Zastava Bosne i Hercegovine

UREDBA O POSTUPKU JAVNE NABAVKE U OBLASTI ODBRANE I BEZBEDNOSTI

("Sl. glasnik RS", br. 82/2014 i 41/2015)

 

I UVODNE ODREDBE

Predmet uredbe

Član 1

Ovom uredbom uređuje se postupak javne nabavke u oblasti odbrane i bezbednosti, utvrđuje se spisak dobara, usluga i radova u oblasti odbrane i bezbednosti i bliže se uređuje forma i sadržaj godišnjeg izveštaja o sprovedenim nabavkama.

Spisak dobara, usluga i radova iz stava 1. ovog člana dat u prilozima 1-3, odštampan je uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Član 2

Javne nabavke u oblasti odbrane i bezbednosti (u daljem tekstu: javne nabavke) su, u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama (u daljem tekstu: Zakon), nabavke:

1) naoružanja i vojne opreme uključujući i njen sastavni deo, komponentu i sklop;

2) bezbednosno osetljive opreme uključujući i njen sastavni deo, komponentu i sklop;

3) dobara, usluga ili radova direktno povezanih sa naoružanjem i vojnom ili bezbednosno osetljivom opremom ili postrojenjima iz tač. 1) i 2) ovog stava u toku bilo kojeg perioda ili celog životnog veka;

4) usluga i radova isključivo u odbrambene svrhe;

5) bezbednosno osetljivih radova i bezbednosno osetljivih usluga.

Primena

Član 3

Odredbe ove uredbe primenjuju se na javne nabavke kada predmet javne nabavke sadrži u celini ili u delu podatke označene stepenom tajnosti "POVERLJIVO" i "INTERNO", pod uslovom da svi delovi predmeta javne nabavke čine nedeljivu celinu predmeta javne nabavke.

Odredbe ove uredbe ne primenjuju se na nabavke kada predmet nabavke sadrži u celini ili u delu podatke označene stepenom tajnosti "DRŽAVNA TAJNA" i "STROGO POVERLJIVO".

Za sprovođenje nabavki iz stava 2. ovog člana potrebno je pribaviti odluku Vlade, u skladu sa Zakonom.

Značenje izraza

Član 4

Pojedini izrazi upotrebljeni u ovoj uredbi imaju sledeće značenje:

1) naoružanje i vojna oprema su dobra navedena u odluci kojom se utvrđuje nacionalna kontrolna lista naoružanja i vojne opreme, u skladu sa zakonom;

2) bezbednosno osetljiva oprema su dobra koja uključuju, zahtevaju i sadrže tajne podatke;

3) usluge i radovi u oblasti odbrane i bezbednosti koji uključuju, zahtevaju i sadrže tajne podatke su usluge i radovi za potrebe:

- istraživanja, razvoja, transfera tehnologije, proizvodnje, opremanja, uključujući opitne i istraživačke laboratorije, spoljnotrgovinskog prometa, održavanja i remonta, modernizacije, modifikacije, ispitivanja i kontrole kvaliteta, prodaje ili uništavanja naoružanja, vojne opreme i bezbednosno osetljive opreme;

- projektovanja, izgradnje, rekonstrukcije, dogradnje, adaptacije, sanacije i održavanja nepokretnih stvari, kao i njihovog uklanjanja kada realizacija tih usluga i radova podrazumeva ustupanje ponuđaču tajnih podataka.

4) životni vek je vremenski period koji obuhvata definisanje tehničkih, tehnoloških i funkcionalnih zahteva, planiranje, istraživanje, razvoj, ispitivanje, proizvodnju ili nabavku, upotrebu sa celokupnom logističkom podrškom i povlačenje iz operativne upotrebe;

5) istraživanje i razvoj su aktivnosti koje uključuju osnovna, primenjena i razvojna istraživanja, pri čemu se u razvojna istraživanja podrazumevaju sva koja se završavaju konkretnim rešenjima (simulacioni model, maketa, itd.) ili sistematizuju u obliku razvojnog projekta (funkcionalni model, tehnološki demonstratori, itd.). Početni i prototipski razvoj, koji obuhvataju izradu tehničkog elaborata sa eventualnom izradom funkcionalnog modela, makete celog sredstva naoružanja i vojne opreme ili sklopova, probnog komada, prototipa, prototipske partije.

Istraživanje i razvoj, u smislu ove uredbe, ne uključuje izbor proizvođača prototipa (prototipske partije), alata, industrijskog inženjeringa, industrijskog dizajna ili proizvodnje za usluge iz člana 2. stav 1. tačka 3) ove uredbe;

6) modifikacija je izmena jednog ili više sastavnih delova, sklopova ili agregata sredstva naoružanja i vojne opreme ili bezbednosno osetljive opreme pri čemu se izlazne karakteristike sredstva bitno ne menjaju;

7) modernizacija je izmena ili usavršavanje jednog ili više sastavnih delova, sklopova ili agregata sredstva naoružanja i vojne opreme ili bezbednosno osetljive opreme pri čemu se izlazne karakteristike sredstva bitno menjaju, odnosno značajno poboljšavaju;

8) nepokretne stvari za potrebe odbrane i bezbednosti su: diplomatsko-konzularna predstavništva Republike Srbije u inostranstvu; zemljište; zgrade; službene prostorije; magacini, skladišta, garaže, montažni, pokretni, privremeni, podzemni i nadzemni objekti sa pratećom infrastrukturom i drugi građevinski objekti koji se koriste u svrhu odbrane i bezbednosti.

Zaštita tajnosti podataka

Član 5*

Naručilac mora da u konkursnoj dokumentaciji zahteva zaštitu tajnosti podataka koje ponuđačima stavlja na raspolaganje, uključujući i njihove podizvođače, u skladu sa zakonom kojim se uređuje tajnost podataka.

Izuzetno, naručilac može da ponuđačima i njihovim podizvođačima stavi na raspolaganje konkursnu dokumentaciju koja sadrži tajne podatke ako dostave dokaz da su pokrenuli postupak za izdavanje sertifikata za pristup tajnim podacima.

Naručilac mora da za preuzimanje dokumentacije zahteva od ponuđača potpisivanje izjave ili sporazuma o čuvanju tajnih podataka, u smislu zakona kojim se uređuje tajnost podataka i zakona kojim se uređuje zaštita poslovne tajne.

Ponuđač i već određeni podizvođači moraju da štite tajnost svih podataka koji im mogu biti dostupni tokom sprovođenja postupka nabavke, trajanja ugovora i nakon raskida ili izvršenja ugovora, u skladu sa posebnim propisima kojima se uređuje zaštita tajnosti podataka.

II POSTUPAK JAVNE NABAVKE

Komunikacija

Član 6

Komunikacija u vezi sa obavljanjem poslova javnih nabavki odvija se pisanim putem.

Čuvanje, prenošenje i dostavljanje tajnih podataka vrši se na način određen u pozivu za podnošenje ponuda i konkursnoj dokumentaciji u smislu zakona kojim se uređuje tajnost podataka i zakona kojim se uređuje zaštita poslovne tajne.

Plan nabavki

Član 7

Naručilac donosi plan javnih nabavki u oblasti odbrane i bezbednosti do 31. januara za tekuću godinu, u skladu sa elementima propisanim Zakonom.

Plan nabavki iz stava 1. ovog člana u pisanoj formi dostavlja se Vladi u roku od deset dana od dana donošenja.

Izmene i dopune plana nabavki iz stava 1. ovog člana sačinjavaju se i dostavljaju na način propisan članom 51. stav 5. Zakona.

Vrste postupaka javne nabavke

Član 8

Dodela ugovora o javnoj nabavci vrši se u restriktivnom postupku ili pregovaračkom postupku sa objavljivanjem poziva za podnošenje ponuda, a u drugim postupcima javne nabavke ako su za to ispunjeni uslovi propisani Zakonom i ovom uredbom.

Restriktivni postupak

Član 9

Restriktivni postupak sprovodi se na način propisan Zakonom.

Drugu fazu restriktivnog postupka naručilac može da pokrene i ukoliko ima manje od tri kandidata.

Pregovarački postupak sa objavljivanjem poziva za podnošenje ponuda

Član 10

Pregovarački postupak sa objavljivanjem poziva za podnošenje ponuda je postupak koji se sprovodi u više faza.

U prvoj fazi pregovaračkog postupka sa objavljivanjem poziva za podnošenje ponuda naručilac poziva sva zainteresovana lica da podnesu prijavu.

U drugoj fazi pregovaračkog postupka sa objavljivanjem poziva za podnošenje ponuda naručilac poziva sve podnosioce prijava kojima je priznao kvalifikaciju da podnesu ponudu.

Pregovarački postupak bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda

Član 11

Naručilac može sprovoditi pregovarački postupak bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda, u skladu sa Zakonom, kao i:

1) ako su ponuđači ujedno i proizvođači, pružaoci usluga ili izvođači radova od značaja za odbranu i bezbednost Republike Srbije i proizvode dobra, pružaju usluge i izvode radove po standardima ili propisima o kvalitetu proizvoda u oblasti odbrane i bezbednosti;

2) u vanrednim okolnostima ili nepredviđenim događajima, čije nastupanje ni u kom slučaju ne zavisi od volje naručioca, koji mogu prouzrokovati ugrožavanje ili ograničavanje uslova života i zdravlja ljudi, oštećenje ili uništenje dobara ili nepokretnosti, narušavanje propisanih mera u oblasti odbrane i bezbednosti, a zahteva trenutno reagovanje.

U slučaju iz stava 1. tačka 1) ovog člana, naručilac određuje obavezne uslove za učešće u postupku javne nabavke, na način primeren okolnostima konkretne nabavke, kao i način dokazivanja ispunjenosti uslova.

Oglasi o javnoj nabavci

Član 12

Sadržinu oglasa o javnoj nabavci naručilac uređuje prema vrsti postupka javne nabavke, a u skladu sa Zakonom.

Oglas o javnoj nabavci u smislu ove uredbe ne može da sadrži podatke koje je naručilac označio stepenom tajnosti, u skladu sa zakonom kojim se uređuje tajnost podataka i propisa donetih na osnovu tog zakona.

Konkursna dokumentacija

Član 13

Naručilac priprema konkursnu dokumentaciju u skladu sa predmetom konkretne javne nabavke i vrstom postupka javne nabavke, u skladu sa Zakonom.

Naručilac je dužan da konkursnu dokumentaciju ponuđaču dostavi samo uz pridržavanje propisanih postupaka i mera zaštite, u skladu sa zakonom kojim se uređuje tajnost podataka i propisa donetih na osnovu tog zakona, kao i prema merama zaštite poslovne tajne, u skladu sa zakonom kojim se uređuje zaštita poslovne tajne.

Uvid u dokumentaciju

Član 14

Ponuđač, kandidat, odnosno podnosilac prijave ima pravo da izvrši uvid u dokumentaciju iz postupka javne nabavke, o svom trošku, bez prava na kopiranje dokumentacije, ako se time ne postupa suprotno odredbama zakona kojim se uređuje tajnost podataka.

III GODIŠNJI IZVEŠTAJ O SPROVEDENIM NABAVKAMA

Forma i sadržina godišnjeg izveštaja o sprovedenim nabavkama

Član 15

Naručilac je dužan da sačini godišnji izveštaj o sprovedenim nabavkama za prethodnu godinu, koji dostavlja Vladi i nadležnom odboru Narodne skupštine do 31. marta tekuće godine.

Godišnji izveštaj o sprovedenim javnim nabavkama sačinjava se u pisanoj formi i sadrži:

1) podatke o predmetu nabavke;

2) podatke o načinu na koji je postupak sproveden i eventualna odstupanja od elemenata utvrđenih usvojenim planom nabavki;

3) podatke o podnetim ponudama;

4) podatke o kriterijumu i elementima kriterijuma za izbor najpovoljnije ponude;

5) podatke o zaključenom ugovoru (cene i drugi elementi ugovora) i ponuđaču kome je dodeljen ugovor;

6) preporuke za unapređenje sistema.

Naručilac do 31. marta tekuće godine dostavlja u pisanoj formi Upravi za javne nabavke sledeće podatke o sprovedenim nabavkama za prethodnu godinu iskazane po kategorijama iz priloga 1-3. ove uredbe:

1) procenjenu i ugovorenu vrednost;

2) podatke o načinu na koji su postupci sprovedeni i eventualna odstupanja od elemenata utvrđenih usvojenim planom nabavki;

3) prosečan broj podnetih ponuda u postupku;

4) preporuke za unapređenje sistema.

IV PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Započeti postupci nabavke

Član 16

Postupci nabavki koji su započeti do dana početka primene ove uredbe, sprovešće se primenom propisa prema kojima su započeti.

Član 17

Danom početka primene ove uredbe prestaju da važe:

1) Uredba o sredstvima posebne namene ("Službeni glasnik RS", br. 82/08 i 47/10);

2) Uredba o sredstvima za posebne namene ("Službeni glasnik RS", br. 29/05 i 7/10);

3) Uredba o određivanju sredstava za posebne namene za potrebe Bezbednosno-informativne agencije ("Službeni glasnik RS", broj 21/09).

Stupanje na snagu

Član 18

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", a primenjuje se od 1. januara 2015. godine.

 

Samostalni član Uredbe o izmeni i dopuni
Uredbe o postupku javne nabavke u oblasti odbrane i bezbednosti

("Sl. glasnik RS", br. 41/2015)

Član 2

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", a primenjuje se do 31. decembra 2016. godine.

 

Prilog 1.

SPISAK DOBARA

 

Red. br.

Kategorija

Oznaka iz opšteg rečnika nabavki

1

Oružje glatke cevi kalibra manjeg od 20 mm, ostalo naoružanje i automatsko oružje kalibra 14,5 mm ili manjeg i pribor, te za njih specijalno projektovane komponente

35321100 - Ručno oružje
35321200 - Puške
35321300 - Mitraljezi
35340000 - Delovi vatrenog oružja i municije

2

Oružja glatke cevi kalibra 20 mm ili većeg, ostala oružja ili naoružanje kalibra većeg od 14,5 mm, bacači i pribor, i za njih specijalno projektovane komponente

35322100 - Protiv-vazdušna artiljerija
35322200 - Samohodna artiljerija
35322300 - Vučna artiljerija
35322400 - Minobacači
35322500 - Haubice
35340000 - Delovi vatrenog oružja i municije

3

Municija i upaljači za municiju, i za njih specijalno projektovane komponente

35331100 - Meci
35331200 - Topovske granate
35331300 - Granate
35331400 - Nagazne mine
35331500 - Čaure
35332100 - Torpeda
35332200 - Morske mine
35333100 - Bombe
35333200 - Rakete
35340000 - Delovi vatrenog oružja i municije

4

Bombe, torpeda, rakete, projektili, ostale eksplozivne naprave i punjenja kao i pripadajuća oprema i pribor, specijalno projektovana za vojnu upotrebu kao i komponente specijalno projektovane za gore navedeno

35332100 - Torpeda
35332200 - Morske mine
35340000 - Delovi vatrenog oružja i municije
35620000 - Rakete
35621000 - Strateške rakete
35622000 - Taktičke rakete
35622100 - Rakete vazduh - vazduh
35622200 - Rakete vazduh - zemlja
35622300 - Protiv-mornaričke rakete
35622500 - Taktičke protiv-balističke rakete
35622600 - Protivtenkovske navođene rakete
35622700 - Rakete zemlja - vazduh

5

Upravljanje vatrom i odgovarajuća oprema za uzbunjivanje i upozoravanje, kao i srodni sistemi, oprema za testiranje, zahvatanje i zaključavanje cilja i zaštitu, specijalno projektovana za vojnu upotrebu, i komponente i pribor specijalno projektovani za gore navedeno

35120000 - Nadzorni i sigurnosni sistemi i uređaji
35700000 - Vojni elektronski sistemi
35340000 - Delovi vatrenog oružja i municije

6

Kopnena vozila i komponente

35410000 - Oklopna vojna vozila
35411000 - Borbeni tenkovi
35411100 - Glavni borbeni tenkovi
35411200 - Laki borbeni tenkovi
35412000 - Oklopna borbena vozila
35412100 - Pešadijska borbena vozila
35412200 - Oklopni transporteri za prevoz vojnika na borbenom položaju
35412300 - Oklopni transporteri - nosioci oružja
35412400 - Izviđačka i patrolna vozila
35412500 - Komandna vozila i vozila za vezu
35420000 - Delovi vojnih vozila
35421000 - Mehanički rezervni delovi za vojna vozila
35421100 - Motori i delovi motora za vojna vozila
35422000 - Električni i elektronski rezervni delovi za vojna vozila

7

Hemijski i biološki toksični agensi, "agensi za suzbijanje nemira", radioaktivni materijali, s tim u vezi oprema, komponente i materijali

35113200 - Oprema za nuklearnu, biološku, hemijsku i radiološku zaštitu

8

"Eksplozivne materije" i odgovarajuće supstance

24600000 - Eksplozivi
24611000 - Pogonska goriva u prahu
24612000 - Razni eksplozivi

9

Ratni brodovi i borbena plovna sredstva (površinska ili podvodna), specijalna mornarička oprema i pribor, komponente i druga površinska plovila

35510000 - Ratni brodovi
35511000 - Sredstva za površinsku borbu
35511300 - Korvete i patrolni čamci
35511400 - Amfibijska plovila i brodovi
35512400 - Podvodna plovila bez posade
35513000 - Brodovi za minsku borbu i pomoćni brodovi
35513100 - Minolovac i čistač mina
35513200 - Pomoćno istraživačko plovilo
35513300 - Pomoćno obaveštajno plovilo
35513400 - Pomoćna bolnica; teretno; tankersko; plovilo za prevoz vozila
35520000 - Delovi za ratne brodove
35521000 - Trup i mehanički rezervni delovi za ratne brodove
35521100 - Motori i delovi motora za ratne brodove
35522000 - Elektronski i električni rezervni delovi za ratne brodove

10

"Vazduhoplov", "letelice lakše od vazduha", bespilotne letelice ("UAV"), vazduhoplovni motori i vazduhoplovna oprema, srodna oprema i komponente, specijalno projektovane ili modifikovane za vojnu upotrebu

35610000 - Vojni avioni
35613000 - Letelice bez posade
35613100 - Bespilotne borbene letetelice
35631000 - Vojni sateliti
35631100 - Sateliti za komunikaciju
35631200 - Sateliti za posmatranje
35631300 - Sateliti za navigaciju
35640000 - Delovi vojne avio opreme
35641000 - Konstrukcijski i mehanički rezervni delovi za vojnu avio opremu
35641100 - Motori i delovi motora za vojnu avio opremu
35642000 - Elektronski i električni rezervni delovi za vojnu avio opremu

11

Elektronska oprema koja se ne kontroliše ni po jednoj drugoj osnovi na Nacionalnoj kontrolnoj lista naoružanja i vojne opreme, i za nju specijalno projektovane komponente

35700000 - Vojni elektronski sistemi
35710000 - Sistemi za komandu, upravljanje, komunikaciju i računare
35711000 - Sistemi za komandu, upravljanje i komunikaciju
35712000 - Taktički sistemi za komandu, upravljanje i komunikaciju

12

Sistemi oružja s velikom kinetičkom energijom i pripadajuća oprema, kao i za njih specijalno projektovane komponente

 

13

Oklopna ili zaštitna oprema i konstrukcije i komponente

 

14

Specijalizovana oprema za vojnu obuku ili simulirane vojne scenarije, simulatori specijalno projektovani za obuku za korišćenje bilo koje vrste vatrenog oružja ili naoružanja koje kontrolišu tačke 1. ili 2. i za to specijalno projektovane komponente i pribor

35740000 - Borbeni simulatori

15

Oprema za prikaz slike ili za protivmere, specijalno projektovana za vojnu upotrebu i za to specijalno projektovane komponente i pribor

35720000 - Obaveštajni rad, nadzor, otkrivanje ciljeva i izviđanje
35721000 - Elektronski obaveštajni sistem
35722000 - Radar
35723000 - Radar vazdušne obrane
35730000 - Sistemi za elektronsko ratovanje i protivmere

16

Otkivci, odlivci i ostali nedovršeni proizvodi, specijalno projektovani za proizvode koji podležu kontroli po tačkama 1. do 4, 6, 9, 10, 12. ili 19.

 

17

Raznovrsna oprema, materijali i "biblioteke", i za to specijalno projektovane komponente

 

18

Oprema za izradu proizvoda navedenih na Nacionalnoj kontrolnoj listi naoružanja i vojne opreme

 

19

Sistemi naoružanja usmerene energije (DEW), s tim povezana oprema ili oprema za protivmere i test modeli i za njih specijalno projektovane komponente

 

20

Kriogenička i "superprovodljiva" oprema i komponente specijalno projektovane za nju

 

21

"Softver"

 

22

"Tehnologija"

 

23

Bezbednosno-policijska oprema

18142000 - Štitnici za lice
18143000 - Zaštitna oprema

24

Forenzička oprema

 

25

Bezbednosno osetljiva oprema su i dobra koja nisu obuhvaćena ovom listom od tačke 1. do tačke 24, a koja uključuju, zahtevaju i sadrže tajne podatke

 

 

Prilog 2.

SPISAK USLUGA

 

Red. br.

Kategorija

Oznaka iz opšteg rečnika nabavki

1

Usluge održavanja i remonta

50000000, od 50100000 do 50884000 (osim od 50310000 do 50324200 i 50116510, 50190000, 50229000, 50243000) i od 51000000 do 51900000

2

Usluge povezane sa stranom vojnom pomoći

75211300

3

Usluge odbrane, usluge vojne odbrane i usluge civilne odbrane

75220000, 75221000, 7522000

4

Usluge istraživanja i usluge na oblasti bezbednosti

od 79700000 do 79720000

5

Usluge drumskog prevoza

60000000, od 60100000 do 60183000 (osim 60160000, 60161000), i od 64120000 do 64121200

6

Usluge vazdušnog prevoza putnika i tereta, osim prevoza pošte

60400000, od 60410000 do 60424120 (osim 60411000, 60421000), od 60440000 do 60445000 i 60500000

7

Kopneni i vazdušni prevoz pošte

60160000, 60161000, 60411000, 60421000

8

Usluge železničkog prevoza

od 60200000 do 60220000

9

Usluge prevoza vodenim putevima

od 60600000 do 60653000, i od 63727000 do 63727200

10

Prateće i pomoćne usluge prevoza

od 63100000 do 63111000, od 63120000 do 63121100, 63122000, 63512000 i od 63520000 do 6370000

11

Telekomunikacijske usluge

od 64200000 do 64228200, 72318000, i od 72700000 do 72720000

12

Finansijske usluge: usluge osiguranja

od 66500000 do 66720000

13

Informatičke i srodne usluge

od 50310000 do 50324200, od 72000000 do 72920000 (osim 72318000 i od 72700000 do 72720000), 79342410, 9342410

14

Usluge istraživanja i razvoja i usluge testiranja i ispitivanja

od 73000000 do 73436000

15

Računovodstvene, revizorske i knjigovodstvene usluge

od 79210000 do 79212500

16

Usluge savetovanja u menadžmentu i srodne usluge

od 73200000 do 73220000, od 79400000 do 79421200 i 79342000, 79342100, 79342300, 79342320, 79342321, 79910000, 79991000, 98362000

17

Arhitektonske usluge; inženjerske usluge i integralne inženjerske usluge; usluge prostornog planiranja i usluge krajneobraznog inženjeringa; srodne naučne i tehničke savetodavne usluge; usluge tehničkog ispitivanja i analize

od 71000000 do 71900000 (osim 71550000) i 79994000

18

Usluge čišćenja zgrada i usluge upravljanja nekretninama

od 70300000 do 70340000, i od 90900000 do 90924000

19

Usluge rešavanja otpadnih voda i otpada; sanitarne i slične usluge

od 90400000 do 90743200 (osim 90712200), od 90910000 do 90920000 i 50190000, 50229000, 50243000

20

Usluge obuke i simulacije u područjima odbrane i bezbednosti

80330000, 80600000, 80610000, 80620000, 80630000, 80640000, 80650000, 80660000

 

Prilog 3.

SPISAK RADOVA

 

Red. br.

Kategorija

Oznaka iz opšteg rečnika nabavki

1

Radovi na demontaži za bezbednosne objekte

45111320

2

Inženjerski radovi na bezbednosnim objektima

45222300

3

Radovi na izgradnji vojnih građevina i objekata

45216200

4

Radovi na izgradnji vojnih bunkera

45216220

5

Radovi na izgradnji vojnih skloništa

45216230

6

Radovi na izgradnji odbrambenih rovova

45216250