Zastava Bosne i Hercegovine

UREDBA O UPISU U SUDSKI REGISTAR

("Sl. list SRJ", br. 1/97, 5/97 - ispr. i 13/2002 i "Sl. glasnik RS", br. 55/2004 - dr. zakon)

I OSNOVNE ODREDBE

Član 1

Ovom uredbom bliže se uređuje upis u sudski registar preduzeća, banaka i drugih finansijskih organizacija, berzi i berzanskih posrednika, organizacija za osiguranje, zadruga i drugih subjekata određenih saveznim zakonom (u daljem tekstu: subjekt upisa).

Na upis ustanove ili drugog pravnog lica čiji je upis u sudski registar određen zakonom shodno se primenjuju odredbe ove uredbe.

Član 2

U sudski registar upisuje se osnivanje, organizovanje, povezivanje i prestanak subjekta upisa, kao i statusne promene i promene oblika organizovanja tog subjekta.

U sudski registar upisuju se podaci o subjektima upisa koji su od značaja za pravni promet, i to: firma i skraćena oznaka firme, matični broj, sedište, delatnost, odnosno poslovi, oblik subjekta upisa, osnivački ulozi i osnovni kapital (upisani i uplaćeni), ovlašćenja u pravnom prometu i odgovornost za obaveze subjekta upisa, odgovornost subjekta upisa za obaveze drugih subjekata upisa u pravnom prometu, imena lica ovlašćenih za zastupanje i granice njihovih ovlašćenja, naziv i mesto poslovanja delova subjekta upisa, firma odnosno naziv i sedište sa oznakom registra i brojem registarskog upisa osnivača, odnosno ime i adresa sa ličnim brojem i brojem lične karte osnivača, broj i datum akta o osnivanju, kao i drugi podaci određeni zakonom.

U sudski registar upisuju se i promene podataka iz stava 2 ovog člana.

Član 3

Delatnost se upisuje u sudski registar prema saveznom zakonu kojim se uređuje klasifikacija delatnosti.

Ako delatnost nije predviđena zakonom iz stava 1 ovog člana, sud će odlučiti o upisu uzimajući u obzir odredbe akata subjekta upisa.

Član 4

Prijava za upis u sudski registar sadrži podatke iz člana 2 stav 2 ove uredbe, zavisno od predmeta upisa.

Uz prijavu za upis u sudski registar prilažu se isprave i dokazi predviđeni zakonom i ovom uredbom.

Član 5

Ako je zakonom ili aktom o osnivanju u skladu sa zakonom propisano davanje dozvole, saglasnosti, odobrenja, uverenja, ovlašćenja, potvrde ili drugih odgovarajućih akata, uz prijavu za upis u sudski registar prilažu se i te isprave.

Član 6

Ako je osnivač subjekta upisa strano pravno lice, uz prijavu za upis u sudski registar osnivanja subjekta upisa podnosi se i dokaz da je strano pravno lice upisano u odgovarajući registar države čiju pripadnost ima.

Ako je osnivač subjekta upisa strano fizičko lice, uz prijavu za upis osnivanja subjekta upisa podnosi se isprava kojom se utvrđuje njegov identitet. Strano fizičko lice koje je stalno nastanjeno u Saveznoj Republici Jugoslaviji podnosi i potvrdu o prebivalištu, a strano fizičko lice koje privremeno boravi u Saveznoj Republici Jugoslaviji i potvrdu o boravištu. Ove potvrde ne mogu biti starije od 30 dana.

Ako je osnivač subjekta upisa subjekt upisa upisan kod drugog registarskog suda, odnosno u registar kod drugog nadležnog organa, uz prijavu za upis osnivanja subjekta upisa podnosi se izvod iz sudskog registra, odnosno izvod iz registra koji se vodi kod drugog nadležnog organa za tog osnivača.

Ako je osnivač subjekta upisa jugoslovenski državljanin, uz prijavu za upis osnivanja subjekta upisa podnosi se fotokopija lične karte i potvrda o prebivalištu, a ako osnivač subjekta upisa nema prebivalište u Saveznoj Republici Jugoslaviji - potvrda o boravištu. Ove potvrde ne mogu biti starije od 30 dana.

Isprave iz st. 1 do 4 ovog člana podnose se, po potrebi, i uz druge prijave za upis u sudski registar.

Član 7

Uz prijavu za upis osnivanja, odnosno organizovanja subjekta upisa podnosi se dokaz o osnovu korišćenja poslovnog prostora u kome je sedište subjekta upisa.

Član 8

Sudski registar sastoji se iz registarskih uložaka koji imaju registarske listove.

Uz sudski registar vode se zbirke isprava i druge pomoćne knjige i evidencije.

Sudski registar, pomoćne knjige i evidencije vode se ažurno, a mogu se obrađivati komjuterom primenom jedinstvenih standarda.

II PRIJAVE ZA UPIS U SUDSKI REGISTAR

A. PRIJAVA ZA UPIS U SUDSKI REGISTAR OSNIVANJA PREDUZEĆA

1. Prijava za upis u sudski registar osnivanja akcionarskog društva

Član 9

Uz prijavu za upis u sudski registar simultanog (istovremenog) osnivanja akcionarskog društva prilažu se:

1) ugovor o osnivanju društva, sa overenim potpisima osnivača;

2) statut društva;

3) izveštaj banke o deponovanim novčanim ulozima na privremeni račun;

4) izveštaj osnivača o ulozima u stvarima i pravima, sa procenom vrednosti tih uloga koju je izvršio ovlašćeni procenjivač, odnosno osnivač, bilansom preduzeća koje se kao ulog unosi u društvo za dve poslednje poslovne godine i dokazima o stavljanju stvari i prava na raspolaganje društvu u skladu sa ugovorom o osnivanju društva;

5) odluka o imenovanju zastupnika društva ako zastupnik nije određen osnivačkim aktom;

6) overen potpis lica ovlašćenog za zastupanje.

Član 10

Uz prijavu za upis u sudski registar sukcesivnog (postepenog) osnivanja akcionarskog društva prilažu se:

1) ugovor o osnivanju društva sa overenim potpisima osnivača;

2) dokaz o objavljivanju i sadržina javnog poziva za upis i uplatu akcija (prospekt), sa odobrenjem prospekta od strane nadležnog saveznog organa;

3) zapisnik sa osnivačke skupštine, sa spiskom učesnika i dokazima o sazivanju skupštine;

4) statut društva;

5) izveštaj banke o upisanim akcijama i izveštaj o deponovanim novčanim ulozima na privremeni račun;

6) izveštaj osnivača o ulozima u stvarima i pravima, sa procenom vrednosti tih uloga koju je izvršio ovlašćeni procenjivač, odnosno osnivač, bilansom preduzeća koje se kao ulog unosi u društvo za dve poslednje poslovne godine i dokazima o stavljanju stvari i prava na raspolaganje društvu u skladu sa ugovorom o osnivanju društva;

7) odluka o imenovanju zastupnika društva ako zastupnik nije određen osnivačkim aktom;

8) overen potpis lica ovlašćenog za zastupanje.

Član 11

Uz prijavu za upis u sudski registar osnivanja jednočlanog akcionarskog društva prilažu se:

1) odluka o osnivanju društva, sa overenim potpisom osnivača;

2) statut društva;

3) izveštaj banke o deponovanom novčanom ulogu na privremeni račun;

4) izveštaj osnivača o ulogu u stvarima i pravima, sa procenom vrednosti tih uloga koju je izvršio ovlašćeni procenjivač, odnosno osnivač i dokazima o stavljanju stvari i prava na raspolaganje društvu u skladu sa odlukom o osnivanju društva;

5) dokaz o sredstvima obezbeđenja za neuplaćeni iznos novčanog dela osnivačkog uloga, odnosno za vrednost neunesenog nenovčanog uloga;

6) odluka o imenovanju zastupnika društva, ako je odlukom o osnivanju određeno da vlasnik ne obavlja poslove direktora društva;

7) overen potpis lica ovlašćenog za zastupanje.

2. Prijava za upis u sudski registar osnivanja društva s ograničenom odgovornošću

Član 12

Uz prijavu za upis u sudski registar osnivanja društva s ograničenom odgovornošću prilažu se:

1) ugovor o osnivanju društva, sa overenim potpisima ugovarača;

2) statut društva;

3) izveštaj banke o deponovanim novčanim ulozima na privremeni račun;

4) izveštaj osnivača o ulozima u stvarima i pravima sa procenom vrednosti tih uloga koju je izvršio ovlašćeni procenjivač, odnosno osnivač i dokazima o stavljanju stvari i prava na raspolaganje društvu u skladu sa ugovorom o osnivanju društva;

5) odluka o imenovanju zastupnika društva ako zastupnik nije određen osnivačkim aktom;

6) overen potpis lica ovlašćenog za zastupanje.

Član 13

Uz prijavu za upis u sudski registar osnivanja jednočlanog društva s ograničenom odgovornošću prilažu se:

1) odluka o osnivanju društva, sa overenim potpisom osnivača;

2) izveštaj banke o deponovanom novčanom ulogu na privremeni račun;

3) izveštaj osnivača o ulogu u stvarima i pravima, sa procenom vrednosti tog uloga koju je izvršio ovlašćeni procenjivač, odnosno osnivača i dokazima o stavljanju stvari i prava na raspolaganje društvu u skladu sa odlukom o osnivanju društva;

4) dokaz o sredstvima obezbeđenja za neuplaćeni iznos novčanog dela osnivačkog uloga, odnosno za vrednost neunesenog nenovčanog uloga;

5) odluka o imenovanju zastupnika društva ako je odlukom o osnivanju određeno da vlasnik ne obavlja poslove direktora društva;

6) overen potpis lica ovlašćenog za zastupanje.

3. Prijava za upis u sudski registar osnivanja ortačkog društva

Član 14

Uz prijavu za upis u sudski registar osnivanja ortačkog društva prilažu se:

1) ugovor o osnivanju društva, sa overenim potpisima ugovarača;

2) potvrda banke o uplati novčanog uloga na privremeni račun, odnosno dokaz o tome da su stvari i prava stavljene na raspolaganje društvu, ako je ugovorom o osnivanju predviđeno da se novčani ulog uplaćuje, odnosno ulog u stvarima i pravima stavlja na raspolaganje društvu pre upisa osnivanja društva u sudski registar;

3) overen potpis lica ovlašćenog za zastupanje.

4. Prijava za upis u sudski registar osnivanja komanditnog društva

Član 15

Uz prijavu za upis u sudski registar osnivanja komanditnog društva prilažu se:

1) ugovor o osnivanju društva, sa overenim potpisima ugovarača;

2) procena ovlašćenog procenjivača, odnosno osnivača vrednosti nenovčanog uloga komanditora;

3) potvrda banke o uplati novčanog uloga komanditora na privremeni račun, odnosno dokaz da je komanditor stvari i prava stavio na raspolaganje društvu u skladu sa ugovorom o osnivanju;

4) potvrda banke o uplati novčanog uloga komplementara, odnosno dokaz da je komplementar stavio stvari i prava na raspolaganje društvu ako je ugovorom o osnivanju predviđeno da je komplementar dužan da to učini pre upisa društva u sudski registar;

5) overen potpis lica ovlašćenog za zastupanje.

5. Prijava za upis u sudski registar osnivanja javnog preduzeća

Član 16

Uz prijavu za upis u sudski registar osnivanja javnog preduzeća prilažu se:

1) akt nadležnog državnog organa, odnosno organa jedinice lokalne samouprave o osnivanju preduzeća;

2) potvrda o prenosu novčanih sredstava za osnivanje i početak rada preduzeća na privremeni račun, odnosno potvrda osnivača o predaji stvari, sa popisom i procenom;

3) statut preduzeća;

4) odluka o imenovanju zastupnika preduzeća ako zastupnik nije određen osnivačkim aktom;

5) overen potpis lica ovlašćenog za zastupanje;

6) druge isprave utvrđene zakonom kojim se uređuju uslovi i način obavljanja delatnosti od opšteg interesa.

Član 17

Uz prijavu za upis u sudski registar delatnosti od opšteg interesa koje obavlja preduzeće, deo preduzeća i preduzetnik prilažu se i isprave iz člana 16 tačka 6 ove uredbe.

B. PRIJAVA ZA UPIS U SUDSKI REGISTAR DRUŠTVENOG PREDUZEĆA

1. Prijava za upis u sudski registar osnivanja društvenog preduzeća

Član 18

Uz prijavu za upis u sudski registar osnivanja društvenog preduzeća prilažu se:

1) odluka, odnosno ugovor o osnivanju preduzeća;

2) dokaz o visini društvenog kapitala preduzeća;

3) dokaz da je društveni kapital podeljen u obračunske akcije, odnosno udele određene nominalne vrednosti;

4) statut preduzeća;

5) odluka o imenovanju zastupnika preduzeća;

6) overen potpis lica ovlašćenog za zastupanje.

2. Prijava za upis u sudski registar organizovanja društvenog preduzeća

Član 19

Uz prijavu za upis u sudski registar organizovanja društvenog preduzeća u zakonom predviđenim slučajevima (spajanjem ili podelom, poništenjem svojinske transformacije, raskidom ugovora o prenosu društvenog kapitala na holding bez naknade, otkupom akcija od akcionara i dr.) prilažu se:

1) akt na kome se zasniva organizovanje preduzeća (odluka nadležnog organa preduzeća, ugovor, rešenje, odnosno presuda nadležnog organa, i dr.);

2) dokaz o visini društvenog kapitala preduzeća;

3) dokaz da je društveni kapital podeljen u obračunske akcije, odnosno udele određene nominalne vrednosti;

4) statut preduzeća;

5) odluka o imenovanju zastupnika preduzeća ako se zastupnik menja;

6) overen potpis lica ovlašćenog za zastupanje ako se zastupnik menja.

3. Prijava za upis u sudski registar promene vlasništva društvenog kapitala

Član 20

Ako društveno preduzeće donese odluku o promeni vlasništva društvenog kapitala, podnosi prijavu za upis u sudski registar, uz koju se, zavisno od modela promene i oblika organizovanja, prilažu:

1) odluka o promeni vlasništva društvenog kapitala;

2) potvrda nadležne organizacije o utvrđenoj vrednosti društvenog kapitala;

3) odluka o izdavanju akcija ili udela, odnosno prodaji celine ili dela preduzeća;

4) dokaz o upisu i uplati akcija ili udela saglasno odluci iz tačke 3 ovog člana, odnosno o prodaji celine ili dela preduzeća;

5) ugovor o pretvaranju ulaganja i potraživanja u trajni ulog;

6) statut društva;

7) odluka o imenovanju zastupnika društva ako se zastupnik menja;

8) overen potpis lica ovlašćenog za zastupanje ako se zastupnik menja;

9) druge isprave u skladu sa zakonom.

V. PRIJAVA ZA UPIS U SUDSKI REGISTAR DELA PREDUZEĆA

Član 21

Uz prijavu za upis u sudski registar dela preduzeća prilažu se:

1) osnivački akt ili statut, odnosno izmene akta ili statuta kojima se utvrđuju ovlašćenja dela preduzeća u pravnom prometu;

2) odluka nadležnog organa o nazivu, mestu poslovanja, poslovima i licu ovlašćenom za zastupanje dela preduzeća;

3) overen potpis lica ovlašćenog za zastupanje.

Član 22

Uz prijavu za upis u sudski registar brisanja dela preduzeća prilaže se odluka o prestanku tog dela.

G. PRIJAVA ZA UPIS U SUDSKI REGISTAR OSNIVANJA POSLOVNOG UDRUŽENJA

Član 23

Uz prijavu za upis u sudski registar osnivanja poslovnog udruženja prilažu se:

1) ugovor o osnivanju, sa overenim potpisima osnivača;

2) dokaz o uplati iznosa osnovnog kapitala i dokaz o stavljanju stvari i prava na raspolaganje udruženju u skladu sa ugovorom o osnivanju;

3) odluka o imenovanju zastupnika poslovnog udruženja;

4) overen potpis lica ovlašćenog za zastupanje.

D. PRIJAVA ZA UPIS U SUDSKI REGISTAR PREDUZETNIKA

Član 24

Za upis u sudski registar preduzetnika prilažu se:

1) prijava preduzetnika u pismenom obliku;

2) overen potpis lica ovlašćenog za zastupanje;

3) dokaz o osnovu korišćenja poslovnog prostora u kome je sedište preduzetnika;

4) druge isprave propisane zakonom.

Đ. PRIJAVA ZA UPIS U SUDSKI REGISTAR POVEĆANJA, ODNOSNO SMANJENJA OSNOVNOG KAPITALA I PROMENE ČLANA PRIVREDNOG DRUŠTVA

1. Prijava za upis u sudski registar povećanja osnovnog kapitala akcionarskog društva

Član 25

Uz prijavu za upis u sudski registar odluke o povećanju osnovnog kapitala akcionarskog društva po osnovu novih uloga prilaže se odluka skupštine akcionara o povećanju osnovnog kapitala, a po potrebi i saglasnost akcionara one klase akcija čija se utvrđena prava menjaju povećanjem osnovnog kapitala, potvrda banke da je nominalna vrednost svih ranije upisanih akcija u celini uplaćena, odnosno izveštaj ovlašćenog procenjivača o proceni uloga u stvarima i pravima.

Uz prijavu za upis povećanja osnovnog kapitala nastalog sprovođenjem odluke iz stava 1 ovog člana prilažu se:

1) dokaz o objavljivanju i sadržina javnog poziva za upis i uplatu akcija (prospekt), sa odobrenjem prospekta od strane nadležnog saveznog organa;

2) izveštaj banke o upisanim i uplaćenim akcijama;

3) saglasnost nadležnog saveznog organa za sticanje značajnog ili većinskog učešča kapitala u kapitalu društva.

Član 26

Uz prijavu za upis u sudski registar odluke o uslovnom povećanju osnovnog kapitala akcionarskog društva prilaže se odluka skupštine o uslovnom povećanju kapitala i potvrda banke o veličini osnovnog kapitala društva koji postoji u vreme donošenja te odluke.

Uz prijavu za upis ukupnog iznosa za koji su izdate akcije u prethodnoj poslovnoj godini po osnovu odluke o uslovnom povećanju kapitala prilaže se izveštaj banke o upisanim i uplaćenim akcijama i izjava direktora da su akcije izdate za namene određene u toj odluci.

Član 27

Uz prijavu za upis u sudski registar odluke o povećanju osnovnog kapitala akcionarskog društva po osnovu ovlašćenog kapitala prilaže se odluka uprave društva o povećanju osnovnog kapitala, izvod iz statuta ili odluka skupštine kojom je uprava ovlašćena za donošenje takve odluke i dokaz o iznosu osnovnog kapitala koji je postojao u vreme davanja ovlašćenja.

Uz prijavu za upis povećanja osnovnog kapitala nastalog sprovođenjem odluke iz stava 1 ovog člana prilaže se potvrda banke o upisanim i uplaćenim akcijama, a isprave iz člana 25 stav 2 tač. 1 i 3 ove uredbe - ako to proizlazi iz odluke o povećanju osnovnog kapitala.

Član 28

Uz prijavu za upis u sudski registar povećanja osnovnog kapitala akcionarskog društva iz rezervi akcionarskog društva (pretvaranjem rezervi i neraspoređene dobiti u osnovni kapital) prilažu se:

1) odluka skupštine akcionara o povećanju osnovnog kapitala;

2) bilans stanja na osnovu koga je donesena odluka o povećanju osnovnog kapitala, sa mišljenjem revizora;

3) godišnji obračun društva za proteklu poslovnu godinu;

4) potvrda uprave da od dana usvajanja bilansa do dana podnošenja prijave nije došlo do smanjenja imovine društva koje bi sprečavalo povećanje osnovnog kapitala, odnosno do povrede prava akcionara.

Član 29

Na prijavu za upis povećanja osnovnog kapitala jednočlanog akcionarskog društva shodno se primenjuju odredbe čl. 25 do 28 ove uredbe.

Član 30

Uz prijavu za upis u sudski registar odluke o izdavanju zamenljivih i participativnih obveznica prilaže se odluka skupštine ili odluka uprave društva o izdavanju tih obveznica, sa ovlašćenjem skupštine za donošenje te odluke.

2. Prijava za upis u sudski registar smanjenja osnovnog kapitala akcionarskog društva

Član 31

Uz prijavu za upis u sudski registar odluke o smanjenju osnovnog kapitala akcionarskog društva prilažu se odluka skupštine akcionara o smanjenju osnovnog kapitala i saglasnost akcionara one klase akcija čija se utvrđena prava menjaju smanjenjem osnovnog kapitala.

Uz prijavu za upis smanjenja osnovnog kapitala nastalog sprovođenjem odluke iz stava 1 ovog člana prilažu se:

1) dokaz o objavljivanju odluke o smanjenju osnovnog kapitala sa pozivom poveriocima da prijave svoja potraživanja u skladu sa zakonom;

2) dokaz o isplati dospelih ili obezbeđenju nedospelih potraživanja koja su poverioci prijavili u propisanom roku, odnosno potvrda nadležnog organa preduzeća da poverioci nisu podneli takve zahteve u tom roku;

3) dokaz o pozivanju akcionara na podnošenje akcija radi spajanja ili promene nominalne vrednosti u skladu sa zakonom;

4) dokaz o izvršenom poništavanju akcija, odnosno oglašavanju akcija nevažećim.

Član 32

Na prijavu za upis u sudski registar odluke o pojednostavljenom smanjenju osnovnog kapitala akcionarskog društva ili odluke o povlačenju akcija na teret osnovnog kapitala, kao i prijavu za upis smanjenja osnovnog kapitala nastalog sprovođenjem te odluke shodno se primenjuju odredbe člana 31 ove uredbe.

3. Prijava za upis u sudski registar povećanja, odnosno smanjenja osnovnog kapitala društva s ograničenom odgovornošću

Član 33

Uz prijavu za upis u sudski registar povećanja osnovnog kapitala društva s ograničenom odgovornošću podnose se odluka o povećanju osnovnog kapitala i izmene ugovora o osnivanju društva, odnosno statuta društva, donesene u skladu sa statutom društva.

Uz prijavu za upis povećanja osnovnog kapitala društva s ograničenom odgovornošću nastalog sprovođenjem odluke iz stava 1 ovog člana prilaže se potvrda banke o uplati uloga, odnosno dokaz o unošenju novih uloga saglasno toj odluci, a po potrebi, i saglasnost nadležnog saveznog organa za sticanje značajnog ili većinskog učešća kapitala.

Član 34

Na prijavu za upis u sudski registar smanjenja osnovnog kapitala društva s ograničenom odgovornošću shodno se primenjuju odredbe člana 33 i člana 31 stav 2 tač. 1 i 2 ove uredbe.

4. Prijava za upis u sudski registar preostalog upisanog novčanog dela osnovnog kapitala

Član 35

Uz prijavu za upis u sudski registar uplate preostalog upisanog novčanog dela osnovnog kapitala akcionarskog društva i društva s ograničenom odgovornošću podnosi se potvrda banke o izvršenoj uplati.

5. Prijava za upis u sudski registar pristupanja novog člana, odnosno prestanka članstva u privrednim društvima

Član 36

Uz prijavu za upis u sudski registar pristupanja novog člana ortačkog društva prilažu se izmene ugovora o osnivanju.

Uz prijavu za upis prestanka članskog odnosa u ortačkom društvu prilaže se isprava kojom se dokazuje osnov prestanka članskog odnosa i izmene ugovora o osnivanju.

Član 37

Uz prijavu za upis u sudski registar pristupanja novog člana komanditnog društva i društva s ograničenom odgovornošću prilažu se odluka organa upravljanja subjekta upisa, ugovor o prenosu udela, sa overenim potpisima ugovarača, kao i izmene i dopune ugovora o osnivanju, odnosno statuta.

Uz prijavu za upis prestanka članskog odnosa u komanditnom društvu i društvu s ograničenom odgovornošću prilažu se isprava kojom se dokazuje osnov prestanka članskog odnosa i izmene i dopune ugovora o osnivanju, odnosno statuta.

E. PRIJAVA ZA UPIS U SUDSKI REGISTAR POVEZIVANJA PREDUZEĆA

1. Prijava za upis u sudski registar sticanja značajnog i većinskog učešća kapitala

Član 38

Uz prijavu za upis u sudski registar sticanja značajnog ili većinskog učešća kapitala u akcionarskim društvima s javnim upisom akcija prilažu se:

1) ponuda za kupovinu ili razmenu akcija, objavljena u glasilu berze;

2) saglasnost nadležnog saveznog organa za sticanje značajnog ili većinskog učešća kapitala u skladu sa saveznim zakonom kojim se uređuju hartije od vrednosti;

3) potvrda banke o uplati novčanog iznosa kupljenih akcija.

Uz prijavu za upis u sudski registar sticanja značajnog ili većinskog učešća kapitala u akcionarskom društvu bez javnog upisa akcija i u društvu s ograničenom odgovornošću prilažu se isprave iz stava 1 tač. 2 i 3 ovog člana.

Član 39

Kad akcionar ili imalac udela stekne više od 75% osnovnog kapitala akcionarskog društva ili društva s ograničenom odgovornošću, uz prijavu za upis ovog učešća u kapitalu društva prilaže se potvrda banke o nominalnom iznosu ukupnog kapitala društva i nominalnom iznosu učešća podnosioca prijave u tom kapitalu.

2. Prijava za upis u sudski registar sticanja uzajamnog učešća kapitala

Član 40

Uz prijavu za upis u sudski registar uzajamnog sticanja kapitala u akcionarskom društvu ili društvu s ograničenom odgovornošću prilažu se:

1) potvrda banke o nominalnom iznosu ukupnog kapitala i stečenih akcija ili udela u kapitalu akcionarskog društva ili društva s ograničenom odgovornošću;

2) potvrda banke o nominalnom iznosu kapitala sticaoca i udela akcionarskog društva ili društva s ograničenom odgovornošću u kapitalu sticaoca.

3. Prijava za upis u sudski registar prinudnog otkupa ili zamene akcija

Član 41

Uz prijavu za upis u sudski registar prinudnog otkupa ili zamene akcija, odnosno udela prilažu se:

1) odluka skupštine matičnog preduzeća o otkupu ili zameni akcija, odnosno udela;

2) potvrda banke o nominalnom iznosu učešća matičnog preduzeća u kapitalu zavisnog preduzeća od 90% i datum sticanja tog učešća.

Član 42

Uz prijavu matičnog preduzeća za upis u sudski registar podataka iz čl. 38 do 41 ove uredbe podnosi se i kopija prijave za upis koju je nadležnom registarskom sudu podnelo zavisno preduzeće i obrnuto.

Ž. PRIJAVA ZA UPIS U SUDSKI REGISTAR STATUSNIH PROMENA I PROMENA OBLIKA PREDUZEĆA

1. Prijava za upis u sudski registar spajanja preuzimanjem (pripajanja) preduzeća

Član 43

Uz prijavu za upis u sudski registar spajanja preuzimanjem (pripajanja) jednog preduzeća drugom preduzeću prilažu se:

1) ugovor o pripajanju;

2) izveštaj ovlašćenih procenjivača o vrednosti imovine preduzeća koja učestvuju u pripajanju, sa obrazloženjem predložene zamene akcija ili udela;

3) saglasnosti skupština preduzeća koja učestvuju u pripajanju na ugovor o pripajanju, kao i saglasnost akcionara one klase akcija čija se utvrđena prava pripajanjem preduzeća menjaju;

4) dokaz o objavljivanju obaveštenja o pokretanju postupka za pripajanje u skladu sa zakonom;

5) dokazi o isplati ili obezbeđenju potraživanja poverilaca koji su zahtevali ispunjenje ili obezbeđenje svojih potraživanja u propisanom roku, odnosno potvrda nadležnog organa preduzeća da poverioci nisu podneli ovakve zahteve u tom roku.

Ako u pripajanju učestvuje javno preduzeće, uz prijavu se, osim isprava iz stava 1 ovog člana, prilaže i saglasnost nadležnog organa na ugovor o pripajanju.

Ako se pripajanjem poveća osnovni kapital preduzeća preuzimaoca, uz prijavu iz stava 1 ovog člana podnosi se i dokaz o visini ukupnog osnovnog kapitala.

Član 44

Ako se 90% osnovnog kapitala zavisnog preduzeća nalazi u svojini matičnog preduzeća, uz prijavu za upis u sudski registar pripajanja ne prilaže se saglasnost skupštine zavisnog preduzeća na ugovor o pripajanju, osim ako akcionari ili članovi zavisnog preduzeća koji poseduju ili predstavljaju najmanje 1/10 osnovnog kapitala preduzeća ne zahtevaju sazivanje skupštine radi donošenja odluke.

Ako sve akcije ili udeli zavisnog preduzeća pripadaju matičnom preduzeću preuzimaocu u ugovoru o pripajanju ne navode se podaci o zameni akcija ili udela, a uz prijavu za upis ne prilaže se izveštaj ovlašćenog procenjivača.

2. Prijava za upis u sudski registar spajanja preduzeća novim osnivanjem (spajanja)

Član 45

Uz prijavu za upis u sudski registar organizovanja novog preduzeća nastalog spajanjem preduzeća novim osnivanjem (spajanjem) prilažu se:

1) ugovor o spajanju;

2) saglasnost skupština preduzeća koja učestvuju u spajanju na ugovor o spajanju, kao i saglasnost akcionara one klase akcija čija se utvrđena prava spajanjem preduzeća menjaju;

3) dokaz o objavljivanju obaveštenja o pokretanju postupka za spajanje u skladu sa zakonom;

4) dokazi o isplati ili obezbeđenju potraživanja poverilaca koji su zahtevali ispunjenje ili obezbeđenje svojih potraživanja u propisanom roku, odnosno potvrda nadležnog organa preduzeća da poverioci nisu podneli takve zahteve u tom roku.

Ako u spajanju učestvuje javno preduzeće, uz prijavu se, osim isprava iz stava 1 ovog člana, prilaže i saglasnost nadležnog organa na ugovor o spajanju.

Na prijavu iz stava 1 ovog člana shodno se primenjuju odredbe ove uredbe o prijavi za upis osnivanja odgovarajućeg oblika preduzeća.

3. Prijava za upis u sudski registar podele preduzeća

Član 46

Uz prijavu za upis u sudski registar organizovanja novog preduzeća nastalog podelom preduzeća prilažu se:

1) odluka skupštine o podeli preduzeća;

2) razgraničenje sredstava, prava i obaveza postojećeg preduzeća između preduzeća nastalih deobom (deobni bilans).

Na prijavu iz stava 1 ovog člana shodno se primenjuju odredbe ove uredbe o prijavi za upis osnivanja odgovarajućeg oblika preduzeća.

4. Prijava za upis u sudski registar promene oblika preduzeća

Član 47

Uz prijavu za upis u sudski registar promene oblika preduzeća prilažu se:

1) odluka skupštine, odnosno odgovarajućeg organa upravljanja o promeni oblika preduzeća;

2) zapisnik sa sednice skupštine, odnosno odgovarajućeg organa upravljanja preduzeća na kojoj je doneta odluka o promeni oblika preduzeća;

3) dokaz o objavljivanju i sadržini javnog poziva akcionarima i članovima preduzeća koji nisu bili prisutni, odnosno zastupljeni na skupštini, a nisu bili poimenično pozvani da se izjasne da li prihvataju promenu oblika preduzeća po odluci skupštine;

4) potvrda uprave preduzeća o rezultatima izjašnjavanja iz tačke 3 ovog stava;

5) dokaz o saglasnosti akcionara i članova preduzeća čija se utvrđena prava i obaveze menjaju promenom oblika preduzeća sa odlukom o promeni oblika datom u skladu sa zakonom.

Na prijavu iz stava 1 ovog člana shodno se primenjuju odredbe ove uredbe o prijavi za upis osnivanja odgovarajućeg oblika preduzeća.

Z. PRIJAVA ZA UPIS U SUDSKI REGISTAR BANKE I DRUGIH FINANSIJSKIH ORGANIZACIJA

Član 48

Uz prijavu za upis u sudski registar osnivanja banke prilažu se:

1) ugovor o osnivanju banke;

2) zapisnik sa osnivačke skupštine;

3) statut banke;

4) dokaz da su osnivači banke uplatili novčana sredstva na ime osnivačkog kapitala na privremeni račun kod organizacije nadležne za poslove platnog prometa, odnosno dokaz da je strano lice uplatilo devizna sredstva na poseban račun kod Narodne banke Jugoslavije;

5) dokaz da su osnivači banke sredstva u novčanom obliku stavili na raspolaganje banci;

6) rešenje Narodne banke Jugoslavije o izdavanju dozvole za rad banke i saglasnost Narodne banke Jugoslavije na ugovor o osnivanju i statut banke;

7) odluka o imenovanju direktora, odnosno vršioca dužnosti direktora banke, sa mišljenjem Narodne banke Jugoslavije;

8) overen potpis lica ovlašćenog za zastupanje.

Na upis štedionica, štedno-kreditnih organizacija i štedno-kreditnih zadruga shodno se primenjuju odredbe stava 1 ovog člana.

Član 49

Uz prijavu za upis u sudski registar poslova platnog prometa sa inostranstvom, kreditnih poslova sa inostranstvom i devizno-valutnih i menjačkih poslova banke u Saveznoj Republici Jugoslaviji prilažu se:

1) ovlašćenje Narodne banke Jugoslavije;

2) odluka skupštine banke o imenovanju lica ovlašćenih za zastupanje;

3) overen potpis lica ovlašćenog za zastupanje.

Uz prijavu za upis u sudski registar poslova berzanskog posredovanja koje obavlja banka ili poštanska štedionica prilaže se saglasnost Narodne banke Jugoslavije.

Član 50

Na upis u sudski registar dela banke koji ima određena ovlašćenja u pravnom prometu shodno se primenjuju odredbe člana 21 ove uredbe.

Član 51

Na upis u sudski registar statusne promene banke shodno se primenjuju odredbe čl. 43 do 47 ove uredbe.

I. PRIJAVA ZA UPIS U SUDSKI REGISTAR BERZE I BERZANSKIH POSREDNIKA

Član 52

Uz prijavu za upis u sudski registar osnivanja berze prilažu se:

1) ugovor o osnivanju berze;

2) dozvola nadležnog organa za osnivanje berze;

3) zapisnik sa osnivačke skupštine;

4) statut berze;

5) pravila berze;

6) dozvola nadležnog organa za rad berze;

7) odluka o imenovanju lica ovlašćenog za zastupanje berze i saglasnost nadležnog saveznog organa na odluku o imenovanju direktora berze;

8) overen potpis lica ovlašćenog za zastupanje;

9) izveštaj banke o deponovanim novčanim ulozima na privremeni račun i izveštaj osnivača o ulozima u stvarima i pravima, sa procenom vrednosti tih uloga koju je izvršio ovlašćeni procenjivač, odnosno osnivač i dokazima o stavljanju stvari i prava na raspolaganje berzi u skladu sa ugovorom o osnivanju berze.

Član 53

Uz prijavu za upis u sudski registar osnivanja berzanskog posrednika prilažu se:

1) ugovor o osnivanju berzanskog posrednika;

2) zapisnik sa osnivačke skupštine;

3) statut berzanskog posrednika;

4) pravila berzanskog posrednika;

5) dozvola nadležnog organa za rad berzanskog posrednika;

6) odluka o imenovanju direktora berzanskog posrednika;

7) overen potpis lica ovlašćenog za zastupanje;

8) izveštaj banke o deponovanim novčanim ulozima na privremeni račun i izveštaj osnivača o ulozima u stvarima i pravima sa procenom vrednosti tih uloga koju je izvršio ovlašćeni procenjivač, odnosno osnivač i dokazima o stavljanju stvari i prava na raspolaganje berzanskom posredniku u skladu sa ugovorom o osnivanju berzanskog posrednika.

Član 54

Na prijavu za upis u sudski registar statusne promene berze i berzanskog posrednika shodno se primenjuju odredbe čl. 43 do 47 ove uredbe.

Uz prijavu iz stava 1 ovog člana prilaže se i saglasnost organa koji je izdao dozvolu za rad berze, odnosno berzanskog posrednika na odluku o statusnoj promeni berze, odnosno berzanskog posrednika.

Član 55

Na upis u sudski registar udruženja berzi i berzanskih posrednika shodno se primenjuju odredbe člana 23 ove uredbe.

J. PRIJAVA ZA UPIS U SUDSKI REGISTAR ORGANIZACIJA ZA OSIGURANJE

1. Prijava za upis u sudski registar osnivanja akcionarskog društva za osiguranje

Član 56

Uz prijavu za upis u sudski registar osnivanja akcionarskog društva za osiguranje prilažu se:

1) ugovor o osnivanju društva;

2) dozvola nadležnog saveznog organa za rad društva;

3) zapisnik sa osnivačke skupštine;

4) statut društva;

5) izveštaj organizacije nadležne za poslove platnog prometa o deponovanim novčanim ulozima na privremeni račun;

6) izveštaj osnivača o ulozima u stvarima i pravima, sa procenom vrednosti tih uloga koju je izvršio ovlašćeni procenjivač, odnosno osnivač i dokazima o stavljanju stvari i prava na raspolaganje društvu u skladu sa ugovorom o osnivanju društva;

7) odluka o imenovanju vršioca dužnosti direktora društva;

8) overen potpis lica ovlašćenog za zastupanje.

2. Prijava za upis u sudski registar osnivanja društva za uzajamno osiguranje

Član 57

Na prijavu za upis u sudski registar osnivanja društva za uzajamno osiguranje shodno se primenjuju odredbe člana 56 ove uredbe.

3. Prijava za upis u sudski registar osnivanja agencije za poslove pružanja drugih usluga u osiguranju

Član 58

Uz prijavu za upis u sudski registar osnivanja agencije za poslove pružanja drugih usluga u osiguranju prilažu se isprave propisane ovom uredbom za upis osnivanja akcionarskog društva ili društva sa ograničenom odgovornošću, kao i dozvola nadležnog saveznog organa za rad te agencije.

4. Prijava za upis u sudski registar delova organizacije za osiguranje

Član 59

Na upis u sudski registar dela organizacije za osiguranje koji ima određena ovlašćenja u pravnom prometu shodno se primenjuju odredbe člana 21 ove uredbe.

5. Prijava za upis u sudski registar statusne promene organizacije za osiguranje

Član 60

Na upis u sudski registar statusne promene organizacije za osiguranje shodno se primenjuju odredbe čl. 43 do 47 ove uredbe.

K. PRIJAVA ZA UPIS U SUDSKI REGISTAR ZADRUGE

1. Prijava za upis u sudski registar osnivanja zadruge

Član 61

Uz prijavu za upis u sudski registar osnivanja zadruge prilažu se:

1) ugovor o osnivanju, odnosno odluka o osnivanju;

2) zadružna pravila;

3) zapisnik sa osnivačke skupštine;

4) dokaz o izvršenoj uplati ili unošenju udela, odnosno sredstava osnivača, u skladu sa aktima iz tač. 1 i 2 ovog člana;

5) odluka o imenovanju direktora zadruge;

6) overen potpis lica ovlašćenog za zastupanje.

2. Prijava za upis u sudski registar osnivanja zadružnog saveza

Član 62

Uz prijavu za upis u sudski registar osnivanja zadružnog saveza prilažu se:

1) ugovor o osnivanju zadružnog saveza;

2) pravila zadružnog saveza;

3) odluka o imenovanju lica ovlašćenog za zastupanje;

4) overen potpis lica ovlašćenog za zastupanje.

L. PRIJAVA ZA UPIS U SUDSKI REGISTAR POSLOVA SPOLJNOTRGOVINSKOG PROMETA

Član 63

Uz prijavu za upis u sudski registar poslova spoljnotrgovinskog prometa prilažu se:

1) akt o osnivanju, odnosno statut subjekta upisa kojim se utvrđuje vršenje poslova spoljnotrgovinskog prometa kao i uslovi koje mora da ispunjava lice za zastupanje u tim poslovima i granice njegovih ovlašćenja;

2) overen potpis lica ovlašćenog za zastupanje u poslovima spoljnotrgovinskog prometa.

LJ. PRIJAVA ZA UPIS PROKURE U SUDSKI REGISTAR

Član 64

Uz prijavu za upis prokure u sudski registar prilažu se:

1) odluka o davanju prokure;

2) saglasnost nadležnog organa subjekta upisa za davanje prokure;

3) overen potpis prokuriste;

Uz prijavu za upis u sudski registar prestanka prokure prilaže se odluka o prestanku prokure.

M. PRIJAVA ZA UPIS U SUDSKI REGISTAR PODATAKA OD ZNAČAJA ZA PRAVNI PROMET

1. Prijava za upis u sudski registar promene firme subjekta upisa

Član 65

Uz prijavu za upis u sudski registar promene firme subjekta upisa prilaže se odluka o promeni firme.

2. Prijava za upis u sudski registar promene sedišta subjekta upisa

Član 66

Uz prijavu za upis u sudski registar promene sedišta subjekta upisa prilažu se odluka o promeni sedišta subjekta upisa i dokaz o osnovu korišćenja poslovnog prostora u kome se nalazi sedište.

3. Prijava za upis u sudski registar promene delatnosti subjekta upisa

Član 67

Uz prijavu za upis u sudski registar promene delatnosti subjekta upisa prilaže se odluka o promeni delatnosti.

4. Prijava za upis u sudski registar promene odgovornosti za obaveze

Član 68

Uz prijavu za upis u sudski registar promene odgovornosti subjekta upisa za obaveze drugih subjekata upisa u pravnom prometu prilaže se ugovor, odnosno njegove izmene.

5. Prijava za upis u sudski registar promene lica ovlašćenog za zastupanje i obima njegovih ovlašćenja

Član 69

Uz prijavu za upis u sudski registar promene lica ovlašćenog za zastupanje subjekta upisa prilažu se:

1) odluka nadležnog organa subjekta upisa o imenovanju novog lica ovlašćenog za zastupanje, kao i odluka o razrešenju, odnosno prestanku prava zastupanja;

2) overen potpis lica ovlašćenog za zastupanje.

Uz prijavu za upis u sudski registar promene obima ovlašćenja lica ovlašćenog za zastupanje subjekta upisa prilaže se odluka nadležnog organa subjekta upisa o promeni ovlašćenja tog lica.

6. Prijava za upis u sudski registar promene osnivača i osnivačkog udela

Član 70

Uz prijavu za upis u sudski registar promene osnivača ili povećanja, odnosno smanjenja broja osnivača ili promene osnivačkog udela prilaže se dokaz o promeni osnivača, odnosno udela.

N. PRIJAVA ZA UPIS U SUDSKI REGISTAR DRUGIH PODATAKA ODREĐENIH ZAKONOM

Član 71

Uz zahtev za upis u sudski registar zabrane obavljanja delatnosti, odnosno poslova subjekta upisa, nadležni organ koji je doneo odluku o zabrani podnosi overeni prepis pravosnažne odluke.

Član 72

Uz zahtev za upis u sudski registar podataka u vezi sa postupkom prinudnog poravnjanja, stečaja i likvidacije određenih saveznim zakonom veće poravnanja, stečajno veće i likvidaciono veće podnose registarskom sudu odgovarajuću odluku suda, odnosno drugi akt.

Član 73

Uz prijavu za upis u sudski registar drugih podataka određenih zakonom i njihovih promena prilažu se isprave kojima se utvrđuju ti podaci.

NJ. OBJAVLJIVANJE UPISA U SUDSKI REGISTAR I IZDAVANJE IZVODA I UVERENJA

Član 74

Posle upisa u sudski registar osnivanja, organizovanja i prestanka subjekta upisa, statusnih promena i promena oblika organizovanja tih subjekata, kao i drugih podataka o subjektima upisa određenih zakonom, sud će odgovarajući upis objaviti u "Službenom listu SRJ", odnosno drugom službenom glasilu određenom zakonom.

Tekst oglasa za objavljivanje upisa prilaže se istovremeno sa dokazima uz prijavu za upis u sudski registar odgovarajućih podataka.

Registarski sud će u registarskom ulošku subjekta upisa upisati podatak o broju i datumu "Službenog lista SRJ", odnosno drugog službenog glasila određenog zakonom u kome je oglas o upisu objavljen.

Član 75

Izvod iz sudskog registra sadrži podatke upisane u registarske listove iz aktivnog dela registarskog uloška.

Izvod se izdaje na propisanom obrascu ili kao overena fotokopija registarskih listova subjekta upisa ili kao overen ispis štampačem ako se podaci koji se upisuju u sudskom registru obrađuju računarom.

O upisanim podacima u sudskom registru iz pasivnog dela registarskog uloška registarski sud izdaje uverenje.

Sud može izdavati potvrdu i o drugim činjenicama u vezi sa podacima upisanim u sudski registar.

III NAČIN UPISA U SUDSKI REGISTAR

A. SUDSKI REGISTAR I POMOĆNE KNJIGE

Član 76

Upis u sudski registar vrši se upisom u registarske uloške.

Svaki subjekt upisa ima u sudskom registru svoj registarski uložak u koji se upisuju propisani podaci.

Svaki registarski uložak označava se posebnim registarskim osnovnim brojem i taj broj je stalna oznaka subjekta upisa u sudskom registru u koji je upisan.

Deo subjekta upisa koji ima određena ovlašćenja u pravnom prometu upisuje se u registarski uložak subjekta upisa čiji je deo i ima svoj registarski podbroj, koji se upisuje posle registarskog broja subjekta upisa.

Član 77

Registarski uložak subjekta upisa sastoji se od omota registarskog uloška sa dvostrukim plastičnim mehanizmom, registarskih listova, pregradnih kartona i kartona pregleda upisa.

Registarski listovi, pregradni kartoni i kartoni pregleda upisa povezani su odgovarajućim mehanizmom sa omotom registarskog uloška, tako da čine celinu iz koje se mogu izdvajati pojedini registarski listovi.

Član 78

Registarski uložak sastoji se iz aktivnog i pasivnog dela.

U aktivni deo registarskog uloška ulažu se registarski listovi sa podacima koji se poslednji upisuju u sudski registar i odgovaraju najnovijem stanju.

U pasivni deo registarskog uloška ulažu se registarski listovi izvađeni iz aktivnog dela registarskog uloška posle upisane poslednje promene podataka, čije je važenje prestalo upisom promene.

Član 79

Registarski uložak sadrži registarske listove od br. 1 do 7, zavisno od podataka koji se prema rešenju suda upisuju u sudski registar.

Registarski listovi sadrže podatke određene zakonom, i to:

1) registarski list broj 1 - broj registarskog uloška subjekta upisa i njegov matični broj, firmu i sedište subjekta upisa, ovlašćenje subjekta upisa u pravnom prometu, vrstu i obim odgovornosti subjekta upisa za obaveze u pravnom prometu i za obaveze drugih pravnih lica i odgovornost osnivača za obaveze subjekta upisa.

2) registarski list broj 2 - firmu i sedište, oznaku registra i broj registarskog upisa, matični broj i broj računa osnivača, odnosno ime i adresu, lični broj i broj lične karte osnivača, iznos uloga osnivača, vrstu i obim odgovornosti osnivača za obaveze subjekta upisa, broj i datum akta o osnivanju, promene osnivača i člana subjekta upisa, promene visine uloga osnivača i članova, upisani i uplaćeni osnovni kapital subjekta upisa, povećanje osnovnog kapitala subjekta upisa i smanjenje osnovnog kapitala subjekta upisa;

3) registarski list broj 3 - delatnost, odnosno poslove, kao i poslove spoljnotrgovinskog prometa subjekta upisa;

4) registarski list broj 4 - imena lica ovlašćenih za zastupanje subjekta upisa i obim njihovih ovlašćenja, kao i imena lica ovlašćenih za zastupanje subjekta upisa u spoljnotrgovinskom prometu i obim njihovih ovlašćenja;

5) registarski list broj 5 - naziv i mesto poslovanja delova subjekta upisa koji se upisuju u sudski registar;

6) registarski list broj 6 - firmu, sedište, broj registarskog uloška i sedište registarskog suda povezanih preduzeća, akt o povezivanju preduzeća, sticanje značajnog, većinskog i uzajamnog učešća kapitala, prinudni otkup ili zamenu akcija;

7) registarski list broj 7 - broj i datum odluke o statusnim promenama subjekta upisa, upis brisanja subjekta upisa, podatke u vezi sa postupkom prinudnog poravnjanja, stečaja i likvidacije, podatke o drugim činjenicama utvrđenim zakonom, ostale upise, zabeležbe i službene beleške.

Svaki registarski list sadrži broj registarskog uloška registarskog suda i sedište suda, kao i druge podatke koji su navedeni u obrascu propisanom ovom uredbom.

Član 80

Karton pregleda upisa služi za označavanje datuma i broja upisa u registarski list, odnosno datuma odlaganja registarskog lista u pasivni deo registarskog uloška.

Član 81

Uz sudski registar vode se kontrolnik brojeva registarskih uložaka subjekta upisa i zbirka isprava.

Član 82

Kontrolnik brojeva registarskih uložaka subjekta upisa služi za davanje i evidenciju brojeva registarskih uložaka subjekta upisa.

Kontrolnik brojeva vodi se u obliku knjige.

Registarski sud vodi knjige kontrolnika brojeva registarskih uložaka, koje imaju sledeće identifikacione oznake:

1) za preduzeća - identifikacionu oznaku broj 1;

2) za zadruge - identifikacionu oznaku broj 2;

3) za banke, druge finansijske organizacije, berze i berzanske posrednike - identifikacionu ozanku broj 3;

4) za organizacije za osiguranje - identifikacionu oznaku broj 4;

5) za ustanove - identifikacionu oznaku broj 5;

6) za preduzetnike - identifikacionu oznaku broj 6;

7) za druge subjekte upisa - identifikacionu oznaku broj 7.

Svaki subjekt upisa koji se upisuje u sudski registar dobija osnovni broj iz odgovarajuće knjige kontrolnika brojeva registarskih uložaka, zavisno od toga u koju grupu subjekata upisa spada, a identifikacioni broj se upisuje ispred broja registarskog uloška.

Član 83

Zbirka isprava vodi se za svaki subjekt upisa i označena je brojem registarskog uloška subjekta upisa.

Isprave koje se prilažu uz prijavu za upis, izdvajaju se iz predmeta posle donošenja rešenja o upisu i ulažu u zbirku isprava.

Ako je zahtev za upis odbačen ili odbijen, isprave se ne izdvajaju iz predmeta.

Izdvojene isprave ulažu se u mapu ili kutije koje imaju istu oznaku registarskog uloška subjekta upisa.

Na izdvojenu ispravu stavlja se potvrda koja sadrži konstataciju o tome da je ta isprava poslužila kao osnov za upis, broj rešenja o upisu i broj registarskog uloška.

Prilikom ulaganja isprava sačinjava se njihov popis.

Registarski ulošci i zbirke isprava trajno se čuvaju.

Član 84

Isprave i delovi isprava iz zbirke isprava mogu se razgledati samo ako za to postoji opravdan interes, po odobrenju sudije nadležnog za vođenje sudskog registra.

Isprave i podaci koji se smatraju državnom, vojnom, službenom ili poslovom tajnom ne mogu se razgledati.

B. OBRAZAC PRIJAVE ZA UPIS I PRILOGA UZ PRIJAVU, OMOTA REGISTARSKOG ULOŠKA, PREGRADNOG KARTONA, PREGLEDA UPISA, KNJIGE KONTROLNIKA BROJEVA, IZVODA IZ SUDSKOG REGISTRA I DRUGI OBRASCI

Član 85

Za sve upise u sudski registar podnosi se jedinstvena prijava na obrascu koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Obrazac prijave iz stava 1 ovog člana ima osam strana, a svaka strana je formata 205 x 290 mm.

Tekst obrasca prijave iz stava 1 ovog člana štampa se na beloj bezdrvnoj pisaćoj hartiji, 50 do 70 g.

Član 86

Uz prijavu iz člana 85 stav 1 ove uredbe podnose se obrasci priloga uz prijavu, zavisno od predmeta upisa, koji čine sastavni deo prijave.

U obrasce priloga uz prijavu unose se sledeći podaci:

1) u obrazac priloga uz prijavu broj 1 - broj registarskog uloška subjekta upisa, firma i sedište subjekta upisa i njegov matični broj, ovlašćenje subjekta upisa u pravnom prometu, vrsta i obim odgovornosti subjekta upisa za obaveze u pravnom prometu i za obaveze drugih pravnih lica i odgovornost osnivača za obaveze subjekta upisa;

2) u obrazac priloga uz prijavu broj 2 - firma i sedište, oznaka registra i broj registarskog upisa, matični broj i broj računa osnivača, odnosno ime i adresa, lični broj i broj lične karte osnivača, iznos uloga osnivača, vrsta i obim odgovornosti osnivača za obaveze subjekta upisa, broj i datum akta o osnivanju, promene osnivača i člana subjekta upisa, promene visine uloga osnivača i članova, upisani i uplaćeni osnovni kapital subjekta upisa, povećanje osnovnog kapitala subjekta upisa i smanjenje osnovnog kapitala subjekta upisa;

3) u obrazac priloga uz prijavu broj 3 - delatnost, odnosno poslovi, kao i poslovi spoljnotrgovinskog prometa subjekta upisa;

4) u obrazac priloga uz prijavu broj 4 - imena lica ovlašćenih za zastupanje subjekta upisa i granice njihovih ovlašćenja, kao i imena lica ovlašćenih za zastupanje subjekta upisa u spoljnotrgovinskom prometu i granice njihovih ovlašćenja;

5) u obrazac priloga uz prijavu broj 5 - naziv i mesto poslovanja delova subjekta upisa sa ovlašćenjima u pravnom prometu;

6) u obrazac priloga uz prijavu broj 6 - firmu, sedište, broj registarskog uloška i sedište registarskog suda povezanih preduzeća, akt o povezivanju preduzeća, sticanje značajnog, većinskog i uzajamnog učešća kapitala, prinudni otkup ili zamena akcija;

7) u obrazac priloga uz prijavu broj 7 - broj i datum odluke o statusnim promenama subjekta upisa, upis brisanja subjekta upisa, podaci u vezi sa postupkom prinudnog poravnanja, stečaja i likvidacije, podaci o drugim činjenicama utvrđenim zakonom, ostali upisi, zabeležbe i službene beleške;

8) u obrazac priloga uz prijavu broj ........, nastavak strane .... priloga broj ..... podaci koji se ne mogu uneti u prilog uz prijavu iz tač. 1, 3, 4, 6 i 7 ovog stava.

Uz prijavu se, po potrebi, prilažu i sledeći obrasci:

1) overen potpis lica ovlašćenog za zastupanje (OP);

2) oglas o objavljivanju upisa u sudski registar (OU).

Obrasci iz st. 2 i 3 ovog člana odštampani su uz ovu uredbu i čine njen sastavni deo.

Obrasci priloga iz stava 2 ovog člana formata su 205 x 290 mm, s tim što se obrazac iz tačke 2 štampa s obe strane.

Tekst obrazaca iz stava 2 ovog člana štampa se na beloj bezdrvnoj hartiji, 50 do 80 g. u crnoj boji, osim registarskih listova, koji se štampaju na beloj bezdrvnoj hartiji, 80 g.

Član 87

Prijava se sastoji iz četiri dela, i to:

1) 1 Prijava za sud;

2) 2 Kopija prijave za stranku;

3) 3 Izvornik rešenja;

4) 4 Prepis rešenja.

Sadržina dela prijave 1 Prijava za sud istovetna je sadržini dela prijave 2 Kopija prijave za stranku, a sadržina dela prijave 3 Izvornik rešenja istovetan je sadržini dela prijave 4 Prepis rešenja.

Član 88

Svaki prilog uz prijavu sastoji se od pet delova, koji su u vrhu slepljeni, i to:

1) 1 Prilog uz prijavu za sud;

2) 2 Registarski list;

3) 3 Prilog uz izvornik rešenja;

4) 4 Prilog uz prepis rešenja;

5) 5 Kopija priloga uz prijavu za stranku.

Sadržina dela priloga 1 Prilog uz prijavu za sud istovetna je sadržini dela priloga 5 Kopija priloga uz prijavu za stranku, a sadržina dela priloga 3 Prilog uz izvornik rešenja istovetna je sadržini dela priloga 4 Prilog uz prepis rešenja.

Član 89

Prijava za upis u sudski registar i prilozi uz prijavu popunjavaju se istovremeno, pisaćom mašinom.

Popunjeni podaci u prilozima uz prijavu ne mogu se precrtavati i brisati.

Član 90

Prilog uz prijavu br. ..... nastavak strane, služi za upisivanje podataka koji se ne mogu uneti u prilog uz prijavu iz člana 86 stav 2 tač. 1, 3, 4, 6 i 7 ove uredbe.

Ako se koristi nastavak strane priloga uz prijavu, na prethodnu stranu tog priloga upisuje se broj nastavka, a u gornjem desnom uglu nastavka strane priloga uz prijavu upisuje se broj priloga uz prijavu.

Za nastavak priloga uz prijavu iz člana 86 stav 2 tač. 2 i 5 ove uredbe predlagač koristi obrasce iz tih tačaka, s tim što se prilozi nastavljaju dodavanjem sledećeg rednog broja i upisivanjem narednog rednog broja na prethodnu stranu priloga uz prijavu sa naznakom: "sledi novi prilog uz prijavu sa rednim brojem".

Član 91

Za omot registarskog uloška i pregradnog kartona, sud upotrebljava sledeće obrasce:

1) omot registarskog uloška;

2) pregradni karton registarskog uloška subjekta upisa sa popisom delova subjekta upisa (aktivni deo);

3) pregled upisa u registarskom ulošku subjekta upisa (aktivni deo);

4) nastavak prelgeda upisa u registarskom ulošku subjekta upisa (aktivni deo).

Obrasci iz stava 1 ovog člana odštampani su uz ovu uredbu i čine njen sastavni deo.

Tekst pregradnog kartona pregleda upisa i nastavka pregleda upisa štampa se u tamnoplavoj boji, formata 205 x 290 mm, na beloj bezdrvnoj hartiji 80 g.

Član 92

Izvod iz sudskog registra i izvod iz sudskog registra - nastavak strane, formata su 205 x 290 mm i štampaju se na beloj bezdrvnoj hartiji, 50 do 70 g. u crnoj boji.

Obrasci iz stava 1 ovog člana odštampani su uz ovu uredbu i čine njen sastavni deo.

Član 93

Sud vodi knjigu kontrolnika brojeva registarskih uložaka, koja ima 100 strana. Knjiga je ukoričena tvrdim kartonskim koricama u poluplatnu, a listovi knjige su formata 205 x 290 mm.

Tekst obrasca knjige kontrolnika brojeva štampa se na beloj bezdrvnoj hartiji 100 g, u crnoj boji.

Obrazac iz stava 2 ovog člana odštampan je uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Član 94

Prijava i prilozi uz prijavu iz čl. 85 i 86 ove uredbe štampa lice upisano u registar za obavljanje štamparske delatnosti.

V. POSTUPANJE SUDA U VOĐENJU SUDSKOG REGISTRA

Član 95

Za rešenje kojim se usvaja zahtev za upis u sudski registar sud upotrebljava obrasce sadržane u prijavi pod nazivom 3 Izvornik rešenja i 4 Prepis rešenja.

Sastavni deo rešenja iz stava 1 ovog člana su prilozi uz izvornik rešenja i prilozi uz prepis rešenja koji su sadržani u prilogu uz prijavu pod nazivom 3 Prilog uz izvornik rešenja i 4 Prilog uz prepis rešenja.

Registarski list iz priloga uz prijavu pod nazivom: 2 Registarski list ulaže se posle popunjavanja u odgovarajući registarski uložak subjekta upisa.

Prilozi uz izvornik rešenja, prepis rešenja i registarski list popunjavaju se istovremeno, pisaćom mašinom.

U priloge uz izvornik i prepis rešenja i registarski list, registarski sud upisuje istovremeno, pisaćom mašinom, u rubriku "Datum upisa" - datum kad je rešenje doneseno, a u rubriku "Broj upisa" - redni broj tekućeg upisa.

Član 96

U postupku upisa u sudski registar sud može upotrebljavati sledeće štambilje:

1) za upis zaključenog prinudnog poravnanja;

2) za upis sprovođenja postupka likvidacije, odnosno otvaranja postupka stečaja;

3) za upis brisanja subjekta upisa zbog zaključenja postupka stečaja, odnosno likvidacije;

4) za druge upise za koje sud oceni da se mogu vršiti štambiljem.

Član 97

Ulaganje registarskih listova vrši se prema osnovnom broju registarskog uloška.

Pri ulaganju registarskih listova, a posle razvrstavanja po osnovnim brojevima registarskog uloška vrši se razvrstavanje po podbrojevima delova preduzeća.

Pri ulaganju registarskih listova u okviru jednog registarskog uloška, a posle razvrstavanja po podbrojevima delova subjekta upisa, registarski listovi razvrstavaju se prema identifikacijskim brojevima koji se nalaze u gornjem desnom uglu svakog registarskog lista.

Član 98

Kad sud upisuje promenu podataka, ovlašćeni radnik suda izvlači iz aktivnog dela registarskog uloška prethodne registarske listove koji se zamenjuju i ulaže ih na odgovarajuće mesto u pasivnom delu registarskog uloška, a nove registarske listove ulaže na njihova mesta u aktivnom delu registarskog uloška, što potvrđuje svojim potpisom u odgovarajućoj rubrici pregleda upisa u registarskom ulošku.

Član 99

Omot registarskog uloška služi za zaštitu registarskih listova koji su u njemu uloženi i za pričvršćivanje pregradnih kartona i pregleda upisa u registarskom ulošku.

Na omot registarskog uloška stavljaju se osnovni broj registarskog uloška sa odgovarajućim podbrojevima delova subjekta upisa, kao i firma i sedište subjekta upisa.

Svaki omot registarskog uloška ima nosač u koji se ulaže organizaciona traka.

Organizaciona traka služi za upisivanje brojeva registarskog uloška subjekta upisa i delova subjekta upisa.

U gornji deo organizacione trake, u prvu grupu od pet polja, upisuje se identifikaciona oznaka iz kontrolnika brojeva registarskog uloška i broj registarskog uloška subjekta upisa, a u drugu grupu od tri polja - poslednji podbroj dela subjekta upisa.

Srednji deo organizacione trake služi za upisivanje firme i sedišta subjekta upisa, a donji deo - za postavljanje "jahača" za vizuelno praćenje pojedinih faza postupka, zavisno od potrebe suda.

Član 100

U okviru jednog registarskog uloška može se koristiti više omota registarskih uložaka, zavisno od broja delova subjekata upisa.

Jedan omot registarskog uloška služi za ulaganje registarskih listova subjekta upisa, a najviše do deset delova subjekta upisa.

Za svakih narednih deset delova subjekta upisa koristi se novi omot registarskog uloška pod istim brojem registarskog uloška.

Svaki omot registarskog uloška subjekta upisa koji u svom sastavu ima delove subjekta upisa sadrži, na početku, pregradni karton registarskog uloška subjekta upisa s popisom njegovih delova (aktivni deo).

Član 101

Ako u pasivni deo registarskog uloška nije mogućno ulagati registarske listove koji su prestali da važe, raniji registarski listovi ulažu se hronološkim redom u poseban omot pod istim brojem registarskog uloška, uz vidnu oznaku da je u pitanju samo pasivni deo registarskog uloška.

Član 102

U pregradni karton registarskog uloška subjekta upisa sa popisom njegovih delova (aktivni deo) upisuju se osnovni broj registarskog uloška, sa podbrojevima, i naziv i sedište delova subjekta upisa, s tim što se može upisati najviše deset delova. Na obrascu tog kartona odštampani su brojevi od 1 do 9 i 0 da bi se, prema potrebi, unosile odgovarajuće brojke desetica. Pregradni karton izrezuje se sa strane po odštampanoj liniji.

Član 103

U zaglavlje pregleda upisa u registarskom ulošku subjekta upisa (aktivni deo) upisuju se firma i sedište subjekta upisa i broj registarskog uloška. Taj pregled služi za vođenje evidencije o ulaganjima važećih registarskih listova u aktivni deo odnosno o ulaganjima zamenjenih registarskih listova u pasivni deo i za upisivanje ostalih podataka u pojedine rubrike. Ako se vrši zamena registarskog lista zbog donošenja novog rešenja, u odgovarajuće kolone upisuju se datum i oznaka novog rešenja, broj registarskog lista koji je zamenjen, redni broj, broj upisnika pod kojim je doneseno rešenje, kao i potpis ovlašćenog radnika suda.

U obrazscu iz stava 1 ovog člana odštampani su, s desne strane, brojevi od 1 do 9 i 0 da bi se, prema potrebi, unosili odgovarajući brojevi. Taj obrazac izrezuje se s desne strane po odštampanoj liniji.

Ako se pregled upisa popuni, ne uzima se novi obrazac iste vrste nego se upotrebljava nastavak pregleda promena u registarskom ulošku subjekta upisa (aktivni deo).

Član 104

Brisanje neosnovanog upisa, na osnovu pravnosnažnog rešenja registarskog suda, upisuje se u odgovarajući registarski list kod registarskog suda, zavisno od podataka koji se brišu, uz naznačenje broja i datuma rešenja o brisanju.

Član 105

Ništavost upisa po pravnosnažnosti odluke upisuje se u odgovarajući registarski list subjekta upisa, sa naznačenjem naziva i sedišta suda, broja i datuma odluke o ništavosti upisa.

Član 106

Ako je protiv rešenja o upisu u sudski registar izjavljena žalba, o tome će se sastaviti službena beleška na registarskom listu 7 registarskog uloška subjekta upisa.

Ako se žalba odbije, a rešenje o upisu potvrdi, sastaviće se o tome službena beleška na registarskom listu 7.

Ako se žalba usvoji, a rešenje o upisu ukine, sastaviće se o tome službena beleška na registarskom listu 7.

Ako se žalba usvoji, a rešenje o upisu preinači, registarski sud će na osnovu rešenja drugostepenog suda izvršiti upis, odnosno brisanje upisa u odgovarajućem registarskom listu.

Član 107

Ako subjekt upisa prestaje da postoji zbog spajanja, odnosno pripajanja, najpre se kod nadležnog registarskog suda upisuje spajanje, odnosno pripajanje, a zatim se brisanje subjekta upisa upisuje kod registarskog suda u koji je upisan subjekt koji prestaje da postoji, sa naznačenjem broja registarskog uloška i naziva suda kod koga je upisano njegovo spajanje, odnosno pripajanje.

Član 108

Sud koji upisuje spajanje ili pripajanje subjekta upisa čija se sedišta nalaze na području drugih sudova dužan je da tim sudovima dostavi prijave za upis brisanja subjekata upisa koji su bili upisani kod tih sudova, radi njihovog brisanja iz sudskog registra. Uz prijavu, sud prilaže overenu foto-kopiju rešenja o upisu organizovanja novog subjekta nastalog spajanjem, odnosno foto-kopiju rešenja o upisu pripajanja.

Član 109

Ako se sedište novog subjekta upisa nastalog podelom postojećeg subjekta nalazi na području drugog suda, registarski sud koji je doneo rešenje o upisu te statusne promene dužan je da tom drugom sudu, kao novom registarskom sudu, osim rešenja za upis novog subjekta, dostavi i registarske listove i zbirku isprava.

Registarski sud koji je doneo rešenje o upisu statusne promene, po prijemu obaveštenja od novog registarskog suda o upisu novog subjekta u njegov registar i o broju registarskog uloška pod kojim je subjekt upisan kod tog suda, sastaviće službenu belešku na omotu registarskog uloška o nazivu i sedištu novog registarskog suda, kao i o broju novog registarskog uloška pod kojim je taj novi subjekt upisan.

Član 110

Ako se zbog promene sedišta subjekta upisa menja registarski sud, novi registarski sud će, na osnovu prijave za upis promene sedišta, od ranijeg registarskog suda pribaviti registarski uložak i zbirku isprava subjekta upisa. Posle sravnjivanja prijave sa registarskim uloškom ranijeg registarskog suda i posle donošenja rešenja o upisu, novi registarski sud će zadržati primljene registarske listove, a omot registarskog uloška, sa pregradnim kartonima, vratiti ranijem registarskom sudu.

Istovremeno, novi registarski sud će primerak prepisa rešenja ili overenu foto-kopiju prepisa rešenja dostaviti ranijem registarskom sudu, koji će na omotu registarskog uloška upisati službenu belešku da je taj subjekt upisa promenio sedište i da je upisan kod novog registarskog suda i navesti broj registarskog uloška tog suda.

G. OBRADA PODATAKA KOMPJUTEROM

Član 111

Ako sud kompjuterom obrađuje podatke, prijava za upis u sudski registar podnosi se na podnesku.

Član 112

Podnesak iz člana 111 sadrži:

1) firmu i sedište, odnosno ime i adresu podnosioca zahteva;

2) zahtev za upis u sudski registar;

3) oznaku broja registarskog uloška, firmu i sedište subjekta na koji se odnosi zahtev;

4) spisak isprava koje se prilažu uz podnesak za upis;

5) ime i prezime i potpis ovlašćenog lica, odnosno njegovog punomoćnika;

6) druge podatke koje mora da sadrži svaki podnesak.

Član 113

Sud koji kompjuterom obrađuje podatke koji se upisuju u sudski registar, rešenje o upisu u sudski registar štampa na kompjuteru.

Član 114

Zbirke isprava mogu se snimati i čuvati na mikrofilmovima.

Podaci koji se unose u pomoćne knjige, ako se obrađuju kompjuterom, unose se na način i po sadržaju kao što se unose u pomoćne knjige.

Izvod i uverenje o podacima iz sudskog registra mogu se izdavati ispisom putem štampača, koje je ovlašćeno lice dužno da overi svojim potpisom i službenim pečatom.

IV PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 115

Odredbe čl. 43 do 47 ove uredbe primenjivaće se od 1. januara 1998. godine.

Član 116

U postupku upisa u sudski registar obrasci prijava i priloga uz prijavu koji su korišćeni do dana stupanja na snagu ove uredbe mogu se koristiti do isteka roka za usklađivanje subjekata upisa sa saveznim zakonom kojim se uređuje njihov položaj, a ako se zahtev za upis odnosi na osnivanje i organizovanje subjekata upisa i usklađivanje njihovih akata, koristiće se obrasci propisani ovom uredbom.

Član 117

Danom stupanja na snagu ove uredbe prestaje da važi Uredba o upisu u sudski registar preduzeća i drugih pravnih lica koja obavljaju privrednu delatnost ("Službeni list SFRJ", br. 74/90) i Pravilnik o obrascima i načinu upisa u sudski registar ("Službeni list SFRJ" br. 22/89 i 40/91).

Član 118

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu SRJ".