Zastava Bosne i Hercegovine

UREDBA O UTVRĐIVANJU PROGRAMA RASPOREDA I KORIŠĆENJA SUBVENCIJA ZA PODRŠKU RADU TURISTIČKIH VODIČA I TURISTIČKIH PRATILACA ZBOG POTEŠKOĆA U POSLOVANJU PROUZROKOVANIH EPIDEMIJOM BOLESTI COVID-19 IZAZVANE VIRUSOM SARS-COV-2

("Sl. glasnik RS", br. 23/2021 i 38/2021)

Član 1

Ovom uredbom utvrđuje se Program rasporeda i korišćenja subvencija za podršku radu turističkih vodiča i turističkih pratilaca zbog poteškoća u poslovanju prouzrokovanih epidemijom bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2, koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Član 2

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

PROGRAM
RASPOREDA I KORIŠĆENJA SUBVENCIJA ZA PODRŠKU RADU TURISTIČKIH VODIČA I TURISTIČKIH PRATILACA ZBOG POTEŠKOĆA U POSLOVANJU PROUZROKOVANIH EPIDEMIJOM BOLESTI COVID-19 IZAZVANE VIRUSOM SARS-COV-2

 

I PREDMET

Programom rasporeda i korišćenja subvencija za podršku radu turističkih vodiča i turističkih pratilaca zbog poteškoća u poslovanju prouzrokovanih epidemijom bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 (u daljem tekstu: Program), utvrđuje se raspored i korišćenje subvencija za podršku radu turističkih vodiča i turističkih pratilaca zbog poteškoća u poslovanju prouzrokovanih epidemijom bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2.

II CILJEVI PROGRAMA

Osnovni ciljevi Programa su:

1) očuvanje turističke industrije Republike Srbije;

2) podrška pružaocima usluga turističkih profesija;

3) očuvanje zaposlenosti u oblasti turizma;

4) obezbeđenje uslova za oporavak i planiranje turističke industrije za sledeću sezonu kao pokretačkog mehanizma za ostale povezane privredne grane.

III NAČIN KORIŠĆENJA SREDSTAVA

Sredstva utvrđena Programom dodeljuju se bespovratno.

Isplatu sredstava turističkim vodičima i turističkim pratiocima vršiće ministarstvo nadležno za poslove turizma (u daljem tekstu: Ministarstvo).

Sredstva se dodeljuju turističkim vodičima i turističkim pratiocima u periodu od dva uzastopna meseca, za svaki mesec u visini od 30.900,24 dinara po svakom turističkom vodiču i turističkom pratiocu, uplatom na dinarski tekući račun kod poslovnih banaka.

1. Pravo na korišćenje bespovratnih sredstava

Pravo na korišćenje bespovratnih sredstava imaju turistički vodiči i turistički pratioci.

Lice koje ima položen stručni ispit za turističkog vodiča i za turističkog pratioca, pravo na bespovratna sredstva može da ostvari samo po jednom osnovu.

2. Uslovi za dodelu bespovratnih sredstava

Pravo na bespovratna sredstva mogu da ostvare turistički vodiči i turistički pratioci koji:

1) su državljani Republike Srbije;

2) su položili stručni ispit za turističkog vodiča ili turističkog pratioca u skladu sa propisima iz oblasti turizma;

3) su do dana stupanja na snagu ove uredbe ispunili zakonsku obavezu zamene legitimacije, odnosno koji poseduju odgovarajuću i važeću legitimaciju;

4) nisu u radnom odnosu, uključujući i u privrednom društvu čiji su osnivač ili član, kao i koji nisu radno angažovani po osnovu rada van radnog odnosa;

5) ne obavljaju samostalno preduzetničku delatnost;

6) nisu korisnici prava na penziju.

Proveru ispunjenosti uslova iz stava 1. tač. 1)-3) ovog odeljka na dan stupanja na snagu ove uredbe vršiće Ministarstvo iz zvanične evidencije turističkih vodiča i turističkih pratilaca.

Provera ispunjenosti uslova iz stava 1. tač. 4)-6) ovog odeljka na dan stupanja na snagu ove uredbe vršiće se na osnovu podataka registrovanih u Centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja.

Nakon izvršene provere iz st. 2. i 3. ovog odeljka, Ministarstvo će sačiniti konačan Spisak turističkih vodiča i turističkih pratilaca koji ispunjavaju uslove iz stava 1. ovog odeljka (u daljem tekstu: Spisak), koji naročito sadrži podatke o imenu i prezimenu i broju legitimacije.

Konačan Spisak će se objaviti na sajtu Ministarstva.

3. Zahtev za korišćenje bespovratnih sredstava

Zahtevi za korišćenje bespovratnih sredstava podnose se Ministarstvu.

Javni poziv za podnošenje zahteva za korišćenje bespovratnih sredstava biće objavljen na zvaničnoj internet prezentaciji Ministarstva www.mtt.gov.rs.

Radi utvrđivanja predloga o stavljanju na raspolaganje bespovratnih sredstava, ministar nadležan za poslove turizma rešenjem obrazuje komisiju sa zadatkom utvrđivanja predloga o stavljanju na raspolaganje bespovratnih sredstava korisnicima koji ispunjavaju propisane uslove.

4. Isplata bespovratnih sredstava

Isplata bespovratnih sredstava izvršiće se na dinarske tekuće račune kod poslovnih banaka turističkih vodiča i turističkih pratilaca navedenih u konačnom Spisku.