Zastava Bosne i Hercegovine

UREDBA O PRAVILIMA I USLOVIMA ZA DODELU POMOĆI MALE VREDNOSTI (DE MINIMIS POMOĆI)

("Sl. glasnik RS", br. 23/2021)

 

I OSNOVNE ODREDBE

Član 1

Ovom uredbom bliže se uređuju pravila i uslovi za dodelu pomoći male vrednosti (u daljem tekstu: de minimis pomoći), određuje gornja granica iznosa de minimis pomoći, kumulacija, kao i obaveze davalaca i korisnika de minimis pomoći.

Pojam de minimis pomoći

Član 2

Pomoć male vrednosti - de minimis je pomoć koja nema značajan uticaj na narušavanje konkurencije na tržištu i na trgovinu između Republike Srbije i zemalja članica Evropske unije, u skladu sa zakonom.

Odluku o opravdanosti dodele de minimis pomoći donosi davalac, koji obaveštava Komisiju za kontrolu državne pomoći o dodeljenoj de minimis pomoći.

Primena

Član 3

Odredbe ove uredbe primenjuju se na pomoć koja se dodeljuje učesnicima na tržištu u svim sektorima.

Korisnik de minimis pomoći je učesnik na tržištu, odnosno svako pravno i fizičko lice koje obavlja ekonomsku delatnost, tj. delatnost proizvodnje ili prometa robe ili pružanja usluga na tržištu, a kome se dodeljuje de minimis pomoć.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, odredbe ove uredbe ne primenjuju se na pomoć koja se dodeljuje:

1) za podsticanje izvoza, odnosno za delatnosti koje direktno utiču na obim izvoza, uspostavljanje i funkcionisanje distributivne mreže ili za pokriće drugih tekućih rashoda (operativnih troškova) učesnika na tržištu povezanih sa izvoznim aktivnostima i

2) za davanje prednosti domaćim proizvodima u odnosu na uvozne proizvode.

Pomoć za pokriće troškova učestvovanja na sajmovima, odnosno za nadoknadu troškova izrade studija ili pružanja savetodavnih usluga potrebnih za uvođenje novog ili postojećeg proizvoda na novom tržištu u drugoj državi ne predstavlja pomoć za podsticanje izvoza iz stava 3. tačke 1) ovog člana.

Izrazi upotrebljeni u ovoj uredbi imaju značenje određeno zakonom i podzakonskim aktima kojima se uređuje kontrola državne pomoći.

II GORNJA GRANICA DE MINIMIS POMOĆI

Član 4

De minimis pomoć može da se dodeli jednom učesniku na tržištu u visini do 23.000.000,00 dinara u bilo kom periodu u toku tri uzastopne fiskalne godine.

Trogodišnji period iz stava 1. ovog člana obuhvata tekuću i prethodne dve fiskalne godine.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, učesniku na tržištu koji obavlja delatnost drumskog prevoza tereta de minimis pomoć može da se dodeli u visini do 11.500.000,00 dinara u bilo kom periodu u toku tri uzastopne fiskalne godine i ta de minimis pomoć ne sme da se koristi za kupovinu vozila radi obavljanja delatnosti drumskog prevoza tereta.

Učesnik na tržištu koji pored delatnosti drumskog prevoza tereta, obavlja i druge delatnosti na koje se primenjuje gornja granica od 23.000.000,00 dinara, može dobiti de minimis pomoć u visini do 23.000.000,00 dinara za te druge delatnosti u periodu od tri uzastopne fiskalne godine, ako davalac pomoći, razdvajanjem delatnosti ili troškova, osigura da se za delatnost drumskog prevoza tereta neće dodeliti iznos koji je viši od 11.500.000,00 dinara u tri uzastopne fiskalne godine i da se nijedna de minimis pomoć neće koristiti za kupovinu vozila za obavljanje delatnosti drumskog prevoza tereta.

Delatnost drumskog prevoza tereta iz st. 3. i 4. ovog člana obuhvata usluge komercijalnog prevoza tereta, za naknadu ili kroz najam, a ne obuhvata usluge selidbe, poštanske ili kurirske usluge, kao i prikupljanje ili obradu otpada.

Član 5

Gornja granica de minimis pomoći iz člana 4. ove uredbe primenjuje se bez obzira na instrument, namenu i davaoca de minimis pomoći.

De minimis pomoć se smatra dodeljenom u trenutku kada je učesnik na tržištu stekao zakonsko pravo na primanje pomoći, nezavisno od datuma isplate de minimis pomoći učesniku na tržištu.

De minimis pomoć koja se dodeljuje u obliku bespovratnih novčanih sredstava izražava se u bruto iznosu, tj. iznosu pre odbitka poreza i drugih naknada.

Ako se de minimis pomoć ne dodeljuje u obliku bespovratnih sredstava, iznos de minimis pomoći mora biti izražen u obliku bespovratnih novčanih sredstava, tj. u njihovoj (bruto) novčanoj protivvrednosti.

De minimis pomoć koja se isplaćuje u više rata diskontuje se na vrednost pomoći u trenutku dodele, pri čemu se za diskontovanje koristi diskontna stopa koja važi u trenutku dodele.

Član 6

U smislu ove uredbe pojam jedan učesnik na tržištu obuhvata i učesnike na tržištu koji su u najmanje jednom od sledećih međusobnih odnosa:

a) jedan učesnik na tržištu ima većinu glasačkih prava akcionara ili članova u drugom učesniku na tržištu;

b) jedan učesnik na tržištu ima pravo da imenuje ili razreši većinu članova uprave ili nadzornog odbora u drugom učesniku na tržištu;

v) jedan učesnik na tržištu ima dominantan uticaj u drugom učesniku na tržištu na osnovu ugovora zaključenog sa tim drugim učesnikom na tržištu ili odredbe u statutu tog drugog učesnika na tržištu;

g) jedan učesnik na tržištu, koji je akcionar ili član u drugom učesniku na tržištu, samostalno kontroliše, na osnovu dogovora sa ostalim akcionarima ili članovima u tom drugom učesniku na tržištu, većinom glasačkih prava akcionara ili članova u tom drugom učesniku na tržištu.

Učesnici na tržištu koji su u bilo kom od odnosa navedenih u stavu 1. ovog člana preko jednog ili više drugih učesnika na tržištu, takođe se smatraju jednim učesnikom na tržištu.

U slučaju spajanja, pripajanja ili preuzimanja učesnika na tržištu, pri izračunavanju da li će dodelom nove de minimis pomoći biti prekoračena gornja granica iz člana 4. ove uredbe, uzimaju se u obzir sve de minimis pomoći ranije dodeljene svakom od učesnika na tržištu koji učestvuje u postupku spajanja, pripajanja ili preuzimanja.

Ako se jedan učesnik na tržištu podeli na dva ili više učesnika na tržištu, de minimis pomoć dodeljena pre podele smatra se dodeljenom onom učesniku na tržištu koji je iskoristio tu pomoć, odnosno učesniku na tržištu koji nastavlja da obavlja delatnost za koju je iskorišćena de minimis pomoć.

Ako nije moguće utvrditi koji od učesnika na tržištu iz stava 4. ovog člana je iskoristio prethodno dodeljenu de minimis pomoć, ta pomoć deli se srazmerno na osnovu knjigovodstvene vrednosti vlasničkog kapitala učesnika na tržištu na dan stupanja na snagu podele, odnosno nastanka učesnika na tržištu.

III IZRAČUNAVANJE BRUTO NOVČANE PROTIVVREDNOSTI I TRANSPARENTNA DE MINIMIS POMOĆ

Član 7

De minimis pomoć je transparentna ako je moguće unapred izračunati tačan iznos bruto novčane protivvrednosti pomoći bez potrebe za procenom rizika.

Kriterijum transparentnosti ispunjavaju sledeći instrumenti (oblici) dodele de minimis pomoći:

1) subvencija i subvencionisana kamatna stopa na kredite;

2) dokapitalizacija;

3) mere rizičnog finansiranja u obliku vlasničkog kapitala ili u obliku kapitala sličnom vlasničkom;

4) drugi instrumenti, osim kredita i garancija.

IV IZRAČUNAVANJE BRUTO NOVČANE PROTIVVREDNOSTI POMOĆI SADRŽANE U KREDITIMA

Član 8

Pomoć u obliku kredita je transparentna de minimis pomoć ako se nad korisnikom de minimis pomoći ne sprovodi stečajni postupak ili postupak likvidacije niti su ispunjeni uslovi za pokretanje stečajnog postupka ili postupka likvidacije na zahtev njegovih poverilaca (veliki učesnik na tržištu ima kreditni rejting najmanje B-) i bruto novčana protivvrednost pomoći izračunava se na jedan od sledeća dva načina:

1) na osnovu referentne kamatne stope koja je na snazi u trenutku dodele de minimis pomoći ili

2) kao proporcionalni deo gornje granice de minimis pomoći utvrđene u članu 4. ove uredbe ako je kredit osiguran instrumentom osiguranja koji pokriva najmanje 50% vrednosti kredita.

U slučaju izračunavanja iznosa de minimis pomoći na način iz stava 1. tačka 2) ovog člana, iznos de minimis pomoći jednak je gornjoj granici de minimis pomoći utvrđene u članu 4. ove uredbe ako je iznos kredita:

1) 115.000.000,00 dinara (odnosno 57.500.000,00 dinara za učesnike na tržištu koji obavljaju delatnost drumskog prevoza tereta), a period otplate pet godina, ili

2) 57.500.000,00 dinara (odnosno 28.750.000,00 dinara za učesnike na tržištu koji obavljaju delatnost drumskog prevoza tereta), a period otplate deset godina.

Ako je iznos kredita manji od iznosa iz stava 2. ovog člana i/ili je kredit odobren za period kraći od pet, odnosno deset godina, bruto novčana protivvrednost tog kredita izračunava se kao proporcionalni deo gornje granice utvrđene u članu 4. ove uredbe.

V IZRAČUNAVANJE BRUTO NOVČANE PROTIVVREDNOSTI POMOĆI SADRŽANE U GARANCIJAMA

Član 9

Pomoć sadržana u garancijama je transparentna de minimis pomoć ako se nad korisnikom de minimis pomoći ne sprovodi stečajni postupak ili postupak likvidacije niti su ispunjeni uslovi za pokretanje stečajnog postupka ili postupka likvidacije na zahtev njegovih poverilaca (veliki učesnik na tržištu ima kreditni rejting najmanje B-) i bruto novčana protivvrednost pomoći izračunava se na jedan od sledeća dva načina:

1) na osnovu "premije sigurne luke" i druge prihvatljive metodologije u smislu propisa kojima se uređuje uslovi i kriterijumi usklađenosti državne pomoći koja se dodeljuje u obliku državnih garancija ili

2) kao proporcionalni deo gornje granice de minimis pomoći utvrđene u članu 4. ove uredbe.

U slučaju izračunavanja iznosa pomoći na način iz stava 1. tačka 2) ovog člana, iznos de minimis pomoći jednak je gornjoj granici de minimis pomoći utvrđene u članu 4. ove uredbe ako garancija ne premašuje 80% predmetnog kredita i iznosi:

1) 172.500.000,00 dinara (odnosno 86.250.000,00 dinara za učesnike na tržištu koji obavljaju delatnost drumskog prevoza tereta), a period trajanja garancije je pet godina ili

2) 86.250.000,00 dinara (odnosno 43.125.000,00 dinara za učesnike na tržištu koji obavljaju delatnost drumskog prevoza), a period trajanja garancije je deset godina.

Ako je iznos garancije manji od iznosa iz stava 2. ovog člana i/ili je period trajanja garancije kraći od pet, odnosno deset godina, bruto novčana protivvrednost pomoći izračunava se kao proporcionalni deo gornje granice utvrđene u članu 4. ove uredbe.

VI KUMULACIJA

Član 10

De minimis pomoć koja se dodeljuje u skladu sa ovom uredbom kumulira se sa drugim de minimis pomoćima, dodeljenim u tekućoj i u prethodne dve fiskalne godine, do gornje granice utvrđene u članu 4. ove uredbe.

De minimis pomoć koja se dodeljuje u skladu sa ovom uredbom može da se kumulira i sa de minimis pomoćima u obliku naknade za pružanje usluga od opšteg ekonomskog interesa dodeljenim u tekućoj i u prethodne dve fiskalne godine u visini do 57.500.000,00 dinara.

Kumulacija iz st. 1. i 2. ovog člana vrši se sabiranjem svih iznosa de minimis pomoći koja je po bilo kom osnovu dodeljena u tekućoj i u prethodne dve fiskalne godine.

De minimis pomoć može da se kumulira sa drugim vrstama državne pomoći koja se dodeljuje za iste opravdane troškove ili državnom pomoći za istu meru rizičnog finansiranja, samo do visine (intenziteta) državne pomoći koja predstavlja gornju granicu do koje se može dodeliti ukupan iznos državne pomoći u skladu sa propisima o kontroli državne pomoći.

De minimis pomoć može da se kumulira sa bilo kojom drugom državnom pomoći ako se ne dodeljuje za iste opravdane troškove i te pomoći mogu biti dodeljene nezavisno jedna od druge do maksimalno dozvoljenih iznosa i intenziteta u skladu sa zakonom, ovom uredbom i drugim podzakonskim aktima kojima se uređuje kontrola državne pomoći.

VII OBAVEZE DAVAOCA I KORISNIKA DE MINIMIS POMOĆI

Član 11

Davalac de minimis pomoći:

1) pre dodele nove de minimis pomoći, pribavlja od korisnika de minimis pomoći pisanu izjavu da li mu je već dodeljena de minimis pomoć u tekućoj i u prethodne dve fiskalne godine u skladu sa ovom uredbom ili drugim propisom koji uređuje dodelu de minimis pomoći, ili bilo koja druga državna pomoć, uz navođenje iznosa, davaoca državne ili de minimis pomoći i namene, odnosno vrste državne pomoći;

2) pre dodele nove de minimis pomoći vrši kumulaciju i utvrđuje ispunjenost pravila i uslova za dodelu de minimis pomoći iz ove uredbe;

3) u pisanoj formi, obaveštava korisnika o tome da mu dodeljuje de minimis pomoć, kao i o iznosu pomoći izraženom u obliku bruto novčane protivvrednosti pomoći koju mu dodeljuje;

4) u roku od 15 dana od dana dodele, Komisiji za kontrolu državne pomoći dostavlja podatke o dodeljenoj de minimis pomoći za potrebe vođenja registra de minimis pomoći;

5) vodi evidenciju o dodeljenoj de minimis pomoći po pojedinačnim korisnicima de minimis pomoći;

6) čuva podatke i dokumenta o dodeljenoj de minimis pomoći deset godina od dana njene dodele;

7) na pisani zahtev Komisije za kontrolu državne pomoći dostavlja sve podatke i dokumenta;

8) dostavlja Komisiji za kontrolu državne pomoći podatke o dodeljenoj de minimis pomoći za potrebe izrade godišnjeg izveštaja o dodeljenoj državnoj pomoći.

Davalac državne pomoći je dužan da vrši kontrolu trošenja javnih sredstava i korišćenja tih sredstava za dodelu de minimis pomoći i u obavezi je da vrši nadzor da li korisnik de minimis pomoći troši sredstva u predviđenom iznosu i za namenu za koju su mu ta sredstva dodeljena, kao i to da li je korisnik de minimis pomoći ispunio svoju obavezu zbog koje su mu sredstva i dodeljena i koja je bila predviđena kao uslov za dodelu te pomoći.

Korisnik de minimis pomoći dužan je da postupi po zahtevu davaoca iz stava 1. tačka 1) ovog člana.

Ako se de minimis pomoć dodeljuje na osnovu šeme de minimis pomoći, rok iz stava 1. tač. 4) i 6) ovog člana počinje da teče od dana dodele poslednje individualne državne pomoći na osnovu te šeme.

VIII PRELAZNA I ZAVRŠNA ODREDBA

Član 12

Danom stupanja na snagu ove uredbe prestaju da važe član 3. stav 1. tač. 4. i 4.1. i čl. 95-97. Uredbe o pravilima za dodelu državne pomoći ("Službeni glasnik RS", br. 13/10, 100/11, 91/12, 37/12, 37/13, 97/13 i 119/14), osim Priloga I i Priloga II koji su odštampani uz tu uredbu.

Član 13

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".