Zastava Bosne i Hercegovine

UREDBA O ŠIFARNIKU RADNIH MESTA

("Sl. glasnik RS", br. 48/2018)

Član 1

Ovom uredbom utvrđuju se šifre radnih mesta na osnovu kojih korisnici javnih sredstava unose podatke o radnom mestu na kojem rade zaposlena, izabrana, imenovana i postavljena lica u Registar zaposlenih, izabranih, imenovanih, postavljenih i angažovanih lica kod korisnika javnih sredstava.

Član 2

Šifre radnih mesta na kojima rade lica iz člana 1. ove uredbe utvrđene su u Šifarniku (Prilog), koji je odštampan uz ovu uredbu i koji čini njen sastavni deo.

Član 3

Danom stupanja na snagu ove uredbe prestaje da važi Uredba o Šifarniku radnih mesta ("Službeni glasnik RS", broj 12/16).

Član 4

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

OZNAKA GRUPE/ PODGRUPE/ RADNOG MESTA

ŠIFRA

Prilog

ŠIFARNIK

A

 

RADNA MESTA U ORGANIMA DRŽAVNE UPRAVE, DRUGIM DRŽAVNIM ORGANIMA, ORGANIMA AUTONOMNE POKRAJINE I JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE*

   

*Podaci se unose za sva radna mesta svrstana u odgovarajuće zvanje, odnosno položaj.

A01

 

ZVANJA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA

01

A010100

Viši savetnik

02

A010200

Samostalni savetnik

03

A010300

Savetnik

04

A010400

Mlađi savetnik

05

A010500

Saradnik

06

A010600

Mlađi saradnik

07

A010700

Referent

08

A010800

Mlađi referent

A02

 

POSEBNA ZVANJA PORESKIH SLUŽBENIKA

01

A020100

Glavni poreski savetnik

02

A020200

Samostalni poreski inspektor

03

A020300

Viši poreski inspektor I

04

A020400

Viši poreski inspektor II

05

A020500

Poreski inspektor I

06

A020600

Poreski inspektor II

07

A020700

Poreski inspektor

08

A020800

Mlađi poreski inspektor

09

A020900

Viši poreznik - stručni saradnik

10

A021000

Poreznik - stručni saradnik

11

A021100

Mlađi poreznik - stručni saradnik

12

A021200

Viši poreski kontrolor

13

A021300

Poreski kontrolor

14

A021400

Mlađi poreski kontrolor

15

A021500

Samostalni poreski savetnik

16

A021600

Viši poreski savetnik

17

A021700

Poreski savetnik I

18

A021800

Poreski savetnik

19

A021900

Mlađi poreski savetnik

20

A022000

Viši poreski saradnik

21

A022100

Poreski saradnik

22

A022200

Mlađi poreski saradnik

23

A022300

Viši poreski referent

24

A022400

Poreski referent

25

A022500

Mlađi poreski referent

A03

 

POSEBNA ZVANJA CARINSKIH SLUŽBENIKA

01

A030100

Viši carinski savetnik

02

A030200

Viši carinski inspektor

03

A030300

Samostalni carinski savetnik

04

A030400

Samostalni carinski inspektor

05

A030500

Carinski savetnik

06

A030600

Carinski inspektor

07

A030700

Mlađi carinski savetnik

08

A030800

Mlađi carinski inspektor

09

A030900

Carinski saradnik

10

A031000

Carinski pregledač

11

A031100

Mlađi carinski saradnik

12

A031200

Mlađi carinski pregledač

13

A031300

Carinski referent

14

A031400

Carinski nadzornik

15

A031500

Mlađi carinski referent

16

A031600

Mlađi carinski nadzornik

A04

 

POSEBNA ZVANJA KATASTARSKIH SLUŽBENIKA

01

A040100

Viši katastarski savetnik

02

A040200

Samostalni katastarski savetnik

03

A040300

Katastarski savetnik

04

A040400

Mlađi katastarski savetnik

05

A040500

Viši katastarski saradnik

06

A040600

Katastarski saradnik

07

A040700

Mlađi katastarski saradnik

08

A040800

Viši katastarski referent

09

A040900

Katastarski referent

10

A041000

Mlađi katastarski referent

A05

 

DIPLOMATSKO-KONZULARNA ZVANJA

01

A050100

Ambasador

02

A050200

Ministar savetnik

03

A050300

Prvi savetnik

04

A050400

Savetnik

05

A050500

Prvi sekretar

06

A050600

Drugi sekretar

07

A050700

Treći sekretar

08

A050800

Ataše

A06

 

POSEBNA ZVANJA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA U ZAVODIMA ZA IZVRŠENJE KRIVIČNIH SANKCIJA

01

A060100

Upravnik

02

A060200

Stariji zapovednik

03

A060300

Zapovednik

04

A060400

Mlađi zapovednik

05

A060500

Nadzornik

06

A060600

Mlađi nadzornik

07

A060700

Stariji komandir

08

A060800

Komandir

09

A060900

Viši savetnik u upravi/zavodu

10

A061000

Samostalni savetnik u upravi/zavodu

11

A061100

Savetnik u upravi/zavodu

12

A061200

Mlađi savetnik u upravi/zavodu

13

A061300

Saradnik u upravi/zavodu

14

A061400

Mlađi saradnik u upravi/zavodu

15

A061500

Referent u upravi/zavodu

16

A061600

Mlađi referent u upravi/zavodu

A07

 

POSEBNA ZVANJA SLUŽBENIKA U PRAVOSUDNIM ORGANIMA

01

A070100

Sudski savetnik

02

A070200

Viši sudijski saradnik

03

A070300

Sudijski saradnik

04

A070400

Tužilački savetnik

05

A070500

Viši tužilački saradnik

06

A070600

Tužilački saradnik

A08

 

POSEBNA ZVANJA SLUŽBENIKA U DRUGIM DRŽAVNIM ORGANIMA

01

A080100

Ovlašćeni državni revizor u Državnoj revizorskoj instituciji

02

A080200

Državni revizor u Državnoj revizorskoj instituciji

03

A080300

Specijalni savetnik u Fiskalnom savetu

04

A080400

Ovlašćeno lice Poverenika za informacije od javnog značaj i zaštitu podataka o ličnosti, za nadzor

A09

 

ZVANJA SLUŽBENIKA U ORGANIMA AUTONOMNE POKRAJINE

01

A090100

Viši savetnik

02

A090200

Samostalni savetnik

03

A090300

Savetnik

04

A090400

Mlađi savetnik

05

A090500

Saradnik

06

A090600

Mlađi saradnik

07

A090700

Viši referent

08

A090800

Referent

09

A090900

Mlađi referent

A10

 

ZVANJA SLUŽBENIKA U ORGANU GRADA BEOGRADA

01

A100100

Viši savetnik

02

A100200

Samostalni savetnik

03

A100300

Savetnik

04

A100400

Mlađi savetnik

05

A100500

Saradnik

06

A100600

Mlađi saradnik

07

A100700

Viši referent

08

A100800

Referent

09

A100900

Mlađi referent

A11

 

ZVANJA SLUŽBENIKA U ORGANIMA JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE

01

A110100

Samostalni savetnik

02

A110200

Savetnik

03

A110300

Mlađi savetnik

04

A110400

Saradnik

05

A110500

Mlađi saradnik

06

A110600

Viši referent

07

A110700

Referent

08

A110800

Mlađi referent

A12

 

POLOŽAJI U ORGANIMA DRŽAVNE UPRAVE

01

A120100

Direktor posebne organizacije

02

A120200

Zamenik direktora posebne organizacije

03

A120300

Pomoćnik direktora posebne organizacije

04

A120400

Direktor organa uprave u sastavu ministarstva

05

A120500

Zamenik direktora organa uprave u sastavu ministarstva

06

A120600

Pomoćnik direktora organa uprave u sastavu ministarstva

07

 

Direktor službe Vlade

 

A120701

Direktor službe Vlade koji je odgovoran predsedniku Vlade

 

A120702

Direktor službe Vlade koji je odgovoran generalnom sekretaru Vlade

08

 

Zamenik direktora službe Vlade

 

A120801

Zamenik direktora službe Vlade koji je odgovoran predsedniku Vlade

 

A120802

Zamenik direktora službe Vlade koji je odgovoran generalnom sekretaru Vlade

09

 

Pomoćnik direktora službe Vlade

 

A120901

Pomoćnik direktora službe Vlade koji je odgovoran predsedniku Vlade

 

A120902

Pomoćnik direktora službe Vlade koji je odgovoran generalnom sekretaru Vlade

10

A121000

Zamenik generalnog sekretara Vlade

11

A121100

Pomoćnik generalnog sekretara Vlade

12

A121200

Pomoćnik ministra

13

A121300

Sekretar ministarstva

A13

 

POLOŽAJI U PRAVOSUDNIM ORGANIMA

01

A130100

Sekretar Republičkog javnog tužilaštva

02

A130200

Sekretar odeljenja u Republičkom javnom tužilaštvu

03

A130300

Sekretar Tužilaštva za organizovani kriminal

04

A130400

Sekretar Vrhovnog kasacionog suda

05

A130500

Upravitelj suda u Vrhovnom kasacionom sudu

06

A130600

Interni revizor Vrhovnog kasacionog suda

07

A130700

Rukovodilac službe predsednika Vrhovnog kasacionog suda

08

A130800

Sekretar odeljenja Vrhovnog kasacionog suda

09

A130900

Normativni poslovi i priprema opšte sednice Vrhovnog kasacionog suda

10

A131000

Rukovodilac odseka za informacione tehnologije Vrhovnog kasacionog suda

11

A131100

Sekretar administrativne kancelarije Visokog saveta sudstva

12

A131200

Pomoćnik sekretara administrativne kancelarije Visokog saveta sudstva

13

A131300

Sekretar administrativne kancelarije Državnog veća tužilaca

14

A131400

Pomoćnik sekretara administrativne kancelarije Državnog veća tužilaca

15

A131500

Šef kabineta predsednika Državnog veća tužilaca

16

A131600

Državni pravobranilac

17

A131700

Zamenik državnog pravobranioca

18

A131800

Zamenik državnog pravobranioca - zastupnik Republike Srbije pred Evropskim sudom za ljudska prava

A14

 

POLOŽAJI U DRUGIM DRŽAVNIM ORGANIMA

01

A140100

Pomoćnik generalnog sekretara Narodne skupštine

02

A140200

Šef kabineta predsednika Narodne skupštine

03

A140300

Sekretar Ustavnog suda

04

A140400

Zamenik sekretara Ustavnog suda

05

A140500

Rukovodilac službe Ustavnog suda

06

A140600

Savetnik Ustavnog suda

07

A140700

Generalni sekretar Službe Zaštitnika građana

08

A140800

Pomoćnik generalnog sekretara Zaštitnika građana

09

A140900

Šef kabineta Zaštitnika građana

10

A141000

Pomoćnik direktora Agencije za borbu protiv korupcije

11

A141100

Šef kancelarije direktora Agencije za borbu protiv korupcije

12

A141200

Šef kancelarije Odbora Agencije za borbu protiv korupcije

13

A141300

Šef kabineta Poverenika za informacije od javnog značaj i zaštitu podataka o ličnosti

14

A141400

Generalni sekretar Službe Poverenika za informacije od javnog značaj i zaštitu podataka o ličnosti

15

A141500

Pomoćnik generalnog sekretara Službe Poverenika za informacije od javnog značaj i zaštitu podataka o ličnosti

16

A141600

Pomoćnik Poverenika za zaštitu ravnopravnosti

17

A141700

Šef kabineta Poverenika za zaštitu ravnopravnosti

18

A141800

Sekretar Fiskalnog saveta

19

A141900

Vrhovni specijalni savetnik u Fiskalnom savetu

20

A142000

Sekretar službe Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki

A15

 

POLOŽAJI U ORGANIMA AUTONOMNE POKRAJNE

01

A150100

Podsekretar pokrajinskog sekretarijata

02

A150200

Pomoćnik sekretara u pokrajinskom sekretarijatu

03

A150300

Pomoćnik sekretara Pokrajinske vlade

04

A150400

Pomoćnik direktora pokrajinske posebne upravne organizacije

05

A150500

Direktor službe i uprave koju osniva Pokrajinska vlada

06

A150600

Pomoćnik direktora službe i uprave koju osniva Pokrajinska vlada

A16

 

POLOŽAJI U ORGANU GRADA BEOGRADA

01

A160100

Načelnik gradske uprave grada Beograda

02

A160200

Zamenik načelnika gradske uprave grada Beograda - sekretar sekretarijata gradske uprave grada Beograda

03

A160300

Podsekretar sekretarijata gradske uprave grada Beograda

A17

 

POLOŽAJI U ORGANIMA JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE

01

A170100

Načelnik gradske uprave

02

A170200

Načelnik opštinske uprave

03

A170300

Načelnik uprave gradske opštine

04

A170400

Zamenik načelnika gradske uprave

05

A170500

Zamenik načelnika opštinske uprave

06

A170600

Zamenik načelnika uprave gradske opštine

G

 

RADNA MESTA PRATEĆIH I POMOĆNO-TEHNIČKIH POSLOVA

G01

 

PRAVNI, KADROVSKI I ADMINISTRATIVNI POSLOVI

01

G010100

Rukovodilac pravnih, kadrovskih i administrativnih poslova

02

G010200

Pravno kadrovski analitičar

03

G010300

Pravni zastupnik

04

G010400

Diplomirani pravnik za pravne, kadrovske i administrativne poslove

05

G010500

Samostalni pravni saradnik

06

G010600

Pravni saradnik

07

G010700

Referent za pravne, kadrovske i administrativne poslove

08

G010800

Poslovni sekretar

09

G010900

Zapisničar

10

G011000

Tehnički sekretar

G02

 

FINANSIJSKI I RAČUNOVODSTVENI POSLOVI

01

G020100

Rukovodilac finansijsko-računovodstvenih poslova

02

G020200

Finansijsko-računovodstveni analitičar

03

G020300

Finansijsko-računovodstveni analitičar za međunarodne projekte

04

G020400

Službenik prinudne naplate

05

G020500

Diplomirani ekonomista za finansijsko-računovodstvene poslove

06

G020600

Samostalni finansijsko-računovodstveni saradnik

07

G020700

Šef računovodstva

08

G020800

Referent za finansijsko-računovodstvene poslove

09

G020900

Blagajnik

10

G021000

Kontista

11

G021100

Likvidator

G03

 

POSLOVI JAVNIH NABAVKI I KOMERCIJALE

01

G030100

Rukovodilac poslova javnih nabavki

02

G030200

Službenik za javne nabavke

03

G030300

Stručni saradnik za javne nabavke

04

G030400

Referent za javne nabavke

05

G030500

Komercijalista

06

G030600

Prodavac

07

G030700

Magacioner/ekonom

G04

 

POSLOVI INFORMACIONIH SISTEMA I TEHNOLOGIJA

01

G040100

Rukovodilac poslova telekomunikacionih sistema

02

G040200

Rukovodilac poslova informacionih sistema i tehnologija

03

G040300

Projektant informacionih sistema i programa

04

G040400

Projektant informatičke infrastrukture

05

G040500

Softver inženjer

06

G040600

Programer - inženjer

07

G040700

Inženjer za računarske mreže

08

G040800

Savetnik za informacionu bezbednost

09

G040900

Interni IT revizor

10

G041000

Administrator telekomunikacionih sistema

11

G041100

Administrator informacionih sistema i tehnologija

12

G041200

Administrator baze podataka

13

G041300

Administrator podrške korisnicima informacionih sistema i tehnologija

14

G041400

Tehničar održavanja informacionih sistema i tehnologija

15

G041500

Programer

G05

 

POSLOVI INVESTICIONOG I TEHNIČKOG ODRŽAVANJA, BEZBEDNOSTI I ZAŠTITE

01

G050100

Rukovodilac poslova investicionog/tehničkog održavanja

02

 

Inženjer/Organizator investicionog/tehničkog održavanja/održavanja uređaja i opreme

 

G050201

Inženjer investicionog/tehničkog održavanja/održavanja uređaja i opreme

 

G050202

Organizator investicionog/tehničkog održavanja/održavanja uređaja i opreme

03

G050300

Tehničar investicionog/tehničkog održavanja/održavanja uređaja i opreme

04

 

Domar/majstor održavanja

 

G050401

Domar/majstor održavanja

 

G050402

Domar/majstor održavanja u posebnim uslovima

05

G050500

Službenik za zaštitu životne sredine

06

G050600

Saradnik za sanitarnu kontrolu

07

G050700

Referent za sanitarnu kontrolu/zaštitu životne sredine

08

G050800

Rukovodilac poslova bezbednosti, odbrane i vanrednih situacija

09

G050900

Rukovodilac poslova zaštite, bezbednosti i zdravlja na radu

10

G051000

Službenik za poslove odbrane, zaštite i bezbednosti

11

G051100

Službenik za poslove zaštite, bezbednosti i zdravlja na radu

12

G051200

Referent za zaštitu, bezbednost i zdravlja na radu/Referent za zaštitu od požara

13

G051300

Vatrogasac

14

G051400

Radnik obezbeđenja sa oružjem/stražar

15

 

Radnik obezbeđenja bez oružja

 

G051501

Radnik obezbeđenja bez oružja

 

G051502

Radnik obezbeđenja bez oružja u posebnim uslovima rada

16

 

Portir/Čuvar

 

G051601

Portir/Čuvar

 

G051602

Portir/Čuvar u posebnim uslovima rada

 

G051603

Čuvar zaštićenog područja/ribočuvar

G06

 

POSLOVI TRANSPORTA I LOGISTIKE

01

G060100

Rukovodilac poslova transporta i logistike

02

G060200

Kurir

03

 

Vozač

 

G060301

Vozač vozila F kategorije

 

G060302

Vozač vozila B kategorije

 

G060303

Vozač vozila B kategorije u posebnim uslovima rada

 

G060304

Vozač vozila C kategorije

 

G060305

Vozač vozila D kategorije

 

G060306

Vozač službenog vozila pod pratnjom

04

G060400

Dispečer

05

G060500

Rukovalac građevinske mehanizacije

06

G060600

Rukovalac poljoprivredne mehanizacije

07

G060700

Rukovalac plovnog objekta

08

G060800

Pomoćnik rukovaoca plovnog objekta

09

G060900

Rukovalac teretnog plovnog objekta

10

G061000

Pomoćnik rukovaoca teretnog plovnog objekta

11

G061100

Pilot

12

G061200

Kopilot

13

G061300

Upravljač teretnog aviona

14

G061400

Vazduhoplovni dispečer

15

G061500

Organizator letačke operative

16

G061600

Pilot za bezbednost

17

G061700

Pilot instruktor

G07

 

POSLOVI USLUŽNIH DELATNOSTI

01

G070100

Rukovodilac poslova u ugostiteljstvu/objektu

02

G070200

Upravnik restorana/objekta

03

G070300

Saradnik u ugostiteljstvu/objektu

04

G070400

Referent u ugostiteljstvu/objektu

05

G070500

Nutricionista

06

G070600

Šef kuhinje

07

G070700

Glavni kuvar

08

G070800

Kuvar/Poslastičar

09

G070900

Pomoćni kuvar

10

G071000

Pekar

11

G071100

Mesar

12

G071200

Konobar

13

 

Kafe kuvarica/Servirka

 

G071301

Kafe kuvarica

 

G071302

Servirka

 

G071303

Servirka u posebnim uslovima rada

14

G071400

Kasir

15

G071500

Recepcioner

G08

 

OSTALI STRUČNI POSLOVI

01

G080100

Rukovodilac interne revizije

02

G080200

Viši interni revizor/Samostalni interni revizor

03

G080300

Saradnik u internoj reviziji

04

G080400

Koordinator poslova međunarodne saradnje

05

G080500

Službenik za međunarodnu saradnju

06

G080600

Istraživač/Analitičar

07

G080700

Službenik u istraživanjima

08

G080800

Statističar

09

G080900

Službenik za upravljanje kvalitetom

10

G081000

Kustos van osnovnih delatnosti

11

G081100

Rukovodilac poslova za odnose sa javnošću i marketing

12

G081200

Službenik za odnose sa javnošću i marketing

13

G081300

Glavni i odgovorni urednik

14

G081400

Novinar

15

G081500

Organizator protokola

16

G081600

Saradnik u protokolu

17

G081700

Prevodilac

18

G081800

Lektor

19

G081900

Organizator promotivnih aktivnosti/prodaje

20

G082000

Bibliotekar

21

G082100

Viši fizioterapeut

22

G082200

Saradnik za fizičko vaspitanje/rekreaciju/animaciju

23

G082300

Organizator/poljoprivrednih/šumarskih poslova/hortikulture

24

G082400

Inženjer audio-video sistema i tehnologija

25

G082500

Dizajner internet prezentacija i portala

26

G082600

Dizajner

27

G082700

Saradnik grafičke obrade teksta

28

G082800

Inženjer hortikulture

29

G082900

Inženjer proizvodnje

30

G083000

Saradnik za izdavaštvo

G09

 

OSTALI POSLOVI PODRŠKE

01

G090100

Tehničar održavanja audio-video sistema i tehnologija

02

G090200

Internet operater

03

G090300

Operater tehnike

04

G090400

Operater u kontakt centru

05

G090500

Tehničar štampe

06

G090600

Realizator promotivnih aktivnosti

07

G090700

Knjižničar

08

G090800

Knjigovezac

09

G090900

Knjigovezac specijalista

10

G091000

Korektor

11

G091100

Daktilograf

12

G091200

Stenograf

13

G091300

Spasilac

14

G091400

Krojač

15

G091500

Tehničar poljoprivrednih/šumarskih poslova/hortikulture

16

G091600

Tehničar u prehrambenoj proizvodnji

17

G091700

Tehničar za pranje i hemijsko čišćenje

18

 

Tehničar održavanja odeće

 

G091801

Tehničar održavanja odeće

 

G091802

Tehničar održavanja odeće u posebnim uslovima rada

19

 

Spremačica

 

G091901

Spremačica

 

G091902

Spremačica u posebnim uslovima rada

20

 

Čistačica

 

G092001

Čistačica

 

G092002

Čistačica u posebnim uslovima rada

21

 

Frizer/Berberin

 

G092101

Frizer/Berberin

 

G092102

Frizer/Berberin u posebnim uslovima rada

22

G092200

Pomoćni radnik

23

G092300

Fotograf

24

G092400

Tehničar za hortikulturu i voćarstvo

Z

 

RADNA MESTA U ZDRAVSTVU

Z01

 

RUKOVODEĆA RADNA MESTA U ZDRAVSTVU

01

 

Direktor zdravstvene ustanove

 

Z010101

Direktor doma zdravlja

 

Z010102

Direktor apoteke

 

Z010103

Direktor opšte bolnice

 

Z010104

Direktor specijalne bolnice

 

Z010105

Direktor zdravstvenog centra

 

Z010106

Direktor klinike

 

Z010107

Direktor kliničkog centra

 

Z010108

Direktor kliničko-bolničkog centra

 

Z010109

Direktor instituta na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite

 

Z010110

Direktor instituta na više nivoa zdravstvene zaštite

 

Z010111

Direktor zavoda na primarnom nivou zdravstvene zaštite

 

Z010112

Direktor zavoda na više nivoa zdravstvene zaštite

02

 

Zamenik direktora zdravstvene ustanove

 

Z010201

Zamenik direktora doma zdravlja

 

Z010202

Zamenik direktora apoteke

 

Z010203

Zamenik direktora opšte bolnice

 

Z010204

Zamenik direktora specijalne bolnice

 

Z010205

Zamenik direktora zdravstvenog centra

 

Z010206

Zamenik direktora klinike

 

Z010207

Zamenik direktora kliničkog centra

 

Z010208

Zamenik direktora kliničko-bolničkog centra

 

Z010209

Zamenik direktora instituta na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite

 

Z010210

Zamenik direktora instituta na više nivoa zdravstvene zaštite

 

Z010211

Zamenik direktora zavoda na primarnom nivou zdravstvene zaštite

 

Z010212

Zamenik direktora zavoda na više nivoa zdravstvene zaštite

03

 

Pomoćnik direktora zdravstvene ustanove

 

Z010301

Pomoćnik direktora doma zdravlja

 

Z010302

Pomoćnik direktora apoteke

 

Z010303

Pomoćnik direktora opšte bolnice

 

Z010304

Pomoćnik direktora specijalne bolnice

 

Z010305

Pomoćnik direktora zdravstvenog centra

 

Z010306

Pomoćnik direktora klinike

 

Z010307

Pomoćnik direktora kliničkog centra

 

Z010308

Pomoćnik direktora kliničko-bolničkog centra

 

Z010309

Pomoćnik direktora instituta na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite

 

Z010310

Pomoćnik direktora instituta na više nivoa zdravstvene zaštite

 

Z010311

Pomoćnik direktora zavoda na primarnom nivou zdravstvene zaštite

 

Z010312

Pomoćnik direktora zavoda na više nivoa zdravstvene zaštite

04

 

Rukovodilac u okviru kliničkog centra, kliničko-bolničkog centra i instituta

 

Z010401

Rukovodilac klinike

 

Z010402

Rukovodilac bolnice

 

Z010403

Rukovodilac centra

 

Z010404

Rukovodilac medicinske službe

 

Z010405

Rukovodilac nemedicinske službe

05

 

Pomoćnik rukovodioca u okviru kliničkog centra, kliničko-bolničkog centra i instituta

 

Z010501

Pomoćnik rukovodioca klinike

 

Z010502

Pomoćnik rukovodioca bolnice

 

Z010503

Pomoćnik rukovodioca centra

 

Z010504

Pomoćnik rukovodioca medicinske službe

 

Z010505

Pomoćnik rukovodioca nemedicinske službe

06

Z010600

Šef kabineta direktora kliničkog centra

07

 

Sekretar kliničkog centra

 

Z010701

Sekretar kliničkog centra

 

Z010702

Sekretar klinike u okviru kliničkog centra

08

 

Glavna sestra/glavni tehničar zdravstvene ustanove

 

Z010801

Glavna sestra/Glavni tehničar doma zdravlja

 

Z010802

Glavna sestra/Glavni tehničar opšte bolnice

 

Z010803

Glavna sestra/Glavni tehničar specijalne bolnice

 

Z010804

Glavna sestra/Glavni tehničar zdravstvenog centra

 

Z010805

Glavna sestra/Glavni tehničar klinike

 

Z010806

Glavna sestra/Glavni tehničar kliničkog centra

 

Z010807

Glavna sestra/Glavni tehničar kliničko-bolničkog centra

 

Z010808

Glavna sestra/Glavni tehničar instituta na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite

 

Z010809

Glavna sestra/Glavni tehničar instituta na više nivoa zdravstvene zaštite

 

Z010810

Glavna sestra/Glavni tehničar zavoda na primarnom nivou zdravstvene zaštite

 

Z010811

Glavna sestra/Glavni tehničar zavoda na više nivoa zdravstvene zaštite

Z02

 

PRIMARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA

01

 

Doktor medicine specijalista

 

Z020101

Doktor medicine specijalista u hitnoj medicinskoj pomoći

 

Z020102

Doktor medicine specijalista u vanbolničkom porodilištu

 

Z020103

Doktor medicine specijalista u stacionaru

 

Z020104

Doktor medicine specijalista u hemodijalizi

 

Z020105

Doktor medicine specijalista u specijalističkoj delatnosti

 

Z020106

Doktor medicine specijalista u radiološkoj dijagnostici

 

Z020107

Doktor medicine specijalista u laboratorijskoj dijagnostici

 

Z020108

Doktor medicine specijalista izabrani lekar za decu

 

Z020109

Doktor medicine specijalista izabrani lekar za odrasle

 

Z020110

Doktor medicine specijalista izabrani lekar za žene

 

Z020111

Doktor medicine specijalista u javnom zdravlju

 

Z020112

Doktor medicine specijalista u kućnom lečenju

02

 

Doktor medicine

 

Z020201

Doktor medicine u hitnoj medicinskoj pomoći

 

Z020202

Doktor medicine izabrani lekar

 

Z020203

Doktor medicine u kućnom lečenju

 

Z020204

Doktor medicine u zavodu

 

Z020205

Doktor medicine u hemodijalizi

03

 

Doktor stomatologije specijalista

 

Z020301

Doktor stomatologije specijalista

 

Z020302

Doktor stomatologije specijalista izabrani lekar

 

Z020303

Doktor stomatologije specijalista u hirurgiji

04

Z020400

Doktor stomatologije

05

Z020500

Magistar farmacije specijalista

06

Z020600

Magistar farmacije specijalista medicinske biohemije

07

Z020700

Magistar farmacije

08

Z020800

Magistar farmacije - medicinski biohemičar

09

 

Koordinator za kvalitet zdravstvene zaštite u zdravstvenoj ustanovi na primarnom nivou zdravstvene zaštite

 

Z020901

Koordinator za obezbeđenje kvaliteta

 

Z020902

Koordinator za kontrolu kvaliteta

10

 

Viša medicinska sestra/tehničar

 

Z021001

Viša medicinska sestra/tehničar u ambulanti

 

Z021002

Viša medicinska sestra/tehničar - dispečer u hitnoj medicinskoj pomoći

 

Z021003

Viša medicinska sestra/tehničar u hitnoj medicinskoj pomoći

 

Z021004

Viša medicinska sestra/tehničar u polivalentnoj patronaži

 

Z021005

Viša medicinska sestra/tehničar u kućnom lečenju i nezi

 

Z021006

Viša medicinska sestra/tehničar u stacionaru

 

Z021007

Viša medicinska sestra/tehničar u hemodijalizi

 

Z021008

Viša medicinska sestra - tehničar/babica u vanbolničkom porodilištu

 

Z021009

Viša medicinska sestra/tehničar u savetovalištu i preventivnom centru

 

Z021010

Viša medicinska sestra/tehničar u javnom zdravlju

 

Z021011

Viša stomatološka sestra u ambulanti

 

Z021012

Viša stomatološka sestra u rendgen dijagnostici

 

Z021013

Viša stomatološka sestra u hirurgiji

11

Z021100

Viši fizioterapeut

12

Z021200

Viši zubni tehničar

13

Z021300

Viši sanitarni tehničar/sanitarno-ekološki inžinjer

14

Z021400

Viši radiološki tehničar

15

Z021500

Viši nutricionista - dijetetičar

16

Z021600

Viši laboratorijski tehničar

17

Z021700

Citoskriner

18

Z021800

Viši radni terapeut

19

Z021900

Viši farmaceutski tehničar

20

Z022000

Viša kozmetička sestra/tehničar

21

 

Medicinska sestra/tehničar

 

Z022101

Medicinska sestra/tehničar u ambulanti

 

Z022102

Medicinska sestra/tehničar - dispečer u hitnoj medicinskoj pomoći

 

Z022103

Medicinska sestra/tehničar u hitnoj medicinskoj pomoći

 

Z022104

Medicinska sestra/tehničar u kućnom lečenju i nezi

 

Z022105

Medicinska sestra/tehničar u stacionaru

 

Z022106

Medicinska sestra/tehničar u hemodijalizi

 

Z022107

Ginekološko-akušerska sestra/babica u vanbolničkom porodilištu

 

Z022108

Medicinska sestra u javnom zdravlju

22

Z022200

Fizioterapeutski tehničar

23

Z022300

Zubni tehničar

24

Z022400

Sanitarni/Sanitarno-ekološki tehničar

25

Z022500

Laboratorijski tehničar

26

 

Stomatološka sestra/tehničar

 

Z022601

Stomatološka sestra/tehničar u ambulanti

 

Z022602

Stomatološka sestra/tehničar u rendgen dijagnostici

 

Z022603

Stomatološka sestra/tehničar u hirurgiji

27

Z022700

Farmaceutski tehničar

28

Z022800

Kozmetički tehničar

29

Z022900

Psiholog specijalista

30

Z023000

Zdravstveni saradnik specijalista u laboratoriji

31

Z023100

Zdravstveni saradnik specijalista

32

Z023200

Zdravstveni saradnik u laboratoriji

33

Z023300

Psiholog

34

Z023400

Defektolog

35

Z023500

Logoped

36

Z023600

Specijalni pedagog

37

Z023700

Socijalni radnik

38

Z023800

Biohemijski tehničar/hemijski tehničar/fizičkohemijski tehničar

39

Z023900

Tehničar - elektroničar na hemodijalizi

40

 

Vozač sanitetskog vozila

 

Z024001

Vozač u hitnoj medicinskoj pomoći

 

Z024002

Vozač u sanitetskom prevozu

41

Z024100

Spremač/Spremačica prostorija u kojima se pružaju zdravstvene usluge

42

Z024200

Perač laboratorijskog posuđa

Z03

 

SEKUNDARNA I TERCIJARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA I USTANOVE NA VIŠE NIVOA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE

01

 

Doktor medicine subspecijalista

 

Z030101

Doktor medicine subspecijalista u kardiohirurgiji

 

Z030102

Doktor medicine subspecijalista u neurohirurgiji

 

Z030103

Doktor medicine subspecijalista u operacionim salama

 

Z030104

Doktor medicine subspecijalista u interventnoj radiologiji

 

Z030105

Doktor medicine subspecijalista u interventnoj kardiologiji

 

Z030106

Doktor medicine subspecijalista u interventnoj neurologiji

 

Z030107

Doktor medicine subspecijalista u radioterapiji

 

Z030108

Doktor medicine subspecijalista u u specijalizovanim psihijatrijskim bolničkim ustanovama koje su organizovane za dvadesetčetvoročasovni prijem, zadržavanje pacijenata bez pristanka, za zbrinjavanje i lečenje psihotičnih poremećaja u akutnoj fazi, bolesti zavisnosti, za forenzičku psihijatriju, psihogerijatriju i psihosocijalnu rehabilitaciju

 

Z030109

Doktor medicine subspecijalista u zdravstvenim ustanovama sa obrazovanim organizacionim jedinicama koje obavljaju psihijatrijsku delatnost, koje su organizovane za dvadesetčetvoročasovni prijem i zadržavanje pacijenata bez pristanka

 

Z030110

Doktor medicine subspecijalista u intenzivnoj nezi nivoa 2

 

Z030111

Doktor medicine subspecijalista u intenzivnoj nezi nivoa 3

 

Z030112

Doktor medicine subspecijalista u onkologiji

 

Z030113

Doktor medicine subspecijalista u ostalim stacionarnim ustanovama koje obavljaju psihijatrijsku delatnost

 

Z030114

Doktor medicine subspecijalista u urgentnim službama i reanimaciji

 

Z030115

Doktor medicine subspecijalista na interventnoj endoskopiji

 

Z030116

Doktor medicine subspecijalista na bronhoskopijama

 

Z030117

Doktor medicine subspecijalista na endoskopiji

 

Z030118

Doktor medicine subspecijalista na dijalizi

 

Z030119

Doktor medicine subspecijalista na infektivnim odeljenjima

 

Z030120

Doktor medicine subspecijalista na biomedicinski potpomognutoj oplodnji (BMPO)

 

Z030121

Doktor medicine subspecijalista u mikrobiološkoj dijagnostici

 

Z030122

Doktor medicine subspecijalista u kliničkoj patologiji i medicinskoj citologiji

 

Z030123

Doktor medicine subspecijalista u kliničko - biohemijskoj i hematološkoj dijagnostici

 

Z030124

Doktor medicine subspecijalista u radiološkoj dijagnostici

 

Z030125

Doktor medicine subspecijalista u nuklearnoj medicini

 

Z030126

Doktor medicine subspecijalista u transfuziologiji

 

Z030127

Doktor medicine subspecijalista na bolničkom odeljenju i u specijalističkoj ambulanti

 

Z030128

Doktor medicine subspecijalista u specijalističkoj ambulanti

 

Z030129

Doktor medicine subspecijalista u javnom zdravlju

02

Z030200

Magistar farmacije specijalista medicinske biohemije, subspecijalista

03

 

Doktor medicine specijalista

 

Z030301

Doktor medicine specijalista u kardiohirurgiji

 

Z030302

Doktor medicine specijalista u neurohirurgiji

 

Z030303

Doktor medicine specijalista u operacionim salama

 

Z030304

Doktor medicine specijalista u interventnoj kardiologiji

 

Z030305

Doktor medicine specijalista u interventnoj neurologiji

 

Z030306

Doktor medicine specijalista u interventnoj radiologiji

 

Z030307

Doktor medicine specijalista u radioterapiji

 

Z030308

Doktor medicine specijalista u specijalizovanim psihijatrijskim bolničkim ustanovama koje su organizovane za dvadesetčetvoročasovni prijem, zadržavanje pacijenata bez pristanka, za zbrinjavanje i lečenje psihotičnih poremećaja u akutnoj fazi, bolesti zavisnosti, za forenzičku psihijatriju, psihogerijatriju i psihosocijalnu rehabilitaciju

 

Z030309

Doktor medicine specijalista u zdravstvenim ustanovama sa obrazovanim organizacionim jedinicama koje obavljaju psihijatrijsku delatnost, koje su organizovane za dvadesetčetvoročasovni prijem i zadržavanje pacijenata bez pristanka

 

Z030310

Doktor medicine specijalista u intenzivnoj nezi nivo 2

 

Z030311

Doktor medicine specijalista u intenzivnoj nezi nivo 3

 

Z030312

Doktor medicine specijalista u onkologiji

 

Z030313

Doktor medicine specijalista u ostalim stacionarnim ustanovama koje obavljaju psihijatrijsku delatnost

 

Z030314

Doktor medicine specijalista u urgentnim službama i reanimaciji

 

Z030315

Doktor medicine specijalista na interventnoj endoskopiji

 

Z030316

Doktor medicine specijalista na bronhoskopijama

 

Z030317

Doktor medicine specijalista na endoskopiji

 

Z030318

Doktor medicine specijalista na dijalizi

 

Z030319

Doktor medicine specijalista na infektivnim odeljenjima

 

Z030320

Doktor medicine specijalista na biomedicinski potpomognutoj oplodnji (BMPO)

 

Z030321

Doktor medicine specijalista u mikrobiološkoj dijagnostici

 

Z030322

Doktor medicine specijalista u patologiji/patološkoj anatomiji i sudskoj medicini

 

Z030323

Doktor medicine specijalista u kliničko-biohemijskoj, hematološkoj dijagnostici i imunološkoj dijagnostici

 

Z030324

Doktor medicine specijalista u radiološkoj dijagnostici

 

Z030325

Doktor medicine specijalista u nuklearnoj medicini

 

Z030326

Doktor medicine specijalista u transfuziologiji

 

Z030327

Doktor medicine specijalista na bolničkom odeljenju i u specijalističkoj ambulanti

 

Z030328

Doktor medicine specijalista u specijalističkoj ambulanti

 

Z030329

Doktor medicine specijalista u javnom zdravlju

04

 

Doktor stomatologije specijalista

 

Z030401

Doktor stomatologije specijalista u hirurgiji

 

Z030402

Doktor stomatologije specijalista u specijalističkoj ambulanti

 

Z030403

Doktor stomatologije specijalista u javnom zdravlju

05

Z030500

Magistar farmacije specijalista

06

Z030600

Magistar farmacije specijalista medicinske biohemije

07

Z030700

Magistar farmacije specijalista toksikološke hemije

08

Z030800

Doktor medicine

09

Z030900

Doktor stomatologije

10

Z031000

Magistar farmacije

11

Z031100

Magistar farmacije - medicinski biohemičar

12

 

Koordinator za kvalitet zdravstvene zaštite u zdravstvenoj ustanovi na sekundarnom i tercijarnom nivou zdravstvene zaštite

 

Z031201

Koordinator za obezbeđenje kvaliteta

 

Z031202

Koordinator za kontrolu kvaliteta

13

 

Viša medicinska sestra/tehničar

 

Z031301

Viša medicinska sestra/tehničar u ambulanti

 

Z031302

Viša medicinska sestra/tehničar u dijagnostici

 

Z031303

Viša medicinska sestra/tehničar u hemodijalizi

 

Z031304

Viša medicinska sestra/tehničar u onkologiji, hemioterapiji i brahiterapiji

 

Z031305

Viša medicinska sestra/tehničar na infektivnom odeljenju

 

Z031306

Viša medicinska sestra/tehničar u intenzivnoj nezi nivoa 2

 

Z031307

Viša medicinska sestra/tehničar u intenzivnoj nezi nivoa 3

 

Z031308

Viša medicinska sestra/tehničar u ginekologiji i akušerstvu

 

Z031309

Viša medicinska sestra/tehničar/babica u porodilištu

 

Z031310

Viša medicinska sestra/tehničar na neonatologiji

 

Z031311

Viša medicinska sestra/tehničar u operacionoj sali

 

Z031312

Viša medicinska sestra/tehničar u interventnim procedurama

 

Z031313

Viša medicinska sestra/tehničar u urgentnim službama i reanimaciji

 

Z031314

Viša medicinska sestra/tehničar u specijalizovanim psihijatrijskim bolničkim ustanovama koje su organizovane za dvadesetčetvoročasovni prijem, zadržavanje pacijenata bez pristanka, za zbrinjavanje i lečenje psihotičnih poremećaja u akutnoj fazi, bolesti zavisnosti, za forenzičku psihijatriju, psihogerijatriju i psihosocijalnu rehabilitaciju

 

Z031315

Viša medicinska sestra/tehničar u zdravstvenim ustanovama sa obrazovanim organizacionim jedinicama koje obavljaju psihijatrijsku delatnost, koje su organizovane za dvadesetčetvoročasovni prijem i zadržavanje pacijenata bez pristanka

 

Z031316

Viša medicinska sestra/tehničar u ostalim stacionarnim ustanovama koje obavljaju psihijatrijsku delatnost

 

Z031317

Viša medicinska sestra/tehničar na ostalim bolničkim odeljenjima

 

Z031318

Viša medicinska sestra/tehničar u transfuziologiji

 

Z031319

Viša medicinska sestra/tehničar u nuklearnoj medicini

 

Z031320

Viša medicinska sestra/tehničar u javnom zdravlju

 

Z031321

Viša stomatološka sestra u ambulanti

 

Z031322

Viša stomatološka sestra u rendgen dijagnostici

 

Z031323

Viša stomatološka sestra u operacionoj sali

 

Z031324

Viša medicinska sestra perfuzer

14

Z031400

Viši fizioterapeut

15

Z031500

Viši zubni tehničar

16

Z031600

Viši sanitarni tehničar/sanitarno-ekološki inženjer

17

 

Viši radiološki tehničar

 

Z031701

Viši radiološki tehničar u dijagnostici

 

Z031702

Viši radiološki tehničar u radio terapiji

18

Z031800

Viši nutricionista - dijetetičar

19

Z031900

Viši laboratorijski tehničar

20

Z032000

Citoskriner

21

 

Viši radni terapeut

 

Z032101

Viši radni terapeut u specijalizovanim psihijatrijskim bolničkim ustanovama koje su organizovane za dvadesetčetvoročasovni prijem, zadržavanje pacijenata bez pristanka, za zbrinjavanje i lečenje psihotičnih poremećaja u akutnoj fazi, bolesti zavisnosti, za forenzičku psihijatriju, psiohogerijatriju i psihosocijalnu rehabilitaciju

 

Z032102

Viši radni terapeut u zdravstvenim ustanovama sa obrazovanim organizacionim jedinicama koje obavljaju psihijatrijsku delatnost, koje su organizovane za dvadesetčetvoročasni prijem i zadržavanje pacijenata bez pristanka

 

Z032103

Viši radni terapeut u ostalim stacionarnim ustanovama koje obavljaju psihijatrijsku delatnost

 

Z032104

Viši radni terapeut u ustanovama sekundarne, tercijarne zdravstvene zaštite i ustanovama na više nivoa zdravstvene zaštite

22

Z032200

Viši farmaceutski tehničar

23

Z032300

Viša kozmetička sestra/tehničar

24

 

Medicinska sestra/tehničar

 

Z032401

Medicinska sestra/tehničar u ambulanti

 

Z032402

Medicinska sestra/tehničar u dijagnostici

 

Z032403

Medicinska sestra/tehničar u hemodijalizi

 

Z032404

Medicinska sestra/tehničar u onkologiji, hemioterapiji i brahiterapiji

 

Z032405

Medicinska sestra/tehničar na infektivnom odeljenju

 

Z032406

Medicinska sestra/tehničar na intenzivnoj nezi nivoa 2

 

Z032407

Medicinska sestra/tehničar na intenzivnoj nezi nivoa 3

 

Z032408

Medicinska sestra/tehničar u ginekologiji i akušerstvu

 

Z032409

Ginekološko-akušerska sestra/babica u porodilištu

 

Z032410

Medicinska sestra/tehničar na neonatologiji

 

Z032411

Medicinska sestra/tehničar u operacionoj sali

 

Z032412

Medicinska sestra/tehničar u interventnim procedurama

 

Z032413

Medicinska sestra/tehničar u urgentnim službama i reanimaciji

 

Z032414

Medicinska sestra/tehničar u specijalizovanim psihijatrijskim bolničkim ustanovama koje su organizovane za dvadesetčetvoročasovni prijem, zadržavanje pacijenata bez pristanka, za zbrinjavanje i lečenje psihotičnih poremećaja u akutnoj fazi, bolesti zavisnosti, za forenzičku psihijatriju, psihogerijatriju i psihosocijalnu rehabilitaciju

 

Z032415

Medicinska sestra/tehničar u zdravstvenim ustanovama sa obrazovanim organizacionim jedinicama koje obavljaju psihijatrijsku delatnost, koje su organizovane za dvadesetčetvoročasovni prijem i zadržavanje pacijenata bez pristanka

 

Z032416

Medicinska sestra/tehničar u ostalim stacionarnim ustanovama koje obavljaju psihijatrijsku delatnost

 

Z032417

Medicinska sestra/tehničar na ostalim bolničkim odeljenjima

 

Z032418

Medicinska sestra/tehničar u transfuziologiji

 

Z032419

Medicinska sestra/tehničar u nuklearnoj medicini

 

Z032420

Medicinska sestra/tehničar u javnom zdravlju

 

Z032421

Medicinska sestra/tehničar perfuzer

25

Z032500

Fizioterapeutski tehničar

26

Z032600

Zubni tehničar

27

Z032700

Sanitarni/Sanitarno-ekološki tehničar

28

 

Laboratorijski tehničar

 

Z032801

Laboratorijski tehničar u dijagnostici

 

Z032802

Laboratorijski tehničar u nuklearnoj medicini

 

Z032803

Laboratorijski tehničar u transfuziologiji

29

 

Stomatološka sestra - tehničar

 

Z032901

Stomatološka sestra u ambulanti

 

Z032902

Stomatološka sestra u rendgen dijagnostici

 

Z032903

Stomatološka sestra u hirurškoj sali

30

Z033000

Farmaceutski tehničar

31

Z033100

Kozmetički tehničar

32

 

Zdravstveni negovatelj

 

Z033201

Zdravstveni negovatelj u specijalizovanim psihijatrijskim bolničkim ustanovama koje su organizovane za dvadesetčetvoročasovni prijem, zadržavanje pacijenata bez pristanka, za zbrinjavanje i lečenje psihotičnih poremećaja u akutnoj fazi, bolesti zavisnosti, za forenzičku psihijatriju, psihogerijatriju i psihosocijalnu rehabilitaciju

 

Z033202

Zdravstveni negovatelj u ostalim stacionarnim ustanovama koje obavljaju psihijatrijsku delatnost

 

Z033203

Zdravstveni negovatelj na ostalim bolničkim odeljenjima

33

Z033300

Maser

34

 

Psiholog specijalista

 

Z033401

Psiholog specijalista u specijalizovanim psihijatrijskim bolničkim ustanovama koje su organizovane za dvadesetčetvoročasovni prijem, zadržavanje pacijenata bez pristanka, za zbrinjavanje i lečenje psihotičnih poremećaja u akutnoj fazi, bolesti zavisnosti, za forenzičku psihijatriju, psihogerijatriju i psihosocijalnu rehabilitaciju

 

Z033402

Psiholog specijalista u ostalim stacionarnim ustanovama koje obavljaju psihijatrijsku delatnost

 

Z033403

Psiholog specijalista na ostalim bolničkim odeljenjima

35

Z033500

Zdravstveni saradnik specijalista toksikološke hemije/sanitarne hemije

36

Z033600

Zdravstveni saradnik za ekonomiku zdravstvene zaštite, specijalista

37

Z033700

Zdravstveni saradnik za zdravstvenu statistiku i informatiku, specijalista

38

Z033800

Zdravstveni saradnik na promociji zdravlja

39

Z033900

Zdravstveni saradnik za ekonomiku zdravstvene zaštite

40

Z034000

Zdravstveni saradnik za zdravstvenu statistiku i informatiku

41

Z034100

Zdravstveni saradnik na poslovima analize, planiranja i organizacije zdravstvene zaštite i informatike sa biostatistikom u zdravstvu

42

Z034200

Zdravstveni saradnik u oblasti javnog zdravlja

43

Z034300

Zdravstveni saradnik za higijenu i zaštitu životne i radne sredine

44

Z034400

Zdravstveni saradnik - analitičar u ekotoksikološkoj laboratoriji

45

Z034500

Zdravstveni saradnik specijalista

46

Z034600

Zdravstveni saradnik specijalista u biohemijskoj laboratoriji

47

Z034700

Zdravstveni saradnik specijalista u laboratoriji

48

Z034800

Zdravstveni saradnik u biohemijskoj laboratoriji

49

Z034900

Medicinski fizičar specijalista

50

 

Psiholog

 

Z035001

Psiholog u bolničkim ustanovama u specijalizovanim psihijatrijskim bolničkim ustanovama koje su organizovane za dvadesetčetvoročasovni prijem, zadržavanje pacijenata bez pristanka, za zbrinjavanje i lečenje psihotičnih poremećaja u akutnoj fazi, bolesti zavisnosti, za forenzičku psihijatriju, psihogerijatriju i psihosocijalnu rehabilitaciju

 

Z035002

Psiholog u ostalim stacionarnim ustanovama koje obavljaju psihijatrijsku delatnost

 

Z035003

Psiholog na ostalim bolničkim odeljenjima

51

Z035100

Defektolog

52

Z035200

Logoped

53

 

Specijalni pedagog

 

Z035301

Specijalni pedagog u bolničkim ustanovama u specijalizovanim psihijatrijskim bolničkim ustanovama koje su organizovane za dvadesetčetvoročasovni prijem, zadržavanje pacijenata bez pristanka, za zbrinjavanje i lečenje psihotičnih poremećaja u akutnoj fazi, bolesti zavisnosti, za forenzičku psihijatriju, psihogerijatriju i psihosocijalnu rehabilitaciju

 

Z035302

Specijalni pedagog u ostalim stacionarnim ustanovama koje obavljaju psihijatrijsku delatnost

 

Z035303

Specijalni pedagog u ostalim zdravstvenim ustanovama

54

Z035400

Biolog/molekularni biolog specijalista

55

 

Biolog/molekularni biolog

 

Z035501

Biolog/molekularni biolog

 

Z035502

Biolog/molekularni biolog na poslovima kliničke laboratorijske genetike

 

Z035503

Biolog/molekularni biolog na poslovima biomedicinski potpomognute oplodnje

56

Z035600

Medicinski fizičar

57

Z035700

Doktor veterinarske medicine specijalista

58

Z035800

Doktor veterinarske medicine

59

 

Socijalni radnik

 

Z035901

Socijalni radnik u specijalizovanim psihijatrijskim bolničkim ustanovama koje su organizovane za dvadesetčetvoročasovni prijem, zadržavanje pacijenata bez pristanka, za zbrinjavanje i lečenje psihotičnih poremećaja u akutnoj fazi, bolesti zavisnosti, za forenzičku psihijatriju, psihogerijatriju i psihosocijalnu rehabilitaciju

 

Z035902

Socijalni radnik u ostalim stacionarnim ustanovama koje obavljaju psihijatrijsku delatnost

 

Z035903

Socijalni radnik na ostalim bolničkim odeljenjima

60

Z036000

Saradnik u psihosocijalnoj rehabilitaciji u bolničkim ustanovama specijalizovanim za psihijatriju

61

Z036100

Viši hemijski tehničar

62

Z036200

Viši protetičar - ortotičar

63

Z036300

Biohemijski/hemijski/fizičkohemijski tehničar

64

Z036400

Tehničar - elektroničar na hemodijalizi

65

Z036500

Protetičar - ortotičar

66

Z036600

Tehničar za kontrolu jonizujućeg zračenja

67

Z036700

Veterinarski tehničar

68

 

Vozač sanitetskog vozila

 

Z036801

Vozač sanitetskog vozila u bolničkim ustanovama

 

Z036802

Vozač sanitetskog vozila u psihijatrijskim ustanovama specijalizovanim za psihijatriju

69

Z036900

Vozač tehničkog vozila

70

 

Spremač/Spremačica prostorija u kojima se pružaju zdravstvene usluge

 

Z037001

Spremač/Spremačica prostorija u kojima se pružaju zdravstvene usluge

 

Z037002

Spremač/Spremačica prostorija u bolničkim ustanovama specijalizovanim za psihijatriju i na psihijatrijskim odeljenjima

71

 

Pomoćni radnik na nezi bolesnika

 

Z037101

Pomoćni radnik na nezi bolesnika u bolničkim ustanovama specijalizovanim za psihijatriju i na psihijatrijskim odeljenjima

 

Z037102

Pomoćni radnik na nezi bolesnika na ostalim bolničkim odeljenjima

72

Z037200

Pomoćni radnik na obdukciji

73

Z037300

Perač laboratorijskog posuđa

Z04

 

POSEBNA RADNA MESTA ZA OBAVLJANJE POSLOVA U OBLASTI PROIZVODNJE, OBEZBEĐIVANJA KVALITETA I KONTROLE KVALITETA SERUMA, VAKCINA I DRUGIH IMUNOLOŠKIH PREPARATA, PROIZVODNJU PRODUKATA OD KRVI I DIJAGNOSTIČKIH SREDSTAVA

01

Z040100

Kvalifikovani farmaceut za puštanje serije leka u promet

02

Z040200

Odgovorno lice za prijem, skladištenje, čuvanje i isporuku lekova i medicinskih sredstava

03

 

Doktor medicine specijalista/Magistar farmacije specijalista/Doktor medicine/Magistar farmacije/Zdravstveni saradnik specijalista/Zdravstveni saradnik

 

Z040301

Doktor medicine specijalista/Magistar farmacije specijalista/Doktor medicine/Magistar farmacije/Zdravstveni saradnik specijalista/Zdravstveni saradnik - u odseku službe za obezbeđenje kvaliteta

 

Z040302

Doktor medicine specijalista/Magistar farmacije specijalista/Doktor medicine/Magistar farmacije/Zdravstveni saradnik specijalista/Zdravstveni saradnik - u odseku službe za kontrolu kvaliteta

 

Z040303

Doktor medicine specijalista/Magistar farmacije specijalista/Doktor medicine/Magistar farmacije/Zdravstveni saradnik specijalista/Zdravstveni saradnik - u odseku službe za proizvodnju dijagnostičkih sredstava

 

Z040304

Doktor medicine specijalista/Magistar farmacije specijalista/Doktor medicine/Magistar farmacije/Zdravstveni saradnik specijalista/Zdravstveni saradnik - u odseku službe za virusološku proizvodnju

 

Z040305

Doktor medicine specijalista/Magistar farmacije specijalista/Doktor medicine/Magistar farmacije/Zdravstveni saradnik specijalista/Zdravstveni saradnik - u odseku službe za bakteriološku proizvodnju

04

 

Laboratorijski tehničar/Farmaceutski tehničar/Biohemijski/Hemijski tehničar/Fizičkohemijski tehničar

 

Z040401

Laboratorijski tehničar/Farmaceutski tehničar/Biohemijski/Hemijski tehničar/Fizičkohemijski tehničar u proizvodnji

 

Z040402

Laboratorijski tehničar/Farmaceutski tehničar/Biohemijski/Hemijski tehničar/Fizičkohemijski tehničar u obezbeđenju/kontroli kvaliteta

 

Z040403

Laboratorijski tehničar/Farmaceutski tehničar/Biohemijski/Hemijski tehničar/Fizičkohemijski tehničar u naučnoistraživačkom radu

05

Z040500

Magacioner za prijem, skladištenje, čuvanje i isporuku lekova i medicinskih sredstava krvi/komponenata krvi

06

Z040600

Vozač u distribuciji lekova/medicinskih sredstava, krvi/komponenata krvi

K

 

RADNA MESTA U KULTURI I INFORMISANJU

K01

 

RUKOVODEĆA RADNA MESTA U KULTURI

01

 

Direktor ustanove kulture

 

K010101

Direktor centralne ustanove

 

K010102

Direktor republičke ustanove

 

K010103

Direktor pokrajinske ustanove

 

K010104

Direktor ustanove na teritoriji jednog grada, regiona, više opština/direktor matične javne biblioteke

 

K010105

Direktor ustanove na teritoriji jedne opštine

02

 

Zamenik direktora ustanove kulture

 

K010201

Zamenik direktora centralne ustanove

 

K010202

Zamenik direktora republičke ustanove

 

K010203

Zamenik direktora pokrajinske ustanove

 

K010204

Zamenik direktora ustanove na teritoriji jednog grada, regiona ili više opština

 

K010205

Zamenik direktora ustanove na teritoriji opštine

03

 

Pomoćnik direktora ustanove kulture

 

K010301

Pomoćnik direktora centralne ustanove

 

K010302

Pomoćnik direktora republičke ustanove

 

K010303

Pomoćnik direktora pokrajinske ustanove

K010304

Pomoćnik direktora ustanove na teritoriji jednog grada, regiona ili više opština

K010305

Pomoćnik direktora ustanove na teritoriji opštine

04

 

Sekretar ustanove

 

K010401

Sekretar centralne ustanove

 

K010402

Sekretar republičke ustanove

 

K010403

Sekretar pokrajinske ustanove

 

K010404

Sekretar ustanove na teritoriji jednog grada, regiona ili više opština/Sekretar matične javne biblioteke

 

K010405

Sekretar ustanove na teritoriji jedne opštine

05

 

Sektorski direktor

 

K010501

Sektorski direktor centralne ustanove

 

K010502

Sektorski direktor republičke ustanove

 

K010503

Sektorski direktor pokrajinske ustanove

 

K010504

Sektorski direktor ustanove na teritoriji jednog grada, regiona, više opština/Direktor matične javne biblioteke

 

K010505

Sektorski direktor ustanove na teritoriji jedne opštine

06

K010600

Umetnički/programski direktor

07

K010700

Operativni direktor/Pomoćnik sektorskog direktora u centralnoj/republičkoj ustanovi kulture

08

K010800

Izvršni direktor

09

K010900

Tehnički direktor

10

K011000

Rukovodilac osnovne organizacione jedinice

K02

 

ARHIVSKA DELATNOST

01

K020100

Savetnik za razvoj i unapređivanje arhivske delatnosti

02

 

Arhivist u depou

 

K020201

Arhivist u depou

 

K020202

Viši arhivist u depou

 

K020203

Arhivski savetnik u depou

03

 

Arhivist

 

K020301

Arhivist

 

K020302

Viši arhivist

 

K020303

Arhivski savetnik

04

 

Arhivist na poslovima matične delatnosti

 

K020401

Arhivist na poslovima matične delatnosti

 

K020402

Viši arhivist na poslovima matične delatnosti

 

K020403

Arhivski savetnik na poslovima matične delatnosti

05

 

Arhivist na poslovima zaštite arhivske građe i registraturskog materijala van arhiva

 

K020501

Arhivist na poslovima zaštite arhivske građe i registraturskog materijala van arhiva

 

K020502

Viši arhivist na poslovima zaštite arhivske građe i registraturskog materijala van arhiva

 

K020503

Arhivski savetnik na poslovima zaštite arhivske građe i registraturskog materijala van arhiva

06

 

Konzervator papira

 

K020601

Konzervator/Diplomirani konzervator papira

 

K020602

Viši konzervator/Viši diplomirani konzervator papira

 

K020603

Konzervator savetnik/Diplomirani konzervator savetnik papira

07

 

Diplomirani bibliotekar

 

K020701

Diplomirani bibliotekar

 

K020702

Viši diplomirani bibliotekar

 

K020703

Diplomirani bibliotekar savetnik

08

 

Viši arhivski pomoćnik

 

K020801

Viši arhivski pomoćnik

 

K020802

Viši arhivski pomoćnik prve vrste

09

 

Viši knjižničar

 

K020901

Viši knjižničar

 

K020902

Samostalni viši knjižničar

10

 

Arhivski pomoćnik u depou

 

K021001

Arhivski pomoćnik

 

K021002

Arhivski pomoćnik prve vrste

11

 

Arhivski pomoćnik

 

K021101

Arhivski pomoćnik

 

K021102

Arhivski pomoćnik prve vrste

12

 

Knjigovezac

 

K021201

Knjigovezac

 

K021202

Knjigovezac specijalista

13

 

Restaurator papira

 

K021301

Restaurator papira

 

K021302

Viši restaurator papira

14

 

Knjižničar

 

K021401

Knjižničar

 

K021402

Samostalni knjižničar

15

K021500

Manipulant u depou

16

 

Filmski arhivista

 

K021601

Filmski arhivista

 

K021602

Viši filmski arhivista

17

K021700

Koordinator programa

18

K021800

Dokumentalista fototeke

19

K021900

Fototekar

20

K022000

Kustos

21

K022100

Dokumentalista za evidenciju i tehničku zaštitu filmske građe

22

 

Operater sistema za digitalnu restauraciju slike i tona

 

K022201

Operater sistema I

 

K022202

Operater sistema II

23

K022300

Organizator kulturnih aktivnosti

24

K022400

Tehničar manipulant u depoima arhivske i filmske građe

25

K022500

Tehničar za kino uređaje

26

K022600

Tehničar telikina - skenera/Montažer slike i tona

27

K022700

Tehničar preparator filmske građe

28

K022800

Vratar - razvodnik

29

K022900

Filmski producent

30

K023000

Snimatelj slike

31

K023100

Filmski reditelj

32

K023200

Novinar

33

K023300

Snimatelj i dizajner zvuka

34

K023400

Montažer slike i tona/Filmski montažer

35

K023500

Filmski arhivski pomoćnik

36

K023600

Fotograf

37

K023700

Korektor za automatsku obradu filmske građe

38

K023800

Koordinator digitalnih procesa

39

K023900

Saradnik digitalnih procesa

40

K024000

Operater u procesu digitalizacije

K03

 

MUZEJSKA DELATNOST

01

 

Kustos

 

K030101

Kustos

 

K030102

Viši kustos

 

K030103

Muzejski savetnik

02

 

Konzervator/restaurator

 

K030201

Konzervator/restaurator

 

K030202

Viši konzervator/restaurator

 

K030203

Konzervator/restaurator savetnik

03

 

Koordinator za međumuzejsku i međunarodnu saradnju

 

K030301

Konzervator/restaurator

 

K030302

Viši konzervator/restaurator

 

K030303

Konzervator/restaurator savetnik

04

 

Koordinator muzejske izdavačke delatnosti

 

K030401

Koordinator muzejske izdavačke delatnosti

 

K030402

Viši koordinator muzejske izdavačke delatnosti

 

K030403

Savetnik koordinator muzejske izdavačke delatnosti

05

 

Organizator muzejskih aktivnosti

 

K030501

Organizator muzejskih aktivnosti

 

K030502

Viši organizator muzejskih aktivnosti

 

K030503

Savetnik organizator muzejskih aktivnosti

06

 

Dokumentarista

 

K030601

Muzejski dokumentarista

 

K030602

Muzejski viši dokumentarista

 

K030603

Muzejski dokumentarista savetnik

07

 

Muzejski pedagog

 

K030701

Muzejski pedagog

 

K030702

Viši muzejski pedagog

 

K030703

Muzejski pedagog savetnik

08

 

Muzejski edukator

 

K030801

Muzejski edukator

 

K030802

Viši muzejski edukator

 

K030803

Muzejski edukator savetnik

09

 

Stručni saradnik za terenska istraživanja

 

K030901

Stručni saradnik za terenska istraživanja

 

K030902

Viši stručni saradnik za terenska istraživanja

 

K030903

Savetnik za terenska istraživanja

10

K031000

Saradnik za prostorno očuvanje muzejskog kompleksa

11

K031100

Likovni urednik

12

 

Saradnik na zaštiti kulturnog nasleđa

 

K031201

Saradnik na zaštiti kulturnog nasleđa

 

K031202

Viši saradnik na zaštiti kulturnog nasleđa

 

K031203

Savetnik na zaštiti kulturnog nasleđa

13

K031300

Snimatelj slike

14

 

Diplomirani bibliotekar

 

K031401

Diplomirani bibliotekar

 

K031402

Viši diplomirani bibliotekar

 

K031403

Diplomirani bibliotekar savetnik

15

K031500

Saradnik za izložbeni i grafički dizajn

16

K031600

Organizator turističke i uslužne delatnosti

17

 

Aranžer - dekorater

 

K031701

Aranžer - dekorater

 

K031702

Viši aranžer - dekorater

 

K031703

Glavni aranžer - dekorater

 

K031704

Samostalni glavni aranžer - dekorater

18

 

Tehničar u muzejskoj delatnosti

 

K031801

Tehničar u muzejskoj delatnosti

 

K031802

Viši tehničar u muzejskoj delatnosti

 

K031803

Samostalni tehničar u muzejskoj delatnosti

 

K031804

Viši samostalni tehničar u muzejskoj delatnosti

19

 

Preparator

 

K031901

Preparator

 

K031902

Viši preparator

 

K031903

Samostalni preparator

 

K031904

Viši samostalni preparator

20

 

Vodič

 

K032001

Vodič

 

K032002

Viši vodič

 

K032003

Samostalni vodič

 

K032004

Samostalni viši vodič

21

 

Fotograf

 

K032101

Fotograf

 

K032102

Viši fotograf

 

K032103

Samostalni fotograf

 

K032104

Samostalni viši fotograf

22

 

Knjižničar

 

K032201

Knjižničar

 

K032202

Samostalni knjižničar

 

K032203

Viši knjižničar

 

K032204

Samostalni viši knjižničar

23

 

Istraživač u zaštiti kulturnog nasleđa

 

K032301

Istraživač u zaštiti kulturnog nasleđa

 

K032302

Viši istraživač u zaštiti kulturnog nasleđa

 

K032303

Istraživač u zaštiti kulturnog nasleđa savetnik

24

K032400

Koordinator digitalnih procesa

25

K032500

Saradnik digitalnih procesa

26

K032600

Operater u procesu digitalizacije

K04

 

DELATNOST ZAŠTITE NEPOKRETNOG KULTURNOG NASLEĐA

01

 

Konzervator

 

K040101

Konzervator

 

K040102

Viši konzervator

 

K040103

Konzervator savetnik

02

 

Konzervator - istraživač

 

K040201

Konzervator

 

K040202

Viši konzervator

 

K040203

Konzervator savetnik

03

 

Konzervator - restaurator

 

K040301

Konzervator restaurator

 

K040302

Viši konzervator restaurator

 

K040303

Konzervator restaurator savetnik

04

 

Istraživač u zaštiti kulturnog nasleđa

 

K040401

Istraživač u zaštiti kulturnog nasleđa

 

K040402

Viši istraživač u zaštiti kulturnog nasleđa

 

K040403

Savetnik istraživač u zaštiti kulturnog nasleđa

05

 

Dokumentarista

 

K040501

Dokumentarista

 

K040502

Viši dokumentarista

 

K040503

Dokumentarista savetnik

06

K040600

Dokumentarista pomoćnik

07

K040700

Saradnik za izložbeni i grafički dizajn

08

 

Diplomirani bibliotekar

 

K040801

Diplomirani bibliotekar

 

K040802

Viši diplomirani bibliotekar

 

K040803

Diplomirani bibliotekar savetnik

09

 

Inženjer konzervator

 

K040901

Konzervator - inženjer

 

K040902

Viši konzervator - inženjer

10

 

Saradnik na zaštiti kulturnog nasleđa

 

K041001

Saradnik na zaštiti kulturnog nasleđa

 

K041002

Viši saradnik na zaštiti kulturnog nasleđa

 

K041003

Savetnik na zaštiti kulturnog nasleđa

11

 

Stručni saradnik za terenska istraživanja

 

K041101

Stručni saradnik za terenska istraživanja

 

K041102

Viši stručni saradnik za terenska istraživanja

 

K041103

Savetnik za terenska istraživanja

12

 

Koordinator za međunarodnu saradnju

 

K041201

Koordinator za međunarodnu saradnju

 

K041202

Viši koordinator za međunarodnu saradnju

 

K041203

Savetnik koordinator za međunarodnu saradnju

13

 

Konzervator - tehničar

 

K041301

Konzervator tehničar

 

K041302

Viši konzervator tehničar

14

 

Konzervator - restaurator tehničar

 

K041401

Konzervator - restaurator tehničar

 

K041402

Viši konzervator - restaurator tehničar

15

 

Snimatelj slike

 

K041501

Snimatelj slike

 

K041502

Viši snimatelj slike

 

K041503

Savetnik snimatelj slike

16

 

Fotograf

 

K041601

Fotograf

 

K041602

Viši fotograf

17

 

Knjižničar

 

K041701

Knjižničar

 

K041702

Samostalni knjižničar

 

K041703

Viši knjižničar

 

K041704

Samostalni viši knjižničar

18

K041800

Koordinator digitalnih procesa

19

K041900

Saradnik digitalnih procesa

20

K042000

Operater u procesu digitalizacije

K05

 

BIBLIOTEČKO-INFORMACIONA DELATNOST

01

 

Arheograf

 

K050101

Diplomirani arheograf

 

K050102

Viši diplomirani arheograf

 

K050103

Diplomirani arheograf savetnik

02

 

Bibliograf

 

K050201

Diplomirani bibliograf

 

K050202

Viši diplomirani bibliograf

 

K050203

Diplomirani bibliograf savetnik

03

 

Diplomirani bibliotekar

 

K050301

Diplomirani bibliotekar

 

K050302

Viši diplomirani bibliotekar

 

K050303

Diplomirani bibliotekar savetnik

04

 

Bibliotečki instruktor

 

K050401

Bibliotečki instruktor - diplomirani bibliotekar

 

K050402

Bibliotečki instruktor - viši diplomirani bibliotekar

 

K050403

Bibliotečki instruktor - diplomirani bibliotekar savetnik

05

 

Bibliotečki informator

 

K050501

Diplomirani informator

 

K050502

Viši diplomirani informator

 

K050503

Diplomirani informator savetnik

06

 

Dokumentarista

 

K050601

Diplomirani dokumentarista

 

K050602

Viši diplomirani dokumentarista

 

K050603

Diplomirani dokumentarista savetnik

07

 

Diplomirani konzervator

 

K050701

Diplomirani konzervator

 

K050702

Viši diplomirani konzervator

 

K050703

Diplomirani konzervator savetnik

08

 

Lektor

 

K050801

Lektor - diplomirani bibliotekar

 

K050802

Lektor - viši diplomirani bibliotekar

 

K050803

Lektor - diplomirani bibliotekar savetnik

09

 

Urednik izdavačke delatnosti

 

K050901

Urednik izdavačke delatnosti - diplomirani bibliotekar

 

K050902

Urednik izdavačke delatnosti - viši diplomirani bibliotekar

 

K050903

Urednik izdavačke delatnosti - diplomirani bibliotekar savetnik

10

 

Urednik kulturnih programa

 

K051001

Urednik kulturnih programa - diplomirani bibliotekar

 

K051002

Urednik kulturnih programa - viši diplomirani bibliotekar

 

K051003

Urednik kulturnih programa - diplomirani bibliotekar savetnik

11

 

Bibliotekar

 

K051101

Bibliotekar

 

K051102

Viši bibliotekar

 

K051103

Bibliotekar savetnik

12

 

Viši knjižničar

 

K051201

Viši knjižničar

 

K051202

Samostalni viši knjižničar

13

 

Viši tehničar - konzervator

 

K051301

Viši tehničar - konzervator

 

K051302

Samostalni viši tehničar - konzervator

14

 

Knjižničar

 

K051401

Knjižničar

 

K051402

Samostalni knjižničar

15

 

Tehničar - konzervator

 

K051501

Tehničar konzervator

 

K051502

Samostalni tehničar konzervator

16

 

Knjigovezac

 

K051601

Knjigovezac

 

K051602

Knjigovezac specijalista

17

K051700

Pomoćni radnik manipulant bibliotečke građe

18

K051800

Pomoćni radnik na konzervaciji

19

K051900

Koordinator digitalnih procesa

20

K052000

Saradnik za digitalne procese

21

K052100

Operater za digitalne procese

K 06

 

SCENSKO STVARALAŠTVO, PRODUKCIJA I INTERPRETACIJA

01

 

Reditelj

 

K060101

Reditelj drame

 

K060102

Reditelj opere

 

K060103

Reditelj umetničke igre

 

K060104

Filmski i televizijski reditelj

 

K060105

Reditelj animiranog filma

02

 

Reditelj asistent

 

K060201

Reditelj drame - asistent

 

K060202

Reditelj opere - asistent

 

K060203

Reditelj umetničke igre - asistent

 

K060204

Filmski i televizijski reditelj - asistent

 

K060205

Reditelj animiranog filma - asistent

03

 

Dirigent

 

K060301

Glavni dirigent/Šef dirigent

 

K060302

Dirigent

 

K060303

Dirigent šef hora

04

K060400

Asistent dirigenta/Šef hora

05

 

Scenograf

 

K060501

Scenograf

 

K060502

Scenograf lutkar

06

K060600

Scenograf asistent

07

 

Kostimograf

 

K060701

Kostimograf

 

K060702

Kostimograf - kreator lutaka

08

K060800

Kostimograf asistent

09

K060900

Direktor filma

10

K061000

Dramaturg/Scenarista

11

K061100

Koreograf

12

K061200

Koreograf asistent

13

 

Kompozitor

 

K061301

Kompozitor

 

K061302

Kompozitor - aranžer muzičkog dela

14

K061400

Etnomuzikolog/Etnokorelolog

15

K061500

Muzikolog

16

K061600

Etnolog - antropolog

17

K061700

Kustos u ustanovi kulture

18

 

Sekretar orkestra/hora/ansambla umetničke igre (baleta, savremene i narodne igre)/glumačkog ansambla

 

K061801

Sekretar orkestra

 

K061802

Sekretar hora

 

K061803

Sekretar ansambla umetničke igre (baleta, savremene i narodne igre)

 

K061804

Sekretar glumačkog ansambla

19

 

Slikar/Vajar

 

K061901

Glavni slikar/vajar

 

K061902

Slikar/vajar

20

K062000

Sufler opere

21

K062100

Sufler drame

22

 

Pedagog

 

K062201

Pedagog baleta/savremene/narodne igre

 

K062202

Asistent pedagoga baleta/savremene/ narodne igre

 

K062203

Vokalni pedagog

23

K062300

Repetitor

24

 

Korepetitor

 

K062401

Korepetitor opere

 

K062402

Korepetitor baleta, savremene i narodne igre

25

K062500

Koordinator korepetitora

26

 

Glumac

 

K062601

Glumac - prvak drame

 

K062602

Glumac I

 

K062603

Glumac II

 

K062604

Glumac III

 

K062605

Glumac - član ansambla

27

 

Pevač

 

K062701

Pevač - prvak

 

K062702

Pevač - solista I

 

K062703

Pevač - solista II

 

K062704

Pevač - solista III

 

K062705

Horski pevač

 

K062706

Pevač

28

 

Igrač baleta

 

K062801

Prvak baleta

 

K062802

Solista I baleta

 

K062803

Solista II baleta

 

K062804

Solista III baleta

 

K062805

Član ansambla baleta

29

 

Igrač narodne igre

 

K062901

Prvak narodne igre

 

K062902

Solista I narodne igre

 

K062903

Solista II narodne igre

 

K062904

Solista III narodne igre

 

K062905

Član ansambla narodne igre

30

 

Igrač savremene igre

 

K063001

Prvak savremene igre

 

K063002

Solista I savremene igre

 

K063003

Solista II savremene igre

 

K063004

Solista III savremene igre

 

K063005

Član ansambla savremene igre

31

 

Koncert - majstor

 

K063101

Koncert - majstor

 

K063102

Koncert - majstor - vođa Narodnog orkestra

32

 

Muzičar

 

K063201

Orkestarski muzičar 1

 

K063202

Orkestarski muzičar 2

 

K063203

Orkestarski muzičar 3

 

K063204

Muzičar

33

K063300

Vođa statista

34

K063400

Producent u umetnosti i medijima

35

K063500

Muzički producent/dizajner tona

36

K063600

Montažer filma

37

K063700

Binski majstor

38

 

Majstor za izradu dekorske opreme predstava

 

K063801

Glavni majstor za izradu dekorske opreme predstava

 

K063802

Majstor za izradu dekorske opreme predstava

39

 

Majstor za izradu kostimske opreme predstava

 

K063901

Glavni majstor za izradu kostimske opreme predstava

 

K063902

Majstor za izradu kostimske opreme predstava

40

 

Grafički urednik

 

K064001

Grafički urednik

 

K064002

Grafički dizajner

41

 

Dekorater

 

K064101

Majstor pozornice

 

K064102

Glavni dekorater

 

K064103

Glavni dekorater - transporter

 

K064104

Dekorater

 

K064105

Dekorater - transporter

42

 

Službenik obezbeđenja gledališta i scene

 

K064201

Glavni kontrolor obezbeđenja gledalište i scene

 

K064202

Kontrolor obezbeđenja gledalište i scene

 

K064203

Službenik obezbeđenja gledalište i scene

43

K064300

Inženjer audio i video tehnike

44

K064400

Producent audio - video izdanja

45

 

Inspicijent

 

K064501

Inspicijent drame

 

K064502

Inspicijent opere i baleta

46

K064600

Instruktor kondicionih vežbi

47

K064700

Kolorist

48

K064800

Konzervator odeće

49

 

Koordinator - organizator opreme/izvođenja predstava

 

K064901

Koordinator - organizator opreme/izvođenja predstava

 

K064902

Organizator opreme/izvođenja predstava

50

K065000

Dizajner pozorišnih i filmskih lutaka

51

K065100

Dizajner svetla

52

 

Majstor svetla/tona

 

K065201

Majstor svetla/tona

 

K065202

Glavni rasvetljivač/glavni tonac

 

K065203

Tehničar svetla/tona

53

 

Mikser svetla/tona/videa

 

K065301

Mikser svetla

 

K065302

Mikser tona

 

K065303

Mikser videa

54

 

Masker/Vlasuljar

 

K065401

Kreator scenske maske

 

K065402

Glavni masker/Glavni vlasuljar

 

K065403

Masker/Vlasuljar

55

 

Modelar

 

K065501

Modelar kostima

 

K065502

Modelar obuće

 

K065503

Modista

56

 

Monter scenske mehanike

 

K065601

Glavni monter scenske mehanike

 

K065602

Monter scenske mehanike

57

K065700

Nadzornik scenske mehanike

58

K065800

Nototekar

59

 

Rekvizitar

 

K065901

Glavni rekvizitar

 

K065902

Rekvizitar

 

K065903

Rekvizitar - oružar pirotehničar

60

K066000

Tehničar za izradu dekora

61

K066100

Tehničar za tonsku i video podršku igračkih proba

62

K066200

Fizioterapeut igrača

63

 

Garderober

 

K066301

Glavni garderober

 

K066302

Garderober

64

 

Istraživač dokumenata i arhive

 

K066401

Glavni istraživač dokumenata i arhive

 

K066402

Istraživač dokumenata i arhive

65

K066500

Koordinator za kinematografiju

66

 

Saradnik za kinematografiju

 

K066601

Saradnik za kinematografiju - međunarodnu saradnju, plasman i promociju

 

K066602

Saradnik za kinematografiju - umetničku dokumentaciju i izdavačku delatnost

67

K066700

Saradnik za izdavačku delatnost

68

K066800

Savetnik za EU programe i fondove

69

K066900

Savetnik za pružanje usluga inostranim proizvođačima

70

K067000

Savetnik za edukaciju

71

 

Istraživač kulturnog razvitka

 

K067101

Koordinator za istraživanja kulturnog razvitka

 

K067102

Organizator istraživanja kulturnog razvitka

 

K067103

Istraživač kulturnog razvitka

72

 

Istraživač - dokumentalista

 

K067201

Koordinator dokumentalista

 

K067202

Dokumentalista

73

 

Urednik za umetničku-istraživačku dokumentaciju i izdavačku delatnost

 

K067301

Glavni urednik

 

K067302

Urednik

74

K067400

Operater biskopa

75

K067500

Saradnik za unapređivanje delatnosti ustanove kulture

76

 

Organizator programa

 

K067601

Koordinator organizacije programa

 

K067602

Organizator projekata/programa

77

K067700

Razvodnik

78

K067800

Organizator kulturnih aktivnosti

79

K067900

Urednik programa

80

K068000

Programski selektor u muzičkoj ustanovi

81

K068100

Koordinator za društveno odgovorne poslove

82

K068200

Majstor umetničkog tkanja - tkalja

83

 

Snimatelj

 

K068301

Direktor fotografije

 

K068302

Snimatelj

84

 

Animator

 

K068401

Animator

 

K068402

Asistent animatora

85

K068500

Tehničar - galerista za vizuelni program u ustanovi kulture/polivalentnom centru

86

 

Galerista

 

K068601

Vodič

 

K068602

Samostalni vodič

 

K068603

Viši vodič

87

K068700

Koordinator digitalnih procesa

88

K068800

Saradnik digitalnih procesa

89

K068900

Operater digitalnih procesa

K

 

RADNA MESTA U INFORMISANJU

K07

 

RUKOVODEĆA RADNA MESTA

01

K070100

Direktor ustanove

02

K070200

Zamenik direktora

K08

 

RADNA MESTA U OSNOVNOJ DELATNOSTI

01

K080100

Odgovorni urednik

02

K080200

Korektor

03

K080300

Sekretar ustanove

04

K080400

Koordinator dopisne službe

05

K080500

Administrativni radnik

06

K080600

Urednik rubrike

07

K080700

Urednik novinar

08

K080800

Novinar

09

K080900

Novinar reporter

10

K081000

Fotoreporter

11

K081100

Dopisnik

B

 

ORGANIZACIJE OBAVEZNOG SOCIJALNOG OSIGURANJA

 

 

CENTRALNI REGISTAR OBAVEZNOG SOCIJALNOG OSIGURANJA

B01

 

RUKOVODEĆA RADNA MESTA

01

B010100

Direktor

02

B010200

Pomoćnik direktora

B02

 

RADNA MESTA U OSNOVNOJ DELATNOSTI

01

B020100

Savetnik direktora

02

B020200

Načelnik odeljenja

03

B020300

Registrator

04

B020400

Službenik za kontrolu podataka o plaćenim doprinosima

05

B020500

Analitičar

06

B020600

Službenik za izveštavanje

07

B020700

Administrator sistema

08

B020800

Programer

09

B020900

Operater informatičke podrške

10

B021000

Službenik za podršku aplikacijama

11

B021100

Službenik za administriranje mreže

12

B021200

Službenik za analizu kvaliteta

 

 

REPUBLIČKI FOND ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE

B03

 

RUKOVODEĆA RADNA MESTA

01

 

Direktor

 

B030101

Direktor Fonda PIO

 

B030102

Direktor Pokrajinskog Fonda

 

B030103

Direktor sektora u Direkciji Fonda

 

B030104

Direktor Filijale za grad Beograd

 

B030105

Direktor sektora u Pokrajinskom Fondu

 

B030106

Direktor Filijale preko 70.000 osiguranika

 

B030107

Direktor Službe u Direkciji Fonda

 

B030108

Direktor Službe Filijale za grad Beograd

 

B030109

Direktor Filijale do 70.000 osiguranika

02

 

Zamenik direktora

 

B030201

Zamenik direktora Fonda PIO

 

B030202

Zamenik direktora Pokrajinskog Fonda

 

B030203

Zamenik direktora Sektora u Direkciji Fonda

 

B030204

Zamenik direktora Filijale za grad Beograd

 

B030205

Zamenik direktora Filijale

03

 

Pomoćnik direktora

 

B030301

Pomoćnik direktora Fonda PIO

 

B030302

Pomoćnik direktora Pokrajinskog fonda

 

B030303

Pomoćnik direktora Sektora u Direkciji Fonda

 

B030304

Pomoćnik direktora Filijale za grad Beograd

 

B030305

Pomoćnik direktora službe u Direkciji Fonda

 

B030306

Pomoćnik direktora Filijale

04

 

Šef Kabineta

 

B030401

Šef Kabineta u Direkciji Fonda

 

B030402

Šef Kabineta Pokrajinskog Fonda

B04

 

RADNA MESTA U OSNOVNOJ DELATNOSTI

01

 

Savetnik direktora

 

B040101

Savetnik direktora u Direkciji Fonda

 

B040102

Savetnik direktora u Pokrajinskom Fondu

 

B040103

Savetnik direktora u Filijali za grad Beograd

02

 

Načelnik odeljenja

 

B040201

Načelnik odeljenja u Direkcijama Fonda

 

B040202

Načelnik odeljenja u Filijali za grad Beograd

 

B040203

Načelnik odeljenja u Filijalama Fonda

03

 

Pomoćnik načelnika odeljenja

 

B040301

Pomoćnik Načelnika Odeljenja u Direkcijama Fonda

 

B040302

Pomoćnik Načelnika Odeljenja u Filijali Fonda za grad Beograd

 

B040303

Pomoćnik Načelnika Filijale Fonda

04

 

Šef odseka

 

B040401

Šef odseka u Direkcijama Fonda

 

B040402

Šef odseka u Filijali Fonda za grad Beograd

 

B040403

Šef odseka u Filijalama Fonda

05

 

Viši organizator procesa

 

B040501

Viši organizator procesa u Direkcijama Fonda

 

B040502

Viši organizator procesa u Filijalama Fonda

06

B040600

Samostalni organizator procesa

07

 

Organizator procesa - saradnik

 

B040701

Organizator procesa - saradnik u Direkciji Fonda

 

B040702

Organizator procesa - saradnik u Filijalama Fonda

08

 

Organizator procesa - referent

 

B040801

Organizator procesa - referent u Direkcijama Fonda

 

B040802

Organizator procesa - referent u Filijalama Fonda

09

B040900

Službenik za utvrđivanje prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja u prvom stepenu

10

B041000

Službenik za utvrđivanje prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja i primenu međunarodnih ugovora u prvom stepenu

11

B041100

Saradnik za prava iz penzijskog i invalidsko osiguranja

12

B041200

Saradnik za prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja i primenu međunarodnih ugovora

13

B041300

Službenik za prethodnu kontrolu prvostepenih rešenja

14

B041400

Službenik za prethodnu kontrolu prvostepenih rešenja i primenu međunarodnih ugovora

15

B041500

Koordinator za ostvarivanje prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja

16

B041600

Službenik za prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja u drugom stepenu

17

B041700

Službenik za utvrđivanje prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja u drugom stepenu

18

B041800

Službenik za vođenje matične evidencije u prvom stepenu

19

B041900

Saradnik za matičnu evidenciju u prvom stepenu

20

B042000

Saradnik za matičnu evidenciju u drugom stepenu

21

B042100

Službenik za vođenje matične evidencije u drugom stepenu

22

B042200

Kontrolor matične evidencije u drugom stepenu

23

B042300

Kontrolor matične evidencije u prvom stepenu

24

B042400

Evidentičar u matičnoj evidenciji u prvom stepenu

25

B042500

Evidentičar u matičnoj evidenciji u drugom stepenu

26

B042600

Službenik za internu kontrolu procesa rada i instruktažu

27

B042700

Analitičar podataka

28

B042800

Koordinator za obradu dokumentacije

29

B042900

Referent za digitalnu obradu dokumentacije

30

B043000

Referent za administrativno-tehničke poslove u ostvarivanju prava

31

B043100

Službenik za unapređenje i razvoj sistema penzijskog i invalidskog osiguranja

32

B043200

Koordinator za isplatu prava

33

B043300

Kontrolor korišćenja prava iz penzijskog osiguranja

34

B043400

Saradnik za isplatu prava

35

B043500

Saradnik za pripremu isplate prava

36

B043600

Referent za isplatu prava

37

B043700

Referent za pripremu isplate prava

38

B043800

Koordinator za finansijske poslove za lica koja se uključuju u obavezno socijalno osiguranje i za samostalne obveznike doprinosa

39

B043900

Kontrolor za finansijske poslove za lica koja se uključuju u obavezno socijalno osiguranje i za samostalne obveznike doprinosa

40

B044000

Referent za finansijske poslove za lica koja se uključuju u obavezno socijalno osiguranje i za samostalne obveznike doprinosa

41

B044100

Doktor medicine za trijažu predmeta

42

B044200

Doktor medicine specijalista - veštak u prvostepenom postupku

43

B044300

Doktor medicine specijalista - veštak u drugostepenom postupku

44

B044400

Doktor medicine specijalista - veštak kontrolor

45

B044500

Službenik za poslove veštačenja

46

B044600

Administrator za poslove veštačenja

47

B044700

Saradnik za pripremu dokumentacije za veštačenje

48

B044800

Medicinska sestra/tehničar

49

B044900

Viši radiološki tehničar

50

B045000

Klinički psiholog

51

B045100

Stručni saradnik u laboratoriji

52

B045200

Službenik za podršku korisnicima

 

 

REPUBLIČKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

B05

 

RUKOVODEĆA RADNA MESTA

01

 

Direktor

 

B050101

Direktor RFZO

 

B050102

Direktor Pokrajinskog Fonda

 

B050103

Direktor Sektora u Direkciji

 

B050104

Direktor Filijale za grad Beograd

 

B050105

Direktor Filijale preko 200.000 osiguranika

 

B050106

Direktor Filijale do 200.000 osiguranika

02

 

Zamenik direktora

 

B050201

Zamenik direktora RFZO

 

B050202

Zamenik direktora Pokrajinskog Fonda

 

B050203

Zamenik direktora Sektora u Direkciji

 

B050204

Zamenik direktora Filijale za grad Beograd

03

B050300

Izvršni direktor

04

B050400

Sekretar

05

B050500

Šef kabineta

06

 

Pomoćnik direktora

 

B050601

Pomoćnik direktora Pokrajinskog fonda

 

B050602

Pomoćnik direktora Sektora

 

B050603

Pomoćnik direktora Filijale

B06

 

RADNA MESTA U OSNOVNOJ DELATNOSTI

01

 

Savetnik direktora

 

B060101

Savetnik direktora u Direkciji Fonda

 

B060102

Savetnik direktora u Pokrajinskom Fondu

 

B060103

Savetnik direktora u Filijali preko 200.000 osiguranika

 

B060104

Savetnik direktora u Filijali do 200.000 osiguranika

02

 

Načelnik odeljenja

 

B060201

Načelnik odeljenja u Direkciji Fonda

 

B060202

Načelnik odeljenja u Pokrajinskom Fondu

 

B060203

Načelnik odeljenja u Filijali

03

 

Pomoćnik načelnika odeljenja

 

B060301

Pomoćnik Načelnika Odeljenja u Direkciji

 

B060302

Pomoćnik Načelnika Odeljenja u Pokrajinskom Fondu

 

B060303

Pomoćnik Načelnika Odeljenja u Filijali

04

 

Šef odseka

 

B060401

Šef odseka u Direkciji Fonda

 

B060402

Šef odseka u Pokrajinskom Fondu

 

B060403

Šef odseka/ispostave u Filijali

05

 

Rukovodilac grupe

 

B060501

Rukovodilac grupe u Direkciji Fonda

 

B060502

Rukovodilac grupe u Pokrajinskom Fondu

 

B060503

Rukovodilac grupe u Filijali

06

 

Samostalni organizator procesa

 

B060601

Samostalni organizator procesa Republičkog Fonda

 

B060602

Samostalni organizator procesa u Pokrajinskom Fondu

 

B060603

Samostalni organizator procesa u Filijali

07

 

Organizator procesa

 

B060701

Organizator procesa u Direkciji Republičkog Fonda

 

B060702

Organizator procesa u Pokrajinskom Fondu

 

B060703

Organizator procesa u Filijali

08

B060800

Savetnik za saradnju sa osiguranicima, udruženjima pacijenata i osoba sa invaliditetom

09

B060900

Savetnik za zdravstveno osiguranje

10

B061000

Savetnik za ostvarivanje prava iz osiguranja u drugom stepenu

11

B061100

Savetnik za poslove sprovođenja međunarodnih sporazuma

12

B061200

Savetnik za poslove korišćenja zdravstvene zaštite u inostranstvu

13

B061300

Savetnik za ujednačavanje rada lekarskih komisija

14

B061400

Farmakoekonom

15

B061500

Savetnik za obradu zahteva

16

B061600

Savetnik za formiranje baze podataka osiguranih lica

17

B061700

Nadzornik osiguranja

18

B061800

Zaštitnik prava osiguranih lica

19

B061900

Savetnik za ugovaranje sa zdravstvenim ustanovama

20

B062000

Savetnik za finansiranje zdravstvene zaštite

21

B062100

Analitičar zdravstvene zaštite

22

B062200

Savetnik za ostvarivanje prava iz zdravstvenog osiguranja

23

B062300

Savetnik za ino osiguranje

24

B062400

Savetnik za plan i analizu

25

B062500

Doktor medicine specijalista u prvostepenoj lk

26

B062600

Doktor medicine specijalista u drugostepenoj lk

27

B062700

Savetnik za ostvarivanje prava lica sa invaliditetom

28

B062800

Kontrolor zdravstvenog osiguranja

29

B062900

Saradnik za kontrolu

30

B063000

Saradnik za izveštavanje

31

B063100

Administrator za obračun troškova

32

B063200

Administrator za kontrolu računa u vezi ostvarivanja zdravstvene zaštite u inostranstvu

33

B063300

Administrator za kontrolu i likvidaciju šteta

34

B063400

Administrator zdravstvenog osiguranja

35

B063500

Administrator za poslove lekarskih komisija

36

B063600

Administrator za ugovaranje zdravstvene zaštite

 

 

NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE

B07

 

RUKOVODEĆA RADNA MESTA

01

 

Direktor

 

B070101

Direktor NSZ

 

B070102

Direktor Pokrajinske službe

 

B070103

Direktor Sektora u Direkciji

 

B070104

Direktor Filijale za grad Beograd

 

B070105

Direktor Filijale preko 30.000 korisnika usluga

 

B070106

Direktor Filijale do 30.000 korisnika

02

 

Zamenik direktora

 

B070201

Zamenik Direktora NSZ

 

B070202

Zamenik direktora Pokrajinske službe

 

B070203

Zamenik direktora sektora u Direkciji

 

B070204

Zamenik direktora Filijale za grad Beograd

 

B070205

Zamenik direktora Filijale preko 30.000 korisnika usluga

 

B070206

Zamenik direktora Filijale do 30.000 korisnika

03

B070300

Pomoćnik direktora

04

B070400

Sekretar

05

B070500

Šef kabineta

B08

 

RADNA MESTA U OSNOVNOJ DELATNOSTI

01

 

Načelnik odeljenja

 

B080101

Načelnik odeljenja Direkcije

 

B080102

Načelnik odeljenja Filijale za grad Beograd

 

B080103

Načelnik odeljenja Filijale preko 30.000 korisnika usluga

 

B080104

Načelnik odeljenja Filijale do 30.000 korisnika usluga

02

 

Šef odseka

 

B080201

Šef odseka Direkcije

 

B080202

Šef odseka Filijale za grad Beograd

 

B080203

Šef odseka Filijale preko 30.000 korisnika usluga

 

B080204

Šef odseka Filijale do 30.000 korisnika usluga

03

 

Rukovodilac grupe

 

B080301

Rukovodilac grupe Direkcije

 

B080302

Rukovodilac grupe Filijale za grad Beograd

 

B080303

Rukovodilac grupe Filijale preko 30.000 korisnika usluga

 

B080304

Rukovodilac grupe Filijale do 30.000 korisnika usluga

04

B080400

Rukovodilac službe u Filijali

05

B080500

Službenik za metodologiju posredovanja u zapošljavanju

06

B080600

Savetnik za zapošljavanje

07

B080700

Službenik za metodologiju planiranja karijere i karijernog informisanja

08

B080800

Savetnik za planiranje karijere

09

B080900

Savetnik za karijerno informisanje

10

B081000

Službenik za metodologiju obrazovanja odraslih

11

B081100

Organizator obrazovanja odraslih

12

B081200

Službenik za metodologiju programa u zapošljavanju

13

B081300

Organizator programa zapošljavanja

14

B081400

Službenik za metodologiju programa profesionalne rehabilitacije

15

B081500

Službenik za metodologiju profesionalne rehabilitacije

16

B081600

Službenik za metodologiju posredovanja u zapošljavanju osoba sa invaliditetom

17

B081700

Savetnik za zapošljavanje osoba sa invaliditetom

18

B081800

Savetnik za ostvarivanje prava iz osiguranja u prvom stepenu

19

B081900

Savetnik za ostvarivanje prava iz osiguranja u drugom stepenu

20

B082000

Savetnik za primenu međudržavnih sporazuma o socijalnom osiguranju

21

B082100

Organizator mera rešavanja viškova zaposlenih

22

B082200

Analitičar tržišta rada

23

B082300

Analitičar mera aktivne politike zapošljavanja

24

B082400

Evidentičar

25

B082500

Administrator osiguranja

26

B082600

Administrator za mere aktivne politike zapošljavanja

P

 

RADNA MESTA U PROSVETI

P01

 

RUKOVODEĆA RADNA MESTA U PROSVETI

01

 

Direktor ustanove

 

P010101

Direktor ustanove

 

P010102

Direktor ustanove u posebnim uslovima

 

P010103

Direktor zavoda

 

P010104

Direktor ustanove standarda

02

 

Zamenik direktora

 

P010201

Zamenik direktora u ustanovi standarda

 

P010202

Zamenik direktora zavoda

03

 

Pomoćnik direktora

 

P010301

Pomoćnik direktora u ustanovi standarda

 

P010302

Pomoćnik direktora u zavodu

04

P010400

Sekretar zavoda

05

 

Rukovodilac centra

 

P010501

Rukovodilac centra u Zavodu za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja

 

P010502

Rukovodilac centra u Zavodu za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja

06

 

Upravnik doma

 

P010601

Upravnik doma

 

P010602

Upravnik doma za smeštaj i ishranu

07

 

Upravnik univerzitetske biblioteke

 

P010701

Upravnik centralne matične univerzitetske biblioteke

 

P010702

Upravnik univerzitetske biblioteke

08

 

Zamenik upravnika univerzitetske biblioteke

 

P010801

Zamenik upravnika centralne matične univerzitetske biblioteke

 

P010802

Zamenik upravnika univerzitetske biblioteke

09

 

Pomoćnik upravnika univerzitetske biblioteke

 

P010901

Pomoćnik upravnika centralne matične univerzitetske biblioteke

 

P010902

Pomoćnik upravnika univerzitetske biblioteke

P02

 

RADNA MESTA U PREDŠKOLSKOM, OSNOVNOM I SREDNJEM OBRAZOVANJU I VASPITANJU

01

P020100

Vaspitač

02

 

Defektolog - vaspitač

 

P020201

Defektolog - vaspitač

 

P020202

Defektolog - vaspitač u razvojnoj grupi

03

P020300

Medicinska sestra - vaspitač

04

 

Nastavnik razredne nastave

 

P020401

Nastavnik razredne nastave

 

P020402

Nastavnik u kombinovanom odeljenju od dva razreda

 

P020403

Nastavnik u kombinovanom odeljenju od tri razreda

 

P020404

Nastavnik u kombinovanom odeljenju od četiri razreda

 

P020405

Nastavnik razredne nastave u posebnim uslovima

 

P020406

Nastavnik u kombinovanom odeljenju od dva razreda u posebnim uslovima

 

P020407

Nastavnik u kombinovanom odeljenju od tri razreda u posebnim uslovima

 

P020408

Nastavnik u kombinovanom odeljenju od četiri razreda u posebnim uslovima

05

 

Nastavnik u produženom boravku

 

P020501

Nastavnik u produženom boravku

 

P020502

Nastavnik u produženom boravku u posebnim uslovima

06

 

Nastavnik u celodnevnoj nastavi

 

P020601

Nastavnik u celodnevnoj nastavi

 

P020602

Nastavnik u celodnevnoj nastavi sa odeljenjskim starešinstvom

 

P020603

Nastavnik u celodnevnoj nastavi u posebnim uslovima

 

P020604

Nastavnik u celodnevnoj nastavi sa odeljenskim starešinstvom u posebnim uslovima

07

 

Defektolog - nastavnik

 

P020701

Defektolog - nastavnik

 

P020702

Defektolog - nastavnik u posebnim uslovima

 

P020703

Defektolog nastavnik u kombinovanom odeljenju od dva razreda u posebnim uslovima

 

P020704

Defektolog nastavnik u kombinovanom odeljenju od tri razreda u posebnim uslovima

 

P020705

Defektolog nastavnik u kombinovanom odeljenju od četiri razreda u posebnim uslovima

 

P020706

Defektolog - nastavnik sa odeljenjskim starešinstvom u posebnim uslovima

 

P020707

Defektolog - nastavnik u celodnevnoj nastavi u posebnim uslovima

 

P020708

Defektolog - nastavnik sa odeljenjskim starešinstvom u celodnevnoj nastavi u posebnim uslovima

 

P020709

Defektolog nastavnik u produženom boravku u posebnim uslovima

08

 

Nastavnik predmetne nastave

 

P020801

Nastavnik predmetne nastave

 

P020802

Nastavnik predmetne nastave sa odeljenjskim starešinstvom

 

P020803

Nastavnik predmetne nastave u posebnim uslovima

 

P020804

Nastavnik predmetne nastave sa odeljenjskim starešinstvom u posebnim uslovima

09

 

Nastavnik predmetne dvojezične nastave

 

P020901

Nastavnik predmetne dvojezične nastave

 

P020902

Nastavnik predmetne dvojezične nastave sa odeljenjskim starešinstvom

 

P020903

Nastavnik stranog jezika koji učestvuje u dvojezičnoj nastavi/koordinator dvojezične nastave

 

P020904

Nastavnik stranog jezika koji učestvuje u dvojezičnoj nastavi/koordinator dvojezične nastave sa odeljenjskim starešinstvom

10

 

Nastavnik praktične nastave

 

P021001

Nastavnik praktične nastave

 

P021002

Nastavnik praktične nastave sa odeljenjskim starešinstvom

 

P021003

Nastavnik praktične nastave u posebnim uslovima

 

P021004

Nastavnik praktične nastave sa odeljenjskim starešinstvom u posebnim uslovima

11

 

Organizator praktične nastave i vežbi

 

P021101

Organizator praktične nastave i vežbi

 

P021102

Organizator praktične nastave i vežbi u posebnim uslovima

12

 

Pomoćni nastavnik

 

P021201

Pomoćni nastavnik

 

P021202

Pomoćni nastavnik u posebnim uslovima

13

 

Nastavnik umetničkih i stručnih predmeta u muzičkoj školi i određenih stručnih predmeta u stručnoj školi

 

P021301

Nastavnik umetničkih i stručnih predmeta u muzičkoj školi i određenih stručnih predmeta u stručnoj školi

 

P021302

Nastavnik umetničkih i stručnih predmeta u muzičkoj školi i određenih stručnih predmeta u stručnoj školi sa odeljenjskim starešinstvom

14

 

Nastavnik igračkih predmeta u baletskoj školi

 

P021401

Nastavnik igračkih predmeta u baletskoj školi

 

P021402

Nastavnik igračkih predmeta u baletskoj školi sa odeljenjskim starešinstvom

15

P021500

Korepetitor

16

P021600

Štimer muzičkih instrumenata

17

 

Stručni saradnik - pedagog

 

P021701

Stručni saradnik pedagog

 

P021702

Stručni saradnik pedagog u posebnim uslovima

18

P021800

Stručni saradnik - pedagog za likovno/muzičko/fizičko vaspitanje

19

 

Stručni saradnik - psiholog

 

P021901

Stručni saradnik psiholog

 

P021902

Stručni saradnik psiholog u posebnim uslovima

20

 

Stručni saradnik - defektolog/specijalni edukator i rehabilitator

 

P022001

Stručni saradnik defektolog/specijalni edukator i rehabilitator

 

P022002

Stručni saradnik defektolog/specijalni edukator i rehabilitator sa odeljenskim starešinstvom

 

P022003

Stručni saradnik defektolog/specijalni edukator i rehabilitator u posebnim uslovima

 

P022004

Stručni saradnik defektolog/specijalni edukator i rehabilitator u posebnim uslovima sa odeljenskim starešinstvom

21

 

Stručni saradnik - logoped

 

P022101

Stručni saradnik logoped

 

P022102

Stručni saradnik logoped u posebnim uslovima

22

 

Stručni saradnik - bibliotekar/nototekar/medijatekar

 

P022201

Stručni saradnik - bibliotekar/nototekar/medijatekar

 

P022202

Stručni saradnik - bibliotekar/nototekar/medijatekar u posebnim uslovima

23

 

Stručni saradnik/Saradnik - socijalni radnik

 

P022301

Stručni saradnik/Saradnik - socijalni radnik

 

P022302

Stručni saradnik - socijalni radnik u posebnim uslovima

24

 

Stručni saradnik - andragog

 

P022401

Stručni saradnik - andragog

 

P022402

Stručni saradnik - andragog u posebnim uslovima

25

 

Sekretar ustanove

 

P022501

Sekretar ustanove

 

P022502

Sekretar ustanove u posebnim uslovima

26

 

Saradnik za izradu didaktičkih sredstava i pomagala za decu sa senzomotoričkim smetnjama

 

P022601

Saradnik za izradu didaktičkih sredstava i pomagala za decu sa senzomotoričkim smetnjama

 

P022602

Saradnik za izradu didaktičkih sredstava i pomagala za decu sa senzomotoričkim smetnjama u posebnim uslovima

27

P022700

Saradnik za unapređivanje preventivne zdravstvene zaštite

28

 

Saradnik za ishranu - nutricionista

 

P022801

Saradnik za ishranu nutricionista

 

P022802

Saradnik za ishranu nutricionista u posebnim uslovima

29

 

Saradnik - Medicinska sestra za preventivnu zdravstvenu zaštitu i negu/Medicinska sestra

 

P022901

Saradnik - Medicinska sestra za preventivnu zdravstvenu zaštitu i negu

 

P022902

Medicinska sestra u posebnim uslovima

30

 

Medicinski tehničar negovatelj/Medicinski tehničar

 

P023001

Medicinski tehničar negovatelj

 

P023002

Medicinski tehničar u posebnim uslovima

31

P023100

Pedagoški asistent

32

P023200

Andragoški asistent

33

P023300

Koordinator za obrazovanje odraslih

P03

 

RADNA MESTA U OBLASTI UČENIČKOG I STUDENTSKOG STANDARDA

01

 

Vaspitač u domu učenika

 

P030101

Vaspitač u domu učenika

 

P030102

Vaspitač u domu učenika u posebnim uslovima

02

 

Defektolog - vaspitač u domu učenika

 

P030201

Defektolog - vaspitač

 

P030202

Defektolog - vaspitač u posebnim uslovima

03

P030300

Urednik kulturno obrazovnog i zabavnog programa

04

P030400

Urednik programa u ustanovi kulture studentskog standarda

05

P030500

Urednik arhiva

06

 

Stručni saradnik pedagog u ustanovi učeničkog standarda

 

P030601

Stručni saradnik pedagog

 

P030602

Stručni saradnik pedagog u posebnim uslovima rada

07

 

Stručni saradnik psiholog u ustanovi učeničkog standarda

 

P030701

Stručni saradnik psiholog

 

P030702

Stručni saradnik psiholog u posebnim uslovima

08

P030800

Stručni saradnik bibliotekar u ustanovi učeničkog i studentskog standarda

09

P030900

Sekretar ustanove učeničkog i studentskog standarda

10

P031000

Animator sportskih i rekreativnih aktivnosti

11

 

Koordinator vaspitne službe

 

P031101

Koordinator vaspitne službe

 

P031102

Koordinator vaspitne službe u posebnim uslovima

12

P031200

Saradnik za međunarodnu razmenu studenata

13

P031300

Organizator programa popune kapaciteta

14

P031400

Organizator programa u ustanovi kulture studentskog standarda

15

P031500

Realizator programa u ustanovi kulture studentskog standarda

16

P031600

Koordinator kulturno-obrazovnih i sportsko-rekreativnih aktivnosti

17

P031700

Majstor svetla i tona

18

P031800

Kinooperater

19

P031900

Scenski majstor

20

P032000

Saradnik snimatelj

21

P032100

Lekar u ustanovi učeničkog standarda

22

P032200

Medicinski tehničar negovatelj

23

P032300

Saradnik za ishranu

24

P032400

Saradnik za sprovođenje standarda kvaliteta smeštaja i ishrane

25

P032500

Referent za smeštaj i ishranu

P04

 

RADNA MESTA U VISOKOM OBRAZOVANJU

01

 

Nastavnik na akademskim studijama - Redovni profesor

 

P040101

Redovni profesor

 

P040102

Redovni profesor u polju umetnosti

 

P040103

Redovni profesor kliničkih predmeta

02

 

Nastavnik na akademskim studijama - Vanredni profesor

 

P040201

Vanredni profesor

 

P040202

Vanredni profesor u polju umetnosti

 

P040203

Vanredni profesor kliničkih predmeta

03

 

Nastavnik na akademskim studijama - Docent

 

P040301

Docent

 

P040302

Docent u polju umetnosti

 

P040303

Docent kliničkih predmeta

04

 

Nastavnik na strukovnim studijama - Profesor strukovnih studija

 

P040401

Profesor strukovnih studija

 

P040402

Profesor strukovnih studija u polju umetnosti

05

 

Nastavnik na strukovnim studijama - Viši predavač

 

P040501

Viši predavač

 

P040502

Viši predavač u polju umetnosti

06

 

Nastavnik na strukovnim studijama - Predavač

 

P040601

Predavač

 

P040602

Predavač u polju umetnosti

07

 

Nastavnik u visokom obrazovanju

 

P040701

Nastavnik stranog jezika

 

P040702

Nastavnik veština

08

 

Asistent

 

P040801

Asistent

 

P040802

Asistent u polju umetnosti

 

P040803

Asistent kliničkih predmeta

09

 

Asistent sa doktoratom

 

P040901

Asistent sa doktoratom

 

P040902

Asistent sa doktoratom u polju umetnosti

 

P040903

Asistent kliničkih predmeta sa doktoratom

10

 

Saradnik u nastavi

 

P041001

Saradnik u nastavi

 

P041002

Saradnik u nastavi u polju umetnosti

11

 

Lektor stranog jezika

 

P041101

Viši lektor

 

P041102

Lektor

12

 

Stručni saradnik u stručnoumetničkoj oblasti

 

P041201

Samostalni umetnički saradnik/Samostalni stručni saradnik

 

P041202

Viši umetnički saradnik/Viši stručni saradnik

 

P041203

Umetnički saradnik/Stručni saradnik

13

P041300

Saradnik u visokom obrazovanju

14

 

Naučni savetnik/saradnik

 

P041401

Naučni savetnik

 

P041402

Viši naučni saradnik

 

P041403

Naučni saradnik

15

 

Istraživač

 

P041501

Istraživač saradnik

 

P041502

Istraživač pripravnik

16

P041600

Generalni sekretar univerziteta

17

P041700

Menadžer univerziteta

18

 

Sekretar visokoškolske ustanove

 

P041801

Sekretar fakulteta

 

P041802

Sekretar visoke škole ili akademije strukovnih studija

19

 

Šef kabineta

 

P041901

Šef kabineta rektora

 

P041902

Šef kabineta dekana

20

 

Samostalni stručnotehnički saradnik

 

P042001

Samostalni stručnotehnički saradnik za studije i studentska pitanja

 

P042002

Samostalni stručnotehnički saradnik za međunarodnu saradnju

 

P042003

Samostalni stručnotehnički saradnik za rad u laboratorijama ili centrima

 

P042004

Samostalni stručnotehnički saradnik - za rad u biblioteci

 

P042005

Samostalni stručnotehnički saradnik za ostale delatnosti

21

 

Viši stručnotehnički saradnik

 

P042101

Viši stručnotehnički saradnik za studije i studentska pitanja

 

P042102

Viši stručnotehnički saradnik za međunarodnu saradnju

 

P042103

Viši stručnotehnički saradnik za rad u laboratorijama ili centrima

 

P042104

Viši stručnotehnički saradnik za rad u biblioteci

 

P042105

Viši stručnotehnički saradnik za rad za ostale delatnosti

22

 

Stručnotehnički saradnik

 

P042201

Stručnotehnički saradnik za studije i studentska pitanja

 

P042202

Stručnotehnički saradnik za međunarodnu saradnju

 

P042203

Stručnotehnički saradnik za rad u laboratorijama ili centrima

 

P042204

Stručnotehnički saradnik za rad u polju umetnosti

 

P042205

Stručnotehnički saradnik za rad u biblioteci

 

P042206

Stručnotehnički saradnik za ostale delatnosti

23

 

Sekretar univerzitetske biblioteke

 

P042301

Sekretar centralne matične univerzitetske biblioteke

 

P042302

Sekretar univerzitetske biblioteke

24

 

Diplomirani bibliotekar

 

P042401

Diplomirani bibliotekar

 

P042402

Viši diplomirani bibliotekar

 

P042403

Diplomirani bibliotekar savetnik

 

P042404

Bibliotekar savetnik sa doktoratom

25

 

Bibliotečki instruktor

 

P042501

Bibliotečki instruktor - diplomirani bibliotekar

 

P042502

Bibliotečki instruktor - viši diplomirani bibliotekar

 

P042503

Bibliotečki instruktor - diplomirani bibliotekar savetnik

26

 

Bibliotečki informator

 

P042601

Bibliotečki informator - diplomirani bibliotekar

 

P042602

Viši bibliotečki informator

 

P042603

Diplomirani bibliotečki informator savetnik

27

 

Bibliograf

 

P042701

Diplomirani bibliotekar - bibliograf

 

P042702

Viši diplomirani bibliograf

 

P042703

Diplomirani bibliograf savetnik

28

 

Bibliotekar

 

P042801

Bibliotekar

 

P042802

Viši bibliotekar

 

P042803

Bibliotekar savetnik

29

 

Knjižničar

 

P042901

Knjižničar

 

P042902

Samostalni knjižničar

30

P043000

Koordinator digitalnih procesa u biblioteci visokoškolske ustanove

31

P043100

Saradnik u procesu digitalizacije u biblioteci visokoškolske ustanove

32

P043200

Operater u procesu digitalizacije

33

 

Urednik za naučnoistraživačku dokumentaciju i izdavačku delatnost

 

P043301

Glavni urednik

 

P043302

Urednik

P05

 

RADNA MESTA U ORGANIZACIJAMA KOJE SE BAVE PRAĆENJEM I RAZVOJEM SISTEMA OBRAZOVANJA I VASPITANJA U DOUNIVERZITETSKOM OBRAZOVANJU

01

P050100

Savetnik za razvoj programa i udžbenika

02

P050200

Savetnik za predškolsko vaspitanje i obrazovanje

03

P050300

Savetnik za razvoj kvalifikacija

04

P050400

Analitičar za razvoj kvalifikacija

05

P050500

Savetnik za stručno usavršavanje i napredovanje

06

P050600

Savetnik za pripravništvo, mentorstvo i rukovođenje

07

P050700

Savetnik za dodatnu podršku dece i učenika u obrazovanju i vaspitanju

08

P050800

Savetnik za razvoj i primenu obrazovnih standarda

09

P050900

Savetnik za razvoj i primenu standarda kvaliteta ustanova

10

P051000

Organizator obuka i nacionalnih ispitivanja

11

P051100

Savetnik za razvoj ispitnih programa i pripremu ispitnih instrumenata

12

P051200

Savetnik za kontrolu kvaliteta ispitnog materijala

13

P051300

Savetnik za obrazovne istraživačko-analitičke poslove i statistiku

14

P051400

Savetnik za vrednovanje programa ogleda i ustanova

15

P051500

Saradnik za pripremu, izradu i distribuciju poverljivog ispitnog materijala

16

P051600

Operater za unos podataka

17

P051700

Saradnik za kontrolu, pripremu i zaštitu poverljivih podataka

18

P051800

Saradnik za dizajn i pripremu poverljivog ispitnog materijala

R

 

RADNA MESTA U SOCIJALNOJ ZAŠTITI

R01

 

RUKOVODEĆA RADNA MESTA

01

 

Direktor

 

R010101

Direktor Zavoda

 

R010102

Direktor CSR, CPSU, CZŽTLJ preko 400.000 stanovnika

 

R010103

Direktor CSR, CPSU, od 100.000 do 400.000 stanovnika i USZ preko 500 korisnika

 

R010104

Direktor CSR, CPSU, od 30.000 do 100.000 stanovnika i USZ od 200 do 500 korisnika

 

R010105

Direktor CSR, CPSU, do 30.000 stanovnika i USZ do 200 korisnika

02

 

Pomoćnik direktora

 

R010201

Pomoćnik direktora zavoda

 

R010202

Pomoćnik direktora ustanove

03

 

Rukovodilac odeljenja centra za socijalni rad i domskog odeljenja pri centru za socijalni rad

 

R010301

Rukovodilac Odeljenja CSR od 100.000 do 400.000 stanovnika

 

R010302

Rukovodilac Odeljenja CSR od 30.000 do 100.000 stanovnika i Odeljenja zasebnog objekta domskog smeštaja pri CSR do 200 korisnika

 

R010303

Rukovodilac Odeljenja CSR do 30.000 stanovnika

04

 

Rukovodilac zasebnog objekta domskog smeštaja i prihvatilišta pri centru za zaštitu žrtava trgovine ljudima

 

R010401

Rukovodilac Odeljenja zasebnog objekta domskog smeštaja pri USZ preko 500 korisnika

 

R010402

Rukovodilac Odeljenja zasebnog objekta domskog smeštaja pri USZ od 200 do 500 korisnika

 

R010403

Rukovodilac prihvatilišta pri CZŽTLJ i Odeljenja zasebnog objekta domskog smeštaja pri USZ do 200 korisnika

05

 

Rukovodilac pružaoca usluge u zajednici

 

R010501

Rukovodilac organizacije u zajednici

 

R010502

Rukovodilac organizacione jedinice u zajednici

 

R010503

Rukovodilac službe u zajednici

R02

 

RADNA MESTA STRUČNIH RADNIKA U SOCIJALNOJ ZAŠTITI

01

R020100

Stručni radnik na poslovima socijalnog rada

02

R020200

Voditelj slučaja u centru za socijalni rad

03

R020300

Supervizor u centru za socijalni rad

04

R020400

Supervizor u centru za porodični smeštaj i usvojenje

05

R020500

Stručni radnik za upravno-pravne poslove

06

R020600

Stručni radnik na poslovima planiranja, razvoja i izveštavanja

07

R020700

Savetnik za hraniteljstvo

08

R020800

Realizator edukativnih programa u centru za porodični smeštaj i usvojenje

09

R020900

Realizator edukativnih programa za stručne radnike u centru za porodični smeštaj i usvojenje

10

R021000

Stručni radnik na savetodavno-terapijskim i socijalno-edukativnim poslovima

11

R021100

Radnik na osnovnim stručnim poslovima u centru za zaštitu žrtava trgovine ljudima

12

 

Stručni radnik na uslugama u zajednici

 

R021201

Stručni radnik na uslugama u zajednici

 

R021202

Vaspitač i stručni radnik na uslugama u zajednici u posebnim uslovima

13

R021300

Stručni radnik na uslugama smeštaja

14

R021400

Socijalni radnik

15

R021500

Defektolog

16

R021600

Logoped

17

R021700

Psiholog

18

R021800

Pedagog

19

R021900

Andragog

20

R022000

Pravnik - sekretar

21

 

Vaspitač - stručni radnik

 

R022101

Vaspitač - stručni radnik

 

R022102

Vaspitač - stručni radnik u posebnim uslovima

22

R022200

Doktor medicine

23

R022300

Doktor medicine specijalista

24

R022400

Doktor stomatologije

R03

 

RADNA MESTA STRUČNIH SARADNIKA U SOCIJALNOJ ZAŠTITI

01

R030100

Nutricionista

02

 

Vaspitač stručni saradnik

 

R030201

Vaspitač stručni saradnik

 

R030202

Vaspitač stručni saradnik u posebnim uslovima

03

R030300

Radni terapeut

04

R030400

Viši fizioterapeut

05

R030500

Viši medicinski tehničar

06

 

Stručni saradnik na uslugama u zajednici

 

R030601

Stručni saradnik na uslugama u zajednici

 

R030602

Stručni saradnik na uslugama u zajednici u posebnim uslovima

R04

 

RADNA MESTA SARADNIKA U SOCIJALNOJ ZAŠTITI

01

 

Negovatelj

 

R040101

Negovatelj

 

R040102

Negovatelj u posebnim uslovima

02

R040200

Radni instruktor

03

R040300

Saradnik na uslugama u lokalnoj zajednici

04

R040400

Saradnik u centru za zaštitu žrtava trgovine ljudima

05

R040500

Medicinska sestra/tehničar

06

R040600

Medicinska sestra - vaspitač

07

R040700

Zubni tehničar

08

R040800

Fizioterapeutski tehničar

09

R040900

Pomoćni radnik na uslugama u lokalnoj zajednici

R05

 

RADNA MESTA U ZAVODIMA U SOCIJALNOJ ZAŠTITI

01

R050100

Savetnik za profesionalnu obuku

02

R050200

Savetnik za socijalnu zaštitu

03

R050300

Samostalni savetnik za istraživačke poslove

04

R050400

Savetnik za poslove informisanja, promocije i podrške

S

 

RADNA MESTA U OBLASTI SPORTA

S01

 

RUKOVODEĆA RADNA MESTA

01

 

Direktor ustanove

 

S010101

Direktor ustanove u oblasti istraživanja, razvoja i medicine sporta

 

S010102

Direktor ustanove u oblasti kontrole i sprečavanja dopinga u sportu

 

S010103

Direktor ustanove fizičke kulture

02

 

Pomoćnik direktora ustanove

 

S010201

Pomoćnik direktora ustanove u oblasti istraživanja, razvoja i medicine sporta

 

S010202

Pomoćnik direktora ustanove u oblasti kontrole i sprečavanja dopinga u sportu

 

S010203

Pomoćnik direktora ustanove fizičke kulture

03

S010300

Direktor sportskog hotela - kampa

04

S010400

Rukovodilac sektora za sport u ustanovama fizičke kulture

05

S010500

Upravnik sportskog objekta

S02

 

RADNA MESTA U OBLASTI ISTRAŽIVANJA, RAZVOJA I MEDICINE SPORTA

01

S020100

Savetnik direktora

02

S020200

Specijalista za stručni i razvojno-istraživački rad u sportu

03

S020300

Specijalista za analitiku u sportu

04

S020400

Specijalista za fizičko vaspitanje i rekreaciju

05

S020500

Specijalista za indok

06

S020600

Analitičar za sport

07

S020700

Analitičar za fizičko vaspitanje i rekreaciju

08

S020800

Analitičar za indok

09

S020900

Saradnik za fizičko vaspitanje i rekreaciju

10

S021000

Saradnik za analitiku u sportu

11

S021100

Saradnik za indok

12

S021200

Doktor medicine

13

S021300

Doktor medicine - specijalista

14

S021400

Diplomirani farmaceut - medicinski biohemičar

15

S021500

Psiholog

16

S021600

Viša medicinska sestra - tehničar

17

S021700

Medicinska sestra/tehničar

18

S021800

Viši sanitarni tehničar - laborant

19

S021900

Laboratorijski tehničar

20

S022000

Viši fizioterapeut

21

S022100

Doktor stomatologije

S03

 

RADNA MESTA U OBLASTI KONTROLE I SPREČAVANJA DOPINGA U SPORTU

01

C030100

Koordinator doping kontrole i edukacije

02

C030200

Koordinator nacionalne registrovane test grupe i tue procesa

03

C030300

Analitičar međunarodnog adams sistema i antidoping baze podataka

C04

 

RADNA MESTA U USTANOVAMA FIZIČKE KULTURE

01

S040100

Organizator aktivnosti u fizičkoj kulturi i sportu

02

S040200

Saradnik za fizičku kulturu i sport

03

S040300

Instruktor - rekreator

04

S040400

Saradnik za kontrolu i analizu bazenske vode

05

S040500

Spasilac

T

 

RADNA MESTA U TURIZMU

T01

 

RUKOVODEĆA RADNA MESTA

01

 

Direktor turističke organizacije

 

T010101

Direktor Turističke organizacije Beograda, preko 2.000.000 noćenja

 

T010102

Direktor Regionalne turističke organizacije, lokalne turističke organizacije turističkog mesta I kategorije/ili mesta sa ostvarenih preko 150.000 noćenja

 

T010103

Direktor lokalne turističke organizacije turističkog mesta II kategorije/ili mesta sa ostvarenih od 100.000-150.000 noćenja

 

T010104

Direktor lokalne turističke organizacije turističkog mesta III ili IV kategorije/ili mesta sa ostvarenih ispod 100.000 noćenja

02

 

Zamenik direktora Turističke organizacije

 

T010201

Zamenik direktora Turističke organizacije Beograda preko 2.000.000 noćenja

 

T010202

Zamenik direktora Regionalne turističke organizacije, direktora lokalne turističke organizacije turističkog mesta I kategorije ili mesta sa ostvarenih preko 150.000 noćenja

03

 

Pomoćnik direktora Turističke organizacije

 

T010301

Pomoćnik direktora Turističke organizacije Beograda preko 2.000.000 noćenja

 

T010302

Pomoćnik direktora Regionalne turističke organizacije, lokalne turističke organizacije turističkog mesta I kategorije/ili mesta sa ostvarenih preko 150.000 noćenja

 

T010303

Pomoćnik direktora lokalne turističke organizacije turističkog mesta II kategorije/ili mesta sa ostvarenih od ostvarenih od 100.000-150.000 noćenja

 

T010304

Pomoćnik direktora lokalne turističke organizacije turističkog mesta III ili IV kategorije/ili mesta sa ostvarenih ispod 100.000 noćenja

04

 

Rukovodioc sektora u turističkoj organizaciji

 

T010401

Rukovodilac Sektora Turističke organizacije Beograda preko 2.000.000 noćenja

 

T010402

Rukovodilac Sektora Regionalne turističke organizacije, lokalne turističke organizacije turističkog mesta I kategorije/ili mesta sa ostvarenih preko 150.000 noćenja

T02

 

RADNA MESTA U OSNOVNOJ OBLASTI TURIZMA

01

T020100

Analitičar za razvoj i unapređenje turističkog proizvoda

02

T020200

Analitičar za promociju turističke ponude

03

T020300

Organizator za razvoj i promociju turističkih proizvoda

04

T020400

Koordinator u turističko-informativnom centru

05

T020500

Informator u turističko-informativnom centru

06

T020600

Koordinator za projekte u turizmu i međunarodnu saradnju

07

T020700

Realizator aktivnosti na projektima u turizmu

08

T020800

Turistički vodič/turistički animator

D

 

RADNA MESTA U AKREDITACIONOM TELU SRBIJE

D01

 

RUKOVODEĆA RADNA MESTA

01

D010100

Direktor

02

D010200

Zamenik direktora

03

D010300

Pomoćnik direktora

D02

 

RADNA MESTA U OSNOVNOJ DELATNOSTI

01

D020100

Rukovodilac odeljenja

02

D020200

Viši organizator predmeta akreditacije

03

D020300

Vodeći organizator predmeta akreditacije

04

D020400

Organizator predmeta akreditacije

05

D020500

Administrator predmeta akreditacije

06

D020600

Saradnik za administrativno-tehničke poslove akreditacije

I

 

RADNA MESTA U INSTITUTU ZA STANDARDIZACIJU SRBIJE

I01

 

RUKOVODEĆA RADNA MESTA

01

I010100

Direktor

02

I010200

Rukovodilac sektora

I02

 

RADNA MESTA U OSNOVNOJ DELATNOST

01

I020100

Rukovodilac odeljenja

02

I020200

Savetnik za tehničko-metodološka pitanja standardizacije

03

I020300

Organizator za poslove standardizacije

04

I020400

Samostalni organizator za poslove standardizacije

05

I020500

Viši organizator za poslove standardizacije

06

I020600

Koordinator sertifikacije

07

I020700

Administrator sertifikacije

08

I020800

Saradnik za grafičku obradu i dizajn teksta

V

 

RADNA MESTA U PRAVOSUDNOJ AKADEMIJI

V01

 

RUKOVODEĆA RADNA MESTA

01

V010100

Direktor

02

V010200

Zamenik direktora

03

V010300

Sekretar

04

V010400

Rukovodilac sektora

V02

 

RADNA MESTA U OSNOVNOJ DELATNOSTI

01

V020100

Rukovodilac odeljenja

02

V020200

Stalni predavač

03

V020300

Službenik za obuku

04

V020400

Administrator obuka

05

V020500

Istraživač za unapređenje obrazovanja

06

V020600

Saradnik za unapređenje obrazovanja

07

V020700

Saradnik za učenje na daljinu

F

 

RADNA MESTA U FONDU SOLIDARNOSTI

F01

 

RUKOVODEĆA RADNA MESTA

01

F010100

Direktor

02

F010200

Zamenik direktora

03

F010300

Sekretar

F02

 

RADNA MESTA U OSNOVNOJ DELATNOSTI

01

F020100

Rukovodilac odeljenja

02

F020200

Rukovodilac odseka

03

F020300

Službenik za obradu zahteva

04

F020400

Administrator zahteva

M

 

RADNA MESTA U INFORMATIVNOM CENTRU ZA POSLOVNU STANDARDIZACIJU I SERTIFIKACIJU

M01

 

RUKOVODEĆA RADNA MESTA

 

M010100

Direktor

M02

 

RADNA MESTA U OSNOVNOJ DELATNOSTI

01

M020100

Inženjer za operativne poslove

02

M020200

Samostalni inženjer sistema menadžmenta

03

M020300

Vodeći inženjer sistema menadžmenta

04

M020400

Samostalni inženjer za implementaciju menadžment sistema

05

M020500

Organizator obuka

Ž

 

RADNA MESTA U JAVNIM SLUŽBAMA KOJE SU INDIREKTNI I DIREKTNI KORISNICI JAVNIH SREDSTAVA IZ OBLASTI ZAŠTITE PRIRODE

Ž01

 

RUKOVODEĆA RADNA MESTA

01

Ž010100

Direktor

02

Ž010200

Pomoćnik direktora

Ž02

 

RADNA MESTA U OSNOVNOJ DELATNOSTI

01

Ž020100

Stručnjak za zaštitu prirode

02

Ž020200

Stručni saradnik za zaštitu prirode

03

Ž020300

Stručni saradnik na poslovima zbrinjavanja divljih životinja

04

Ž020400

Saradnik na prepariranju i zbrinjavanju životinja

05

Ž020500

Evidentičar centralnog registra zaštićenih prirodnih dobara

06

Ž020600

Biološki tehničar

07

Ž020700

Hemijski tehničar

O01

 

OSTALO

01

 

Ostala izabrana, imenovana i postavljena lica čija radna mesta nisu položaji/zvanja

 

O010101

Izabrana, imenovana i postavljena lica u organima državne uprave i drugim državnim organima i organizacijama koje je osnovala Republika

 

O010102

Izabrana, imenovana i postavljena lica u organima Autonomne pokrajine i organizacijama koje je osnovala Autonomna pokrajina

 

O010103

Izabrana, imenovana i postavljena lica u organima jedinica lokalne samouprave i organizacijama koje je osnovala jedinica lokalne samouprave

02

O010200

Ostala radna mesta kod korisnika javnih sredstava