Zastava Bosne i Hercegovine

UREDBA O PODSTICAJNIM MERAMA ZA IMUNIZACIJU I SPREČAVANJE I SUZBIJANJE ZARAZNE BOLESTI COVID-19

("Sl. glasnik RS", br. 46/2021 i 54/2021)

Član 1

Ovom uredbom utvrđuju se mere koje su usmerene na pospešivanje imunizacije državljana Republike Srbije s ciljem sprečavanja i suzbijanja zarazne bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2, kao i uslovi, način sprovođenja, izvršioci i sredstva za sprovođenje utvrđenih mera.

Član 2

Svim državljanima Republike Srbije starijim od 16 godina koji su, zaključno sa 31. majem 2021. godine, primili na teritoriji Republike Srbije najmanje jednu dozu vakcine protiv zarazne bolesti COVID-19, čiju je bezbednost, efikasnost i kvalitet potvrdila Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije i izdala dozvolu za upotrebu leka, odnosno koji su iskazali interesovanje za imunizaciju preko portala eUprava zaključno sa 31. majem 2021. godine i najmanje jednu dozu te vakcine primili zaključno sa 7. junom 2021. godine (u daljem tekstu: korisnik prava), pripada pravo na isplatu novčanog iznosa od 3.000,00 dinara na ime doprinosa u prevenciji širenja zarazne bolesti, odnosno sprečavanja i suzbijanja zarazne bolesti (u daljem tekstu: dodatna novčana pomoć).

Član 3

Prijava za ostvarivanja dodatne novčane pomoći vršiće se u periodu od 1. juna 2021. godine do 15. juna 2021. godine elektronski preko portala Uprave za trezor ili telefonski putem kontakt centra.

U prijavi, korisnik prava dostavlja organu nadležnom za poslove finansija sledeće podatke:

1) jedinstveni matični broj građana;

2) registarski broj važeće lične karte;

3) naziv banke kod koje je otvoren ili će biti otvoren račun tog korisnika na koji će se uplatiti dodatna novčana pomoć.

Korisniku prava koji je korisnik penzije dodatna novčana pomoć biće isplaćena bez prethodne prijave.

Za lice u zavodu za izvršenje krivičnih sankcija prijavu podnosi Uprava za izvršenje krivičnih sankcija.

Radi prijave korisnika prava za ostvarivanje dodatne novčane pomoći, kao i pružanja informacija - uključujući i pitanja koja se odnose na sprovođenje uplata i banku kod koje se uplaćuju sredstva, uspostavlja se kontakt centar čijim radom upravlja Ministarstvo finansija, uz podršku Kancelarije za informacione tehnologije i elektronsku upravu, u primeni informaciono-komunikacionih tehnologija.

Član 4

U svrhu realizacije prava na dodatnu novčanu pomoć, nadležni organ za poslove finansija razmenjuje podatke o prijavljenim korisnicima prava iz uspostavljenih registara i evidencija u elektronskom obliku sa sledećim organima i ustanovama koji ih, u skladu sa zakonom, prikupljaju, obrađuju i čuvaju u tim registrima i evidencijama u elektronskom obliku: Ministarstvo zdravlja, Ministarstvo unutrašnjih poslova, Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, Ministarstvo pravde - Uprava za izvršenje krivičnih sankcija, Narodna banka Srbije, Kancelarija za informacione tehnologije i elektronsku upravu i Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut".

Korisnici prava koji su korisnici penzija utvrđuju se na osnovu podataka upisanih u službene evidencije Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje.

Član 5

Ministarstvo finansija započinje isplatu dodatne pomoći korisnicima prava u junu 2021. godine.

Ministarstvo finansija isplaćuje korisniku prava dodatnu novčanu pomoć prenosom sredstava sa posebnog namenskog računa koji je otvoren za tu namenu kod Uprave za trezor na tekući, odnosno posebni namenski račun korisnika prava.

Ministarstvo finansija isplaćuje korisniku prava, koje je lice u zavodu za izvršenje krivičnih sankcija, dodatnu novčanu pomoć prenosom sredstava sa posebnog namenskog računa koji je otvoren za tu namenu kod Uprave za trezor na depozitni račun zavoda za izvršenje krivičnih sankcija u kojem se nad licem kome se uplaćuje dodatna novčana pomoć sprovodi mera pritvora, kazna zatvora ili druga krivična sankcija u skladu sa zakonom kojim se uređuje izvršenje krivičnih sankcija.

Iznos isplaćen korisniku prava po osnovu prava na isplatu u skladu sa ovom uredbom ne može biti predmet izvršenja u smislu zakona kojim se uređuju izvršenje i obezbeđenje.

Član 6

Isplata dodatne novčane pomoći vrši se iz sredstava budžeta Republike Srbije - u skladu sa ovom uredbom.

Ministarstvo finansija će otvoriti poseban namenski račun za uplatu dodatne novčane pomoći kod banke "Banka Poštanska štedionica" a.d. Beograd korisniku prava - primaocu penzije, koji nema tekući račun za uplatu.

"Banka Poštanska štedionica" a.d. Beograd dužna je da otvori poseban namenski račun iz stava 2. ovog člana u roku od pet dana od dana podnošenja zahteva Ministarstva finansija.

Ukoliko korisnik prava ne želi da mu se uplata izvrši u banci u kojoj ima otvoren tekući račun, Ministarstvo finansija otvara poseban namenski račun za uplatu dodatne novčane pomoći u banci koju korisnik prava odredi prilikom prijavljivanja za uplatu dodatne novčane pomoći u skladu sa članom 3. stav 2. ove uredbe.

Izabrana banka iz stava 4. ovog člana dužna je da otvori poseban namenski račun iz tog stava u roku od pet dana od dana podnošenja zahteva Ministarstva finansija.

Pri otvaranju posebnog namenskog računa iz st. 2. i 4. ovog člana ne zaključuje se okvirni ugovor kojim se uređuju uslovi za otvaranje, vođenje i gašenje tog računa.

Podaci o posebnim namenskim računima iz st. 2. i 4. ovog člana ne dostavljaju se u jedinstveni registar tekućih i drugih računa pravnih i fizičkih lica koji vodi Narodna banka Srbije.

Za otvaranje i vođenje posebnih namenskih računa iz st. 2. i 4. ovog člana, kao i za izvršenje platnih transakcija i pružanje drugih usluga u vezi s tim računima, Uprava za trezor i banke ne mogu naplatiti naknadu niti druge troškove.

JP Pošta Srbije neće naplaćivati naknade za isplatu gotovine od "Banka Poštanska štedionica" a.d. Beograd za izvršenje platnih transakcija i pružanje drugih usluga u vezi s isplatom dodatne novčane pomoći.

Narodna banka Srbije ne naplaćuje Upravi za trezor naknade i druge troškove za prenos sredstava po osnovu uplate dodatne novčane pomoći u platnim sistemima čiji je operator.

Nakon što banka u celini isplati iznos dodatne novčane pomoći sa posebnog namenskog računa ili nakon što korisnik prava na drugi način raspolaže sredstvima te pomoći u celini (npr. prenos na drugi račun), banka ima pravo da ugasi taj račun.

Banka je dužna da u skladu sa ugovorenim načinom komunikacije sa klijentom (npr. dopisom, imejlom, SMS-om, ili u aplikaciji elektronskog bankarstva) obavesti korisnika prava, svog klijenta, da je na njegov tekući račun u banci izvršena uplata dodatne novčane pomoći iz člana 2. ove uredbe.

Član 7

Ministarstvo finansija će radi preciziranja načina razmene podataka iz člana 4. ove uredbe, kao i načina prijave i isplate iz čl. 3, 5. i 6. ove uredbe, doneti poseban pravilnik.

Član 8

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

Samostalni član Uredbe o dopuni
Uredbe o podsticajnim merama za imunizaciju i sprečavanje i suzbijanje zarazne bolesti COVID-19

("Sl. glasnik RS", br. 54/2021)

Član 2

Ova uredba stupa na snagu danom objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".