Zastava Bosne i Hercegovine

UREDBA O RASPODELI STRANIH DOZVOLA ZA MEĐUNARODNI PREVOZ TERETA

("Sl. glasnik RS", br. 111/2022, 144/2022 i 25/2023)

 

I UVODNE ODREDBE

Član 1

Ovom uredbom propisuju se način utvrđivanja i podaci koje sadrži Opšti deo plana raspodele, posebni kriterijumi za utvrđivanje pojedinačnog plana raspodele, način utvrđivanja pojedinačnog plana raspodele, sadržina i obrazac zahteva za utvrđivanje pojedinačnog plana i revizije, način utvrđivanja kritičnosti kontingenta dozvola, postupak i način preuzimanja dozvola, postupak i način vođenja evidencija o dozvolama, rokovi za vraćanje pojedinačnih, vremenskih i multilateralnih dozvola, način stavljanja na uvid domaćim prevoznicima (u daljem tekstu: prevoznik) podataka koje sadrži Opšti deo plana raspodele, kao i podaci koje sadrži pojedinačni plan raspodele.

Član 2

Izrazi upotrebljeni u ovoj uredbi imaju sledeća značenja:

1) godišnji kontingent CEMT dozvola čine multilateralne dozvole koje Međunarodni transportni forum određuje i stavlja na raspolaganje kroz baznu kvotu multilateralnih CEMT dozvola državama članicama Međunarodnog transportnog foruma;

2) godišnji kontingent BSEC dozvola čine multilateralne dozvole koje Organizacija za crnomorsku ekonomsku saradnju određuje i stavlja na raspolaganje kroz kvotu multilateralnih BSEC dozvola državama članicama;

3) preliminarni godišnji kontingent pojedinačnih i vremenskih dozvola čine dozvole razmenjene sa državom sa kojom je vrsta, broj i struktura dozvola utvrđena međunarodnim ugovorima ili drugim međunarodnopravnim aktima koji se zaključuju radi izvršavanja međunarodnih ugovora, odnosno prethodno ugovorene dozvole putem pisane korespondencije;

4) konačni godišnji kontingent pojedinačnih i vremenskih dozvola čini preliminarni godišnji kontingent pojedinačnih i vremenskih dozvola trajno ili privremeno uvećan za dodatni razmenjeni broj dozvola u tekućoj godini sa državom sa kojom je vrsta, broj i struktura dozvola prethodno ugovorena putem pisane korespondencije;

5) period oktobar-oktobar je period od 1. oktobra prethodne godine do 30. septembra tekuće godine;

6) period januar-oktobar je period od 1. januara do 30. septembra tekuće godine;

7) teretno vozilo je vozilo za koje je izdat izvod licence za javni prevoz tereta u domaćem i međunarodnom drumskom saobraćaju;

8) priključno vozilo je prikolica ili poluprikolica koja je prijavljena u vozni park prevoznika koji poseduje licencu za javni prevoz tereta u domaćem i međunarodnom drumskom saobraćaju;

9) prevoznik za sopstvene potrebe je domaće privredno društvo, drugo pravno lice, preduzetnik ili poljoprivrednik upisan u evidenciju prevoza tereta za sopstvene potrebe u međunarodnom drumskom saobraćaju.

II OPŠTI DEO PLANA RASPODELE

Član 3

Opšti deo plana raspodele utvrđuje se na osnovu preliminarnih, odnosno konačnih godišnjih kontingenata pojedinačnih dozvola, odnosno godišnjih kontingenata multilateralnih dozvola.

Opšti deo plana raspodele, osim lista efikasnosti korišćenja CEMT i vremenskih dozvola (u daljem tekstu: liste efikasnosti), lista prevoznika za dodelu CEMT i vremenskih dozvola određenog kontingenta (u daljem tekstu: liste raspodela) i lista prevoznika za dodelu nepreuzetih i oduzetih CEMT i vremenskih dozvola (u daljem tekstu: liste čekanja), objavljuje se do 25. decembra tekuće godine za narednu godinu.

Ako u periodu važenja Opšteg dela plana raspodele dođe do promene podataka iz člana 6. tač. 1)-5), 7), 11), 14) i 17) ove uredbe, ministarstvo nadležno za poslove saobraćaja (u daljem tekstu: Ministarstvo) unosi promene u Opšti deo plana i objavljuje izmenjeni Opšti deo plana. Izmenjeni Opšti deo plana primenjuje se narednog dana od dana objavljivanja.

Član 4

Godišnji kontingent CEMT dozvola čine dozvole iz utvrđene bazne kvote koje važe za teretna vozila koja su svrstana u kategoriju "vozilo".

Bazna kvota CEMT dozvola iz stava 1. ovog člana predstavlja osnovicu za izračunavanje godišnjih kontingenata, tako što se jedna dozvola iz bazne kvote zamenjuje određenim brojem odgovarajućih dozvola za teretna vozila kategorija koje mogu da koriste CEMT dozvole, u skladu sa pravilima Međunarodnog transportnog foruma.

Član 5

Iz konačnog godišnjeg kontingenta pojedinačnih i multilateralnih dozvola BSEC (u daljem tekstu: pojedinačna dozvola) izdvaja se ukupno 3% dozvola koje se dodeljuju kvartalno za: interventne slučajeve (infrastrukturni projekti, posebni uvozni ili izvozni poslovi, poremećaji na transportnom tržištu i namenska industrija), prevoze za koje su potrebne posebne dozvole (npr. vanredni prevoz) i međunarodni prevoz za sopstvene potrebe.

Osim pojedinačnih dozvola iz stava 1. ovog člana, za bilateralne i tranzitne prevoze teretnim vozilima čija nosivost uključujući i prikolice ne prelazi 3,5 tona za koje je, u skladu sa međunarodnim ugovorima i drugim međunarodnopravnim aktima koji se zaključuju radi izvršavanja međunarodnih ugovora, potrebna dozvola, kao i za prevoze pothlađenog voća i svežih pečurki, izdvajaju se pojedinačne dozvole do broja koji je bio izdvojen u prethodnom periodu oktobar-oktobar, osim u slučaju potrebe za izdvajanjem pojedinačnih dozvola u kontingentu koji nije izdvajan u prethodnom periodu.

Dodeljene pojedinačne dozvole iz st. 1. i 2. ovog člana ne mogu se koristiti u druge svrhe.

Ako broj pojedinačnih dozvola iz stava 2. ovog člana tokom godine ne zadovoljava potrebe za prevozom, Ministarstvo od pojedinačnih dozvola iz stava 1. ovog člana može izdvojiti dodatni broj dozvola.

Ako se broj izdvojenih dozvola iz stava 1. ovog člana ne raspodeli u potpunosti u izdvojenom kvartalu, preostali broj tih dozvola vraća se u pojedinačne dozvole.

Član 6

Opšti deo plana raspodele sadrži podatke o:

1) broju pojedinačnih dozvola po kontingentima sa naznakom kontingenta kritičnih dozvola;

2) broju dozvola iz člana 5. st. 1. i 2. ove uredbe;

3) obaveznom broju kombinovanih prevoza u skladu sa odredbama člana 10. ove uredbe;

4) rokovima za korišćenje pojedinačnih dozvola dodeljenih prevozniku, nakon kojih je prevoznik u obavezi da preuzete dozvole vrati Ministarstvu;

5) broju CEMT i vremenskih dozvola po kontingentima;

6) broju za koji se umanjuje broj pojedinačnih kritičnih dozvola u fiksnom delu pojedinačnog plana nakon raspodele CEMT dozvola, kao i fiksnom delu pojedinačnog plana pojedinačnih dozvola nakon raspodele vremenskih dozvola;

7) odnosu razlike zbira dozvola iz člana 5. ove uredbe i broja dozvola iz člana 13. stav 4. ove uredbe i preliminarnog kontingenta pojedinačnih dozvola za narednu godinu i razlike ukupnog broja dozvola iz člana 13. stav 4. ove uredbe i broja dozvola u fiksnom delu pojedinačnog plana u godini utvrđivanja prethodnog plana raspodele;

8) preostalom broju dozvola za raspodelu promenljivog dela godišnjih kontingenata dozvola na dan donošenja Opšteg dela plana;

9) listama efikasnosti;

10) listama raspodela;

11) listama čekanja;

12) broju za koji se umanjuje broj teretnih vozila za utvrđivanje pojedinačnog plana vremenskih dozvola nakon raspodele CEMT dozvola, odnosno pojedinačnih dozvola nakon raspodele CEMT i vremenskih dozvola;

13) broju i kategoriji teretnih vozila za koji se umanjuje broj teretnih vozila za utvrđivanje pojedinačnog plana CEMT i vremenskih dozvola;

14) posebnim uslovima dodele i korišćenja dozvola;

15) potrebnom broju vožnji efikasnom vremenskom dozvolom u vezi sa državom za koju važi vremenska dozvola;

16) potrebnom broju vožnji efikasnom CEMT dozvolom za koju ne postoji teritorijalno ograničenje od strane jedne ili više država u vezi sa državom za koju ne postoji teritorijalno ograničenje;

17) najvećem broju pojedinačnih dozvola po teretnom vozilu i ukupno po zahtevanom kontingentu koji može biti raspodeljen prevozniku u skladu sa članom 24. st. 5. i 6. ove uredbe.

III POSEBNI KRITERIJUMI ZA UTVRĐIVANJE POJEDINAČNOG PLANA RASPODELE

Član 7

Pojedinačni plan raspodele utvrđuje se prema sledećim posebnim kriterijumima:

1) pravilno korišćenje pojedinačnih dozvola odnosno efikasno korišćenje CEMT i vremenskih dozvola;

2) kvalitet voznog parka;

3) korišćenje kombinovanog prevoza.

Član 8

Pravilno iskorišćena pojedinačna dozvola je dozvola u koju su uneti tačni podaci koji nisu brisani ni menjani, koja je korišćena teretnim vozilom koje se nalazi u voznom parku prevoznika kome je ta dozvola dodeljena, na propisan način prema nameni, koja nije korišćena za prevoze koji su liberalizovani u skladu sa međunarodnim ugovorima i drugim međunarodnopravnim aktima koji se zaključuju radi izvršavanja međunarodnih ugovora, koja nije ustupljena drugom prevozniku, koja je korišćena u skladu sa posebnim uslovima iz člana 6. tačka 14) ove uredbe i koja je vraćena zajedno sa odgovarajućom dokumentacijom.

Kriterijum iz člana 7. tačka 1) ove uredbe primenjuje se utvrđivanjem broja pravilno iskorišćenih pojedinačnih dozvola, odnosno utvrđivanjem efikasnosti korišćenja CEMT i vremenskih dozvola.

Kriterijum pravilnog korišćenja pojedinačnih dozvola primenjuje se tako što se za svakog prevoznika utvrdi broj pravilno iskorišćenih pojedinačnih dozvola posebno za svaki kontingent u periodu oktobar-oktobar, ne računajući dozvole iskorišćene teretnim vozilima u zakupu.

Kriterijum efikasnosti korišćenja vremenskih dozvola primenjuje se tako što se za svaku vremensku dozvolu utvrđuje broj obavljenih vožnji u periodu januar-oktobar, ne računajući vožnje obavljene teretnim vozilima u zakupu.

Kriterijum efikasnosti korišćenja CEMT dozvola primenjuje se tako što se za svaku CEMT dozvolu utvrđuje ukupan broj bodova, i to sabiranjem broja bodova za svaku obavljenu vožnju u periodu januar-oktobar, ne računajući vožnje obavljene teretnim vozilima u zakupu.

Broj bodova za obavljenu vožnju CEMT dozvolom zavisi od udaljenosti države utovara i istovara, kritičnosti odgovarajućih kontingenata pojedinačnih dozvola potrebnih da bi se obavila ta vožnja i vrste vožnje (bilateralna, treća država, vožnja nenatovarenog teretnog vozila koja je u vezi sa vožnjom natovarenog teretnog vozila).

Ministarstvo najkasnije do kraja tekuće godine utvrđuje broj bodova za obavljene vožnje koji će biti primenjen prilikom utvrđivanja efikasnosti korišćenja CEMT dozvola za narednu godinu i taj broj bodova objavljuje na način iz člana 29. stav 1. ove uredbe.

Ministarstvo u toku godine vrši izmene broja bodova za obavljene vožnje utvrđenog u skladu sa stavom 7. ovog člana u slučaju da se prevoz za i iz neke države može obaviti bez dozvola, uključujući i tranzit kroz druge države. Izmenjen broj bodova za obavljene vožnje primenjuje se od narednog dana od dana objavljivanja.

Prilikom primene kriterijuma iz stava 2. ovog člana vrši se uporedna provera korišćenja svih vrsta dozvola na osnovu podataka iz službenih evidencija Ministarstva iz člana 28. ove uredbe.

Član 9

Kriterijum iz člana 7. tačka 2) ove uredbe primenjuje se tako što se za svako teretno vozilo sa izvodom licence za prevoz iz voznog parka prevoznika, osim za teretna vozila koja se koriste na osnovu ugovora o zakupu, određuje sledeći broj bodova:

1) "EVRO VI bezbedno" vozilo i više kategorije - 12 bodova;

2) "EVRO V bezbedno" vozilo i "EVRO EEV bezbedno" vozilo - deset bodova;

3) "EVRO IV bezbedno" vozilo - sedam bodova;

4) "EVRO III bezbedno" vozilo - šest bodova;

5) "zelenije i bezbedno" vozilo - četiri boda;

6) "zeleno" vozilo - dva boda;

7) "vozilo" koje je proizvedeno pre manje od 15 godina - jedan bod;

8) "vozilo" koje je proizvedeno pre više od 15 godina - 0,5 bodova.

Ako uz teretno vozilo "zelenije i bezbedno" ili teretno vozilo više kategorije prevoznik ima priključno vozilo sa odgovarajućom potvrdom uređenom propisom kojim se uređuju tehnički i tehničko-eksploatacioni uslovi koje mora ispunjavati teretno vozilo ili skup vozila kojima se obavlja prevoz tereta u drumskom saobraćaju i obrascima potvrda o ispunjavanju ovih uslova (u daljem tekstu: Pravilnik), dodaje se još jedan bod.

Bodovi utvrđeni na način iz st. 1. i 2. ovog člana, u zavisnosti od nosivosti teretnog vozila, osim za teretna vozila za prevoz putničkih automobila, teretna vozila namenjena za vuču poluprikolice i teretna vozila za prevoz konfekcije, umanjuju se na sledeći način:

1) za teretna vozila nosivosti veće od 12 tona - 40%;

2) za teretna vozila nosivosti veće od 3,5 tona - 80%;

3) za teretna vozila nosivosti manje od 3,5 tona - 100%.

Za teretna vozila specijalne namene odnosno sa specijalnom nadgradnjom (hladnjača, teretno vozilo za prevoz putničkih automobila i konfekcije, cisterna za prevoz hrane, hemikalija i praškaste robe, teretno vozilo za prevoz životinja), bodovi utvrđeni na način iz st. 1-3. ovog člana uvećavaju se za 10%.

Kriterijum kvaliteta voznog parka za dodelu CEMT dozvola primenjuje se tako što se prevozniku utvrđuje broj teretnih i priključnih vozila prema kategorijama iz Pravilnika. U broj teretnih i priključnih vozila ne uračunavaju se vozila koja se koriste na osnovu ugovora o zakupu. Dva teretna vozila sa sopstvenom nosivošću računaju se kao jedno ako uz ta teretna vozila nema odgovarajućih priključnih vozila. U broj teretnih vozila ne uračunavaju se teretna vozila sa specijalnom nadgradnjom kiper.

Kriterijum kvaliteta voznog parka za dodelu vremenskih dozvola primenjuje se tako što se prevozniku utvrđuje broj teretnih i priključnih vozila prema kategorijama iz Pravilnika od kojih je oduzet broj teretnih vozila, utvrđen u članu 6. tačka 12) ove uredbe, nakon raspodele CEMT dozvola. U broj teretnih i priključnih vozila ne uračunavaju se vozila koja se koriste na osnovu ugovora o zakupu. U broj teretnih vozila uračunavaju se teretna vozila sa specijalnom nadgradnjom kiper samo za kontingente vremenskih dozvola susednih država.

Kriterijum kvaliteta voznog parka za dodelu promenljivog dela pojedinačnih dozvola iz člana 12. stav 6. ove uredbe primenjuje se tako što se prevozniku utvrđuje broj teretnih i priključnih vozila prema kategorijama iz Pravilnika po svakom kontingentu pojedinačne dozvole.

Član 10

Kriterijum iz člana 7. tačka 3) ove uredbe utvrđuje se tako što se prilikom utvrđivanja plana raspodele odnosno revizije odredi broj kombinovanih prevoza koje će prevoznik morati da obavi da bi ostvario pravo na korišćenje broja dozvola iz određenog kontingenta utvrđenog planom raspodele. Ako prevoznik ostvari manji broj kombinovanih prevoza, za toliko procenata mu se umanjuje broj dozvola iz člana 13. stav 1. ove uredbe, a najviše za 50% od broja dozvola iz člana 13. stav 1. ove uredbe utvrđenih u pojedinačnom planu.

IV NAČIN UTVRĐIVANJA POJEDINAČNOG PLANA RASPODELE

Član 11

Pojedinačni plan raspodele čine pojedinačni planovi raspodele prevoznika.

Utvrđivanju pojedinačnog plana raspodele prethodi utvrđivanje predloga pojedinačnog plana raspodele prevoznika.

Pojedinačni planovi sastoje se od utvrđenog broja pojedinačnih, vremenskih i CEMT dozvola.

Utvrđivanje pojedinačnog plana raspodele obuhvata i tri revizije tog plana, koje Ministarstvo vrši u toku kalendarske godine.

Revizije pojedinačnog plana čine sastavni deo pojedinačnog plana raspodele i služe radi provere dinamike korišćenja dozvola i za raspodelu pojedinačnih dozvola u toku važenja pojedinačnog plana.

Član 12

Pojedinačne dozvole koje su ostale posle izdvajanja broja dozvola određenog članom 5. ove uredbe, dele se na dva dela: fiksni i promenljivi.

Vremenske i CEMT dozvole dele se na dva dela: fiksni i promenljivi.

Fiksni deo iz stava 1. ovog člana čini određen broj dozvola iz preliminarnog godišnjeg kontingenta pojedinačnih dozvola koje se određuju na osnovu ukupnog broja dozvola koje su prevoznici pravilno iskoristili u periodu oktobar-oktobar i opšteg dela plana raspodele, a u koje se ne računaju dozvole dodeljene na osnovu korišćenja kombinovanog prevoza i dozvole iz člana 5. ove uredbe.

Fiksni deo godišnjih kontingenata vremenskih dozvola čini određeni broj dozvola sa liste efikasnosti korišćenja vremenskih dozvola u periodu januar-oktobar, određen opštim delom plana raspodele za narednu godinu.

Fiksni deo godišnjih kontingenata CEMT dozvola čini određeni broj dozvola sa liste efikasnosti korišćenja CEMT dozvola koje su prevoznici efikasno iskoristili u periodu januar-oktobar.

Promenljivi deo iz stava 1. ovog člana čini određen broj pojedinačnih dozvola iz konačnog godišnjeg kontingenta pojedinačnih dozvola, kao i pojedinačne dozvole koje prevoznici nisu preuzeli ili iskoristili, odnosno nisu pravilno iskoristili, pojedinačne dozvole dobijene umanjenjem fiksnog dela iz stava 3. ovog člana utvrđenog u skladu sa ovom uredbom i pojedinačne dozvole iz člana 5. stav 5. ove uredbe.

Promenljivi deo godišnjih kontingenata vremenskih dozvola iz stava 2. ovog člana čine preostale vremenske dozvole nakon utvrđivanja fiksnog dela godišnjih kontingenata vremenskih dozvola.

Promenljivi deo godišnjih kontingenata CEMT dozvola iz stava 2. ovog člana čine preostale CEMT dozvole nakon utvrđivanja fiksnog dela godišnjih kontingenata CEMT dozvola.

Član 13

Broj dozvola koji je prevoznik u skladu sa članom 8. stav 1. ove uredbe iskoristio u periodu oktobar-oktobar, umanjen u skladu sa st. 2-4. ovog člana, članom 14. i članom 17. stav 3. ove uredbe, Ministarstvo raspodeljuje prevozniku u fiksni deo pojedinačnog plana.

Ako prevoznik razduži neiskorišćenu ali overenu ili oštećenu ali neiskorišćenu pojedinačnu dozvolu iz određenog kontingenta ili obavesti Ministarstvo o gubitku te pojedinačne dozvole, broj dozvola koji je prevoznik u skladu sa članom 8. stav 1. ove uredbe iskoristio u periodu oktobar-oktobar, dodatno se umanjuje za dve dozvole iz tog kontingenta.

Broj dozvola koji je prevoznik u skladu sa članom 8. stav 1. ove uredbe iskoristio u periodu oktobar-oktobar, umanjuje se srazmerno umanjenju broja bodova za kvalitet voznog parka, u odnosu na broj bodova utvrđen prilikom utvrđivanja prethodnog plana raspodele odnosno na revizijama godišnjeg plana raspodele, čime se u ukupnom broju umanjenih dozvola uzima u obzir broj već umanjenih dozvola prilikom utvrđivanja revizija prethodnog plana raspodele.

Broj dozvola koji je prevoznik u skladu sa članom 8. stav 1. ove uredbe iskoristio u periodu oktobar-oktobar, prethodno umanjen u skladu sa st. 2. i 3. ovog člana, umanjuje se za broj dozvola za koje se u skladu sa članom 8. stav 9. ove uredbe utvrdi da je prevoznik obavio prevoz korišćenjem CEMT ili vremenske dozvole.

Član 14

Ukoliko je broj pojedinačnih dozvola u određenom preliminarnom kontingentu za narednu godinu manji od zbira dozvola iz člana 5. ove uredbe i ukupnog broja dozvola iz člana 13. stav 4. ove uredbe, prevoznicima čiji je broj dozvola na tom kontingentu utvrđen članom 13. stav 4. ove uredbe veći od utvrđenog fiksnog dela pojedinačnog plana u godini utvrđivanja prethodnog plana raspodele, broj dozvola iz člana 13. stav 4. ove uredbe umanjuje se srazmerno odnosu utvrđenom u članu 6. tačka 7) ove uredbe.

Ukoliko je odnos utvrđen u članu 6. tačka 7) ove uredbe veći od jedan, prevoznicima se ukupan broj dozvola iz člana 13. stav 4. ove uredbe, koje su preostale nakon umanjenja iz stava 1. ovog člana, umanjuje srazmerno odnosu razlike zbira dozvola iz člana 5. ove uredbe i broja dozvola iz člana 13. stav 4. ove uredbe, umanjenog u skladu sa stavom 1. ovog člana i preliminarnog kontingenta pojedinačnih dozvola za narednu godinu i broja dozvola iz člana 13. stav 4. ove uredbe.

Član 15

Promenljivi deo pojedinačnih dozvola iz člana 12. stav 6. ove uredbe nije deo pojedinačnog plana raspodele za tekuću godinu i prevoznici ih preuzimaju u skladu sa čl. 24. i 25. ove uredbe.

Član 16

Fiksni deo plana raspodele CEMT i vremenskih dozvola po kontingentima utvrđuje se na osnovu lista efikasnosti.

Vremenska dozvola sa liste efikasnosti koju je prevoznik koristio najmanje dva meseca u periodu januar-oktobar i kojom je obavljen najmanje broj vožnji iz člana 6. tačka 15) ove uredbe, svedeno na broj dana korišćenja, može se dodeliti istom prevozniku pod uslovom da su ispunjeni uslovi iz stava 4. ovog člana i da je prevoznik u skladu sa zakonom i članom 22. stav 3. ove uredbe podneo zahtev za utvrđivanje pojedinačnog plana vremenskih dozvola.

CEMT dozvola sa liste efikasnosti koju je prevoznik koristio najmanje dva meseca u periodu januar-oktobar za koju je utvrđeno 80 i više bodova, svedeno na broj dana korišćenja, dodeljuje se istom prevozniku pod uslovom da su ispunjeni uslovi iz stava 4. ovog člana i da je prevoznik u skladu sa zakonom i članom 22. stav 4. ove uredbe podneo zahtev za utvrđivanje pojedinačnog plana CEMT dozvola.

Prevozniku se ponovo dodeljuje dozvola iz st. 2. i 3. ovog člana, pod uslovom da prevoznik raspolaže po dozvoli najmanje brojem pojedinačnih dozvola u fiksnom delu pojedinačnog plana u skladu sa članom 6. tačka 6) ove uredbe, odnosno brojem teretnih vozila u skladu sa članom 6. tačka 13) ove uredbe, uzimajući kao merodavan manji broj teretnih vozila po dozvoli, određen za utvrđivanje plana raspodele u godini utvrđivanja prethodnog plana raspodele ili za godinu za koju se utvrđuje plan.

Broj teretnih vozila iz člana 6. tačka 13) ove uredbe za godinu za koju se utvrđuje plan raspodele može biti najviše 10% veći od broja teretnih vozila iz člana 6. tačka 13) ove uredbe u godini utvrđivanja prethodnog plana raspodele. U slučaju da prevoznik ne raspolaže propisanim brojem pojedinačnih dozvola u pojedinačnom planu raspodele u skladu sa članom 6. tačka 6) ove uredbe, prevozniku se ponovo dodeljuje CEMT dozvola iz stava 3. ovog člana, a umanjivanje do propisanog broja pojedinačnih dozvola se vrši sukcesivno prilikom utvrđivanja pojedinačnog plana u narednim godinama.

U slučaju da efikasna CEMT dozvola iz stava 3. ovog člana određenog kontingenta ne može biti dodeljena istom prevozniku zbog smanjenja broja CEMT dozvola u tom kontingentu, Ministarstvo može dodeliti prevozniku CEMT dozvolu iz nekog drugog kontingenta koja važi za teretna vozila iste ili više kategorije.

U slučaju da efikasnom CEMT dozvolom iz stava 3. ovog člana, za koju ne postoji teritorijalno ograničenje od strane jedne ili više država, prevoznik nije obavio najmanje broj vožnji iz člana 6. tačka 16) ove uredbe, Ministarstvo može dodeliti prevozniku drugu CEMT dozvolu koja važi za teretna vozila iste ili više kategorije pod uslovom da prevoznik raspolaže brojem teretnih vozila iz stava 4. ovog člana.

Broj vožnji iz člana 6. tačka 16) ove uredbe koji se primenjuje na stav 7. ovog člana ne može biti veći od broja za koji se umanjuje broj pojedinačnih dozvola u pojedinačnom planu raspodele nakon raspodeljivanja CEMT dozvola iz člana 6. tačka 6) ove uredbe.

U slučaju da je ukupan broj efikasnih CEMT dozvola određenog kontingenta veći od ukupnog broja CEMT dozvola određenog kontingenta za narednu godinu, Ministarstvo prevoznicima koji podnesu zahtev za utvrđivanje pojedinačnog plana CEMT dozvola u skladu sa zakonom i članom 22. stav 4. ove uredbe i zahtev za preuzimanje multilateralnih CEMT dozvola u skladu sa podzakonskim aktom iz člana 27. ove uredbe ponovo dodeljuje CEMT dozvolu određenog kontingenta pomoću odgovarajuće liste formirane rangiranjem po količniku broja teretnih vozila određene kategorije iz voznog parka prevoznika i broja teretnih vozila koja mogu koristiti CEMT dozvolu određenog kontingenta.

Ministarstvo, najkasnije zaključno sa julskom revizijom tekuće godine, utvrđuje godišnje kontingente CEMT dozvola za narednu godinu i objavljuje ih na način iz člana 29. stav 1. ove uredbe.

Podaci iz stava 10. ovog člana mogu se naknadno promeniti ukoliko Međunarodni transportni forum promeni elemente za utvrđivanje godišnjih kontingenata CEMT dozvola ili se značajno promene uslovi za obavljanje međunarodnog prevoza tereta u drumskom saobraćaju (uslovi za pristup tržištu međunarodnog prevoza tereta u drumskom saobraćaju).

Član 17

Promenljivi deo pojedinačnog plana CEMT i vremenskih dozvola utvrđuje Ministarstvo u skladu sa članom 6. tač. 6) i 12) ove uredbe i primenom kriterijuma iz člana 7. tač. 1) i 2) ove uredbe.

Prevozniku koji vremenskom i CEMT dozvolom nije ostvario efikasnost propisanu članom 16. st. 2. i 3. ove uredbe, ili vremenskom dozvolom nije obavio broj vožnji propisan iz člana 6. tačka 15) ove uredbe, ne utvrđuje se promenljivi deo pojedinačnog plana iz stava 1. ovog člana, za dozvolu iz tog kontingenta, odnosno odgovarajućeg teritorijalnog ograničenja.

Za dodelu CEMT i vremenske dozvole vrši se umanjenje broja pojedinačnih dozvola iz člana 13. stav 4. ove uredbe, umanjenog u skladu sa članom 14. ove uredbe, brojem dozvola iz člana 6. tačka 6) ove uredbe.

Za dodelu CEMT i vremenskih dozvola prevozniku se od ukupnog broja teretnih vozila određene kategorije, za svaku dodeljenu CEMT ili vremensku dozvolu, umanjuje broj teretnih vozila određene kategorije iz člana 6. tačka 13) ove uredbe.

Prevozniku se može dodeliti najviše broj CEMT dozvola koji je jednak količniku broja teretnih vozila odgovarajuće kategorije iz voznog parka prevoznika i broja teretnih vozila iz člana 6. tačka 13) ove uredbe, kao i broja pojedinačnih dozvola iz člana 13. stav 4. ove uredbe, umanjenog u skladu sa članom 14. ove uredbe, u skladu sa članom 6. tačka 6) ove uredbe.

Prevozniku se može dodeliti najviše broj vremenskih dozvola koji je jednak količniku broja teretnih vozila odgovarajuće kategorije iz voznog parka prevoznika i broja teretnih vozila iz člana 6. tačka 13) ove uredbe, kao i broja pojedinačnih dozvola iz člana 13. stav 4. ove uredbe, umanjenog u skladu sa članom 14. ove uredbe, u skladu sa članom 6. tačka 6) ove uredbe.

U skladu sa čl. 8. i 9. ove uredbe, Ministarstvo sačinjava liste raspodela u skladu sa st. 2-6. ovog člana, kao i liste čekanja.

Član 18

Ako prevozniku nije ponovo raspodeljena vremenska ili CEMT dozvola, prilikom utvrđivanja narednog plana raspodele, fiksni deo pojedinačnog plana iz člana 13. stav 1. ove uredbe se tom prevozniku uvećava za broj pojedinačnih dozvola, umanjenih u skladu sa članom 17. stav 3. ove uredbe prilikom utvrđivanja prethodnog plana raspodele.

U slučaju da uvećanje fiksnog dela pojedinačnog plana u skladu sa stavom 1. ovog člana nije moguće zbog izmene u preliminarnom godišnjem kontingentu pojedinačnih dozvola, a u skladu sa međunarodnim ugovorima i drugim međunarodnopravnim aktima koji se zaključuju radi izvršavanja međunarodnih ugovora, Ministarstvo može prevozniku uvećati broj pojedinačnih dozvola u fiksnom delu pojedinačnog plana na kontingentu pojedinačnih dozvola koji je zamenio te dozvole, odnosno u slučaju ukidanja režima ovih dozvola, Ministarstvo ne uvećava fiksni deo pojedinačnog plana.

Prevozniku se u pojedinačni plan CEMT dozvola može raspodeliti najviše do 3% od ukupnog broja CEMT dozvola.

Vremenske, odnosno CEMT dozvole se ne preuzimaju u narednoj godini u sledećim slučajevima:

1) u slučaju da se na osnovu službenih evidencija iz člana 28. ove uredbe utvrdi da prevoznik nije razdužio odgovarajući primerak kopije listova iz dnevnika putovanja CEMT dozvole do poslednjeg dana u mesecu za prethodni kalendarski mesec zajedno sa izveštajem;

2) u slučaju da se na osnovu službenih evidencija iz člana 28. ove uredbe utvrdi da je prevoznik razdužio CEMT ili vremensku dozvolu za koju se utvrdi da je falsifikat ili nadležni organ druge države dostavi vremensku ili CEMT dozvolu za koju se utvrdi da je falsifikat;

3) u slučaju da se na osnovu službenih evidencija iz člana 28. ove uredbe utvrdi da prevoznik nije razdužio CEMT ili vremensku dozvolu u roku od deset dana od dana prijema rešenja o oduzimanju CEMT ili vremenske dozvole;

4) u slučaju da se na osnovu službenih evidencija iz člana 28. ove uredbe utvrdi da je prevoznik prijavio netačne podatke prilikom razduženja listova iz dnevnika putovanja CEMT dozvole, odnosno izveštaja ili listova iz dnevnika putovanja vremenske dozvole.

Član 19

Predlog pojedinačnog plana prevoznika iz člana 11. stav 2. ove uredbe, liste efikasnosti i predlog lista raspodela javni su i Ministarstvo ih objavljuje na način iz člana 29. stav 1. ove uredbe.

Prevoznik u roku od sedam dana od dana objavljivanja predloga pojedinačnog plana može da daje primedbe na objavljene podatke iz člana 30. tač. 1)-6) ove uredbe, odnosno može da podnese izjavu o odustajanju od određenog broja dozvola po kontingentima.

U roku od sedam dana od dana isteka roka iz stava 2. ovog člana, Ministarstvo razmatra primedbe i utvrđuje plan raspodele najkasnije do 25. decembra tekuće godine.

Utvrđeni pojedinačni plan, liste efikasnosti, liste raspodela i liste čekanja Ministarstvo objavljuje na način iz člana 29. stav 1. ove uredbe.

Član 20

Zahtev za reviziju pojedinačnog plana iz člana 11. st. 4. i 5. ove uredbe podnosi se za preostali period do kraja godine, na obrascu iz člana 22. stav 2. ove uredbe.

Zahtev za reviziju pojedinačnog plana iz stava 1. ovog člana podnosi prevoznik koji nije podneo zahtev za utvrđivanje plana raspodele.

Izuzetno od stava 2. ovog člana, u slučaju da Ministarstvo utvrdi i razmeni novi godišnji kontingent pojedinačnih dozvola i/ili novu vrstu pojedinačne dozvole tokom tekuće godine, zahtev iz stava 1. ovog člana mogu podneti svi prevoznici.

Zahtev za aprilsku reviziju pojedinačnog plana podnosi prevoznik iz stava 2. ovog člana od 1. do 10. marta tekuće godine.

Zahtev za julsku reviziju pojedinačnog plana podnosi prevoznik iz stava 2. ovog člana od 1. do 10. juna tekuće godine.

Zahtev za oktobarsku reviziju pojedinačnog plana podnosi prevoznik iz stava 2. ovog člana od 1. do 10. septembra tekuće godine.

Ministarstvo pre vršenja revizije objavljuje, na način iz člana 29. stav 1. ove uredbe, podatke iz člana 30. tač. 1) i 2) ove uredbe.

Prevoznik u roku od sedam dana od dana stavljanja na uvid podataka iz stava 7. ovog člana može da daje primedbe, odnosno može da podnese izjavu o odustajanju od određenog broja dozvola po kontingentima.

U roku od sedam dana od dana isteka roka iz stava 8. ovog člana, Ministarstvo razmatra primedbe i utvrđuje reviziju pojedinačnog plana najkasnije do 5. aprila, odnosno do 5. jula, odnosno do 5. oktobra tekuće godine.

Ministarstvo objavljuje utvrđenu reviziju pojedinačnog plana na način iz člana 29. stav 1. ove uredbe.

Član 21

Prilikom aprilske, odnosno julske, odnosno oktobarske revizije, Ministarstvo prevozniku raspodeljuje u fiksni deo pojedinačnog plana onoliki broj pojedinačnih dozvola koliki mu je ostao u pojedinačnom planu, a najviše 75%, odnosno 50%, odnosno 25% od fiksnog dela pojedinačnog plana utvrđenog planom raspodele na osnovu broja preuzetih dozvola.

U broj preuzetih dozvola iz stava 1. ovog člana ne računaju se vraćene pojedinačne dozvole koje nisu iskorišćene.

Prilikom revizija iz stava 1. ovog člana prevoznicima se utvrđuje promenljivi deo pojedinačnog plana ostvaren do revizije, odnosno između dve revizije, na način iz člana 24. ove uredbe.

Broj dozvola koji se utvrđuje kao promenljivi deo pojedinačnog plana prilikom utvrđivanja revizija plana raspodele jednak je broju dozvola koje je prevoznik preuzeo u skladu sa članom 24. st. 5-7. ove uredbe.

Utvrđivanje promenljivog dela pojedinačnog plana ne vrši se za prevoznike kojima je na reviziji godišnjeg plana raspodele umanjen fiksni deo pojedinačnog plana u skladu sa stavom 1. ovog člana i za prevoznike sa utvrđenim i nepreuzetim pojedinačnim planom raspodele koji su na raspodeljivanom kontingentu do revizije, odnosno između dve revizije, određene pojedinačne dozvole vratili suprotno članu 8. stav 1. ove uredbe.

Prevoznik je dužan da obavesti Ministarstvo o promenama podataka u vezi sa voznim parkom prevoznika koji se uzima u obzir prilikom utvrđivanja odnosno revizije plana raspodele dozvola, u roku od 15 dana od dana nastale promene.

Ako se utvrdi da je prevoznik prijavio netačne podatke ili ako prevoznik u propisanom roku nije prijavio promene u voznom parku, fiksni deo pojedinačnog plana iz člana 13. stav 1. ove uredbe za tekuću godinu umanjuje mu se za 30%.

V SADRŽINA I OBRAZAC ZAHTEVA ZA UTVRĐIVANJE POJEDINAČNOG PLANA I REVIZIJE

Član 22

Pojedinačni plan raspodele pojedinačnih dozvola utvrđuje se na osnovu zahteva prevoznika u elektronskom obliku podnetog u skladu sa zakonom i kriterijumima iz člana 7. ove uredbe, na obrascu zahteva datom u Prilogu 1, koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Revizija pojedinačnog plana raspodele pojedinačnih dozvola iz člana 11. stav 1. ove uredbe utvrđuje se na osnovu zahteva prevoznika u elektronskom obliku podnetog na obrascu datom u Prilogu 1, koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Zahtev za utvrđivanje pojedinačnog plana raspodele vremenskih dozvola iz člana 11. stav 3. ove uredbe podnosi prevoznik u elektronskom obliku na obrascu datom u Prilogu 2, koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Zahtev za utvrđivanje pojedinačnog plana CEMT dozvola iz člana 11. stav 3. ove uredbe podnosi prevoznik u elektronskom obliku na obrascu datom u Prilogu 3, koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

VI NAČIN UTVRĐIVANJA KRITIČNOSTI KONTINGENTA DOZVOLA

Član 23

Na osnovu broja pojedinačnih dozvola utvrđenih u skladu sa članom 13. stav 4. ove uredbe, Ministarstvo određuje koji kontingenti pojedinačnih dozvola zadovoljavaju ili ne zadovoljavaju potrebe prevoznika.

Za kontingent pojedinačnih dozvola iz stava 1. ovog člana za koji se utvrdi da broj dozvola utvrđen članom 13. stav 4. ove uredbe iznosi više od 80% preliminarnog kontingenta za narednu godinu, Ministarstvo prilikom utvrđivanja godišnjeg plana raspodele proglašava da ne zadovoljava potrebe prevoznika, odnosno određuje da je kontingent kritičan.

VII POSTUPAK I NAČIN PREUZIMANJA DOZVOLA

Član 24

Prevoznik u toku godine prema svojim potrebama podnosi Ministarstvu zahtev za preuzimanje pojedinačnih dozvola iz pojedinačnog plana na obrascu propisanom podzakonskim aktom iz člana 27. ove uredbe, zaključno sa 30. novembrom tekuće godine.

Zahtev iz stava 1. ovog člana sadrži broj i vrstu pojedinačnih dozvola za svaki od kontingenata za koji je utvrđen pojedinačni plan.

Pre odlučivanja o preuzimanju pojedinačnih dozvola iz fiksnog, odnosno promenljivog pojedinačnog plana na osnovu zahteva iz stava 1. ovog člana, Ministarstvo prevozniku utvrđuje: broj pojedinačnih dozvola u pojedinačnom planu i broj već dodeljenih pojedinačnih dozvola, odnosno broj pravilno iskorišćenih pojedinačnih dozvola, odnosno broj kombinovanih prevoza, odnosno ispunjavanje uslova iz člana 6. tač. 4), 14) i 17) ove uredbe.

Prevoznik sa utvrđenim pojedinačnim planom raspodele jednovremeno može preuzeti najviše 20% dozvola iz pojedinačnog plana, a ne više od broja utvrđenog pojedinačnim planom.

Pojedinačne dozvole iz člana 12. stav 6. ove uredbe prevoznik može jednovremeno preuzeti, po teretnom vozilu:

1) najviše do dve pojedinačne dozvole iz određenog kontingenta u slučaju da broj dozvola iz člana 12. stav 6. ove uredbe iznosi više od 50% razmenjenog broja dozvola iz tog kontingenta, a ne manje od jedne dozvole po vozilu;

2) najviše do jedne pojedinačne dozvole iz određenog kontingenta u slučaju da broj dozvola iz člana 12. stav 6. ove uredbe iznosi više od 30% razmenjenog broja dozvola iz tog kontingenta, a ne manje od 0,5 dozvola po vozilu;

3) najviše do 0,5 pojedinačne dozvole iz određenog kontingenta u slučaju da broj dozvola iz člana 12. stav 6. ove uredbe iznosi više od 20% razmenjenog broja dozvola iz tog kontingenta, a ne manje od 0,3 dozvole po vozilu;

4) najviše do 0,2 pojedinačne dozvole iz određenog kontingenta u slučaju da broj dozvola iz člana 12. stav 6. ove uredbe iznosi više od 10% razmenjenog broja dozvola iz tog kontingenta, a ne manje od 0,1 dozvole po vozilu;

5) 0,1 pojedinačne dozvole iz određenog kontingenta u slučaju da broj dozvola iz člana 12. stav 6. ove uredbe iznosi manje od 10% razmenjenog broja dozvola iz tog kontingenta.

Ukupan broj pojedinačnih dozvola koji prevoznik može da preuzme, ukoliko je broj pojedinačnih dozvola iz člana 12. stav 6. ove uredbe manji od:

1) 100 pojedinačnih dozvola, iznosi najviše do pet pojedinačnih dozvola po prevozniku;

2) 50 pojedinačnih dozvola, iznosi najviše do tri pojedinačne dozvole po prevozniku;

3) 30 pojedinačnih dozvola, iznosi najviše do dve pojedinačne dozvole po prevozniku;

4) deset pojedinačnih dozvola, iznosi najviše do jedne pojedinačne dozvole po prevozniku.

Prevoznik iz stava 4. ovog člana, koji nije preuzeo pojedinačne dozvole utvrđene pojedinačnim planom, pored broja dozvola iz stava 4. ovog člana, može istovremeno preuzeti i broj dozvola utvrđen u skladu sa st. 5. i 6. ovog člana.

Broj preuzetih pojedinačnih dozvola iz stava 5. ovog člana ne može biti manji od jedan, u slučaju preuzimanja dozvole iz stava 5. tač. 1)-3) ovog člana.

Broj teretnih odnosno priključnih vozila u skladu sa kojim se vrši određivanje broja dozvola iz st. 5. i 6. ovog člana čini broj teretnih odnosno priključnih vozila određene kategorije i nadgradnje u voznom parku prevoznika umanjen za broj teretnih vozila iz člana 6. tačka 12) ove uredbe.

Nakon preuzimanja dozvola u skladu sa st. 4-7. ovog člana prevoznik može jednovremeno najviše preuzeti broj dozvola koji je jednak broju pravilno vraćenih pojedinačnih dozvola iz odgovarajućeg kontingenta, odnosno najviše broj dozvola koji je jednak broju pravilno vraćenih dozvola umanjen za broj dozvola iz odgovarajućeg kontingenta vraćenih suprotno članu 8. stav 1. ove uredbe.

Izuzetno od st. 4-7. ovog člana, na osnovu posebno obrazloženog zahteva iz stava 1. ovog člana, a nakon razduženja dozvola na način iz člana 28. ove uredbe, prevoznik može preuzeti i više pojedinačnih dozvola, a najviše do broja teretnih vozila kojima raspolaže, umanjeno za broj CEMT i vremenskih dozvola koje važe na teritoriji države za koju važi i pojedinačna dozvola, odnosno do preostalog broja dozvola iz pojedinačnog plana raspodele, odnosno do broja dozvola iz člana 12. stav 6. ove uredbe.

Utvrđivanje broja vraćenih dozvola vrši se na osnovu službene evidencije iz člana 28. stav 1. ove uredbe.

Pojedinačne dozvole iz evidencije nepreuzetih dozvola iz člana 28. stav 3. ove uredbe prevoznici preuzimaju u skladu sa st. 5, 6. i 9. ovog člana počevši od 1. decembra tekuće godine.

Do izmirenja izrečene novčane kazne iz člana 31. ove uredbe prevoznik ne preuzima nijednu dozvolu.

Pojedinačne dozvole se ne preuzimaju u tekućoj godini u sledećim slučajevima:

1) ako prevoznik ne postupi u skladu sa članom 28. st. 5-7. ove uredbe, do trenutka razduženja pojedinačne dozvole;

2) ako pojedinačnu dozvolu iz člana 5. ove uredbe prevoznik razduži kao nepravilno korišćenu;

3) ako se za pojedinačnu dozvolu utvrdi da je falsifikat ili nadležni organ druge države dostavi pojedinačnu dozvolu za koju se utvrdi da je falsifikat;

4) ako prevoznik nije razdužio oduzetu CEMT ili vremensku dozvolu u roku od deset dana od obaveštenja o nepreuzimanju CEMT ili vremenske dozvole u tekućoj godini u skladu sa članom 18. stav 4. ove uredbe, do razduženja oduzete CEMT ili vremenske dozvole;

5) ako je elektronski razduženu pojedinačnu dozvolu ili listove iz dnevnika putovanja prevoznik razdužio suprotno članu 28. st. 8. i 9. ove uredbe (prevoznik tri meseca ne preuzima dozvole po osnovu stava 11. ovog člana);

6) ako se za prethodno elektronski razduženu pojedinačnu dozvolu utvrdi da je nepravilno korišćena (prevoznik šest meseci ne preuzima dozvole po osnovu stava 11. ovog člana).

Član 25

Prevoznik, odnosno prevoznik za sopstvene potrebe preuzima pojedinačne dozvole iz člana 5. ove uredbe na način i podnošenjem zahteva koji su propisani podzakonskim aktom iz člana 27. ove uredbe.

Zahtev za pojedinačne dozvole za obavljanje međunarodnog prevoza tereta za sopstvene potrebe i pojedinačne dozvole iz fonda 3%, iz stava 1. ovog člana, sadrži podatke o prevozu za koji se pojedinačna dozvola traži, odnosno posebnu dozvolu, broj i vrstu potrebnih pojedinačnih dozvola, a za međunarodni prevoz za sopstvene potrebe i registarske oznake teretnog vozila ili skupa vozila.

Uz zahtev iz stava 1. ovog člana prevoznik za sopstvene potrebe podnosi fotokopiju fakture, međunarodnog tovarnog lista (u daljem tekstu: CMR) i jedinstvene carinske isprave (u daljem tekstu: JCI), odnosno dokaz da se radi o međunarodnom prevozu za sopstvene potrebe.

Ako se radi o uvozu robe, dokumentacija se dostavlja prilikom vraćanja dodeljene pojedinačne dozvole.

Zahtev za pojedinačne dozvole za obavljanje međunarodnog prevoza tereta vozilom nosivosti ispod 3,5 tona i zahtev za obavljanje međunarodnog prevoza voća i svežih pečurki, iz stava 1. ovog člana, sadrži podatke o registarskim oznakama teretnog vozila ili skupa vozila kojima je planirano obavljanje prevoza, broj i vrstu potrebnih pojedinačnih dozvola.

Prilikom odlučivanja o zahtevu iz stava 1. ovog člana, Ministarstvo uzima u obzir broj dozvola koje podnosilac zahteva u prethodnoj i tekućoj godini nije pravilno koristio i vratio, vrstu robe za čiji se prevoz podnosi zahtev za dodelu dozvola, da li se radi o uvozu ili izvozu, o preostalom broju dozvola iz izdvojenog kontingenta, odnosno vodi računa da teretno vozilo kojim se vrši međunarodni prevoz za sopstvene potrebe nije upisano u izvod licence za prevoz i poseduje odgovarajuću potvrdu kojom se dozvoljava obavljanje prevoza tereta za sopstvene potrebe u međunarodnom drumskom saobraćaju, odnosno vodi računa da teretno vozilo kojim se vrši međunarodni prevoz pothlađenog voća i svežih pečurki poseduje izvod licence za međunarodni prevoz tereta u drumskom saobraćaju, odnosno da je teretno vozilo čija nosivost uključujući i prikolice ne prelazi 3,5 tona upisano u službenu evidenciju Ministarstva.

Član 26

Prevoznik je dužan da preuzme sve CEMT i vremenske dozvole koje su mu dodeljene u pojedinačnom planu raspodele, najkasnije do 15. januara tekuće godine.

Ako prevoznik ne preuzme CEMT ili vremensku dozvolu u roku iz stava 1. ovog člana, ta dozvola se raspodeljuje drugom prevozniku na osnovu liste čekanja.

Prevozniku sa liste čekanja koji je preuzeo CEMT ili vremensku dozvolu, odnosno prevozniku kome je CEMT ili vremenska dozvola tokom perioda važenja oduzeta, odnosno prevozniku koji nije preuzeo CEMT ili vremensku dozvolu umanjuje se, odnosno uvećava pojedinačni plan odgovarajućim brojem pojedinačnih dozvola iz člana 17. stav 3. ove uredbe prilikom utvrđivanja godišnjeg plana za narednu godinu.

Radi preuzimanja rezervne CEMT dozvole u slučaju oštećenja, gubitka ili krađe, prevoznik je dužan da prijavi da je CEMT dozvola oštećena, izgubljena ili ukradena i tu dozvolu Ministarstvo najkasnije u roku od sedam dana od dana prijave proglašava nevažećom i dodeljuje rezervnu CEMT dozvolu istom ili prvom sledećem prevozniku sa liste čekanja.

Radi preuzimanja druge vremenske dozvole u slučaju oštećenja, gubitka ili krađe, prevoznik je dužan da prijavi da je vremenska dozvola oštećena, izgubljena ili ukradena, o čemu Ministarstvo obaveštava nadležni organ za poslove saobraćaja druge države i može tu dozvolu da zameni drugom i dodeli prevozniku sa liste čekanja, za period do isteka roka važenja te dozvole, ako je to predviđeno međunarodnim ugovorom.

Član 27

Ministar bliže propisuje način preuzimanja dozvola iz člana 25. stav 1. ove uredbe, kao i obrasce zahteva za preuzimanje pojedinačnih dozvola za međunarodni prevoz tereta, zahteva za preuzimanje vremenskih dozvola za međunarodni prevoz tereta, zahteva za preuzimanje multilateralnih CEMT dozvola, zahteva za preuzimanje multilateralnih BSEC dozvola, zahteva za pojedinačne dozvole za obavljanje međunarodnog prevoza tereta za sopstvene potrebe, zahteva za pojedinačne dozvole za obavljanje međunarodnog prevoza tereta vozilom nosivosti ispod 3,5 tona i zahteva za pojedinačne dozvole iz fonda 3% i za obavljanje međunarodnog prevoza voća i svežih pečurki.

VIII POSTUPAK I NAČIN VOĐENJA EVIDENCIJE I ROKOVI ZA VRAĆANJE DOZVOLA

Član 28

U postupku vođenja službene evidencije o korišćenju pojedinačnih dozvola Ministarstvo koristi podatke dostavljene u papirnom ili elektronskom obliku o obavljenim prevozima i korišćenim pojedinačnim dozvolama i obavljenim prevozima CEMT i vremenskim dozvolama (u daljem tekstu: službena elektronska evidencija) dobijene kroz definisane procedure razmene podataka i načina verifikacije razmenjenih podataka, primenom softverske aplikacije za elektronsko poslovanje sa prevoznicima.

Radi vođenja evidencije o vraćenim dozvolama iz člana 25. stav 1. ove uredbe, prevoznik prilikom vraćanja dozvole podnosi fotokopiju CMR i JCI ili drugog ekvivalentnog dokaza. Originali dokumenata daju se na uvid.

Evidencija nepreuzetih dozvola vodi se na osnovu službene evidencije Ministarstva o iskorišćenosti pojedinačnih dozvola u tekućoj godini i sačinjava se 1. decembra tekuće godine.

U postupku vođenja evidencije tačnost podataka proverava se na osnovu službenih evidencija iz stava 1. ovog člana, a od prevoznika se može zatražiti da u roku od pet dana od dana prijema poziva dostavi originalna dokumenta na osnovu kojih može da se utvrdi tačnost podataka koje je prevoznik dostavio.

Prevoznik je dužan da pojedinačne, vremenske i CEMT dozvole koje je preuzeo iz godišnjih kontingenata vrati Ministarstvu bez obzira da li su iskorišćene ili nisu, najkasnije 30 dana nakon isteka roka važnosti tih dozvola definisanog međunarodnim ugovorima i drugim međunarodnopravnim aktima koji se zaključuju radi izvršavanja međunarodnih ugovora.

Vraćanje dozvola prevoznik vrši podnošenjem zahteva za razduženje dozvola koji može biti u papirnom ili elektronskom obliku primenom aplikacije za elektronsko poslovanje sa prevoznicima, u roku iz stava 5. ovog člana.

Prevoznik je dužan da Ministarstvu vrati dodeljenu dozvolu u roku iz člana 6. tačka 4) ove uredbe i u slučaju da je nije iskoristio.

Prevoznik je dužan da Ministarstvu razduži pojedinačnu dozvolu sa pripadajućom dokumentacijom evidentiranu u službenoj elektronskoj evidenciji u roku od deset dana od dana formiranja službene elektronske evidencije za predmetnu dozvolu.

Prevoznik je dužan da odgovarajuće primerke kopija listova iz dnevnika putovanja CEMT i vremenskih dozvola dostavi Ministarstvu do poslednjeg dana u mesecu za prethodni kalendarski mesec zajedno sa izveštajem, uz koji prilaže CMR, za obavljene prevoze koje u dnevniku putovanja carinski organi druge države nisu overili.

Vremenske, odnosno CEMT dozvole prevoznik vraća Ministarstvu u tekućoj godini u sledećim slučajevima:

1) u slučaju da se na osnovu službenih evidencija iz ovog člana utvrdi da je u periodu od tri godine prevoznik prijavio gubitak više od 10% ukupno dodeljenih CEMT dozvola;

2) u slučaju da se na osnovu službenih evidencija iz ovog člana utvrdi da CEMT dozvolom prevoznik nije ostvario najmanje deset bodova za vožnje obavljene u periodu od dva uzastopna meseca, izuzimajući decembar i januar, ili ako se utvrdi da prevoznik ne poseduje dovoljan broj teretnih vozila utvrđen u skladu sa ovom uredbom ili ako nadležni organ druge države privremeno oduzme CEMT dozvolu prevozniku zbog prekršaja u korišćenju;

3) u slučaju da se na osnovu službenih evidencija iz ovog člana utvrdi da vremenskom dozvolom prevoznik nije obavio dovoljan broj prevoza u odnosu na broj dozvola iz člana 6. tačka 6) ove uredbe i broj dana korišćenja vremenske dozvole ili ako se utvrdi da prevoznik ne poseduje dovoljan broj teretnih vozila iz člana 6. tačka 12) ove uredbe ili ako nadležni organ druge države privremeno oduzme vremensku dozvolu prevozniku zbog prekršaja u korišćenju;

4) u slučaju da se na osnovu službenih evidencija iz ovog člana utvrdi da je prevoznik razdužio CEMT ili vremensku dozvolu za koju se utvrdi da je falsifikat ili nadležni organ druge države dostavi vremensku ili CEMT dozvolu za koju se utvrdi da je falsifikat;

5) u slučaju da se na osnovu službenih evidencija iz ovog člana utvrdi da prevoznik nije razdužio CEMT ili vremensku dozvolu u roku od deset dana od dana prijema rešenja o oduzimanju CEMT ili vremenske dozvole.

IX NAČIN STAVLJANJA NA UVID PODATAKA KOJE SADRŽI OPŠTI DEO PLANA RASPODELE

Član 29

Opšti deo plana raspodele, osim lista efikasnosti, lista raspodela i lista čekanja, objavljuje se na oglasnoj tabli i zvaničnoj internet prezentaciji Ministarstva.

Ako u periodu važenja Opšteg dela plana raspodele dođe do promene podataka u skladu sa članom 3. stav 3. ove uredbe, Ministarstvo unosi promene u Opšti deo plana i objavljuje izmenjeni Opšti deo plana na način iz stava 1. ovog člana.

Broj bodova za obavljene vožnje iz člana 8. stav 7. ove uredbe koji će biti primenjen prilikom utvrđivanja efikasnosti korišćenja CEMT dozvola za narednu godinu Ministarstvo objavljuje na način iz stava 1. ovog člana.

Izmene broja bodova za obavljene vožnje iz člana 8. stav 7. ove uredbe Ministarstvo objavljuje na način iz stava 1. ovog člana.

X PODACI KOJE SADRŽI POJEDINAČNI PLAN RASPODELE

Član 30

Pojedinačni plan raspodele iz člana 11. stav 3. ove uredbe sadrži podatke o:

1) teretnim vozilima za koja je izdat izvod licence i evidentiranim priključnim vozilima u voznom parku prevoznika, broju bodova za kvalitet voznog parka, broju teretnih i priključnih vozila po kategorijama iz Pravilnika;

2) broju zahtevanih dozvola po kontingentima;

3) broju iskorišćenih pojedinačnih dozvola po kontingentima za period oktobar-oktobar;

4) umanjenjima pojedinačnog plana utvrđenim u skladu sa ovom uredbom i broju pojedinačnih dozvola koje nisu umanjene u skladu sa članom 31. stav 1. ove uredbe;

5) obavljenim prevozima CEMT dozvolom;

6) obavljenim prevozima vremenskom dozvolom;

7) broju dozvola koje prevozniku pripadaju po zahtevanim kontingentima.

XI KAZNENE ODREDBE

Član 31

Novčanom kaznom u fiksnom iznosu od 95.000 dinara kazniće se za prekršaj privredno društvo ili drugo pravno lice ako vrati pojedinačnu dozvolu iz člana 13. stav 2. ove uredbe kao neiskorišćenu ali overenu ili oštećenu ali neiskorišćenu, ili obavesti Ministarstvo o gubitku pojedinačne dozvole u slučaju da:

1) prevoznik za narednu godinu nema utvrđen fiksni deo pojedinačnog plana pojedinačnih dozvola iz člana 13. stav 1. ove uredbe;

2) je prevozniku utvrđen broj dozvola u fiksnom delu pojedinačnog plana pojedinačnih dozvola iz člana 13. stav 1. ove uredbe, za narednu godinu, manji od utvrđenog broja dozvola iz člana 13. stav 2. ove uredbe, i to po svakoj pojedinačnoj dozvoli za koju nije izvršeno propisano umanjenje u skladu sa ovom uredbom.

Novčanom kaznom u fiksnom iznosu od 95.000 dinara kazniće se preduzetnik za prekršaj iz stava 1. ovog člana.

Novčanom kaznom u fiksnom iznosu od 5.000 dinara kazniće se lice odgovorno za prevoz za prekršaj iz stava 1. ovog člana.

XII PRELAZNE I ZAVRŠNA ODREDBA

Član 32

Elektronski podneti zahtevi iz člana 16. st. 2, 3. i 9, člana 20. st. 1-6, člana 22, člana 24. st. 1-3. i stav 13. i člana 25. st. 1-3. i st. 5. i 6. ove uredbe, podnose se i preko pisarnice državnih organa do 5. aprila 2024. godine.

Od 6. aprila 2024. godine zahtevi iz stava 1. ovog člana podnose se isključivo elektronski.

Član 33

Na Opšti deo plana raspodele i pojedinačni plan raspodele iz kontingenta za 2022. godinu i preuzimanje pojedinačnih dozvola iz utvrđenog plana raspodele za 2022. godinu primenjuju se odredbe propisa po kojima su Opšti deo plana raspodele i pojedinačni plan raspodele za 2022. godinu doneti.

Član 34

Podzakonski akt iz člana 27. ove uredbe doneće se u roku od mesec dana od dana stupanja na snagu ove uredbe.

Član 35

Danom stupanja na snagu ove uredbe prestaje da važi Uredba o raspodeli stranih dozvola za međunarodni javni prevoz stvari domaćim prevoznicima ("Službeni glasnik RS", br. 113/15 i 44/18 - dr. propis).

Član 36

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

Samostalni član Uredbe o izmenama i dopuni
Uredbe o raspodeli stranih dozvola za međunarodni prevoz tereta

("Sl. glasnik RS", br. 144/2022)

Član 5

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

 

Prilog 1.

 

ZAHTEV ZA UTVRĐIVANJE I REVIZIJU POJEDINAČNOG PLANA RASPODELE

DOMAĆI PREVOZNIK: ___________________________________________________

BROJ LICENCE ZA PREVOZ: ____________________

 

Legenda:

 

b - bilateralna

 

t - tranzitna

 

bt - bilateralno-tranzitna

Zahtevani kontingent-i

Oznaka

Vrsta dozvole

Količina

 

 

 

 

3zem - za/iz treće države

luč - lučka

 

uni - univerzalna (bilateralna, tranzitna i za/iz treće države)

bt HL - bilateralno-tranzitna za nadgradnju vozila hladnjača

PRILOZI UZ ZAHTEV

Br.

NAZIV DOKUMENTA

Označiti

SPECIFIČNOSTI U VEZI DOKUMENTA

1.

Dokaz o plaćenoj republičkoj administrativnoj taksi za zahtev

kopija

2.

Dokaz o plaćenoj republičkoj administrativnoj taksi za utvrđivanje pojedinačnog plana, odnosno revizije pojedinačnog plana

kopija

 

INFORMACIJE ZA PODNOSIOCA ZAHTEVA

Rok za rešavanje podnetog zahteva za utvrđivanje pojedinačnog plana raspodele

najkasnije do 25. decembra tekuće godine

Rok za rešavanje podnetog zahteva za utvrđivanje revizije pojedinačnog plana raspodele

najkasnije do 5. aprila za aprilsku, do 5. jula za julsku i do 5. oktobra za oktobarsku reviziju pojedinačnog plana raspodele

 

 

Potpis podnosioca zahteva

 

 

 

_____________________________

 

Elektronska verzija dokumenta je u XML/JSON formatu u skladu sa definisanom šemom.

 

 

Prilog 2.

 

ZAHTEV ZA UTVRĐIVANJE POJEDINAČNOG PLANA RASPODELE VREMENSKIH DOZVOLA

DOMAĆI PREVOZNIK: ___________________________________________________

BROJ LICENCE ZA PREVOZ: ____________________

 

Kontingent godišnjih dozvola

Zahtevani broj dozvola

CZ b god

 

D-bt god

 

F-bt god

 

NL-uni god

 

B-uni god

 

 

 

Legenda:
CZ-b god - Godišnja bilateralna dozvola za teritoriju Češke Republike,
D-bt god - Godišnja bilateralno-tranzitna dozvola za teritoriju Savezne Republike Nemačke,
F-bt god - Godišnja bilateralno-tranzitna dozvola za teritoriju Republike Francuske,
NL-uni god - Godišnja bilateralno-tranzitna dozvola za teritoriju Kraljevine Holandije,
B-uni god - Godišnja bilateralno-tranzitna dozvola za teritoriju Kraljevine Belgije.

Napomena:
Za svaku dodeljenu vremensku dozvolu vrši se umanjenje određenog broja pojedinačnih dozvola iz godišnjeg plana prevoznika.

PRILOZI UZ ZAHTEV

Br.

NAZIV DOKUMENTA

Označiti

SPECIFIČNOSTI U VEZI DOKUMENTA

1.

Dokaz o plaćenoj republičkoj administrativnoj taksi za zahtev

kopija

2.

Dokaz o plaćenoj republičkoj administrativnoj taksi za utvrđivanje pojedinačnog plana

kopija

 

INFORMACIJE ZA PODNOSIOCA ZAHTEVA

Rok za rešavanje podnetog zahteva za utvrđivanje pojedinačnog plana raspodele vremenskih dozvola

najkasnije do 25. decembra tekuće godine

 

 

Potpis podnosioca zahteva

 

 

 

_____________________________

 

Elektronska verzija dokumenta je u XML/JSON formatu u skladu sa definisanom šemom.

 

Prilog 3.

 

ZAHTEV ZA UTVRĐIVANJE POJEDINAČNOG PLANA RASPODELE CEMT DOZVOLA

DOMAĆI PREVOZNIK: ___________________________________________________

BROJ LICENCE ZA PREVOZ: ____________________

Kontingent CEMT dozvola

Zahtevani broj dozvola

A-H

 

I

 

GR-H

 

RUS

 

H

 

Sa svim teritorijalnim ograničenjima

 

Značenje oznaka kontingenta CEMT dozvola:

A-H

- CEMT dozvola za prevoz stvari za skup vozila odgovarajuće kategorije koja ne važi na teritoriji Republike Italije, Republike Grčke i Ruske Federacije,

I

- CEMT dozvola za prevoz stvari za skup vozila odgovarajuće kategorije koja ne važi na teritoriji Republike Austrije, Republike Grčke, Ruske Federacije i Mađarske,

GR-H

- CEMT dozvola za prevoz stvari za skup vozila odgovarajuće kategorije koja ne važi na teritoriji Republike Austrije, Republike Italije i Ruske Federacije,

RUS

- CEMT dozvola za prevoz stvari za skup vozila odgovarajuće kategorije koja ne važi na teritoriji Republike Austrije, Republike Italije, Republike Grčke i Mađarske,

H

- CEMT dozvola za prevoz stvari za skup vozila odgovarajuće kategorije koja ne važi na teritoriji Republike Austrije, Republike Italije, Republike Grčke i Ruske Federacije,

Sa svim
teritorijalnim
ograničenjima

- CEMT dozvola za prevoz stvari za skup vozila odgovarajuće kategorije koja ne važi na teritoriji Republike Austrije, Republike Italije, Republike Grčke, Ruske Federacije i Mađarske.

NAPOMENA:
ZA SVAKU DODELJENU CEMT DOZVOLU VRŠI SE UMANJENJE ODREĐENOG BROJA POJEDINAČNIH DOZVOLA IZ GODIŠNJEG PLANA PREVOZNIKA.

PRILOZI UZ ZAHTEV

Br.

NAZIV DOKUMENTA

Označiti

SPECIFIČNOSTI U VEZI DOKUMENTA

1.

Dokaz o plaćenoj republičkoj administrativnoj taksi na zahtev

kopija

2.

Dokaz o plaćenoj republičkoj administrativnoj taksi za utvrđivanje pojedinačnog plana

kopija

 

INFORMACIJE ZA PODNOSIOCA ZAHTEVA

Rok za rešavanje podnetog zahteva za utvrđivanje pojedinačnog plana CEMT dozvola

najkasnije do 25. decembra tekuće godine

 

 

Potpis podnosioca zahteva

 

 

 

_____________________________

Elektronska verzija dokumenta je u XML/JSON formatu u skladu sa definisanom šemom.