Zastava Bosne i Hercegovine

UREDBA O ODREĐIVANJU KRITERIJUMA ZA DODELU PODSTICAJA RADI PRIVLAČENJA DIREKTNIH ULAGANJA U AUTOMATIZACIJU POSTOJEĆIH KAPACITETA U OBLASTI PREHRAMBENE INDUSTRIJE

("Sl. glasnik RS", br. 46/2021)

 

I UVODNE ODREDBE

Predmet uređivanja

Član 1

Ovom uredbom bliže se uređuju kriterijumi, uslovi i način privlačenja direktnih ulaganja u automatizaciju postojećih kapaciteta u oblasti prehrambene industrije, kao i vođenje evidencije o odobrenim podsticajima.

Pojmovi

Član 2

Izrazi upotrebljeni u ovoj uredbi imaju sledeća značenja:

1) direktna ulaganja jesu ulaganja u materijalna i nematerijalna sredstva privrednih društava u oblasti prehrambene industrije, radi automatizacije postojećih kapaciteta sa ciljem unapređenja produktivnosti korisnika sredstava, povećanja broja domaćih kooperanata i povećanja korišćenja sirovina domaćeg porekla (u daljem tekstu: ulaganje radi automatizacije);

2) investicioni projekat jeste projekat čijom se realizacijom ostvaruje direktno ulaganje, a koji je opisan u biznis planu koji se podnosi uz prijavu za dodelu sredstava podsticaja i koji obavezno sadrži detaljan opis elemenata direktnog ulaganja, kao i elemenata za stručnu analizu investicionog projekta, u skladu sa ovom uredbom;

3) ulagač jeste domaće ili strano privredno društvo koje podnosi prijavu za dodelu sredstava podsticaja, radi realizacije investicionog projekta preko korisnika sredstava koji je sa njim povezano lice. Ako je ulagač privredno društvo sa sedištem u Republici Srbiji, može istovremeno biti i korisnik sredstava;

4) korisnik sredstava podsticaja jeste privredno društvo sa sedištem u Republici Srbiji;

5) mali privredni subjekt jeste privredni subjekt koji ima manje od 50 zaposlenih i godišnji promet ili ukupan godišnji bilans stanja koji ne prelazi 10 miliona evra, u skladu sa propisom kojim se uređuje državna pomoć (u daljem tekstu: malo privredno društvo);

6) srednji privredni subjekt jeste privredni subjekt koji ima od 50 do 250 zaposlenih i godišnji promet koji ne prelazi 50 miliona evra ili ukupni godišnji bilans stanja koji ne prelazi 43 miliona evra u skladu sa propisom kojim se uređuje državna pomoć (u daljem tekstu: srednje privredno društvo);

7) veliki privredni subjekt jeste privredni subjekt koji ima preko 250 zaposlenih i godišnji promet preko 50 miliona evra ili ukupan godišnji bilans stanja preko 43 miliona evra u skladu sa propisom kojim se uređuje državna pomoć (u daljem tekstu: veliko privredno društvo);

8) ulaganja u materijalna sredstva jesu ulaganja u postrojenja, mašine i opremu, a koja se priznaju kao opravdani troškovi ulaganja, ako ih koristi isključivo korisnik sredstava podsticaja;

9) ulaganja u nematerijalna sredstva jesu ulaganja u patente, standardizaciju i licence, a koja se kao opravdani troškovi ulaganja priznaju, ako se na njih obračunava amortizacija, koristi ih isključivo korisnik sredstava podsticaja, vode u bilansima stanja korisnika sredstava podsticaja najmanje pet godina, odnosno tri godine za mala i srednja privredna društva i koja su kupljena pod tržišnim uslovima od trećih lica;

10) jedinstveni investicioni projekat jeste svako direktno ulaganje koje realizuje korisnik sredstava podsticaja ili sa njim povezano privredno društvo na nivou grupe, u periodu od tri godine od dana početka realizacije prethodnog investicionog projekta za koji su dodeljena sredstva podsticaja, a u skladu sa prethodno zaključenim ugovorom o dodeli sredstava podsticaja na teritoriji iste ili susedne jedinice lokalne samouprave;

11) period realizacije investicionog projekta jeste period određen ugovorom o dodeli sredstava podsticaja, u skladu sa ovom uredbom, u kome korisnik sredstava sprovodi direktno ulaganje;

12) oprema koja se uvozi po osnovu uloga ulagača jeste nova oprema koju ulagač uvozi i kao svoj ulog investira u privredno društvo.

Opravdani troškovi

Član 3

Opravdani troškovi su ulaganja u materijalna i nematerijalna sredstva počev od dana podnošenja prijave za dodelu sredstava podsticaja do dana isteka roka za realizaciju investicionog projekta, u skladu sa ugovorom o dodeli sredstava podsticaja (u daljem tekstu: opravdani troškovi ulaganja).

Opravdani troškovi ulaganja u nematerijalna sredstva za velika privredna društva mogu se priznati u visini od 50% ukupne vrednosti opravdanih troškova ulaganja, a za mala i srednja privredna društva u visini od 100% opravdanih troškova ulaganja.

Troškovi koji se odnose na nabavku putničkih vozila i transportnih sredstava ne smatraju se opravdanim troškovima ulaganja.

Imovina koju privredno društvo stiče po osnovu ulaganja nakon podnošenja prijave za dodelu sredstava podsticaja, mora da bude nova.

Prilikom obračuna opravdanih troškova ulaganja uzimaju se u obzir cene umanjene za iznose javnih prihoda.

II VISINA SREDSTAVA PODSTICAJA I PRAVO NA UČEŠĆE U POSTUPKU DODELE SREDSTAVA PODSTICAJA

Izvori sredstava za privlačenje direktnih ulaganja

Član 4

Sredstva podsticaja za privlačenje direktnih ulaganja za realizaciju ove uredbe se obezbeđuju u budžetu Republike Srbije (u daljem tekstu: sredstva).

Pravo na učestvovanje u postupku dodele sredstava

Član 5

Pravo na učestvovanje u postupku dodele sredstava imaju ulagači koji prijave investicione projekte u oblasti prehrambene industrije, a koji se pre početka realizacije investicionog projekta prijave za dodelu sredstava na način i pod uslovima predviđenim ovom uredbom. Pod početkom realizacije projekta se podrazumeva preduzimanje prve pravno obavezujuće radnje.

Korisnik sredstava je dužan da za realizaciju investicionog projekta obezbedi učešće od najmanje 25% opravdanih troškova iz sopstvenih sredstava ili iz drugih izvora koji ne sadrže državnu pomoć.

Velikom privrednom društvu sredstva se ne mogu dodeliti pre nego što se uvidom u dokumentaciju ne utvrdi da dodela sredstava ima delotvoran podsticajni efekat, odnosno da utiče na:

1) znatno povećanje veličine projekta, ili

2) znatno povećanje ukupnog iznosa sredstava koje korisnik sredstava ulaže u projekat, ili

3) znatno povećanje brzine realizacije projekta, ili

4) realizaciju projekta, koji bez dodele sredstava ne bi mogao da bude ostvaren.

Izuzimanje od prava na dodelu sredstava

Član 6

Od prava na dodelu sredstava izuzimaju se sledeći ulagači i korisnici sredstava:

1) privredna društva u teškoćama, u smislu propisa kojima se uređuju pravila za dodelu državne pomoći;

2) koji imaju dospele, a neizmirene obaveze po osnovu poreza u Republici Srbiji;

3) u kojima Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave ima učešće u vlasništvu;

4) koji su u obavezi povraćaja nedozvoljene državne pomoći;

5) kojima je bio raskinut ugovor o dodeli sredstava podsticaja, osim u slučaju sporazumnog raskida ugovora.

Privredna društva kojima se mogu dodeliti sredstva

Član 7

Sredstva se mogu dodeliti privrednom društvu koje ispunjava kriterijume i uslove utvrđene ovom uredbom, a:

1) koje je registrovano u Agenciji za privredne registre;

2) koje je podnelo prijavu za dodelu sredstava i biznis plan za investicioni projekat za koji se mogu dodeliti sredstva u skladu sa ovom uredbom;

3) nad kojim nije pokrenut prethodni stečajni postupak, reorganizacija, stečaj, likvidacija ili prinudna likvidacija, u skladu sa propisima kojima se uređuju stečaj i likvidacija;

4) kome nisu dodeljeni novčani podsticaji za iste opravdane troškove.

Maksimalni dozvoljeni iznosi sredstava

Član 8

Maksimalan dozvoljeni iznos sredstava za velika privredna društva može se utvrditi najviše do 50% opravdanih troškova za realizaciju investicionog projekta.

Maksimalan dozvoljeni iznos sredstava za srednje privredno društvo može se utvrditi najviše do 60% opravdanih troškova, a za mala privredna društva najviše do 70% opravdanih troškova za realizaciju investicionog projekta.

Prilikom određivanja visine sredstava koja mogu biti dodeljena, uzima se u obzir kumulacija sa prethodno odobrenom državnom pomoći, u skladu sa propisima kojima se uređuju pravila za dodelu državne pomoći.

Maksimalan dozvoljeni iznos sredstava koji može biti dodeljen za ulaganja veća od 50 miliona evra ne može biti veći od 25% opravdanih troškova ulaganja, a za ulaganja koja prelaze iznos od 100 miliona evra taj procenat ne može biti veći od 17% opravdanih troškova ulaganja i utvrđuje se na sledeći način:

1) za opravdane troškove ulaganja do 50 miliona evra - do 50% tih troškova;

2) za deo opravdanih troškova ulaganja koji prelazi iznos od 50 miliona evra - do 25% tih troškova;

3) za deo opravdanih troškova ulaganja koji prelazi iznos od 100 miliona evra - do 17% tih troškova.

Za direktno ulaganje koje se smatra jedinstvenim investicionim projektom maksimalan dozvoljeni iznos sredstava koji se može dodeliti korisniku sredstava ili sa njim povezanim subjektom, utvrđuje se do procenta iz stava 4. ovog člana.

III DOZVOLJENOST DODELE I USLOVI ZA DODELU SREDSTAVA

Investicioni projekti za koje se mogu dodeliti sredstva

Član 9

Sredstva se mogu dodeliti za realizaciju investicionih projekata za ulaganja radi automatizacije čija je minimalna vrednost ulaganja 1.000.000 evra.

Uslovi za dodelu sredstava

Član 10

Sredstva mogu biti dodeljena pod uslovom da se direktno ulaganje održi na istoj lokaciji u jedinici lokalne samouprave u periodu od najmanje pet godina nakon realizacije investicionog projekta za velika privredna društva, ili najmanje tri godine za mala i srednja privredna društva (u daljem tekstu: period garantovanog ulaganja).

Rok za realizaciju investicionog projekta

Član 11

Rok za realizaciju investicionog projekta je do tri godine od dana podnošenja prijave za dodelu sredstava, a koji se nakon zaključenja ugovora o dodeli sredstava podsticaja može produžiti najviše do pet godina, računajući od dana podnošenja prijave za dodelu sredstava, a po obrazloženom zahtevu korisnika sredstava, ukoliko Savet za ekonomski razvoj (u daljem tekstu: Savet) oceni da su okolnosti koje su dovele do potrebe za produženjem roka objektivne i da je produženje roka opravdano i svrsishodno, odnosno da se time na najefikasniji način postižu ciljevi ulaganja i privrednog razvoja.

U slučaju produženja roka iz stava 1. ovog člana, rok važenja bankarske garancije produžava se srazmerno produženju roka za realizaciju investicionog projekta.

Kriterijumi za stručnu analizu investicionih projekata

Član 12

Kriterijumi za stručnu analizu investicionog projekta su:

1) reference ulagača (prepoznatljivost na tržištu, reference klijenata, dosadašnja iskustva i uspešnost u realizaciji investicionih projekata i sl.);

2) visina i vrsta ulaganja;

3) tehnološki nivo delatnosti koja je predmet ulaganja, u skladu sa klasifikacijom Evrostata;

4) prethodna saradnja sa dobavljačima i planirani udeo domaćih dobavljača;

5) efekti ulaganja i uvođenja nove tehnologije na proizvodne kapacitete, produktivnost i unapređenje stepena prerade proizvoda;

6) prethodni i planirani obim međunarodnog i ukupnog prometa (pre i nakon investicionog projekta) i uticaj uvođenja novih proizvoda;

7) finansijsko-tržišna ocena investicionog projekta (izvori finansiranja, likvidnost, profitabilnost, održivost i period povraćaja investicije i dr.);

8) postojeći nivo proizvodnje i planirano povećanje produktivnosti;

9) podaci o dosadašnjem korišćenju sirovina domaćeg porekla i planirano povećanje;

10) broj kooperanata i planirano povećanje broja kooperanata.

IV VRSTA I VISINA SREDSTAVA KOJA SE MOGU DODELITI

Podsticaji za opravdane troškove ulaganja

Član 13

Korisnicima sredstava kod ulaganja radi automatizacije odobravaju se sredstva u visini od 20% opravdanih troškova za ulaganja u osnovna sredstva.

Ukupan iznos sredstava koja se mogu dodeliti u skladu sa ovom uredbom i drugih podsticaja određuje se u apsolutnom iznosu, pri čemu ne sme da pređe gornju granicu do koje je dozvoljeno dodeliti ukupan iznos državne pomoći u skladu sa propisima kojima se uređuju pravila za dodelu regionalne državne pomoći.

V POSTUPAK DODELE SREDSTAVA

Javni poziv

Član 14

Dodela sredstava u skladu sa ovom uredbom sprovodi se putem javnog poziva za dodelu sredstava.

Ministarstvo nadležno za poslove privrede na svojoj internet stranici objavljuje javni poziv.

Tekst javnog poziva objavljuje se i na internet stranici Razvojne agencije Srbije (u daljem tekstu: Agencija).

Javni poziv naročito sadrži:

1) naziv i sedište organa koji objavljuje javni poziv;

2) naziv i sedište organa kome se dostavljaju prijave za dodelu sredstava;

3) kriterijume za dodelu sredstava;

4) raspoloživa finansijska sredstva za realizaciju javnog poziva;

5) trajanje javnog poziva;

6) adresu na kojoj se mogu dobiti obaveštenja u vezi sa učestvovanjem u postupku dodele sredstava i podatke o licu za kontakt;

7) druge informacije od značaja i interesa za ulagače i korisnike sredstava.

Prijava za dodelu sredstava i stručna analiza

Član 15

Ulagač koji namerava da realizuje ulaganje, u skladu sa ovom uredbom, podnosi Agenciji prijavu za dodelu sredstava na propisanom obrascu, na srpskom jeziku (u daljem tekstu: Prijava za dodelu sredstava) radi utvrđivanja ispunjenosti uslova za dodelu sredstava.

Na osnovu Prijave za dodelu sredstava Agencija vrši stručnu analizu investicionog projekta primenom kriterijuma iz člana 12. ove uredbe, osim analize kriterijuma iz člana 12. stav 1. tačka 5), čiju analizu vrši ministarstvo nadležno za poslove poljoprivrede i dostavlja je Agenciji radi objedinjavanja analize.

Agencija obaveštava ulagača o visini podsticaja koje će predložiti Savetu i dostavlja mu nacrt ugovora o dodeli sredstava podsticaja.

Stručna analiza investicionog projekta sadrži analizu mogućeg iznosa sredstava.

Obrazac Prijave za dodelu sredstava

Član 16

Obrazac prijave za dodelu sredstava podsticaja po ovoj uredbi propisuje ministar nadležan za poslove privrede.

Uz Prijavu za dodelu sredstava podnosi se:

1) biznis plan za investicioni projekat za čiju realizaciju se dodeljuju sredstva;

2) original ili overena fotokopija registrovanih finansijskih izveštaja ulagača za prethodne dve godine poslovanja, sa revizorskim izveštajem (ukoliko postoji zakonska obaveza vršenja revizije) ukoliko nisu javno objavljeni, a strano pravno lice podnosi original ili overenu fotokopiju finansijskih izveštaja sa revizorskim izveštajem (ukoliko postoji zakonska obaveza vršenja revizije) i overeni prevod na srpski jezik ili izjavu ulagača da nije obavezan da pribavlja izveštaj ovlašćenog revizora. Ulagač je u obavezi da dostavi original ili overenu fotokopiju konsolidovanog finansijskog izveštaja divizije i overeni prevod na srpski jezik ili izjavu da nema obavezu konsolidacije uz dostavljanje originala ili overene fotokopije pojedinačnih finansijskih izveštaja povezanih lica;

3) original ili overena fotokopija izvoda iz odgovarajućeg registra države u kojoj strani ulagač ima sedište, ne stariji od tri meseca, overen od strane nadležnog organa, kao i overeni prevod izvoda na srpski jezik;

4) uverenje da protiv ulagača i korisnika sredstava nije pokrenut prethodni stečajni postupak, reorganizacija ili stečaj, a strano pravno lice daje izjavu o tome koja je sastavni deo Prijave za dodelu sredstava;

5) dokaz o izmirenju obaveza po osnovu poreza u Republici Srbiji, a za strane ulagače koji nisu poslovali u Republici Srbiji izjavu da ulagač nije poslovao u Republici Srbiji i da nema poreski identifikacioni broj dodeljen u skladu sa propisima kojima se uređuje poreski postupak i poreska administracija, koja je sastavni deo Prijave za dodelu sredstava;

6) izjavu da odgovorno lice ulagača i korisnika sredstava nije pravnosnažno osuđivano za krivična dela protiv prava po osnovu rada;

7) izjavu da ulagač i korisnik sredstava nisu osuđivani za krivično delo izvršeno protiv privrede, koja je sastavni deo Prijave za dodelu sredstava;

8) izjavu da ulagač i korisnik sredstava nisu privredna društva u teškoćama u smislu pravila o dodeli državne pomoći, koja je sastavni deo Prijave za dodelu sredstava.

Dokumenta na osnovu kojih se utvrđuje da protiv ulagača i korisnika sredstava nije pokrenut prethodni stečajni postupak, reorganizacija ili stečaj i da je izmirio obaveze po osnovu poreza u Republici Srbiji, Agencija pribavlja po službenoj dužnosti, u skladu sa zakonom kojim se uređuje opšti upravni postupak, osim ako podnosilac zahteva izričito izjavi da će ta dokumenta pribaviti sam.

Agencija za privredne registre dužna je da omogući nesmetan pristup bazi finansijskih izveštaja i dostavu skupnih podataka za grupe privrednih društava, grane ili geografskih područja.

Ako Agencija iz dostavljene dokumentacije ne može da utvrdi bitne činjenice za odlučivanje može tražiti i podnošenje druge dokumentacije, odnosno druge dokaze relevantne za odlučivanje o podnetoj Prijavi za dodelu sredstava ukoliko to smatra celishodnim.

Dokumenta koja podnosi strano privredno društvo moraju biti overena u skladu sa propisima države u kojoj su izdata i prevedena na srpski jezik od ovlašćenog prevodioca.

Danom podnošenja Prijave za dodelu sredstava smatra se dan prijema Prijave za dodelu sredstava u Agenciji.

Utvrđivanje ispunjenosti formalnih uslova za dodelu sredstava

Član 17

Agencija utvrđuje ispunjenost formalnih uslova za dodelu sredstava.

Ako Prijava za dodelu sredstava nije podneta u skladu sa članom 16. ove uredbe, Agencija upućuje Ulagaču zahtev za dopunu dokumentacije.

Ukoliko Ulagač ne postupi po zahtevu iz stava 2. ovog člana u roku od 30 dana od dana prijema zahteva, Agencija odbacuje Prijavu za dodelu sredstava kao nepotpunu uz obrazloženje.

Ako se Prijava za dodelu sredstava ne odnosi na investicioni projekat iz oblasti prehrambene industrije ili su ispunjeni uslovi iz člana 6. ove uredbe, Agencija odbija ovu prijavu i dostavlja je podnosiocu prijave uz obrazloženje, u roku od 30 dana od dana prijema.

Prigovor na odluku Agencije iz st. 3. i 4. ovog člana može se podneti ministarstvu nadležnom za poslove privrede u roku od osam dana od dana prijema odluke Agencije.

Ministarstvo nadležno za poslove privrede odlučuje o prigovoru iz stava 5. ovog člana i dostavlja odgovor podnosiocu Prijave u roku od 30 dana od dana prijema prigovora.

Prijave koje su potpune i dozvoljene Agencija dostavlja Savetu najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema.

Odnos Agencije i Saveta

Član 18

Agencija obavlja administrativno-tehničke i stručne poslove za Savet, predlaže predsedniku Saveta sazivanje sednice Saveta, priprema materijale za razmatranje i odlučivanje na sednicama Saveta, daje potrebne informacije o statusu investicionih projekata, priprema zapisnike sa sednica i postupa po odlukama Saveta.

Agencija priprema tekst nacrta ugovora o dodeli sredstava.

Za realizaciju investicionih projekata u skladu sa ovom uredbom i zakonom kojim se regulišu pitanja ulaganja, ministar nadležan za poslove poljoprivrede prisustvuje i učestvuje u diskusiji na sednicama Saveta.

VI UGOVOR I NAČIN ISPLATE SREDSTAVA

Ugovor o dodeli sredstava podsticaja

Član 19

Međusobna prava i obaveze ministarstva nadležnog za poslove privrede i korisnika sredstava uređuju se ugovorom o dodeli sredstava podsticaja (u daljem tekstu: Ugovor) koji zaključuju ministarstvo nadležno za poslove privrede i korisnik sredstava.

Tekst nacrta Ugovora ministarstvo nadležno za poslove privrede dostavlja Vladi radi davanja prethodne saglasnosti.

Ugovor sadrži: predmet, visinu i dinamiku ulaganja, rok za realizaciju investicionog projekta, iznos dodeljenih sredstava, dinamiku isplate dodeljenih sredstava i obavezu obaveštavanja o promeni dinamike ulaganja najkasnije do isteka trećeg kvartala tekuće godine kao i informacije o sredstvima obezbeđenja, izjave o ispunjenju uslova iz člana 16. ove uredbe, obavezi izveštavanja, kontroli izvršenja ugovornih obaveza, raskidu Ugovora, višoj sili, zaštiti životne sredine i bezbednosti i zdravlju na radu, rešavanju sporova i druga pitanja od značaja za realizaciju Ugovora.

Ugovorom se utvrđuje i obaveza korisnika sredstava da dostavi audio vizuelni materijal o realizaciji investicionog projekta, koji Agencija ima pravo da koristi radi sprovođenja strateškog marketinga privrednih potencijala, promocije i ugleda Republike Srbije kao investicione lokacije.

Sastavni deo Ugovora je biznis plan koji se odnosi na visinu, strukturu i dinamiku ulaganja.

Ukoliko u toku perioda realizacije, dođe do odstupanja od ugovornih obaveza predviđenih biznis planom, korisnik je dužan da do momenta potpisivanja aneksa Ugovora, ugovora o međusobnom regulisanju prava i obaveza, odnosno zaključenja poravnanja, dostavi ministarstvu nadležnom za poslove privrede izmene i dopune biznis plana.

Izuzetak od obaveze zaključivanja aneksa ugovora i dostavljanja izmena i dopuna biznis plana, predstavlja promena ugovorom utvrđenih uslova za povlačenje prve tranše, tako da ukupno odstupanje od ugovorenih obaveza definisanih za prvu tranšu ne može biti veće od 20% od utvrđene dinamike pod uslovom da ukupno utvrđena obaveza ulaganja koja se odnosi na ceo investicioni projekat ostane nepromenjena.

U slučaju promene dinamike ulaganja iz stava 7. ovog člana, korisnik sredstava je dužan da dostavi izveštaj nezavisnog ovlašćenog revizora o ispunjenosti obaveza utvrđenih Ugovorom u visini od najmanje 80%, u odnosnoj godini.

Ministarstvo nadležno za poslove privrede može da raskine Ugovor u svakoj fazi izvršenja, ako utvrdi da korisnik sredstava ne ispunjava uslove utvrđene Ugovorom, odnosno da nije ostvarena svrha Ugovora, ukoliko se ispostavi da izjave o ispunjenju uslova iz člana 16. ove uredbe nisu istinite i ako je Savet doneo odluku o raskidu. Ako postoje opravdani razlozi ministarstvo nadležno za poslove privrede može i pre sednice Saveta da raskine Ugovor i naplati sredstva obezbeđenja, o čemu obaveštava Savet na prvoj narednoj sednici Saveta.

Isplata dodeljenih sredstava

Član 20

Isplata dodeljenih sredstava vrši se na osnovu podnetog zahteva (u daljem tekstu: Zahtev za isplatu) koji korisnik sredstava dostavlja ministarstvu nadležnom za poslove privrede, u skladu sa Ugovorom.

Dodeljena sredstva isplaćuju se u godišnjim ratama, u skladu sa Ugovorom i raspoloživim budžetskim sredstvima.

Iznos rate utvrđuje se u procentualnom iznosu u odnosu na ukupan iznos dodeljenih sredstava, i to u iznosu koji je proporcionalan procentu izvršenog ulaganja u osnovna sredstva u svakoj godini realizacije investicionog projekta, u odnosu na ukupna ulaganja u osnovna sredstva definisana investicionim projektom.

Uz Zahtev za isplatu sredstava podnosi se:

1) izveštaj ovlašćenog revizora koji poseduje osiguranje od profesionalne odgovornosti i eventualni dodatni dokazi o ispunjenosti uslova za isplatu rate i

2) bankarska garancija koja garantuje povraćaj isplaćenih sredstava.

Uz Zahtev za isplatu prve rate, pored dokumenata iz stava 4. ovog člana, podnose se i dve potpisane blanko solo menice sa potpisanim meničnim ovlašćenjem u cilju naplate zakonske zatezne kamate.

Korisnik sredstava može, umesto blanko solo menica, da dostavi bankarsku garanciju na ime naplate moguće zakonske zatezne kamate, na iznos visine tranše, odnosno kod isplate poslednje tranše na iznos ukupno dodeljenih sredstava podsticaja.

U slučaju iz stava 6. ovog člana, korisnik sredstava je dužan da, pri isplati svake rate dostavi, pored bankarske garancije koja garantuje iznos te rate i bankarsku garanciju koja pokriva i iznos moguće zakonske zatezne kamate.

Za isplatu poslednje rate, korisnik sredstava je dužan da dostavi bankarsku garanciju koja glasi na ukupan iznos dodeljenih sredstava sa rokom važenja tri godine i šest meseci od dana podnošenja Zahteva za isplatu poslednje rate za mala i srednja privredna društva, odnosno sa rokom važenja pet godina i šest meseci od dana podnošenja Zahteva za isplatu poslednje rate za velika privredna društva.

Ministarstvo nadležno za poslove privrede utvrđuje osnovanost i urednost Zahteva za isplatu, u skladu sa dokumentacijom koju podnese korisnik sredstava.

Sredstva obezbeđenja

Član 21

Korisnik sredstava je dužan da priloži bankarsku garanciju izdatu od poslovne banke koja je registrovana na teritoriji Republike Srbije, bezuslovnu i plativu na prvi poziv u korist Republike Srbije.

Isplaćena sredstva moraju biti obezbeđena bankarskom garancijom, u skladu sa Ugovorom.

Pored bankarske garancije, korisnik sredstava dužan je da priloži dve registrovane i potpisane blanko solo menice sa potpisanim meničnim ovlašćenjem u cilju naplate zakonske zatezne kamate, u skladu sa zakonom koji utvrđuje visinu stope zakonske kamate, a u slučaju neispunjenja ugovornih obaveza.

Zakonska zatezna kamata obračunava se za period od dana isplate svake pojedinačne rate do dana povraćaja ukupnog iznosa isplaćenih sredstava.

U slučaju neispunjenja ugovornih obaveza ili delimičnog ispunjenja ugovornih obaveza, kao i u slučaju neostvarivanja svrhe investicionog projekta, ministarstvo nadležno za poslove privrede može da, po osnovu izdatih bankarskih garancija i blanko solo menica, naplati sredstva do visine iznosa isplaćenih sredstava i propisane zakonske zatezne kamate.

VII KONTROLA IZVRŠENJA UGOVORNIH OBAVEZA

Izveštaji koje podnosi korisnik sredstava

Član 22

Korisnik sredstava dužan je da ministarstvo nadležno za poslove privrede izveštava o realizaciji investicionog projekta za koji su dodeljena sredstava.

Izveštaj iz stava 1. ovog člana podnosi se:

1) u roku od 60 dana od dana podnošenja urednog Zahteva za isplatu poslednje rate, odnosno od dana završetka investicionog projekta, i

2) u roku od 60 dana od dana isteka perioda garantovanog ulaganja.

Izveštaj o realizaciji investicionog projekta sadrži izveštaj o nalazima činjeničnog stanja nezavisnog ovlašćenog revizora koji poseduje osiguranje od profesionalne odgovornosti o reviziji projekta koji sadrži proveru izvršenog ulaganja po visini i strukturi, kao i proveru usaglašenosti sa drugim odredbama Ugovora (u daljem tekstu: izveštaj revizora).

Korisnik sredstava je dužan da omogući nezavisnom ovlašćenom revizoru vršenje revizije ispunjenja obaveze ulaganja (visina i struktura ulaganja u toku realizacije projekta), kao i ispunjenja drugih ugovornih obaveza i, u tu svrhu, da omogući uvid u dokumentaciju korisnika sredstava.

Izveštaj revizora sadrži zaključak sa pozitivnim, odnosno negativnim mišljenjem, a u slučaju davanja mišljenja sa rezervom, odnosno uzdržavanja od izražavanja mišljenja, dužan je da u zaključku obrazloži u čemu se sastoje rezerve, odnosno da navede činjenice i razloge zbog kojih se uzdržao od davanja mišljenja.

Reviziju investicionog projekta koji predstavlja ulaganje od posebnog značaja može da obavlja društvo za reviziju koje u radnom odnosu sa punim radnim vremenom ima zaposlena najmanje četiri licencirana ovlašćena revizora.

Ako iz izveštaja revizora proizlazi da korisnik sredstava nije izvršio sve ugovorne obaveze u periodu realizacije projekta (negativno mišljenje, mišljenje sa rezervom, uzdržavanje od izražavanja mišljenja), ministarstvo nadležno za poslove privrede će dostaviti pisano obaveštenje korisniku sredstava o obavezi otklanjanja utvrđenih nedostataka. U toku, odnosno nakon perioda realizacije projekta, u slučaju potpunog ispunjenja obaveze ulaganja u pogledu Ugovorom utvrđene ukupne visine investicije i delimičnog odstupanja u vezi sa strukturom ulaganja, korisnik sredstava dužan je da ministarstvu nadležnom za poslove privrede dostavi usklađeni biznis plan pre podnošenja Zahteva za isplatu, odnosno izveštaja o realizaciji projekta.

Ako u roku od 30 dana nakon prijema obaveštenja iz stava 7. ovog člana korisnik sredstava ne otkloni nedostatak, ministarstvo nadležno za poslove privrede može da raskine Ugovor i da zahteva povraćaj dodeljenih sredstava isplaćenih korisniku sredstava, uvećan za iznos pripadajuće zakonske zatezne kamate, ili da po odluci Saveta predloži korisniku sredstava zaključenje aneksa Ugovora.

Kontrola i praćenje izvršenja ugovornih obaveza

Član 23

Ministarstvo nadležno za poslove privrede može u svakom trenutku u toku realizacije investicionog projekta da izvrši kontrolu visine, dinamike i strukture ulaganja, kao i svrhe predviđene investicionim projektom, odnosno Ugovorom, u cilju kontrole ispunjenja ugovornih obaveza korisnika sredstava.

Ministarstvo nadležno za poslove privrede sprovodi kontrolu i u toku perioda garantovanog ulaganja u skladu sa članom 10. ove uredbe i Ugovorom.

Kopije izveštaja i podataka iz st. 1. i 2. ovog člana ministarstvo nadležno za poslove privrede dostavlja Agenciji.

Agencija na osnovu izveštaja i podataka iz stava 3. ovog člana prati dinamiku realizacije investicionog projekta u toku realizacije investicionog projekta.

Ako se utvrdi da je u cilju daljeg postupanja u odnosu na predmetni investicioni projekat potrebna odluka Saveta, ministarstvo nadležno za poslove privrede priprema izveštaj i predlog mera i dostavlja ga Savetu preko Agencije.

Izveštaj iz stava 5. ovog člana sadrži podatke i informacije o svim elementima investicionog projekta, a obavezno sadrži:

1) rezime izveštaja revizora o reviziji investicionog projekta koji sadrži proveru usaglašenosti sa svim odredbama Ugovora;

2) informacije o visini ulaganja korisnika sredstava u odnosu na elemente ulaganja navedene u Prijavi, Ugovoru, odnosno investicionom projektu;

3) pregled blokada po tekućim računima korisnika sredstava, ako ih je bilo;

4) informacije o problemima sa kojima se ulagač, odnosno korisnik sredstava susreće u toku realizacije investicionog projekta;

5) druge informacije od značaja za očuvanje finansijskih, razvojnih i bilateralno-ekonomskih interesa Republike Srbije koji mogu biti ugroženi postupanjem korisnika sredstava.

Ministarstvo nadležno za poslove privrede dostavlja Agenciji za privredne registre spisak korisnika sredstava po Ugovorima.

U slučaju registracije promena kod korisnika sredstava, Agencija za privredne registre dužna je da bez odlaganja obavesti Ministarstvo nadležno za poslove privrede.

Kontrola visine ulaganja u osnovna sredstva iz stava 1. ovog člana vrši se u skladu sa Prilogom o načinu i postupku kontrole visine ulaganja, koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Vođenje evidencije

Član 24

Ministarstvo nadležno za poslove privrede vodi evidencije o odobrenim podsticajima i o izvršenju ugovornih obaveza.

VIII ZAVRŠNA ODREDBA

Stupanje na snagu

Član 25

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

Prilog

NAČIN I POSTUPAK KONTROLE VISINE ULAGANJA

 

1. IZVEŠTAJ O IZVRŠENOM ULAGANJU

1.1. Nalaz iz izveštaja revizora o izvršenoj visini i strukturi ulaganja sadrži:

1) uvodni deo: osnovni podaci o korisniku sredstava i Ugovoru, kao i aneksu/aneksima Ugovora, ako postoje, naziv korisnika sredstava, matični broj, poreski identifikacioni broj, broj ugovora, predmet ugovora, visinu i dinamiku ulaganja i rok izvršenja investicionog projekta, Prijavu za dodelu sredstava podsticaja, a može da sadrži i druge podatke,

2) spisak dokumentacije na osnovu koje je sačinjen nalaz o izvršenoj visini ulaganja,

3) nalaze o visini ulaganja i usklađenosti sa ugovornim obavezama. 

2. DOKUMENTACIJA NA OSNOVU KOJE SE VRŠI REVIZIJA VISINE ULAGANJA 

Kontrola visine ulaganja predviđenog investicionim projektom, u zavisnosti od predmeta investiranja, vrši se na osnovu sledeće dokumentacije: 

a) za dokazivanje da imovinu stečenu direktnom investicijom koristi isključivo korisnik sredstava: 

1) izjava odgovornog lica korisnika sredstava da imovinu stečenu direktnom investicijom koristi isključivo korisnik sredstava, 

2) dokaz da je imovina evidentirana u poslovnim knjigama korisnika sredstava; 

b) za materijalna sredstva: 

- Postrojenja, mašine, oprema: 

1) fakture dobavljača prema korisniku, odnosno ulagaču; carinska dokumentacija ako se radi o uvezenoj opremi, 

2) dokaz da je korisnik sredstava postao vlasnik sredstva, 

3) dokaz o evidenciji u poslovnim knjigama korisnika sredstava. 

v) za nematerijalna sredstva: 

1) pravni osnov za sticanje, 

2) fakture dobavljača, 

3) dokaz da je nematerijalno sredstvo evidentirano u poslovnim knjigama korisnika sredstava, 

4) izjava odgovornog lica korisnika sredstava da nematerijalna sredstva koristi isključivo korisnik sredstava.

Poslovi kompenzacije, kao plaćanje u robi ili uslugama bez tokova novca, ne smatraju se, u smislu ove uredbe, pribavljanjem materijalnih sredstava iz dela 2. tačka b) ovog priloga.