prodavnicama

475200

Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom u specijalizovanim prodavnicama

475300

Trgovina na malo tepisima, zidnim i podnim oblogama u specijalizovanim prodavnicama

475400

Trgovina na malo električnim aparatima za domaćinstvo u specijalizovanim prodavnicama

475900

Trgovina na malo nameštajem, opremom za osvetljenje i ostalim predmetima za domaćinstvo u specijalizovanim prodavnicama

476000

Trgovina na malo predmetima za kulturu i rekreaciju u specijalizovanim prodavnicama

476100

Trgovina na malo knjigama u specijalizovanim prodavnicama

476200

Trgovina na malo novinama i kancelarijskim materijalom u specijalizovanim prodavnicama

476300

Trgovina na malo muzičkim i video-zapisima u specijalizovanim prodavnicama

476400

Trgovina na malo sportskom opremom u specijalizovanim prodavnicama

476500

Trgovina na malo igrama i igračkama u specijalizovanim prodavnicama

477000

Trgovina na malo ostalom robom u specijalizovanim prodavnicama

477100

Trgovina na malo odećom u specijalizovanim prodavnicama

477200

Trgovina na malo obućom i predmetima od kože u specijalizovanim prodavnicama

477300

Trgovina na malo farmaceutskim proizvodima u specijalizovanim prodavnicama - apotekama

477400

Trgovina na malo medicinskim i ortopedskim pomagalima u specijalizovanim prodavnicama

477500

Trgovina na malo kozmetičkim i toaletnim proizvodima u specijalizovanim prodavnicama

477600

Trgovina na malo cvećem, sadnicama, semenjem, đubrivima, kućnim ljubimcima i hranom za kućne ljubimce u specijalizovanim prodavnicama

477700

Trgovina na malo satovima i nakitom u specijalizovanim prodavnicama

477800

Ostala trgovina na malo novim proizvodima u specijalizovanim prodavnicama

477900

Trgovina na malo polovnom robom u prodavnicama

478000

Trgovina na malo na tezgama i pijacama

478100

Trgovina na malo hranom, pićima i duvanskim proizvodima na tezgama i pijacama

478200

Trgovina na malo tekstilom, odećom i obućom na tezgama i pijacama

478900

Trgovina na malo ostalom robom na tezgama i pijacama

479000

Trgovina na malo van prodavnica, tezgi i pijaca

479100

Trgovina na malo posredstvom pošte ili preko interneta

479900

Ostala trgovina na malo izvan prodavnica, tezgi i pijaca

H

SAOBRAĆAJ I SKLADIŠTENJE

491000

Železnički prevoz putnika, daljinski i regionalni

492000

Železnički prevoz tereta

493000

Ostali kopneni prevoz putnika

493100

Gradski i prigradski kopneni prevoz putnika

493200

Taksi prevoz

493900

Ostali prevoz putnika u kopnenom saobraćaju

494000

Drumski prevoz tereta i usluge preseljenja

494100

Drumski prevoz tereta

494200

Usluge preseljenja

495014

Cevovodi za slanu vodu

501000

Pomorski i priobalni prevoz putnika

502000

Pomorski i priobalni prevoz tereta

503000

Prevoz putnika unutrašnjim plovnim putevima

504000

Prevoz tereta unutrašnjim plovnim putevima

521000

Skladištenje

522110

Konvencionalne železnice

522111

Konvencionalne železnice: pruga, signalizacija, zgrade

522112

Konvencionalne železnice: šinska vozila i lokomotive

522113

Konvencionalne železnice: kombinovana železnička infrastruktura i šinska vozila

522120

Brze železnice

522121

Brze železnice: pruga, signalizacija, zgrade

522122

Brze železnice: šinska vozila i lokomotive

522123

Brze železnice: kombinovana železnička infrastruktura i šinska vozila

522130

Gradski prevoz putnika

522131

Gradske železnice

522132

Konvencionalne podzemne linije

522133

Laki železnički sistemi

522134

Tramvajske pruge

522136

Gradske putne mreže

522137

Intermodalne stanice: putnici

522150

Intermodalni centri, terminali za rukovanje

522151

Intermodalni centri

522152

Unimodalni distribucioni centri

522170

Parkirališta

522180

Ostali oblici prevoza

522190

Razna saobraćajna infrastruktura (nije deljiva)

522230

Akvizicija rečnih flota, barži

522900

Ostale prateće delatnosti u saobraćaju

530000

Poštanske i kurirske delatnosti

531000

Poštanske delatnosti pod obavezom univerzalne usluge

532000

Ostale poštanske i kurirske aktivnosti

I

USLUGE SMEŠTAJA I ISHRANE

550000

Smeštaj

551000

Hoteli i sličan smeštaj

552000

Odmarališta i slični objekti za kraći boravak

553000

Delatnost kampova, auto-kampova i kampova za turističke prikolice

559000

Ostali smeštaj

560000

Delatnost pripremanja i posluživanja hrane i pića

561000

Delatnosti restorana i pokretnih ugostiteljskih objekta

562000

Ketering i ostale usluge pripremanja i posluživanja hrane

562100

Ketering

562900

Ostale usluge pripremanja i posluživanja hrane

563000

Usluge pripremanja i posluživanja pića

J

INFORMISANJE I KOMUNIKACIJE

580000

Izdavačke delatnosti

581000

Izdavanje knjiga, časopisa i druge izdavačke delatnosti

581100

Izdavanje knjiga

581200

Izdavanje imenika i adresara

581900

Ostala izdavačka delatnost

582000

Izdavanje softvera

582100

Izdavanje računarskih igara

582900

Izdavanje ostalih softvera

591200

Delatnosti koje slede nakon faze snimanja u proizvodnji kinematografskih dela i televizijskog programa

591400

Delatnost prikazivanja kinematografskih dela

592000

Snimanje i izdavanje zvučnih zapisa i muzike

613000

Satelitske telekomunikacije

619000

Ostale telekomunikacione delatnosti

620000

Računarsko programiranje, konsultantske i s tim povezane delatnosti

620100

Računarsko programiranje

620200

Konsultantske delatnosti u oblasti informacione tehnologije

620300

Upravljanje računarskom opremom

620900

Ostale usluge informacione tehnologije

631000

Obrada podataka, hosting i srodne aktivnosti; web portali

631100

Obrada podataka, hosting i srodne aktivnosti

639000

Ostale informacione uslužne delatnosti

639900

Ostale informacione uslužne delatnosti

M

STRUČNE, NAUČNE,INOVACIONE I TEHNIČKE DELATNOSTI

690000

Pravni i računovodstveni poslovi

691000

Pravni poslovi

692000

Računovodstveni, knjigovodstveni i revizorski poslovi; poresko savetovanje

702200

Konsultantske aktivnosti u vezi s poslovanjem i ostalim upravljanjem

710000

Arhitektonske i inženjerske delatnosti; inženjersko ispitivanje i analize

711000

Arhitektonske i inženjerske delatnosti i tehničko savetovanje

711100

Arhitektonska delatnost

711200

Inženjerske delatnosti i tehničko savetovanje

712000

Tehničko ispitivanje i analize

720000

Naučno istraživanje i razvoj

721000

Istraživanje i eksperimentalni razvoj u prirodnim i tehničko-tehnološkim naukama

721100

Istraživanje i eksperimentalni razvoj u biotehnologiji

721900

Istraživanje i razvoj u ostalim prirodnim i tehničko-tehnološkim naukama

722000

Istraživanje i razvoj u društvenim i humanističkim naukama

740000

Ostale stručne, naučne i tehničke delatnosti

741000

Specijalizovane dizajnerske delatnosti

742000

Fotografske usluge

743000

Prevođenje i usluge tumača

749000

Ostale stručne, naučne i tehničke delatnosti

750000

Veterinarske delatnosti

N

ADMINISTRATIVNE I POMOĆNE USLUŽNE DELATNOSTI

770000

Iznajmljivanje i lizing

771000

Iznajmljivanje i lizing motornih vozila

771100

Iznajmljivanje i lizing automobila i lakih motornih vozila

771200

Iznajmljivanje i lizing kamiona

772000

Iznajmljivanje i lizing predmeta za ličnu upotrebu i upotrebu u domaćinstvu

772100

Iznajmljivanje i lizing opreme za rekreaciju i sport

772200

Iznajmljivanje video-kaseta i kompakt-diskova

772900

Iznajmljivanje i lizing ostalih predmeta za ličnu upotrebu i upotrebu u domaćinstvu

773000

Iznajmljivanje i lizing mašina, opreme i materijalnih dobara

773100

Iznajmljivanje i lizing poljoprivrednih mašina i opreme

773200

Iznajmljivanje i lizing mašina i opreme za građevinarstvo

773300

Iznajmljivanje i lizing kancelarijskih mašina i kancelarijske opreme (uključujući računare)

773400

Iznajmljivanje i lizing opreme za vodeni transport

773500

Iznajmljivanje i lizing opreme za vazdušni transport

773900

Iznajmljivanje i lizing ostalih mašina, opreme i materijalnih dobara

774000

Lizing intelektualne svojine i sličnih proizvoda, autorskih dela i predmeta srodnih prava

790000

Delatnost putničkih agencija, tur-operatora, usluge rezervacije i prateće aktivnosti

791000

Delatnost putničkih agencija i tur-operatora

791100

Delatnost putničkih agencija

791200

Delatnost tur-operatora

799000

Ostale usluge rezervacije i delatnosti povezane s njima

800000

Zaštitne i istražne delatnosti

801000

Delatnost privatnog obezbeđenja

802000

Usluge sistema obezbeđenja

803000

Istražne delatnosti

810000

Usluge održavanja objekata i okoline

811000

Usluge održavanja objekata

812000

Usluge čišćenja

812100

Usluge redovnog čišćenja zgrada

812200

Usluge ostalog čišćenja zgrada i industrijskog čišćenja

812900

Usluge ostalog čišćenja

813000

Usluge uređenja i održavanja okoline

822000

Delatnost pozivnih centara

823000

Organizovanje sastanaka i sajmova

829200

Usluge pakovanja

P

OBRAZOVANJE

850000

Obrazovanje

851000

Predškolsko obrazovanje

852000

Osnovno obrazovanje

853000

Srednje obrazovanje

853100

Srednje opšte obrazovanje

853200

Srednje stručno obrazovanje

854000

Visoko obrazovanje

854100

Obrazovanje posle srednjeg koje nije visoko

854200

Visoko obrazovanje

855000

Ostalo obrazovanje

855100

Sportsko i rekreativno obrazovanje

855200

Umetničko obrazovanje

855300

Delatnost škola za vozače

855900

Ostalo obrazovanje

856000

Pomoćne obrazovne delatnosti

Q

ZDRAVSTVENA I SOCIJALNA ZAŠTITA

860000

Zdravstvene delatnosti

861000

Delatnost bolnica

862000

Medicinska i stomatološka praksa

862100

Opšta medicinska praksa

862200

Specijalistička medicinska praksa

862300

Stomatološka praksa

869000

Ostala zdravstvena zaštita

871000

Delatnosti smeštajnih ustanova s medicinskom negom

873000

Rad ustanova za stara lica i lica s posebnim potrebama

879000

Ostali oblici socijalne zaštite sa smeštajem

880000

Socijalna zaštita bez smeštaja

881000

Socijalna zaštita bez smeštaja za stara lica i lica s posebnim potrebama

889000

Ostala socijalna zaštita bez smeštaja

889100

Delatnost dnevne brige o deci

889900

Ostala nepomenuta socijalna zaštita bez smeštaja

R

UMETNOST; ZABAVA I REKREACIJA

900200

Druge umetničke delatnosti u okviru izvođačke umetnosti

900300

Umetničko stvaralaštvo

900400

Rad umetničkih ustanova

910000

Delatnost biblioteka, arhiva, muzeja, galerija i zbirki i ostale kulturne delatnosti

910100

Delatnosti biblioteka i arhiva

910200

Delatnost muzeja galerija i zbirki

910300

Zaštita i održavanje nepokretnih kulturnih dobara, kulturno-istorijskih lokacija, zgrada i sličnih turističkih spomenika

910400

Delatnost botaničkih i zooloških vrtova i zaštita prirodnih vrednosti

932100

Delatnost zabavnih i tematskih parkova

S

OSTALE USLUŽNE DELATNOSTI

950000

Popravka računara i predmeta za ličnu upotrebu i upotrebu u domaćinstvu

951000

Popravka računara i komunikacione opreme

951100

Popravka računara i periferne opreme

951200

Popravka komunikacione opreme

952000

Popravka predmeta za ličnu upotrebu i upotrebu u domaćinstvu

952100

Popravka elektronskih aparata za široku upotrebu

952200

Popravka aparata za domaćinstvo i kućne i baštenske opreme

952300

Popravka obuće i predmeta od kože

952400

Održavanje i popravka nameštaja

952500

Popravka satova i nakita

952900

Popravka ostalih ličnih predmeta i predmeta za domaćinstvo

960100

Pranje i hemijsko čišćenje tekstilnih i krznenih proizvoda

960200

Delatnost frizerskih i kozmetičkih salona

960300

Pogrebne i srodne delatnosti