Zastava Bosne i Hercegovine

UREDBA O POSTUPKU ZA IZDAVANJE DUŽNIČKIH HARTIJA OD VREDNOSTI

("Sl. glasnik RS", br. 54/2020)

Član 1

Ovom uredbom uređuje se pojednostavljeni postupak za izdavanje dužničkih hartija od vrednosti na teritoriji Republike Srbije.

Član 2

Pojmovi dužničke hartije od vrednosti, izdavalac i prospekt, u smislu ove uredbe, imaju značenja određena zakonom kojim se uređuje tržište kapitala.

Član 3

Komisija za hartije od vrednosti (u daljem tekstu: Komisija) odobrava objavljivanje prospekta koji se odnosi na dužničke hartije od vrednosti u skladu sa zakonom kojim se uređuje tržište kapitala i podzakonskim aktima donetim na osnovu tog zakona, kojima se uređuje sadržina zahteva i dokumentacija za odobrenje objavljivanja prospekta, kao i forma, minimalna sadržina informacija koje treba uključiti u prospekt i oglašavanje u vezi sa prospektom, osim ukoliko je ovom uredbom drugačije propisano.

Član 4

Prospekt koji se odnosi na dužničke hartije od vrednosti se sastavlja kao jedinstveni prospekt čija su forma i minimalna sadržina uređeni podzakonskim aktom Komisije.

Prospekt iz stava 1. ovog člana ne sadrži skraćeni prospekt.

Član 5

Informacije o izdavaocu iz prospekta iz člana 4. stav 1. ove uredbe, pod uslovom da su dostupne u javnim registrima, odnosno na internet stranici izdavaoca, kao i informacije koje se odnose na finansijske i revizorske izveštaje izdavaoca, mogu se u prospektu prikazati upućivanjem, odnosno direktnim linkovanjem.

U slučaju iz stava 1. ovog člana, prospekt iz člana 4. stav 1. ove uredbe sadrži spisak svih dokumenata u kojima su sadržane navedene informacije, sa jasnom naznakom u kom delu pojedinog dokumenta se nalazi konkretna informacija i na kojoj internet stranici i delu internet stranice je dokument dostupan u elektronskoj formi.

Član 6

Sastavni delovi prospekta iz člana 4. stav 1. ove uredbe su poslednji redovan godišnji finansijski izveštaj sa izveštajem revizora izdavaoca, kao i godišnji izveštaj o poslovanju menadžmenta ukoliko je izdavalac dužan da ga sačini.

Sastavni deo prospekta iz člana 4. stav 1. ove uredbe je i poslednji konsolidovani godišnji finansijski izveštaj kada je izdavalac obavezan da ga izradi u skladu sa zakonom kojim se uređuje računovodstvo.

U slučaju da se poslednji redovan godišnji finansijski izveštaj izdavaoca odnosi na period od 200 dana pre nego što je zahtev za odobrenje objavljivanja prospekta podnet Komisiji, izdavalac nije dužan da sačini i prikaže polugodišnji finansijski izveštaj.

Član 7

Uz zahtev za odobrenje objavljivanja prospekta iz člana 4. stav 1. ove uredbe izdavalac nije dužan da podnese dokumentaciju koja je javno dostupna u javnim registrima.

Član 8

Izdavalac koji uspešno izvrši javnu ponudu dužničkih hartija od vrednosti u skladu sa prospektom čije je objavljivanje odobrila Komisija stiče svojstvo javnog društva u smislu zakona kojim se uređuje tržište kapitala, ukoliko to svojstvo nije imao ranije i zadržava ga u periodu trajanja dužničke hartije od vrednosti.

U slučaju da je izdavalac iz stava 1. ovog člana akcionarsko društvo, sticanjem svojstva javnog društva za njega ne nastaje obaveza uključivanja akcija u trgovanje na regulisano tržište, odnosno MTP u Republici Srbiji.

Član 9

Komisija donosi rešenje o odobrenju objavljivanja prospekta iz člana 4. stav 1. ove uredbe u roku od deset radnih dana od dana prijema urednog zahteva.

Član 10

U cilju sprovođenja ove uredbe, Komisija će, najkasnije u roku od 15 dana od dana stupanja na snagu ove uredbe, propisati pojednostavljenu formu i minimalnu sadržinu informacija koje treba uključiti u prospekt koji se odnosi na dužničke hartije od vrednosti.

Član 11

Ova uredba će se primenjivati u svim slučajevima kada je privredno društvo donelo odluku o izdavanju dužničkih hartija od vrednosti, za vreme vanrednog stanja u Republici Srbiji uvedenog zbog opasnosti od širenja zarazne bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2, odnosno u roku 180 dana od dana prestanka vanrednog stanja u Republici Srbiji.

Član 12

Ova uredba stupa na snagu danom objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".