Zastava Bosne i Hercegovine

UREDBA O ODREĐIVANJU KRITERIJUMA ZA DODELU PODSTICAJA RADI PRIVLAČENJA DIREKTNIH ULAGANJA U OBLASTI PROIZVODNJE PREHRAMBENIH PROIZVODA

("Sl. glasnik RS", br. 1/2019, 23/2023 i 39/2023)

 

I UVODNE ODREDBE

Predmet uređivanja

Član 1

Ovom uredbom bliže se uređuju kriterijumi, uslovi i način privlačenja direktnih ulaganja u oblasti proizvodnje prehrambenih proizvoda i vođenje evidencije o odobrenim podsticajima.

Pojmovi

Član 2

Izrazi upotrebljeni u ovoj uredbi imaju sledeća značenja:

1) direktna ulaganja, u smislu ove uredbe, jesu ulaganja u materijalna i nematerijalna sredstva privrednih društava, u skladu sa ovom uredbom, u cilju započinjanja obavljanja nove poslovne delatnosti, proširenja postojećih kapaciteta ili proširenja proizvodnje na nove proizvode i proizvodne procese, kao i pribavljanje imovine direktno povezane sa privrednim društvom koje je prestalo sa radom ili bi prestalo sa radom, ako ne bi bilo kupljeno od trećeg lica po tržišnim uslovima, a kojima se obezbeđuju nova zapošljavanja. Sticanje udela ili akcija u privrednom društvu ne smatra se direktnim ulaganjem u smislu ove uredbe;

2) investicioni projekat jeste projekat čijom se realizacijom ostvaruje direktno ulaganje, a koji je opisan u biznis planu koji se podnosi uz prijavu za dodelu sredstava podsticaja i koji obavezno sadrži detaljan opis elemenata direktnog ulaganja, kao i elemenata za stručnu analizu investicionog projekta, u skladu sa ovom uredbom;

3) ulagač jeste domaće ili strano privredno društvo koje podnosi prijavu za dodelu sredstava podsticaja radi realizacije investicionog projekta, preko Korisnika sredstava koji je sa njim povezano lice. Ukoliko je Ulagač privredno društvo sa sedištem u Republici Srbiji, može istovremeno biti i Korisnik sredstava;

4) korisnik sredstava podsticaja jeste privredno društvo sa sedištem u Republici Srbiji;

5) mali privredni subjekt jeste privredni subjekt koji ima manje od 50 zaposlenih i godišnji promet ili ukupan godišnji bilans stanja koji ne prelazi 10 miliona evra, u skladu sa propisom kojim se uređuje državna pomoć (u daljem tekstu: malo privredno društvo);

6) srednji privredni subjekt jeste privredni subjekt koji ima od 50 do 250 zaposlenih i godišnji promet koji ne prelazi 50 miliona evra ili ukupni godišnji bilans stanja koji ne prelazi 43 miliona evra u skladu sa propisom kojim se uređuje državna pomoć (u daljem tekstu: srednje privredno društvo);

7) veliki privredni subjekt jeste privredni subjekt koji ima preko 250 zaposlenih i godišnji promet preko 50 miliona evra ili ukupan godišnji bilans stanja preko 43 miliona evra u skladu sa propisom kojim se uređuje državna pomoć (u daljem tekstu: veliko privredno društvo);

8) oblast proizvodnje prehrambenih proizvoda, u smislu ove uredbe, obuhvata proizvodnju prehrambenih proizvoda i pića na način definisan u propisu kojim se uređuje klasifikacija delatnosti;

9) ulaganja u materijalna sredstva jesu ulaganja u zemljište, zgrade, proizvodne pogone, mašine i opremu, u skladu sa propisima kojima se uređuje državna pomoć, a koja se priznaju kao opravdani troškovi ulaganja, ako ih koristi isključivo korisnik sredstava podsticaja (greenfield ili brownfield investicije);

10) ulaganja u nematerijalna sredstva jesu ulaganja u patente i licence u skladu sa propisima kojima se uređuje državna pomoć, a koja se kao opravdani troškovi ulaganja priznaju, ako se na njih obračunava amortizacija, koristi ih isključivo korisnik sredstava podsticaja, vode u bilansima stanja korisnika sredstava podsticaja najmanje pet godina, odnosno tri godine za mala i srednja privredna društva i koja su kupljena pod tržišnim uslovima od trećih lica;

11) novi zaposleni povezani sa investicionim projektom predstavljaju neto povećanje broja domaćih državljana zaposlenih na neodređeno vreme sa punim radnim vremenom kod korisnika sredstava u periodu realizacije investicionog projekta, u poređenju sa najvećim brojem lica zaposlenih na određeno i neodređeno vreme tokom 12 meseci pre dana podnošenja prijave za dodelu sredstava podsticaja;

12) jedinstveni investicioni projekat jeste svako direktno ulaganje koje realizuje korisnik sredstava podsticaja ili sa njim povezano privredno društvo, u periodu od tri godine od dana početka realizacije prethodnog investicionog projekta za koji su dodeljena sredstva podsticaja, a u skladu sa prethodno zaključenim ugovorom o dodeli sredstava podsticaja na teritoriji iste ili susedne jedinice lokalne samouprave;

13) stepen razvijenosti jedinice lokalne samouprave u kojoj se realizuje investicioni projekat, odnosno razvrstavanje jedinica lokalne samouprave prema stepenu razvijenosti, jeste stepen utvrđen propisima kojima se uređuje jedinstvena lista razvijenosti jedinica lokalne samouprave važećim na dan podnošenja prijave za dodelu sredstava podsticaja;

14) period realizacije investicionog projekta jeste period određen ugovorom o dodeli sredstava podsticaja, u skladu sa ovom uredbom;

15) ugovorena zarada predstavlja osnovnu zaradu novozaposlenih lica koja je za najmanje 20% veća od minimalne zarade, u skladu sa propisima kojima se uređuju radni odnosi;

16) oprema koja se uvozi po osnovu uloga ulagača jeste oprema koja nije starija od tri godine, a koju ulagač uvozi i kao svoj ulog investira u privredno društvo. Oprema koju veliko privredno društvo uvozi po osnovu uloga ulagača, a koji je korisnik sredstava po ugovoru o dodeli sredstava podsticaja, mora biti nova.

Opravdani troškovi

Član 3

Opravdani troškovi jesu:

1) ulaganja u materijalna i nematerijalna sredstva počev od dana podnošenja prijave za dodelu sredstava podsticaja do dana isteka roka za realizaciju investicionog projekta, u skladu sa ugovorom o dodeli sredstava podsticaja (u daljem tekstu: opravdani troškovi ulaganja) ili

2) bruto zarade za nove zaposlene u dvogodišnjem periodu nakon dostizanja pune zaposlenosti kod korisnika sredstava podsticaja (u daljem tekstu: opravdani troškovi bruto zarada).

Kao opravdani troškovi ulaganja uzimaju se u obzir i troškovi zakupa poslovnih prostorija u kojima se realizuje investicioni projekat u periodu realizacije, pod uslovom da period zakupa od dana isteka roka za realizaciju investicionog projekta nije kraći od pet godina za velika privredna društva, odnosno od tri godine za mala i srednja privredna društva.

Troškovi koji se odnose na sticanje imovine koja je pod zakupom, osim zemljišta i zgrada, uzimaju se u obzir samo ako zakup ima oblik finansijskog lizinga i sadrži obavezu kupovine imovine na kraju perioda zakupa, s tim što se kao opravdani troškovi priznaju oni troškovi nastali po ovom osnovu u periodu realizacije projekta.

U slučaju kupovine imovine privrednog društva koje je prestalo sa radom, ili bi prestalo sa radom ako ne bi bilo kupljeno, opravdani troškovi su troškovi kupovine imovine od strane trećeg lica po tržišnim uslovima.

Opravdani troškovi ulaganja u nematerijalna sredstva za velika privredna društva mogu se priznati u visini do 50% ukupne vrednosti opravdanih troškova ulaganja, a za mala i srednja privredna društva u visini do 100% opravdanih troškova ulaganja.

Troškovi koji se odnose na nabavku putničkih vozila i transportnih sredstava ne smatraju se opravdanim troškovima ulaganja.

Imovina koju privredno društvo stiče po osnovu ulaganja nakon podnošenja prijave za dodelu sredstava podsticaja, osim zemljišta i zgrada, mora da bude nova.

Ograničenje iz stava 7. ovog člana ne odnosi se na malo i srednje privredno društvo, niti na slučaj kupovine imovine privrednog društva iz člana 2. stav 1. tačka 1) ove uredbe.

Opravdani troškovi bruto zarada iz stava 1. tačka 2) ovog člana predstavljaju ukupan iznos koji korisnik sredstava podsticaja stvarno plaća za rad zaposlenog i obuhvataju bruto zaradu odnosno zaradu koja sadrži poreze i doprinose za obavezno socijalno osiguranje koji se plaćaju iz zarade, kao i doprinose koji se plaćaju na zaradu.

Prilikom obračuna opravdanih troškova ulaganja uzimaju se u obzir cene umanjene za iznose javnih prihoda.

II VISINA SREDSTAVA PODSTICAJA I PRAVO NA UČEŠĆE U POSTUPKU DODELE SREDSTAVA PODSTICAJA

Izvori sredstava za privlačenje direktnih ulaganja

Član 4

Sredstva podsticaja za privlačenje direktnih ulaganja, u oblasti proizvodnje prehrambenih proizvoda, za realizaciju ove uredbe se obezbeđuju u budžetu Republike Srbije (u daljem tekstu: sredstva).

Pravo na učestvovanje u postupku dodele sredstava

Član 5

Pravo na učestvovanje u postupku dodele sredstava imaju ulagači koji prijave investicione projekte u oblasti proizvodnje prehrambenih proizvoda, a koji se pre početka realizacije investicionog projekta prijave za dodelu sredstava na način i pod uslovima predviđenim ovom uredbom.

Korisnik sredstava je dužan da za realizaciju investicionog projekta obezbedi učešće od najmanje 25% opravdanih troškova iz sopstvenih sredstava ili iz drugih izvora koji ne sadrže državnu pomoć.

Velikom privrednom društvu sredstva se ne mogu dodeliti pre nego što se uvidom u dokumentaciju ne utvrdi da dodela sredstava ima delotvoran podsticajni efekat, odnosno da utiče na:

1) znatno povećanje veličine projekta, ili

2) znatno povećanje ukupnog iznosa sredstava koje korisnik sredstava ulaže u projekat, ili

3) znatno povećanje brzine realizacije projekta, ili

4) realizaciju projekta, koji bez dodele sredstava ne bi mogao da bude ostvaren.

Izuzimanje od prava na dodelu sredstava

Član 6

Od prava na dodelu sredstava izuzimaju se sledeći ulagači i korisnici sredstava:

1) privredna društva u teškoćama, u smislu propisa kojima se uređuju pravila za dodelu državne pomoći;

2) koji imaju dospele, a neizmirene obaveze po osnovu poreza u Republici Srbiji;

3) u kojima Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave ima učešće u vlasništvu;

4) koji su u obavezi povraćaja nedozvoljene državne pomoći;

5) kojima je bio raskinut ugovor o dodeli sredstava podsticaja, osim u slučaju sporazumnog raskida ugovora.

Privredna društva kojima se mogu dodeliti sredstva

Član 7

Sredstva se mogu dodeliti privrednom društvu koje ispunjava kriterijume i uslove utvrđene ovom uredbom, a:

1) koje je registrovano u Agenciji za privredne registre;

2) koje je podnelo prijavu za dodelu sredstava i biznis plan za investicioni projekat za koji se mogu dodeliti sredstva u skladu sa ovom uredbom;

3) nad kojim nije pokrenut prethodni stečajni postupak, reorganizacija, stečaj ili likvidacija, u skladu sa propisima kojima se uređuju stečaj i likvidacija;

4) kome nisu dodeljeni novčani podsticaji za iste opravdane troškove.

Maksimalni dozvoljeni iznosi sredstava

Član 8

Maksimalni dozvoljeni iznosi sredstava određuju se u skladu sa propisima kojima se uređuju pravila za dodelu državne pomoći i kriterijumima iz ove uredbe.

Maksimalan dozvoljeni iznos sredstava za velika privredna društva može se utvrditi najviše do 50% opravdanih troškova za realizaciju investicionog projekta.

Maksimalan dozvoljeni iznos sredstava za srednje privredno društvo može se utvrditi najviše do 60% opravdanih troškova, a za mala privredna društva najviše do 70% opravdanih troškova za realizaciju investicionog projekta.

Prilikom određivanja visine sredstava koja mogu biti dodeljena, uzima se u obzir kumulacija sa prethodno odobrenom državnom pomoći, u skladu sa propisima kojima se uređuju pravila za dodelu državne pomoći.

Maksimalan dozvoljeni iznos sredstava koji može biti dodeljen za ulaganja veća od 50 miliona evra ne može biti veći od 25% opravdanih troškova ulaganja, a za ulaganja koja prelaze iznos od 100 miliona evra taj procenat ne može biti veći od 17% opravdanih troškova ulaganja i utvrđuje se na sledeći način:

1) za deo opravdanih troškova ulaganja koji prelazi iznos od 50 miliona evra - do 25% tih troškova,

2) za deo opravdanih troškova ulaganja koji prelazi iznos od 100 miliona evra - do 17% tih troškova.

Za direktno ulaganje koje se smatra jedinstvenim investicionim projektom maksimalan dozvoljeni iznos sredstava koji se može dodeliti korisniku sredstava ili sa njim povezanim subjektom, utvrđuje se do procenta iz stava 5. tač. 1) i 2) ovog člana.

III DOZVOLJENOST DODELE I USLOVI ZA DODELU SREDSTAVA

Investicioni projekti za koje se mogu dodeliti sredstva

Član 9

Sredstva se mogu dodeliti za investicione projekte u oblasti proizvodnje prehrambenih proizvoda, u smislu ove uredbe, čija je minimalna vrednost 2.000.000 evra i kojima se obezbeđuje zapošljavanje najmanje 30 novih zaposlenih na neodređeno vreme povezanih sa investicionim projektom.

Uslovi za dodelu sredstava

Član 10

Sredstva mogu biti dodeljena pod sledećim uslovima:

1) da se direktno ulaganje održi na istoj lokaciji u jedinici lokalne samouprave u periodu od najmanje pet godina nakon realizacije investicionog projekta za velika privredna društva, ili najmanje tri godine za mala i srednja privredna društva i

2) da se dostignuti broj zaposlenih kod korisnika sredstava nakon realizacije investicionog projekta ne smanjuje u periodu od pet godina za velika privredna društva ili tri godine za mala i srednja privredna društva.

Korisnik sredstava, nakon dostizanja pune zaposlenosti, u skladu sa ugovorom o dodeli sredstava iz člana 20. ove uredbe, dužan je da svakom novom zaposlenom redovno isplaćuje ugovorenu zaradu iz člana 2. stav 1. tačka 15) ove uredbe.

Rok za realizaciju investicionog projekta

Član 11

Rok za realizaciju investicionog projekta i zapošljavanje novih zaposlenih povezanih sa investicionim projektom je do tri godine od dana podnošenja prijave za dodelu sredstava, a koji se nakon zaključenja ugovora o dodeli sredstava podsticaja može produžiti najviše do pet godina, računajući od dana podnošenja prijave za dodelu sredstava, a po obrazloženom zahtevu korisnika sredstava, ukoliko Savet za ekonomski razvoj (u daljem tekstu: Savet) oceni da su okolnosti koje su dovele do potrebe za produženjem roka objektivne i da je produženje roka opravdano i svrsishodno, odnosno da se time na najefikasniji način postižu ciljevi ulaganja i privrednog razvoja.

Za ulaganja od posebnog značaja, rok za realizaciju investicionog projekta i zapošljavanje novih zaposlenih povezanih sa investicionim projektom je do deset godina od dana podnošenja prijave za dodelu sredstava.

U slučaju produženja roka iz stava 1. ovog člana, rok važenja bankarske garancije produžava se srazmerno produženju roka za realizaciju investicionog projekta.

Kriterijumi za stručnu analizu investicionih projekata

Član 12

Kriterijumi za stručnu analizu investicionog projekta su:

1) reference ulagača (prepoznatljivost na tržištu, reference klijenata, dosadašnja iskustva i uspešnost u realizaciji investicionih projekata i sl.);

2) procenat nezaposlenih lica čije kvalifikacije odgovaraju delatnosti ulagača, odnosno korisnika sredstava u ukupnom broju lica na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje na teritoriji jedinice lokalne samouprave u kojoj se ulaže;

3) broj, odnosno procenat visokokvalifikovanih lica koji se zapošljavaju realizacijom investicionog projekta;

4) visina i vrsta ulaganja (greenfield ili brownfield investicije), odnosno stepen angažovanja građevinske industrije u realizaciji investicionog projekta;

5) tehnološki nivo delatnosti koja je predmet ulaganja, u skladu sa klasifikacijom Evrostata;

6) prethodna saradnja sa dobavljačima i planirani udeo domaćih dobavljača;

7) efekti investicije na zaposlene (obuke zaposlenih i prosečna visina zarada);

8) prethodni i planirani obim međunarodnog i ukupnog prometa (pre i nakon investicionog projekta);

9) finansijsko-tržišna ocena investicionog projekta (izvori finansiranja, likvidnost, profitabilnost, održivost i period povraćaja investicije i dr.).

Podatke iz stava 1. tačka 2) ovog člana Nacionalna služba za zapošljavanje dostavlja Razvojnoj agenciji Srbije (u daljem tekstu: Agencija) na njen zahtev.

IV VRSTA I VISINA SREDSTAVA KOJA SE MOGU DODELITI

Podsticaji za opravdane troškove bruto zarada za nova radna mesta povezana sa investicionim projektom

Član 13

Korisniku sredstava koji otvori nova radna mesta povezana sa investicionim projektom u jedinici lokalne samouprave koja je razvrstana u prvu grupu razvrstavanja jedinica lokalne samouprave prema stepenu razvijenosti, odobravaju se sredstva u visini od 20% opravdanih troškova bruto zarada iz člana 3. ove uredbe, a u maksimalnom iznosu od 3.000 evra u dinarskoj protivvrednosti po novootvorenom radnom mestu.

Korisniku sredstava koji otvori nova radna mesta povezana sa investicionim projektom u jedinici lokalne samouprave koja je razvrstana u drugu grupu razvrstavanja jedinica lokalne samouprave prema stepenu razvijenosti, odobravaju se sredstva u visini od 25% opravdanih troškova bruto zarada iz člana 3. ove uredbe, a u maksimalnom iznosu od 4.000 evra u dinarskoj protivvrednosti po novootvorenom radnom mestu.

Korisniku sredstava koji otvori nova radna mesta povezana sa investicionim projektom u jedinici lokalne samouprave koja je razvrstana u treću grupu razvrstavanja jedinica lokalne samouprave prema stepenu razvijenosti, odobravaju se sredstva u visini od 30% opravdanih troškova bruto zarada iz člana 3. ove uredbe, a u maksimalnom iznosu od 5.000 evra u dinarskoj protivvrednosti po novootvorenom radnom mestu.

Korisniku sredstava koji otvori nova radna mesta povezana sa investicionim projektom u jedinici lokalne samouprave koja je razvrstana u četvrtu grupu razvrstavanja jedinica lokalne samouprave prema stepenu razvijenosti, odobravaju se sredstva u visini od 35% opravdanih troškova bruto zarada iz člana 3. ove uredbe, a u maksimalnom iznosu od 6.000 evra u dinarskoj protivvrednosti po novootvorenom radnom mestu.

Korisniku sredstava koji otvori nova radna mesta povezana sa investicionim projektom u jedinici lokalne samouprave koja prema stepenu razvijenosti jeste devastirano područje, odobravaju se sredstva u visini od 40% opravdanih troškova bruto zarada iz člana 3. ove uredbe, a u maksimalnom iznosu od 7.000 evra u dinarskoj protivvrednosti po novootvorenom radnom mestu.

Ukupan iznos sredstava koja se mogu dodeliti u skladu sa ovom uredbom i drugih podsticaja određuje se u apsolutnom iznosu, pri čemu ne sme da pređe gornju granicu do koje je dozvoljeno dodeliti ukupan iznos državne pomoći u skladu sa propisima kojima se uređuju pravila za dodelu državne pomoći.

Podsticaji za opravdane troškove ulaganja u osnovna sredstva

Član 14

Korisnicima sredstava odobrava se povećanje iznosa bespovratnih sredstava iz člana 13. ove uredbe u visini od 50% opravdanih troškova za ulaganja u osnovna sredstva u iznosu do 1.000.000 evra.

Iznos iz stava 1. ovog člana uvećava se u visini od 25% opravdanih troškova za ulaganja u osnovna sredstva u iznosu većem od 1.000.000 evra.

Ukupan iznos sredstava koja se mogu dodeliti u skladu sa ovom uredbom i drugih podsticaja određuje se u apsolutnom iznosu, pri čemu ne sme da pređe gornju granicu do koje je dozvoljeno dodeliti ukupan iznos državne pomoći u skladu sa propisima kojima se uređuju pravila za dodelu državne pomoći.

V POSTUPAK DODELE SREDSTAVA

Pismo o namerama i obaveštenje o mogućem nivou podsticaja

Član 15

Ulagač koji namerava da realizuje ulaganje u oblasti proizvodnje prehrambenih proizvoda može dostaviti Agenciji Pismo o namerama o realizaciji investicionog projekta.

Pismo o namerama sadrži naročito podatke o ulagaču, delatnosti, prethodnim investicionim aktivnostima, planiranoj visini ulaganja u osnovna sredstva, broju novih zaposlenih odnosno radnih mesta povezanih sa investicionim projektom, planiranim troškovima bruto zarada za nova radna mesta povezanim sa investicionim projektom u dvogodišnjem periodu nakon dostizanja pune zaposlenosti, kao i podatke iz člana 12. ove uredbe, osim podataka iz stava 1. tač. 2) i 5) tog člana.

Ako Pismo o namerama ne sadrži elemente iz stava 2. ovog člana, Agencija će da zatraži od ulagača da ga dopuni, a može od ulagača da zahteva i dodatne informacije, u skladu sa ovom uredbom.

Na osnovu podataka iz Pisma o namerama, Agencija dostavlja ulagaču obaveštenje o mogućem nivou podsticaja, ostavljajući mu rok od 30 dana da se izjasni.

Ako Agencija utvrdi da se radi o ulaganju od posebnog značaja, uz dostavljanje ulagaču obaveštenja iz stava 4. ovog člana Agencija obaveštava ministarstvo nadležno za poslove privrede (u daljem tekstu: Ministarstvo) i Savet o postojanju projekta od posebnog značaja.

Obaveštenje o mogućem nivou podsticaja je pravno neobavezujuće i sadrži informaciju da o dodeli i visini sredstava odlučuje Savet nakon utvrđivanja svih uslova za dodelu sredstava u skladu sa ovom uredbom.

Prijava za dodelu sredstava i stručna analiza

Član 16

Ulagač koji namerava da realizuje ulaganje, podnosi Agenciji prijavu za dodelu sredstava na propisanom obrascu, na srpskom jeziku (u daljem tekstu: Prijava za dodelu sredstava) radi utvrđivanja ispunjenosti uslova za dodelu sredstava, bez prethodnog dostavljanja Pisma o namerama ili nakon prijema obaveštenja iz člana 15. stav 4. ove uredbe.

Na osnovu Prijave za dodelu sredstava Agencija vrši stručnu analizu investicionog projekta primenom kriterijuma iz člana 12. ove uredbe.

Agencija, po službenoj dužnosti, pribavlja izvod iz Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja kojim se utvrđuje broj zaposlenih u svakom mesecu i vrsta radnog angažovanja kod korisnika sredstava u periodu od 12 meseci koji prethode danu podnošenja Prijave za dodelu sredstava.

Obavezuje se Centralni registar obaveznog socijalnog osiguranja da, bez odlaganja, Agenciji dostavi izvode iz stava 3. ovog člana.

Agencija obaveštava ulagača o visini podsticaja koje će predložiti Savetu i dostavlja mu nacrt ugovora o dodeli sredstava podsticaja.

Stručna analiza investicionog projekta sadrži analizu mogućeg iznosa sredstava.

Obrazac Prijave za dodelu sredstava

Član 17

Obrasce prijava za dodelu sredstava podsticaja po ovoj uredbi propisuje ministar nadležan za poslove privrede (u daljem tekstu: ministar).

Uz Prijavu za dodelu sredstava podnosi se:

1) biznis plan za investicioni projekat za čiju realizaciju se dodeljuju sredstva;

2) original ili overena fotokopija registrovanih finansijskih izveštaja ulagača za prethodne dve godine poslovanja, sa revizorskim izveštajem (ukoliko postoji zakonska obaveza vršenja revizije) ukoliko nisu javno objavljeni, a strano pravno lice podnosi original ili overenu fotokopiju finansijskih izveštaja sa revizorskim izveštajem (ukoliko postoji zakonska obaveza vršenja revizije) i overeni prevod na srpski jezik ili izjavu ulagača da nije obavezan da pribavlja izveštaj ovlašćenog revizora. Ulagač je u obavezi da dostavi original ili overenu fotokopiju konsolidovanog finansijskog izveštaja divizije i overeni prevod na srpski jezik ili izjavu da nema obavezu konsolidacije uz dostavljanje originala ili overene fotokopije pojedinačnih finansijskih izveštaja povezanih lica;

3) original ili overena fotokopija izvoda iz odgovarajućeg registra države u kojoj strani ulagač ima sedište, ne stariji od tri meseca, overen od strane nadležnog organa, kao i overeni prevod izvoda na srpski jezik;

4) uverenje da protiv ulagača i korisnika sredstava nije pokrenut prethodni stečajni postupak, reorganizacija ili stečaj, a strano pravno lice podnosi izjavu o tome;

5) dokaz o izmirenju obaveza po osnovu poreza u Republici Srbiji, a za strane ulagače koji nisu poslovali u Republici Srbiji potpisanu izjavu da ulagač nije poslovao u Republici Srbiji i da nema poreski identifikacioni broj dodeljen u skladu sa propisima kojima se uređuje poreski postupak i poreska administracija;

6) izjavu da odgovorno lice ulagača i korisnika sredstava nije pravnosnažno osuđivano za krivična dela protiv prava po osnovu rada;

7) izjavu da ulagač i korisnik sredstava nisu osuđivani za krivično delo izvršeno protiv privrede;

8) izjavu da ulagač i korisnik sredstava nisu privredna društva u teškoćama u smislu pravila o dodeli državne pomoći.

Obavezuje se Agencija za privredne registre da omogući nesmetan pristup bazi finansijskih izveštaja i dostavu skupnih podataka za grupe privrednih društava, grane ili geografskih područja.

Ako Agencija iz dostavljene dokumentacije ne može da utvrdi bitne činjenice za odlučivanje može tražiti i podnošenje druge dokumentacije, odnosno druge dokaze relevantne za odlučivanje o podnetoj Prijavi za dodelu sredstava ukoliko to smatra celishodnim.

Dokumenta koja podnosi strano privredno društvo moraju biti overena u skladu sa propisima države u kojoj su izdata i prevedena na srpski jezik od ovlašćenog prevodioca.

Danom podnošenja Prijave za dodelu sredstava smatra se dan prijema Prijave za dodelu sredstava u Agenciji.

Utvrđivanje ispunjenosti formalnih uslova za dodelu sredstava

Član 18

Agencija utvrđuje ispunjenost formalnih uslova za dodelu sredstava.

Ako Prijava za dodelu sredstava nije podneta u skladu sa članom 17. ove uredbe, Agencija upućuje Ulagaču zahtev za dopunu dokumentacije.

Ukoliko Ulagač ne postupi po zahtevu iz stava 2. ovog člana u roku od 30 dana od dana prijema zahteva, Agencija odbacuje Prijavu za dodelu sredstava kao nepotpunu uz obrazloženje.

Ako se Prijava za dodelu sredstava ne odnosi na investicioni projekat iz oblasti proizvodnje prehrambenih proizvoda ili su ispunjeni uslovi iz člana 6. ove uredbe, Agencija odbija ovu prijavu i dostavlja je podnosiocu prijave uz obrazloženje, u roku od 30 dana od dana prijema.

Prigovor na odluku Agencije iz st. 3. i 4. ovog člana može se podneti Ministarstvu u roku od osam dana od dana prijema odluke Agencije.

Ministarstvo odlučuje o prigovoru iz stava 5. ovog člana i dostavlja odgovor podnosiocu Prijave u roku od 30 dana od dana prijema prigovora.

Prijave koje su potpune i dozvoljene Agencija dostavlja Savetu najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema.

Odnos Agencije i Saveta

Član 19

Agencija obavlja administrativno-tehničke i stručne poslove za Savet, predlaže predsedniku Saveta sazivanje sednice Saveta, priprema materijale za razmatranje i odlučivanje na sednicama Saveta, daje potrebne informacije o statusu investicionih projekata, priprema zapisnike sa sednica i postupa po odlukama Saveta.

Agencija priprema tekst nacrta ugovora o dodeli sredstava.

VI UGOVOR I NAČIN ISPLATE SREDSTAVA

Ugovor o dodeli sredstava podsticaja

Član 20

Međusobna prava i obaveze Ministarstva i korisnika sredstava uređuju se ugovorom o dodeli sredstava podsticaja (u daljem tekstu: Ugovor) koji zaključuju Ministarstvo i korisnik sredstava.

Tekst nacrta Ugovora Ministarstvo dostavlja Komisiji za kontrolu državne pomoći, odnosno Vladi radi davanja prethodne saglasnosti.

Ugovor sadrži: predmet, visinu i dinamiku ulaganja i broj novih radnih mesta povezanih sa investicionim projektom sa dinamikom zapošljavanja, planirane troškove bruto zarada za nova radna mesta povezana sa investicionim projektom u dvogodišnjem periodu nakon dostizanja pune zaposlenosti, obavezu isplate ugovorene zarade, rok za realizaciju investicionog projekta, iznos dodeljenih sredstava, dinamiku isplate dodeljenih sredstava i obavezu obaveštavanja o promeni dinamike ulaganja najkasnije do isteka trećeg kvartala tekuće godine kao i informacije o sredstvima obezbeđenja, izjave o ispunjenju uslova iz člana 17. ove uredbe, obavezi izveštavanja, kontroli izvršenja ugovornih obaveza, raskidu Ugovora, višoj sili, zaštiti životne sredine i bezbednosti i zdravlju na radu, rešavanju sporova i druga pitanja od značaja za realizaciju Ugovora.

Ugovorom se utvrđuje i obaveza Korisnika sredstava da dostavi audio vizuelni materijal o realizaciji investicionog projekta, koji Agencija ima pravo da koristi radi sprovođenja strateškog marketinga privrednih potencijala, promocije i ugleda Republike Srbije kao investicione lokacije.

Sastavni deo Ugovora je biznis plan koji se odnosi na visinu, strukturu i dinamiku ulaganja, plan i dinamiku zapošljavanja i projektovane bruto zarade.

Ukoliko, u toku perioda realizacije, dođe do odstupanja od ugovornih obaveza predviđenih biznis planom, korisnik je dužan da do momenta potpisivanja aneksa Ugovora, ugovora o međusobnom regulisanju prava i obaveza, odnosno zaključenja poravnanja, dostavi Ministarstvu izmene i dopune biznis plana.

Izuzetak od obaveze zaključivanja aneksa ugovora i dostavljanja izmena i dopuna biznis plana, predstavlja promena ugovorom utvrđenih uslova za povlačenje prve tranše, tako da ukupno odstupanje od ugovorenih obaveza definisanih za prvu tranšu ne može biti veće od 20% od utvrđene dinamike pod uslovom da ukupno utvrđena obaveza ulaganja i zapošljavanja koja se odnosi na ceo investicioni projekat ostane nepromenjena.

U slučaju promene dinamike ulaganja i dinamike zapošljavanja iz stava 7. ovog člana, korisnik sredstava je dužan da dostavi izveštaj nezavisnog ovlašćenog revizora o ispunjenosti obaveza utvrđenih Ugovorom u visini od najmanje 80%, u odnosnoj godini.

Ministarstvo može da raskine Ugovor u svakoj fazi izvršenja, ako utvrdi da korisnik sredstava ne ispunjava uslove utvrđene Ugovorom, ukoliko se ispostavi da izjave o ispunjenju uslova iz člana 17. ove uredbe nisu istinite i ako je Savet doneo odluku o raskidu. Ako postoje opravdani razlozi Ministarstvo može i pre sednice Saveta da raskine Ugovor i naplati sredstva obezbeđenja, o čemu obaveštava Savet na prvoj narednoj sednici Saveta.

Isplata dodeljenih sredstava

Član 21

Isplata dodeljenih sredstava vrši se na osnovu podnetog zahteva (u daljem tekstu: Zahtev za isplatu) koji korisnik sredstava dostavlja Ministarstvu, u skladu sa Ugovorom.

Dodeljena sredstva isplaćuju se u ratama, u skladu sa Ugovorom i raspoloživim budžetskim sredstvima.

Iznos rate utvrđuje se u procentualnom iznosu u odnosu na ukupan iznos dodeljenih sredstava, i to na sledeći način:

1) u iznosu koji je proporcionalan procentu izvršenog ulaganja u osnovna sredstva u svakoj godini realizacije investicionog projekta, u odnosu na ukupna ulaganja u osnovna sredstva definisana investicionim projektom, ili

2) u iznosu koji je proporcionalan procentu novozaposlenih u svakoj godini realizacije investicionog projekta u odnosu na ukupan broj novozaposlenih definisanih investicionim projektom, ili

3) kombinacijom prethodna dva načina.

Uz Zahtev za isplatu sredstava podnosi se:

1) izveštaj ovlašćenog revizora koji poseduje osiguranje od profesionalne odgovornosti i eventualni dodatni dokazi o ispunjenosti uslova za isplatu rate i

2) bankarska garancija koja garantuje povraćaj isplaćenih sredstava.

Na zahtev Ministarstva, odnosno Agencije, Centralni registar obaveznog socijalnog osiguranja dostavlja izveštaje o broju novozaposlenih i vrsti radnog angažovanja kod korisnika sredstava na dan dostavljanja zahteva za isplatu svake pojedinačne rate dodeljenih sredstava, najkasnije u roku od pet dana od dana prijema zahteva.

Uz Zahtev za isplatu prve rate, pored dokumenata iz stava 4. ovog člana, podnose se i dve potpisane blanko solo menice sa potpisanim meničnim ovlašćenjem u cilju naplate zakonske zatezne kamate.

Korisnik sredstava može, umesto blanko solo menica, da dostavi bankarsku garanciju na ime naplate moguće zakonske zatezne kamate, na iznos visine tranše, odnosno kod isplate poslednje tranše na iznos ukupno dodeljenih sredstava podsticaja.

U slučaju iz stava 7. ovog člana, korisnik sredstava je dužan da, pri isplati svake rate dostavi, pored bankarske garancije koja garantuje iznos te rate i bankarsku garanciju koja pokriva i iznos moguće zakonske zatezne kamate.

Za isplatu poslednje rate, korisnik sredstava je dužan da dostavi bankarsku garanciju koja glasi na ukupan iznos dodeljenih sredstava sa rokom važenja tri godine i šest meseci od dana podnošenja Zahteva za isplatu za mala i srednja privredna društva, odnosno sa rokom važenja pet godina i šest meseci od dana podnošenja Zahteva za isplatu za velika privredna društva.

Ministarstvo utvrđuje osnovanost i urednost Zahteva za isplatu, u skladu sa dokumentacijom koju podnese korisnik sredstava.

Sredstva obezbeđenja

Član 22

Korisnik sredstava je dužan da priloži bankarsku garanciju izdatu od poslovne banke koja je registrovana na teritoriji Republike Srbije, bezuslovnu i plativu na prvi poziv u korist Republike Srbije.

Isplaćena sredstva moraju biti obezbeđena bankarskom garancijom, u skladu sa Ugovorom.

Pored bankarske garancije, korisnik sredstava dužan je da priloži dve registrovane i potpisane blanko solo menice sa potpisanim meničnim ovlašćenjem u cilju naplate zakonske zatezne kamate, u skladu sa zakonom koji utvrđuje visinu stope zakonske kamate, a u slučaju neispunjenja ugovornih obaveza.

Zakonska zatezna kamata obračunava se za period od dana isplate svake pojedinačne rate do dana povraćaja ukupnog iznosa isplaćenih sredstava.

U slučaju neispunjenja ugovornih obaveza ili delimičnog ispunjenja ugovornih obaveza Ministarstvo može da, po osnovu izdatih bankarskih garancija i blanko solo menica, naplati sredstva do visine iznosa isplaćenih sredstava i propisane zakonske zatezne kamate.

VII KONTROLA IZVRŠENJA UGOVORNIH OBAVEZA

Izveštaji koje podnosi korisnik sredstava

Član 23

Korisnik sredstava dužan je da Ministarstvo izveštava o realizaciji investicionog projekta za koji su dodeljena sredstava.

Izveštaj iz stava 1. ovog člana podnosi se:

1) u roku od 60 dana od dana podnošenja urednog Zahteva za isplatu poslednje rate, odnosno od dana završetka investicionog projekta, i

2) u roku od 60 dana od dana isteka perioda garantovanog ulaganja i zaposlenosti.

Izveštaj o realizaciji investicionog projekta sadrži izveštaj o nalazima činjeničnog stanja nezavisnog ovlašćenog revizora koji poseduje osiguranje od profesionalne odgovornosti o reviziji projekta koji sadrži proveru izvršenog ulaganja po visini i strukturi, visine isplaćenih zarada, poreza i doprinosa za nove zaposlene, broja novozaposlenih i ukupnog broja zaposlenih, kao i proveru usaglašenosti sa drugim odredbama Ugovora (u daljem tekstu: izveštaj revizora).

Kontrolu podataka o broju novih zaposlenih i ukupnom broju zaposlenih vrši Ministarstvo na osnovu izveštaja Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja.

Korisnik sredstava je dužan da omogući nezavisnom ovlašćenom revizoru vršenje revizije ispunjenja obaveze ulaganja (visina i struktura ulaganja u toku realizacije projekta), obaveze zapošljavanja i održanja Ugovorom utvrđenog broja zaposlenih (u toku realizacije i u toku perioda garantovanog ulaganja i zaposlenosti), troškova zarada predviđenih investicionim projektom, kao i ispunjenja drugih ugovornih obaveza i, u tu svrhu, da omogući uvid u dokumentaciju korisnika sredstava.

Izveštaj revizora sadrži zaključak sa pozitivnim, odnosno negativnim mišljenjem, a u slučaju davanja mišljenja sa rezervom, odnosno uzdržavanja od izražavanja mišljenja, dužan je da u zaključku obrazloži u čemu se sastoje rezerve, odnosno da navede činjenice i razloge zbog kojih se uzdržao od davanja mišljenja.

Reviziju investicionog projekta koji predstavlja ulaganje od posebnog značaja može da obavlja društvo za reviziju koje u radnom odnosu sa punim radnim vremenom ima zaposlena najmanje četiri licencirana ovlašćena revizora.

Ako iz izveštaja revizora proizilazi da korisnik sredstava nije izvršio sve ugovorne obaveze u periodu realizacije projekta, odnosno u periodu garantovanog ulaganja i zaposlenosti (negativno mišljenje, mišljenje sa rezervom, uzdržavanje od izražavanja mišljenja), Ministarstvo će dostaviti pisano obaveštenje korisniku sredstava o obavezi otklanjanja utvrđenih nedostataka. U toku, odnosno nakon perioda realizacije projekta, u slučaju potpunog ispunjenja obaveze ulaganja u pogledu Ugovorom utvrđene ukupne visine investicije i delimičnog odstupanja u vezi sa strukturom ulaganja, korisnik sredstava dužan je da Ministarstvu dostavi usklađeni biznis plan pre podnošenja Zahteva za isplatu, odnosno izveštaja o realizaciji projekta.

Ako u roku od 30 dana nakon prijema obaveštenja iz stava 8. ovog člana korisnik sredstava ne otkloni nedostatak, Ministarstvo može da raskine Ugovor i da zahteva povraćaj dodeljenih sredstava isplaćenih korisniku sredstava, uvećan za iznos pripadajuće zakonske zatezne kamate, ili da po odluci Saveta predloži korisniku sredstava zaključenje aneksa Ugovora.

Kontrola i praćenje izvršenja ugovornih obaveza

Član 24

Na zahtev Ministarstva, Centralni registar obaveznog socijalnog osiguranja dostavlja izveštaje o broju novozaposlenih i vrsti radnog angažovanja kod korisnika sredstava na dan dostavljanja zahteva za isplatu svake pojedinačne rate dodeljenih sredstava, najkasnije u roku od pet dana od dana prijema zahteva.

Na zahtev Ministarstva, Centralni registar obaveznog socijalnog osiguranja dostavlja Ministarstvu i izveštaje o broju zaposlenih i vrsti radnog angažovanja zaposlenih kod korisnika sredstava u toku perioda realizacije projekta, kao i u toku perioda garantovanog ulaganja i zaposlenosti.

Ministarstvo dostavlja Centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja spisak korisnika sredstava po Ugovorima.

Centralni registar obaveznog socijalnog osiguranja dužan je da na kraju svakog tromesečja Ministarstvu dostavlja izveštaje o broju zaposlenih i vrsti radnog angažovanja kod korisnika sredstava, prema spisku iz stava 3. ovog člana.

Ministarstvo vrši kontrolu ispunjenja obaveza korisnika sredstava iz člana 10. stav 2. ove uredbe, a na osnovu izveštaja ovlašćenog nezavisnog revizora.

Ministarstvo može u svakom trenutku u toku realizacije investicionog projekta da izvrši kontrolu visine, dinamike i strukture ulaganja predviđene investicionim projektom, odnosno Ugovorom, u cilju kontrole ispunjenja ugovornih obaveza korisnika sredstava.

Ministarstvo sprovodi kontrolu i nakon isteka roka za realizaciju investicionog projekta u skladu sa članom 10. stav 1. tačka 1) ove uredbe i Ugovorom.

Kopije izveštaja i podataka iz st. 1, 2, 4, 5, 6. i 7. ovog člana Ministarstvo dostavlja Agenciji.

Agencija na osnovu izveštaja i podataka iz stava 8. ovog člana prati dinamiku realizacije investicionog projekta u toku realizacije investicionog projekta.

Ako se utvrdi da je u cilju daljeg postupanja u odnosu na predmetni investicioni projekat potrebna odluka Saveta, Ministarstvo priprema izveštaj i predlog mera i dostavlja ga Savetu preko Agencije.

Izveštaj iz stava 10. ovog člana sadrži podatke i informacije o svim elementima investicionog projekta, a obavezno sadrži:

1) rezime izveštaja revizora o reviziji investicionog projekta koji sadrži proveru usaglašenosti sa svim odredbama Ugovora;

2) informacije o visini ulaganja korisnika sredstava u odnosu na elemente ulaganja navedene u Prijavi, Ugovoru, odnosno investicionom projektu;

3) informacije o dinamici zapošljavanja novih zaposlenih na neodređeno vreme kod korisnika sredstava;

4) pregled blokada po tekućim računima korisnika sredstava, ako ih je bilo;

5) informacije o problemima sa kojima se ulagač, odnosno korisnik sredstava susreće u toku realizacije investicionog projekta;

6) druge informacije od značaja za očuvanje finansijskih, razvojnih i bilateralno-ekonomskih interesa Republike Srbije koji mogu biti ugroženi postupanjem korisnika sredstava.

Ministarstvo dostavlja Agenciji za privredne registre spisak korisnika sredstava po Ugovorima.

U slučaju registracije promena kod korisnika sredstava, Agencija za privredne registre dužna je da bez odlaganja obavesti Ministarstvo.

Kontrola visine ulaganja u osnovna sredstva iz stava 6. ovog člana vrši se u skladu sa Prilogom o načinu i postupku kontrole visine ulaganja, koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

VIII PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Prestanak važenja uredbe

Član 25

Kontrola izvršenja ugovornih obaveza po zaključenim ugovorima o dodeli sredstava podsticaja, kao i odlučivanje po izvršenim kontrolama, vrši se shodno odredbama ove uredbe.

Postupci za dodelu sredstava podsticaja započeti do dana stupanja na snagu ove uredbe okončaće se u skladu sa Uredbom o uslovima i načinu privlačenja direktnih investicija ("Službeni glasnik RS", broj 37/18).

Stupanje na snagu

Član 26

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

Samostalni članovi Uredbe o izmenama
Uredbe o određivanju kriterijuma za dodelu podsticaja radi privlačenja direktnih ulaganja u oblasti proizvodnje prehrambenih proizvoda

("Sl. glasnik RS", br. 23/2023)

Član 3

Postupci za dodelu sredstava podsticaja radi privlačenja direktnih ulaganja u oblasti proizvodnje prehrambenih proizvoda započeti do dana stupanja na snagu ove uredbe okončaće se u skladu sa Uredbom o određivanju kriterijuma za dodelu podsticaja radi privlačenja direktnih ulaganja u oblasti proizvodnje prehrambenih proizvoda ("Službeni glasnik RS", broj 1/19).

Član 4

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

Samostalni članovi Uredbe o izmeni i dopuni
Uredbe o određivanju kriterijuma za dodelu podsticaja radi privlačenja direktnih ulaganja u oblasti proizvodnje prehrambenih proizvoda

("Sl. glasnik RS", br. 39/2023)

Član 3

Postupci za dodelu sredstava podsticaja radi privlačenja direktnih ulaganja u oblasti proizvodnje prehrambenih proizvoda započeti do dana stupanja na snagu ove uredbe okončaće se u skladu sa Uredbom o određivanju kriterijuma za dodelu podsticaja radi privlačenja direktnih ulaganja u oblasti proizvodnje prehrambenih proizvoda ("Službeni glasnik RS", br. 1/19 i 23/23).

Član 4

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

 

Prilog

NAČIN I POSTUPAK KONTROLE ULAGANJA 

 

1. IZVEŠTAJ O IZVRŠENOM ULAGANJU

1.1. Nalaz iz izveštaja revizora o izvršenoj visini i strukturi ulaganja sadrži:

1) uvodni deo: osnovni podaci o korisniku sredstava i Ugovoru, kao i aneksu/aneksima Ugovora, ako postoje, naziv korisnika sredstava, matični broj, poreski identifikacioni broj, broj ugovora, predmet ugovora, visinu i dinamiku ulaganja i rok izvršenja investicionog projekta, Prijavu za dodelu sredstava podsticaja, a može da sadrži i druge podatke, 

2) spisak dokumentacije na osnovu koje je sačinjen nalaz o izvršenoj visini ulaganja,

3) nalaze o visini ulaganja i usklađenosti sa ugovornim obavezama. 

2. DOKUMENTACIJA NA OSNOVU KOJE SE VRŠI REVIZIJA VISINE ULAGANJA 

Kontrola visine ulaganja predviđenog investicionim projektom, u zavisnosti od predmeta investiranja, vrši se na osnovu sledeće dokumentacije: 

a) za dokazivanje da imovinu stečenu direktnom investicijom koristi isključivo korisnik sredstava: 

1) izjava odgovornog lica korisnika sredstava da imovinu stečenu direktnom investicijom koristi isključivo korisnik sredstava, 

2) dokaz da je imovina evidentirana u poslovnim knjigama korisnika sredstava; 

b) za dokazivanje trajanja zakupa: ugovor o zakupu, 

v) za materijalna sredstva: 

A) Za zemljište: 

1) sticanje uz naknadu (ugovor o kupoprodaji, dokaz o plaćanju, izvod iz katastra, odnosno zemljišnih knjiga), dokaz o evidenciji u poslovnim knjigama korisnika sredstava, 

2) sticanje bez naknade (pravni osnov za sticanje bez naknade - ugovor, dokaz o evidenciji u poslovnim knjigama korisnika sredstava), 

3) zakup zemljišta (ugovor o zakupu, dokaz o evidenciji u poslovnim knjigama korisnika sredstava). 

B) Za zgrade i proizvodne pogone: 

- Za greenfield investicije: 

1) građevinska dozvola ako je predviđena za konkretnu vrstu građevinskih radova, 

2) upotrebna dozvola za objekte, odnosno grupu objekata za koje je izdata građevinska dozvola, 

3) dokaz da je objekat upisan u list nepokretnosti kao vlasništvo korisnika sredstava, 

4) zapisnik o prijemu izvršenih radova (zapisnik komisije za tehnički prijem radova), 

5) dokaz o evidenciji u poslovnim knjigama korisnika sredstava. 

- Za brownfield investicije: 

Koje ne obuhvataju rekonstrukciju postojećih objekata: 

1) ugovor o kupoprodaji za objekat, odnosno vlasnički list ili upotrebna dozvola za objekat, odnosno ugovor o zakupu objekta, 

2) dokaz o evidenciji u poslovnim knjigama korisnika sredstava. 

Poslovi kompenzacije, kao što je plaćanje u robi ili uslugama bez tokova novca, ne smatraju se, u smislu ove uredbe, pribavljanjem materijalnih sredstava iz stava 1. tačka v) ovog priloga.

Koje podrazumevaju rekonstrukciju/adaptaciju postojećih objekata: 

1) dozvola za rekonstrukciju/adaptaciju, 

2) upotrebna dozvola, 

3) uredno sačinjene i overene privremene situacije i okončana situacija sa dokazima o plaćanju, 

4) zapisnik o prijemu izvršenih radova (zapisnik komisije za tehnički prijem radova), 

5) dokaz o evidenciji u poslovnim knjigama korisnika sredstava. 

V) Postrojenja, mašine, oprema: 

- Nova oprema: 

1) fakture dobavljača prema korisniku, odnosno ulagaču; carinska dokumentacija ako se radi o uvezenoj opremi, 

2) dokaz da je korisnik sredstava postao vlasnik sredstva, 

3) dokaz o evidenciji u poslovnim knjigama korisnika sredstava. 

- Upotrebljavana oprema: 

1) fakture dobavljača prema korisniku, odnosno ulagaču; carinska dokumentacija ako se radi o uvezenoj opremi i dokazi o plaćanju dobavljaču, 

2) ako se unosi sopstveno sredstvo - dokaz o vlasništvu, ugovor o unosu opreme na ime izvršenja obaveze iz ugovora, 

3) dokaz da je korisnik sredstava postao vlasnik sredstva, 

4) dokaz o evidenciji u poslovnim knjigama korisnika sredstava. 

G) Za nematerijalna sredstva: 

1) pravni osnov za sticanje, 

2) fakture dobavljača, 

3) dokaz da je nematerijalno sredstvo evidentirano u poslovnim knjigama korisnika sredstava, 

4) izjava odgovornog lica korisnika sredstava da nematerijalna sredstva koristi isključivo korisnik sredstava. 

D) (brisana)