Zastava Bosne i Hercegovine

UREDBA O USLOVIMA IZDAVANJA IZVODA IZ BAZE PODATAKA KATASTRA NEPOKRETNOSTI I KATASTRA INFRASTRUKTURE IZ GEODETSKOG KATASTARSKOG INFORMACIONOG SISTEMA, OD STRANE JAVNIH BELEŽNIKA, GEODETSKIH ORGANIZACIJA I POSREDNIKA U PROMETU I ZAKUPU NEPOKRETNOSTI

("Sl. glasnik RS", br. 6/2024)

Član 1

Ovom uredbom bliže se uređuju uslovi i način izdavanja izvoda iz baze podataka katastra nepokretnosti i katastra infrastrukture, iz Geodetskog katastarskog informacionog sistema Republičkog geodetskog zavoda (u daljem tekstu: Zavod), od strane javnih beležnika, geodetskih organizacija i posrednika u prometu i zakupu nepokretnosti.

Član 2

Izvod iz člana 1. ove uredbe jeste originalni prikaz izvoda iz baze podataka katastra nepokretnosti i katastra infrastrukture iz Geodetskog katastarskog informacionog sistema Republičkog geodetskog zavoda (u daljem tekstu: GKIS).

Izvod iz člana 1. ove uredbe mogu izdavati i overavati javni beležnici, geodetske organizacije i posrednici u prometu i zakupu nepokretnosti u skladu sa Zakonom o postupku upisa u katastar nepokretnosti i katastar infrastrukture ("Službeni glasnik RS", br. 41/18, 95/18, 31/19, 15/20 i 92/23).

Član 3

Javni beležnik izvod iz člana 1. ove uredbe izdaje tako što putem aplikacije koju obezbeđuje ministarstvo nadležno za poslove pravosuđa, a preko Servisne magistrale organa koja je povezana sa GKIS-om, preuzima podatke iz centralnog registra katastra nepokretnosti i odštampani istovetni vizuelni prikaz tih podataka, koji sadrži označenje datuma ažurnosti tih podataka, overava svojeručnim potpisom i pečatom.

Geodetska organizacija izvod iz člana 1. ove uredbe izdaje tako što preko aplikacije e-katastar, koja je povezana sa GKIS-om, preuzima podatke iz centralnog registra katastra nepokretnosti i odštampani istovetni vizuelni prikaz tih podataka, koji sadrži označenje datuma ažurnosti tih podataka, overava ovlašćeno lice geodetske organizacije svojeručnim potpisom i pečatom.

Preduzetnik upisan u Registar posrednika u prometu i zakupu nepokretnosti, izvod iz člana 1. ove uredbe izdaje tako što preko aplikacije e-katastar, koja je povezana sa GKIS-om, preuzima podatke iz centralnog registra katastra nepokretnosti i odštampani istovetni vizuelni prikaz tih podataka, koji sadrži označenje datuma ažurnosti tih podataka, overava svojeručnim potpisom i pečatom preduzetnika.

Privredno društvo upisano u Registar posrednika u prometu i zakupu nepokretnosti, izvod iz člana 1. ove uredbe izdaje tako što preko aplikacije e-katastar, koja je povezana sa GKIS-om, preuzima podatke iz centralnog registra katastra nepokretnosti i odštampani istovetni vizuelni prikaz tih podataka, koji sadrži označenje datuma ažurnosti tih podataka, overava svojeručnim potpisom zakonskog zastupnika i pečatom privrednog društva.

Javni beležnik, geodetska organizacija, odnosno posrednik u prometu i zakupu nepokretnosti će na zahtev stranci izdati izvod iz člana 1. ove uredbe u formi originalnog elektronskog dokumenta, u kom slučaju se istovetan vizuelni prikaz podataka povučen iz centralnog registra katastra nepokretnosti overava kvalifikovanim elektronskim potpisom, odnosno kvalifikovanim elektronskim pečatom.

Izvod iz st. 1-5. ovog člana ima istu važnost kao da ga je izdao Zavod.

Član 4

Javni beležnici, kada u skladu sa zakonom propisanim ovlašćenjima obavljaju poslove koji se odnose na raspolaganje nepokretnostima ili po odluci suda obavljaju poslove koji su im povereni, podatke iz centralnog registra katastra nepokretnosti pribavljaju po službenoj dužnosti, preko aplikacije koju obezbeđuje ministarstvo nadležno za poslove pravosuđa, a koja je putem Servisne magistrale organa povezana sa GKIS-om, u kom slučaju se tako pribavljeni podaci smatraju pouzdanim i imaju istu dokaznu snagu kao i izvod iz katastra iz člana 3. ove uredbe.

U slučajevima iz stava 1. ovog člana javni beležnici ne izdaju izvode iz člana 3. ove uredbe, niti od stranaka mogu tražiti da im dostavljaju izvode iz katastra izdate od strane Službe katastra, kao ni iste umnožavati, prikazivati ni distribuirati trećim licima. Za verodostojnost i garanciju prikaza preuzetih podataka odgovorno je ministarstvo nadležno za poslove pravosuđa.

Javni beležnici mogu putem aplikacije koju obezbeđuje ministarstvo nadležno za poslove pravosuđa, koja je putem Servisne magistrale organa povezana sa centralnim registrom katastra nepokretnosti, podneti Zavodu zahtev za izdavanje uverenja o teretima i zabeležbama, za koje se iz podataka pribavljenih u skladu sa stavom 1. ovog člana ne vidi da li se odnose na poseban deo objekta u odnosu na koji podatke pribavljaju po službenoj dužnosti. Zahtev treba da sadrži precizno obrazloženje iz kog razloga se uverenje traži, kao i tačnu oznaku nepokretnosti na koju se odnosi.

Član 5

Geodetska organizacija i posrednik u prometu i zakupu nepokretnosti, podatke iz centralnog registra katastra nepokretnosti pribavljaju elektronskim putem, preko GKIS-a, kada su im ti podaci potrebni za obavljanje poslova iz njihovih delatnosti.

Član 6

Za izdavanje izvoda iz člana 3. st. 1-4. ove uredbe javni beležnik, geodetska organizacija, odnosno posrednik u prometu i zakupu nepokretnosti naplaćuje isključivo naknadu troškova koja ne može biti viša od 540,00 dinara, dok se za izvod iz člana 3. stav 5. ove uredbe ne naplaćuje ni ta naknada.

Za pribavljanje podataka i uverenja u skladu sa članom 4. ove uredbe, ne naplaćuje se republička administrativna taksa, a javni beležnik nema pravo na nagradu i naknadu troškova po tom osnovu.

Geodetska organizacija i posrednik u prometu i zakupu nepokretnosti, podatke u skladu sa članom 5. ove uredbe pribavljaju bez plaćanja takse, odnosno naknade.

Član 7

Danom stupanja na snagu ove uredbe prestaje da važi Uredba o uslovima izdavanja izvoda iz lista nepokretnosti i lista voda iz Geodetskog katastarskog informacionog sistema, od strane javnih beležnika i geodetskih organizacija ("Službeni glasnik RS", broj 91/20).

Član 8

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".