Zastava Bosne i Hercegovine

UREDBA O POMERANJU ROKOVA ZA PODNOŠENJE GODIŠNJIH FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA KORISNIKA BUDŽETSKIH SREDSTAVA I KORISNIKA SREDSTAVA ORGANIZACIJA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE ZA VREME VANREDNOG STANJA NASTALOG USLED BOLESTI COVID-19 IZAZVANE VIRUSOM SARS-COV-2

("Sl. glasnik RS", br. 47/2020)

Član 1

Ovom uredbom se utvrđuje pomeranje rokova za podnošenje godišnjih finansijskih izveštaja direktnih korisnika sredstava budžeta Republike Srbije, odnosno budžeta autonomnih pokrajina i jedinica lokalne samouprave, završnih računa budžeta Republike Srbije, budžeta autonomnih pokrajina, budžeta jedinica lokalne samouprave i organizacija za obavezno socijalno osiguranje, kao i konsolidovanog izveštaja Republike Srbije i konsolidovanih izveštaja gradova, za 2019. godinu, propisani odredbama člana 78. stav 1. Zakona o budžetskom sistemu ("Službeni glasnik RS", br. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 - ispravka, 108/13, 142/14, 68/15 - dr. zakon, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19 i 72/19 - u daljem tekstu: Zakon), za vreme vanrednog stanja nastalog usled bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2.

Član 2

Rokovi iz člana 78. stav 1. Zakona pomeraju se prema sledećem kalendaru:

1) rok iz tačke 1) podtačka (2) pomera se na rok od 15 radnih dana od dana prestanka vanrednog stanja;

2) rokovi iz tačke 1) podtač. (3)-(7) pomeraju se za broj kalendarskih dana trajanja vanrednog stanja, uz dodatnih 15 radnih dana, od dana prestanka vanrednog stanja;

3) rok iz tačke 2) podtačka (2) pomera se na rok od 15 radnih dana, od dana prestanka vanrednog stanja;

4) rokovi iz tačke 2) podtač. (3)-(6) pomeraju se za broj kalendarskih dana trajanja vanrednog stanja, uz dodatnih 15 radnih dana, od dana prestanka vanrednog stanja.

Član 3

Ova uredba stupa na snagu danom objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".