Zastava Bosne i Hercegovine

UREDBA O USLOVIMA, KRITERIJUMIMA I POSTUPKU ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA DODELU SREDSTAVA ZA PODSTICANJE RAZVOJA SOCIJALNOG PREDUZETNIŠTVA

("Sl. glasnik RS", br. 18/2024)

Član 1

Ovom uredbom propisuju se uslovi, kriterijumi i postupak za ostvarivanje prava na dodelu sredstava za podsticanje razvoja socijalnog preduzetništva koja se obezbeđuju iz sredstava budžeta Republike Srbije i iz sredstava utvrđenih budžetom autonomne pokrajine i jedinica lokalne samouprave (u daljem tekstu: sredstva budžeta).

Član 2

Sredstvima budžeta obezbeđuje se aktivna podrška subjektima socijalnog preduzetništva.

Korisnik sredstava budžeta u čijem budžetu su obezbeđena sredstva (u daljem tekstu: nadležni organ i organizacija) za pružanje aktivne podrške subjektima socijalnog preduzetništva, podstiče projekte koje realizuju subjekti socijalnog preduzetništva, čiji je cilj stvaranje novih i inovativnih mogućnosti za dobrobit društva, rešavanje društvenih problema, pojedinaca ili društveno osetljivih grupa, sprečavanje nastajanja socijalne isključenosti i otklanjanje posledica, jačanje saradnje lokalne samouprave i nevladinog sektora, kao i ostvarenje drugih identifikovanih opštih interesa unutar lokalne zajednice i na pokrajinskom i republičkom nivou.

Član 3

Sredstva budžeta, kao i sredstva za podsticanje razvoja socijalnog preduzetništva, koja se obezbeđuju iz poklona, donacija i drugih izvora, ako davalac sredstava ne odluči o drukčijem rasporedu, dodeljuju se u skladu sa uslovima, kriterijumima i postupkom za dodelu sredstava utvrđenim ovom uredbom i raspoloživim sredstvima, u skladu sa propisima o dodeli pomoći male vrednosti (de minimis pomoć).

Član 4

Izbor projekata koji će se finansirati sredstvima budžeta vrši se primenom sledećih kriterijuma:

1) reference projekta: oblast/i u kojoj se realizuje, dužina trajanja, broj korisnika i njegova održivost;

2) ciljevi koji se postižu: zadovoljavanje opšteg interesa, ostvarenje društvene uloge socijalnog preduzetništva, uticaj na ostvarenje socijalne, radne, kulturne, ekonomske i druge integracije pripadnika društveno osetljivih grupa, uticaj na rešavanje identifikovanih problema na lokalnom, pokrajinskom i republičkom nivou, stepen unapređenja stanja u oblasti u kojoj se projekat sprovodi;

3) sufinansiranje projekta iz drugih izvora, u slučaju nedostajućeg dela sredstava za finansiranje projekta;

4) zakonitost i efikasnost korišćenja sredstava i održivost ranijih projekata: ako su ranije korišćena sredstva budžeta, da li su ispunjene ugovorne obaveze.

Bliža merila za izbor projekta primenom kriterijuma iz stava 1. ovog člana, kao i dopunske kriterijume koji su specifični za određenu oblast utvrđuje javnim konkursom nadležni organ, odnosno organizacija.

Član 5

Sredstva budžeta mogu biti dodeljena preduzetniku ili pravnom licu koje je steklo status subjekta socijalnog preduzetništva (u daljem tekstu: korisnik sredstava), bez obzira na registrovanu pretežnu, odnosno privrednu ili drugu delatnost koju obavlja.

Korisnik sredstava iz stava 1. ovog člana mora da ispuni sledeće uslove:

1) da ima sedište na teritoriji Republike Srbije;

2) da je registrovan kao subjekat socijalnog preduzetništva u nadležnom registru, a da posluje kao aktivan preduzetnik ili pravno lice najmanje godinu dana;

3) da protiv njega nije pokrenut prethodni stečajni postupak, reorganizacija, stečaj ili likvidacija, u skladu sa propisima kojima se uređuju stečaj i likvidacija;

4) da mu u tekućoj i prethodne dve fiskalne godine nisu dodeljena sredstva za iste namene iz budžeta Republike Srbije, budžeta autonomne pokrajine, odnosno budžeta jedinice lokalne samouprave, osim u slučaju sufinansiranja istih projekata i/ili aktivnosti koje su usmerene za razvoj, odnosno unapređenje poslovanja subjekta socijalnog preduzetništva, koje taj subjekt dokazuje;

5) da mu računi nisu u blokadi radi izvršenja prinudne naplate.

Član 6

Dodela sredstava za podsticanje projekta vrši se na osnovu javnog konkursa koji raspisuje nadležni organ, odnosno organizacija i oglašava na zvaničnoj internet stranici tog organa i organizacije.

Konkurs sadrži, naročito, podatke o: jednoj ili više oblasti od opšteg interesa, mogućem učesniku konkursa, roku za podnošenje prijava, obimu i nameni sredstava koja se dodeljuju, rasponu sredstava koji može biti dodeljen podnosiocu zahteva, pregledu konkursne dokumentacije koju je potrebno dostaviti uz popunjen obrazac predloga projekta, trajanju projekta, bližim merilima i dopunskim kriterijumima čijom primenom se vrši vrednovanje prijavljenih projekata, sa jasnim sistemom za vrednovanje svakog pojedinačnog kriterijuma, načinu podnošenja prijave, a može da sadrži i druge podatke od značaja za sprovođenje konkursa.

Konkursom se kao uslov ne može postavljati registracija konkretne pretežne, odnosno privredne ili druge delatnosti u odgovarajućem statusnom registru, već isključivo odgovarajuće iskustvo u obavljanju konkretne delatnosti, od značaja za politiku podsticaja.

Član 7

Subjekat socijalnog preduzetništva - učesnik konkursa podnosi prijavu nadležnom organu, odnosno organizaciji.

Prijava se podnosi u roku koji ne može biti kraći od 15 dana od dana objavljivanja konkursa.

Član 8

Za sprovođenje konkursa nadležni organ, odnosno organizacija obrazuje konkursnu komisiju (u daljem tekstu: komisija) i svojim aktom bliže uređuje sastav, broj članova, kao i druga pitanja od značaja za rad komisije.

Članovi komisije dužni su da potpišu izjavu da nemaju privatni interes u vezi sa radom i odlučivanjem komisije, odnosno sprovođenjem konkursa (Izjava o nepostojanju sukoba interesa).

Imenovano lice ne može preduzimati radnje u svojstvu člana komisije pre nego što potpiše Izjavu iz stava 2. ovog člana.

Član 9

Komisija utvrđuje preliminarnu listu vrednovanja i rangiranja prijavljenih projekata u roku koji ne može biti duži od 60 dana od dana isteka roka za podnošenje prijave.

Odluku o odobravanju sredstava u skladu sa ovom uredbom, donosi ovlašćeno lice nadležnog organa, odnosno organizacije u roku od 10 dana od dana utvrđivanja preliminarne liste iz stava 1. ovog člana, na predlog komisije.

Lista i odluka iz stava 2. ovog člana objavljuje se na zvaničnoj internet stranici nadležnog organa, odnosno organizacije i na portalu e-Uprava.

Učesnici konkursa imaju pravo uvida u podnete prijave i priloženu dokumentaciju u roku od tri radna dana od dana objavljivanja liste i odluke iz stava 3. ovog člana.

Protiv odluke iz stava 2. ovog člana može se pokrenuti upravni spor.

Član 10

Sredstva koja se, u skladu sa ovom uredbom, odobre za realizaciju projekta jesu namenska sredstva i mogu da se koriste isključivo za realizaciju projekta i u skladu sa ugovorom koji se zaključuje između nadležnog organa, odnosno organizacije i korisnika sredstava.

Ugovorom se uređuju međusobna prava, obaveze i odgovornosti ugovornih strana, a naročito: utvrđen predmet projekta, rok u kome se projekat realizuje, konkretne obaveze ugovornih strana, iznos sredstava i način obezbeđenja i prenosa sredstava, instrumenti obezbeđenja za slučaj nenamenskog trošenja sredstava obezbeđenih za realizaciju projekta, odnosno za slučaj neizvršenja ugovorne obaveze - predmeta projekta i povraćaj neutrošenih sredstava i dr.

Član 11

Nadležni organ, odnosno organizacija prati realizaciju projekta za koji su odobrena sredstva u skladu sa ovom uredbom.

Praćenje realizacije projekta obuhvata:

1) obavezu korisnika sredstava da obaveštava i dostavlja izveštaje nadležni organ, odnosno organizaciju o realizaciji projekta, u skladu sa ugovorom;

2) najavljene monitoring posete predstavnika nadležnog organa, odnosno organizacije;

3) obavezu korisnika sredstava da, na pisani zahtev, omogući predstavnicima nadležnog organa, odnosno organizacije da izvrše uvid u relevantnu dokumentaciju nastalu u toku realizacije projekta;

4) druge aktivnosti predviđene ugovorom.

Član 12

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".