Zastava Bosne i Hercegovine

UREDBA O ODREĐIVANJU KRITERIJUMA ZA DODELU PODSTICAJA RADI PRIVLAČENJA DIREKTNIH ULAGANJA U AUTOMATIZACIJU POSTOJEĆIH KAPACITETA I INOVACIJU

("Sl. glasnik RS", br. 18/2022 i 89/2023)

 

I UVODNE ODREDBE

Predmet uređivanja

Član 1

Ovom uredbom bliže se uređuju kriterijumi, uslovi i način privlačenja direktnih ulaganja u automatizaciju postojećih kapaciteta i inovacije u industrijskim oblastima sa visokom dodatom vrednošću.

Pojmovi

Član 2

Izrazi upotrebljeni u ovoj uredbi imaju sledeća značenja:

1) direktna ulaganja jesu ulaganja u materijalna i nematerijalna sredstva privrednih društava u industrijskim oblastima sa visokom dodatom vrednošću, radi automatizacije postojećih kapaciteta i inovacije (u daljem tekstu: ulaganje radi automatizacije);

2) investicioni projekat jeste projekat čijom se realizacijom ostvaruje direktno ulaganje, a koji je opisan u biznis planu koji se podnosi uz prijavu za dodelu sredstava podsticaja i koji obavezno sadrži detaljan opis elemenata direktnog ulaganja, kao i elemenata za stručnu analizu investicionog projekta, u skladu sa ovom uredbom;

3) ulagač jeste domaće ili strano privredno društvo koje podnosi prijavu za dodelu sredstava podsticaja, radi realizacije investicionog projekta preko korisnika sredstava koji je sa njim povezano lice. Ako je ulagač privredno društvo sa sedištem u Republici Srbiji, može istovremeno biti i korisnik sredstava;

4) korisnik sredstava podsticaja (u daljem tekstu: korisnik sredstava) jeste privredno društvo sa sedištem u Republici Srbiji koji obavlja prerađivačku delatnost povezanu sa investicionim projektom najmanje dve godine. Izuzetno, korisnik sredstava može biti novoosnovano privredno društvo ako ulagač posredno ili neposredno obavlja prerađivačku delatnost povezanu sa investicionim projektom najmanje dve godine;

5) mali privredni subjekt jeste privredni subjekt koji ima manje od 50 zaposlenih i godišnji prihod ili ukupan godišnji bilans stanja koji ne prelazi 10 miliona evra, u skladu sa propisom kojim se uređuje državna pomoć (u daljem tekstu: malo privredno društvo);

6) srednji privredni subjekt jeste privredni subjekt koji ima od 50 do 250 zaposlenih i godišnji prihod koji ne prelazi 50 miliona evra ili ukupni godišnji bilans stanja koji ne prelazi 43 miliona evra u skladu sa propisom kojim se uređuje državna pomoć (u daljem tekstu: srednje privredno društvo);

7) veliki privredni subjekt jeste privredni subjekt koji ima preko 250 zaposlenih i godišnji prihod preko 50 miliona evra ili ukupan godišnji bilans stanja preko 43 miliona evra u skladu sa propisom kojim se uređuje državna pomoć (u daljem tekstu: veliko privredno društvo);

8) ulaganja u materijalna sredstva jesu ulaganja u nekretnine, postrojenja i opremu, a koja se priznaju kao opravdani troškovi ulaganja;

9) ulaganja u nematerijalna sredstva jesu ulaganja u patente, licence i standardizaciju, a koja se kao opravdani troškovi ulaganja priznaju, ako se na njih obračunava amortizacija, koristi ih isključivo korisnik sredstava podsticaja, vode u bilansima stanja korisnika sredstava podsticaja najmanje pet godina, odnosno tri godine za mala i srednja privredna društva i koja su kupljena pod tržišnim uslovima od trećih lica;

10) jedinstveni investicioni projekat jeste svako direktno ulaganje koje realizuje korisnik sredstava podsticaja ili sa njim povezano privredno društvo na nivou grupe, u periodu od tri godine od dana početka realizacije prethodnog investicionog projekta za koji su dodeljena sredstva podsticaja, a u skladu sa prethodno zaključenim ugovorom o dodeli sredstava podsticaja na teritoriji iste ili susedne jedinice lokalne samouprave;

11) period realizacije investicionog projekta jeste period određen ugovorom o dodeli sredstava podsticaja, u skladu sa ovom uredbom, u kome korisnik sredstava sprovodi direktno ulaganje;

12) oprema koja se uvozi po osnovu uloga ulagača jeste nova oprema koju ulagač uvozi i kao svoj ulog investira u privredno društvo;

13) industrijske oblasti sa visokom dodatom vrednošću, u smislu ove uredbe, obuhvataju sledeće industrijske oblasti, i to:

- proizvodnju hemikalija i hemijskih proizvoda;

- proizvodnju osnovnih farmaceutskih proizvoda i preparate;

- proizvodnju električne opreme;

- proizvodnju računara, elektronskih i optičkih proizvoda;

- proizvodnju nepomenutih mašina i nepomenute opreme;

- proizvodnju motornih vozila, prikolica i poluprikolica;

- proizvodnju ostalih saobraćajnih sredstava;

- proizvodnju proizvoda od gume i plastike;

14) lanac dobavljača, u smislu ove uredbe, predstavlja proces proizvodnje finalnog proizvoda u više faza od strane više privrednih subjekata u industrijskim oblastima sa visokom dodatom vrednošću;

15) inovacija, u smislu ove uredbe, predstavlja uvođenje novog ili značajno poboljšanog proizvoda, za odnosnog privrednog subjekta;

16) indeks proizvodne kompleksnosti obuhvata količinu i sofisticiranost znanja, odnosno rangira raznovrsnost i sofisticiranost produktivnog znanja potrebnog za proizvodnju proizvoda;

17) novi finalni proizvod u smislu ove uredbe, predstavlja inovativni proizvod poslednjeg stepena prerade i visokog indeksa proizvodne kompleksnosti, koji je namenjen za upotrebu krajnjih potrošača;

18) automatizacija u smislu ove uredbe, predstavlja ulaganje u materijalna i nematerijalna sredstva radi unapređenja efikasnosti proizvodnog procesa i povećanja produktivnosti.

Opravdani troškovi

Član 3

Opravdani troškovi su ulaganja u materijalna i nematerijalna sredstva počev od dana podnošenja prijave za dodelu sredstava podsticaja do dana isteka roka za realizaciju investicionog projekta, u skladu sa ugovorom o dodeli sredstava podsticaja (u daljem tekstu: opravdani troškovi ulaganja).

Kao opravdani troškovi ulaganja uzimaju se u obzir i troškovi zakupa poslovnih prostorija u kojima se realizuje investicioni projekat u periodu realizacije, pod uslovom da period zakupa od dana isteka roka za realizaciju investicionog projekta nije kraći od pet godina za velika privredna društva, odnosno od tri godine za mala i srednja privredna društva.

Troškovi koji se odnose na sticanje imovine koja je pod zakupom, osim zemljišta i zgrada, uzimaju se u obzir samo ako zakup ima oblik finansijskog lizinga i sadrži obavezu kupovine imovine na kraju perioda zakupa, s tim što se kao opravdani troškovi priznaju oni troškovi nastali po ovom osnovu u periodu realizacije projekta.

Opravdani troškovi iz stava 1. ovog člana mogu predstavljati i ulaganja u opremu koja je direktno povezana sa investicionim projektom, a koja se dalje ustupa dobavljačima za poslove obrade ili sklapanja za korisnika sredstava, pod uslovom da period korišćenja te opreme od dana isteka roka za realizaciju investicionog projekta nije kraći od pet godina za velika privredna društva, odnosno od tri godine za mala i srednja privredna društva, pod uslovom da sam dobavljač nije primio državnu pomoć za ulaganja u predmetnu opremu.

Oprema iz stava 4. ovog člana dostupna je dobavljačima za proizvodnju proizvoda koji će se proizvoditi u prostorijama dobavljača, ali koja će služiti kao posredni proizvodi za proizvodni proces korisnika sredstava. Predmetna oprema ostaje vlasništvo korisnika sredstava, ali se stavlja na raspolaganje dobavljaču pod uslovima definisanim u ugovoru o nabavci ili sličnom ugovoru. Predmetna oprema je povezana sa poslovnim procesima koji se obavljaju u prostorijama kod korisnika sredstava ili njegovih povezanih lica i mogu se vratiti korisniku sredstava nakon završetka isporuke dobara ili isteka ili raskida ugovora.

Opravdani troškovi ulaganja u nematerijalna sredstva za velika privredna društva mogu se priznati u visini od 50% ukupne vrednosti opravdanih troškova ulaganja, a za mala i srednja privredna društva u visini od 100% opravdanih troškova ulaganja.

Troškovi koji se odnose na nabavku putničkih vozila i transportnih sredstava ne smatraju se opravdanim troškovima ulaganja.

Imovina koju privredno društvo stiče po osnovu ulaganja nakon podnošenja prijave za dodelu sredstava podsticaja, osim zemljišta i zgrada, mora da bude nova.

Opravdani troškovi ulaganja velikog pravnog lica na tržištu u cilju bitne promene u proizvodnom procesu moraju biti veći od troškova amortizacije u prethodne tri fiskalne godine za imovinu koja je povezana sa delatnošću koja se modernizuje.

Prilikom obračuna opravdanih troškova ulaganja uzimaju se u obzir cene umanjene za iznose javnih prihoda.

II VISINA SREDSTAVA PODSTICAJA I PRAVO NA UČEŠĆE U POSTUPKU DODELE SREDSTAVA PODSTICAJA

Izvori i namena sredstava za privlačenje direktnih ulaganja

Član 4

Sredstva podsticaja za privlačenje direktnih ulaganja za realizaciju ove uredbe se obezbeđuju u budžetu Republike Srbije (u daljem tekstu: sredstva).

Sredstva se mogu dodeliti za realizaciju investicionih projekata u industrijskim oblastima sa visokom dodatom vrednošću:

a) kojima se uvodi automatizacija proizvodnih procesa kod korisnika sredstava, i/ili

b) kojima se uvodi inovacija kod korisnika sredstava.

Pravo na učestvovanje u postupku dodele sredstava

Član 5

Pravo na učestvovanje u postupku dodele sredstava imaju ulagači koji prijave investicione projekte u industrijskim oblastima sa visokom dodatom vrednošću, a koji se pre početka realizacije investicionog projekta prijave za dodelu sredstava na način i pod uslovima predviđenim ovom uredbom.

Korisnik sredstava je dužan da za realizaciju investicionog projekta obezbedi učešće od najmanje 25% opravdanih troškova iz sopstvenih sredstava ili iz drugih izvora koji ne sadrže državnu pomoć.

Izuzimanje od prava na dodelu sredstava

Član 6

Od prava na dodelu sredstava izuzimaju se sledeći ulagači i korisnici sredstava:

1) privredna društva u teškoćama, u smislu propisa kojima se uređuju pravila za dodelu državne pomoći;

2) koji imaju dospele, a neizmirene obaveze po osnovu poreza u Republici Srbiji;

3) koji su u obavezi povraćaja nedozvoljene državne ili de minimis pomoći;

4) kojima je bio raskinut ugovor o dodeli sredstava podsticaja, osim u slučaju sporazumnog raskida ugovora.

Privredna društva kojima se mogu dodeliti sredstva

Član 7

Sredstva se mogu dodeliti privrednom društvu koje ispunjava kriterijume i uslove utvrđene ovom uredbom, a:

1) koje je registrovano u Agenciji za privredne registre;

2) koje je podnelo prijavu za dodelu sredstava i biznis plan za investicioni projekat za koji se mogu dodeliti sredstva u skladu sa ovom uredbom;

3) nad kojim nije pokrenut prethodni stečajni postupak, reorganizacija, stečaj, likvidacija ili prinudna likvidacija, u skladu sa propisima kojima se uređuju stečaj i likvidacija;

4) kome nisu dodeljeni novčani podsticaji za iste opravdane troškove.

Maksimalno dozvoljeni iznos i intenzitet sredstava

Član 8

Iznos i intenzitet sredstava podsticaja obračunatih i odobrenih u skladu sa ovom uredbom ne može da odstupa od maksimalnog iznosa i intenziteta obračunatog na način i pod uslovima utvrđenim propisima kojima se uređuju uslovi i kriterijumi usklađenosti regionalne državne pomoći.

Prilikom određivanja visine sredstava koja mogu biti dodeljena, uzima se u obzir kumulacija sa prethodno odobrenom državnom pomoći, u skladu sa propisima kojima se uređuje kontrola državne pomoći.

III DOZVOLJENOST DODELE I USLOVI ZA DODELU SREDSTAVA

Investicioni projekti za koje se mogu dodeliti sredstva

Član 9

Sredstva se mogu dodeliti za realizaciju investicionih projekata za ulaganja radi automatizacije i/ili uvođenja inovativnosti čija je minimalna vrednost ulaganja u materijalna i nematerijalna sredstva 5.000.000 evra.

Uslovi za dodelu sredstava

Član 10

Sredstva mogu biti dodeljena pod uslovom da se direktno ulaganje održi na istoj lokaciji u jedinici lokalne samouprave u periodu od najmanje pet godina nakon realizacije investicionog projekta za velika privredna društva, ili najmanje tri godine za mala i srednja privredna društva (u daljem tekstu: period garantovanog ulaganja).

Rok za realizaciju investicionog projekta

Član 11

Rok za realizaciju investicionog projekta je do tri godine od dana podnošenja prijave za dodelu sredstava, s tim da se nakon zaključenja ugovora o dodeli sredstava podsticaja može produžiti najviše do pet godina, računajući od dana podnošenja prijave za dodelu sredstava, a po obrazloženom zahtevu korisnika sredstava, ako Savet za ekonomski razvoj (u daljem tekstu: Savet) oceni da su okolnosti koje su dovele do potrebe za produženjem roka objektivne i da je produženje roka opravdano i svrsishodno, odnosno da se time na najefikasniji način postižu ciljevi ulaganja i privrednog razvoja.

U slučaju produženja roka iz stava 1. ovog člana, rok važenja bankarske garancije produžava se srazmerno produženju roka za realizaciju investicionog projekta.

Kriterijumi za stručnu analizu investicionih projekata

Član 12

Kriterijumi za stručnu analizu investicionog projekta su:

1) reference ulagača (prepoznatljivost na tržištu, reference klijenata, dosadašnja iskustva i uspešnost u realizaciji investicionih projekata i sl.);

2) visina i vrsta ulaganja;

3) tehnološki nivo delatnosti koja je predmet ulaganja, u skladu sa klasifikacijom Evrostata;

4) prethodna saradnja sa dobavljačima i planirani udeo domaćih dobavljača;

5) efekti ulaganja i uvođenja nove tehnologije na proizvodne kapacitete, produktivnost i unapređenje stepena prerade proizvoda;

6) efekti inovacije na unapređenje poslovanja korisnika sredstava;

7) efekti inovacije na stepen proizvodne kompleksnosti korisnika sredstava;

8) prethodni i planirani obim međunarodnog i ukupnog prometa (pre i nakon investicionog projekta) i uticaj uvođenja novih proizvoda;

9) finansijsko-tržišna ocena investicionog projekta (izvori finansiranja, likvidnost, profitabilnost, održivost i period povraćaja investicije i dr.);

10) postojeći nivo proizvodnje i planirano povećanje produktivnosti;

11) uticaj na formiranje ili učestvovanje u lancu dobavljača korisnika sredstava;

12) podaci o dosadašnjem korišćenju sirovina domaćeg porekla i planirano povećanje.

IV VRSTA I VISINA SREDSTAVA KOJA SE MOGU DODELITI

Podsticaji za opravdane troškove ulaganja

Član 13

Korisnicima sredstava kod ulaganja radi automatizacije odobravaju se sredstva u visini od 25% opravdanih troškova za ulaganja u materijalna i nematerijalna sredstva.

Korisniku sredstava odobrava se povećanje iznosa sredstava iz stava 1. ovog člana u visini od 5% opravdanih troškova ulaganja u materijalna i nematerijalna sredstva, ako realizacijom investicionog projekta korisnik sredstava formira lanac dobavljača.

Korisniku sredstava odobrava se povećanje iznosa sredstava iz stava 1. ovog člana u visini od 5% opravdanih troškova ulaganja u materijalna i nematerijalna sredstva, ako se realizacijom projekta proizvede novi finalni proizvod visokog stepena proizvodne kompleksnosti.

Korisniku sredstava se povećanje iznosa sredstava iz stava 1. ovog člana odobrava ako su kumulativno ispunjeni uslovi predviđeni st. 2. i 3. ovog člana.

Ukupan iznos sredstava koja se mogu dodeliti u skladu sa ovom uredbom i drugih podsticaja određuje se u apsolutnom iznosu, pri čemu ne sme da pređe gornju granicu do koje je dozvoljeno dodeliti ukupan iznos državne pomoći u skladu sa propisima kojima se uređuju pravila za dodelu regionalne državne pomoći.

V POSTUPAK DODELE SREDSTAVA

Pismo o namerama i obaveštenje o mogućem nivou podsticaja

Član 14

Ulagač koji namerava da realizuje ulaganje može dostaviti Razvojnoj agenciji Srbije (u daljem tekstu: Agenciji) Pismo o namerama o realizaciji investicionog projekta.

Pismo o namerama sadrži naročito podatke o ulagaču, delatnosti, prethodnim investicionim aktivnostima, planiranoj visini ulaganja u osnovna sredstva, kao i podatke iz člana 12. ove uredbe, osim podataka iz stava 1. tačka 3) tog člana.

Ako Pismo o namerama ne sadrži elemente iz stava 2. ovog člana, Agencija će da zatraži od ulagača da ga dopuni, a može od ulagača da zahteva i dodatne informacije, u skladu sa ovom uredbom.

Na osnovu podataka iz Pisma o namerama, Agencija dostavlja ulagaču obaveštenje o mogućem nivou podsticaja, ostavljajući mu rok od 30 dana da se izjasni.

Obaveštenje o mogućem nivou podsticaja je pravno neobavezujuće i sadrži informaciju da o dodeli i visini sredstava odlučuje Savet nakon utvrđivanja svih uslova za dodelu sredstava u skladu sa ovom uredbom.

Prijava za dodelu sredstava i stručna analiza

Član 15

Ulagač koji namerava da realizuje ulaganje, u skladu sa ovom uredbom, podnosi Agenciji prijavu za dodelu sredstava na propisanom obrascu, na srpskom jeziku (u daljem tekstu: Prijava za dodelu sredstava) radi utvrđivanja ispunjenosti uslova za dodelu sredstava.

Na osnovu Prijave za dodelu sredstava Agencija vrši stručnu analizu investicionog projekta primenom kriterijuma iz člana 12. ove uredbe.

Agencija obaveštava ulagača o visini podsticaja koje će predložiti Savetu i dostavlja mu nacrt ugovora o dodeli sredstava podsticaja.

Stručna analiza investicionog projekta sadrži analizu mogućeg iznosa sredstava.

Obrazac Prijave za dodelu sredstava

Član 16

Zahtev za dodelu sredstva podsticaja podnosi se na obrascu Prijave za dodelu sredstava podsticaja.

Uz Prijavu za dodelu sredstava podnosi se:

1) biznis plan za investicioni projekat koji naročito sadrži naziv i veličinu privrednog subjekta, opis projekta, datum početka i okončanja realizacije projekta, lokaciju projekta, pregled troškova projekta i instrument i iznos državne pomoći;

2) original ili overena fotokopija registrovanih finansijskih izveštaja ulagača za prethodne dve godine poslovanja, sa revizorskim izveštajem (ako postoji zakonska obaveza vršenja revizije) ako nisu javno objavljeni, a strano pravno lice podnosi original ili overenu fotokopiju finansijskih izveštaja sa revizorskim izveštajem (ako postoji zakonska obaveza vršenja revizije) i overeni prevod na srpski jezik ili izjavu ulagača da nije obavezan da pribavlja izveštaj ovlašćenog revizora. Ulagač je u obavezi da dostavi original ili overenu fotokopiju konsolidovanog finansijskog izveštaja grupe ili divizije i overeni prevod na srpski jezik ili izjavu da nema obavezu konsolidacije uz dostavljanje originala ili overene fotokopije pojedinačnih finansijskih izveštaja povezanih lica;

3) original ili overena fotokopija izvoda iz odgovarajućeg registra države u kojoj strani ulagač ima sedište, ne stariji od tri meseca, overen od strane nadležnog organa, kao i overeni prevod izvoda na srpski jezik;

4) uverenje da protiv ulagača i korisnika sredstava nije pokrenut prethodni stečajni postupak, reorganizacija ili stečaj, a strano pravno lice daje izjavu o tome koja je sastavni deo Prijave za dodelu sredstava;

5) dokaz o izmirenju obaveza po osnovu poreza u Republici Srbiji, a za strane ulagače koji nisu poslovali u Republici Srbiji izjavu da ulagač nije poslovao u Republici Srbiji i da nema poreski identifikacioni broj dodeljen u skladu sa propisima kojima se uređuje poreski postupak i poreska administracija, koja je sastavni deo Prijave za dodelu sredstava;

6) izjavu da odgovorna lica ulagača i korisnika sredstava nisu pravnosnažno osuđivana za krivična dela protiv prava po osnovu rada;

7) izjavu da ulagač i korisnik sredstava nisu osuđivani za krivično delo izvršeno protiv privrede, koja je sastavni deo Prijave za dodelu sredstava;

8) izjavu da ulagač i korisnik sredstava nisu privredna društva u teškoćama u smislu pravila o dodeli državne pomoći, koja je sastavni deo Prijave za dodelu sredstava;

9) izjavu da se ulagač i korisnik sredstava ne nalaze u postupku povraćaja državne ili de minimis pomoći, koja je sastavni deo Prijave za dodelu sredstava;

10) da korisnik nije prestao sa obavljanjem iste ili slične delatnosti na teritoriji Republike Srbije u periodu od dve godine pre podnošenja Prijave za dodelu sredstava niti planira da prestane sa obavljanjem takve delatnosti u roku od najviše dve godine nakon završetka investicionog projekta.

Dokumenta na osnovu kojih se utvrđuje da protiv ulagača i korisnika sredstava nije pokrenut prethodni stečajni postupak, reorganizacija ili stečaj i da je izmirio obaveze po osnovu poreza u Republici Srbiji, Agencija pribavlja po službenoj dužnosti, u skladu sa zakonom kojim se uređuje opšti upravni postupak, osim ako podnosilac zahteva izričito izjavi da će ta dokumenta pribaviti sam.

Agencija za privredne registre dužna je da omogući nesmetan pristup bazi finansijskih izveštaja i dostavu skupnih podataka za grupe privrednih društava, grane ili geografskih područja.

Ako Agencija iz dostavljene dokumentacije ne može da utvrdi bitne činjenice za odlučivanje može tražiti i podnošenje druge dokumentacije, odnosno druge dokaze relevantne za odlučivanje o podnetoj Prijavi za dodelu sredstava ako to smatra celishodnim.

Dokumenta koja podnosi strano privredno društvo moraju biti overena u skladu sa propisima države u kojoj su izdata i prevedena na srpski jezik od ovlašćenog prevodioca.

Danom podnošenja Prijave za dodelu sredstava smatra se dan prijema Prijave za dodelu sredstava u Agenciji.

Ministar nadležan za poslove privrede propisuje obrazac Prijave za dodelu sredstva podsticaja.

Utvrđivanje ispunjenosti formalnih uslova za dodelu sredstava

Član 17

Agencija utvrđuje ispunjenost formalnih uslova za dodelu sredstava.

Ako Prijava za dodelu sredstava nije podneta u skladu sa članom 16. ove uredbe, Agencija upućuje Ulagaču zahtev za dopunu dokumentacije.

Ako Ulagač ne postupi po zahtevu iz stava 2. ovog člana u roku od 30 dana od dana prijema zahteva, Agencija odbacuje Prijavu za dodelu sredstava kao nepotpunu uz obrazloženje.

Ako se Prijava za dodelu sredstava ne odnosi na investicioni projekat za koji se mogu dodeliti sredstva u skladu sa ovom uredbom ili su ispunjeni uslovi iz člana 6. ove uredbe, Agencija odbija ovu prijavu i dostavlja je podnosiocu prijave uz obrazloženje, u roku od 30 dana od dana prijema.

Prigovor na odluku Agencije iz st. 3. i 4. ovog člana može se podneti ministarstvu nadležnom za poslove privrede u roku od osam dana od dana prijema odluke Agencije.

Ministarstvo nadležno za poslove privrede odlučuje o prigovoru iz stava 5. ovog člana i dostavlja odgovor podnosiocu Prijave u roku od 30 dana od dana prijema prigovora.

Prijave koje su potpune i dozvoljene Agencija dostavlja Savetu najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema.

Odnos Agencije i Saveta

Član 18

Agencija obavlja administrativno-tehničke i stručne poslove za Savet, predlaže predsedniku Saveta sazivanje sednice Saveta, priprema materijale za razmatranje i odlučivanje na sednicama Saveta, daje potrebne informacije o statusu investicionih projekata, priprema zapisnike sa sednica i postupa po odlukama Saveta.

Agencija priprema tekst nacrta ugovora o dodeli sredstava.

VI UGOVOR I NAČIN ISPLATE SREDSTAVA

Ugovor o dodeli sredstava podsticaja

Član 19

Međusobna prava i obaveze ministarstva nadležnog za poslove privrede i korisnika sredstava uređuju se ugovorom o dodeli sredstava podsticaja (u daljem tekstu: Ugovor) koji zaključuju ministarstvo nadležno za poslove privrede i korisnik sredstava.

Tekst nacrta Ugovora ministarstvo nadležno za poslove privrede dostavlja Vladi radi davanja prethodne saglasnosti.

Ugovor sadrži: predmet, visinu i dinamiku ulaganja, rok za realizaciju investicionog projekta, iznos dodeljenih sredstava, dinamiku isplate dodeljenih sredstava i obavezu obaveštavanja o promeni dinamike ulaganja najkasnije do isteka trećeg kvartala tekuće godine kao i informacije o sredstvima obezbeđenja, izjave o ispunjenju uslova iz člana 16. ove uredbe, obavezi izveštavanja, kontroli izvršenja ugovornih obaveza, raskidu Ugovora, višoj sili, zaštiti životne sredine i bezbednosti i zdravlju na radu, rešavanju sporova i druga pitanja od značaja za realizaciju Ugovora.

Ugovorom se utvrđuje i obaveza korisnika sredstava da dostavi audio vizuelni materijal o realizaciji investicionog projekta, koji Agencija ima pravo da koristi radi sprovođenja strateškog marketinga privrednih potencijala, promocije i ugleda Republike Srbije kao investicione lokacije.

Sastavni deo Ugovora je biznis plan koji se odnosi na visinu, strukturu i dinamiku ulaganja.

Ako u toku perioda realizacije, dođe do odstupanja od ugovornih obaveza predviđenih biznis planom, korisnik je dužan da do momenta potpisivanja aneksa Ugovora, ugovora o međusobnom regulisanju prava i obaveza, odnosno zaključenja poravnanja, dostavi ministarstvu nadležnom za poslove privrede izmene i dopune biznis plana.

Izuzetak od obaveze zaključivanja aneksa ugovora i dostavljanja izmena i dopuna biznis plana, predstavlja promena ugovorom utvrđenih uslova za povlačenje prve tranše, tako da ukupno odstupanje od ugovorenih obaveza definisanih za prvu tranšu ne može biti veće od 20% od utvrđene dinamike pod uslovom da ukupno utvrđena obaveza ulaganja koja se odnosi na ceo investicioni projekat ostane nepromenjena.

U slučaju promene dinamike ulaganja iz stava 7. ovog člana, korisnik sredstava je dužan da dostavi izveštaj nezavisnog ovlašćenog revizora o ispunjenosti obaveza utvrđenih Ugovorom u visini od najmanje 80%, u odnosnoj godini.

Ministarstvo nadležno za poslove privrede može da raskine Ugovor u svakoj fazi izvršenja, ako utvrdi da korisnik sredstava ne ispunjava uslove utvrđene Ugovorom, odnosno da nije ostvarena svrha Ugovora, ako se ispostavi da izjave o ispunjenju uslova iz člana 16. ove uredbe nisu istinite i ako je Savet doneo odluku o raskidu. Ako postoje opravdani razlozi ministarstvo nadležno za poslove privrede može i pre sednice Saveta da raskine Ugovor i naplati sredstva obezbeđenja, o čemu obaveštava Savet na prvoj narednoj sednici Saveta.

Isplata dodeljenih sredstava

Član 20

Isplata dodeljenih sredstava vrši se na osnovu podnetog zahteva (u daljem tekstu: Zahtev za isplatu) koji korisnik sredstava dostavlja ministarstvu nadležnom za poslove privrede, u skladu sa Ugovorom.

Dodeljena sredstva isplaćuju se u godišnjim ratama, u skladu sa Ugovorom i raspoloživim budžetskim sredstvima.

Iznos rate utvrđuje se u procentualnom iznosu u odnosu na ukupan iznos dodeljenih sredstava, a iznos poslednje rate uvećava se za iznos sredstva iz člana 13. st. 2. i 3. ove uredbe.

Uz Zahtev za isplatu sredstava podnosi se:

1) izveštaj ovlašćenog revizora koji poseduje osiguranje od profesionalne odgovornosti i eventualni dodatni dokazi o ispunjenosti uslova za isplatu rate i

2) bankarska garancija koja garantuje povraćaj isplaćenih sredstava.

Uz Zahtev za isplatu prve rate, pored dokumenata iz stava 4. ovog člana, podnose se i dve potpisane blanko solo menice sa potpisanim meničnim ovlašćenjem u cilju naplate zakonske zatezne kamate.

Korisnik sredstava može, umesto blanko solo menica, da dostavi bankarsku garanciju na ime naplate moguće zakonske zatezne kamate, na iznos visine tranše, odnosno kod isplate poslednje tranše na iznos ukupno dodeljenih sredstava podsticaja.

U slučaju iz stava 6. ovog člana, korisnik sredstava je dužan da, pri isplati svake rate dostavi, pored bankarske garancije koja garantuje iznos te rate i bankarsku garanciju koja pokriva i iznos moguće zakonske zatezne kamate.

Za isplatu poslednje rate, korisnik sredstava je dužan da dostavi bankarsku garanciju koja glasi na ukupan iznos dodeljenih sredstava sa rokom važenja tri godine i šest meseci od dana podnošenja Zahteva za isplatu poslednje rate za mala i srednja privredna društva, odnosno sa rokom važenja pet godina i šest meseci od dana podnošenja Zahteva za isplatu poslednje rate za velika privredna društva.

Ministarstvo nadležno za poslove privrede utvrđuje osnovanost i urednost Zahteva za isplatu, u skladu sa dokumentacijom koju podnese korisnik sredstava.

Sredstva obezbeđenja

Član 21

Korisnik sredstava je dužan da priloži bankarsku garanciju izdatu od poslovne banke koja je registrovana na teritoriji Republike Srbije, bezuslovnu i plativu na prvi poziv u korist Republike Srbije.

Isplaćena sredstva moraju biti obezbeđena bankarskom garancijom, u skladu sa Ugovorom.

Pored bankarske garancije, korisnik sredstava dužan je da priloži dve registrovane i potpisane blanko solo menice sa potpisanim meničnim ovlašćenjem u cilju naplate zakonske zatezne kamate, u skladu sa zakonom koji utvrđuje visinu stope zakonske kamate, a u slučaju neispunjenja ugovornih obaveza.

Zakonska zatezna kamata obračunava se za period od dana isplate svake pojedinačne rate do dana povraćaja ukupnog iznosa isplaćenih sredstava.

U slučaju neispunjenja ugovornih obaveza ili delimičnog ispunjenja ugovornih obaveza, kao i u slučaju neostvarivanja svrhe investicionog projekta, ministarstvo nadležno za poslove privrede može da, po osnovu izdatih bankarskih garancija i blanko solo menica, naplati sredstva do visine iznosa isplaćenih sredstava i propisane zakonske zatezne kamate.

VII KONTROLA IZVRŠENJA UGOVORNIH OBAVEZA

Izveštaji koje podnosi korisnik sredstava

Član 22

Korisnik sredstava dužan je da ministarstvo nadležno za poslove privrede izveštava o realizaciji investicionog projekta za koji su dodeljena sredstava.

Izveštaj iz stava 1. ovog člana podnosi se:

1) u roku od 60 dana od dana podnošenja urednog Zahteva za isplatu poslednje rate, odnosno od dana završetka investicionog projekta, i

2) u roku od 60 dana od dana isteka perioda garantovanog ulaganja.

Izveštaj o realizaciji investicionog projekta sadrži izveštaj o nalazima činjeničnog stanja nezavisnog ovlašćenog revizora koji poseduje osiguranje od profesionalne odgovornosti o reviziji projekta koji sadrži proveru izvršenog ulaganja po visini i strukturi, kao i proveru usaglašenosti sa drugim odredbama Ugovora (u daljem tekstu: izveštaj revizora).

Korisnik sredstava je dužan da omogući nezavisnom ovlašćenom revizoru vršenje revizije ispunjenja obaveze ulaganja (visina i struktura ulaganja u toku realizacije projekta), kao i ispunjenja drugih ugovornih obaveza i, u tu svrhu, da omogući uvid u dokumentaciju korisnika sredstava.

Izveštaj revizora sadrži zaključak sa pozitivnim, odnosno negativnim mišljenjem, a u slučaju davanja mišljenja sa rezervom, odnosno uzdržavanja od izražavanja mišljenja, dužan je da u zaključku obrazloži u čemu se sastoje rezerve, odnosno da navede činjenice i razloge zbog kojih se uzdržao od davanja mišljenja.

Reviziju investicionog projekta koji predstavlja ulaganje od posebnog značaja može da obavlja društvo za reviziju koje u radnom odnosu sa punim radnim vremenom ima zaposlena najmanje četiri licencirana ovlašćena revizora.

Ako iz izveštaja revizora proizlazi da korisnik sredstava nije izvršio sve ugovorne obaveze u periodu realizacije projekta (negativno mišljenje, mišljenje sa rezervom, uzdržavanje od izražavanja mišljenja), ministarstvo nadležno za poslove privrede će dostaviti pisano obaveštenje korisniku sredstava o obavezi otklanjanja utvrđenih nedostataka. U toku, odnosno nakon perioda realizacije projekta, u slučaju potpunog ispunjenja obaveze ulaganja u pogledu Ugovorom utvrđene ukupne visine investicije i delimičnog odstupanja u vezi sa strukturom ulaganja, korisnik sredstava dužan je da ministarstvu nadležnom za poslove privrede dostavi usklađeni biznis plan pre podnošenja Zahteva za isplatu, odnosno izveštaja o realizaciji projekta.

Ako u roku od 30 dana nakon prijema obaveštenja iz stava 7. ovog člana korisnik sredstava ne otkloni nedostatak, ministarstvo nadležno za poslove privrede može da raskine Ugovor i da zahteva povraćaj dodeljenih sredstava isplaćenih korisniku sredstava, uvećan za iznos pripadajuće zakonske zatezne kamate, ili da po odluci Saveta predloži korisniku sredstava zaključenje aneksa Ugovora.

Kontrola i praćenje izvršenja ugovornih obaveza

Član 23

Ministarstvo nadležno za poslove privrede može u svakom trenutku u toku realizacije investicionog projekta da izvrši kontrolu visine, dinamike i strukture ulaganja, kao i svrhe predviđene investicionim projektom, odnosno Ugovorom, u cilju kontrole ispunjenja ugovornih obaveza korisnika sredstava.

Ministarstvo nadležno za poslove privrede sprovodi kontrolu i u toku perioda garantovanog ulaganja u skladu sa članom 10. ove uredbe i Ugovorom.

Kopije izveštaja i podataka iz st. 1. i 2. ovog člana ministarstvo nadležno za poslove privrede dostavlja Agenciji.

Agencija na osnovu izveštaja i podataka iz stava 3. ovog člana prati dinamiku realizacije investicionog projekta u toku realizacije investicionog projekta.

Ako se utvrdi da je u cilju daljeg postupanja u odnosu na predmetni investicioni projekat potrebna odluka Saveta, ministarstvo nadležno za poslove privrede priprema izveštaj i predlog mera i dostavlja ga Savetu preko Agencije.

Izveštaj iz stava 5. ovog člana sadrži podatke i informacije o svim elementima investicionog projekta, a obavezno sadrži:

1) rezime izveštaja revizora o reviziji investicionog projekta koji sadrži proveru usaglašenosti sa svim odredbama Ugovora;

2) informacije o visini ulaganja korisnika sredstava u odnosu na elemente ulaganja navedene u Prijavi, Ugovoru, odnosno investicionom projektu;

3) pregled blokada po tekućim računima korisnika sredstava, ako ih je bilo;

4) informacije o problemima sa kojima se ulagač, odnosno korisnik sredstava susreće u toku realizacije investicionog projekta;

5) druge informacije od značaja za očuvanje finansijskih, razvojnih i bilateralno-ekonomskih interesa Republike Srbije koji mogu biti ugroženi postupanjem korisnika sredstava.

Ministarstvo nadležno za poslove privrede dostavlja Agenciji za privredne registre spisak korisnika sredstava po Ugovorima.

U slučaju registracije promena kod korisnika sredstava, Agencija za privredne registre dužna je da bez odlaganja obavesti ministarstvo nadležno za poslove privrede.

Kontrola visine ulaganja u materijalna i nematerijalna sredstva iz stava 1. ovog člana vrši se u skladu sa Prilogom o načinu i postupku kontrole visine ulaganja, koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

VIII ZAVRŠNA ODREDBA

Stupanje na snagu

Član 24

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

Samostalni članovi Uredbe o izmenama
Uredbe o određivanju kriterijuma za dodelu podsticaja radi privlačenja direktnih ulaganja u automatizaciju postojećih kapaciteta i inovaciju

("Sl. glasnik RS", br. 89/2023)

Član 4

Postupci za dodelu sredstava podsticaja radi privlačenja direktnih ulaganja u automatizaciju postojećih kapaciteta i inovaciju započeti do dana stupanja na snagu ove uredbe okončaće se u skladu sa Uredbom o određivanju kriterijuma za dodelu podsticaja radi privlačenja direktnih ulaganja u automatizaciju postojećih kapaciteta i inovaciju ("Službeni glasnik RS", broj 18/22).

Član 5

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

 

Prilog

NAČIN I POSTUPAK KONTROLE VISINE ULAGANJA

 

1. IZVEŠTAJ O IZVRŠENOM ULAGANJU

1.1. Nalaz iz izveštaja revizora o izvršenoj visini i strukturi ulaganja sadrži:

1) uvodni deo: osnovni podaci o korisniku sredstava i Ugovoru, kao i aneksu/aneksima Ugovora, ako postoje, naziv korisnika sredstava, matični broj, poreski identifikacioni broj, broj ugovora, predmet ugovora, visinu i dinamiku ulaganja i rok izvršenja investicionog projekta, Prijavu za dodelu sredstava podsticaja, a može da sadrži i druge podatke,

2) spisak dokumentacije na osnovu koje je sačinjen nalaz o izvršenoj visini ulaganja,

3) nalaze o visini ulaganja i usklađenosti sa ugovornim obavezama.

2. DOKUMENTACIJA NA OSNOVU KOJE SE VRŠI REVIZIJA VISINE ULAGANJA

Kontrola visine ulaganja predviđenog investicionim projektom, u zavisnosti od predmeta investiranja, vrši se na osnovu sledeće dokumentacije:

a) za dokazivanje trajanja ugovora o zakupu: ugovor o zakupu.

b) za materijalna sredstva:

A) Za zemljište:

1) sticanje uz naknadu (ugovor o kupoprodaji, dokaz o plaćanju, izvod iz katastra, odnosno zemljišnih knjiga), dokaz o evidenciji u poslovnim knjigama korisnika sredstava,

2) zakup zemljišta (ugovor o zakupu, dokaz o evidenciji u poslovnim knjigama korisnika sredstava).

B) Za zgrade i proizvodne pogone:

- Za greenfield investicije:

1) građevinska dozvola ako je predviđena za konkretnu vrstu građevinskih radova,

2) upotrebna dozvola za objekte, odnosno grupu objekata za koje je izdata građevinska dozvola,

3) dokaz da je objekat upisan u list nepokretnosti kao vlasništvo korisnika sredstava,

4) zapisnik o prijemu izvršenih radova (zapisnik komisije za tehnički prijem radova),

5) dokaz o evidenciji u poslovnim knjigama korisnika sredstava.

- Za brownfield investicije:

Koje ne obuhvataju rekonstrukciju postojećih objekata:

1) ugovor o kupoprodaji za objekat, odnosno vlasnički list ili upotrebna dozvola za objekat, odnosno ugovor o zakupu objekta,

2) dokaz o evidenciji u poslovnim knjigama korisnika sredstava.

Koje podrazumevaju rekonstrukciju/adaptaciju postojećih objekata:

1) dozvola za rekonstrukciju/adaptaciju,

2) upotrebna dozvola,

3) uredno sačinjene i overene privremene situacije i okončana situacija sa dokazima o plaćanju,

4) zapisnik o prijemu izvršenih radova (zapisnik komisije za tehnički prijem radova),

5) dokaz o evidenciji u poslovnim knjigama korisnika sredstava.

V) Postrojenja, mašine, oprema:

1) fakture dobavljača prema korisniku, odnosno ulagaču; carinska dokumentacija ako se radi o uvezenoj opremi,

2) dokaz da je korisnik sredstava postao vlasnik sredstva,

3) dokaz o evidenciji u poslovnim knjigama korisnika sredstava.

v) za nematerijalna sredstva:

1) pravni osnov za sticanje,

2) fakture dobavljača,

3) dokaz da je nematerijalno sredstvo evidentirano u poslovnim knjigama korisnika sredstava,

4) izjava odgovornog lica korisnika sredstava da nematerijalna sredstva koristi isključivo korisnik sredstava.

G) za dokazivanje ispunjenosti uslova formiranja lanca dobavljača:

1) ugovori i porudžbine sa najmanje tri učesnika lanca dobavljača, kao i ostala dokumentacija.

g) za dokazivanje ispunjenosti uslova finalnog proizvoda:

1) deklaracija, sertifikat kao i ostala dokumentacija.

Poslovi kompenzacije, kao plaćanje u robi ili uslugama bez tokova novca, ne smatraju se, u smislu ove uredbe, pribavljanjem materijalnih sredstava iz dela 2. tačka b) ovog priloga.