Zastava Bosne i Hercegovine

UREDBA O PROGRAMU PODSTICANJA ZAPOŠLJAVANJA MLADIH "MOJA PRVA PLATA"

("Sl. glasnik RS", br. 107/2020, 79/2021, 92/2022 i 83/2023)

Uvodna odredba

Član 1

Ovom uredbom uređuju se cilj, uslovi i način sprovođenja, praćenje sprovođenja, izvršioci, trajanje i sredstva za realizaciju Programa podsticanja zapošljavanja mladih "Moja prva plata" (u daljem tekstu: Program).

Cilj i uslovi sprovođenja Programa

Član 2

Program se sprovodi s ciljem osposobljavanja za samostalan rad 10.000 mladih sa srednjim i visokim obrazovanjem, do navršenih 30 godina života, bez radnog iskustva, koji se nalaze na evidenciji nezaposlenih Nacionalne službe za zapošljavanje, - na godišnjem nivou.

Nezaposleni može učestvovati u Programu samo jednom.

Član 3

Program se sprovodi kod poslodavca koji pripada privatnom ili javnom sektoru, upućivanjem javnog poziva za uključivanje u Program.

Prioritet za uključivanje u Program imaju poslodavci iz privatnog sektora, a naročito poslodavci iz devastiranih područja (opština).

Nacionalna služba za zapošljavanje u javnom pozivu bliže određuje uslove i kriterijume za uključivanje u Program nezaposlenih lica (u daljem tekstu: korisnik Programa) i poslodavaca.

Član 4

Korisniku Programa sa srednjim obrazovanjem obezbediće se mesečna novčana naknada u iznosu od 28.000 dinara, a korisniku Programa sa visokim obrazovanjem u iznosu od 34.000 dinara, u trajanju od devet meseci.

Korisnik Programa ostvaruje pravo na uplatu doprinosa za slučaj povrede na radu i profesionalne bolesti, u skladu sa zakonom.

Nacionalna služba za zapošljavanje vrši obračun i isplatu novčane naknade korisnicima Programa i uplaćuje doprinos za slučaj povrede na radu i profesionalne bolesti, na mesečnom nivou.

Pored iznosa novčane naknade iz stava 1. ovog člana koji korisniku Programa isplaćuje Nacionalna služba za zapošljavanje, poslodavac može korisniku Programa isplatiti dodatna sredstva.

Isplata mesečne novčane naknade korisniku Programa vrši se preko banke "Poštanska štedionica" ad Beograd, koja će za navedenu namenu otvoriti namenski tekući račun Korisnicima Programa. Za izvršenje platnih transakcija i pružanje drugih usluga u vezi sa tim računima, banka "Poštanska štedionica" ad Beograd i Javno preduzeće "Pošta Srbije" ne naplaćuju naknadu, niti druge troškove.

Način sprovođenja Programa

Član 5

Međusobna prava i obaveze u vezi sa sprovođenjem Programa uređuju se ugovorom koji zaključuju Nacionalna služba za zapošljavanje, poslodavac i korisnik Programa.

Sredstva za realizaciju Programa

Član 6

Sredstva za realizaciju ovog programa obezbeđuju se u budžetu Republike Srbije i transferišu Nacionalnoj službi za zapošljavanje.

Praćenje sprovođenja Programa

Član 7

Sprovođenje Programa prati radna grupa koju obrazuje Vlada, a koju čine predstavnici Kabineta predsednika Vlade, Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Ministarstva finansija, Ministarstva omladine i sporta, Nacionalne službe za zapošljavanje i Privredne komore Srbije.

Izvršioci

Član 8

Nacionalna služba za zapošljavanje pripremiće, raspisati i sprovesti javni poziv za realizaciju Programa, nakon dobijanja saglasnosti ministarstva nadležnog za poslove zapošljavanja.

Za prijave poslodavaca, oglašavanje pozicija za osposobljavanje mladih za samostalan rad i prijave nezaposlenih lica uspostaviće se veb portal, uz podršku u primeni informaciono-komunikacionih tehnologija Kancelarije za informacione tehnologije i elektronsku upravu.

Stupanje na snagu

Član 9

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

Samostalni članovi Uredbe o izmenama i dopunama
Uredbe o Programu podsticanja zapošljavanja mladih "Moja prva plata"

("Sl. glasnik RS", br. 79/2021)

Član 3

Korisnici Programa koji su započeli ostvarivanje prava do dana stupanja na snagu ove uredbe nastavljaju da ostvaruju pravo saglasno ugovoru koji su zaključili.

Član 4

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

Samostalni članovi Uredbe o izmeni
Uredbe o Programu podsticanja zapošljavanja mladih "Moja prva plata"

("Sl. glasnik RS", br. 92/2022)

Član 2

Korisnici Programa koji su započeli ostvarivanje prava do dana stupanja na snagu ove uredbe nastavljaju da ostvaruju pravo saglasno ugovoru koji su zaključili.

Član 3

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

Samostalni članovi Uredbe o izmeni i dopuni
Uredbe o Programu podsticanja zapošljavanja mladih "Moja prva plata"

("Sl. glasnik RS", br. 83/2023)

Član 3

Korisnici Programa koji su započeli ostvarivanje prava do dana stupanja na snagu ove uredbe nastavljaju da ostvaruju pravo saglasno ugovoru koji su zaključili.

Član 4

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".