Zastava Bosne i Hercegovine

UREDBA O SASTAVU, NAČINU I ORGANIZACIJI RADA ŠTABOVA ZA VANREDNE SITUACIJE

("Sl. glasnik RS", br. 27/2020)

Predmet uređivanja

Član 1

Ovom uredbom uređuje se sastav, način i organizacija rada štabova za vanredne situacije.

Republički štab za vanredne situacije

Član 2

Republički štab za vanredne situacije (u daljem tekstu: Republički štab) čine komandant, načelnik i članovi štaba.

Komandant Republičkog štaba je ministar u čijem delokrugu su poslovi iz oblasti zaštite i spasavanja od katastrofa (u daljem tekstu: komandant Republičkog štaba).

Načelnik Republičkog štaba je rukovodilac organizacione jedinice Ministarstva unutrašnjih poslova (u daljem tekstu: Ministarstvo) u čijem delokrugu su poslovi zaštite i spasavanja od katastrofa (u daljem tekstu: načelnik Republičkog štaba).

Članovi Republičkog štaba su:

1) ministri u čijem delokrugu su poslovi iz oblasti: spoljnih poslova; građevinarstva; saobraćaja i infrastrukture; trgovine, turizma i telekomunikacija; državne uprave i lokalne samouprave; finansija; privrede; poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede; zaštite životne sredine; rudarstva i energetike; pravosuđa; odbrane; zdravlja; rada; kulture i informisanja; prosvete;

2) rukovodioci posebnih organizacija, javnih preduzeća, privrednih društava i drugih pravnih lica ili ustanova u čijem delokrugu su poslovi ili zadaci od značaja za zaštitu i spasavanje od katastrofa, a naročito iz oblasti meteorologije i geologije, seizmologije, geohazarda, hidrologije, vodoprivrede i šumarstva, elektroprivrede, telekomunikacija, informisanja od nacionalnog značaja, jonizujućeg zračenja, nuklearne sigurnosti;

3) službenici, odnosno lica na položaju ili rukovodioci visokog nivoa iz Ministarstva unutrašnjih poslova i oficir Vojske Srbije, generalni sekretar Crvenog krsta Srbije, predstavnik Gorske službe spasavanja i drugi u skladu sa procenom Nadležne službe.

Član Republičkog štaba je i komandant Pokrajinskog štaba za vanredne situacije.

U skladu sa procenom organizacione jedinice Ministarstva u čijem delokrugu su poslovi zaštite i spasavanja od katastrofa (u daljem tekstu: Nadležna služba), na predlog Ministarstva, Vlada odlukom može za člana Republičkog štaba imenovati i predstavnike drugih organa i pravnih lica koji obavljaju delatnost od značaja za zaštitu i spasavanje.

Stručne i administrativno-tehničke poslove potrebne za rad Republičkog štaba obavlja Nadležna služba.

Pokrajinski štab za vanredne situacije

Član 3

Pokrajinski štab za vanredne situacije (u daljem tekstu: Pokrajinski štab) čine komandant, načelnik i članovi štaba.

Komandant Pokrajinskog štaba je predsednik Pokrajinske vlade.

Načelnik Pokrajinskog štaba je visoki rukovodilac nadležne službe.

Članovi Pokrajinskog štaba su:

1) članovi izvršnog organa autonomne pokrajine u čijem delokrugu su poslovi iz oblasti: privrede; turizma; poljoprivrede, vodoprivrede, šumarstva; odbrane; regionalnog razvoja; međuregionalne saradnje; lokalne samouprave; zdravstva; urbanizma; zaštite životne sredine; geologije, rudarstva i energetike; građevinarstva; saobraćaja; socijalne politike; demografije; ravnopravnosti polova; kulture; javnog informisanja; odnosa sa verskim zajednicama i drugi u skladu sa predlogom Pokrajinske vlade i nadležne službe;

2) predstavnici pokrajinskih organa uprave u čijem delokrugu su poslovi iz oblasti: vodoprivrede; šumarstva; urbanizma; zdravstva; zaštite životinja i drugi u skladu sa predlogom Pokrajinske vlade i nadležne službe;

3) rukovodioci javnih preduzeća, privrednih društava i drugih pravnih lica i drugih organizacija iz oblasti: informisanja; stručni radnici Ministarstva unutrašnjih poslova; predstavnik Vojske Srbije, Crvenog krsta Srbije, udruženja građana i drugih subjekata u skladu sa predlogom Pokrajinske vlade i nadležne službe.

U skladu sa procenom i na inicijativu nadležne službe, nadležni pokrajinski organ može posebnom odlukom za člana Pokrajinskog štaba imenovati i predstavnike drugih organa i pravnih lica koji obavljaju delatnost od značaja za zaštitu i spasavanje.

Stručne i administrativno-tehničke poslove za potrebe rada Pokrajinskog štaba obavlja stručna služba autonomne pokrajine, u saradnji sa načelnikom Štaba i organizacionim jedinicama Nadležne službe na teritoriji autonomne pokrajine.

Okružni štab za vanredne situacije

Član 4

Okružni štab za vanredne situacije (u daljem tekstu: Okružni štab) čine komandant, načelnik i članovi štaba.

Komandant Okružnog štaba je načelnik upravnog okruga.

Načelnik Okružnog štaba je predstavnik organizacione jedinice nadležne službe za teritoriju upravnog okruga.

Članovi Okružnog štaba su predstavnici u upravnom okrugu u čijem su delokrugu poslovi iz oblasti: unutrašnjih poslova; zdravstva; poljoprivrede, vodoprivrede, šumarstva; rada; socijalne politike; zaštite životne sredine; saobraćaja; građevinarstva; urbanizma; informisanja; komunalnih delatnosti; kao i predstavnici Ministarstva odbrane i Vojske Srbije i Crvenog krsta Srbije.

Stručne i administrativno-tehničke poslove za potrebe rada Okružnog štaba obavlja organizaciona jedinica nadležne službe sa teritorije upravnog okruga.

Gradski štab za vanredne situacije

Član 5

Gradski štab za vanredne situacije (u daljem tekstu: Gradski štab) čine komandant, zamenik komandanta, načelnik i članovi štaba.

Komandant Gradskog štaba je gradonačelnik.

Zamenik komandanta je zamenik gradonačelnika, pomoćnik gradonačelnika ili član gradskog veća.

Načelnik Gradskog štaba je predstavnik organizacione jedinice Nadležne službe za teritoriju grada.

Načelnik Gradskog štaba grada Beograda je rukovodilac organizacione jedinice Nadležne službe za teritoriju grada Beograda.

Članovi gradskog štaba su:

1) predstavnici organa grada u čijem delokrugu su poslovi iz oblasti: odbrane; informisanja; inspekcije; komunalnih delatnosti; stambenih poslova; zdravstva; poljoprivrede, vodoprivrede, šumarstva; rada; socijalne politike; zaštite životne sredine; obrazovanja; urbanizma; građevinarstva; saobraćaja; energetike i drugi u skladu sa predlogom gradske uprave i nadležne službe;

2) rukovodioci javnih preduzeća, privrednih društava, predstavnici Ministarstva unutrašnjih poslova, predstavnik Vojske Srbije, Crvenog krsta Srbije, udruženja građana, drugih pravnih lica i ustanova i drugi u skladu sa predlogom gradske uprave i nadležne službe.

Stručne i administrativno-tehničke poslove za potrebe rada Gradskog štaba obavlja stručna služba grada, u saradnji sa načelnikom Štaba i organizacionom jedinicom nadležne službe za teritoriju grada.

Stručne i administrativno-tehničke poslove za potrebe rada Gradskog štaba za vanredne situacije grada Beograda obavlja organizaciona jedinica Nadležne službe za teritoriju grada Beograda, u saradnji sa stručnom službom grada Beograda.

Štab za vanredne situacije gradske opštine

Član 6

Štab za vanredne situacije gradske opštine (u daljem tekstu: Štab gradske opštine) se obrazuje, organizuje i radi u skladu sa zakonom, statutom grada i drugim propisima kojima se definiše nadležnost gradskih opština.

Štab gradske opštine čine komandant, zamenik komandanta, načelnik i članovi štaba.

Komandant Štaba gradske opštine je predsednik gradske opštine.

Zamenik komandanta je zamenik predsednika gradske opštine, odnosno pomoćnik predsednika gradske opštine ili član veća gradske opštine.

Načelnik Štaba gradske opštine je predstavnik organizacione jedinice Nadležne službe.

Članovi Štaba gradske opštine su:

1) predstavnici organa gradske opštine u čijem delokrugu su poslovi iz oblasti: odbrane; informisanja; inspekcije; komunalnih delatnosti; stambenih poslova; zdravstva; poljoprivrede, vodoprivrede, šumarstva; rada; socijalne politike; zaštite životne sredine; obrazovanja; urbanizma; građevinarstva; saobraćaja; geologije, rudarstva i energetike i drugi u skladu sa predlogom gradske opštine i organizacione jedinice nadležne službe za teritoriju grada;

2) rukovodioci javnih preduzeća, privrednih društava, predstavnici Ministarstva unutrašnjih poslova, predstavnik Vojske Srbije, Crvenog krsta Srbije, udruženja građana, drugih pravnih lica i ustanova i drugi u skladu sa predlogom gradske opštine i organizacione jedinice nadležne službe za teritoriju grada.

Stručne i administrativno-tehničke poslove za potrebe rada Štaba gradske opštine obavlja stručna služba gradske opštine, u saradnji sa načelnikom Štaba gradske opštine i organizacionom jedinicom Nadležne službe za teritoriju grada.

Opštinski štab za vanredne situacije

Član 7

Opštinski štab za vanredne situacije (u daljem tekstu: Opštinski štab) čine komandant, zamenik komandanta, načelnik i članovi štaba.

Komandant Opštinskog štaba je predsednik opštine.

Zamenik komandanta Opštinskog štaba je zamenik predsednika opštine, pomoćnik predsednika opštine ili član opštinskog veća.

Načelnik opštinskog štaba je predstavnik nadležne službe.

Izuzetno, načelnik Opštinskog štaba može biti lice van nadležne službe, po prethodno dobijenoj saglasnosti rukovodioca Nadležne službe.

Članovi Opštinskog štaba su:

1) predstavnici organa opštine u čijem delokrugu su poslovi iz oblasti: odbrane; informisanja; inspekcije; komunalnih delatnosti; stambenih poslova; zdravstva; poljoprivrede, vodoprivrede, šumarstva; rada; socijalne politike; zaštite životne sredine; obrazovanja; urbanizma; građevinarstva; saobraćaja; geologije, rudarstva i energetike i drugi u skladu sa procenom opštinske uprave i organizacione jedinice Nadležne službe;

2) rukovodioci javnih preduzeća, privrednih društava, predstavnici Ministarstva unutrašnjih poslova, predstavnik Vojske Srbije, Crvenog krsta Srbije, udruženja građana, drugih pravnih lica i ustanova i drugi u skladu sa predlogom opštinske uprave i organizacione jedinice nadležne službe za teritoriju opštine.

Stručne i administrativno-tehničke poslove za potrebe rada Opštinskog štaba obavlja stručna služba opštine, u saradnji sa načelnikom Opštinskog štaba i organizacionom jedinicom Nadležne službe u čijoj nadležnosti je teritorija opštine.

Faze u radu štabova

Član 8

Štab za vanredne situacije radi u skladu sa zakonom i drugim propisima realizujući svoje aktivnosti kroz tri faze koje se međusobno smenjuju i to: preventivna faza, operativna faza, odnosno poslovi koordinacije i rukovođenja kao druga faza i aktivnosti u fazi oporavka zajednice kao treća faza.

Preventivna faza

Član 9

Aktivnosti u preventivnoj fazi predstavljaju organizaciju i sprovođenje zadataka i mera koje štab realizuje u periodu pre vanredne situacije.

Štab za vanredne situacije sprovodi aktivnosti na razmatranju stanja spremnosti za organizovani odgovor na rizike i pretnje i upoznaje se sa dostignutim stepenom razvoja i izgradnje sistema smanjenja rizika i upravljanja vanrednim situacijama.

Štab za vanredne situacije ove aktivnosti razmatra na redovnim sednicama.

Operativna faza

Član 10

Aktivnosti štaba za vanredne situacije koje se sprovode u operativnoj fazi su neposredno rukovođenje i koordinacija subjektima i snagama sistema smanjenja rizika i upravljanju vanrednim situacijama na pogođenoj teritoriji radi zaštite i spasavanja života i zdravlja ljudi, životinja, materijalnih i kulturnih dobara, životne sredine, infrastrukture i drugih štićenih vrednosti.

Štab za vanredne situacije ove aktivnosti razmatra i realizuje na vanrednim sednicama koje se sazivaju po potrebi.

Po ukidanju vanredne situacije pristupa se analizi situacije na pogođenoj teritoriji, u pogledu broja i stanja ugroženog i nastradalog stanovništva, domaćinstava, infrastrukture, analizi rada učesnika kao i drugih potrebnih podataka po proceni štaba za vanredne situacije.

Analiza situacije dostavlja se štabu za vanredne situacije neposredno višeg nivoa obrazovanja.

Republički štab za vanredne situacije nakon vanredne situacije proglašene za teritoriju Republike Srbije analizu situacije sačinjenu saglasno stavu 3. ovog člana dostavlja Vladi.

Faza oporavka

Član 11

Štab za vanredne situacije aktivno učestvuje u prepoznavanju potrebe za preduzimanjem mera oporavka, organizaciji i sprovođenju mera i zadataka obnove, rekonstrukcije i rehabilitacije, uzimajući u obzir smanjenje rizika od budućih katastrofa.

Po sprovedenim merama oporavka pristupa se izradi izveštaja o stanju pogođenih štićenih vrednosti sa predlogom mera za smanjenje rizika od budućih katastrofa.

Izveštaj se dostavlja štabu za vanredne situacije neposredno višeg nivoa obrazovanja.

Republički štab za vanredne situacije izveštaj dostavlja Vladi, na upoznavanje.

Zakazivanje sednica štaba za vanredne situacije

Član 12

Zakazivanje sednica štaba za vanredne situacije, nalaže komandant, a y njegovom odsustvu zamenik komandanta ili načelnik štaba, a na predlog Nadležne službe, odnosno nadležnog organa autonomne pokrajine i nadležnog organa jedinice lokalne samouprave.

Nadležna služba ili služba autonomne pokrajine, odnosno jedinice lokalne samouprave neposredno poziva članove štaba.

Dokumenta štaba za vanredne situacije

Član 13

Dokumenta štaba su poslovnik o radu, godišnji plan rada, godišnji izveštaj o radu, izveštaji, analize, informacije, naredbe, zaključci, preporuke.

Poslovnik o radu

Član 14

Poslovnikom o radu utvrđuju se: broj redovnih sednica; način pripremanja redovnih i vanrednih sednica; način utvrđivanja dnevnog reda; zakazivanje sednice; pozivanje članova štaba i tok sednice; način rasprave i odlučivanja o donošenju naredbi, zaključaka preporuka i drugih dokumenata štaba.

Godišnji plan rada

Član 15

Godišnji plan rada je dokument kojim se planiraju aktivnosti na godišnjem nivou kroz predložene teme koje su dostavljene od nadležnih subjekata pisanim putem, koje će se razmatrati na redovnim sednicama.

Godišnji plan rada razmatra se na poslednjoj redovnoj sednici u tekućoj godini za narednu godinu.

Obavezni elementi godišnjeg plana rada su predložene teme nadležnih subjekata, a nosilac realizacije teme je nadležni štab za vanredne situacije u saradnji sa predlagačem teme i podatak na kojoj sednici će biti razmatrana predložena tema (polugodišnji period).

Predlog godišnjeg plana rada štaba za vanredne situacije autonomne pokrajine, opština i gradova izrađuje taj štab, usvaja se na sednici tog štaba, nakon čega Godišnji plan rada usvaja nadležni organ u autonomnoj pokrajini, jedinici lokalne samouprave i grada Beograda.

Predlog godišnjeg plana rada okružnog štaba za vanredne situacije izrađuje taj štab, usvaja se na sednici tog štaba, nakon čega Godišnji plan rada okružnog štaba za vanredne situacije usvaja Republički štab za vanredne situacije.

Predlog godišnjeg plana rada Republičkog štaba za vanredne situacije izrađuje Nadležna služba, utvrđuje se na sednici tog štaba i radi usvajanja dostavlja Vladi.

Godišnji izveštaj o radu

Član 16

Godišnji izveštaj o radu je dokument koji sadrži podatke o realizovanim aktivnostima štaba za vanredne situacije tokom prethodne godine prevashodno kroz realizaciju tema iz godišnjeg plana rada, kao i aktivnosti tokom vanredne situacije.

Godišnji izveštaj o radu razmatra se na prvoj redovnoj sednici u tekućoj godini.

Obavezni elementi godišnjeg izveštaja o radu treba da budu sadržani kroz sledeće celine:

1) redovne sednice štaba za vanredne situacije i to ukupan broj realizovanih, po sednicama realizovane teme u skladu sa Planom rada, kao i teme koje su realizovane, a nisu predviđene Planom rada, sa osvrtom na eventualne probleme u realizaciji, koordinaciji i kontroli funkcionisanja svih subjekata zaštite i spasavanja uz prateća dokumenta štaba (naredbe, zaključci i preporuke) sa kratkim sadržajem navedenih dokumenta, kao i opšti zaključak sa redovne sednice;

2) vanredne sednice - broj održanih vanrednih sednica, šta je na sednicama razmatrano, pregledom proglašenih vanrednih situacija i opisom koja teritorija je bila ugrožena, broj ljudi, da li ima nastradalih, da li je infrastruktura ugrožena, materijalna i kulturna dobra, pregledom angažovanih snaga i sredstava i podacima o štetama. Takođe se prikazuju usvojena akta štaba za vanredne situacije (zaključci, naredbe i preporuke), izveštaji i analize, kao i opšti zaključak sa vanredne sednice;

3) glavne aktivnosti nadležnih institucija tokom vanredne situacije;

4) aktivnosti štaba za vanredne situacije u preventivnom ciklusu rada, a naročito praćenje stanja i organizacije sistema smanjenja rizika od katastrofa sa osvrtom na specifičnosti teritorije, rad na izradi dokumenata u skladu sa propisima, učešće u obukama;

5) aktivnosti štaba za vanredne situacije u merama oporavka sa kratkim objašnjenjem u organizaciji i sprovođenju mera i zadataka obnove, rekonstrukcije i rehabilitacije, uzimajući i obzir smanjenje rizika od budućih katastrofa.

Vrste akata

Član 17

U izvršavanju poslova i zadataka iz svoje nadležnosti, štab za vanredne situacije donosi naredbe, zaključke i preporuke.

Naredbom se nalaže:

1) izvršavanje zadataka, odnosno mera zaštite i spasavanja;

2) upotreba snaga i sredstava zaštite i spasavanja;

3) upotreba sredstava pomoći i drugih sredstava koja se koriste u vanrednim situacijama na svojoj teritoriji.

Ovaj dokument koristi se u operativnom ciklusu rada štaba za vanredne situacije.

Zaključkom se:

1) utvrđuje određeni stav o pitanjima iz oblasti zaštite i spasavanja;

2) obrazuje stručno-operativni tim i operativni štab i utvrđuju njegovi zadaci;

3) procenjuje ugroženost od nastanka vanredne situacije;

4) utvrđuje mišljenje na određena akta koje štab razmatra;

5) odlučuje o drugim pitanjima o kojima se ne odlučuje naredbom.

Ovaj dokument koristi se u sva tri ciklusa rada štaba za vanredne situacije.

Preporukom se:

1) predlažu mere za poboljšanje stanja i organizacije zaštite i spasavanja;

2) predlaže preduzimanje mera, radnji i postupaka kojima se umanjuje rizik od opasnosti.

Ovaj dokument koristi se u sve tri faze rada štaba.

Vrste sednica

Član 18

Štab za vanredne situacije svoje aktivnosti realizuje na sednicama štaba za vanredne situacije koje mogu biti redovne i vanredne.

Redovne sednice se održavaju najmanje dva puta godišnje i na njima se razmatraju teme koje su predviđene Planom rada.

Na redovnim sednicama se razmatraju i teme koje nisu planirane, jer njihovo razmatranje ne trpi odlaganje.

Vanredne sednice se održavaju zbog najave ili nastanka opasnosti koja može ugroziti živote i zdravlje ljudi i materijalna dobra sa ciljem organizovanja i preduzimanja mera koordinacije i rukovođenja u vanrednim situacijama.

Obuka štaba za vanredne situacije

Član 19

Radi podizanja spremnosti za organizovani odgovor za potrebe rada štaba za vanredne situacije, Ministarstvo organizuje i sprovodi obuku, osposobljavanje i stručno usavršavanje komandanta, zamenika komandanata, načelnika i članova štaba prema utvrđenom planu i programu obuke.

Stručno-operativni timovi

Član 20

Za izvršavanje specifičnih zadataka zaštite i spasavanja, štab za vanredne situacije može obrazovati stručno-operativni tim.

Stručno-operativni timovi obrazuju se po proceni štaba za vanredne situacije, za izvršavanje zadataka i mera zaštite i spasavanja, i to: evakuacije; zbrinjavanja; sklanjanja; radiološko-hemijsko-biološke zaštite; zaštite i spasavanja od požara i eksplozija; zaštite i spasavanja od poplava i nesreća na vodi i pod vodom; zaštite i spasavanja od tehničko-tehnoloških nesreća, odnosno udesa, kao i za izvršavanje drugih zadataka zaštite i spasavanja koje odredi nadležni štab za vanredne situacije.

U sastav stručno-operativnog tima ulaze stručnjaci iz sastava: organa ili institucija koji je nadležan za određenu opasnost; Nadležne službe; organa državne uprave, pokrajinskih i organa jedinica lokalne samouprave; posebnih organizacija; naučnih ustanova, organizacija, privrednih društava i drugih pravnih lica u čijem delokrugu su poslovi od značaja za zaštitu i spasavanje u vanrednim situacijama.

Radom stručno-operativnog tima rukovodi rukovodilac kojeg imenuje štab.

Stručno-operativni tim odgovara načelniku štaba.

Operativni štab za vanredne situacije

Član 21

Republički štab za vanredne situacije obrazuje Operativni štab za vanredne situacije (u daljem tekstu: Operativni štab) u skladu sa svojom procenom, radi bržeg i efikasnijeg reagovanja i donošenja odluka prilikom aktiviranja snaga i sredstava iz svoje nadležnosti u toku vanredne situacije.

Operativni štab se može sazvati i u preventivnom ciklusu radi sagledavanja stanja, predlaganja mera i aktivnosti na sprečavanju ili umanjenju rizika od opasnosti za koju je obrazovan.

Sastav Operativnog štaba čine rukovodilac, njegov zamenik, koordinator i članovi. U sastav ovog štaba ulaze predstavnici koji su ovlašćeni da neposredno donose odluke ispred organa ili institucija u čijoj nadležnosti je određena opasnost, predstavnici Nadležne službe, eksperti iz određenih oblasti, kao i druga lica koja u skladu sa svojom nadležnošću i funkcijom mogu da u najkraćem vremenu operativno učestvuju u radu ovog štaba i u donošenju odluka.

Operativni štab odgovara Republičkom štabu za vanredne situacije.

Prestanak važenja ranijeg propisa

Član 22

Stupanjem na snagu ove uredbe prestaje da važi Uredba o sastavu i načinu rada štabova za vanredne situacije ("Službeni glasnik RS", broj 98/10).

Stupanje na snagu

Član 23

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".