Zastava Bosne i Hercegovine

UREDBA O USLOVIMA I NAČINU SPROVOĐENJA SUBVENCIONISANE KUPOVINE NOVIH VOZILA KOJA IMAJU ISKLJUČIVO ELEKTRIČNI POGON, KAO I VOZILA KOJA UZ MOTOR SA UNUTRAŠNJIM SAGOREVANJEM POKREĆE I ELEKTRIČNI POGON (HIBRIDNI POGON)

("Sl. glasnik RS", br. 18/2023)

Član 1

Ovom uredbom uređuju se uslovi i način sprovođenja subvencionisane kupovine novih vozila koja imaju isključivo električni pogon, kao i vozila koja uz motor sa unutrašnjim sagorevanjem pokreće i električni pogon (hibridni pogon), u cilju podsticanja ekološki prihvatljivog vida transporta.

Pod novim vozilima (u daljem tekstu: vozila) u smislu ove uredbe smatra se ono vozilo koje nije bilo u upotrebi i nije bilo registrovano do dana podnošenja zahteva za subvencionisanu kupovinu novog vozila u skladu sa ovom uredbom.

Pod vozilima iz stava 1. ovog člana podrazumevaju se sledeće vrste vozila:

1) vozila vrste L - mopedi, motocikli, tricikli, četvorocikli:

(1) vrsta L1 - moped,

(2) vrsta L2 - laki tricikli,

(3) vrsta L3 - motocikl,

(4) vrsta L4 - motocikl sa bočnim sedištem,

(5) vrsta L5 - teški tricikl,

(6) vrsta L6 - laki četvorocikl,

(7) vrsta L7 - teški četvorocikl;

2) vozila vrste M - vozila za prevoz lica - vrsta M1- putničko vozilo vrste M koje ima najviše devet (9) mesta za sedenje uključujući i sedište vozača;

3) vozila vrste N - teretna vozila - vrsta N1 - vozilo vrste N čija najveća dozvoljena masa ne prelazi 3,5 t.

Član 2

Pravo na subvencionisanu kupovinu vozila imaju pravna lica, preduzetnici i fizička lica.

Pravo na subvencionisanu kupovinu vozila nemaju pravna lica i preduzetnici koji su ostvarili, odnosno koji ostvare pravo na subvencionisanu nabavku putničkih vozila za potrebe obnove voznog parka taksi prevoza kao javnog prevoza, u skladu sa propisom kojim se uređuju uslovi i način sprovođenja subvencionisane nabavke putničkih vozila za potrebe obnove voznog parka taksi prevoza kao javnog prevoza.

Član 3

Ukupna raspoloživa sredstva za realizaciju subvencionisane kupovine vozila u 2023. godini, obezbeđena su Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2023. godinu ("Službeni glasnik RS", broj 138/22) na Razdelu 25 - Ministarstvo zaštite životne sredine.

Član 4

Subvencionisana kupovina vozila iz člana 1. ove uredbe sprovodi se isplatom sledećih iznosa:

1) za vozila vrste L1 i L2, 250 evra u dinarskoj protivvrednosti po zvaničnom srednjem dnevnom kursu Narodne banke Srbije, na dan uplate kupoprodajne cene;

2) za vozila vrste L3 - L7, 500 evra u dinarskoj protivvrednosti po zvaničnom srednjem dnevnom kursu Narodne banke Srbije, na dan uplate kupoprodajne cene;

3) za vozila vrste M1 i N1 isključivo na električni pogon, 5.000 evra u dinarskoj protivvrednosti po zvaničnom srednjem dnevnom kursu Narodne banke Srbije, na dan uplate kupoprodajne cene;

4) za vozila vrste M1 i N1 koja pokreće hibridni pogon koji uz motor sa unutrašnjim sagorevanjem ima električni pogon tako da vozilo može bez aktiviranja motora sa unutrašnjim sagorevanjem određeno vreme samostalno da se kreće isključivo na električni pogon, uz obavezu da poseduje spoljni priključak za struju odnosno da se punjenje baterija može ostvariti i iz spoljnog izvora električne energije (PHEV Plug In Hybrid Electric Vehicle), kao i za električna vozila sa ugrađenim sastavom za produženje autonomije kretanja (range extender) sa emisijama CO2/km do najviše 50 g/km obračunatim po WLTP metodologiji (WLTP - ponderisana kombinovana vrednost - WLTP weighted combined value), 3.500 evra u dinarskoj protivvrednosti po zvaničnom srednjem dnevnom kursu Narodne banke Srbije, na dan uplate kupoprodajne cene;

5) za vozila vrste M1 i N1 koja pokreće hibridni pogon koji uz motor sa unutrašnjim sagorevanjem ima barem jedan električni motor i može da se bez aktiviranja motora sa unutrašnjim sagorevanjem određeno vreme samostalno kreće isključivo na električni pogon, pri čemu se proizvodnja električne energije za dopunu baterija obavlja unutar samog vozila, sa emisijama CO2do najviše 140 g/km obračunatim po WLTP metodologiji (WLTP - kombinovana vrednost - WLTP combined value), 2.500 evra u dinarskoj protivvrednosti po zvaničnom srednjem dnevnom kursu Narodne banke Srbije, na dan uplate kupoprodajne cene.

Član 5

Subvencionisana kupovina vozila sprovodi se isplatom iznosa iz člana 4. ove uredbe na ime:

1) učešća za finansijski lizing za kupovinu novog vozila;

2) plaćanja dela kupoprodajne cene novog vozila.

Pravna lica, preduzetnici i fizička lica koja kupuju vozilo na rate, da bi koristili subvenciju iz člana 4. ove uredbe, dužni su da pre isplate subvencije zaključe ugovor o finansijskom lizingu i isplate iznos u visini od najmanje 15% kupoprodajne cene novog vozila davaocu finansijskog lizinga na ime dela učešća za odobrenje ugovora o finansijskom lizingu vozila.

Ako pravna lica, preduzetnici i fizička lica kupuju novo vozilo sopstvenim sredstvima, subvencija iz stava 1. ovog člana isplaćuje se nakon što dostave dokaz da je u celosti isplaćen deo kupoprodajne cene koji se ne finansira iz sredstava za odobravanje subvencija.

Član 6

Zahtev za subvencionisanu kupovinu novog vozila u skladu sa ovom uredbom podnosi se Ministarstvu zaštite životne sredine (u daljem tekstu: Ministarstvo) u zatvorenoj koverti, na adresu: Ministarstvo zaštite životne sredine, Omladinskih brigada 1, Beograd, sa naznakom:"Zahtev za subvencionisanu kupovinu novih vozila koja imaju isključivo električni pogon, kao i novih vozila koja uz motor sa unutrašnjim sagorevanjem pokreće i električni pogon (hibridni pogon)".

Zahtev za dodelu sredstava sadrži:

1) podatke o podnosiocu zahteva:

(1) za pravna lica i preduzetnike - naziv i sedište, matični broj i PIB, Izvod iz Registra privrednih subjekata kod Agencije za privredne registre (ne stariji od 15 dana na dan podnošenja zahteva), ime i prezime lica ovlašćenog za zastupanje, ime i prezime, broj telefona i Email adresu kontakt osobe,

(2) za fizička lica - ime i prezime, adresu stanovanja, kontakt telefon i Email;

2) potvrdu da protiv pravnog lica nije pokrenut prethodni stečajni postupak, reorganizacija, stečaj ili likvidacija, u skladu sa propisima kojim se uređuju stečaj i likvidacija i da nije pokrenut postupak prinudne likvidacije u skladu sa zakonom kojim se uređuje pravni položaj privrednih društava i drugih oblika organizovanja;

3) potvrdu da pravno lice ili preduzetnik nema pravosnažnu sudsku ili upravnu meru zabrane obavljanja delatnosti ili osudu zbog privrednog prestupa;

4) dokaz da je pravno lice ili preduzetnik izmirio sve dospele obaveze po osnovu javnih prihoda, odnosno da je zaključio sporazum o reprogramu o isplati poreskog duga, s tim da ukupan iznos poreskog duga po sporazumu o reprogramu o isplati poreskog duga ne može da iznosi više od 500.000 dinara na dan podnošenja zahteva, kao i dokaz da obaveze po reprogramu o isplati poreskog duga izmiruje redovno, odnosno da nema neizmirenih obaveza po reprogramu o isplati poreskog duga na dan podnošenja zahteva;

5) potvrdu da fizičko lice nije osuđivano za krivična dela protiv privrede, imovine, života i tela, javnog reda i mira i pravnog saobraćaja;

6) potvrdu da je fizičko lice izmirilo sve obaveze po osnovu poreza na imovinu;

7) potvrdu o homologaciji koju izdaje Agencija za bezbednost saobraćaja;

8) potvrdu o saobraznosti - Certificate of conformity ("COCˮ), koja za vozila na hibridni pogon sadrži podatak o emisiji CO2, a za vozila na električni pogon podatak da je vozilo električno;

9) za pravna lica - overeni OP obrazac lica ovlašćenog za zastupanje;

10) predračun dobavljača za nabavku novog vozila;

11) predugovor između dobavljača i pravnog lica, preduzetnika ili fizičkog lica koji sadrži naziv proizvođača, godinu proizvodnje, tip, varijantu, snagu motora, ukupnu cenu vozila, iznos poreza na dodatu vrednost, način i rok isporuke;

12) izjavu dobavljača da je vozilo koje je predmet zahteva na lageru i da može izvršiti isporuku vozila;

13) izjavu dobavljača da vozilo ispunjava sve propisane uslove iz člana 1. ove uredbe;

14) potvrdu da je dobavljač autorizovani diler za prodaju novih vozila ovlašćen od strane proizvođača vozila koja su predmet zahteva i da je registrovan u Agenciji za privredne registre za prodaju vozila koja su predmet zahteva pod šifrom trgovina na veliko i trgovina na malo i popravka motornih vozila i motocikala ili potvrdu da je prodavac vozila koje je predmet zahteva proizvođač tog vozila;

15) izjavu podnosioca zahteva o načinu kupovine vozila: sopstvenim sredstvima ili putem finansijskog lizinga (uz obavezno navođenje podataka o lizing kući: naziv, adresa, matični broj (MB), poreski identifikacioni broj (PIB), broj računa i naziv banke).

Podaci iz službenih evidencija iz stava 2. tačka 1) podtačka (1) i tač. 2)-7) ovog člana, kao i podatak iz stava 2. tačka 14) ovog člana da je dobavljač registrovan u Agenciji za privredne registre za prodaju vozila koja su predmet zahteva pod šifrom trgovina na veliko i trgovina na malo i popravka motornih vozila i motorcikala, pribavljaju se po službenoj dužnosti, osim ako stranka izričito izjavi da će te podatke pribaviti sama.

Celokupna dostavljena dokumentacija iz stava 2. ovog člana ostaje u arhivi Ministarstva, bez obaveze povraćaja ili kopiranja.

Nepotpuni zahtevi, odnosno zahtevi uz koje nije dostavljena dokumentacija koja je propisana stavom 2. ovog člana neće biti uzeti u razmatranje.

Zahtev iz stava 1. ovog člana podnosi se na Obrascu, koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Član 7

Ako je zahtev potpun, donosi se rešenje kojim se pravnom licu, preduzetniku ili fizičkom odobrava subvencija.

Rešenjem iz stava 1. ovog člana uređuje se:

1) naziv proizvođača, godina proizvodnje, model, tip, varijanta, snaga motora, ukupna cena vozila, iznos poreza na dodatu vrednost, način i rok isporuke, identifikacioni broj vozila (broj šasije), iznos CO2 u g/km obačunatim po WLTP metodologiji (WLTP - kombinovana vrednost - WLTP combined value);

2) iznos subvencije koji će biti uplaćen na račun davaoca lizinga, odnosno prodavca;

3) rok za isplatu minimalnog iznosa učešća u slučaju zaključenja ugovora o finansijskom lizingu za kupovinu vozila, odnosno rok u kome preduzetnik, pravno lice odnosno fizičko lice mora da plati kupoprodajnu cenu u slučaju kupovine vozila sopstvenim sredstvima;

4) rok za zaključenje ugovora o finansijskom lizingu za kupovinu vozila, odnosno zaključenje ugovora o kupovini vozila.

Član 8

Ukoliko pravno lice, preduzetnik ili fizičko lice kupuju novo vozilo sopstvenim sredstvima, u obavezi su da u roku od 15 dana od dana prijema rešenja iz člana 7. stav 1. ove uredbe dostave Ministarstvu ugovor o kupoprodaji vozila, račun za avans (u slučaju da je plaćen avans za vozilo), predračun i dokaz o uplati preostalog dela kupoprodajne cene vozila - izvod iz banke.

Ukoliko pravno lice, preduzetnik ili fizičko lice kupuju novo vozilo putem finansijskog lizinga, u obavezi su da u roku od 15 dana od dana prijema rešenja iz člana 7. stav 1. ove uredbe dostave Ministarstvu ugovor o finansijskom lizingu, potvrdu lizing kuće o visini uplaćenog učešća kao i dokaz o izvršenoj uplati - izvod iz banke.

U slučaju nepoštovanja rokova propisanih st. 1. i 2. ovog člana, podnosilac zahteva gubi pravo na dodelu subvencije u tekućoj godini.

Član 9

Zahtevi za dodelu subvencija podnose se zaključno sa 31. oktobrom 2023. godine.

Ministarstvo će vršiti dodelu subvencija po pristiglim, urednim zahtevima, do visine ukupno raspoloživih sredstava za realizaciju subvencionisane kupovine vozila u 2023. godini, u skladu sa članom 3. ove uredbe.

Postupak dodele subvencija se prekida ako visina opredeljenih sredstava subvencija u tekućoj godini nije dovoljna za odobravanje svih uredno predatih zahteva u toj godini.

U slučaju da su sredstva subvencija iskorišćena pre isteka kalendarske godine, Ministarstvo će na svojoj internet stranici o tome obavestiti zainteresovane strane, a postupak dodele subvencija se prekida.

Postupak dodele subvencija se nastavlja nakon što se obezbede budžetska sredstva, s tim što je podnosilac zahteva dužan da radi daljeg nastavka postupka dostavi novi predračun za nabavku novog vozila i izjavu dobavljača da može izvršiti isporuku vozila.

Član 10

Postupci dodele subvencija započeti po zahtevima podnetim u 2022. godini, po postupku propisanom, Uredbom o uslovima i načinu sprovođenja subvencionisane kupovine novih vozila koja imaju isključivo električni pogon, kao i vozila koja uz motor sa unutrašnjim sagorevanjem pokreće i električni pogon (hibridni pogon) ("Službeni glasnik RS", broj 132/21), okončaće se u skladu sa odredbama ove uredbe.

Za zahteve iz stava 1. ovog člana, po kojima je doneto rešenje o dodeli subvencija u skladu sa članom 7. stav 2. Uredbe o uslovima i načinu sprovođenja subvencionisane kupovine novih vozila koja imaju isključivo električni pogon, kao i vozila koja uz motor sa unutrašnjim sagorevanjem pokreće i električni pogon (hibridni pogon) ("Službeni glasnik RS", broj 132/21), a za koje nisu protekli rokovi određeni tim rešenjem - rok za zaključenje ugovora o kupoprodaji vozila, kao i rok za isplatu u celosti preostalog dela kupoprodajne cene, podnosilac zahteva je dužan da u roku od 20 dana od dana stupanja na snagu ove uredbe, dostavi novi predračun za nabavku novog vozila i izjavu dobavljača da može izvršiti isporuku vozila.

Član 11

Danom stupanja na snagu ove uredbe prestaje da važi Uredba o uslovima i načinu sprovođenja subvencionisane kupovine novih vozila koja imaju isključivo električni pogon, kao i vozila koja uz motor sa unutrašnjim sagorevanjem pokreće i električni pogon (hibridni pogon) ("Službeni glasnik RS", broj 132/21).

Član 12

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

Republika Srbija
Ministarstvo zaštite životne sredine

 

 

Obrazac

 

ZAHTEV
ZA SUBVENCIONISANU KUPOVINU NOVIH VOZILA KOJA IMAJU ISKLJUČIVO ELEKTRIČNI POGON, KAO I NOVIH VOZILA KOJA UZ MOTOR SA UNUTRAŠNJIM SAGOREVANJEM POKREĆE I ELEKTRIČNI POGON (HIBRIDNI POGON)

 

Osnovni podaci o podnosiocu zahteva

Poslovno ime
Naziv
Sedište
Matični broj
PIB
Izvod iz registra privrednih subjekata kod Agencije za privredne registre
(za pravno lice)

 

Ime i prezime
adresa stanovanja,
kontakt telefon
Email adresu
(za fizičko lice)

 

Ime i prezime ovlašćenog
lica za zastupanje
ime i prezime kontakt osobe
broj telefona i Email adresu kontakt osobe
(za pravno lice)

 

Podaci o vozilu
naziv proizvođača, godina proizvodnje, model, tip, varijanta, snaga motora, ukupna cena vozila, iznos poreza na dodatu vrednost, način i rok isporuke, identifikacioni broj vozila (broj šasije), iznos CO2 u g/km obačunatim po WLTP metodologiji (WLTP - kombinovana vrednost - WLTP combined value)

 

U prilogu zahteva je sledeća dokumentacija:

R. br.

Naziv dokumenta

Forma dokumenta

Specifičnosti u vezi dokumenta

1.

Izvod iz Registra privrednih subjekata kod Agencije za privredne registre (ne stariji od 15 dana na dan podnošenja zahteva),

Kopija

/

2.

Potvrda da protiv pravnog lica nije pokrenut prethodni stečajni postupak, reorganizacija, stečaj ili likvidacija, u skladu sa propisima kojim se uređuju stečaj i likvidacija i da nije pokrenut postupak prinudne likvidacije u skladu sa zakonom kojim se uređuje pravni položaj privrednih društava i drugih oblika organizovanja

Kopija

 

3.

Potvrda da pravno lice ili preduzetnik nema pravosnažnu sudsku ili upravnu meru zabrane obavljanja delatnosti ili osudu zbog privrednog prestupa

Kopija

/

4.

Dokaz da je pravno lice ili preduzetnik izmirio sve dospele obaveze po osnovu javnih prihoda, odnosno da je zaključio sporazum o reprogramu o isplati poreskog duga, s tim da ukupan iznos poreskog duga po sporazumu o reprogramu o isplati poreskog duga ne može da iznosi više od 500.000 dinara na dan podnošenja zahteva, kao i dokaz da obaveze po reprogramu o isplati poreskog duga izmiruje redovno, odnosno da nema neizmirenih obaveza po reprogramu o isplati poreskog duga na dan podnošenja zahteva

Kopija

/

5.

Potvrda da fizičko lice nije osuđivano za krivična dela protiv privrede, imovine, života i tela, javnog reda i mira i pravnog saobraćaja

Kopija

/

6.

Potvrda da je fizičko lice izmirilo sve obaveze po osnovu poreza na imovinu

Kopija

/

7.

Potvrda o homologaciji

Kopija

/

8.

Potvrda o saobraznosti - Certificate of conformity ("COC"), koja za vozila na hibridni pogon sadrži podatak o emisiji CO2, a za vozila na električni pogon podatak da je vozilo električno;

Kopija

/

9.

za pravna lica - overeni OP obrazac lica ovlašćenog za zastupanje;

Kopija

/

10.

Predračun dobavljača za nabavku novog vozila;

Kopija

/

11.

Predugovor između dobavljača i pravnog lica, preduzetnika ili fizičkog lica koji sadrži naziv proizvođača, godinu proizvodnje, tip, varijantu, snagu motora, ukupnu cenu vozila, iznos poreza na dodatu vrednost, način i rok isporuke

Kopija

/

12.

Izjavu dobavljača da je vozilo koje je predmet zahteva na lageru i da može izvršiti isporuku vozila;

Kopija

/

13.

Izjava dobavljača da vozilo ispunjava sve propisane uslove iz člana 1. Uredbe o uslovima i načinu sprovođenja subvencionisane kupovine novih vozila koja imaju isključivo električni pogon, kao i vozila koja uz motor sa unutrašnjim sagorevanjem pokreće i električni pogon (hibridni pogon) ("Službeni glasnik RS”, 18/23)

Kopija

/

14.

Potvrda da je dobavljač autorizovani diler za prodaju novih vozila ovlašćen od strane proizvođača vozila koja su predmet zahteva i da je registrovan u Agenciji za privredne registre za prodaju vozila koja su predmet zahteva pod šifrom trgovina na veliko i trgovina na malo i popravka motornih vozila i motocikala ili potvrdu da je prodavac vozila koji je predmet zahteva proizvođač tog vozila;

Kopija

/

15.

Izjava podnosioca zahteva o načinu kupovine vozila: sopstvenim sredstvima ili putem finansijskog lizinga (uz obavezno navođenje podataka o lizing kući: naziv, adresa, matični broj (MB), poreski identifikacioni broj (PIB), broj računa i naziv banke).

Kopija

/

 

Izjava podnosioca zahteva u vezi pribavljanja podataka po službenoj dužnosti

Saglasan/na sam da organ za potrebe postupka može da izvrši uvid, pribavi i obradi lične i ostale podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija, koji su neophodni u postupku odlučivanja, shodno članu 103. stav 3. Zakona o opštem upravnom postupku ("Službeni glasnik RS”, br. 18/16, 95/18 - autentično tumačenje i 2/23 - US) (odabrati jedan od ponuđenih odgovora):

☐ DA

☐ NE

Iako je organ obavezan da izvrši uvid, pribavi i obradi lične i ostale podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija, izjavljujem da ću sam/a za potrebe postupka pribaviti dokumenta pod rednim br. 1 - 7. ovog obrasca kao i podatak iz rednog broja 14. ovog obrasca da je dobavljač registrovan u Agenciji za privredne registre za prodaju vozila koja su predmet zahteva pod šifrom trgovina na veliko i trgovina na malo i popravka motornih vozila i motocikala

(odabrati jedan od ponuđenih odgovora):

☐ DA

☐ NE

 

U

_________________

, dana

_____________

 

___________________________

 

 

 

 

Potpis podnosioca zahteva