Zastava Bosne i Hercegovine

UREDBA O PRIVREMENOJ MERI OGRANIČAVANJA CENE GASA I NADOKNADI RAZLIKE U CENI PRIRODNOG GASA NABAVLJENOG IZ UVOZA ILI PROIZVEDENOG U REPUBLICI SRBIJI U SLUČAJU POREMEĆAJA NA TRŽIŠTU PRIRODNOG GASA

("Sl. glasnik RS", br. 89/2023)

Član 1

Ovom uredbom propisuje se privremena mera ograničavanja cene gasa i pravo na nadoknadu razlike u ceni prirodnog gasa nabavljenog iz uvoza ili proizvedenog u Republici Srbiji koja se koristi za obračun cene za dalju prodaju i osnovne cene, subjekti koji imaju pravo na nadoknadu razlike u ceni, postupak ostvarivanja prava na nadoknadu, obrazovanje cene prirodnog gasa nabavljenog iz uvoza ili proizvedenog u Republici Srbiji koja se koristi za obračun cene za dalju prodaju, radi sprečavanja poremećaja na tržištu snabdevanja prirodnim gasom.

Ova uredba odnosi se isključivo na količine prirodnog gasa namenjenog za potrošnju na teritoriji Republike Srbije.

Član 2

Osnovna cena prirodnog gasa je jedinična cena prirodnog gasa iz uvoza ili proizvedenog u Republici Srbiji koja se koristi za obračun cene za dalju prodaju snabdevačima, javnim snabdevačima i krajnjim kupcima i obrazuje se u visini prosečne jedinične cene prirodnog gasa za mesec novembar 2021. godine, koja je uvećana do najviše 12% od 1. jula 2022. godine, dodatno uvećana do najviše 11% od 1. januara 2023. godine i dodatno uvećana do najviše 10% od 1. maja 2023. godine, a koja se dodatno uvećava do najviše 10% od 1. novembra 2023. godine izražene u RSD/kWh (u daljem tekstu: Osnovna cena).

Prosečna jedinična cena prirodnog gasa je ponderisana jedinična cena prirodnog gasa svih količina iz uvoza ili proizvedenog u Republici Srbiji u skladu sa dugoročnim ugovorom o snabdevanju gasom i pripadajućim aneksima za jednog energetskog subjekta iz stava 3. ovog člana izražena u RSD/kWh.

Osnovnu cenu iz stava 1. ovog člana primenjuju energetski subjekti koji obavljaju energetske delatnosti snabdevanje prirodnim gasom i snabdevanje na veliko prirodnim gasom i energetski subjekt koji proizvodi prirodni gas.

Član 3

Subjekti iz člana 2. stav 3. ove uredbe imaju pravo na nadoknadu razlike u ceni između cene po kojoj je prirodni gas nabavljen iz uvoza ili proizveden u Republici Srbiji i Osnovne cene, za količine prirodnog gasa nabavljene iz uvoza ili proizvedenog u Republici Srbiji, a koji je isporučen snabdevačima, javnim snabdevačima i krajnjim kupcima, počev od 1. novembra 2023. zaključno sa 1. majem 2024. godine.

Sredstva za isplatu po osnovu ostvarenog prava na nadoknadu razlike u ceni iz stava 1. ovog člana obezbeđuju se iz budžeta Republike Srbije.

Izuzetno od stava 2. ovog člana, Vlada može, na predlog ministarstva nadležnog za poslove energetike, odlučiti o drugačijem načinu ostvarivanja prava na nadoknadu razlike u ceni iz stava 1. ovog člana.

Član 4

Radi evidentiranja i odobravanja sredstava za nadoknadu razlike u ceni iz člana 3. stav 1. ove uredbe subjekti iz člana 2. stav 3. ove uredbe podnose zahtev ministarstvu nadležnom za poslove energetike.

Zahtev iz stava 1. ovog člana sadrži: podatke o podnosiocu i o delatnosti koju obavlja, količine prirodnog gasa za koje se podnosi zahtev za isplatu nadoknade razlike u ceni izražene u kWh, cenu za kWh prirodnog gasa iz novembra 2021. godine u RSD/kWh, količinu prirodnog gasa isporučenog drugom snabdevaču, javnom snabdevaču, odnosno krajnjem kupcu izraženu u kWh, cenu za kWh prirodnog gasa po kojoj je gas isporučen drugom snabdevaču, javnom snabdevaču, odnosno krajnjem kupcu u RSD/kWh i iznos razlike u ceni izražen u RSD.

Uz zahtev iz stava 2. ovog člana dostavlja se:

1) odgovarajuća verodostojna računovodstvena isprava na osnovu koje se može jasno i nedvosmisleno utvrditi cena po kojoj je prirodni gas nabavljen iz uvoza u novembru 2021. godine, kao i količine prirodnog gasa na koje se ova cena odnosi. Ukoliko u računovodstvenoj ispravi količine i cena nisu izraženi u jedinici mere kWh u skladu sa stavom 2. ovog člana, uz ispravu se dostavlja i odgovarajući obrazloženi preračun;

2) odgovarajuća verodostojna računovodstvena isprava, koja mora da sadrži datum i vreme realizovanog prometa, na osnovu koje se može jasno i nedvosmisleno utvrditi cena po kojoj je prirodni gas nabavljen iz uvoza, odnosno proizveden kao i količine prirodnog gasa na koje se ova cena odnosi. Ukoliko u računovodstvenoj ispravi količine i cena nisu izraženi u jedinici mere kWh u skladu sa stavom 2. ovog člana, uz ispravu se dostavlja i odgovarajući obrazloženi preračun;

3) dokaz o kupoprodaji deviza koji je u korelaciji sa računom i danom uvoza prirodnog gasa iz tačke 2) ovog stava u slučaju uvoza;

4) odgovarajuća carinska dokumentacija kojom se potvrđuje uvoz prirodnog gasa za koji se traži isplata nadoknade za razliku u ceni koja prati u podacima odgovarajuću verodostojnu računovodstvenu ispravu iz tačke 2) ovog stava u slučaju uvoza;

5) protokoli o primopredaji gasa zaključeni sa dobavljačima i operatorima transportnog sistema prirodnog gasa za obračunski period;

6) izjava pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću zakonskog zastupnika subjekta koji podnosi zahtev, da su količine prirodnog gasa iz tačke 2) ovog stava nabavljene, odnosno proizvedene pod najpovoljnijim uslovima;

7) odgovarajuća verodostojna računovodstvena isprava, koja mora da sadrži datum i vreme realizovanog prometa, na osnovu koje se može jasno i nedvosmisleno utvrditi cena po kojoj je prirodni gas prodat snabdevaču, javnom snabdevaču ili krajnjem kupcu, na koje se ova cena odnosi. Ukoliko u računovodstvenoj ispravi količine i cena nisu izraženi u jedinici mere kWh u skladu sa stavom 2. ovog člana, uz ispravu se dostavlja i odgovarajući obrazloženi preračun.

Vlada će obrazovati Komisiju za evidentiranje i odobravanje sredstava za nadoknadu razlike u ceni iz člana 3. stav 1. ove uredbe, kao i za praćenje realizacije ove uredbe.

Komisija iz stava 4. ovog člana može od podnosioca zahteva tražiti i dodatne dokaze.

Izgled i sadržaj obrasca zahteva iz stava 1. ovog člana dat je u Prilogu 1 - Obrazac zahteva, koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo, pri čemu svaka strana zahteva mora biti potpisana od strane zakonskog zastupnika podnosioca zahteva.

Član 5

Subjekti iz člana 2. stav 3. ove uredbe obračunavaju cene za dalju prodaju u skladu sa postojećim metodologijama i ugovorima, odnosno elementima ugovora o prodaji prirodnog gasa.

Član 6

Odgovornost za tačnost prikazanih podataka u skladu sa ovom uredbom snosi isključivo subjekt iz člana 2. stav 3. ove uredbe, odnosno njegov zakonski zastupnik.

Komisija iz člana 4. stav 4. ove uredbe isključivo vrši proveru ispunjenosti formalnih uslova iz ove uredbe i ne ocenjuje tehničku dokumentaciju i ne ispituje verodostojnost dokumenata dostavljenih u vezi sa odredbama ove uredbe.

Član 7

Na osnovu dostavljene dokumentacije iz člana 4. ove uredbe ministarstvo nadležno za poslove energetike dodeljuje subvencije na osnovu prethodne saglasnosti Vlade, a u skladu sa likvidnim mogućnostima budžeta Republike Srbije.

Član 8

Postupci započeti po zahtevima radi ostvarivanja prava na nadoknadu razlike u ceni između cene po kojoj je prirodni gas nabavljen iz uvoza ili proizveden u Republici Srbiji i Osnovne cene, a koji je isporučen snabdevačima, javnim snabdevačima i krajnjim kupcima, okončaće se u skladu sa odredbama propisa koji su važili do stupanja na snagu ove uredbe.

Član 9

Danom početka primene ove uredbe prestaje da važi Uredba o privremenoj meri ograničavanja cene gasa i nadoknadi razlike u ceni prirodnog gasa nabavljenog iz uvoza ili proizvedenog u Republici Srbiji u slučaju poremećaja na tržištu prirodnog gasa ("Službeni glasnik RS", broj 34/23).

Član 10

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", a počinje da se primenjuje od 1. novembra 2023. godine.

 

Prilog 1.

 

OBRAZAC ZAHTEVA

 

OPŠTI PODACI O ENERGETSKOM SUBJEKTU

Naziv:

 

Sedište:

 

Adresa:

 

Matični broj:

 

PIB:

 

Energetska delatnost:

 

Broj licence:

 

Telefon / Faks:

 

Elektronska pošta (e-mail):

 

Odgovorno lice:

Ime:

 

 

Prezime:

 

 

Adresa:

 

Period za koji se podnosi zahtev:

 

Ukupna količina prirodnog gasa u kWh za koji se podnosi zahtev za isplatu razlike:

 

Osnovna cena u RSD/ kWh

 

 

PODACI O UVOZU PRIRODNOG GASA

Broj računa

Datum i vreme kupovine

Naziv dobavljača

Valuta

Količina prirodnog gasa u kWh

Jedinična cena prirodnog gasa u valuta/kWh

Ukupan iznos kupljenog prirodnog gasa u valuti

Kurs valute na dan kupovine

Jedinična cena prirodnog gasa u RSD/kWh

Ukupan iznos prirodnog gasa u RSD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PODACI O ISPORUČENOM PRIRODNOM GASU

Broj računa

Datum isporuke

Naziv privrednog subjekta

Količina isporučenog prirodnog gasa u kWh

Jedinična cena prirodnog gasa u RSD/kWh

Ukupan iznos isporučenog prirodnog gasa u RSD

Razlika u ceni za isporučeni prirodni gas u RSD - nadoknada

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno:

 

 

 

 

 

 

 

Datum:

Zakonski zastupnik: