Zastava Bosne i Hercegovine

UREDBA O UPRAVLJANJU KAPITALNIM PROJEKTIMA

("Sl. glasnik RS", br. 51/2019 i 139/2022)

 

I OSNOVNE ODREDBE

Predmet uređivanja

Član 1

Ovom uredbom bliže se uređuju sadržina, način pripreme, ocena i odabir, kao i praćenje sprovođenja i izveštavanje o implementaciji kapitalnih projekata, u cilju obezbeđivanja vrednovanja svih pozitivnih i negativnih efekata tih projekata i osiguralo delotvorno i efikasno upravljanje javnim sredstvima.

Primena uredbe

Član 2

Odredbe ove uredbe primenjuju se na:

1) kapitalne projekte koji se finansiraju ili sufinansiraju iz javnih prihoda i primanja u smislu zakona kojim se uređuje budžetski sistem;

2) kapitalne projekte za čiju implementaciju se zahteva izdavanje garancija Republike Srbije u skladu sa zakonom kojim se uređuje javni dug ili bilo koje drugo preuzimanje obaveza na teret budžeta;

3) kapitalne projekte koji se finansiraju ili sufinansiraju iz sredstava fondova Evropske unije ili iz sredstava neke druge države ili međunarodne institucije.

Odredbe ove uredbe se ne primenjuju na kapitalne projekte koji se odnose na:

1) nabavku, modernizaciju i remont naoružanja i vojne opreme;

2) nabavku bezbednosno osetljive opreme;

3) nabavku dobara, usluga ili radova povezanih sa vojnom ili bezbednosno osetljivom opremom ili postrojenjima iz tač. 1) i 2) ovog stava.

Uslovi, način i postupak implementacije projekata iz stava 2. ovog člana urediće se posebnim aktom Vlade, na predlog ministarstva nadležnog za poslove odbrane, ministarstva nadležnog za unutrašnje poslove i ministarstva nadležnog za pravosuđe.

Za kapitalne projekte koji se realizuju putem javno-privatnog partnerstva, odnosno koncesije definisane zakonom kojim se reguliše javno-privatno partnerstvo i koncesija za čiju realizaciju je neophodno prethodno pribaviti mišljenje ministarstva nadležnog za poslove finansija (u daljem tekstu: Ministarstvo finansija), ovlašćeni predlagač projekta je dužan da popuni obrazac iz člana 3. tačka 15) ove uredbe, sa ciljem evidentiranja projekta u integrisanu bazu kapitalnih projekata iz člana 3. tačka 30) ove uredbe.

Na kapitalne projekte iz stava 4. ovog člana, ne primenjuju se ostale odredbe ove uredbe.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, na kapitalne projekte od posebnog značaja za Republiku Srbiju, definisane članom 3. tačka 5) ove uredbe, ne primenjuju se predimplementaciona faza iz člana 12. stava 2. ove uredbe izuzev revizije i po stavljanju na listu prioritetnih projektnih ideja mogu se uvrstiti u budžet Republike Srbije.

Za kapitalne projekte koji se u trenutku stupanja na snagu ove uredbe, nalaze u fazi pripreme projektne dokumentacije, postupak se nastavlja tako što je ovlašćeni predlagač kapitalnog projekta dužan da ministarstvu nadležnom za evropske integracije (u daljem tekstu: Ministarstvo za evropske integracije) podnese obrazac iz člana 3. tačka 15) ove uredbe.

U slučaju iz stava 7. ovog člana priprema se i izveštaj o proceni spremnosti projekta iz člana 3. tačka 17) ove uredbe.

Ukoliko je obrazac za kapitalne projekte iz stava 7. ovog člana već podnet, postupak se ne ponavlja, već se pristupa izradi izveštaja o proceni spremnosti projekta.

Ukoliko je izveštaj o proceni spremnosti projekta za kapitalne projekte iz stava 7. ovog člana već sačinjen postupak se ne ponavlja.

Definicije

Član 3

Pojedini pojmovi upotrebljeni u ovoj uredbi imaju sledeće značenje:

1) Kapitalni projekti su projekti izgradnje i kapitalnog održavanja zgrada i građevinskih objekata infrastrukture od interesa za Republiku Srbiju, odnosno lokalnu vlast, uključujući usluge projektnog planiranja koje su sastavni deo projekta, obezbeđivanje zemljišta za izgradnju, kao i projekti koji podrazumevaju ulaganja u opremu, mašine i drugu nefinansijsku imovinu, a u funkciji su javnog interesa. Kapitalne projekte čine i sve javne investicije u nefinansijsku imovinu čiji je vek trajanja, odnosno korišćenja duži od jedne godine, koje su finansirane iz republičkog budžeta, budžeta lokalne samouprave, zajma i/ili bespovratnih sredstava primljenih u ime Republike Srbije ili uz garancije Republike Srbije;

2) Portfolio kapitalnih projekata je grupa projekata koji su prošli sve neophodne procene kvaliteta i očekuju implementaciju ili je njihova implementacija u toku;

3) Projektni ciklus je proces kroz koji se projektna ideja pretvara u konkretno rešenje, odnosno izlazni rezultat projekta;

4) Investiciona dokumentacija je dokumentacija koja se izrađuje u pojedinim fazama projektnog ciklusa radi sagledavanja finansijskih, društveno-ekonomskih, tehničkih, tehnoloških, prostornih, socijalnih i ostalih efekata kapitalnog projekta, sagledavanja uticaja kapitalnog projekta na regionalni razvoj, zaštitu životne sredine, uključujući procenu uticaja na činioce životne sredine (floru i faunu, zemljište, vodu, vazduh, klimu i pejzaž, materijalna i kulturna dobra i dr.) i njihovu međusobnu interakciju, u svrhu donošenja odluke o finansiranju kapitalnog projekta;

5) Kapitalni projekat od posebnog značaja za Republiku Srbiju je projekat koji je predložen isključivo od strane resornog ministarstva, prepoznat kao projekat od posebnog značaja odlukom Vlade (na osnovu zakona, usvojenih bilateralnih i multilateralnih sporazuma i drugih ugovora i odluke Vlade), i koji je na osnovu odluke Vlade o prepoznavanju projekta kao projekta od posebnog značaja za Republiku Srbije direktno unet na listu prioritetnih projektnih ideja, odnosno listu prioritetnih pripremljenih projekata;

6) Resorno ministarstvo je ministarstvo koje obavlja poslove državne uprave koji se odnose na oblast u kojoj se kapitalni projekat realizuje u smislu zakona koji uređuje obrazovanje ministarstava i posebnih organizacija i utvrđuje njihov delokrug;

7) Predlog ideje kapitalnog projekta predstavlja inicijativu za pokretanje projektnog ciklusa koji sadrži svrhu projekta i ciljeve koji se žele ostvariti implementacijom kapitalnog projekta, kao i indikatore učinka kojima se prati ostvarenje postavljenih ciljeva, kratak opis tehničkih, tehnoloških i drugih elemenata predloženog rešenja, uključujući procenjene troškove kapitalnog projekta i moguće izvore finansiranja;

8) Predlagač ideje kapitalnog projekta je korisnik javnih sredstava, u smislu zakona kojim se uređuje budžetski sistem, za čije potrebe se realizuje kapitalni projekat;

9) Ovlašćeni predlagač kapitalnog projekta (u daljem tekstu: ovlašćeni predlagač) je resorno ministarstvo ili drugi direktni korisnik budžetskih sredstava, u smislu zakona kojim se uređuje budžetski sistem, posredstvom koga predlagač ideje kapitalnog projekta realizuje kapitalni projekat;

10) Procenjeni troškovi kapitalnog projekta predstavljaju projekciju ukupnih finansijskih sredstava neophodnih za sprovođenje faza projektnog ciklusa, i to počevši od identifikacije i pre-selekcije predloga projekta pa do okončanja faze implementacije. Procenjeni troškovi kapitalnog projekta obuhvataju sve troškove vezane za pripremu predloga ideje kapitalnog projekta, razradu predloga ideje kapitalnog projekta, sve troškove u vezi sa izradom tehničke dokumentacije, troškove pribavljanja zemljišta i druge administrativne troškove uređenja imovinsko-pravnih odnosa, kao i troškove pripremanja i opremanja građevinskog zemljišta, troškove izgradnje, odnosno nabavke radova, dobara i usluga za implementaciju kapitalnog projekta;

11) Prethodna studija izvodljivosti je studija koja se izrađuje za kapitalne projekte velike vrednosti i u kojoj se sagledavaju i analiziraju različite opcije za koje se smatra da na tehničko-tehnološki, društveno-ekonomski, finansijski i vremenski prihvatljiv način ostvaruju ciljeve koji su postavljeni u predlogu ideje kapitalnog projekta, uzimajući u obzir prostorna, ekološka, tržišna, društveno-ekonomska, finansijska, zakonska i ostala ograničenja, uključujući procenu uticaja na činioce životne sredine (floru i faunu, zemljište, vodu, vazduh, klimu i pejzaž, materijalna i kulturna dobra i dr) i njihovu međusobnu interakciju, kojima se utvrđuje osnova za donošenje odluke o daljoj razradi kapitalnog projekta;

12) Studija izvodljivosti je studija koja se izrađuje za odabranu opciju iz prethodne studije izvodljivosti, odnosno za više opcija ukoliko u prethodnoj studiji izvodljivosti nije bilo moguće doneti odgovarajući zaključak o tome koja je opcija najpovoljnija ili u slučaju da nije izrađena prethodna studija izvodljivosti. Studija izvodljivosti sadrži detaljnu analizu i sagledavanje tehničkih, tehnoloških, tržišnih, društveno-ekonomskih, finansijskih i drugih elemenata kapitalnog projekta, uz proveru ispunjenosti prostornih, ekoloških, zakonskih i ostalih ograničenja i rizika predloženog rešenja, uključujući procenu uticaja na činioce životne sredine (floru i faunu, zemljište, vodu, vazduh, klimu i pejzaž, materijalna i kulturna dobra i dr) i njihovu međusobnu interakciju, kao i analizu troškova i koristi. Studija izvodljivosti predstavlja osnovu za donošenje odluke o podobnosti za implementaciju kapitalnog projekta;

13) Prethodna studija opravdanosti sa generalnim projektom i studija opravdanosti sa idejnim projektom izrađuju se za kapitalne projekte za objekte za koje ministarstvo nadležno za poslove građevinarstva izdaje građevinsku dozvolu u skladu sa zakonom kojim se uređuje planiranje i izgradnja. Za ove kapitalne projekte ne izrađuje se prethodna studija izvodljivosti i studija izvodljivosti;

14) Jedinica za upravljanje kapitalnim projektima se obrazuje, po pravilu, kod ovlašćenog predlagača, radi obavljanja poslova planiranja, organizovanja, kontrole i rukovođenja kapitalnim projektom i izveštavanja tokom projektnog ciklusa do završetka investicione faze;

15) Obrazac za identifikaciju projekta je obrazac na kojem se podnosi Predlog ideje kapitalnog projekta i koji služi za ocenu strateške relevantnosti, finansijskog i implementacionog aspekta i uticaja ideje kapitalnog projekta na činioce životne sredine (floru i faunu, zemljište, vodu, vazduh, klimu i pejzaž, materijalna i kulturna dobra i dr.) i njihovu međusobnu interakciju;

16) Upitnik o proceni spremnosti projekta je upitnik koji služi za pribavljanje dodatnih informacija radi utvrđivanja nivoa pripremljenosti postojeće projektne dokumentacije;

17) Izveštaj o proceni spremnosti projekta je izveštaj koji sačinjavaju, na osnovu Upitnika o proceni spremnosti projekta, Ministarstvo finansija, Ministarstvo za evropske integracije, ministarstvo nadležno za poslove građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture (u daljem tekstu: Ministarstvo građevinarstva) i ministarstvo nadležno za poslove životne sredine (u daljem tekstu: Ministarstvo životne sredine), a koji sadrži podatke o pripremljenosti postojeće projektne dokumentacije, kao i preporuke za dalje postupanje;

18) Kontrolna lista za pred-selekciju je obrazac koji služi za potvrđivanje kapitalnog projekta u odnosu na najnovije dostupne informacije u vreme podnošenja zahteva za finansiranje projekta;

19) Lista prioritetnih projektnih ideja je lista ideja kapitalnih projekata koji su dobili odgovarajuću ocenu strateške relevantnosti, kao i mišljenje o finansijskom i implementacionom aspektu, kao i mišljenje, odnosno obaveštenje o potrebi procene uticaja projekta na životnu sredinu u skladu sa zakonom koji uređuje procenu uticaja na životnu sredinu. Listu prioritetnih projektnih ideja priprema Ministarstvo finansija, a usvaja je republička Komisija za kapitalne investicije;

20) Lista prioritetnih pripremljenih projekata je lista kapitalnih projekata koji su prošli predimplementacionu fazu;

21) Plan implementacije je plan predviđene dinamike realizacije kapitalnog projekta;

22) Pokazatelji učinka kapitalnog projekta su kvantitativni ili kvalitativni kriterijumi koji se izračunavaju i tumače u procesu procenjivanja efikasnosti korišćenja javnih sredstava i primenjuju se na pojedinačni kapitalni projekat ili na portfolio kapitalnih projekata u celini;

23) Mehanizam racionalizacije kapitalnog projekta je mehanizam koji se pokreće, u cilju racionalizacije, ukoliko ključni pokazatelji učinka kapitalnog projekta znatno odstupe od referentnih vrednosti;

24) Lista za racionalizaciju je lista problematičnih kapitalnih projekata čiji pokazatelji učinka ukazuju da se radi o kapitalnim projektima koji više nisu relevantni, nemaju adekvatno finansiranje ili čija implementacija značajno kasni. Lista za racionalizaciju podleže detaljnijoj analizi različitih mogućih rešenja i dostupnih izbora u cilju donošenja odluke o budućnosti kapitalnog projekta;

25) Plan racionalizacije je dokument izrađen na osnovu odabrane mogućnosti za racionalizaciju kapitalnog projekta u kome se navode detaljne informacije o tehničkim, pravnim, društvenim, ekološkim i finansijskim efektima odabrane mogućnosti, zajedno sa dinamikom aktivnosti za sprovođenje tog plana;

26) Izveštaj o napretku implementacije kapitalnog projekta je izveštaj koji služi za praćenje fizičke i finansijske implementacije i pravovremeno utvrđivanje i obrazloženje odstupanja od planirane implementacije kapitalnog projekta koji, između ostalog, sadrži i predlog mera za njihovo otklanjanje;

27) Završni izveštaj o sprovedenom kapitalnom projektu je izveštaj koji sumira rezultate projekta po njegovom okončanju;

28) Izveštaj o gašenju projekta predstavlja formu završnog izveštaja za kapitalne projekte za koje je Komisija za kapitalne investicije na osnovu pokazatelja učinka kapitalnog projekta i Plana racionalizacije donela odluku o gašenju. Pored uobičajenih informacija iz završnog izveštaja, izveštaj o gašenju sadrži i detaljne informacije o sredstvima ostvarenim putem prodaje imovine i procenjenom ostatku vrednosti projekta (ako postoji);

29) Izveštaj o efektima kapitalnog projekta je izveštaj kojim se, nakon završene realizacije projekta velike vrednosti, utvrđuju ostvareni efekti i porede sa prvobitno očekivanim;

30) Integrisana baza kapitalnih projekata je informacioni sistem koji se uspostavlja pri Ministarstvu finansija i služi kao podrška upravljanju kapitalnim projektima iz člana 2. ove uredbe;

31) Baza kapitalnih projekata autonomne pokrajine je informacioni sistem koji se uspostavlja pri sekretarijatu autonomne pokrajine nadležnom za finansije i služi kao podrška upravljanju kapitalnim projektima čiji je ovlašćeni predlagač direktni korisnik budžetskih sredstava autonomne pokrajine;

32) Baza kapitalnih projekata organa lokalne samouprave je informacioni sistem koji se uspostavlja pri organu lokalne samouprave nadležnom za finansije i služi kao podrška upravljanju kapitalnim projektima čiji je ovlašćeni predlagač direktni korisnik budžetskih sredstava jedinice lokalne samouprave;

33) Komisija za kapitalne investicije je komisija obrazovana na republičkom nivou, pokrajinskom nivou i nivou lokalne samouprave (gradska ili opštinska) koja: vrši potvrdu strateške relevantnosti kapitalnih projekata i usvaja listu kapitalnih projekata koji su uspešno ocenjeni i prošli preimplementacionu fazu, osigurava usklađenost između različitih izvora finansiranja u fazama pripreme i implementacije projekta, za kapitalne projekte za koje oceni da je neophodno daje nalog za izradu plana racionalizacije projekta, usvaja konačnu listu prioritetnih i spremnih kapitalnih projekata, vrši rangiranja pripremljenih kapitalnih projekata na osnovu strateške relevantnosti, stepena pripremljenosti i ocenjene izvodljivosti, predstavlja razvojnim partnerima planove za realizaciju projekata sa liste prioritetnih projektnih ideja i lista prioritetnih pripremljenih projekata i razmatra predloge razvojnih partnera u vezi sa ovim projektima, odobrava plan racionalizacije kapitalnog projekta, sagledava završni izveštaj o sprovedenom kapitalnom projektu, a republička Komisija za kapitalne investicije, pored navedenog, unosi na listu kapitalne projekte od posebnog značaja za Republiku Srbiju.

Obuhvat kapitalnog projekta

Član 4

Kapitalni projekat, u smislu ove uredbe, obuhvata sve neophodne aktivnosti i resurse potrebne za njegovo planiranje i implementaciju u skladu sa jasno definisanim ciljevima i očekivanim rezultatima kapitalnog projekta, a u cilju postizanja održive i dugoročne upotrebne vrednosti za grupu korisnika koja je identifikovana kapitalnim projektom.

Kapitalni projekat mora predstavljati funkcionalnu celinu sa dugoročnom (preko godinu dana) upotrebnom vrednošću po završetku njegove implementacije.

Kapitalni projekat može obuhvatiti i povezati niz srodnih kapitalnih projekata za potrebe strateškog planiranja i odlučivanja.

Kapitalni projekat može biti zajednički projekat kada se sprovodi od strane dva ili više predlagača ideje kapitalnog projekta, koji svojim sporazumom uređuju međusobne odnose, odnosno prava i obaveze u vezi sa implementacijom kapitalnog projekta.

Sporazumom iz stava 4. ovog člana obavezno se određuje ovlašćeni predlagač kapitalnog projekta, kao i iznos učešća u sufinansiranju kapitalnog projekta.

Podela kapitalnih projekata prema procenjenim troškovima

Član 5

Troškove kapitalnog projekta inicijalno procenjuje predlagač ideje kapitalnog projekta.

Ovlašćeni predlagač kapitalnog projekta revidira troškove kapitalnog projekta iz stava 1. ovog člana.

Kapitalni projekti se dele u tri kategorije, na osnovu revidiranih troškova kapitalnog projekta iz stava 2, i to:

1) kapitalni projekti male vrednosti su projekti čiji su procenjeni troškovi ispod 5.000.000 evra u dinarskoj protivvrednosti;

2) kapitalni projekti srednje vrednosti su projekti čiji su procenjeni troškovi između 5.000.000 i 25.000.000 evra u dinarskoj protivvrednosti;

3) kapitalni projekti velike vrednosti su projekti čiji su procenjeni troškovi iznad 25.000.000 evra u dinarskoj protivvrednosti.

Dinarska protivvrednost iznosa iz stava 3. ovog člana određuje se po zvaničnom srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan procene troškova kapitalnog projekta.

Kapitalni projekat se ne sme deliti na više projekata kako bi se razvrstao u nižu kategoriju kapitalnog projekta i time izbegle obaveze propisane ovom uredbom i izrada dokumentacije propisane ovom uredbom za kategoriju projekta u koju bi projekat bio svrstan da nije bilo deljenja takvog kapitalnog projekta.

Na kapitalne projekte iz stava 3. tačka 1) ovog člana ne primenjuju se odredbe ove uredbe, ali se planiranje rashoda za te projekte vrši u skladu sa uputstvom za pripremu budžeta Republike Srbije, odnosno uputstvom za izradu odluke o budžetu autonomne pokrajine ili jedinice lokalne samouprave predviđenim zakonom kojim se uređuje budžetski sistem.

Baze kapitalnih projekata

Član 6

Ministarstvo finansija vodi integrisanu bazu kapitalnih projekata i utvrđuje ograničenja za druge korisnike integrisane baze kapitalnih projekata. 

Integrisana baza kapitalnih projekata omogućava: registraciju, kandidovanje i ocenu kapitalnih projekata; praćenje implementacije kapitalnih projekata i izveštavanje o implementaciji, kao i evidentiranje kapitalnih projekata koji se realizuju putem javno-privatnog partnerstva, odnosno koncesije definisane zakonom kojim se reguliše javno-privatno partnerstvo i koncesije za čiju realizaciju je neophodno pribaviti saglasnost ministarstva nadležnog za poslove finansija.

Ovlašćeni predlagači dužni su da osiguraju tehničke uslove za pristup integrisanoj bazi kapitalnih projekata putem interneta i da iz reda zaposlenih imenuju koordinatora ovlašćenog za unos podataka o kapitalnim projektima na nivou korisnika budžetskih sredstava.

Podaci o koordinatoru iz stava 3. ovog člana dostavljaju se Ministarstvu finansija najkasnije u roku od pet dana od dana njegovog imenovanja.

Organ autonomne pokrajine i organ lokalne samouprave uspostavlja bazu kapitalnih projekata, koja mora biti kompatibilna sa integrisanom bazom kapitalnih projekata iz stava 1. ovog člana, kako bi se omogućila uzajamna razmena podataka.

Organ autonomne pokrajine i organ lokalne samouprave prenosi ažurirane podatke o svojim kapitalnim projektima u integrisanu bazu kapitalnih projekata iz stava 1. ovog člana najkasnije u roku od 45 dana od isteka poslednjeg dana svakog kalendarskog kvartala, a po uvođenju informacionog sistema

Uvođenjem informacionog sistema za upravljanje kapitalnim projektima (u daljem tekst: informacioni sistem) biće obuhvaćene baze podataka iz ovog člana.

Razmena podataka iz stava 6. ovog člana će se po uvođenju informacionog sistema vršiti automatski.

Sadržaj integrisane baze kapitalnih projekata propisuje ministar finansija.

Jedinica za upravljanje kapitalnim projektima

Član 7

Planiranje, organizovanje, kontrolu i rukovođenje kapitalnim projektom tokom projektnog ciklusa do završetka investicione faze vrši jedinica za upravljanje kapitalnim projektima koju obrazuje ovlašćeni predlagač.

U slučaju kada se ne obrazuje jedinica za upravljanje kapitalnim projektima, poslove iz stava 1. ovog člana obavlja jedno ili više lica u radnom odnosu kod ovlašćenog predlagača ili se ovi poslovi obavljaju na drugi način (po osnovu ugovora o poveravanju ovih poslova drugom licu, po osnovu ugovora o delu i sl.).

Jedinica za upravljanje kapitalnim projektima može biti trajnog karaktera, kada su kapitalni projekti trajna aktivnost korisnika budžetskih sredstava ili privremenog karaktera, kada se organizuje za implementaciju konkretnog kapitalnog projekta, s tim što se obavezno formira za kapitalne projekte iz člana 5. stav 3. tačka 3) ove uredbe.

Komisija za kapitalne investicije

Član 8

Republičku Komisiju za kapitalne investicije (u daljem tekstu: republička Komisija) obrazuje Vlada.

Članovi republičke Komisije po funkciji koju obavljaju jesu:

1) predsednik republičke Komisije - predsednik Vlade;

2) zamenici predsednika republičke Komisije:

- ministar nadležan za poslove finansija;

- ministar nadležan za poslove građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture;

- ministar nadležan za poslove evropskih integracija

3) članovi republičke Komisije:

- ministar nadležan za poslove trgovine, turizma i telekomunikacija;

- ministar nadležan za poslove rudarstva i energetike;

- ministar nadležan za poslove poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede;

- ministar nadležan za poslove zaštite životne sredine;

- ministar nadležan za poslove privrede;

- ministar nadležan za poslove državne uprave i lokalne samouprave.

Administrativne i stručno-tehničke poslove republičke Komisije obavlja Ministarstvo finansija.

Republička Komisija donosi poslovnik o radu kojim bliže određuje način svog rada i odlučivanja.

Pokrajinsku Komisiju za kapitalne investicije (u daljem tekstu: pokrajinska Komisija) obrazuje Pokrajinska vlada i određuje njen sastav.

Administrativne i stručno-tehničke poslove pokrajinske Komisije obavlja pokrajinski sekretarijat nadležan za poslove finansija.

Pokrajinska Komisija donosi poslovnik o radu kojim bliže određuje način svog rada i odlučivanja.

Komisiju za kapitalne investicije lokalne samouprave (u daljem tekstu: Komisija lokalne samouprave) obrazuje gradsko, odnosno opštinsko veće i određuje njen sastav.

Administrativne i stručno-tehničke poslove Komisije lokalne samouprave obavlja organ gradske, odnosno opštinske uprave nadležan za poslove finansija.

Komisija lokalne samouprave donosi poslovnik o radu kojim bliže određuje način svog rada i odlučivanja.

Nadležna Komisija za kapitalne investicije predstavlja republičku Komisiju, pokrajinsku Komisiju ili Komisiju lokalne samouprave, čija nadležnost je u svakom konkretnom slučaju određena u zavisnosti od nivoa vlasti iz čijeg budžeta se vrši pretežno finansiranje projekta.

Investiciona dokumentacija

Član 9

Za potrebe predlaganja ideje kapitalnog projekta, razrade projektnih ideja, donošenja odluke o finansiranju kapitalnog projekta, kao i praćenja sprovođenja i izveštavanja o implementaciji kapitalnog projekta iz člana 5. stav 3. tač. 2) i 3) ove uredbe, izrađuje se sledeća investiciona dokumentacija:

1) Obrazac za identifikaciju projekta;

2) Upitnik o spremnosti projektne dokumentacije;

3) Izveštaj o spremnosti projektne dokumentacije;

4) Prethodna studija opravdanosti;

5) Studija izvodljivosti, odnosno studija opravdanosti;

6) Kontrolna lista za pred-selekciju;

7) Zahtev za finansiranje kapitalnog projekta;

8) Izveštaj o napretku implementacije projekta;

9) Završni izveštaj o sprovedenom kapitalnom projektu.

Pored investicione dokumentacije iz stava 1. ovog člana, u slučajevima predviđenim članom 20. ove uredbe, dostavlja se i lista za racionalizaciju i plan za racionalizaciju projekta, odnosno izveštaj o gašenju projekta.

Za kapitalni projekat iz člana 5. stav 3. tačka 3) ove uredbe, pored navedene dokumentacije iz stava 1. ovog člana, dostavlja se i izveštaj o prethodnoj studiji izvodljivosti i izveštaj o efektima kapitalnog projekta.

Sadržaj investicione dokumentacije zavisi od predmeta kapitalnog projekta, a u skladu sa pravilima struke koja se primenjuju za oblast u koju spada određeni kapitalni projekat.

Ako je prethodna studija izvodljivosti, odnosno studija izvodljivosti izrađena za grupu projekata, nije potrebna izrada prethodne studije izvodljivosti, odnosno studije izvodljivosti za pojedinačne kapitalne projekte, čak i ukoliko njihovi pojedinačni procenjeni troškovi prelaze iznos od 5.000.000 evra.

Ovlašćeni predlagač za kapitalne projekte iz svoje nadležnosti sačinjava, odnosno prikuplja investicionu dokumentaciju iz stava 1. ovog člana, ocenjuje i selektuje predloge ideja za kapitalne projekte i unosi ih u integrisanu bazu kapitalnih projekata, odnosno bazu kapitalnih projekata organa autonomne pokrajine i organa lokalne samouprave.

Sadržaj i obrasce investicione dokumentacije iz ovog člana, rokove i postupak pripreme i dostavljanja bliže propisuje ministar finansija.

Zahtev za finansiranje kapitalnog projekta

Član 10

Ovlašćeni predlagač podnosi zahtev za finansiranje kapitalnog projekta Ministarstvu finansija, pokrajinskom sekretarijatu nadležnom za poslove finansija, odnosno lokalnom organu uprave nadležnom za poslove finansija, u skladu sa budžetskim kalendarom, a ukoliko se finansira iz sredstava fondova Evropske unije zahtev se podnosi i Ministarstvu za evropske integracije.

Ocenjivanje kapitalnog projekta

Član 11

Ocenjivanje kapitalnog projekta je proces vrednovanja projekta koji se sprovodi kroz sve faze projektnog ciklusa.

II PROJEKTNI CIKLUS

Faze projektnog ciklusa

Član 12

Projektni ciklus kapitalnog projekta sprovodi se kroz predimplementacionu fazu i implementacionu fazu.

Predimplementacionu fazu čine:

- identifikacija i pre-selekcija predloga projekta;

- priprema i procena spremnosti projekta;

- revizija;

- selekcija.

Implementacionu fazu čine:

- implementacija;

- racionalizacija;

- operativni proces;

- eks-post evaluacija.

1. Predimplementaciona faza

Identifikacija i pre-selekcija predloga projekta

Član 13

Identifikacija i pre-selekcija predloga projekta je proces kojim se proveravaju predlozi projektne ideje u smislu njihove relevantnosti u odnosu na politike Vlade i utvrđuje korisnost projekta u odnosu na neophodne troškove i pripadajuće rizike, a na osnovu kojeg se donosi odluka o usvajanju ili odbacivanju predloga projektne ideje.

Osnov za strateški relevantne kapitalne projekte predstavljaju: programi i planovi Vlade, sektorski strateški planovi, nadnacionalne inicijative u kojima Republika Srbija ima učešće, kao i inicijativa relevantnih subjekata.

Predlozi projektne ideje iz stava 1. ovog člana podnose se nadležnom ovlašćenom predlagaču na obrascu za identifikaciju projekta.

Prilikom odabira predloga iz stava 1. ovog člana ovlašćeni predlagač dužan je da se prvenstveno rukovodi relevantnošću kapitalnog projekta za ostvarivanje strateških ciljeva sadržanim u važećim planskim dokumentima donetim na republičkom, pokrajinskom i lokalnom nivou, kao i uticajem kapitalnog projekta na socijalni, ekonomski, regionalni i ekološki održivi razvoj, uključujući procenu uticaja na činioce životne sredine (floru i faunu, zemljište, vodu, vazduh, klimu i pejzaž, materijalna i kulturna dobra i dr) i njihovu međusobnu interakciju.

Odabrane ideje kapitalnih projekata iz člana 5. stav 3. tačka 1) ove uredbe, ovlašćeni predlagač iz stava 3. ovog člana direktno kandiduje za implementacionu fazu.

Za odabrane ideje kapitalnih projekata iz člana 5. stav 3. tač. 2) i 3) ove uredbe, ovlašćeni predlagač iz stava 3. ovog člana podnosi Ministarstvu za evropske integracije obrazac za identifikaciju projekta. Obrazac za identifikaciju projekta mora biti potpisan od strane ovlašćenog lica predlagača ideje kapitalnog projekta, a kopiju navedenog obrasca istovremeno dostavlja Ministarstvu finansija i Ministarstvu životne sredine radi informisanja.

Ministarstvo za evropske integracije vrši ocenu strateške relevantnosti predloga projekta iz stava 1. ovog člana i dostavlja ocenu strateške relevantnosti projekta ovlašćenom predlagaču u roku od 15 radnih dana od dana prijema obrasca iz stava 6. ovog člana.

Ministarstvo za evropske integracije, u roku iz stava 7. ovog člana, za one projekte za koje oceni da su strateški relevantni, prosleđuje obrazac za identifikaciju projekta Ministarstvu finansija, koje vrši dalju procenu finansijskog i implementacionog aspekta, a koja ne utiče na prethodno ocenjenu stratešku relevantnost.

Ministarstvo finansija dostavlja, u pisanoj formi, ovlašćenom predlagaču mišljenje o finansijskom i implementacionom aspektu projekta u roku od 15 radnih dana od dana prijema obrasca iz stava 8. ovog člana.

Ministarstvo finansija, prilikom pripreme predloga liste prioritetnih projektnih ideja, pribavlja po službenoj dužnosti mišljenje od Ministarstva životne sredine, odnosno obaveštenje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu, u skladu sa zakonom kojim se uređuje procena uticaja na životnu sredinu.

Ministarstvo finansija tromesečno dostavlja predlog liste prioritetnih projektnih ideja, sa mišljenjima po pitanju finansijskog i implementacionog aspekta, kao i mišljenjima, odnosno obaveštenjima o potrebi procene uticaja na životnu sredinu Ministarstva životne sredine, republičkoj komisiji radi usvajanja.

Projekti iz člana 3. tačka 5) ove uredbe, uključuju se na listu prioritetnih projektnih ideja, bez ocene strateške relevantnosti projekta.

Republička Komisija razmatra (vrši analizu, ocenu i selekciju predloga ideja kapitalnih projekata sa liste iz stava 11. ovog člana) i usvaja konačnu listu prioritetnih projektnih ideja.

Nadležni ovlašćeni predlagač je dužan da u integrisanu bazu kapitalnih projekata iz člana 6. ove uredbe dostavi, odnosno unese podatke o kapitalnim projektima na nivou korisnika budžetskih sredstava, u roku od 30 dana od dana prijema obaveštenja od Ministarstva finansija u vezi sa usvojenom konačnom listom iz stava 13. ovog člana.

Priprema i procena spremnosti projekta

Član 14

Projektne ideje koje se nalaze na konačnoj listi iz člana 13. stav 13. ove uredbe, odnosno koje su uspešno prošle identifikaciju i pre-selekciju predloga projekta, postaju projekti i time predmet detaljnije pripreme i procene.

Ovlašćeni predlagač je dužan da u roku od 30 dana od dana prijema obaveštenja iz člana 13. stav 14. ove uredbe Ministarstvu za evropske integracije, Ministarstvu finansija, Ministarstvu građevinarstva i Ministarstvu životne sredine dostavi Upitnik o proceni spremnosti projekta.

Za projekte iz člana 3. tačka 5) ove uredbe ovlašćeni predlagač ne dostavlja upitnik iz stava 2. ovog člana.

U roku od 45 dana od dana prijema upitnika iz stava 2. ovog člana, Ministarstvo za evropske integracije, Ministarstvo finansija, Ministarstvo građevinarstva i Ministarstvo životne sredine, u saradnji sa ovlašćenim predlagačem sačinjavaju izveštaj o proceni spremnosti projekta i dostavljaju nadležnoj Komisiji za kapitalne investicije.

U izveštaju o proceni spremnosti projekta iz stava 4. ovog člana, projekat se razvrstava u jednu od četiri kategorije, i to:

1) Projekat sa kompletnom tehničkom dokumentacijom, spreman za pripremu ili sprovođenje tenderskog postupka;

2) Projekat koji će nakon kompletiranja tehničke dokumentacije biti spreman za pripremu ili sprovođenje tenderskog postupka;

3) Projekat kod kojeg je pre kompletiranja tehničke dokumentacije potrebno otkloniti manje nedostatke - projekat sa završenom prostorno-planskom dokumentacijom i pripremljenim preduslovima za rešavanje imovinsko-pravnih pitanja;

4) Projekat kod kojeg je pre kompletiranja tehničke dokumentacije potrebno otkloniti značajne nedostatke - projekat sa nedostacima u prostorno-planskoj dokumentaciji i nerešenim preduslovima za rešavanje imovinsko-pravnih pitanja.

Nadležna Komisija za kapitalne investicije može zahtevati od subjekata iz stava 4. ovog člana, da dostave vanredni izveštaj o proceni spremnosti projekta.

Revizija

Član 15

Ovlašćeni predlagač podnosi prethodnu, odnosno studiju opravdanosti na reviziju revizionoj komisiji obrazovanoj u skladu sa zakonom kojim se uređuje planiranje i izgradnja, radi izrade izveštaja revizione komisije.

Ovlašćeni predlagač podnosi studiju o proceni uticaja na životnu sredinu nadležnom organu u skladu sa zakonom kojim se uređuje procena uticaja na životnu sredinu, radi davanja saglasnosti na studiju o proceni uticaja na životnu sredinu.

Ovlašćeni predlagač iz st. 1. i 2. ovog člana dostavlja Ministarstvu finansija mišljenje revizione komisije, odnosno saglasnost na studiju o proceni uticaja na životnu sredinu zajedno sa dokumentacijom iz st. 1. i 2. ovog člana.

Na projekte, koji su predloženi za sufinansiranje od strane fondova Evropske unije, primenjuju se postupci u skladu sa propisima koji regulišu finansiranje iz sredstava Evropske unije, u saradnji sa Ministarstvom za evropske integracije i Ministarstvom finansija.

Ovlašćeni predlagač podnosi prethodnu, odnosno studiju izvodljivosti na reviziju Ministarstvu finansija radi revizije ekonomskog i finansijskog aspekta i Ministarstvu životne sredine, radi informisanja.

Uz dokumentaciju iz stava 5. ovog člana, ovlašćeni predlagač dužan je da dostavi i potvrdu tehničkog aspekta projekta.

Projekat koji ima pozitivne ocene iz st. 1, 2, 4. i 5. ovog člana uspešno je prošao reviziju i ulazi u selekciju.

Selekcija

Član 16

Ovlašćeni predlagač popunjava kontrolnu listu za pred-selekciju i dostavlja Ministarstvu finansija, odnosno organu nadležnom za poslove finansija autonomne pokrajine ili lokalne samouprave kao deo dokumentacije u postupku predlaganja prioritetnih oblasti finansiranja.

Za projekte koji su kandidati za finansiranje iz fondova Evropske unije, u skladu sa propisima koji regulišu finansiranje iz sredstava Evropske unije, a pre zaključenja ugovora o finansiranju iz sredstava Evropske unije, ovlašćeni predlagač dostavlja listu iz stava 1. ovog člana i Ministarstvu za evropske integracije.

Ministarstvo finansija, odnosno organ nadležan za poslove finansija autonomne pokrajine ili lokalne samouprave vrši preliminarnu kontrolu dostavljene dokumentacije, daje mišljenje o finansijskom i implementacionom aspektu projekta i priprema predlog liste prioritetnih pripremljenih projekata koju dostavlja nadležnoj Komisiji za kapitalne investicije.

Nadležna komisija za kapitalne investicije vrši odabir projekata sa liste iz stava 3. ovog člana, uzimajući u obzir sve okolnosti, a naročito procenu uticaja na činioce životne sredine (floru i faunu, zemljište, vodu, vazduh, klimu i pejzaž, materijalna i kulturna dobra i dr) i njihovu međusobnu interakciju, usvaja konačnu listu prioritetnih pripremljenih projekata i donosi preporuku o odabiru izvora finansiranja, ukoliko izvor finansiranja nije definisan u nekoj od prethodnih faza.

Finansiranje predimplementacione faze

Član 17

Za finansiranje predimplementacione faze projektnog ciklusa, ovlašćeni predlagači, u postupku pripreme i donošenja budžeta, planiraju sredstva za izradu investicione dokumentacije za kapitalne projekte iz svoje nadležnosti.

Obim sredstava za finansiranje predimplementacione faze projektnog ciklusa opredeljuje se uputstvom za pripremu budžeta Republike Srbije, odnosno uputstvom za izradu odluke o budžetu autonomne pokrajine ili jedinice lokalne samouprave predviđenim zakonom kojim se uređuje budžetski sistem.

Troškove razrade projektnih ideja (izradu prethodne studije izvodljivosti, odnosno prethodne studije opravdanosti sa generalnim projektom, kao i studije izvodljivosti, odnosno studije opravdanosti sa idejnim projektom) ovlašćeni predlagač ideje kapitalnog projekta planira u okviru određene programske aktivnosti, odnosno u okviru određene pozicije u finansijskom planu ili godišnjem programu poslovanja.

Uključivanje kapitalnih projekata u budžet

Član 18

Kapitalne projekte iz člana 5. stav 3. tač. 2) i 3) ove uredbe koji su uspešno prošli predimplementacionu fazu, ovlašćeni predlagač predlaže za uključivanje u budžet i Ministarstvu finansija, odnosno organu nadležnom za poslove finansija autonomne pokrajine ili lokalne samouprave dostavlja neophodnu dokumentaciju.

Ministar finansija bliže uređuje sadržinu, rokove i postupak dostavljanja dokumentacije iz stava 1. ovog člana.

2. Implementaciona faza

Implementacija

Član 19

Pre otpočinjanja implementacije kapitalnog projekta, ovlašćeni predlagač podnosi plan implementacije projekta Ministarstvu finansija, odnosno organu nadležnom za poslove finansija autonomne pokrajine ili lokalne samouprave.

Implementacija kapitalnog projekta obuhvata ugovaranje i izvršavanje nabavki dobara, radova i usluga potrebnih za ostvarenje kapitalnog projekta, s tim što za kapitalne projekte izgradnje ili kapitalnog održavanja uključuje i aktivnosti na pribavljanju upotrebne dozvole i upisa prava svojine u skladu sa zakonom kojim se uređuje planiranje i izgradnja.

Tokom implementacije kapitalnog projekta, ovlašćeni predlagač podnosi izveštaj o napretku implementacije kapitalnog projekta Ministarstvu finansija, odnosno organu nadležnom za poslove finansija autonomne pokrajine ili lokalne samouprave.

Izveštaj iz stava 3. ovog člana dostavlja se tromesečno.

Ministarstvo finansija, odnosno organ nadležan za poslove finansija autonomne pokrajine ili lokalne samouprave prati implementaciju kapitalnog projekta na osnovu dokumenata iz st. 1. i 3. ovog člana i utvrđuje pokazatelje učinka na nivou pojedinačnog projekta i na nivou portfolija projekata.

U roku od 60 dana od okončanja implementacione faze kapitalnog projekta ovlašćeni predlagač podnosi Ministarstvu finansija, odnosno organu nadležnom za poslove finansija autonomne pokrajine ili lokalne samouprave završni izveštaj o sprovedenom kapitalnom projektu.

Ministar finansija bliže uređuje vrstu i referentne vrednosti pokazatelja učinka.

Racionalizacija

Član 20

Analizom ključnih pokazatelja učinka Ministarstvo finansija, odnosno organ nadležan za poslove finansija autonomne pokrajine ili lokalne samouprave, utvrđuje da li se projekat sprovodi u skladu sa planom implementacije i izveštajem o napretku implementacije kapitalnog projekta.

Ukoliko se analizom iz stava 1. ovog člana utvrdi da se projekat ne sprovodi u skladu sa dokumentima iz stava 1. ovog člana, Ministarstvo finansija, odnosno organ nadležan za poslove finansija autonomne pokrajine ili lokalne samouprave, o tome obaveštava ovlašćenog predlagača.

Obaveštenje iz stava 2. ovog člana sadrži nalog i rok ovlašćenom predlagaču da dostavi obrazloženje razloga zbog čega se projekat ne sprovodi u skladu sa dokumentima iz stava 1. ovog člana i predlog mera za njihovo otklanjanje.

Na osnovu obrazloženja iz stava 3. ovog člana Ministarstvo finansija, odnosno organ nadležan za poslove finansija autonomne pokrajine ili lokalne samouprave dostavlja predlog nadležnoj Komisiji za kapitalne investicije o pokretanju mehanizma racionalizacije projekta.

Nadležna Komisiji za kapitalne investicije, na osnovu obrazloženja iz stava 3. ovog člana i predloga Ministarstva finansija, odnosno organa nadležnog za poslove finansija autonomne pokrajine ili lokalne samouprave, donosi odluku o svrstavanju projekta na spisak za racionalizaciju i istu dostavlja ovlašćenom predlagaču.

Nakon donošenje odluke iz stava 5. ovog člana ovlašćeni predlagač predlaže plan racionalizacije projekta koji sadrži neke od mogućih ishoda racionalizacije projekta: korekciju projekta, odlaganje projekta i gašenje projekta, i dostavlja ga nadležnoj Komisiji za kapitalne investicije na odlučivanje.

Nadležna Komisiji za kapitalne investicije, nakon prijema predloga iz stava 6. ovog člana, donosi odluku o istom i dostavlja je ovlašćenom predlagaču.

Za kapitalne projekte iz člana 3. tačka 5) ove uredbe republička Komisija podnosi Vladi predlog o pokretanju mehanizma racionalizacije, o čemu Vlada odlučuje.

Ministar finansija bliže uređuje sadržinu i rokove u vezi sa planom racionalizacije.

Operativni proces

Član 21

U operativnom procesu sprovode se aktivnosti vezane za upotrebu i tekuće održavanje projekta, dok kapitalno održavanje i eventualno uklanjanje objekta, odnosno opreme nakon isteka veka trajanja predstavljaju nove kapitalne projekte.

Sredstva za finansiranje aktivnosti iz stava 1. ovog člana planiraju se u okviru određene programske aktivnosti ili projekta, odnosno u okviru određene pozicije u finansijskom planu ili godišnjem programu poslovanja i ne spadaju u troškove predmetnog kapitalnog projekta.

Eks-post evaluacija

Član 22

Za kapitalne projekte iz člana 5. stav 3. tačka 3) ove uredbe ovlašćeni predlagač izrađuje izveštaj o efektima kapitalnog projekta.

Nakon tri godine od završetka kapitalnog projekta iz stava 1. ovog člana, ovlašćeni predlagač sagledava efekte koji su postignuti implementacijom kapitalnog projekta i vrši njihovo upoređivanje sa prvobitno planiranim i procenjenim efektima na ostvarenje društvenog, ekonomskog, regionalnog i ekološki održivog razvoja, uključujući efekte kapitalnog projekta na činioce životne sredine (floru i faunu, zemljište, vodu, vazduh, klimu i pejzaž, materijalna i kulturna dobra i dr.) i njihovu međusobnu interakciju, i o tome sačinjava izveštaj, unosi u integrisanu bazu kapitalnih projekata i dostavlja Ministarstvu finansija.

Ministarstvo finansija, nakon obrade izveštaja iz stava 2. ovog člana, obaveštava republičku Komisiji o efektima kapitalnog projekta iz stava 1. ovog člana.

III KAZNENE ODREDBE

Prekršaji

Član 23

Novčanom kaznom od 50.000 do 150.000 dinara kazniće se za prekršaj odgovorno lice predlagača ideje kapitalnog projekta, odnosno odgovorno lice ovlašćenog predlagača, koje:

1) postupi suprotno odredbama člana 6. st. 3, 5. i 6. ove uredbe;

2) postupi suprotno odredbama člana 13. stav 14. ove uredbe;

3) ne dostavi izveštaje iz člana 19. st. 3. i 6. ove uredbe;

4) ne dostavi izveštaj iz člana 22. stav 1. ove uredbe.

IV PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Informacioni sistem za upravljanje kapitalnim projektima

Član 24

Ministarstvo finansija je dužno da obezbedi tehničke preduslove za pristup informacionom sistemu iz člana 6. ove uredbe u roku od godinu dana od dana početka primene ove uredbe.

Informacioni sistem za upravljanje kapitalnim projektima će biti kompatibilan sa svim postojećim i budućim informacionim sistemima iz oblasti kapitalnih projekata.

Do uspostavljanja baza kapitalnih projekata iz člana 6. ove uredbe, ovlašćeni predlagač investicionu dokumentaciju iz člana 9. ove uredbe dostavlja Ministarstvu finansija, odnosno organu autonomne pokrajine i organu lokalne samouprave nadležnom za finansije, u pisanoj i elektronskoj formi.

Tekući kapitalni projekti

Član 25

Za kapitalne projekte koji se na dan stupanja na snagu ove uredbe, nalaze u fazi implementacije, postupak se nastavlja u skladu sa odredbama ove uredbe kojima se uređuje implementaciona faza.

Rok za donošenje propisa

Član 26

Propise iz čl. 6, 9, 18, 19. i 20. ove uredbe ministar finansija doneće u roku od 120 dana od dana stupanja na snagu ove uredbe.

Prestanak važenja

Član 27

Danom početka primene ove uredbe prestaje da važi Uredba o sadržini, načinu pripreme i ocene, kao i praćenju sprovođenja i izveštavanju o realizaciji kapitalnih projekata ("Službeni glasnik RS", broj 63/17).

Stupanje na snagu i početak primene

Član 28

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", a primenjivaće se po isteku 180 dana od dana stupanja na snagu ove uredbe.

 

Samostalni članovi Uredbe o izmenama i dopunama
Uredbe o upravljanju kapitalnim projektima

("Sl. glasnik RS", br. 139/2022)

Član 10

Za kapitalne projekte koji se u trenutku stupanja na snagu ove uredbe, nalaze u fazi pripreme projektne dokumentacije, ovlašćeni predlagač kapitalnog projekta dužan je da Ministarstvu životne sredine podnese upitnik iz člana 14. stav 2. Uredbe o upravljanju kapitalnim projektima ("Službeni glasnik RS", broj 51/19).

Upitnik iz stava 1. ovog člana podnosi se i ukoliko je već sačinjen izveštaj o proceni spremnosti projekta.

Za kapitalne projekte koji se na dan stupanja na snagu ove uredbe nalaze u fazi implementacije izrađuje se izveštaj o efektima kapitalnog projekta u skladu sa odredbama člana 22. Uredbe o upravljanju kapitalnim projektima ("Službeni glasnik RS", broj 51/19).

Član 11

Ministar nadležan za poslove finansija uskladiće propise donete na osnovu Uredbe o upravljanju kapitalnim projektima ("Službeni glasnik RS", broj 51/19) sa odredbama ove uredbe u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ove uredbe.

Član 12

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", a primenjuje se od 1. aprila 2023. godine.